scm Poldervaart huiten biedt troosteloos oever beeld Voorsorteren leek veel meer op „snijden" Receptie ds. C. Evelein zeer druk bezocht AGENDA VSRKADS ROTTERDAM rs Hotel Rijnmond vanmiddag geopend E Veel verkeerszaken bij kantonrechter Ook per ongeluk55 predikant Hoge boetes voor niet vrijlaten van doorgang Veel activiteiten bij huisvrouwen gentlemen prefer Schaftwagen waait om en brandt uit Sint Nicolaas was bij HBSS Sinterklaasfeest voor DOK-jeugd Stadhuisfoto7s zijn vanavond te maken T en toonstelling van pluimvee Sri brandweer I SCHIEDAM ENKELE FLINKE BEZORGERS WiilSn „K rotterdammer 'lomwflfi Mfei ten, ah BRANDWEER II BRANDWEER III DONDERDAG 2 DECEMBER' 196? (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De snelle opeen volging van belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen zou ons de chaos die storm en regen dinsdagavond alom in den lande hebben bezorgd spoedig doen ver geten. De mensen die op de een of andere manier schade van het noodweer hebben ondervonden (we denken aan de bewoners van de Hoofdstraat) zijn de gevolgen echter waarschijnlijk nog lang niet te boven. Om de herinneringen aan de orkaan nog even wakker te houcen vandaag een plaat van de buiten haar oevers getreden Poldervaart. De foto werd genomen ter hoogte van de Joppelaan. Het is een troost, al is het dan een wat schrale, dat de Polder vaart in de nabije toekomst zo'n troosteloze aanblik niet meer zal kunnen geven, om de eenvoudige reden dat de hele Poldervaart er straks niet meer zal zijn. fn morgen Jd4UoT8V-06619)lia0ti0aeICa8ngele" !^U3Me?;i52^bGOSh' Zamenh0f- Geen voorrang Zonder rijbewijs modehuis 3 DECEMBER Het nieuwe gerenommeerde hotel van Schiedam, waar u zich zeker thuis zult voelen. Hotel Café Restaurant RIJNMOND N.v. e V Kad&* ,te«ftüa ^«rtroijïjj 5 Tl*®» 6- ieiöcK Weg l!» I 63 'EN bijzonder belangrijk gemeente hjke dienst is ongetwijfeld de hrendteeer. Daarom is het wel eens aardig enkele cijfers erover te lezen. In de maanden juli, augustus en sep- lenther van dit jaar werd 26 maal de üttlp van de brandweer ingeroepen, liet aantal uitrukken in dezelfde pe riode van het jaar 1964 bedroeg 32, n t£63 - 25. Van 1 januari tot en met 36 september 1965 werd 99 maal uit- jertüct. Het mochten er blijkbaar geen tonderd keer zijn. Het aantal uitruk- i«n tn de gelijke periode van de voor af jaande jaren wax aanzienlijk hoger, tamelijk; m 1964- 129, in 1963- 129, n 1962-151, m 1961 - 126, in 1960- 0 maal. Interessant is het ook te neten, wat er voor soort branden er m het derde kwartaal van dit jaar gebeurden, namelijk uitslaande braa ien 1 (-)■ binnenbranden 10 (7), bui- tenbranden, waaronder een hooiberg en een auto 9 (12), schoorsteenbran den geen enkele, trouwens ook niet hetzelfde tijdvak in 1964, scheeps branden 1 (20), loos alarm 1 (1) en hulpverleningen, die nu eens geen branden waren 4 (10). Wat het laatste betreft, inderdaad, de brandweer is aityd voor de meest uiteenlopende xken paraat, wat ook van de politie kan gezegd worden. De cijfers tussen haakjes zijn van het 3e kwartaal 1964. rjS Schiedamse brandweer bezit ook haar eigen Brandweervereniging, iie de toepasselijke naam draagt van JVriendschap zij ons doel". Deze ver- «rnging koos op de op 21 september gehouden jaarvergadering tot voor- ader de heer J. Holswiidcr, als op- t (tiger van de heer A. Jongste. Secre taris werd de heer W. Scholte, terwijl de heer F. J. T. Toxopeus werd be roemd tot penningmeester als opvol ger van de heer T. C. Stip. Laatstge noemde zal de heer Toxopeus nog ge- mme tijd inwerken. Voorts zijn er rog vier bestuursleden zonder bepaal de functie Brandweer en sport gaan nu eenmaal samen, want een brand weerman moet te allen tijde lenig blijven. Voor het houden van sport avonden, bestaande tut lichaamsoefe mngen en balspelen of dergelijke, kreeg de brandweer de beschikking over het gymnastieklokaal aan de Broersvest, achter het winkelpand van rAlja". MET een groep van ongeveer twaalf man, die allen deel uitmaken van het elftal van de brandweer-voetbal vereniging luidde men op woensdag 29 september deze zowel nuttige als jetelltge sportavonden m. Steeds van teten tot acht uur en onder leiding pen het korpsltd, de heer J. L. van itr Touw, die tevens gediplomeerd tgmastiekleider is. Hoe het werk }t waard eer d wordt, blijkt uit het schrijven van de directie van de Ver enigde Glasfabrieken aan de comman- Mflt van de Brandweer, de heer D. ie Jager, naar aanleiding van de brand op vrydag 8 oktober, dat als volgt made: „Gaarne wil ik nu de directe rangheid van de brand van vrijdag J'. voorbij is, mijn bijzondere dank uitspreken voor de zeer snelle en effi cients wijze, waarop u met uw man nen hebt geblust. Doordat het u ge nikt is de brand tot de opslagruimte van carton te beperken, is onze be drijfsschade tot en minimum beperkt sebieven, hetgeen voor ons produktie- otanjf van bijzonder groot belang is." pagina ROTTERDAM Weena 10 (Hilton'Ho'tcJJ AMSTERDAM; Rokm 120 -Fsii.iol Hilton Hete! ROTTERDAM Blijkens een mede deling van Molijn en Co NV. heeft het bestuur van de N.V. Hotelmaatschappij El Curatao in Willemstad op Curaïao besloten over 1965 een interim dividend van 5 procent uit te keren Er zal, zo blijkt uit de mededeling, geen aanvul lend dividend worden uitgekeerd, omdat de verplichting bestaat overwinst te ge bruiken voor aflossing van leningen Het is de eerste maal dat El Curacao zijn aandeelhouders dividend aanbiedt. Het hotel werd in 1959 geopend. rtt oj- eer Sa- hei Dit Vl ek Voor direct gevraagd, in geheel Schiedam, Aanmelden Mevrouw VAN GOGH, Dr. Zamenhofstraat 139a Telefoon 152400 (Van onze correspondent) ROZENBURG Het was allemaal ™i Woensdagavond in „De Schans" ter «tegenheid van het 25-jarig jubileum P® de hervormde predikant ds. C. A. tveleln. Veel bloemen, veel geschenken, *«1 toespraken en bovenal zeer veel Bezoekers, Ouderling A. Vermeer sprak Evelein en zijn gezin toe. Hij memo- «erde het vele werk, dat de predikant «durende 25 jaar had verricht. Hij prees de goede stijl van de domi nee als dienaar des Woords, waarbij "ij aantekende dat deze wel eens doet «enken aan een „spraakwaterval". Dit bep wel eens uit m lange preken en a.e vergaderingen van de kerkeraad. De Rozenburgse pastor heeft zijn ge meente zien veranderen van een agrari sche naar een cosmopolitische gemeen schap. Het toenemende werk wordt nu meae gedragen door ds Westerveld, De president-kerkvoogd A, Groeneveld «si111de predikant namens de saieie gemeente een diaprojector. De Jwsis Sacrum: Pers ver. Olthof en Kruyt, teestavond, 20. ■rpfiïjrs Dagblad „De Rotterdammer", Schie- öf redactie Lange Kerkstraat 28, tel 18T 115588- toestel 52- *>.g.g. na Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. kerkelijk-ontvanger, mejuffrouw C Mol, richtte zich in het bijzonder tot me vrouw Evelem, die zij een gouden Huge- notenkruisje overhandigde. Nadat alle aanwezigen het predikantengezin Psalm 1342 „Dat 's Heren zegen op u daal" hadden toegezongen, was het woord aan burgemeester J. C. Aschoff, die namens het gemeentebestuur sprak. Hij kende de aarzeling van de pastorie bewoners om deze hulde „over zich te laten komen". Toch zou het volgens hem onjuist zijn dit herdenken over te slaan De burgemeester noemde de predikant een „koploper", die evenals iedereen wel eens de neiging voelt met voorop te wil len lopen „Als de roepstem van de Mees ter steeds wordt beluisterd, kan men de weg onder Zijn zegen blijmoedig vervol gen". In zijn dankwoord toonde ds. Evelein zich blij verrast met deze feestelijke re ceptie, waarvoor hij hartelijk dankte. De aanwezigheid van enkelen uit zijn vorige gemeente 's-Heer Arendskerke deed hem de moeilijke oorlogsjaren voor de geest komen. Het krantebericht over zijn be roep te Rozenburg, dat „per ongeluk'' was vulde hij aan met de mededeling, dat hij ook „per ongeluk" predikant was geworden. Hij studeerde namelijk rech ten, toen een ondere vriend hem op de man af vroeg dominee te worden, het geen er ook van gekomen is. „Men denkt vaak dat een predikant alleen, goed moet kunnen spreken, maar luisteren is in dit ambt minstens even belangrijk", zei de jubilaris. Als spreuk voor de toekomst zei de pastor „nuchter, maar met zonder verwach ting" te zijn. Verder spraken nog de heer J. de Goe de van de Rotterdamse zondagsschool Eben Haëzer, ds. K. Vogel namens de classis Schiedam en ouderling J. Raves- tijn. Ds. Westerveld sloot de receptie met dankgebed. i SCHIEDAM Verkeerszaken vorm den woensdagmorgen de hoofdschotel op de afgelopen zitting van het Kantonge recht. Meestal betrof het voorrangszaken waarvan die tegen In 't V. en J. W. de J. beiden uit Schiedam, wel één der belan grijkste was. J- werd verweten dat hij bij het voorsorteren een andere auto had gehinderd hetgeen aanrijding tot gevolg had. Ik heb het gelezen, begon de kanton rechter, en ik vraag me af of het tot u doorgedrongen is dat die ander voorsor teerde. Jawel, antwoordde J., maar dit was geen poorsorteren meer. Dit -was snij den. Dat staat ook in de getuigen-ver- kiarin gen. Het is inderdaad zo dat J. weinig schuld heeft aan de botsing en dat het er naar uitziet dat de niet verschenen V. hem heeft gesneden, tei de officier van Justitie mr. G. G. Abeïn, maar helemaal correct was het gedrag van J, toch ook weer niet. Hij eiste tegen J. een boete van 30 gulden of zes dagen en tegen V. één van 45 gulden of negen dagen. De kantonrechter deed tenslotte yan de eerste tien lulden of twee dagen af. Een schuldigverklaring zonder tenuit voerlegging van straf kreeg de Schiedam mer N. A. M. die op een voorrangskrui- sing geen voorrang had verleend aan een van rechts komende bromfietser. Ik heb hem helemaal niet gezien, zei M. Trouwens, vervolgde hij, hij reed te gen mij op en ik niet tegen hem; ikzelf stond praktisch stil. Volgens de kantonrechter was dit geen excuus. M. had de kruising hele maal moeten vrijlaten vond hij Ik ben nog met een getuige naar het politiebureau geweest, vervolgde M maar die werd niet gehoord. Hebt u hem bij u, wilde mr. "W. E. van Vloten weten. Jawel, antwoordde M en hij wenkte naar achter in de zaal waar de getuige a decharge het verloop van de gbeurtenis- sen volgde. Zijn verklaring luidde ongeveer gelijk aan die van M. Ook hij vond dat de brommer veel te hard had gereden, waar bij hij bovendien nog als bijzonderheid wist te vertellen dat door de grote vaart de brommer teveel naar links was uitge weken hetgeen de eigenlijke oorzaak van de botsing was. Al met ah vond de officier van justitie, is M. nog steeds fout. Hij had de krui sing helemaal moeten vrijlaten. Hij eiste tegen M. een boete van 35 gulden of zeven dagen, daarbij m overweging ne mend dat ook de brommer schuld had aan het ongeluk De kantonrechter was het met deze eis niet eens. Hij weet de botsing aan he veel te harde en onvoorzichtige rijden van de brommer die M., omdat hij vrij wel stilstond, niet meer had kunnen ontwijken. Hij sprak voor M. een schul dig verklaring zonder tenuitvoerlegging grijkste vond de kantonrechter. Niet de aanrijding wordt u ten laste gelegd maar de daaraan voorafgaande verkeersfout die is dunkt me, voldoende bewezen. Volgens L, echter was zelfs dit niet het «eva. Hij had behoorlijk gewacht totdat de kruising vrij was en pas toe nopge- trokken. En dat de fietser schrok.—.., tja daaraan kon hij niets doen. Nou, merkte mr. Van Vloten op, dan bent u toch fout geweest, TJ moet het hele kruïsingsvlak vrijlaten. U mag nie mand betimmeren en uit het feit dat de fietser schrok blijkt duidelijk dat u een obstakel op zijn weg hebt gevormd. Over het rijbewijs werd tijdens d be handeling maar kort gesproken, zoals altijd. L. was niet in het bezit geweest van het vereiste rijbewijs en dat kon hij moeilijk ontkennen. Het was een opdracht van de haas verdedigde hij zich. Niets mee te maken, antwoordde de kantoreehter. Zo'n opdracht moet u wei geren. Dit was ook de mening van de officier van justitie, die in zijn rekwisi toor zei dat het gebrek aan een rijbewijs altijd een bepaald licht op een overtre ding werpt, zeker als een aanrijding daarvan het gevolg is. Hij eiste beotes van 45 gulden of negen dagen voor het linksafslaan en 50 gulden of tien dagen voor het rijden zonder rijbewijs. Mr. Van Vloten deed van de laatste boete vijf gulden af (Van een medewerker) SCHIEDAM De Schiedammers A.CB. en W.N., beiden bestuurders van auto's stonden woensdag bij de kanton rechter omdat zij niet de doorgang naast zich hadden vrijgelaten voor respectieve lijk een fietser en een bromfietser. B. gaf toe dat hij niet had uitgekeken en nonchalant de weg was opgereden waar bij hij een fietser had geschept Een volkomen overbodige botsing, vond de officier van justitie. Hij eiste tegen B. een boete van 50 gulden of tien dagen waarvan de kantonrechter tot slot 40 gul den of acht dagen maakte. N. gaf zijn verkeersfout niet zo spoe dig toe. Wel beaamde hij dat hij op het hem op de tekening aangewezen punt betrokken was geweest bij een aannj- ding. Maar volgens hem was de bromfiet- jer hier de schuld van. Ik stond sta, zei hij spitsvondig. Dat doet er helemaal niet toe, vond mr. W. E. van Vloten U vormde een obstakel op zijn weg en dat mag niet Die jongen heeft de auto niet eens gezien, probeerde N. nog, hij reed veel te hard. De officier van justitie vond evenals kantonrechter dat dat er allemaal niets toe deed. U was fout, zei hij m zijn rekwisitoor, u had daar niet mogen zijn. Hij vroeg tegen N. een boete van 50 gulden of tien dagen, waarvan de kanton rechter nog tien gulden afdeed. SCHIEDAM Vanmiddag vierde de afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen het Sinter klaasfeest in het gebouw Irene. Dit feest stond weer in het teken van de vergeten of de zieke bejaarden in onze stad en elk lid bracht een pakje mee voor deze oude mensen, die voor een dergelijk bewijs van medeleven altijd zo dankbaar zijn. Bovendien werd van verscheidende excursies een aantal fraaie dia's ver toond. Op donderdag 9 december om 1030 uur Is er een koffieuurtje in het café-restau rant De Amstelbron, dat gelegenheid zal bieden na te praten over de StNicolaas- aktie en voor vele nieuwe leden om eens nader kennis te maken met het bestuur en de leden van de vereniging. De Kerstmiddag wordt gehouden op donderdag 23 december in de grote zaal van Irene. Op deze bijeenkomst houdt mejuffrouw P. A. Portielje een lezing met dia's over oude gebruiken rond het Kerstfeest. De hoedencursus, de brid ge- en gymnastieklessen gaan in de maand december gewoon door, evenals op 8 december de rondleiding door het museum o.!v. mejuffrouw Noorlander. Ook bij de Ned. Ver. van Huisvrou wen wordt de contributie verhoogd, na melijk van 7 tot 10. Hierbij komt vrijwillig 050 voor het Jacobafonds en 010 voor het vnend- J. L. uit Schiedam stond terecht omdat hij bij het linksafslaan de doórgang naast zich niet had vrijgelaten voor een fietser met als gevolg een botsmg. Het tweede werd hem ten laste gelegd dat hij de wagen een vrachtauto had bestuurd zonder dat hij het daarvoor vereiste rijbewijs bezat. Uit hetgeen u tegen de politie hebt verklaard, repliceerde mr W E. van Vloten, krijg ik eerder de indruk dat u van de fietser bent geschrokken om dat u die helemaal niet had gezien L. knikte ontkennend. Dat is niet waar, zei hij. Overigens is dat ook niet het belan- van 2.90 af een produkt ó(Wjj8, ROZENBURG Tijdens de hevige storm, die dinsdag woedde is omstreeks half zes een schaftwagen van een Rozen burgse aannemer omvergewaaid. In de wagen, die stond opgesteld aan de Wil- gensmgel, brandde een kachel waarvan de inhoud door de wagen vloog. Aangewakkerd door de zeer felle wind, stond de schaftgelegenheid weldra m lichterlaaie. De inmiddels gearriveer de brandweer kon niets anders doen dan de hevige vonkenregen bestrijden, opdat met ook elders brand ontstaan zou. schapszegeltje. Dit werd besloten op de jaarlijkse algemene vergadering. SCHIEDAM In de nieuwe kantine In Harga heeft de jeugd van HBSS woensdagmiddag het eerste Sint Nicolaas- feest in deze omgeving gevierd. Groot was de opkomst toen de heer J, Nauman een kort welkomstwoord sprak. Ook ver scheidende ouders gaven acte de pré- sence. Sint Nicolaas arriveerde al direct na het aanvangsuur en zorgde met Zwarte Piet spoedig voor een goede sfeer. Enke le kleuters mochten naar voren komen een versje zingen, en kregen één en ander als waarschuwing mee van de Sint. Tijdens de pauze werd met pepemo ten gestrooid, konden de jongens en meis jes chocolademelk en speculaasjes eten, terwijl de ouderen op koffie werden ge trakteerd. Na de pauze werd veel pret beleefd met de film „De kat en de bel", een film over Popey, een film van Char lie Chaplin en nog een kostelijke lach film. Alle jeugdige aanwezigen kregen bij het naar huis gaan een zak snoep mee. SCHIEDAM Voor de adspiranten onder de tien jaar van DOK zal zaterdag een Sint Nicolaasmiddag worden gehou den. Gezien het grote aantal kinderen dat daarvoor in aanmerking komt (ruim 700) wordt de feestmiddag voor twee groepen verdeeld. Op de DOK-afde- hngen zijn briefjes uitgereikt waarop de aanvang van de groepen zijn aangege ven. Door een misverstand zijn deze brief jes op enkele afdelingen in de wijk Oost Giet uitgereikt. Men verzoekt ons van DOK-zijde daarom het volgende mede te delen: .Alle jongens en meisjes van de afdelingen in Oost tot en met 7 jaar worden om half twee verwacht in de zaal onder de Opstandigskerk. De kinde ren van 8 tot 10 jaar worden om half vier in dezelfde zaal verwacht. Voor alle andere DOK-leden gelden de tijden, zo als die aangegeven zijn op de uitgereikte briefjes." De Sint en enkele Pieten zullen ook een bezoek komen brengen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De storm is oorzaak van geweest dat de flitsfoto van het stadhuis dinsdag niet kon worden gemaakt. Vele tientallen foto-amateurs moesten onverrichter zake naar huis of waren door de radio al op de hoogte gesteld. De „Foto wacht Nederland" die de lei ding van de gebeurtenis zou hebben, be treurde dit, evenals de Avro-televisie die met een cameraploeg onder leiding van Lex de Rooy aanwezig was om voor het programma „Fototriptiek" van zaterdag een opname te maken. Besloten werd de opname tot vana vond (donderdag) uit te stellen. Van 2030 tot 21 uur is er dus gelegenheid om van het stadhuis een unieke foto te ma ken. SCHIEDAM Geboren: Maiianme dv W T Boot en R Baunt; Alberto® CM dv P A van der Knaap enJMSB Markx: Adrfa- nus E 2v A Ouwcrtteric en E J ven den Hamer; Ruben zv H Kers en X, Zuiderent: Krijn av J Shrier en A van Arkel; Raymond M C zv H Lfcffiiebber en P C Bredewoud. Nappa crochet handschoenen met zuiver wollen voering 15.90 „ANTICABUFFEU.EDER" streich in- zet 17,90 Hangenaaide tricotvoering kalfsvelours met 28.50 En de weergaloos warme lammie handschoen 21.90 sehledamsawag «si vlaardingen fel.3202 VLAARDINGEN De Vlaardingse Pluimvee- en Konijnenhefhebbers Vere- higkig, VPKV, houdt vrijdag en zaterdag haar jaarljkse tentoonstelling. Om 19.00 uur wordt de expositie geo pend. Keurmeesters zijn de heer Van der Grint voor kippen. Voor konijnen is het de heer Kloote, Zaterdag om 16250 uur zal de trekking van te houden loting gebeuren. De tentoonstelling is geopend op vrij dag van 19-23 uur en zaterdagmiddag tot 18 uur en wordt gehouden in het volksge bouw aan de Schïedamseweg. ROTTERDAM Bij de op 29 en 30 november gehouden examens voor de aantekening kraamverplegmg slaagden de volgende zusters E J. van den Dool, C. C. A. de Haan, E Hoving, T. Immer zeel, J. J. Kombrink. A Kuil, G. J, M Lindeman, R. Poot, A, van Rooy, H. D de Ruiter, M. E Rijnberg, A, P. Tol, M A. D. Verhaagen, J Verboeff, H. S. Voge laar, GA. de Vries. R. M. van der Wou- de. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De directie van het Ho tel café-restanrant Rijnmond, Nieuwland- plein 12 (de heren D. A. en M. W. van der Fluym) gaf woensdagavond een di ner ter gelegenheid van het gereedko men van het hotel. In zijn tafelrede bracht de heer M. W. van der Fluym dank aan de gemeentelijke autoriteiten voor fean vlotte medewerking en ook aan de N.V. van Gorp, bet automobielbedrijf ernaast, voor de bereidwilligheid de tele foon ter beschikking te stellen, want het etablissement was van dit moderne com municatiemiddel bij de voorbereidingen verstoken geweest. Vooral het bedrijfsleven is bijzonder dankbaar voor de hoteLaceomodatie, die Rijnmond met zijn 52 bedden zal bieden in een zich dynamisch ontwik kelende stad als Schiedam voorziet Rijnmond ongetwijfeld in een behoef te In het bijzonder voor bezoeken op hoog niveau, had Schiedam totnogtoe weinig te bieden. In januari wordt er nog een oppervlak te van 182 m2 bijgebouwd, waar een aantal zalen voor meer intieme recepties en vergaderingen wordt ingericht. De dancing Cosmopoliet wordt een beschaafd vermaakcentrum met strenge selectie, waar o.a. nozems en provo-figuren ten enenmale geweerd zullen worden. In EEG-verband wil men er hoofdzakelijk buitenlandse orkesten engageren. Hoewel men eerst aan dit nieuwe hore- cacomplex de naam van Rotonde had willen geven, bleek de naam Rijnmond toch beter te passen. De heer Van der Pluym memoreerde nog, dat juist dezer dagen bekend was geworden, dat de voorzitter van de Rijn- mondraad, mr. V. G. M. Marijnen vol gend jaar in Schiedam komt wonen, wat de status van deze stad ongetwijfeld ten goede zal komen. Het interieur beantwoordt aan de hoog ste eisen van de meest verwende gasten en het cafe vormt een harmonieus samen spel van verfijnde distinctie en echt-Hol landse gezelligheid, waar de bezoeker zich onmiddellijk op zijn gemak ge voelt. Vanmiddag om half drie is de nieuwe aanwinst officieel geopend. Schiedam Nieuwlandpletn 12 Alle kamers voorzien van douche, toilet en telefoon. Een restaurant met keuken om nooit te vergeten en om uw relaties en kennissen j IjTTV TT TV. T/^ versteld te doen staan. V Jr 1 JI N| I I x "r Bovendien hebben wij zalen voor alle mogelijke ■-*- vdoeleinden en aparte vergaderruimten. Ook vindt u bij ons kegelbanen. tel, 264786/87/88/89 JjUKGRAAF en hoogheemraden van Schieland zijn van mening dat alle lozing van afvalwater op sloten en boezems in het gebied van hun waterschap zal moeten worden beëindigd. Er zal moeten worden gestreefd naar gecombineerde af voer door middel van persleidingen op de buitenwateren Dit bleek uit een rede over dit vraagstuk, die dijkgraaf mr. U. G. Schilt- huis dinsdag hield in de verenigde verga dering van Schieland. Het college verheugt zich in de plannen van Nieuwerkerk dat een biologische zuiveringsinstallatie met lo- zing op de Hollandse Ussel zal bouwen. By gereedkoming kan van een grote voor uitgang worden gesproken. Zevenhuizen en Moercapelle eebter lozen nog zonder enige zuivering op o.a. de Ringvaart van de Znid- plas polder. Deze toestand moet zo spoedig mogelijk worden" beëindigd, vinden dijk graaf en hoogheemraden. Zy vinden steun in dit rapport van de commissie afvalwater vraagstuk zuidelijk deel Randstand Hol land. Daarin staat dat deze gemeenten een zuiveringsinstallatie zouden moeten bon wen, die moet lozen op de watergangen van de polders. Lozing op de Ringvaart van de Zuidplaspolder vindt de commissie onge wenst omdat deze in het belang van de tuin bouw moet worden schoon gehouden. Met die opvatting is Schieland het echter niet eens, wel met de conclusies over de onge wenste toestanden op het gehied van hy giëne die thans heersen. De DijkgTaaf en hoogheemraden echter zeggen dat het wa ter noch op de Ringvaart noch in de water gangen van de polders mag worden ge loosd. In dit verband merken zij op dat behalve die van de tuinbouw ook de be langen der veehouderij hiermee zijn ge moeid.^ Schieland zal zich gaan verzetten tegen iedere lozing op de Rotte, ook al in verband met de eisen die worden gesteld door steeds toenemende recreatie. De com missie zegt dat ook Bleiswjjk gezuiverd water op de polderwatergangen zon kunnen lozen. Maar hiertegen verzetten dijkgraaf en hoogheemraden zich ook. Dit afvalwater zon naar de Rotterdamse riolen moeten worden gevoerd en na zuivering op de Nieuwe Maas moeten worden geperst. Dat geldt ook Bergsehenhoek. Het afvalwa ter van Schiebroek en Hiilegersberg thans gezuiverd geloosd op de Bergse plas sen zal te zijner tijd op de rivier worden gebracht. Overleg met betrokken gemeenten en polderbesturen is al aan de gang en hoopt dat dit zal leiden tot ge zamenlijk gebruik van de in Nieuwerkerk to bouwen installatie en de aanleg van pers leidingen door Moercapelle en Zevenhui zen. Binnenkort hopen dijkgraaf en hoog heemraden ook in overleg te treden met de gemeentebesturen van Bergscbenhoek, Bleis- wjjk en Rotterdam en het bestuur van de polder Bleiswjjk ca om ook te komen tot gemotiveerde afvoer. Ook Schieland heeft een adres gericht tot de vaste commissie voor verkeer en waterstaat uit de Tweede Kamer over mogelijke toenemende verzil- ting, die sehijnt te dreigen, zo deelde de heer Schildluis mee. Delfland ging Schie land daarin reeds voor. Delfland en Schie land werden namelijk opgeschrikt door een publicatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waaruit bleek, dat het stuw en slniecomplex in de Nedcr-Rijn by Arne- rongen waarschijnlijk over een jaar in ge- bruik zou komen. Hierdoor zou het dan mogelijk^ zijn de afvoer van de Gelderse Ussel bij kleinere afvoeren van de Rijn bij Lobith iets te vergroten. Het is duidelijk, dat dit zon geschieden ten koste van de afvoer door de Neder-Rijn en Lek en de waterschappen vrezen hierdoor een toene ming van het verzontingsgevaar voor de rivier voor Rotterdam en zelfs voor de Hol landse IJasel. DONDERDAG 2 DECEMBER 1915 Hooge tractementen. In het gister avond verschenen verslag over een Indische aanvullingsbegrooting komt op nieuw een sterk bewijs voor van do manier hoe kwistig soms wordt omge sprongen met hooge ambtenarentracie- menten. De heer G. J. Staal, hoofdambtenaar m Indië, met verlof hier te lande ver toevend, krijgt ten laste van Indië een tracteraent van 735(1 per jaar. Tijdens zijn verlof werd hij hier belast met do functie van waarnemend secretaris-gene raal van Koloniën. Voor die waarneming ontvangt hij nog eens 3000 per jaar, zoodat z'n salaris in totaal 10 350 be draagt of ongeveer 5000 meer dan een secretaris-generaal in ons land ontvangt. Dit is een kras staaltje van geldver spilling en zoo komen er aan Koloniën vermoedelijk meer voor. Is het wonder, wanneer men vergelijkingen gaat maken met de kleine ambtenaartjes, die ge drukt gaan onder de nood der tijden? Ook aan verschillende hoofd- en opper- officieren in ons leger worden op bet oogenblik onevenredig hooge tractemen-1 ten uitbetaald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1