RADIO en TV COUZY Aardgas-project daagt eente Schiedam uit Tuinbouw ver. „Westerlee" had een gunstig jaar rfTT® Blijft SGP bij i 'rot. Schiedam BOTTERDAM Drie doden en twee gewonden bij botsing Ook huldiging jubilarissen CMB zit nog steeds vol met activiteiten AGENDA Fa. Ph. Lok en Zonen Nü nog 15495 9e3totteri>mntttrr GARAGE •vTS&r Controle meters en leidingen langdurige zaak Gift van f 1000 voor Sporthal Omzet veiling 45 miljoen favoriet in de fcSelne klasse Garage Van Dalen N.V. Tachtig procent kwam naar het cara-onderzoek Burgerlijke stand „Verlovingsringen festival 1975" DESIREE [eovanieiiand j Staking hij het Alg. Handelsblad V.enD. vestigt magazijn in Schiedam mêSi^ÉÉü Hoe de wereld begon Senectute haalde eerste prijs stef meeder nv Amino-wedstrijden en Sinterklaas T af eltennistoemooi Voor scholieren Banden doorgestoken van personenauto BEI 4502 of 9094 VAN DER SNOEK Het Kwartet 'uit- wnTTERUAMMER VRIJDAG 3 DECEMBER 1965 - B. en O. - PHILIPS - ERRES - SONY - DE VOLLEDIGE SORTERING VINDT BIJ 1 e MIDDELLANDSTR. 72 AERTV. NESSTRAAT 38 GAS (0 GAS (II) Vervangen GAS (III) KANTOORMACHINES Gaardingen tel. oisss—stoo Ontwikkeling Overschakelen Voorlichting Kijk in onze nieuwe afdeling verlovingsringen t'nndnae en doselijks Calienburgstraat 82 VLAARDINGEN 2b het Westen grootste prot. chr. dagbladpers Jaarverslag waanBO'a'A - oa&gpg» <Mw4 - J «L*!a f?3 •t "--j pagina 3 rrgr is alweer ruim honderd jaar ge ld leden, dat Schiedam voor het eerst tuisaas kreeg, namelijk oktober 1857. Wai gebruikte het stadsgas hoofdza- tiliik voor verlichting naast andere uchtingsbrnnnen. zoals de raap- Ziajnp en de kaars m de blaker. Schiedam had toen at hetzij wat erg nijdige industrie, tw. branderijen fatiilecrderijen en de stoomtrein jifrofe onze stad in het snelverkeer tsit die dagen. Algauw verwierf het gas de belang- ittïiittfl van burgers en industrie, die Imn een mogelijkheid zagen om van kt geknoei met de olielampen met tan geringe lichtopbrengst af te ko- m Zo werd al svoedig het station (8 serscWUende fabrieken met gas :<rlicht en ging men het gas in gas motoren toepassen. Eerst dertig jaar later, tn 1887, pro- berde viert in onze stad gas voor taken te gebruiken. De keuken was iditer het terrein van de huisvrouw m ze taas gewend aan haar kachel, fornuis en petroleumtoestel. Lange tijd «»li ze deze nieuwe toepassingsmoge- meden tegen. Hoewel door ver- icheiiene prijsverlagingen werd ge vecht het gasverbruik te stimuleren. Te» stofte heeft het gas deze strijd ,;egen olie e« kolen gewonnen, zodat let nu algemeen wordt gebruikt. De samenstelling van het gas was ondertussen veranderd. Werd aanvan- tal# het stadsgas geproduceerd uit steenkool door 'deze in een gesloten minde te verhitten en het ontstane pas «o te vangen, al spoedig werd aan dit gtmkoalgas vcatergas toegevoegd, dat mt stoom uit cokes werd bereid. B«e cokes ontstond als bijprodukt sen de steenkoolgasfabricage. njZE wijze van produceren duurde j V fot na de Tweede Wereldoorlog U de Tweede Wereldoorlog deden enkele ingrijpende veranderingen t oor. Is 1348 werd voor het eerst propaan m het stadsgas toegevoegd. In later arm werd dit vervangen door hoog- 'mriig restgas van de olierafinade men. Momenteel wordt geen steen- lóolgas meer geproduceerd. Het stads- [53 verkrijgt men nu helemaal uit raf- jsadertjeu. In betrekkelijk korte tiid keft zich dus een volledige omwente ling in de sladsgasbereiding te Scfiie- im voltrokken. Zo togen de zaken toen in 1959 bij kt dorpje Colham in de gemeente Miteren aardgas werd gevonden. Kolossale voorradenzoals tve ons sooit hadden kunnen dromen. Neder- knd behoort hiermee in een slag tot te grote aardgaslanden ter wereld en iit aardgas zal onvervormd gedistri bueerd worden en alle toestellen in tra stad zullen aan de eigenschappen ran de aardgas worden aangepast, wat 6p rich zelf reeds een gigantisch werk htekent SCHIEDAM De beslissing is gevallen. Schiedam gaat op aard gas over. Dat klinkt vrij eenvou dig, maar dat is het toch niet Eerst als we er iets meer van weten, kan ons de omvang van dit uitdagende projekt duidelijk wor den. Alles moet stuk voor stuk worden behandeld. Dat geldt voor de toevoerleiding, de meter, voor elke binnenleiding, voor ieder toestel en voor elke brander van de bijna vijftigduizend gas- verbruikstoestelien in Schedam. Van ieder om te bouwen toestel moeten de vereiste technische «te vens bekend *Un. Dit bepaalt het karakter van de problematiek van de ombouw en de eigenlijke ombouw, die in het technische vlak ligt. Dit kon pas gebeuren wanneer het admi nistratie» e-organisatorische probleem is opgelost. Sinds „i - augustus 1964 is een speciale ploeg technici in Schiedam bezig het lei dingnet te onderzoeken. De hoofd- en dienstleidingen worden onderzocht op lekkages. Daarnaast worden de hoofd kraan. meters en binnenleidingen gecon troleerd. Blijken de kronen na controle lek te 2ijn. dan worden 2e verwisseld. Ongeveer zestig procent van de in ge bruik zijnde meters was ongeschikt voor aardgas. Hoewel het grootste deel van de meterverbindingen. bestaande uit een loden pijp en twee koppelin gen. waarmee de meter aan de gaslei- BS 's Gravelandseweg 620Schïedam (Van een onzer verslaggevers) ding vastzit, kan worden gehandhaafd, zullen toch ongeveer vijfduizend meter- verbindingen tegelijk met de meter door nieuwe moeten worden vervan gen. Sinds augustus 1964 werden in Schiedam van de 24.000 aansluitingen 16.000 ge controleerd. Daarbij bleek, dat er slechts vijftig binnenleidingen in slech- l.l.l. (01898)- 3697 (Van een medewerker) SCHIEDAM Het Kethelse „Animo' heeft evenals de andere verenigingen ook een Sinterklaasfeest voor de deur staan. Zaterdagmorgen om circa negen uur komt de Sint op bezoek in de chr. school aan de Vlaardingerweg, waar Ani mo gev»oonlijk de oefeningen houdt. De Animo-leden van 4-6 en de groepen van 7-9 jaar worden daar verwacht In de week daarop worden woensdaga vond vaardigheidswedstrijden gehouden voor de jongens en meisjes van 10-13 en van 14-16 jaar, aanvangende om half zes en durende tot half negen. Volgende week zaterdag volgen dan de onderlinge wedstrijden voor dames en heren, aanvang half acht 's avonds. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de opening van het café-restaurant-hotel Hijnmond aan bet Nieuwlandplein ontving burgemeester H. Roelfsema van de directeur, de heer D. A. van der Pluym, een bedrag van dui zend gulden voor de sporthal. jLVOREWS we dit aardgas-aan-de- 11 Schie-tje beëindigen, willen we og enkele vragen, uiteraard kort en bondig, beanticoorden: fs het niet ge- :wli}k de aardgaskachel te laten imden? Welnu, bij de nieuwe aard- tsskachels zal men altijd een thermo- tstische regeling aantreffen. Bij de ouie modellen zal men een zg. B-klep er beveiliging aanbrengen. Kunnen •mtueel aardgasleiding en -kachel rorden gefinancierd? Hierop is het rotooord bevestigend. Een veel voor komende vraag is, of aardgas giftig is. b.ierdaad, dit is zo en- daarom krijgt te ook een reukje. Trouwens een tringente eis, evenals dit het geval is pi het stadsgas, is een perfecte ont- uchting. Er moet nu eenmaal vol- tornde ventilatie zijn. Laten we altijd leienken, dat we met gas en elektri sch een potentiële vijand in huts ha- n en strenge keuringseisen moeten •JSeuallen voorkomen. Op de vraag jf gasverwarming meer of minder on- ■erkoud vraagt, kan men cmategorisch 'vkiaren, dat gas een zeer schoon 'tthndk geeft. Er wordt wel eens gevraagd, waar- 'm «e gasmeter eigenlijk zo dicht yielijk bij de buitendeur moet wor telt geplaatst. Dat doet men, omdat de edmg vóór de meter voor rekening ton de gemeente is en die erachter. «ar moet dc huiseigenaar of de be woner van het pand voor zorgen. Dit «etste is een netelig punt, waar op we muurlijk liever verder niet ingaan. e levensduur van een gaskachel is wgraeer even lang als die van een we- of kolenkachel, tien jaar. Maar Jfe toten nu eenmaal in een tijd van ttmeuviing en van een verlangen *r een andere esthetische vormge- dan we reeds hebben. Alleen toeas vanwege het laatste ruimt men wgamicordig nogal eens een goed- wicttonerende kachel op. En over het oegrtp gezelligheid bij het verbruik toi 90s, kolen of olie, daarover zou "to® eindeloos kunnen disputeren. In «tor geval betekent de ontdekking •w de enorme aardgasbel in Neder- «na een diep ingrijpende maatschap P«we omwenteling, die ons allen ««8eat; Vandaar de grote belangstel aUerwege. de DE LIER Op van de coop, tninbouwverenlging „Wes terlee" werd besloten 500 mZ grond van 15 per jjiZ en 100» m2 van 25 per m2 aan te kopen van de WSM. Deze terrei nen sullen in de toekomst worden ge bruikt voor het bouwen van loodsen, die als magazijnen worden gebruikt. Het eerst komt ou aan bod het bouwen van een loods van 6» bij 15 m, waarvoor de bouwvergunning reeds is aangvraagd. Aan de V.V, Westerlee zal vac deze terreinen een strook grond van 100 m2 tegen 25 per m2 worden verkocht om een goede toegangsweg naar de veiling- brug te verkrijgen. De voorzitter, de heer A, N. Midael- burg, sprak een speciaal woord van wel kom tot de heer Joch. van der Hout als ere-voorzitter van de vereniging. Hij wees voorts op het zeer gunstige jaarver slag en op de grote service in het bedrijf doordat de zaakvoerder de heer H. Boere; ma iedere maand zrogt voor een goed overzicht van de stand van zaken. De debiteurspost was dit jaar meegevallen, daar deze vier ton lager was dan vorig jaar. De balans en resultatenrekening wer den onveranderd goedgekeurd. Besloten werd twee procent van de afname bij te schrijven op de ledenrekening op voor stel van het bestuur. In het bestuur werden herkozen de heren B. Vermeer Mzn, en C. P. W. Duyvestijn. Als lid van de raad van toe zicht werd herkozen de heer A. Luyen- dijk en in de controlecommissie werd gekozen de heer P. Vroomans. De zaak voerder deelde mee, dat gestart was met een voorlopige prijs vast te stellen van 50 per ton voor de zware olie. Er komt echter nog een naheffing. Men was tot deze voorlopige prijsregeling overgegaan, omdat in de loop van het jaar de vreemd- ste prijzen berekend worden. Met deze regeling wordt zeker een succes geboekt. jaarvergadering Uitgaande van het CEBECO is een com missi e ingesteld, die haar leden telt door geheel het Westland, De commissie heeft de bedoeling gegevens te verzamelen over de prijzen van de zware olie. Dit systeem is niet toegepast op de dunnere oliesoorten. v.a. 4650,— BUYS BALLOTLAAN 4 De ontwikkeling van de laatste zes maanden -doet veronderstellen, dat de omzet van het komende jaar een half miljoen hoger zal liggen dan het vorig jaar. De kosten zullen echter zeker stij gen tot 40.000 a 50.000 hoger, waar mee rekening moet worden gehouden. Deze stijging kan echter op gunstige wij ze worden opgevangen. De regenleidin- genkwestie zal nader worden geregeld, De kosten hiervan zijn zeer hoog, gezien de hoge lonen, Op de vraag wat men aanmoet met diverse verzekeringen werd de raad gegeven zich te wenden tot zijn standsorganisatie. De veilingvereniging Westerlee heelt thans reeds een omzet van 45 miljoen «behaald. Dit is reeds f 6 miljoen sneer don eind december 1964. te staat verkeerden en derhalve moes ten worden vervangen. Bovendien wer den 3.000 meters vernieuwd en 1.500 omgebouwd. Het tempo van dit werk is gemiddeld 1.150 aansluitingen per maand. Tot de voorbereidende werkzaamheden behoort de sectionering. Het is nu eenmaal onmogelijk om van de ene dag op de andere aardgas in het gehele Schiedamse net toe te laten. Naar schat ting zijn er vijftigduizend gasverbruik- toestellen. De stad wordt dus in secties verdeeld, elk van ongeveer vierhonderd vijftig aansluitingen. De ombouw van een sectie duurt een week. Men hoopt in april 1966 te beginnen in de wijken Gr oenoord. Kethel en Bijdorp. Na vier weken, eind mei. is Kethel dan op aardgas overgeschakeld. Daarna vol gen de sectoren ten oosten van de Buiten haven en het oostelijk stadsgedeelte. Het Is dan reeds september 1966 geworden. Vervolgens worden het centrum en het oostelijk deel van Nieuwland over geschakeld, terwijl na de jaarwisseling Schiedam-zuid aan de beurt komt. Dan gaat men weer terug naar het westen van Nieuwland om via het westelijk gedeelte van Schiedam met het Stad houderskwartier als laatste sector de overschakeling op aardgas te voltooien. Dan is het inmiddels juni 1967 gewor den. De voorverkoop, waarmee men thans is begonnen, loopt uitstekend. Twee ambtenaren van de GTB zijn volledig ingeschakeld om voorlichting te geven. De toonzaal aan de Broersvest, waar de ze wordt gegeven, is voortaan ook op zaterdag van tien tot vijf nur geopend. Speciaal voor voorlichting op het ge bied van gasverwarming zal de toonzaal op woensdagavond vaa zeven tot negen uur zijn geopend, terwijl men voor cen trale verwarming een afspraak moet ma ken, waarna een voorlichtingsambtenaar van de GTB aan huis komt De Gemeentelijke Technische Bedrij ven beginnen half december met een grote gerichte aktie van voorlichting ten aanzien van het aardgas, welke campag ne geheel Schiedam zal omvatten. Vóór Kerstmis heeft elke Schiedammer zijn gaskrant in huis. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Aan het onderzoek naar het voorkomen van astma en bron chitis, het zogenaamde cara-onderzoek dat begin november werd gehouden, heeft 80 procent van de opgeroepen per sonen gehoor gegeven. Voor het steeksproefgewijze onderzoek zijn 150O mannen en vrouwen opgeroe pen waarvan 1200 naar de Dr. Plesman- school kwamen. Enkelen stuurden be richt van verhindering. Om toch zoveel mogelijk gegevens van alle opgeroepe- nen te verzamelen is besloten om aan hen, die door welke oorzaak dan ook niet konden komen, alsnog een vragenfor mulier te sturen. Om het onderzoek, dat speciaal gericht was op aandoeningen, ook lichte, van de ademhalingsorganen, af te ronden wil men ook de ingevulde vragenlijsten hebben van deze niet opge- komenen. SCHIEDAM Ondertrouwd: J Boer. 24 cc H van der Touw. 19; C .4. Boomsluiter, 33 en A E van der Geougten, 21: WBlie Bijt 22 en H F Sterenburg, 21; B van Dam. 2Ï en D van der Meer, 22; N lepolder, 25 en J M van Feit, 19; B G van <Ier 'Lïn-den, 25 en ,E P van der Beek. ZS; J Lupk-er, 25 en M M Hoekeraeijer, 0: A W Ozephius. 25 en J B Steenhorst, 21: A P M Ponsioen, 29 en J E M Vreeswijk, 22: T Snelle man. 24 en T M de Vries. 20. p c Tims. 22 en S E Dulnkerke, 30; J M G de Vujjsrt, 22 en H Holleman. IS. Getrouwd: H Vcgelezang, 24 -en K T Baad- sen, 23 j; B C G Klemetawrt. 42 en M T H Hoenderkamp, 3S: K J IV Tuijtel. 30 en A H Kuil, 18; A van der Most, 27 en B C Bouw man. 21: A van Gals, 20 en M A Jaspers, 59; E Harreman, 23 en J Storm, 23: G Blom, 29 en C M J PGruyters, 19; C A W Heijns- toroek, 26 en H L Leerentveld. al; F Klap wijk. 21 en I Xreemer. 19: J A de Wilt. 39 en F C T Kcevoets, 22- J Los 23 en V M Klem, 22. Geboren: Aswln rv P C Bouwmeester en E de Winter: Comeha A dv C A van Loenen en B F Stuifzand. Overleden: L Klompenhouwer, 49; M J S Steyger, S2, wed Liebrêchts, SCHIEDAM De Centrale School sport-commissie organiseert ook dit jaar weer een individueel schooltafelten- nis-toernooi voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het zal op maan dag 27 en dinsdag 28 december worden gehouden in de Koopmansbeurs. Tot volgende week woensdag kunnen de hoofden en directeuren hun scholen en hun leerlingen laten inschrijven op het secretariaat van de Gemeentelijke Sportraad aan het Oude Kerkhof 19a. De deelnemers ontvangen daarna een persoonlijke oproep. De organisatie be rust bij de heren J. Clazing, J. Degreef en W. de Raay. (10 jaar vóór op de tijd) U vindt er een fraaie koliektie NL LIJNBAAN 50 1 AMSTERDAM Het technisch persO' neel van het Algemeen Handelsblad is vanmorgen vroeg voor 24 uur in staking gegaan. Dit betekent dat het Handelsblad vandaag niet verschijnt. Ook Trouw (dat op dezelfde persen wordt gedrukt) zal zaterdag niet uitkomen. Aanvankelijk zou de nachtploeg het werk gisteravond al hebben neergelegd maar dat bleek op een „misverstand" te berusten. De sta king is bedoeld als protest tegen „ver slechtering van de secundaire arbeids voorwaarden, waarvan het ontbreken van een Kerstgratificatie er een is". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagmorgen kwam de heer A. van B. van de Hogeban- weg tot de ontdekking dat de rechter voor- en achterband van zijn personenau to waren doorgestoken met een scherp voorwerp. De 17-jarige Britse zeeman D. P. van het s.s. Portmouth liggend in de Vulkaan haven te Vlaardingen, werd donderdag avond met een gestolen fiets aan ziin hand in de Burgemeester Knappertlaaa door de politie aangetroffen. De man werd mee naar het politiebureau geno men. MAASSLUIS Met ingang van 1 februari 1966 wordt aan de adjudant van gemeentepolitie, de heer L. Moerman, op de meest «ervolle wijze ontslag verleend uit zijn functie. De adjudant heeft sinds 1932 vele en belangrijke diensten aan Maassluis bewezen. De heer P. Groeneveld, brigadier van gemeentepolitie, zal met ingang van 1 februari 196S worden bevorderd tot adju dant. In de maand januari zal gelegenheid worden gegeven om van de heer Moer man afscheid te nemen. Bovendien zal op dezelfde dag, die nog moet worden vastgesteld, de heer Groeneveld worden geïnstalleerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De N.V. Vroom en Dreesman Rotterdam heeft de gebouwen van de aan de Buitenhavenweg gevestig de N.V. Metaalbuizenfabjriek Excelsior aangekocht. Zoals eerder in een deel onzer edities vermeld, gaat Excelsior haar productie concentreren in Ooster hout, waar de bestaande fabriek (325 werknemers) aanzienlijk zal worden uit gebreid. V. en D. is voornemens in Schiedam een centraal magazijn te stichten. De directie is in principe bereid de werkne mers van Excelsior, die zij daarvoor ge schikt achten, over te nemen. Bij de Schiedamse Metaalbuizenfabriek werken momenteel negentig mensen, van wie slecht enkelen, naar Oosterhout zullen mee verhuizen Het fabrieks-complex, dat V en D heeft gekocht, zal een ingrijpende ver bouwing moeten ondergaan om voor zijn nieuwe bestemming geschikt te worden gemaakt. «V y «i, SCHIEDAM De Staatkundig-Gere formeerde Partij, „Groen van Prinsterer" houdt dinsdag 7 december 's avonds om 8 uur in het gebouw Irene een openbare vergadering, die voor iedereen toeganke lijk is. Ds. Venema, Chr, Geret predi kant in H.V. te Zwijndrecht, zal er een tijdrede houden. Een week later, op dinsdag 14 decern her, eveneens 's avonds om A uur, maar dan in het Geref. Jeugdhuis aan de Lan ge Haven, houdt de Staatkundig-Gere formeerde Partij een ledenvergadering, waarin zal worden besproken, of men hij de gemeenteraadsverkiezingen in 1966 nog wel zal samengaan met de Anti-Re volutionaire Partij en de Christelljk-Hls- torische Unie. (Van een onzer verslaggevers) POORTTIGAAL Drie mensen zijn donderdag om het leven gekomen bij een antobotsing op de Groene Kruis weg. Een personenauto, die in de rich ting Rotterdam reed, bleef even voor het .kruispunt Groene Kruisweg-F. v. d, Poest Clementlaan staan, vermoe delijk om linksaf te slaan. Een auto reed de personenwagen van achteren aan. De wagen schoot daardoor de rij baan van het tegemoetkomende ver keer op en werd In de flank gegre pen door een vrachtauto. Van de vijf inzittenden werden dr te mannen op- slag gedood. De namen van de slachtoffers zijn P, W. van der Meuleri (55), zijn zoon P. P. van der MeuJen (25) en M. de Wit (43). De heren I. v. <L Wiel en J7. Ver hoeven raakten ernstig gewöhdcA len zijn afkomstig uit ZwijndrecL., behalve M, de Wit, die in Dubbel dam woonde. De rijkspolitie had ruim een kwar tier nodig om de slachtoffers uit de wagen te bevrijden. Aanvankelijk kon de politie geen bijzonderheden geven over de identiteit van de slachtoffers. De identificatie werd bemoeilijkt, doordat de slachtoffers geen papieren bij zich hadden. De gewonden werden naar het Kin derziekenhuis en het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam vervoerd. TN PLAATS VAN plechtige 1 bespraken, wearmee in het algemeen Rotterdam eerste palen de grond in boort, klonk een daverend lied van zo*n honderd verpleeg sters. Die verpleegsters hadden alle reden om zo luidkeels te zingen rond de, bouwput, want de laatste fase van de verbouwing van het Diaconessenhuis aan de Westersingel betrof hun huisvesting. Op 28 september 1968 zullen 2ij hnn intrek gaan nemen in een zusterhuis, dat plaats biedt aan 10J verpleegsters. Met de bouw van dit tweede zusterhuis is dc laatste fase hegonnen van de vernieuwing van het Diaeonessenhuis, dat in 1893 werd opgericht. Reeds voor de oorlog is al heel wat verbouwd. De laatste vernieuwing begon met de bouw van het lage zusterhuis aan de Westersingel. Ver volgens kwam aan dc beurt de verdubbe ling van het in 190$ gebouwde hoofdge bouw. Enige jaren geleden is de keuken tot stand gekomen waarmee het nieuwe zusterhuis een verbinding .krijgt. De laatste wens op het verlanglijstje zal misschien over enige jaren in Vervulling gaan: de sloop van het oude rioolgemaal naast de ingang. Als dat weg is, zal de entree aan merkelijk verbeterd kunnen worden, B» het slaan' van de eerste paal waren aan wezig de geneesheer-dïrec'eur. dr. A. Fort- gens, de predikant-directeur, ds. J. J. Hiet- k-mp, de eeonoraisch-dsrecteur, de heer A. de Vroet, en de voorzitter van de bouw commissie, de. beer A. P. C. Iansse. De voorzitter van de vereniging, ds. J. D. van Hof, kou door omstandigheden niet aan wezig zijn. 1DURGEMEESTF.R W. Thomassen heeft bij het begin der raadsvergadering wet houder J. U. Schïlthuïs (67) toegesproken omdat deze 25 jaar lang lid van de raad is. Hij memoreerde dat de „zilveren jubilaris" aan zqn laatste periode bezig is, omdat de heer Schijthuis zich bij ,de verkiezingen van 1966 niet besehikhaar stelt. De heer Sehilthuis (economische aangelegenheden, archief en musea) verliet in 1921 de Ned. Economische Hoogesehool voor een carrière in de graanhandel. In november 1940 kwara hjj voor de Liberale Staatspartij in de raad. De bezetting zorgde uiteraard voor een onderbreking, maar in de eerste ver gadering van de noodgemeenteraad (9 no vember 1945) was ook de heer Sehilthui» van de partij. Dat de betrekkelijk kleine fractie der V.V.D. toch een wethonder bezit bewijst volgens de heer Thomassen het vertrouwen, waarin de heer Schijthuis zich mag verheugen. Hij memoreerde nog dat de wethouder geruime tijd loco-burgemeester was en wenste de heer Schil thuis geluk met diens jubileum onder het uitspreken van waardering voor persoon en werk. De ge huldigde dankte voor deze woorden. (Van een medewerker) SCHIEDAM De afdeling Schie dam van de Christelijke Metaalbewer- kersbond (CJ1.B.) heeft dezer dagen bewezen nog steeds vol aktiviteiien te zitten. Eerst dinsdagavond een spe ciale kadervergadering in Chr. Soc. Belangen, daarna woensdagavond een feestavond met huldigingen voor een Musis Sacrum: Olthof en Kruyt, feest avond, 20. Irene: Oranjebuurtver. Gusto, St.-Nico- laasmorgen, 9. Arcade: Pers. Ver. Eurotax, St.-Ntco- ïaasmorgen, 10. Musis Sacrum: Gem. Werken, St-Nico- laasmiddag, 13.30. Chr. Soc. Belangen: P.T.T., St.-NicO- laasmiddag, 13.30. Arcade: Glasindustrie Pieterman, St,- Nicolaasmiddag, 14. Irene: Mondaceord. Ver. Vriendenkring, St.-Nicolaasmiddag. 14. Sursum Corda: Wandelsportver. Schie- dam-Zuid. St.-Nicolaasmiddag, 14. Gerei. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uitlening, 15—17. Wijkcentrum: Klinknagelfabriek, St.- Nicolaasmiddag, 17. Tivoli: Sehied. Jazz Sociëteit „Gaul- laume", bijeenkomst, 20.30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898 - 6619). Agentschap: J v, Gogh. Dr, Zamenhox- straat 139, tel. 152400, Apotheek: Gouka, Groenelaan 127, tel. 268035. Groothandel in papier- en textielafvallen Non-Ferro metalen en ijzer Eigen archiefvernietiging. Levering van poetslappen. 4de Industriestraat 12—14. Telef. 4595, Vlaardingen. TE KOOF OF TE HUUR GEVRAAGD; (OMGEVING RUBENSPLEIN). Eerste Schiedamse Bewakingsdienst Korte Singelstraat I6b Schiedam. Telefoon: 269086 of 268111. voor alle verzekeringen en autofinanciering Kantoor: De KvurïPtkranten tellen meer gezinnen dan sommiqe provincies en zijn in trek om hun lage doublurtperceftlaga R'dtra W. dt vmtistf. 25 til. 115588 lfli«2J43t VaoUno to '«-Gwttahig», Uton u Mfêtt DS. HBiUVT THIEUCKS Dc mens in de ocrgczchie- denis van de bijbel Vtrkrijgbaar m dt betkbandll K.V. GUUR. ZOMER St KEUN1NSS IDTCBVBRSUll VAGSNS4G8M groot, maar de abnormale weersom- aantai jubilarissen en ten slotte don derdagavond een grote propaganda- aktie. Op de kaderbij eenkomst is de door bonds bestuurder J. Lartser geschreven bro chure „Aktiewerk in perspectief" be sproken. De opbrengst was niet bijster standigheden waren daar stellig debet aan. De avond van de huldigingen in Chr. Soc. Belangen kreeg uiteraard een fees telijk tintje. Doordat voorzitter J. C. Verkade wegens ziekte verhinderd was te presideren, knapte districtsbestuur der C. Boender dit karwei op en hij deed dat voortreffelijk. De jubilaris sen, en hun echtgenoten en andere ge nodigden werden hartelijk verwel komd en het ontbrak niet aan geschen ken. Er waren vier jubilarissen die 25 jaar lid van het CMB zjjn, de heren Qosterman, E. Westerveld, B, Breedijk en C. Hommel, van wie dc laatste twee niet aanwezig konden zijn. Voor zeven jubilarissen had secretaris K. J. van Otterloo een CMB wandbord voor de dag gehaald, want die waren liefst 4» jaren lid. De heer Boender overhandigde de wandborden aan de volgende jubilaris sen A. de Beer, J. van Dijk, BL Hey- boer, J, v. Keulen, J. v. Pelt, D. Fial- sicr en J. Schollaardt In zijn toespraak memoreerde de heer Boender het jaarverslag van de CMB-secretaris van 1925, waarin men verheugd was over de aanmelding van het 500-ste lid, waarin er geen CAO was, waarin 48 uur per week gewerkt werd, waarin de werkloosheid groot was en waarin stakingen bij de RDM en de Nieuwe Waterweg voorkwamen, alsmede bij P, Smit jr. en WF, Het jaarverslag van 1964 zou iets derge lijks kunnen melden: stakingen, geen CAO enz. Maar in ieder geval 38000 leden, een 45-urige werkweek en nog veel meer. CBM-AKTmTEITEN „Er zijn dus resultaten bereikt" aldus spreker, die zei dat er momenteel hoog stens nog wordt „geknokt" om de dik te van het beleg op de (goede) boter ham. Na de pauze voerde de toneelgroep „Werkende Jeugd" uit Pernis een leuk toneelspel op, getiteld: „De 2500-ste inschrijving,, Het stuk handel de over de 2500-ste inwoner van een bepaald dorp. Het werd uitstekend ge bracht en na afloop mocht de heer Boender het gezelschap een enveloppe met inhoud overhandigen. d® flsew vóór. KwprnL Het kan u slaapbanken, laadvloer gehaast® eafTOwerio SKODA DEALERS: GOOSEN'S Autobedrijf. Nieuwe Binnenweg 311, R'dam. tel. 233548 Kortekade 48/52, R'dam. tel. 131342 Autobedrijf G- POLDERMAN, Krab- bendijkhof 70, R'dam, tel. 174440 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Opnieuw behaalde Se nectute, het bekende bejaaxdenkoor van' het Koninklijke Mannenkoor „Orpheus", dat tegenwoordig vijfenvijftig leden telt, dezer dagen op een wedstrijd te Rotter dam onder leiding van de 72-jarige diri- gente mevrouw C. G. Kocks-Willus een eerste prijs. Met 27 punten meer dan het hiervoor nodig had, kwam het koor aan 327 punten. Als verplichte nummers zong het koor Domine Salvam van Haydn en De Nach tegaal van Broeder Laetantius. Senectute zingt volgende week woensdag in het Zonnehuis aan de Boerhaavelaan en op zaterdag in het Gemeente Ziekenhuis. VRIJDAG 3 DECEMBER 1915 Een rijke belooning. Een kellner In 'l Zaid-Holtandsch Koffiehuis te Breda, vond dezer dagen een cheque van 25 000 francs. Eenige uren later kwam de eigenaar, die verheugd zijn verloren cheque in ontvangst nam. De eerlijke vinder kreeg éénkwartje. Een woning ingestort. Onder de Lin den te Arnhem is gistermorgen bij vrq hevigen wind een woning, bewoond door een arbeidersgezin, gedeeltelijk "inge stort. Eenige kinderen, die in het huis waren, zijn spoedig door te hnlp ge snelde militairen uit het puin te voor- schijn gehaald. Zij hadden geen noe menswaardig letsel gekregen. 1 - L la-Hj -Vj f- S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1