m «ELEKTR. DEKENS Sjoukje benoemd tot Miss Mar Voor uitgifte van valse dollars 2% Jaar geëist Bandrecorders bij verkeersonderzoek liffiMiïl onICI i ala-voorstelling: slot Mariniersfeesten 1Tztek Kamermuziek Socialistisch rapport wil districtenstelsel 'If Fonds van 150 miljoen voor mijnindustrie Ook man door kolendamp overleden Waardering van jubilerend korps Geen zin om clementie te pleiten Werktijdregeling vervoerspersoneel Voor 18 mille verduisterd Amsterdams eregeld voor Van Dalsum Voorproef „groot onderzoek Losse flodders geen oplossing voor politie Nederlander doodt twee Duitsers Profiteer van uw girorekening! NEDERLANDSE TREILERS IN ZUID-AFRIKA *Sj\ Tussenvorm Inkomsten Acht punten Hart Ministers anttvoorden Band KLM-vIiegtuig gevonden Noors-Bataafs Kiezer Heel gezin kwam om ~ri nE ROTTERDAMMER ZATERDAG 11 DECEMBER 1965 BEHAAGLIJKE WARMTE VOOR EEN GEZONDE NACHTRUST 1 e MIDDELLANDSTR. 72 AERTV. NESSTRAAT 38 AHOY' ROTTERDAM jet had betaald. Later werden nog een groot aantal valse biljetten ge vonden. DE P.v.d .A. is niet te spreken over het huidige twee-ka merstelsel. Een studiecommissie van deze partij heeft nu in een zeer leesbaar rapport, boordevol interessante suggesties voor ver betering van ons parlementaire stelsel, gepleit voor invoering van een tweelezingen-systeem in één-kamerverband. Wie zich door deze esoterische formule niet laat afschrikken maar meer over de zaak wil wetenkan el ders in deze krant terecht. De extreme liefhebbers van staats rechtelijke problemen doen er goed aan zich in het rapport zelf te verdiepen (het kost maar drie kwartjes). Speaker Miss Bundestag Couasy-Wier da Spanning Elke gang naar het postkantoor kost u tijd en geld! Gebruik uw girorekening voor èi uw betalingen,zoals abonnementen, contri buties, verzekeringspremies, enz. w lOmaM t pagina 5 k4 -v ,'>3$ couzr VEN indruk van de finale in het verhaal, dat tijdens de gala-voorstelling van het Ma- nniersjubileumfeest werd ver tolkt over de historie van het korps: de climax der voorstel ling rcmdom een uitbeelding van het monument op het Rot terdamse Oostplein. AMSTERDAM Twee jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek eist de officier van justitie bij de Amsterdamse rechtbank, mr. W. Tohkens, gisteren tegen de dertigjarige Tunesiër T. R., die een aantal valse 20-dollarbiljetten zou hebben uitgegeven. De Tunesiër werd begin september aangehou den in een souvenierwinkel op het Damrak waar hij met een vals bil- (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Nog volop Rijgend van de inspanningen die ze had moeten leveren voor haar subliem op het ijs gelegde schaatsfiguren en temidden van een oorverdovend gebrul en ge stamp van drieduizend mariniers en ©ud-marinlers, kreeg Sjonkje Dijkstra gistei middag in de Ahoyhai, aan de rand van de Ijsvloer de eretekenen omgehangen en opgespeld die behoren bij „Miss Marinier". Oud-marinier eerste klasse J. Vijlbrief f84: een van de oudste nog levende Rotterdamse korpsleden) hing Sjoukje een rood-blauwe sjerp met gouden let ters om, speldde haar een lint in dezelf de korpskleuren op, overhandigde haar UTRECHT Op 1 januari aanstaande erdt voor het binnenlands vervoer met aiobussen en. vrachtauto's de werktijd ff driEf weken gebracht .op maximaal 9 uur of we! gemiddeld 48 uur per •eek. Daarmee is het einde bereikt van e overgangsperiode, waarin volgens het tjtijdenbesluit de werktijd geleidelijk iade te worden verkort. Het werkmaximum van 55 uur blijft fhandhaaid, maar vergeleken met dit isr wordt de arbeidstijd per drie weken 11965 toch drie uren korter. Voor het m- imattonale vervoer blijft een onthef- iogsregehng van kracht. Sjoukje, Miss Marinier AMSTERDAM De Amsterdamse politie heeft gisteren de 31-jarige kan toorbediende B. J. H. aangehouden, die er van wordt verdacht in het afge lopen jaar een bedrag van ruim 18.000 bij de Amsterdamse Ballast- maatschappij te hebben verduisterd. De man, die hoofd was van de afde ling personeelszaken, deed dit door het uitschrijven van cheques ten gun ste van zichzelf en door de kassier onder valse voorwendsels boekingen te laten doen op zijn eigen giroreke ning. Bij een accountantsonderzoek aan het licht. AMSTERDAM B. en W. van Am sterdam hebben besloten de acteur en regisseur Albert van Dalsum een eregeld toe te kennen van 3.000 gulden per jaar als blijk van erkenning van zijn grote rerdiensten voor het toneel Albert van Dalsum besloot vorig jaar, toen hu 75 jaar werd, zijn carrière als toneelkunste naar af. (Van een onzer verslaggevers) BOSKOOP Als voorproef van een groot verkeersonderzoek, dat het volgend jaar in west-Nederland wordt gehouden, heeft komende week dinsdag een onderzoek plaats in de gemeente Boskoop. Zeker zo'n tienduizend weggebruikers, te weten auto mobilisten en- bus- en treinpassagiers, ontvangen daartoe een uit gebreid vragenformulier van een van de 75 werkstudenten, die aaa het onderzoek zullen meewerken. Een novum is, dat namen en adressen van de geënqueteerden op een bandrecorder zullen worden opgenomen. De Boskoopse proef staat onder auspiciën van de provinciale water staat van Zuid-Holland en ge schiedt op verzoek van de werk groep „onderzoek" van de commis sie „bevordering openbaar vervoer westen des lands." Het onderzoek heeft plaats in bet kader van een studie omtrent (ie verkeersgewoonten. Men heeft voor deze gelegen heid gezocht naar een nieuwe vorm van enquetering, vooral met het oog op de uitgebreidhied ervan. Er is een tussenvorm gevon den van een schriftelijke en een mondelinge enquete. Voor de be antwoording van de eigenlijke vra gen worden formulieren uitge deeld, met het verzoek om die Mgevuld terug te willen sturen. de hand van een nummer wor den naam en adres van de gevraag de op de bandrecorder opgenomen. Op deze wijze kan men nagaan. wie de formulieren niet terug stuurt. Deze „non-responsers" krij gen dan alsnog een schriftelijk ver zoek het formulier beantwoord te willen terugsturen. Daarna bestaat s®g de mogelijkheid deze „weige- taarpersoonlijk te bezoeken. Behalve de gangbare vragen over beroep, leeftijd, gezinssamen stelling en uiteraard doel van de teis, wordt bijvoorbeeld ook ge daagd wat men ongeveer ver went, Men hoopt met behulp van I antwoorden verband te kunnen ®ggen tussen persoon en gewoon- Zowilmen bijvoorbeeld nagaan, wt'iite mensen er onder bepaalde omstandigheden gebruik maken IÜ5 trein. Het doel van het Merzoek is tevens de relaties, die hun herkomst hebben in Boskoop, te onderzoeken. Alleen het uitgaan de verkeer wordt dus gevraagd. Rondom de bebouwde kom van Boskoop zijn 8 enquetepunten inge richt. Met behulp van de politie \vordt het verkeer staande gehou den. De beantwoording van de vra gen door de werkstudenten neemt nog geen minuut, in beslag._ In de bussen van de Citosa-lijndiensten en in de treinen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn zullen ook enquêteformulieren worden uitge- Vanzelfsprekend zijn voor de enquêteurs speciale veiligheids maatregelen genomen. Het onder zoek heeft plaats tussen 9 uur s morgens en 4 uur 's middags. In de openbare vervoermiddelen wordt de enquete gedurende de geheie dienstperiode uitgevoerd. Boskoop is voor dit doel uitgeko zen, omdat uniek gelegen is in het hart van randstad Holland. Er zijn goede aansluitingen van allerlei soort. Boskoop zal wellicht zelf ook vruchten kunnen plukken van de resultaten van de studie. Het onderzoek is het omvang rijkste, dat ooit op dit gebied in Nederland is gepleegd. Men hoopt de resultaten in enkele maanden tijds te hebben geanalyseerd, ten einde het onderzoek voor het ge hele westen ook zo spoedig moge lijk te kunnen laten plaats heb ben. Voor dit laatste onderzoek zullen uitgebreide maatregelen moeten worden genomen. Behalve bandrecorders zal men dan wel licht ook computers moeten gebrui ken voor de verwerking van de gegevens. een Delftsblauw bord, een bos bloemen en kuste haar op de wang. Met deze handelingen vertolkte de krasse oud marinier de gevoelens die het dezer dagen jubilerende korps mariniers (300 jaar) heeft voor de prestaties die Sjoukje Dijkstra de afgelopen jaren heeft geleverd. Sjoukjes optreden lokte een stormachtig applaus van de tribunes, gevuld met jubileumgangers die juist een giganti sche feestmaaltijd in de Energiehal achter de rug hadden en als „nage recht" een voorstelling van Holiday on Ice kregen aangeboden (zoals we in een deel van onze edities van gisteren schreven). Het. benoemen van Sjoukje tot „Miss Marinier" en de constante bijvalsbetuigingen voor wat de ijsrevue presteerde, waren de overduidelijke bewijzen dat de voorstelling uitstekend „fn de smaak viel". GEHEEL NIEUWE SHOW met Sjoukje Öiikstra 4 DEN HAAG „Losse flodders" zijn geen oplossing voor de politie, menen de ministers van binnenlandse zaken en justitie, Smallenbroek en Samkal- den. Zij antwoordden dit op vragen uit de Tweede Kamer, Het belangrijkste bezwaar vonden zij dat als het publiek weet dat de eerste keer geschoten wordt met een losse flodder, het min der snel gevolg zal geven aan een som matie van de politie. Er zijn ook momenten dat de politie onmiddellijk met scherp moet schie ten, als er bijvoorbeeld anderen in ge vaar zijn, of als hun eigen leven ge vaar loopt. Bovendien vinden de minis ters het bezwaarlijk dat bij het schïe- tenmet losse flodders de kamer niet automatisch herladen wordt, omdat de gasdruk van de huls te laag is. Het herladen moet dan met de hand ge schieden en dat neemt te veel tijd. Volgens een hoofdagent van politie, die ais getuige werd gehoord, was de vervalsing niet zo bijzonder goed. Er zalen nogal wat foutjes in. Een vak. man zou ze dan ook wel als vals onder kennen maar een winkelbediende zou er vlot inlopen. Er waren volgens hem thans veel valse dollarbiljetten in omloop, die vermoedelijk uit één bron komen. Verdachte R. bezwoer niet te heb ben geweten dat het biljet waarmee hij in de souvenierwinkel had willen betalen vals was. Hij had het van een hem onbekende man gekregen, die geld wilde wisselen. R. zou in ruil voor Franse francs onder meer een 20-dollarbiljet hebben gekregen. De officier noemde d t verhaal „absoluut onwaar". De verdediger aohtte zowel het verhaal van de offi tier als dat van R. volkomen sluitend. Er waren volgens hem tijdens de zit ting aan verdachte vragen gesteld, die Hem als vreemdeling er zeker hadden doen invliegen indien hu het had ge daan. Allen die de Tunesiër herkenden vonden hem veel magerder geworden. Het had naar zijn mening geen zin om clementie te pleiten. SCHOORL Bij Schoorl is een vhegtuigband aangespoeld met een doorsnee van bijna anderhalve meter. Het is niet onmogelijk, dat deze band afkomstig is van het in 1954 bij Bergen aan Zee neergestorte KLM-vliegtuig Bontekoe (een Douglas DC-6B van de KLM). Bij deze ramp kwamen 21 men sen om. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM De feestelijk heden, georganiseerd rond het driehonderdjarig bestaan van het korps Mariniers, werden gister avond voor de burgerij be sloten met een gala-voorstelling in de Grote Schouwburg, die o.m. werd bijgewoond door de minis ter van defensie en zijn staats secretaris voor marine-aangele genheden, oud-commandanten van het korps Mariniers en tal van Rotterdamse prominenten uit de kringen van scheepvaart, handel en nijverheid. Het werd een avond met tal van hoog tepunten. Een van die hoogtepunten was het ten tonele voeren van de geschiede nis van het Korps Mariniers m een tekst, die naar in inarinierskringen verluidt is geïnspireerd door de commandant, 'generaal-majoor J. G. M. Nass. Waarom staat de beeltenis van de mannier op het Oostplein? Het werd m een vlot, af en toe indrukwekkend verhaal, verteld. Die marinier staat op het Oostplein om de herinnering levend te houden aan de daden van moed, beleid en trouw, die de mariniers drie ecuwen lang aan het va derland hebben betoond. Over de mariniersfilm, die werd ver toond, hebben we reeds geschreven. Zij maakte og de ongeveer duizend genodig den een diepe indruk. Na de pauze liet de Marinierskapel zich horen. Als dirigenten traden op de directeuren, die het muziekkorps na de oorlog hebben geleid: de majoors Gijs- bert Nieuwland en H. J. van Lijnschoot- en. Zij hadden een hartelijk applaus in ontvangst te nemen. Niet minder harte lijk was de hulde aan de huidige direc teur kapitein P. J. Laro, Na afloop van deze gala-voorstelling was er een ontvangst ten stadhuize, die duurde tot kort na middernacht. DEN HAAG De Hoge Autoriteit van de EGKS heeft een fonds van 150 mil joen gevormd, waaruit tot 1 januari 1967 leningen kunnen worden verstrekt voor investeringen, die nieuwe economische bedrijvigheid scheppen in mijngebïeden waar nieuwe werkgelegenheid moet ko men. Dit heeft dr. J. Linthorst Homan, lid van de Hoge Autoriteit, gisteren op een persconferentie in Den Haag meege deeld. Tot nu toe zijn nog geen verzoe ken van de Nederlandse of andere rege ringen bij de HA binnen gekomen. NORDHORN De Westduitse poli tie heeft de 53-jarige Nederlander Jo harm H. gearresteerd die woensdag de 38-jarige Gertrud Mülker en haar 65-jarige huisbaas Johann Werger, een rentenier, met een karabijn had neergeschoten. De aanslag gebeurde in Nordhorn aan de Duits-Nederlandse grens. De man, die ontdekt werd in een oude koets waar hij een slaap plaats had ingericht legde onmiddel lijk een volledige bekentenis af Vol gens de politie waren woede en jaloe zie de redenen van zijn daad ge weest. H. was woensdagavond, terwijl zijn slachtoffers in het huis van de rente nier naar de televisie zaten te kijken, binnengedrongen en had eerst de oude man bedreigd en vervolgens in de schouder geschoten en daarop de vrouw, een vroegere vriendin van de moordenaar, met twee schoten levens gevaarlijk verwond. De zwaar gewonde man slaagde er in naar de buren te vluchten. Een ook aanwezige huishoudster wist zich op tijd in veiligheid te brengen. ROTTERDAM Weena 10 (Hilton Hotel/; AMSTERDAM; Rcfcir» t?0 Filiaal Hilton Ho'.e1- De hoofdzaak is, dat de PvdA-commissie zich heeft laten inspireren door het Bataafs-Noorse stelsel. Dat klinkt zó oergermaans, dat we even moesten denken aan wat de Romeinse geschiedschrijver Tacitus schreef over de manier waarop onze Germaanse voorou ders (Batavieren, Noormannen en noem maar op) wetsvoorstellen be handelen. De Germaanse stammen, vertelt hij, bespreken elk nieuw voorstel tweemaal: éénmaal dron ken en éénmaal nuchter. Naar die oude wantoestanden wil de akelig nuchtere PvdA (na de PSP de partij met het hoogste per centage geheelonthouders) natuur lijk niet terug. Haar commissie kiest voor een parlementair stelsel, dat min of meer geënt is oo de Noorse regeling, die op haar beurt weer ontworoen is naar het voor beeld van de Bataafse Grondwet van 1798. Het kan wonderlijk gaan in de politiek: de Nederlandse socia listen moeten helemaal naar Noor wegen om te ontdekken dat er veel goeds zit in de constitutie, die hun Fransgezinde voorvaderen honderd- zevenenzestig jaar geleden ontwier pen. TTET CITAAT van Tacitus kwamen we tegen in een rede, die de nieu we Speaker (voorzitter) van het Engelse Lagerhuis, dr. Horace King, vorige maand heeft gehouden voor de internationale vereniging van parle mentariërs. Hij beklaagt zich daarin over het paradoxale feit, dat hij een Speaker is „who is not allowed to speak", die niet mag spreken. Althans niet over de onderwerpen waarover hij in het parlement zou willen pra ten: de belangen van het onderwijs, de bevolkingsexplosie ia de wereld, de oppervlakkigheid van de commer ciële cultuur enz. Voor hem geldt nu de gedragsregel, die zijn verre voor ganger Lenthall vier eeuwen geleden tegenover Karei I formuleerde: „Ik heb geen ogen om te zien noch een tong om verklaringen af te leggen behalve hetgeen het Huis mij opdraagt". King noemt het, enigszins overdre ven, „de grootste parlementaire ironie van de geschiedenis, dat een naam wordt gehandhaafd voor een functie die in de loop van de eeuwen radicaal veranderd is". „Zelfs omtrent parle mentaire procedures waarin het mijn plicht is een meester te zijn is mijn spreken beperkt. Ik mag ver klaren hoe de procedure is maar niet hoe ze zou moeten zijn, tenzij het Lagerhuis mij vraagt dit te doen. Ik kan nu vertellen waar het parlement over denkt, maar niet waarover het behóórde te denken". Toch is King trots tot stilzwijgen te zijn veroordeeld. En onder geen be ding zal hij van de gedragsregel afwij ken. „In de Middeleeuwen zijn negen Speakers geëxecuteerd. Ik heb geen verlangen de tiende te zijn". ER IS IN BONN enig rumoer ontstaan rond bet jongste vrou welijke lid van de Bonasdag, dr. Ursula Krips (32 jaar, heel char mant, helblond, getrouwd, socialis- te). De titel „Miss Bundestag", die de Duitse journalisten haar in okto ber gaven, is in gevaar. Collega-par lementariër en leider van de CDU-jongeren Egon Kiepsch vindt, dat Ursula zich niet meer overeen komstig de waardigheid van de onderscheiding gedraagt. „Der Spie gel" laat hem verklaren waarom niet: „Frau Krips draagt een volsla gen onmogelijk kapsel. Door de wij ze van opmaak ziet het er bijzonder slordig en onordelijk uit. Als Frau Krips besluit om een normaal kap sel te gaan dragen, kan ze de titel terugkrijgen". Frau Krips (die volgens „Der Spie gel" eens per week naar de kapper gaat, 40 mark per maand aan hahr- en 30 mark aan schoonheidsverzor- gmg uitgeeft) heeft prompt gerea geerd: „Ik vind die titel een sia-m-de-weg voor m'n werk omdat de journalisten alleen maar kijken hoe ik er bij loop. Vanaf de perstribu ne in het Bundeshaus zitfen ze steeds naar me te loeren en. wanneer ik dan ambtshalve aantekeningen maak, heet het in de krant dat ik liefdesbrieven schrijf. T U1TENANT-GENERAAL b.d, Couzy Li van de WD en kolonel b.d. Wier- da van de PvdA hebben deze wëek in de Kamer eensgezind tegen de (te grote) marine en de (te dure) Neder landse atoomonderzeeërs aangetrapt, tot grote verontwaardiging van vi- ce-admiraalb.d. Moorman van de KVP en kapitein-ter-zee op non-activi teit De Jong van de regering. In poli tie» zijn de „landmaehters" Couzy en Wierda geen vrienden, maar als het om de marine gaat Persoonlijk kunnen ze, ondanks ver schil in (militaire) rang, goed met elkaar overweg. Dat schijnt weieens anders geweest te zijn. Er doet ten minste een apocrief verhaal de ronde, dat de heren vroeger in het leger elkaar wei rauw lustten. Op een goe de dag (in Indonesië) besloten ze de vete eens en voorgoed uit te vechten. Ze trokken het uniformjasje uit en tuigden elkaar -tot iblauwwordens toe af. Onder; een borrel in de; officiers mess werd daarna de vrede gete kend GIREER THUIS'60 POSTCHEQUE- EN GIRODIENST HtTOItOXANTOO* VAN Ati CHKilVIWÖ 'S-GRAVENHAGE/ ARNHEM U hebt nog steeds géén girorekening? Vraag er dan een aan op het postkantoor! (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG Het kiesstelsel dient er toe bij te dragen dat de politieke samenstelling van de re gering de inzet is van de politieke strijd. Dit is een van de conclusies van de commissie Parlementaire De mocratie van de Partij van de Ar beid, die vandaag haar rapport over het Nederlandse parlemen taire stelsel heeft uitgebracht. Drie onderwerpen worden bespro ken: het kiesstelsel, het twee-kamer- stelsel en het contact tussen kiezers en gekozenen. De commissie is van menmg dat de kiezers thans geen wezenlijke invloed hebben op het regeringsbeleid, aange zien hierover pas bij de kabinetsforma tie wordt beslist. De commissie pleit voor een beperkt districtenstelsel met absolute meerderheid. Om echter te voorkomen dat m bepaalde delen van het land minderheden niet aan bod komen blij'ft daarnaast voor 40 pro cent de parlementariërs verkiezing via evenredige vertegenwoordiging gehandhaafd. Hierdoor wordt het, vol gens het rapport, tevens mogelijk spe cialisten, die in het districtenstelsel minder kansrijk zouden zijn, in het parlement te brengen. De commissie wil het tweekamerstel- *el niet volledig afschaffen maar wel onnodige dubbele behandeling van wetsontwerpen overbodig maken. Zij kiest daarom voor het Noors-Bataafse stelsel. Dit houdt in dat alle parle mentsleden in één verkiezeing worden gekozen. Daarna wordt de volksvertegenwoor diging gesplitst in twee delen. Een Ka mer van 150 leden gaat alle wetsont werpen behandelen. Indien 1/5 der le den het wenst vindt openbare behande ling plaats in het voltallige parlement. Hier nemen 225 leden aan deel, name lijk de 150 leden der Kamer en de 75 overige gekozen parlementariërs. De commissie acht het gewenst dat ook deze voltallige vergadering het recht van amendement krijgt, De thans bestaande Eerste Kamer mist de ze bevoegdheid. Naast het vermijden van dubbel werk zal dit systeem, aldus de commissie, aan veel leden de mogelijkheid bieden meer tijd te beste den aan bijzondere werkzaamheden en taken in internationale parlementen. In het rapport wordt staatsburgelij- ke vorming belangrijk genoemd voor "net levend houden van het democra tisch besef onder de kiezers. De com missi e pleit voorts o.a. voor het be schikbaar stellen van een bureau met wetenschappelijke medewerkers voor Kamerleden. AMSTERDAM Ook het derde slachtoffer van de kolendampvergifti ging in een woonboot aan de Wittenka- de in Amsterdam, de twintigjarige J. H, Kooiker, is in een ziekenhuis aan de gevolgen overleden. Zijn negentien jarige vrouw en anderhalfjarig doch tertje Margaretha werden woensdag avond dood op bed aangetroffen. De oorzaak van de vergiftiging was een geheel verstopte schoorsteen. De toestemmingswet is er door. de „brief van Ne'derhorst" bijna verge ten en het dekkingsplan op een oor na gevild. Een zwartkijker die nu nog van politieke spanningen durft te ge wagen. Zo'n zwartkijker is PvdA-voorzitter dr. Tans. In het socia listische partij orgaan „Opinie" stelt hij vast, dat „de spanning in elk ge val nog met van de lucht" is. De regering mag dan door het dekkings debat zijn gerold, het voor de PvdA onaanvaardbare punt van de verreke ning van het dividend met de inkom stenbelasting blijft als een dreigende onweerswolk boven de regeringscombi natie hangen. Als die verrekening doorgaat, dan Maar die verrekening gaat niet door. Minister Vondeling zal wel wij zer wezen. Hij denkt er gewoon niet aan om over dit punt moeilijkheden te gaan maken met zijn eigen partij. Het verrekeningsvoorstei blijft achter wege en de extra verhoging van de vennootschapsbelasting, waarvoor die verrekening een compensatie was, ver valt eind volgend jaar, zodat voor 1967 een andere dekkingsmaatregel moet worden gezocht. Dat is een moei lijk, maar geen onoplosbaar pro bleem. De spanning waarover dr. Tans schrijft, bestaat alleen in zijn eigen partij. Daar is men bijzonder boos, dat de regering (in casu staatssecretaris Hoef nagels, maar onder primaire verantwoordelijkheid van mi nister Vondeling) er ook maar over heeft durven piekeren om door verhoging van de dividen denaftrek inkomen uit vermogen fiscaal te bevoordelen boven inkomen uit arbeid. Van een geestverwante bewindsman had men dat niet verwacht. Ten gerieve van ontstemde partijgenoten blaast dr. Tans nu even stoom af. Dat mag. KVP-voorzitter mr. Aalberse deed het vorige maand toen zijn partij in opstand dreigde te komen. Achteraf blijken zijn stoere woorden met nog te veel korreltjes zout te zijn genomen. KAAPSTAD Twee cüepzeetreilers, die door een Zuidafrikaanse maat schappij in Nederland zijn gekocht, zijn na een reis van 10.800 km te Kaapstad aangekomen. Negen van de twaalf Nederlandse bemanningsleden zullen tenminste een jaar ïn Zuid-Afrika blijven. De treiters, de 192 ton metende Bellitrix en de 127 ton metende Jeanette, waren uit IJmuiden vertrokken. Italië zal opnieuw bankbiljetten van 500 lire in omloop brengen. Mun ten van 500 lire blijken te worden gehamsterd. Er is nu een tekort aan „pasmunt".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1