l Winterzorg voor vogels m Dienst sociale zaken komt met jaarcijfers AGENDA Volks- en schooltuinen komen in Dijkpolder ROTTERDAM Man rijdt pardoes met ijzerenhond in water FORTEX Austin reikt de automobilisten de band Watertarieven weer omhoog ZZZMMÜyi&eMo mv FOTCTEX J\ weet raad met elke maat Ruim 500 mensen naar ziekenhuis Ernstige gewonde bij aanrijding op zebra Burgerlijke stand Zaterdag concert in museum-aula Meisje gewond door slip auto direct uit voorraad te leveren1 heetman^ Verkeer een kwartier gestremd Bromfietser neemt voorrang: gewonde 9c^ötteritamm?r "wif- DE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 14 DECEMBER 196$ VERLICHTING I VERLICHTING II VERLICHTING III Uitslagen wedstrijd zangkanaries mmmm Sociaal bureau SCHIEDAM In de donkere dagen voor Kerstmis is het nu eens vriezendan weer dooien en vervolgens, storm en hoog water. De mens heeft het te'druk om er allemaal te lang bij stil te staan. Nd alle klimatologische constematies van de afge lopen weken zien de eenden in het Stadspark, evenals die in het Prinses Beatrixpark, er weer zo kwiek en levendig uit dat het schijnt alsof ook zij alles al weer vergeten zijn. Maar het blijft de mens die een taak heef t in de welzijns- verzorging van zijn gevederde mede-schepselen. Zeker in dit donkere jaargetij! Findnns! en morgen ».s SCHIEDAM Wisselend resultaat bv volleybalteams Volle winst voor NÖAD op Gossiraa Bejaarde vrouw viel over putdeksel Concert P. Veenstra Koop Uw auto nog vóór het einde van het jaar. Dan profiteert U nog van de oude prijs. 'Zie je, ik hou van je... Drinkwater Begroetings-avond in Rozenburg kleedt u altijd een klasse beter! FORTEX Korte Hoogstraat 11 a Tel. 6151 Vlaardingen Groene Kruis lioudt ledenvergadering KRRRR, ging vrijdagavond de te lefoon. Spreek ik met de redactie? Honk een boze mannenstem. Ja me neer antwoordden we, nieuwsgierig, wat'er verder zou volgen. Wij hebben donderdagavond de. hele avond in het donker gezeten. Tot tien uur minstens. Net als in cle goede oude tijd zaten we hi, kaarslicht, teemt gelukkig hadden we nog een paar kaarsen in huis. De „wij" bleken bij nadere uitleg de bewoners te zijn van onze imposante Burgemeester Knappertlaan, een van de drukste verkeersaders van de stad. Dag en nacht raast het gemotoriseerde wegverkeer hierlangs. Ook op een avond als deze, als de straatverlichting is uitgevallen, wat ongetwijfeld voor ie GG en GD en. de verkeerspolitie dart aanleiding is om extra paraat te hjn. Het gevaar voor verkeersongeluk ken is namelijk bij het uitvallen van ie straatverlichting geenszins denk beeldig. Dat er totnogtoe niets is ge beurd mag meer geluk dan wijsheid worden genoemd. T/OOR de zoveelste maal, we hoor den zelfs dat het reeds de vierde keer is, viel niet alleen de straatver lichting op de BK-laan uit, maar ook ie verlichting in de woonhuizen in de omgeving. Er werd zelfs beweerd tot in de veel verder gelegen Bilderdijk- straat, de St.-Liduinastraat en ook het get,onto Irene aan de Nieuwe haven zou ermee te maken hebben gehad. Het is deze zomer ook reeds ge beurd. Zagen ze nu in al die maanden geen kans dit euvel van het uitvallen van dc elektriciteitsverlichting te her- stellen? vragen de vertoornde BK-ta- ners. Volgens informatie betreft het hier het gedeelte van de BK-laan tus sen het Rubenslaan en de Nieuwe Ha venspeciaal de kant van de even nummers. Er wonen op deze rij min stens drie specialistendHe huisartsen m drie tandartsen. Verder hoofdzake lijk zakenmensen. Een van de laatsten rei ons, dat hij 's avonds meestal icerk mee naar huis 1 eemt, omdat hij dan rustiger kan wer ken. Weg avond! Verloren uren die de zakenman geld kunnen kosten en dan de specialisten dokters en tandartsen, die 's avonds wet bun. armen over elkaar zitten. Dik wijls moeten ze noa wat naslaan of hebben ze een kar.we.itje op te knap pen. Of. zoals de tandarts die zijn patiënt bij het schijnsel van een flikkerende kaars poogde te helpen, naar men ons vertelde. Trouwens, het is voor niemand aangenaam om zo ineens in het don ker te worden gezet. Eigenlijk mag iets dergelijks maar een maal gebeuren. Een keer slechts. Herhaling mag het toverwoord aller rtklame zijn, maar toch heus niet voor het uitvallen van het elektrisch licht op straat, op de uiteraard toch al ge vaarlijke rijweg en in onze gezellige tooningen. VLAARDINGEN De (vogel) van de heer H. Broere is winnaar geworden van de zangkanarie-wedstrijö, die door de VKV Zanglust in het Volksgebouw werd gehouden. De heer Broere ontving de plaquette, die door B. en "W. beschikbaar was gesteld voor de eerste meesterzan ger. De overige uitslagen zijn: Klasse 1 'vier vogels) 1 J Drop met 321 pnt., 2. J. J. A. van Daïfsen met 318 punten. 3. J. J. A. van Dalfsen met 308 punten. Klasse 2 (twee vogels) 1. H. Visscher jr. met 156 Punten, 2. B. Broere met 153 punten, 3. J. Drop met 150 punten. Klasse 3 (Enkele vugel) 1. H. Broere met 84 punten, 2. J. Drop met 78 punten. 3. J. J. A. van Dalfsen met 78 punten. r - A&g (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het jaar 1964 zijn 650 Sehiedamse gebrekklgen en maat schappelijk ongeschikten beneden de 65 jaar in Inrichtingen en tehuizen ge plaatst, Voor rekening van de gemeente ïijke dienst van sociale zaken werden dat jaar 519 mensen in ziekenhuizen en twee in sanatoria verpleegd. Deze gegevens staan te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag van de ze gemeentedienst. In dit verslag wordt veel aandacht besteed aan de bijstands normen die met ingang van 1 januari 1864 in verband met de gestegen kos ten van levensonderhoud werden ver hoogd. Overigens daalde het percentage men sen dat korter dan een jaar bijstand ge noot met 37,71 procent ten opzichte van het aantal van het jaar 1963. De catego rie die het gehele jaar bijstand ontving steeg met 22 procent. De gemiddelde duur van de bijstandverlening kwam hierdoor op 41,4 weken tegen 32,8 weken in 1963. Met een subsidie van sociale zaken konden 233 kinderen naar een gezond- heidskolonie worden gezonden. 'T)e_ ge neeskundige hulp enz. buiten de zieken huizen vroeg een bedrag van 12.821.06, terwijl er voor genees-, verband- en ove rige hulpmiddelen nog 13.275.82 bij kwam. De uitgaven voor huishoudelijke hulp aan bejaarden bedroegen 40.378.45. De GG en GD gaf 735 adviezen voor het verstrekken van versterkende middelen, tot een bedrag van 5.512.50. De woonwagenbewoners hebben aan so cial e zaken in 1964 23.072-9 gekost, welk bedrag van de gemeente werd te rugontvangen. Het aandeel van de Dienst in de totale kosten bedroeg 18.66642. De kosten ten behoeve van de woonwa genbewoners worden in eerste instantie geheel vergoed door de gemeente. Inge volge een gemeenschappelijke regeling met Vlaardingen en Maassluis worden de kosten gezamenlijk gedragen. Door de dienst wordt aan de gemeente terugbe taald het gedeelte van de kosten, dat voor rekening van de gemeente Schie dam biijft. Het, Sociaal Bureau voor Gezinsmoei lijkheden deed in 1964 1738 huisbezoeken en verwerkte 3603 bureaubezoeken. Er werd financiële bijstand verleend aan 1.857 werkloze werknemers en aan 452 zelfstandigen.Er was een tijdelijke bij- standsregeiing voor 34 minder-validen. Van de regeling om lichamelijk ge handicapte personen financiële hulp te verlenen maakten er vier gebruik. Twee emigrerende gezinnen kregen een tegemoetkoming als aanloopkosten. Van de oorlogsslachtoffers kregen 46 na gelaten betrekkingen financiële bijstand, eveneens zeven minder-valide oorlogs slachtoffers. Aan 58 gerepatrieerden, die als spijtoptanten uit Indonesië waren ge komen. werd uitkering gegeven. Deze uitgaven kwamen geheel ten laste van het rijk. Ook enkele oud-evacué's kregen nog bijstand in 1964. Wat de sociale werkvoorzienings-re- geling voor hoofdarbeiders betreft, begon het verslagjaar met zeven personen, ter wijl op 1 januari 1964 47 handarbeiders waren tewerkgesteld. Op dezelfde datum bedroeg dit 73 mannen en vrouwen in totaal in de sociale werkplaats. Boven dien kregen 18 minder-valide werkne mers, voor wie in Schiedam geen geschik te werkobjecten in GSW-verband waren, in sociale werkplaatsen elders werk. (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen vroeg werd £.te oversteekplaats in de Oranjestraat «r hoogte van de Lange Nieuwsfraat de 4-jarige voetganger J. W. Goossen aange reden door een personenauto, bestuurd "oor de 63-jarige A. C. M. v. D. Met een dubbele beenbreuk en enkele j°™wonden werd het slachtoffer door Jt GGD naar de Dr. Noletstichting ge wacht. Bji het linksafslaan in de richting 3 n.e "eylèrstraat reed dinsdagnacht in o i l*- Kamerlingh Onneslaan een be- u bestuurd door de onder invloed .Kerende 33-jarige C. d. V., tegen een personenauto. Beide voertuigen liepen ^are schade op. De personenauto moest door een takel vagen worden weggesleept. De politie de autobestuurder, die het ver- «ersoageval veroorzaakte, het rijbewijs tilf Amstelbron: Sehiedamse Jeugd- ~fl, Jaarvergadering, 20. Ned. Bond van Vogeiliefheb- s> kontaktavond, 20. S??* Kezk; Herv. Gemeente, Wijkge- IV, zangavond, 20. 2n-iSrJïcbied. Filmclub, vergadering, lezing, 20. fow*, Sacrum: Geref. Amateurgroep «ton, toneelavond, 20. „De Rotterdammer", Schie- ïsiüsf factie Lange Kerkstraat 28, tel. 'IjSf. ,fg' i15588- toestel 52' b.g.g. na tra)>ïi,i le.eJl voor redactionele aangele id?1 01898-6619). J- v- Gogh, Dr. Zamcnhof- 152400. 2632« ^ki ?v<->rs' L. Haven 81, tel. 205927' Schiedamseweg 41, tel. Officiële kennisgeving, Werkende alleenstaanden. Burgemeester en "Wethouders van Schiedam brengen ter ken nis van belanghebbenden, dat een onderzoek wordt ingesteld naar de behoefte aan zelfstan dige woonruimte in deze ge- gemeente voor werkende al leenstaanden. zowel vrouwen als mannen. Gedacht wordt aan tweekamer flatjes. met eigen keuken, w.c.. douchecel en met centrale ver warming, waarvan zo moge lijk een aantal in de nieuwe bebouwing in „Groenoord" Kethel zal worden ingepast. Werkende alleenstaanden, in woners van Schiedam of hier werkzaam zijnde, die voor een dergelijke woonruimte in aan merking zouden willen komen, dienen dit vóór 20 december a.s. uitsluitend schriftelijk te be richten aan het Bureau Huis vesting. Westmolenstraat 26, Schiedam, onder opgave van: 3. naam en voornamen, 2. leeftijd, 3. adres, 4. zelfstandig of inwonend. 5. functie, 6. naam en adres v. werkgever, 7. bedrag, dat men maximaal per maand kan. besteden aan huur, alle voorzieningen, ook het stoken der centrale ver warming, inbegrepen. Zij. die reeds bij het Bureau Huisvesting als woonruimte- zoekenden staan ingeschreven, behoeven zich niet op te geven. Schiedam, 27 november 1965. Ongsveer 500 km ten oosten van Gibraltar is maandag brand uitgebroken op het Panamese schip Vesper. De 34 bemanningsleden zijn aan boord gegaan van de „Rubistream", die naar Cartha- gena vaart. SCHIEDAM De eerste teams van de Sehiedamse Volleybal Club hebben ook ditmaal met wisselend succes gespeeld. Dames 1 ontving het altijd lastige AMVJ en wist slechts na zeer spannende strijd op het nippertje te zegevieren, 3—2. De setstanden waren 1215, 15—6, 15—13, 4—15 en 1512. Heren 1 moest in Dor drecht beide punten afstaan aan een ster ker Orawi 2. Met 31 verloren de Schie dammers, na de setstanden 1511, 1515. 6—15 en 15—9. Dames 2 verloor tijdens de wedstrijd tegen VCK een van haar sterkste speel sters door een enkelblessure. Na een ze kere overwinning moest nu met een 22 gelijkspel genoeken genomen worden. Ook dames 4 was door invalsters gehandi capt en speelde 22 tegen het zwakke Hou Stand 2. Meisjes A verloor met 30 van het leidende DOP A. Ook dames 3 werd geklopt, met 30 door AMVJ 2. Dit team wacht nog steeds op de eerste overwinning, het staat stevig onderaan. Heren 2 zegevierde weer, ditmaal met 3—0 over Libanon 4. Heren 3 werd met 3—1 verslagendoor het sterke Hoogvliet en ook heren 5 verloor met 31 van het leidende ZVC 2. Jongens A tenslotte ver loor met 31 van CW A. SCHIEDAM Het Noadteam heeft za terdag in de Beure zijn handen vol ge had aan een fel tegenspartelend Gosstma. Deze laatste thuiswedstrijd van de eerste competitiehelft heeft de Noadspelers en de bezoekers, door het fanatieke tegen spel van de Voorburgers uitermate angstige momenten bezorgd. Het Noadte am heeft alle registers van zijn tafelten- niskunnen moeten opentrekken om de volle winst binnen te halen en zo in de kampioeschap. Het zag er helemaal som ber uit toen bij de stand 4-4 Noad's sterkste troef Freek Suttorp al uitges peeld was. Daait v. d. Oever moest toen achter de tafel tegen Gijtenbeek en die zelfde Gijtenbeek capituleerde pas in de derde game tegen Suttorp met de cijfers 22-20 13-21 21-18 in een prachtige partij wist v. d. Oever deze moeilijke hindernis te overwinnen met de cijfers 15-21 21-12 SCHIEDAM Geboren: Richard, z v J A H van Heyningen en ML Speelman. Eva J M. d v J A Huis in 't Veld en M P van der Linden. Angela, d v A Grims en E Eekman. René. z v C du Pree n M van der Windt. Richard, z v M A de Bruin en B G C Nagelhout. Yvonne S, d v W H Beekmeijer en J Bleeker, Frederik JQ. zv AG HC Simons en G H Bor. Arno T, z v P Stam en A A van Rixoort. Antonia, d v J W van der Vliet en C Kop. Bernard, z v E H Allaart en B W Voogt. Yvonne d v W de Nijs en K Hoogwerf. Bartha. d v H J Fons en B den Hartog. Anna M. d v A Lohmann en H Boonstra. Augustinus JG. z v J Triel en E M Mulder. Harold, z v H C Brouwer en 3 M J Seger» Overleden: L R Kloos 85. A M van Kam pen 72, wed Wever. F J Suttorp 66. W Har tog 76. E M Schölzel 80. C L Boers 82, echtg Noordam. (Van een onzer verslaggevers)' VLAARDINGEN Maandagmorgen struikelde de 74-jarige mevrouw M. K. d. J. over een putdeksel in de Kerkstraat. Zij kwam zodanig, te vallen dat -zij ver scheidene wonden aan het gezicht opliep. Zij is naar het Holyziekenhuis ver voerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum te Schiedam wordt zaterdag avond een museumecocert gegeven in de aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat. Veronika Hampe, viola da gamba, Jea- nette van Wingerden, blokfluit en Anne ke UitVmbosch, clavecimble, zullen wer ken van Marais, d'Hervelois, Telemann. Bach en Handel uitvoeren. De bezoekers krijgen gelegenheid om in de pauze de grafiek van Erich Heckel te bezichti gen. Voor jeugdleden en houders van cultu rele jeugdpaspoorten geldt de gereduceer de toegangsprijs van I. Het concert begint om 20.15 uur. VLAARDINGEN Bij het nemen van een bocht van de Schiedamsedijk naar het Emaus slipte maandagmiddag een personenauto bestuurd door de 52-jarige L. P. De auto botste tegen de 17-jarige bromfietsrijdster C. H. te R. uit Schie dam. Het slachtoffer is met schaafwonden en een vermoedelijke hersenschudding naar de Dr. Noletstichting in Schiedam gebracht, vanwaar zij naar huis kon gaan. MAASLAND Morgenavond zal de pianist Piet Veenstra uit Rotterdam om acht uur in het Trefpunt een retical ver zorgen voor de Cultuurkring Masalant. Op het programma staan werken van Haydn, Brahms, Debussy, Liszt en Cho pin. Een optreden van Piet Veenstra be hoort tot de hoogtepunten van de Cul tuurkring-evenementen, AUSTIN (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS In verbandmet de aanleg van de ijsbaan op de zonneweide van het in de Sluispolder-Oost te bou wen zwembad is aan de huurders van de volkstuinen bij de Boonervliet de huur opgezegd. Ook de huur van de volkstui nen aan de Weverskade is opgezegd omdat daar de grond zeer binnenkort rijp gemaakt zal worden voor de bouw van 333 Elementum-woningen. Een nieuw (semipermanent) volkstui- nencotnplex willen B. en W. tot stand brengen op een weiland in de Dijkpol der op Maaslands grondgebied. Deze grond is ter vrije beschikking van de gemeente omdat de pachtovereenkomst met de heer W. van der Lee na 29 september 1965 niet meer is ver lengd. Het.swardt een:, semjpermanente ,'voorzfe- v ningmmdat op dit weiland in dei toe komst ("een"verbindingsweg 'tassen Beginregel van een gedicht die wonderwel past in deze advertentie. Want ook een geschenk metbriüantis pure liefdespoezie van een intieme: blijvende schoonheid Uw manier om te zeggen: zie je, ik hou van jel .gouden armbanden met briilant van 8S0.-tot5.0D0.- en hoger edetsteenkundige f.g.a. diamante)cpertg.i.a. LIJNBAAN 92 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rottefdam Maassluis-West en rijksweg 20 is ge dacht. De aanleg van deze weg zal naar de mening van B. en W. echter nog geruime tijd uitblijven. Gezien de structuur van de grond van het weilandgedeelte bij de Weverskade is dit minder geschikt voor tuinen. Het is de bedoeling dat daar een houten keet voor de schooltuinen wordt geplaatst. Op de onmiddellijk daaraan grenzende grond kunnen ongeveer 375 schooltuin tjes worden aangelegd Tot aan rijksweg 20 is verder plaats voor 85 volkstuinen. Bij de Weverskade kunnen de volkstuin ders desgewenst eveneens een houten keet plaatsen. Na gereedkoming zullen de volkstui nen aan h'et Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Neder' land in huur worden uitgegeven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 22-jarige melkslijter D. J. H. B., die een moment werd afgeleid, reed maandagmiddag op de Nieuwe Haven ter hoogte van de Maria- straat met zijn ijzeren hond het water in. De man wist zwemmend de walkant te bereiken en Werd door omstanders op de kade gehesen. Een takelwagen haalde de ijzeren hond uit het water, waardoor het verkeer gedurende ongeveer vijftien minuten werd gestremd. Een groot aantal artikelen viel tijdens het hijsen in het water. Ongeveer veertig pakjes boter, twintig flessen melk en 120 eieren werden vermist. De schade bedraagt ruim zeshonderd gulden. (Van onze correspondent) ROZENBURG Woensdag 22 decem ber wordt voor de nieuwste categorie bewoners van Rozenburg een begroetings avond georganiseerd in ,,de Schans", Na een welkomstwoord door burgemeester J. C. Aschoff zal de heer G. Boer, direc teur van gemeentewerken, de toekomsti ge ontwikkeling van Rozenburg schetsen. Ds. S. Wijnsma, industrie-predikant, spreekt hierna een kort woord. Na de pauze is er het optreden van het meisjeskoor „Rijnmondia'' en van een fo rum onder leiding van de burgemeester. In dit forum zetelen verder mevrouw A. C. Mantz-Leehderste, afdelingspresidente Nederlandse Christen Vrouwen Bonil, de heer G. Boer, pater B. van Ogtrop, be drijfsaalmoezenier, en de heer H. Nier mans, een nieuwe inwoner van een iets oudere „lichting". VLAARDINGEN In de 2e Van Leij- den Gaelstraat verleende de 35-jarige bromfietser E. v. T. maandagmiddag geen voorrang aan de 16-jarige wielrijd- ster M. A. D. bij de botsing die volgde liep het meisje een hersenschudding op. fi ROZENBURG HetWest Nederlands Symphonie Orkest onder leiding van Sam Swaap zal vrijdagavond om acht uur in „de Schans" concerteren. Medewerking verleent het Residentie Vrouwenkoor. Het program ma vermeldt onder meer de ouverture „Ipht- genia tn Aulis" van Chr. w. Gluck; Ave Maria van Joh. Brahms: Russische Volks- wijzen en Liodov en de Kaizerwalzer van Joh. Strauss. De dirigent zal zoals gewoonlijk tevoren in het kort een toelichting op de uit te voeren werken geven. flamenco. 'B. en W.' van Rotterdam hebben het Maassluise gemeentebestuur bericht dat als gevolg van de inbedrijfstelling van het drinkwaterproduktiebedrijf op de Be renplaat (begin 1966) niet aan een nieu we verhoging van de drinkwatertarieven kan worden ontkomen. Gezien de stijging van de inkoopprijs voor de grootverbruikers waartoe de gemeente Maassluis behoort is een verhoging van de tarieven met zeven cent per kubieke meter per 1 januari 1966 onvermijdelijk. De Maassluise ge meenteraad gaat de desbetreffende veror dening nu opnieuw herzien. In spoedige afwachting van de rijks goedkeuring voor de bouw van zes lage re scholen in Maassluis-West gaat de ge meenteraad ook de plaasten voor deze scholen bepalen. Voorlopig geschiedt dat ook voor een drietal kleuterscholen om het voor de scholenbouw bestemde ter rein zo nuttig mogelijk te besteden. De plaatsbepaling voor de kleuterscho len zal echter pas definitief aan de raad kunnen wórden voorgelegd wanneer be kend is in welke scholen het bijzonder onderwijs zal worden gehuisvest. i tófiü QB&BXD1S& DINDAG 14 DECEMBER 1915 Kannibalen. Zondagavond kreeg op den Leidschcuwcg te Utrecht een paar* denkoopman met zijn vriend ruzie. Van woorden kwam het tot daden; zóó zelf; dat de paardenkoopman een stuk van zijn vriends oor afbeet. De-vriend wilde voor den koopman in vriendschap niet onderdoen en beet op zyn beurt uit pure hartelijkheid den paardenkoopman een sluk uit zijn wang. De politie be slechtte ten slotte deze ifhnnibalentwist. Beschieting. Bij den barbier te Ak- kerwoude (Fr.) zijn, terwijl het gezin kalm in de kamer zat, twintig pistool- en revolverschoten door de ruiten ge lost. Overal vlogen de kogels in en door. Gelukkig werd niemand gekwetst. De vermoedelijke daders zijn geverbali seerd. "yANAVOND, dinsdag, zal- Rotterdams „centrale openluchtkerstboom",1 nu- de Coolsingel voor het stadhuis, ophieuw" gaan branden. Om 20 uur begint de "tradi tionele plechtigheid. Dan speelt eerstbet Rotterdams Congreszaal Muziekkorps van het Leger des Heils. Vervolgens spreken burgemeester B. Ball van Oslo en burge-, meester W. Thomassen van Rotterdam bij de overdracht. Om 20J7 uur zullen dé hónderden lichtjes in de boom worden - aangestoken. Tot ongeveer 20.30 uur zingen dé zangkoren van het Leger des Hrtils met begeleiding enkele kerstliederen, o.a. „Heer- lijk klonk het lied der eng'len", „Nu syi wfcHecöme" en „Stille Nacht, Heilige Nacht". De plechtigheid- wordt..roet een taptoe besloten.'Zondagavond kwam al een kleine delegatie uit Oslo in Rotterdam aan om de boom, liet geschenk der Noorse hoofdstad aan Rotterdam, der traditie ge trouw, over te dragen. De groep bestaat uit burgemeester Brynjulf Buil, de plaatsver- vangend burgemeester de heer Tvar Mathi-' sen en de heer Rolf Stranger, Vandaag ma ken zij met de leden van het college van B. en W. een tocht via Europoort naar ide Deltawerken. In het Europortgebied stapler, zij uit om de Kong Olav's-kapei te bezich tigen. Voor morgen staan bezoeken aan het gemeentelijk voorlichtingscentrum „Het Open Boek", en dc dienst van Stadsont wikkeling ea wederopbouw op het pro gramma. ■yOOR een grote schare belangstellenden concerteerde zondagmiddag in de korps- - zaal van het Rotterdams Leger des Heils Congreszaal liet „eigen" Congreszaal Mu ziekcorps onde kapelmeester Johan Voorn. Brigadier A. A. van Daaien van liet N'atio- naai Hoofdkwartier te Amsterdam leidde ieder programmapunt met een korte toe lichting iu. Het programma opende met de pittige, oiars Toortsdragers van Eric Bal] en medé door gemelde oriëntatie konden de aanwezigen als liet ware ile „musical troo pers" do-,r Ecg elands straten zien trekken. De vierdelige suite van Bramwell Coles Beelden uit het leven van Paulus" vormde een muzikale schets van diens stemmingen als resp. de blijde, de smekende, de moe dige er. de triomfator een groots werk, op sublieme en gevoelvolle wijze gebracht. De zanggroep, door enkele dames uit het eorps zelf gevormd bracht vervolgens „It's an open secret", daarbij instrumentaal gedempt begeileid. Heiaas was de dictie te onduide lijk. en het geluid te weinig volumineus dan dat de betekenis van het gezongen lied duidelijk kon worden. Maar ais poging tot een meer moderne vormgeving was 'dit tweemaiige optreden prijzenswaard. Een stralend hoogtepunt vormde de cornetsoio Jilate van A M. Gullidge, met als solist Hommo Tichelaar, een stuk dat hoge eisen stelde en meerdere zeer moeilijke passages bevatte. Technisch trefzeker en op virtuose wijze verklankte hij de ingewikkeldste en veelal razend snelle vreugdevolle melodie. Terecht mocht hij een bijna ovationeel applaus in ontvangst nemen. Bekender was een der verdere programmastukkenGo down Moses, waarvan de eerste twee delen sterk rhytmisch waren. Of de muzikale en religieuse scholing intussen zo groot waren v dat de luisteraars daarin, getuige het inlei- dend woord, de opdracht konden beluiste ren om ook vandaag de boodschap door te geven, lijkt ons wat optimistisch. In elk ge val heeft met deze sublieme uitvoering het Rotterdams Congreszaal Muziekcorps an dermaal bewezen dat het zijn vermaardheid volkomen verdient en dat het „Leger" in dit corps een belangrijk medium bezit om het gesproken of gezongen „Woord" ver antwoord te ondersteunen. (Van onze correspondent) MAASLAND Maandag 20 december houdt de afdeling Maasland van het i Groene Kruis haar jaarlijkse Jcdenverga- dering om acht uur in het Wijkgebouw. Er is een voorstel van het bestuur om de contributie met Ingang van 1 januari 1966 te verhogen lot achttien gulden per jaar. De bestuursleden mevrouw A H. - Vreugdenhll en de heren G. A. van Oorschot en Joh. ICorpershoek, die aftre- dend zijn, stellen zich niet meer herkies- - baar. Het bestuur stelt voor om in hun plaats te kiezen mevrouw G. J. Stans-Van Rijn en de heren F. M. Muijse- laar en S. x.d» Kooij Szn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1