wie stout is krijgt een schoen potje zout de 'a-jÖLa - Resultaat van samenwerking Volkswoning - 65 stap voorwaarts Wordt in acht gemeenten gebouwd O, kom er eens kijken AARDIG STOOMBOOT DAK LU| LL BROEK STIEKEM BOTSING OP OVERWEG: 3 DODEN Auto tegen boom: jongeman gedood Geen Surinaamse statendelegatie naar huwelijk DE Eerste Kamer leek deze week veel op een krante lezer die meer dan een halve jaargang achterop is. De forma- tie-Cals behoort al weer acht maanden tot het verleden, maar de Senaat deed alsof ze aan de wieg van de 'regeringsploeg stond. En ze verlangde ophelde ring over de geboorte. Het was immers haar eerste werkelijke ontmoeting met het nieuwe kabinet? Een verrassend gedul dige minister-president moest het allemaal nog eens uit de doeken doen: waarom geen P.v.d.A.-staatssecretaris op de fensie, waarom een aparte mi nisterspost voor ontwikkelings hulp enz. „Gelukkig dat er maar twee Kamers zijn", verzuchtte hij in de (tochtige) wandelgan gen van het Senaatsgebouw. n Nu gaan we iets leuks doen, zei de juffrouw in de derde klas van een lagere school in een kleine Zuidhollandse gemeente we gaan aan de kin deren in een ander land vertellen wie Sinter klaas is, want die kennen ze niet. Allemaal een blaadje papier voor je nemen en aan een denk beeldig vriendje of vriendinnetje een briefje schrijven. Je mag de naam van dit vriendje of vriendinnetje zelf verzinnen. De Nelleke's, de Arie's, de Jantjes en de El- ma's trokken een bedenkelijk gezicht, knabbel den eerst wat op hun penhouder, zuchtten een p3ar maal diep en gingen toen aan het werk. Wat tenslotte uit de bus kwam was een aller aardigste verzameling opstellen, waaruit duide lijk te lezen viel hoe in Nederlandse gezinnen het feest van Sinterklaas wordt gevierd. Ach, het verschil is niet eens zo groot. Natuurlijk, de' cadeautjes spelen de belangrijkste rol. Uit de opstellen hebben we er vijf uitgekozen en die laten we hieronder volgen, precies zoals ze zijn neergepend. tic uveJL I .da. O-vuLo- IxiX .-wel U-ci; ü-v. Chargerend Overbodig (Van een onzer redacteuren) t ROTTERDAM Enige tijd gele den is in het Bouwcentrum „de honing van de toekomst" opge- steld geweest, een model op tva- !'e grootte van een woonhuis dat nog voor niemand bereikbaar !s niaar dat een studie wil zijn Van de richting, waarheen het wonen zich ontwikkelt. Nu staat war opgesteld een model, even- z-~l op ware grootte, van de ivoIkswoning-1965" en het is de «doeling dat die in de zeer nabije bekomst in grote hoeveelheden Wordt gebouwd. Gescheiden Misser de HAV is uw vertrouwen waard1 ROTTERDAM Een Nipo on derzoek naar de vraag, wat de Ne derlandse dames het liefst van Sinterklaas zouden krijgen, heeft een merkwaardig cijfer aan het licht gebracht. De enquete wees uit, dat 25 procent van de vrou wen op het ogenblik van het stel len van de vragen (nog) geen ver langlijst had of helemaal niet aan Sinterklaas deed. WELVAART AUTO Prijswinnaars puzzel Kennis etaleren Niet sportief Playboy DE socialist Baart is niet content met het rapport over de ramp op de Rona Star (juli van dit jaar). De essen tiële dingen staan er niet in, zei hij in de Kamercommissie voor sociale zaken. „Het is net een exemplaar van Playboy waar de naaktfoto's uit zijn ge scheurd." r Mar. - bio. si eon Öji) anraii. oeling zedea- »s hij schop. Is Want een 3. sim. - film s een •or de veria- wrde. k een liaan, e aan enditi 5 het Zij i ver- f re„ Jellft rhaal ■ijnea TJ. s aan vordt eroe. tdat eeht. a de tdvo. [usti. ami. risen, deli auwt iras- met alle two- zeer ordt sell eea aaar op Use- aaar der- Jren acht teke aak. ake- to- die i». zijn deze ma- liek 3ÜS- aan KINDEREN OYER HET SINTERKLAASFEEST icht fi ^as- ent cfc) ge- [ge« K)r- b«- fi- Ho ke) ■ay. de als de «n ge- Lui- der ?an sy. In ard ok, ,uis ïtel ens er uis die er- 'an eer ter ipt we tm. rdS ien jen af- jar /O- jor ter lar ,an j3- ■Dg en in -en ijk di- ?er iet ïw in )1- lat en 'at ■at fu fe nd 3t, :et !f- »n k c* e- ar s- i- ;n We beginnen met het opstel van Arie. Hij vertelt wat hij te zeggen heeft kort en krachtig. Beste kees. Heb je wel is van sinterklaas gehoort dat is een" heden aardigeman. Ais je. je schoen voor de kagel zet met een peen er in ian kom er iets lekers in en je krijgt ook kadootjes. hij komt uit Spanje. Als het zoomer is dan slaap hij de hele zoomer door rrartepiet helpt sinterklaas. Met de kadootjes door de schorsteen te goien. 5 december komt hij, bij kees. hij rijt op een wit paard, hij komt op school, hij komt kadootjes geven, Aan de kinderen die zoet zijn, «i die stout zijn gaat in de zak van zwartepiet. En dan ga je mee naar spanje. Arthur legt meer de nadruk op de. verre reis die sinterklaas heeft te ondernemen. Beste Peter t Ik heet Arthur en ik ben acht jaar. ft zet mijn schoen voor de kachel, vannacht. Want dan snjg ik wat van Sint-Nikoiaas, ik zal je vertellen waar hij vandaan komt, hij komt helemaal uit Spanje, en dan tot hij met een stoomboot naar Nederland. Die stoom boot is natuurlijk versierd, en op die stoomboot zit een oude man die heet Sint-Nikolaas. die is niet alleen hoor, maar nxj heeft allemaal zwarte pieten, dan zijn zwarte peten mannen. Want in spanje schijnt de zon altijd, en caarom zijn die mannen zo zwart, en daarom heten ze: nrarte pieten. en nu zijn ze in Nederland, en daarom zet ik vanavond mijn schoen klaar want dan zit er misschien morgen iets JVim brengt in zijn opstel naar voren, dat Sinterklaas r de daken rijdt, hetgeen wel een onuitwisbare raruic op hem moet hebben gemaakt. Beste Ary, Elk jaar komt sinterklaas in ons land. Dan komt hij door de straten dan komt hij op zijn paard, het is is een witte schimmel en er lopen wel eens 3 of 2 pieten der bij en 's nachts kom hij op de daken dan mag je, je schoen klaar zePen voor dat je naar bed gaat, dan mag je ook een versje zingen en je mag nog een peen of een schaaltje water neer zetten voor het paard en als je uit bed komt 's morgens dan ligt er iets in je schoen een kikker van Chokola of sinterklaas van Cjiokola of een auto van Chocola en wij vierren ook op 5 december ook thuis, en bij ons komt op 5 december sinterklaas bij ons in huis en dan krijgen wij een kadootje en als sinterklaas weg gaat zingen we dan dag sinterklaasje daaag zwarte piet en zwarte piet strooit dan pepernootten en je moeeder haalt dan een zak of een mant ergens van daan en daar zitten kadootjes in en die zijn vcor ons allemaal. \XM> IM, "VOOmA^z. Ctcuru vk -kJLn- kdbo- JLhs^X Mu A* (%-Quvu Myru JLlO 1XK2JLA~ ZJlsln, jCLOw' yyM/ ^4-Wn-btyp "loeJ&n, y\aÏaau jjjo -vwj; ao-oJ: pr tjA- v-K. d-jCtfc .lAMiJs^Vrfvcs.OKU, O-s - cjikv mjuóL 'V. o-tcd&sc oylo-y^ V <V^ Wat de kinderen in Holland allemaal te wachten staat als Sinterklaas klachten over hen heeft, doet Tineke uit de doeken. Beste Elly, Ken jij Sinterklaas? En weet je waar die woont? Nee! Dan zal ik je er is iets van vertellen. Hij komt ieder jaar om vijf december, met de stoomboot over de zee varen. Dan zet je je schoen neer, bij de schoorsteen. Dan stopt hij er altijd wat in. Sinterklaas heeft een heleboel knechtjes bij zich, dat zijn zwartepieten. Die luisteren altijd of de kinderen zoet zijn. En als je niet lief ben, nou dan stopt hij je in de zak. En dan moet je mee naar spanje. Sinterklaas woont in een groot kasteel in spanje. Daar heeft hij een roe. Daar krijgen stoute kinderen mee op hun broek. En stoute kinderen krijgen ook wel eens een potje zout in de schoen. Maar dat doet hij alleen als je heel erg stout bent. f. interklaas rijd over de.daken op een schimmel Nu zou je misschien vragen wat een schimmel is. Dat is een paard. Ut. eyn. Ct-Ws .UJL CtXuA tCUUUUU i-Cu«v nhtveji <jLU -sAo-O-wiJ!i-O-qM - ^CUJVoL- OTYUZ/t Agjisu JijKKil, tvUHIOvlli IHtlfrvt. 1AAÖijk/ Jet Ot o Xe<*h w ciCon- '-n. rLixrv Jccvmi; poii; cLöo-v dg. 'itpkz&n* d-euTu ebtIvu,. -tuod; Ucu»u jL^Vnv «KV- olytXKV -Kvlfc «UP -Usdi mgjuv. Uoe, cLab ÏA, UX3U "maSLy^JriAJt^yx, cLckiJr Hoe geneimzinnig Sinterklaas zijn taak verricht, schrijft Nelleke met een enkel woord. Beste Janneke, Wij hebben Sinterklaasfeest. Hij komt in ons land met zwarte Piet. Op de stoomboot met zijn schimel. Hij komt heel nederland door. Hij is zaterdagmiddag om half drie gekomen. Ik zet mijn schoen vanavond voor de kachel. En 's morgens kijk ik in mijn schoen. 5 december komt hij in de klas. Wij versieren de stoel. die tjjl nam ze naar binnen. Dan gaat hij stiekum naar binnen, en pakt dan een tijl» en in die tijl doet hij kadotjes. dan tikt hij op het raam dan doet mijn moeder de deur open. dan ziet ze de tijl met kadotjes. ie tijl nam ze naar binnen. daar mocht ik in kadotjes uitpakken. en even later gooide hij pepenxooten door het raam- Pie. ^'3 gingen ze oprapen, we mochten ze niet opeten. En toen mocht ik delen ieder kreeg er 10. en de volgende dag kreeg ik een brief. En ik mag zaterdag ergens naar toe. Maar waar naar toe weet ik niet. Dat is een verrassing. Wie durft voorstellen om dat oude Sinterklaasfeest, dat feest voor kinderen en ouderen, maar af te schaf fen? cLi, De premier moet zich daar aan de westkant van het Binnenhof heb ben gevoeld als de heer Nederhorst bij een bezoek aan Drakesteyn. Mr. Cals heeft namelijk heel lelijke din gen over de Eerste Kamer gezegd; niet per vertrouwelijke brief in 34 afleveringen, maar open en bloot In het KVP-orgaan „Jóngeren Voor op" schreef hij begin dit jaar (toen nog Kamerlid); „Om het verdwij nen van de Eerste Kamer zou ook mijns inziens niet hoeven getreurd te worden. Zelf heb ik maar al te zeer als minister ervaren hoe vaak de beraadslagingen in de Eerste Ka mer niet meer dan een tijdrovende doublure vormen van de discussies die in de Tweede Kamer reeds heb ben plaatsgevonden". Zulke woorden blijven hangen, zoniet in het achterhoofd van de vierenzeventig gewone "senatoren dan toch in het voorhoofd van hun statige voorzitter mr. Jonkman, die alle kritiek op zijn „chambre de réflexion" ervaart als een aanslag op het wezen der democratie. Met een uitdrukking van opperste groot moedigheid op zijn sfinx-achtig ge zicht gaf hij woensdagmorgen het woord aan „den heer minister-presi dent", die zich zo stoutmoedig in het hol van de getergde, leeuw had gewaagd. „Nou héb ik je met je mooie praatjes", zag men mr. Jonk man denken. Als het aan hem had, gelegen, was de premier voor de bijl gegaan. Maar er werd fn de Senaat geen enkele bijl gehanteerd, ook niet door de oppositie. WD's veelbesproken mr. Van Kiel gooide een paar natte voetzoekers de zaal in, CHU's ongezou ten Ir. Geuze deed vergeefse moeite zijn vingers tot een vuist te ballen, ARP's filosofische dr. Berghuis fron ste even de wenkbrauwen over het gevaarlijke uitgavenprogram en bet onopgeloste omroepvraagstuk. FvdA's menselijke computer ir. Vos keek een ogenblik somber bij het woord Infla tie, en KVP's eenvoudige heer Van Lieshout deed een geslaagde poging om te bewijzen dat een goed wethou der een abominabel fractieleider kan zijn. Verder van dit debat geen nieuws. OJA, toch nog wat. Dr. Berg huis zei, dat de „raillerende en chargerende" politieke rubrieken in de zaterdagkranten niet al te se rieus genomen moeten worden. „De verhouding tussen de partijen wordt er met door bepaald". Welnu, dat geeft ons de vrijheid om charge rend vast te stellen, dat de heren Van Riel en Vcs deze week ver beneden him eigen maat bleven, dat aan het verhaal van de heer Geuze soms geen touw was vast te kno pen, dat de heer Berghuis bijna onder zijn eigen rede in slaap viel, en dat de heer Van Lieshout de dorste gemeenplaatsen spuide die ooit uit KVP-mond werdén opgete kend. Waarmee we maar willen zeggen, dat de heren niet in topvorm staken. Sterker als het voortaan zó moet, dan zullen ook wij (met mr. Cals) geen traan laten als de Eerste Kamer wordt opgeheven. Dat klinkt hard en. bovendien naïefWant jfe gaat geen staatsinstelling opheffen vanwege het lage peil der redevoeringen. Als dat de maatstaf is, zou' ook het bestaans recht van de Twééde Kamer in discus sie moeten komen. Trouwens, uit de Senaat komen echt niet alleen slechte verhalen. Er zitten in dit college veel welbespraakte geleerden, oud-minis ters, burgemeesters, gedeputeerden en vakbondsbestuurders, die betogen le veren waaraan menig beroepspoliticus van de andere Kamer niet kan tip pen. In deze „volkswoning-1965" zijn de 'euwe richtlijnen en voorschriften van i~, w°ningwet toegepast. Met steun van nunisterie voor volkshuisvesting en JrHte ordening is er begin 1965 een riT j 11 gsgroep gesticht. Daaraan ne- en deel de gemeenten Apeldoorn, Ber- j, °P Zoom, Delft, Deventer. Hendrik v° Ambacht, Sliedrecht, Hengelo en Til- i 7?' vier andere opdrachtverlenende arrtvt v'er stedebouwkundigen, vijf ••an a en' 2even vertegenwoordigers van t i bouwnijverheid en deskundigen v o "O'Bouwcentrum, de stichting Ratio- in-t-t inspectie volksgezondheid, het tua v voor ruimtelijke ordening en «foouw, het landbouwhuishoudkundig „(,!ïïT?ek, de Nederlandse huishoudraad «o TNO te Delft, TiirT^ihJroeP werkte de „volkswo- hï£ j en in de groep zitting zoende gemeenten willen haar doen bouwen volgens moderne industriële pro- duktieprincipes. Als prototype is gekozen een gaierijwo- ning voor ten hoogste vijf of zes perso nen. Dat prototype is hoogst interessant en het ziet er in vele opzichten beter uit dan de bekende woningwetwoningen. Volgens de nieuwe voorschriften komt de woning in de A-sektor. Men kent de calcnlatiemoeilijkheden" die rezen rond de „ERA-woningen" in de Prins Alexanderpolder en die ten slotte resulteerden In een huurprijs van 48 tot 49 per week, alle bijkomen de kosten, ook die van de verwarming, inbegrepen. Van die calculatiemoellijk- heden uitgaand zou men kunnen zeg gen, dat ook de „Volkswoning-1965" be neden de ƒ50 huur per week moet blijven. Toch nog een respectabel be drag. dat impliceert dat het inkomen van de bewoner ivat hoger zal liggen dan dat van de gemiddelde Indus trie-arbeider. Interessant is de zeer grote woonruim te. Er zijn drie slaapkamers en er is een Vierde, die via een vouwwand in open verbinding staat raet de woonruimte en die als de grootte van het gezin het toelaat, bij deze woonruimte kan worden getrokken. De drie slaapkamers en de bad- en toiletruimten zijn geheel afgescheiden van het woongedeelte. Het slaapgedeelte is slechts bereikbaar via de woonkamer, hetgeen voor sommi gen een nadeel is. Men kan zich voorstel len. dat de man. die thuiskomt, zich eerst even wil opkanppen. zijn handen wil wassen, zijn vuile kleren en schoenen kwijt wil voor hij in de familiekring komt. Inderdaad zal het onder de moder ne werkomstandigheden niet voorkomen dat hij „als een beest" thuis komt. Maar iemand die heeft gewerkt komt nooit helemaal schoon zijn deur binnen. Zich opfrissen in de keuken is niet gemakke lijk als moeder daar aan het kokerellen Een tweede nadeel is de geringe opper vlakte van de grote slaapkamer. De plaats van de wasgelegenheid vlak achter de deur is ronduit een misser: als iemand zich daar staat te wassen en iemand anders komt de slaapkamer bin nen dan moet degene die" zich wast onmiddellijk luid waarschuwen op straf fe van een klap van de deur! Een nadeel is ook dat er weinig bergruimte is. Pluspunten zijn de grootte van de één persoons slaapkamers en de vorm van de plattegrond van het woongedeelte, die hin derlijke doorkijk van buiten volstrekt uit sluit. Ook is een pluspunt de ver doorgevoerde afscheiding tussen woongedeelte en slaap gedeelte. Er moet heel wat gebeuren eer de kinderen des avonds wakker worden door lawaai in de woonkamer. De éénper soons slaapkamers zijn zo ruim, dat de kinderen er hun huiswerk kunnen ma ken zonder de televisie in de woonruim te te verstoren- En een groot voordeel is het ver warmde! spoelhok naast de toiletruim te in het slaapgedeelte. Voor de rest is er veel ruimte gelaten voor het inventief vermogen van. de be woners voor wat betreft de inrichting. De plattegrond is zodanig dat die niet tot een bepaald inrichtingspatroon dwingt. De „volkswoning-1965" is niet een „laat ste woord". De ontwikkelingsgroep gaat verder werken. Maar de woning is aanvaardbaar als een volgende stap op de weg naar een zo geriefelijk mogelijke woning voor het gemiddelde gezin. VERZEKERD KAPITAAL: MÉÉR DAN 2 MILJARD GULDEN! HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010)26 93 04* - HAV LEVENSVERZEKERINGEN Wat het liefst van Sint? Maar de Nederlandse man overtrof de vrouw verreweg in bescheiden heid. Niet minder dan 34 pet. van de mannen had (nog) geen verlanglijst je of interesseerde zich niet voor Sinterklaas. Over de verlanglijstjes van de dames kan nog worden meegedeeld, dat de Zoals men ziet is er in het woongedeelte van de volkswo ning-1965" een enorme ruimte. De vouwwand, die een extra kamer afscheidt, is op de foto geopendde extra-kamer is in dit geval bij het woongedeelte getrokken. Rechts daarvan de deur naar de gang met een vrij ruime garderobe-nis. huishoudelijk artikelen op retour zijn. In 1963 kwamen deze cadeaus nog op 13 pert, van de dameslijstjes voor en en dit jaar was dit percenta ge teruggelopen tot 7. Een welvaarts verschijnsel. De kleding vertoonde bij de dames een teruggang van 10 pet. in 1962 tot 7 pet. nu. In 1962 werden door de mannen het meest rookartikelen gevraagd. Bij 11 pet. stond de rokerij toen boven aan. Nu was dat nog maar op 11 pet. van de verlanglijstjes het geval. Dit jaar hebben de mannen het meest truien, kostuums en dassen ge vraagd. Een zeer degelijk verlan gen. Trouwens de dames vroegen ook het meest kleding (mantels, japonnen, vesten en sjaals). Opvallend is een plotseling verlangen van de dames naar bromfietsen. Op 2 pet. van de verlanglijstje bovenaan. De dames ontberen dikwijls ook pan toffels. Op 6 pet. van de verlanglijst jes stond dit artikel nummer één. De heren wilden ook wel pantoffels. HEILOO Drie personen zij'n giste ren om het leven gekomen toen de auto waarin zij zaten op een overweg met automatische knipperlichtinstal latie door een goederentrein werd ge grepen. De slachtoffers zijn het echtpaar Ca- stricum-Groot en hun 16-jarige doch ter uit Egmond a/d Hoef. Door de botsing werden beide sporen in de lijn AmsterdamAlkmaar versperd. De spoorlijn was om kwart voor tien weer over twee sporen berijdbaar. UTRECHT H. M. van Gerwen (19) uit Amstelveen is gisteren tussen Buktenpost cn Visvliet door een trein gegrepen en gedood. Van Gerwen die in dienst was van een bedrijf, dat in de onmiddellijke omgeving van de lijn aardgasleidingen legt, kwam onder de trein toen hij de baan overstak om zich naar een werkkeet te begeven. GELEEN Anton Fransen (3) kwam gisteren onder een auto toen hij de weg overstak. Hij overleed, ter plaatse. Doch slechts voor 3 pet. was dit het vurigst verlangen. Wie meent dat de verlangens altijd bescheiden zijn, vergist zich. Op niet minder dan 2 pet. van de heren-lijst jes prijkte een auto bovenaan. Of Sinterklaas vandaag of morgen inderdaad een auto voor de deur zal zetten, vermeldt het onderzoek niet. AMERSFOORT Op de provinciale weg Amersfoort—Bunschoten is gister avond een personenauto met grote snel heid tegen een boom gebotst. Eén van de drie inzittenden de negentienjarige H. Blankensteijri uit Amersfoort kwam om het leven; de andere werden zwaar ge wond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht. Vermoedelijk heeft de automobi list de macht over het stuur verloren. De wagen brak doormidden; de afgeknapte boom kwam op het wrak terecht. PARAMARIBO Suriname zal geen statendelegatie afvaardigen naar het huwelijk van prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg. Dit deel de gisteren Statenvoorzitter L. Lach- mon mee. Reden: van zijn collega van de Nederlandse Antillen vernam JLach- mon dat deze ook geen delegatie naar Nederland zou sturen. Ter voorkoming van het idee dat er een breuk zou bestaan in het Koninkrijk aan deze zijde, zullen ook de Surinaamse staten geen delegatie afvaardigen, aldus de heer Laehmon. -*i De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 27 november zijn: L, van Veen, Stormerdijk 105 te Rotterdam 5: mevrouw E. de Munnik, Chirur- gijnstr. 11 te Gorinchem 2.50 en H. de Jong, Noordzijde 43 te Noordeloos 2,50. ROTTERDAM Dinsdag 21 december zal de Stichting „Havenbelangen" aan boord van de Fieter Caland, liggend aan de Spidoponton Willemsplein van 16 tot 17.30 uur een receptie houden in verband met het feit dat haar secretaris, de heer J. den Tex, per 1 januari 1966 zijn func tie wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd neerlegt. "LI ET ENIGE relevante argument te- gen het voortbestaan van de Eerste Kamer is haar overbodigheid. Ze vormt geen onmisbaar onderdeel meer van het parlementaire contro le-apparaat Als debating-club- op-hoog-niveau bloeit ze af én toe nog wel, maar als Kamer van revisie (haar enige bestaansgrond) verliest ze met de dag meer aan bete kenis door de intensivering van de werkwijze der Tweede Kamer en door wat Romme noemt „de opmars van het maatschappelijke groepswe- zcn.,in hetpolitieke bestel". Er valt nog wel te discussiëren (tot in het oneindige), maar in feite niets meer te reviseren als na de SER, de Stich ting-van de Arbeid en de openbaar vergaderende Tweede-Kamercom missie voor sociale zaken ten slotte ook de plenaire Tweede Kamer zich over de loonpolitiek heeft uitgespro ken. Een debat in vijfde termijn wordt dan automatisch een doublure, •die bovendien een snelle besluitvor ming kan frustreren. Neem hef dekkingsplan. Na weken lang gedokter heeft de Tweede Ka mer er vorige week haar goedkeuring aan gehecht. Bij voorbaat staat vast, dat de Eerste Kamer straks dat voor beeld zal volgen en dat de discussie daar een parafrase zal worden van wat aan de oostkant van het Binnen hof is gezegd. Waarschijnlijk za] prof. Zijistra nog wei een nieuw gezichts puntje openen, maar verder kunnen we het verslag ai schrijven. En misschien doen we dat wel. DIJ DE introductie van de nieuwe U werkwijze in de Tweede Kamer zal de bedoeling voor, dat bij de be grotingsbehandeling in openbare com missievergaderingen slechts korte, informerende vragen aan de regering zouden mogen worden gesteld. Geen betogen, geen lange toelichtingen, slechts een beknopte verduidelijking zou worden toegestaan. Daar is tot dusver weinig van te recht gekomen. De commissieverga deringen van landbouw en buitenland se zaken bijv. waren één grote paro die op het systeem. De sprekers wil den voor elkaar niet onderdoen in het etaleren van indrukwekkende specia listische kennis en voorzagen derhal ve hun vragen ivoorzover die althans werden gesteld) van breedvoerige inleidingen. Geen wonder dat in de parlementai re regionen langzamerhand enig heim wee groeit naar de traditionele schrif telijke begrotingsvoorbereiding. De voorlopige verslagen en memories van antwoord hadden tenminste het voordeel dat men ze in een half uur •doorlas. De commissievergaderingen duren dagen. En helaas is de duur omgekeerd evenredig aan de belang rijkheid van het gesprokene. In een interview met de Haag se Post van deze week rekent minister Vondeling de tweede tran che van de belastingverlaging (1967) tot de oude-inflatie-plunje die zijn voorganger Witteveen heeft achtergelaten. „Die tweede tranche wil de WD graag nog een tijdje aanhouden tegenover het kie zersvolk". Het nare is, dat de heer Vonde ling en de héle PvdA-fractie in 1964 voor deze belastingverlaging inclusief de tweede tranche hebben gestemd, in tegenstelling tot hun geestveirwanten in de Eerste Kamer, die voorzichtiger wa ren. Voor die ouwe inflatie-plunje is de minister dus direkt medever antwoordelijk. Niet helemaal spor tief van hem om nu te doe alsof z'n neus bloedt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1