lg i faarom op middenpad niet meer parkeren AGENDA MODELKAMERS, IEX-SHOW- MODELLEN, U KRIJGT ZE 30% BENEDEN DE PRIJS! iïïïl 11 Kringwedstrijd EHBO zet overval in scène Onderlinge wedstrijden V. ÊéêS^ê DOK- adspiranten Drachtig hert gewurgd Inbrekers slaan toe in clubhuis padvinders ROTTERDAM w Ds. J. Couvée naar Voorburg DEKLERK&ZN Maassluis won eerste prijs DOK niet bang H. J. v. d. Weij Burgerlijke stand voor toekomst Wêmm^ëm Vier wagens geramd en doorgereden Kethelse Animo: hoog tnrnpeil Water spoot uit betonnen wand Poldervaart clubhuisleider St. Joris Doele -uit- f rotterdammer 1965 -é- MAANDAG 13 DECEMBER 1965 Kerstzangdienst in Grote Kerk ■Bflfci Kerstconcert van Com nu met sang The show is over. Ze hebben hun dienst gedaan: de modelkamers uit de fabrikanten-toonzalen en van de meubel-beurzen worden ingepakt. De Klerk zag hier een kans... voor u. Op de beste, nog smetteloze mo delkamers wisten we de hand te leggen. Klassieke zowel als moderne stijl, voor bescheiden én grotere portemonnaies. Eén ding hebben ze gemeenDe Klerk kócht ze goedkoop, 0 kóópt ze goedkooptot 30% beneden de prijs. Morgen begint de verkoop. Wees er gauw bij...- het aantal is beperkt! en morgen ,ret ks Dagblad „De Rotterdammer", Schie- S redactie Lange Kerkstraat 28, tel. ié» 8954 (bi g.g. U5588, toestel 52, b g.g na uur alle»n voor redactionele aangeie- eaheden 01898-6619). ■- \\- 'li:'- W ïf<w»i>erufe chocolademelk met slagroom: origineel en vurrukkulluk! Taxi in botsing met brommer: een gewonde Pendeldienst voor Lutherse bejaarden Juüanateam stelt teleur en verliest Wond aan pols: snel naar ziekenhuis pagina 3 Coolsingel is weer netjes wienit de is tiet} M Jut Olden, 'teli tke 'I n md}. willea 1de en rinicn «I J® heeft f. Iflr heeft ran icotH is W 't hort liiml e Ku ierlat owe défilé,, ■n de i R«. tl ie ■geko- jfiien «uk r ras- I dja I) VB i. Zij t lei -nhlik laar Bid» ném. 3e!«i mme «ren eerde OTTERDAM Zoals op deze foto is te zien: de noordelijke Cool- ,K1 ziet er na jaren van ontiegelijke j^nel weer „Coolsingel-achtig" uit. tes is netjes toegedekt, tot de aun- uting met het Hofplein toe. Van de stro die er onder zit, is niets meer "zién. alleen de toegang tot het itiun Stadhuis rechts op het trot- ir verraadt de aanwezigheid van i tunnel Dat de Coolsingel er hier nu zo net- j uitziet, heeft Rotterdam te danken a twee gebeurtenissen. Metro-bou- ers en bestraters hebben er indertijd ei'man en macht aan gewerkt, om G E van Walsum bij zijn afscheid burgemeester een gaaf stukje Cool- jgel voor het stadhuis aan te bieden, alweer is er met man en macht gewerkt om de mariniers bij hun iéhonderdste verjaardag gelegenheid bieden voor een alleszins behoorlijke rade De enige passende plaats in stterdarn waar Prins Bernhard deze irade zou kunnen afnemen, is de jolsingel. Bovendien is wederom sedert de Noorse kerstboom, die j bij. tui tndra leu Le- l va pleit men» •r M. nki pan lo»el i bel el» Ttêa* sorps SCHIEDAM De organisatoren van Kerstzangdienst, die woensdagavond de Grote Kerk om acht uur word. Louden, hopen dat zeer velen aan deze least 2ullen deelnemen. Uitgaande van Hervormde Gemeente Schiedam wit men een speciale folder uitgegeven urm ieder wordt uitgenodigd om ider het motto ..Zingt met ons mee" ïtaige te zijn van deze zangdienst. Het Kerkkoor van de Grote Kerk uleent medewerking, als ook het Schie- sms Christelijke Maimnkoor en de br, Muziekvereniging „Harpe Davids.' e leiding van deze korpsen en koren kus: respectievelijk bij de heren Jacq. Bekkers, J. v.d. Ree en A. L. Glotz- ith. De zangdienst zal worden geopend >or ds A. Hoffman, die een schnftle- iag ral houden. orfi orp rot! orps ia» pee lorgen wordt overgedragen, geotoatst aar deze volgens traditie behoort: lak voor het stadhuis, op de Cool- ngel. Toen de Coolsingel open lag, oest de kerstboom de wijk nemen aar het Stadhuisplein. De Coolsingel zier er hier dus net j uit als vóór men begon met het raven van de sleuf voor de metro- ranél. Op één punt na. Toen was het nddenvak aangewezen als parkeer- urnte voor auto's. Dat is, zoals op e foto is te zien. nu niet meer het sval. Waarom eigenlijk niet? Het iiddenterrein biedt plaats aan heel at meer auto's dan de zijkant van de rjbanen! (Wan een medewerker) SCHIEDAM Geboren: Gerardma C A if E H Roza en W F Honing, Maria C (lv J w der Sluis en G Steenhock; Franciscus W C van der Linden «nJPM Willemse, innie EdvA Bezemer en T Smldli Overleden: F Stam. 80; W Koning, 73, A Jan. 67, N Hagers. 32; D Ria. 77. Arcade, Ned. Ver, De Verzamelaar, ailbeurs. 19.15. ^rene, Aquarium- en terr.ver. Aqua- tuna, 20. iser- M-siiaiafi E «VA'-. far» V-. li'-'"1-e".-: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ds. J. Couvee gaat naar Voorburg. Hij heeft het beroep aangeno men dat de Gereformeerde Kerk aldaar op hem heeft uitgebracht. De vakature in Voorburg ontstond toen dr. J. M. Vlijm ruim een jaar geleden van Voorburg afscheid nam in verband met zijn vertrek naar Leiden waar hij sindsdien belast is met het werk onder de studerenden. Ds. Couvee (44) staat in Schiedam sinds 8 maart 1959. Daarvoor diende hij de Gereformeerde Kerken van Roode- school en Velp. Hij heeft zich tijdens zijn Schiedamse ambtsperiode speciaal bewogen op het terrein van de evangeli satie. In de classis Schiedam der Gerefor meerde Kerken viel dit weekeinde nog een tweede beslissing: ds. L. Zwanen burg uit Groningen bedankte voor het beroep van Vlaardingen dat was uitge bracht voor de vakature van de naar Den Haag-Escamp vertrokken ds. H. J. Heynen. SCHIEDAM Vrijdagavond zingen het Gereformeerd (vrijgemaakt) Ge mengd Koor Com nu met sang" onder leiding van Dirk jansz. Zwart en het jeugd- en kinderkoor onder leiding van Wim Roos m de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Westvest. Uitge voerd worde n werken uit Der Messias van Handel, ht Dettingen Te Deum en het Magnificat van Joh. Seb Bach. Jaap Zwart bespeelt het orgel. Er is verder declamatie en samenzang. Aanvang 20.00 uur. 1 COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEN/DEVENTER be Amstelbron. Schiedamse Jeugd- 'aad, jaarvergadering, 20. Arcade. Ned. Bond van Vogelliefheb- ers, kontaktavend, 20. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- Mat 139, tel. 152400. ™ï?th®ek: Evers, L. Haven 81, telef j Kethel: Schiedamseweg 41, telef. ws- 69927. vy ..\:®ss»;*V3Sfc- "•''V t ■7%,: Sas*'? 'V -rfcA V%Si (Van een medewerker) SCHIEDAM Veertien dagen geleden werden bij DOK de onderlinge wedstrijden voor de dames en heren gehouden en zaterdagavond kwamen de oudste adspiranten aan de beurt, waarbij Diny Kademaker bij de meisjes en Jan v, d. Meulen bij de Jongens zich de besten hebben getoond. Tientallen jongeren hebben aan deze wedstrijden deelgenomen in de gymnas tiekzaal van de Rehobothschool aan de Tuinlaan. Onder leiding van een ge deelte der technische staf van DOK en onder supervisie van de heer A. Her- laa-r werd het programma op de diver se onderdelen afgewerkt. Hierbij bleek, dat de vereniging ook onder de jongere leden over enkele zeer goede turners en turnsters beschikt, zo dat DOK zich over de toekomst in dit opzicht geen zorgen behoeft te maken. Over het algemeen kam worden gesteld dat de oefening-en van zeer goed gehalte waren. Voor de meisjes bestonden de oefenin gen uit: ringen, brug, lange mat, even- wichtsbalk en paardsprmgen. Bij de jon gens' ringen, brug, rekstok, lange mat en paardsprmgen. De jury werd gevormd door de heren J. v. Noortwijk, J Bou- man, de heer en mevrouw Drop-van 't Hof en de heer P. Zwaneveld uit Arnhem. Om elf uur kon worden overgegaan tot de prijsuitreiking. Daarvoor was een groot aantal cijfers verwerkt en geno teerd door de tel-commissie, die onder leiding stond yan DOK-secretaris J. F. Veraart. De voorzitter van DOK, de heer B. van Dam bracht m zijn slottoespraak dank aan alle deelnemers voor de sportief ge streden strijd De prijswinnaars, die naast een diplo ma ook nog een cadeaubon kregen aange boden, zijn de volgende DOK-adspiram- ten: Meisjes le r-p-di 1 Diny Rademakers 78,1, 2 Joke de Ron 77,1, 3 Nanna Boon 76,1. Tweede graad' 1 Ingrid Leeuw wang, „2,5, 2 Marja Breedijk 49,4, 3 Mar- ji r-oort 37,1. Derde graad 1 Jenny La pend ik 37,4. „ongens, eerste graad' 1 Jan v. d. Meu- Ifn 92.1, 2 Wim van Hartmgsveld 90,8 Tweede graad: 1 Rob Bazen 49,2, 2 Wim v. d. Knaap 46,2. Derde graad: 1 Henk Konemann 49,8, 2 Piet Schipperis 47,3, 3 Kees de Bloois 45,2 SCHIEDAM De kerstnachtdienst in de wijk Nleuwland/Westen zal dit jaar voor het eerst gezamenlijk door de Gereformeer de Kerk en de Hervormde Gemeente wor den gehouden. Ds. D J. Spaling spreekt de hoop uit, dat dit het begin mag zijn van meer en nauwer contact De dienst zal ge houden worden op vrijdag 24 december in de Opstandingskerk en begint om 2130 uur 0 De afdeling Centrum van de Nederland se Christen Vrouwen Bond houdt haar kerst avond op vnjdag 17 december m het Gere formeerd Jeugdhuis aan de Lange Haven 97. Er is declamatie - solozang - muziek en medewerking van het „Kleinkunst Trio" onder leiding van mevrouw M. de Klerk-Hoe bee. 0 De Hervormde Mannenvereniging „In dienst der Kerk" houdt vanavond (maan dag) in de Westerkerk een kerstavond waar bij ook de dames uitgenodigd zijn Ds Zim merman houdt een meditatie, de heer Ussei- stem vertelt een kerstverhaal. Aanvang 2f uur. 0 Jongeren uit de hervormde wijkgemeen- te 7 zulten op dinsdag 21 december het Kerstfeest van de Hervormde Vrouwenrgoep opluisteren met een kerstspel Aanvang 20 uur in de Opstandingskerk. 0 Hoek's pevsoneelverenigmg gaf zaterdaga vond in het gebouw voor Chr. Sociale Belan gen een feestelijke bijeenkomst voor onge veer zestig kinderen De heer Th Kouwenho- ven, voorzitter, had de leiding Franklin's Toverland-Express voerde een kmdercaba- ret-voorstelling op met goochelen, marionet ten, jongleren, enz. De kinderen kregen de gebruikelijke tractatm en een geschenk mee naar huis. VLAARDINGN Een vijftienjarige jongen, die geen bloed kon zien, is zater dag de aanleiding geweest, dat een klan- destiene slachtpartij van een gestolen drachtig hert en drie ganzen werd opge lost Het bloederige drama speelde zich af in de keuken van een woonhuis aa de Emmazijstraat e jftienjarige jongen hielp zijn va werd door het vele bloed onwel en zakte m elkaar De vader kon zijn zoon niet bij kennis krijgen. Met zijn door het slachten bebloede handen ging hij daar om naar een café aan de Schiedamseweg om daar telefonisch doktershulp te vra gen Bezoekers van het café die het tele foongesprek hoorden dachten niet ander s of er was een flinke vechtpartij aan de gang geweest. Zij waarschuwden de poli tie. De recherche bespeurde in de Emma zijstraat niets dat op een vechtpartij leek maar bij een nader onderzoek troffen zij in de bewuste woning drie ganzen aan die men aan het slachten was. De dieen waren in de nacht van vrij dag op zaterdag gestolen uit het Hof en waren bedoeld om met Kerst de feestdis te sieren. Bovendien trof de recherche in de keuken het reeds geslachte hert aan Dit dier was gewurgd en gestolen in diezelfde nacht uit het hertemkamp te Maasland. Als verdacht van diefstal werd de 37-jarige bijrijder J. J N. en de 26-jari- Zij zullen voor de officier yan justitie worden geleid. (Ven een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een taxi, bestuurd door J. S de Bdie zondag op het kruispunt Boerhaavelaan-Lorentzi'aan geen voor rang verleende aan een motorrijwiel, be stuurd door de negentienjarige FTT-ambtenaar R A P Z„ reed de brom mer omver, waarbij de zeventienjarige duopassagiere, mejuffrouw I. D. kwam te vallen. Het meisje klaagde daarna over rug klachten, zodat de tadichauffeur haar naar het Gemeenteziekenhuis bracht (Van een onzer verslaggevers) SCHIF.DAM De Kring Schiedam van de Koninklijke Nederlandse EHBO waarbij veertien afdelingen zijn aangeslo ten, had zaterdagmiddag In het gebouw Irene een wedstrijd uitgeschreven. De afdeling Schiedam had de organisatie ervan in handen. De belangstelling was bijzonder groot (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bestuurder van een personenauto, die zondag de op de Rotter- damsedijk een gecompliceerde autobot sing veroorzaakte, is na de aanrijding doorgereden. De onbekende autobestuurder verleen de geen voorrang en botste tegen de wagen van G. H. uit Rotterdam. Deze wagen schoot tegen de personenauto, be stuurd door de vertegenwoordiger A. M. uit Rotterdam, die op zijn beurt een vierde personenauto ramde, bestuurd door G. A. Heveneens uit Rotterdam. De personenauto's, bestuurd door G. H. en A. M. werden ernstig beschadigd. SCHIEDAM Mejuffrouw J. M. M. Zier, diaken bij de Evangelisch Lutherse Gemeente, heeït het initiatief genomen om te komen tot een „auto-rijdienst" voor bejaarden en gemeenteleden, die niet wel ter been zijn. De Lutherse gemeente, waarvan het kerkgebouw aan de Lange Nieuwstraat hoek Oranjestraat staat, heeft ook ge meenteleden, die in Hellevoetsluis, Maas sluis en Vlaardingen wonen. Bij het vie ren van het avondmaal werden deze ver spreide leden opgehaald met een auto. Men wil er nu een geregelde pendel dienst van maken Mejuffrouw Zier hoopt, dat zoveel auto bezitters zich zullen melden, dat zij maar een maal per maand dienst hoeven te doen. SCHIEDAM Onder grote belangstel ling van de zijde der ouders heeft het Kethelse Animo zaterdagavond in het gymnastieklokaal van de Kon. Juliana- school aan de Vlaardingerweg onderlinge wedstrijden voor dames en heren gehou den. De stemming zat er al gauw in, want de drumband opende deze wedstrij den onder leiding van de heerM. de Gids. Voorzitter C. L. de Groot was dank baar dat zoveel ouders aanwezig waren. Een bijzonder woord van welkom had hij voor Mary den Hertog, die nog maar enkele uren in Nederland was en nu reeds deelnam aan de wedstrijden. De Animo- en KNCGV-vlaggen sier den de gymnastiekzaal, toen de jury-le den J. Valkenburg (Wassenaar) en H. Voorbach (Hilversum) hun plaatsen inna men. De heren A. v. d. Mast en P. G. van Pelt vormden de teleommissie. De algehele leiding berustte bij de heer P. H. Kegel, die voor een uitstekend en ordelijk verloop van alle onderdelen van het programma zorgde. Bij de dames be stond dat uit: brug ongelijk, evenwichts- balk, rmgen, lange mat en springen en btj de heren: rekstok, ringen, hoog brug, lange mat en springen. Bijzonder verheugend was het voor „Animo" dat de juryleden vol lof wa ren over het turnpeil van deze vereni ging. Men trok vergelijkingen met andere landelijke verenigingen, waar bij Animo zeer goed voor de dag kwam. Toen om half twaalf de wedstrijden achter de rug waren, kon voorzitter De Groot aan de winnaars de prijzen uitrei ken. Dames le graad: 1. Elly v. d. Kuil 83,9 (die de wisselprijs van Toos Klap wijk ontving); 2. Toos Klapwijk-v. d Bos 81,3. 2de graad: 1 Elly Hoegee 74,1; 2. Cora Zeelenberg 68,9; 3de graad: 1. Tonny Koster 70.5; 2. Ina Kegel-Zeelen- berg 69,1. Heren le graad: 1. Arie v. d. Lee 87,1; 2. Wim Overbecke 86,6. 2e graad: 1. Wim Pelkman 78,5; 2. Wil de Gids 78. 3de graad: 1. Bas Breugem 74,7; 2. John Ga lenkamp 73,8. Arie v. d. I«e kreeg de wisselprijs voor een jaar in zijn bezit. SCHIEDAM Inbrekers hebben zaterdagavond een grote ravage en enkele honderden guldens schade aan gericht in het clubhuis van de Burge meester Van Haaren-padvindersgroep op de hoek van de Nieuwe Damlaan— Schiedamseweg. Een jongetje ontdekte de inbraak toen hij zondag de groepsvlag in een sloot zag Liggen. Hij waarschuwde de terreinbeheerder die in de Schiet baanstraat woont. Toen deze van de aangebrachte ravage kennis genomen had alarmeerde hij onmiddellijk de groepsleider, de heer Joh. M. N. Adri- aanse die aan de Franselaan woont. De heer Adriaanse spoedde zich SCHIEDAM Door openingen in de betonnen wand die het water van de Poldervaart bij de tunnel onder de spoor- lijn naar Vlaardingen moet keren, spoten zaterdag brede stralen water over de weg, zodat men de gemeente waarschuw de. Het hoogheemraadschap Delfland liet ae betonnen wand zo spoedig mogelijk dicht maken. Ook werden zaterdag enke le gaten van het dijkje langs de Polder vaart in de nabijheid yan de oude water molen dicht gemaakt. naar het clubhuis en kwam tot de ontstellende ontdekking dat de van dalen niet alleen het interieur hadden vernield, maar ook de brandkast met inhoud en de verenigingsvlag hadden meegenomen. Ook van de bibliotheek bleek niet veel over te zjjn. De padvinders zijn wel tegen brand maar niet tegen diefstal verzekerd. SCHIEDAM Het eerste herenteam van Juliana heeft een volkomen verdien de nederlaag geleden tegen de Delftse studentenploeg Achilles. De juliana-spe- lers hebben gevochten als leeuwen maar maakten de fout te vaak onnodig het initiatief uit handen te geven waardoor Achilles, gebruik makend van zwakhe den in het Schiedamse blok, tot verras sende tegenacties kon komen. Daar kwam nog bij, dat de aanvoerder van Juliana verzuimde op kritieke momenten gebruik te maken van de wisselspelers. Helaas stelde ook het tweede herente am teleur. Deze ploeg verloor onnodig van Concordia 3 en kan de laatste illu sies op een kampioenschap thans wel laten varen. Het derde herenteam kwam beter voor de dag. Het won tweemaal; achtereenvol gens van Kangoeroes (15-4, 14-16, 11-15, 6-15) en van Animo (30) en is daardoor thans leider in het algemeen klasse ment. Het vierde herenteam verloor met 3—1 van D.R.L. 3 en het tweede meisjesteam boekte een verdiende overwinning op D.R.L. b (15-3, 15-10, 15-6), De voorzitter van de afdeling, de heer C. J. van Reede sprak een kort welkomst - en slotwoord. Ook de kringvoorzitter, de heer A. M. Middelburg voerde het woord. Het geval, dat men in scène had gezet, betrof een overval in een drogisterij. De drogist was bezig met het bijvullen van zijn vakken en stond op een trapleer. Toen hij zag, dat hij werd bedreigd door een man met een revolver, schrok hij hevig en wierp een lege fles naar de overvallers. De fles miste zijn doel en viel in scherven op de grond. De drogist viel van de trap, toen de aanvaller een schot loste, dat hem in de onderarm trot Hij kwam ongelukkig op zijn knie terecht en kon zijn been ge strekt niet oplichten. De aanvaller wilde opzij springen en kwam te vallen met zijn hoofd op een kist en met zijn armen in de glasscherven. Er kwam bloederig vocht uit zijn oor en er zat een glas scherf in de wond aan de arm. De docent dr. A. Q. Klomp reikte de prijzen uit. De uitslag was als volgt: Box I, le pr. Maasssluis, 2e pr. Vlaardingen, 3e pr. Maasdijk, 4e pr. Capelle aan de IJssel, 5e pr. JHoek, van Holland. Box K, le pr. Maasland, 2e pr. Kethel, 3 pr. Kralingseveer, 4e pr. Schiedam, 5e pr. Schipluiden, De volgende wedstrijd wordt gespeeld in Schipluiden, de erewedstrijd in Capelle aan de IJsseL In maart volgt een districtswedstrijd voor geheel Zuid-Hol land en tenslotte zal een landelijke wed strijd worden gehouden. In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken op het motorschip Aibricht, liggende in de Koningin Wühel- minahaven. Een geldkistje met ƒ706 werd ontvreemd. 0 De Leeuwerikstraat tussen Kethel- weg en Lijsterlaan zal van 13 tot 21 december voor alle verkeer gesloten zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De St. Joris Doele heeft een nieuwe clubhuisleider .Het is de heer J. J. van der Weij (32) uit Amsterdam. Hij aanvaardde de nieuwe functie op 1 december en volgde de heer C. A. Henrion Verpoorten op, die op 3 januari 1966 afscheid neemt, omdat hij in Leek (F) een kampeercentrum begint. Met Sinterklaas stelde de heer Henrion Verpoorten de nieuwe clubhuisleider aan de jeugd voor. Hij zal de heer Van der Weij in de korte tijd, die hem nog over blijft, zoveel mogelijk inwerken. De heer Van der Weij was leraar na tuur- en werktuigkunde aan een lagere technische school in Amsterdam. Hij voelde echter meer belangstelling voor het clubhuiswerk, eaardoor hij meer in persoonlijk kontakt met de jeug&d kon komen. De heer Van der Weij heeft redds kontakt opgenomen met de afdeling Schiedam van Pro Juventute. Hij is met de leiding van het gezinswerk belast. In Januari gaat hij een curusus volgen van de Vereniging voor het Clubhuiswerk in Utrecht De echtgenote van de nieuwe clubhuisleider zal waarschijnlijk de lei ding van een of meer clubs in StJoris Doele voor haar rekening nemen. Zij is bekend met dit soort werk, want jaren lang was ze medewerkster van de Sticn- ting Ons Huis te Amsterdam. De heer Van der Weij heeft nog geen woning ln Schiedam. Het bestuur probeert er op korte termijn een te yinden. SCHIEDAM De zeventienjarige A. L„ wonend aan de Korte Achterweg 5, kreeg zondag een hevig bloedende scheurwond aan de rechter pols, die werd veroorzaak door een haakje waar mee de deur tussen de voorkamer en de keuken was vastgemaakt. De GGD moest de jongeman, die veel bloedverlies had, ijlings naar de Dr. No- letstiehting brengen. L hoge water heelt vrijdagavond in de Maasstad veel last veroorzaakt. Grote schade is niet aangebracht Men wist dat het water zou komen. Maar wist men ook dat het de hoogste waterstand sinds 1953 zou worden? Kennelijk niet, want vanaf een uur of vjjf tot ver in de avond i« er, vooral in het havengebied, een ware chaos ontstaan. Het verkeer zat hopeloos in de war en de politie had ineens zoveel werk te doen dat hulp van die zijde moeilijk was te ver wachten. Het hielp overigens niet veel. Vele auto's hebben lange lijd volkomen vast gestaan. Voor zich water en achter zich luid toeterende andere auto's. Sommige chauffeurs bereden de trottoirs om nog ergens te komen. Geruime tijd is ook de verbinding noordzuid alleen op de tun nel aangewezen geweest. Omdat het water zo hoog stond konden de veenerbindingen niet worden gebruikt en de bruggen zijn ook enkele uren opengebleven in verband met het hoge water en omdat bovendien in het spitsuur een Duitse sleepboot met een anker arhter een telefoonkabel onder de geopende spoorbrug over de Koningshaven bleef haken. Ook de Koninginnebnig bleef open omdat daar de sleep van de sleepboot in de brugopening bleef liggen. Enkele treinen, o.a. een sneltrein naar Parijs, kregen vertraging. Vreemd was dat zelfs in ver van het water gelegen stadswijken een lichte paniek dreigde. Mensen liepen zenuwachtig heen en weer met plannen om inboedels naar hogere verdiepingen te brengen. Op tal van plaatsen in de stad zijn door het water gaten in het wegdek gekomen Daardoor was het gevaarlijk om over ondergelopen kaden te rijden. Toeli moesten veel mensen dit doen om van hun kantoor naar huis te komen Gelukkig hadden diverse direpties besloten hun men sen eerder naar huis te laten gaan, eerder dan het water een vertrek onmogelijk zou maken. Deze „tijdwinst'" voor de werk nemers werd echter teniet gedaan door de verkeersopstoppingen. Een bijzonderheid is ongetwijfeld dat een gedeelte van de Park- kade, waarlangs enkele marineschepen feestelijk verlicht lagen te pronken, onder liep. Dit is een uitzondering. Een bonten noodschooltje aan de Aveiing in Hoogvliet, dat vorige week door de zware storm ernstig werd beschadigd, heeft het vrijdag avond opnieuw moeten ontgelden. In de storm verdween het dak hoven twee van de zes lokalen. Eerder in de week stortte tijdens rukwinden een hoek van het ge bouwtje in en verdween de helft van het dak. Men had de school slechts proviso risch hersteld.^ Het dijkje bij de Baren- drechtse brug is doorgebroken. Het waler kolkte het terrein op van de Velo e.t zette twee huizen onder water De bewoners had den voorzorgsmaatregelen genomen en vloedplanken geplaact. Het water steeg ver rassend snel en (irone door de kozijnen tot een hoogte van anderhalve meter de huis kamers binnen. De wasmachinefabriek heeft eveneens waterschade opgelopen. MAANDAG 13 DECEMBER 1915 Tegen de annexatie. Ook van de zijde der verschillende te Rijswijk bestaande kiesvereenigingen zal een actie worden gevoerd tegen de annexatieplannen, waarbij deze gemeente is betrokken. In een vergadering van de besturen der kiesvereenigingen, ter bespreking van dat onderwerp belegd, werd het alge meen noodzakelijk geacht, dat ook de ingezetenen met kracht opkwamen tegen gedeeltelijke of geheele inlijving van Rijswijk bij Delft of 's-Gravenhage. Men was overtuigd dat die nooit anders dan nadeelig voor de gemeente kon zijn. Het is de bedoeling dal eerst elka kiesvereeniging zich afzonderlijk zal uit spreken, terwijl daarna de besturen zul len overleggen welke maatregelen ter af- wending van het dreigende gevaar moe ten worden genomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1