Avond scheids moest af 'gelast w&rdmi ROTTERDAM Fel uitslaande brand legt woning in as 25TOT30 PROCENT BENEDEN DE PRIÜS! Delta-Chemie werkt met voorwaarden I sublieme I winterjassen Ver. tegen vuile lucht wekt verkeerde indruk favoriet in de f# kleine klasse Y „Roffieprimeur" voor Vegla Stïiffinsr spaarciifer bij „Anno 1820" Stormwind wakkert vuur aan De Christelijke Encyclopedie HARGAVELDEN STAAN BLANK AART PONTIER wmimmfrWM-.-*w« nwmra* ii&imm vVh&: :m# 1#%# lï«rif *ii*i KANTOORARTIKELEN v/a 4650,— Garage Van Dalen N.V. B Zolang de voerraad sfrekH Tweed jongensjassen alle maten Voor direct GEVRAAGD Gevlucht Proehtige winterjassen INO opbergsystemen Bejaardensoos had Sinterklaasfeest J. SHOOGERWERF IF ItdBha Vast tapijt verkopen wij van enorme rollen. Die kf rollen raken op en wat er op zo'n ro! overblijft, noemen wij een "rol-restant". Voor zjjn dat unieke kansen - eh Hebt vast we] een kamer, die op zo'n rol-restant tapijt ligt te wachten. We hebben: Bergoss woi-jrisé van 450 cm breedl (King Size!), we hebben Rjchelieu woj-jrisé van 366 cm breed, Richelieu bouclé van 100,200 en 366 cm breed (kamerbreedieij, we hebben Leacryi moquette van 100,200 en 366 cm breed. Bij eikaar hebben we roi-restan- ten - of "ebtipons" zo ij wiit - voor 50 kamers. U moet er we! vlug bij zijn, warit wé verkopen déze coupons 'n BUITENKANSJE - Boekverkoper, Smalfe Havenstraat 3, Tel. 4304 Jongens - tweed-winterjassen alle maten 191s Spreekuur llllll'UOIIMM'Mlpl- S!rjiphceiir*Jöaflfien Hert, St, Lidulna- sh-arit 98a, «el. 2683G4. '65. ;nE ROTTERDAMMER s==1 Pagina 3 VRIJDAG 30 DECEMBER, 1965: ..z: -jr i J., V - .'C; U-i T'X'^'-aV.I s> -'L «•1*1. «H898>-3697 toveren tot de mooisteijsbanen-.die "Schiedam ooit heeft gekend. - V Geen voetbal dus en de sportliefheb bers kunnen zich het best göfln'Voorbe- reiden op kontaktbijeenkomstén in. de kantine.' Als deze'dehniinste niet'., wor den afgelast,-zoals donderdagavond' bij de SSV helaas het geval 'moest SCHIEDAM Het Is te verklaren dai in deze regenachtige weken diverse sport wedstrijden werden afgelast. Zo zijn de voetballers en korfballers de laatste'we ken maar matig aan ban trekken geko men en de band wordt alleen nog maar bewaard doer bijeenkomsten 's zaterdags middags. Maar dat een vergadering, die binnens huis zou worden gehouden, afgelast moest worden, deed even vreemd aan. Toch was dat donderdagavond het ge val bij" de Schiedamse Scheidsrech- ters-vereniging, die in de, kantine van de v.v. Schiedam op Harga een speci aal belegde bijeenkomst zou houden. Niemand minder dan commissaris K. Rijpma zou komen spreken, maar het feest ging niet door. Toen commissaris Rijpma om acht uur arriveerde bleek slechts een achttal le den gehoor gegeven te hebben aan de uitnodigingvoor deze avond, hoewel het noodweer ongetwijfeld de hoofdoor zaak was. In overleg met de bestuursleden B. Sabel, L. van Ravens en H. v.d. Veer (de twee laatsten zijn momenteel internatio naal arbiter) werd besloten de causerie van de heer Rijpma af te gelasten en deze tot een nader te bepalen datum uit testellen. Om circa half negen bleken toch nog zestien leden aanwezig te zijn, waarna men besloot er een gezellig onderonsje van te maken. Zij die bij het heengaan de Harga-vel- den bekeken, kwamen wel tot de ontdek king dat er zaterdag van voetbal geen sprake kan zijn. Op het Schiedamse-veid stond zo'n vijf centimeter water en ook de haifverharde trainingsvelden stonden nagenoeg blank. Een flinke vorstperiode zou al deze volden in enkele dagen kunnen - om- BUYS BALLOTLAAN 4, VLAARDïNGEN Telefoon 01898-8700 Door onvolkomenheden heeft hef colle ge daarop het bedrij een herziening van de aanvraag verzocht. Deze herzie ne aanvraag (die een nieuwe, de hele zaak omvattende vergunning inhoudt) is in augustus 1985 binnengekomen. De voorlopige beoordeling van deze aanvraag is eind november beëindigd. De procedure over deze aanvraag gaat beginnen zodra het collego het advies van de arbeidsinspectie en inspectie milieuhygiëne heeft ontvangen. In ver band met deze gang van zaken vraagt het college de raad om de brief van de Vereniging tegen de luchtverontreini ging aan het college te geven voor verdere afhandeling. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De kantine van de Ver enigde Glasfabrieken, Buitenhavenweg 114-118, kreeg dezer dagen de primeur- voor Nederland van twee gloednieuwe Amerikaanse koffic-autoniaten, waar in plaats van de gebruikelijke melkpoeder originele roommelk in de koffie gaat. Het was nodig hiervoor een speciaal koe- lapparaat in de kast te houwen. 9 Morgeeoe.hlend,negêh uur;stórtén wïj. mëf n de verkoop van -deze!''' 'VT J tfyoxmn men w iererj/ VU)flRPMGIN« BURGELIJKE STAND SCHIEDAM Oiiticnroaud:* M. Ames, 38 en D. P. van Herpen, 42: C. A. Broere, 24 en M. E. Christen, 22; y. Dell 'Awento. 24 en M. van Dijk. 21: D. Ens, 21 en J. E. van Hoogdalem, 23: G. de Jong. 24 en A. Hom- men. 21: A. E. Kampschuur, 31 en J. J. Cooïegem, 23: J. de Nie, 22 en M, H. PlstooT. 28: A. Pop, 38 en P. Viveen. 36; B. Rasker, 27 en J. de Lange, 20: J. J. Kebers, 26 en S. !-l. L. Brökling, 20; G. van Santen, 25 en E. Jonkers, 59; J. Schouwenburg, 25, en C. Ezer- man, 25; C. Tettero, 18 en J. Koetsier, 17; A. Valk, is en A. C. van Schie, 19; H. II. de Waard,' 19 en A, Romijn, 19. Getrouwd: J. J. S. de Kievith, 23 en H. C. Koeling, 20; G. J. Kleppers. 21 en J. M. F. Munnik, 18; D. Esbaeh. 23 en J. Harte, 18: H. Visscher, 17 en J. M. Bast, IS; W. Molenaar, 28 en A. P. van der Most. 26; T. Salm. 22 en M. Visser, 23: C. J. A. M. van de Brug, 32 en J. W. Schoenmakers, 22; J. T. Tromp, 24 en M. Crawley, 28: H. Kool, 23 en A. Witsei, 21; D. C. Tollens, 22 er. W. C. van der Kruit. 21; J. A. F. Kerklaan. 22 en J. M. L.vander Knaap 23; J p, M. Akerboom 28 en A M. ■M. Alberts, 23; P. Kruithof, 56 en A. de Borst. 54, Geboren: Christina d.v. L. Klootwijk en P. E. de Wit; Katharina F., d.v. V. A. Paarde- kam en H. T. T. Bakker', Petra, cLv, M. J. Kuiters en P. A. Voshol. Overleden: J. w. C, Kruining, 72 wed. Versehuuren; J. C. J. van Pelt, 64 echt. van Veggel. SCHIEDAM Op woensdag 15 decem ber zal in de Grote Kerk een. zangavond, worden gehouden met advents- en kerst liederen. Medewerking verlenen; het Kerkkoor van de Grote Kerk onder leiding van de heer Jacq. P. Bekkers, cantor-organist,, het Schiedams Christelijk Mannenkoor,; onder ).eiding van de heer J. v. d. Reed, dirigent ett de Christelijke Muziekvereni ging „Harpe Davids" onder leiding van de hoer A. L. Glotzbach. De zangavond, vangt aan'bm 20.00 uitf. met wollen plaidvoering.ó tot'? 'jaar. t Ook' <qj?u6^cöt f., .Hetverschil, ..is,goed.-, merkbaar te proeven. In anderhalve dag .werden er negenduizend bekers smakelijke en vooral hete koffie' uitgeschonken. Het gaat bijzonder vlug in zijn werk, zodat niet iveel tijdverlies optreedt.. Het nieuws gaat bij de Veglawerknemers „van mond tot mond". De automaat levert ook bekers voort reffelijke cacao, die smaakt alsof ze opge klopt is, wat het aroma ervan .ver hoogt. Men kan ook koffie- puur of met een dubbele portie suiker krijgen. Er is der halve voldoende keuzemogelijkheid. Er gaan in deze automaat ,(met onge veer de volgende afmetingen: BB» cm diep,'85 cm breed en'180 cm hoog) vijf kilo" cacao, tweeeneenhalf kilo* gemalen koffie, acht liter melk en vier liter vloeibare suiker. Er komen dan 750 be kérs koffie uit. In anderhalve dag lever de de twee automaten niet minder dan negenduizend bekers koffie. In één beker koffie gaan elf gram ge malen koffie, vijf gram suiker en tien gr. melk. SCHIEDAM De openbare straatver lichting aan de Burgemeester Knappert- laan in het gedeelte tussen het Rubens plein en de Nieuwe Haven viel donder dagavond tussen. 20.05 uur en 20.45 uur uil Het is de laatste maanden reeds enkele malen gebeurd, dat hier de-straatverlich ting uitviel. Aanmelden: AGENT G. BODENSTAB, VLAARDÏNGEN Van Beethovensingel I47c W. HAGESTEIN Telefoon 7270 Oranjestraat 4 "DUKGEMEESTER Thomassen heeft don derdagmorgen een glas jus d'orange gedronken niet drie scholieren uit Duis burg. Zij wonnen prijzen bij een wedstrijd vqoc schoolkinderen, verbonden aan de Rotterdamse expositie, die in hun stad was gehouden en bezocht was door 17.000 ménsen. De eerste prijs ging naar de jongste van het stel: Hans-Joachim Hoelsken, twaalf jaar, die f 500 kreeg. De zestienjarige ARse Ufelmann eindigde als tweede met 250 en Dieter Karwatzki (dertien) ontving 100. Voor Hans-Joachim was Nederland niet geheel onbekend gebied. Met zijn ouders had hij op Schouwen („Sjoewen") gekampeerd en hjj bezocht toen Rotterdam. Aiise was nooit verder gekomen dan het Limburgse grensgebied en Dieter was voor bet eerst in Nederland. Daarom had lijj, zoals een begeleidster van de VW bet zei, de ogen en oren wijd open. Wat ze met hun prijzen gingen doen? „Ik ga er een ski vakantie van houden", zei Hans-Joachim, nippend aan zijn glas. Voor Alise was het „sparen" en Dicter gaat er „mooie dingen" voor kopen. Zij bekeken vandaag de Euro mast, de „Nieuw Amsterdam", het metro station Stadhuis en wandelden door de Lijnbaan. Om half zes moesten ze weer in de trein zitten voor de terugtocht. 1IET is niet uitgesloten, dat het Tamboer en Trompetterkorps „Euro-Band" „The Last Post" moet gaan Mazen voor zichzelf. Het korps kan namelijk niet langer be schikken over de ruimte in de Veiling hallen in Crooswijk. In deze oefengelegen- lieid (aparte ruimtes voor exercitie, tam boers, trompetters en leerlingen) wist deze band zich vanaf de oprichting in 1961 snel te ontplooien tot een graag geziene gast in veel Nederlandse steden en in het buiten land. Er bestond hier de gelegenheid om veel aandacht te bestellen aan het show element. (Punt het publiek komt tegen woordig op taptoes niet meer in de eerste plaats om ie luisteren, maar vooral om te kyken. De bond kreeg dan ook bekendheid door de perfecte uitvoering van iignur- marscn, Aan de hoge ambities dreigt mi een einde te komen, omdat de oefenruimte plotseling bestemd is voor de opslag van lust eh papier en men brandgevaar bij voorbaat wil uitsluiten. Weliswaar heeft het veiiingbestuur als noodoplossing een andere hal ter beschikking gesteld, maar deze ruimte is onvoldoende en bovendien tijde lijk. Tn deze situatie vreest het bestuur geen hoge ogen tc kunnen gooien op het aanstaande vrereld-muziekeoneours te Kerk- rade. Ook voor een optreden op hef film festival in Cannes en voor een veertien daagse tournee langs de Frans-Italiaanse Rivièra zal men waarschijnlijk niet zo ge oefend kunnen zjjn als gewenst wordt. Tot dusver is vruchteloos near een vervangende oefengelcgenhcid gezocht. Het bestuur hoopt echter, dat van particuliere zijde of van de gemeente (die ten slotte gobaat is bij een stukje Rotterdams vlagvertoon in het buitenland) tijdig uitkomst wordt ver- kregen. druk- en twee nevelstralen te blussen. Het interieur van de woning werd een prooi van de vlammen.- Alleen de buitenmuren bleven zwart geblakerd overeind staan. De verzekering dekt 'de schade. Kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak van de brand. De woning naast het verbrande pand liep een lichte water schade op. SCHIEDAM Een felle uitslaande brand, die aangewakkerd werd door de harde wind, brak vanmorgen vroeg uit in de woning van veehouder Boogerd aan de Polderweg 48 in voormalig Ke- thel. De woning veranderde binnen korte tijd in een rokende puinhoop. Om half vijf wekte de dochter van de heer Boogerd haar vader, aangezien zij een sterke brandlucht had geroken. Vader en dochter gingen naar beneden en bemerkten dat de gang en trap reeds vol rook stonden. In de kamer zagen zij het hardboard-plafond rond om de lamp in brand staan. Beiden vluchtten in nachtkleding naar buiten en klopten bij de buren aan. Deze waarschuwden de brandweer, die spoe dig aanwezig was onder leiding van brandweercommandant D. de Jager, De brandweer wist het vuur met vijf lage- Tn. tweed,. veloursoh-.njgbair.Zowebmet ingezette.mouv/.dls.mglani.MetetVzor»-, der .ceintuur. -Groté.verscheidenheid: in kleur en dessin. ■•fM'JJA' 'Serie'L"'.#.™# SCHIEDAM De Bejaarden Sociëteit van Hervormde wijk I hield donderdag middag in een der lokalen van de Bethei- kerk aan de Nieuwe Maasstraat een Sint-Ni col aasfeesi, dat voorzitter D, Krommenhoek met een kort welkomst- wotii-d heeft geopend. De wijkpredikant drs. H. Wissink. die met zijn echtgenote de gehele middag aanwezig was, herdacht het dinsdag over leden lid, de heer J. Timmermans. De heer T. Polderman vertoonde de film „De mooiste dag van ons leven", die kennelijk bij de aanwezigen in de smaak viel, Natuurlijk was er de gebruikelijke tractatie. i Namens c)e Dienst voor Sociale Zaken waren aanwezig, de directeur mr. G. J. Roelofseri en de ambténaar voor rust- en vernjeeghiijzen J. Gille, beiden met echtgenoten. KANTOOKtKSTAtlATIES VLAARDÏNGEN CAlltNHDWMTWWTD TTltfDCNeim-WW Profiteer ervan! in zes prachtbanden met goudopdruk. Nu ƒ21,— per deel, i.p.v. ƒ31,75 Zolang de voorraad strekt. met mohoir-effect In double face. Zuiver, wollen breikraag-of capuchon. Fantas tisch mooi en Hoogst modem. 12 tot 16 jr. De Burgemeester zai op ii;M" ctriB, ,27 doefejnjrcr a.s: t.tl.5 spreekuur Siilill'iirüii. il lil®. ROTIE8DAM s Wtsl-KruiiW. .ROTTERDAM t Korte Hcoflifroot ROTTERDAM z Meenb ROTTERDAM t Koiendr* log*dijt m HOOGVD ETt Y/ir&alcftntrun) v SCHIEDAM s Hoogstraat VLAARDÏNGEN t WnWcwinra IftiwJé ICIDEK i HacrJönaowitf aoï ZElST 1 t SioiIaotl: AKNHEM .VetóMöfsafftóH» bdgiiiatj i,De Rditertlanimér", Schie- darhsb rpdactle Latige Kerkstraat 28, tel. 263954 tb.g.g. 115588, ioesjcl 52. b.g.g. na Ib uur alleen voor redactionele aangelc- genheden ^1898-66191. A|entsDjia(i|:J. y. Gogji, pr. Zamenhof- voor alle verzekeringen en aiijoHHaiïcjeHhg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1