Koemarkt-Kerstboom W agen boorde zich botsing in etalagi ROTTERDAM Mjri zegt samenweri met Prot. Schiedam Kinderen leiden elkaar Kleuters worden niet Paspoort voldoet goed JUNGHANS Verpleegsters in het stadhuis Tankauto met benzine reed in sloot II Planken kreeg naar Maassluis? steunt opruim 30 jaar eryarïng Dcjjüümlrtmnifr Chauffeur vergokte geld van baas: half jaar geëist Bestuurster schrok: tegen lichtmast de mooiste tijd Spoorbomen defect Schiedam-Rotterdam Expositie „Visbank" van Lies Guntenaar AHOY' ROTTERDAM DE ROTTERDAMMER pagina WOENSDAG 15 DECEMBER (19(55 SCHIEDAM Bij het Bruggetje over de singel tussen Mastenbrock school en r.k. Technische school worden 'sinds "dinsdag leerlingen van de Mastenbroekschoöl door Hun medeleerlingen van de Joh. Calvijnschóól ingewijd in de künst van het „klaar-ovèren'V-De hóóf den van beide soholeti 'zagen niét zorg het toenemende - verkeer in ■de Honnerl'age.' Grethelaan, én vele ouders in die buurt brachten en haalden hun kinderen iedere' dag naar en van school. QCHIEDAM De traditionele Koemarkt-kerstboom-is er: Het gevaarte werd dinsdagmorgen ge plaatst en onmiddellijk begon men de ranke Noorse boom te versieren met een enorme hoeveelheid glin sterende ballen. De lampjes brandden al toen het karwei nog niet tot de helft was gevorderd. De boom staat er dus weer: hoe veel Schiedamse kinderen zullen er in de komende dagen naar gaan kijken? Oriëntatie Zo mooi als deze hebben wij nog honderdtwaalf wandklokken kleedt u altijd een klasse beter! KORTE HOOGSTRAAT 11 a VLAARDINGEN Telefoon 61 51. w®«r©©% GEHEEL'NIEU WE SHOW met Sjoukje i Dijkstra (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dinsdagmiddag hebben dertig leerlingverpleegsters van het Zonnehuis een bezoek aan het stad huis gebracht. In het kader van hun eerste opleiding krijgen de meisjes voor lichting op velerlei gebied. De direktie van het Zonnehuis gaat er van uit dat de stad waar men werkt ook bekend moet zijn bij het personeel. Vandaar deze rond leiding van de verpleegsters, begeleid door het hoofd van de opleiding zuster A. Nooteboom. De heer J. C. Spruyt, voorlichtingsamb tenaar, ontving de groep en gaf een histo risch overzicht van de stad en een uitleg over haar hedendaagse betekenis. Hierna volgde een rondleiding door het stad huis. De meisjes moesten over deze excursie een opstel maken en ze waren dan ook buitengewoon nieuwsgierig naar allerlei zaken. Tot besluit zag men de film „Vlaardingen koerst op morgen". KOPIJ. a2 Be,-grote gele wagens van de Schle Carton belemmerden veelal -het uitzicht, terwijl de jeugd gewend 1» het 'brugje af te nemen. Geen enkel ver- keersbord waarschuwt de automobilist die gebruik maakt van de wegomleg- gtag.voor overstekende kinderen. JY/E zijn voor u over de brug geween. De Brandersbrug die straks een belangrijke verbinding zal vormen voor het doorgaand verkeer vanuit Rotterdam. Van de oude spoorlijn die er eerst liep en het' roestige aandoen de station van weleer is niets meer te merken. De rechterzijde van de weghelft (komende uit de richting Rotterdam) is geasfalteerd. De linker zijde wordt met bulldozers bewerkt. Werklieden hebben nauwelijks tijd naar de snellende reizigers te kij ken. Of zich te bemoeien met het verkeer dat er aarzelend zijn weg al zoekt. Want al is de brug nog niet geopend, je kunt er over. Het spaart een heleboel tijd en ergernis. Eén grote stap tussen Nieuwland'e.n het station. Lichtmasten staan in het gelid en wachten op lampen. Een reclame bord schreeuwt dat er straks een ben zinestation komt. A-ulo's staan in lange riien geparkeerd voor de Schiedammer die zijn weg per trein vervolgt:- vlug, veilig en voordelig. MAASLAND Korpswedstrijd op basis van;Jö punten: M. P, Hahej j; :t Ore-ene wegen -J J van Bv .vi Dekker 44, A. Korpel 44, J. v: - M J. van Buul.n 43, W. van fueiwegt 42, C. Poot Dzn 41, V. d, Berg 40, A. P: Zeeier,*—i- 40, J,; A. K'Ingma 39; Fr, .aii, Pznj 38, J. Hanemaaijer 38, A. den Toon. „1,1 A H. van .Dorp 36, P, v. d. Pol 34, P. Boekesbijn G Bakker 33, J Klelnl Hesselink 29, N, Poot 26. - I /V/ER de brug! Een sensatie voor C' wie boven dé Schie staat op die brug. Links beneden zijn de panden vorige week naar beneden gehaald de kop van de Singel vanaf de Over- schiesedwarsstraat. Hier komt straks het parkeerterrein voor dereizigers, die nu hun waaen op de Harvathweg en om en bij het station neerzetten. Het is nog niet direct realiseerbaar. De omgeving wordt nog verder gc- amouveerd, gesaneerd zo u wilt. Dichterbij de Stationsflat die in maart april 1965 klaar komt, Op één na zijn de verdiepingen 'klaar. De liften zijn een eind op streek, het glas zit er in. Het pand zal air-conditioning krijgen. In ieder geval wordt hier 'de hele winter doorgewerkt- Wie de brug afgaat, ziet rechts de bijna klare Al gemene Bank Nederland, die wacht op.interieur, machines en telefoon aansluitingen om in het voorjaar door burgemeester Roelfsema te worden I geopend. Dit oude Zwarte Nazareth van vroeger krijgt grootsteedse allures! (Van een onzer verslaggevers) (Van onze correspondent) MAASSLUIS De Harmonie- vereniging „Kunst na Arbeid" van de VerenigdeTouwfabrieken tracht de mogelij,kheid te vinden om het befaamde Byzantijnskoor in Maas sluis te laten optreden. Het zal voor Maassluis en omstreken een bijzonder muzikaal evenement worden, als die pogingen slagen. In principe heeft dit Oekrainisch koor zich bereid verklaard te ko men, de moeilijkheid is echter, dat zc'n optreden moet kunnen ge schieden tussen een toernooi door Duitsland en één door Groot Brit- tannië. De kans is aanwezig, dat het koor op doortocht naar Enge land nog juist in Maassluis een op treden kan verzorgen. Als alles- doorgaat zal oofc de organist'Koos Bops aan het concert medewerking verlenen. Het concert zou medio februari 1965 gehouden kunnen worden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zes maanden gevan genisstraf, waarvan drie Voorwaardelijk, dat eiste vanmorgen de officier van justi tie, mr.'J, D. de Jong, tegen de 31-jarige chauffeur P. v. d. V. voor verduistering van ƒ1369- 'Be man was chauffeur op"een 'Euro pees traject en kon in Italië geen weer stand Meden aam een. aanval van,goklust. In korte tijd, had hij .het geld van, zijn baas, bestemd voor betaling van. belas ting jen rechten, vergokt., Hij had nog geprobeerd aan vervolging te ontkomen- door een, verhaal te verzinnen van inbraak in zijn auto. Zijn baas had echteral snel door dat dit .een leugen was. - - De- verdediger, mr. J. Schepel, schetste zijn cliënt als een innerlijk onzeker man, die graag demonstreert hóe flink hij is. Uitspraak 21 december. pNKELE zeeslepers van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst hebben .dezer dagen met succes „een job" geklaard. Het zijn dc Maas, de Thames en de Zwarte Zee. De Maas is maandag met de Nederlandse kustvaarder Avanti (448 brt)te Annaba (Algerië) aangekomen. Vijf dagen geleden vas^.dir-met manner geladen sch® i—w>p, ive'g van Turkije riaar PfoftérJahi in de' Middellandse-Zee ten. gevolge van zwaar stormweer in" ernstige moeilijkheden ge raakt. De lading- marmer ging schuiven en de Avanti maakte 25' tot 30 graden" slagzij. De gehele bemanning werd door een Neder landse tanker aan boord genomen en naar Port- Said gebracht. .De Maas wérd gecon- tracteerd op basis van Lloyds Open F urm en maakte op 12 december tijdens zeer slecht weer en ruwe zee de Avanti op 30 mijl noord van Annaba vast. De Maas' heelt het schip ongeveer een etmaal op d-e ruwe zee gaande gehouden. Toen het weer enigszins verbeterde zette het transport, koers nanr Annaba. Vanmiddag is de heer C. J. Rom Colthoff, bergingsinspekteur van L. Smit, in Annaba gearriveerd, tem einde de mogelijkheden te bezien het' schip- te rechten. De sleepboot Thames, heeft vanmorgen het Panamese s.s. Zafiro (7231 brt) veilig Aden binnengesleept. Deze met zout geladen vrachtvaarder kreeg met kclelschade te kampen op 600 mijl oost van Aden. De hulp van de Thames werd eveneens geaccepteerd op basis van Lloyds Open Form. Deze sleepboot, die samen met de Mississippi een droogdok sleepte van La Spezia naar Formosa, gooide los en zette, koers naar de Zafiro. Op 10 'december slaagde de sleper er in het onklaar geraakte vruchtschip op sleeptouw te nemen.Dé Zafiro, eigendom van Lanena Shipping Co. Ltd. te Hongkong, was op weg van Italië naar liet Verre* Oosten. Smits sleepboot Rode Zee heeft inmiddels de plaats van de Tha mes hij het doktransport ingenomen'. De Thames zal van Aden terugvaren naar dit transport om de Rode Zee weer af te los sen. De Zwarte Zee is met de Noorse motorfanker Bergehus (20.449 brt) en eigen dom van Sig. Bergesen am! Co. te Oslo op weg naar Isle óf Grain aan de rivier de Theems. Dit met 33.000 ton olie geladen schip kwam van Bonnytown, toen het! in verhand met schroefschade sleepboothnlp wenste. De Bergelms werd op ongeveer 45 mijl ten zuiden van Takoradi door de Zwarte Zee vastgemaakt. Het transport maakt een snelheid van ongeveer 9 mijl. Na aflevering van de Bergehus ter bestem ming, zal de Zwarte Zee onmiddellijk naar Rotterdam komen om te worden klaarge maakt voor de volgende reis. Het vlagge- schip van Smit moet dan de drijvende olie boorinstallatie Ilc de France van de werf Gusto iu Schiedam naar Dakar slepen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Doordat de zitbank naar voren wipte schrok 'de bestuurster van èen personenauto, de 33-jarige mevr. M. E.-d. H. uit Maassluis, dermate dat ze de macht over het stuur verloor en tegen een lichtmast reed. De bestuurster werd jewond en moest door de GGD naar het Holyziekenhuis te Vlaardingen gebracht worden. ECHTS verrijzen twee kloeke- flats *- die elk woonruimte aan 72 ge zinnen of alleen/aanden bieden. De RVS-flat koi.it het eerst gereed, ook volgend voorjaar. De Vita-flat geeft een duur aanzien door de witte' ver- blendsteentjes waarmee de hele gevel wordt afgewerkt: Ook hier ■■■hardt werkers die.'de -van.-'Haarenlaanzo. gauw mogelijk klaar- willen hebben. Storten van beton voor de vlucht heuvel, walsen, mannen die werken en mannen die aanwijzingen geven: Want als de van Haarerèlaan klaar; is, kan pas de Braedersbrug- worden ge opend., Dan zijn de' flats- nagenoeg klaar voor bewoning en is de dwaas- lege telefooncel voor de Algemene Bank' van aansluiting voorzien. De bottleneck aan de Gerrit Verboonstraat hoeft niet langer als hinderlijke rem op de doorstroming van het verkeer te fungeren. Wie met ons benieuwd is, wat er. gebeurt op de plaats van het Spinhuispad' waar deze week pan den zijn gesloopt,- moet nog .nieuws gierig blijven. In het bestaande,plan heeft dit een bijzondere' -.bestemming. School, kerk, een -gebouw voor: open baar of; publieke diensten?. De. tijd zal .het-leren. De doorgaande auto-' reiziger zal volgend 'voorjaar deze indruk 'van Schiedam -tuaar hij in feite omheen rijdt, meenemen: een moderne stad die met haar tijd mee gaat. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de jaarvergadering van de Schiedamse Jeugdraad'dinsdaga vond In de bovenzaal van Be Ainstel- bron releveerde de voorzitter, de heer A. J- A. van Linger, het feit, dat dit jaar het Cultureel Jcugdpaspoort rijn beslag heeft gekregen. Men had aan tienduizend- jongeren in de. leeftijd van vijftien tot eenentwin tig jaar in maar een propagahdaformu- her met aanmeldingsstrook toegezon den. Ondanks de groots opgezette pro paganda meldden'zich "slechts 269 jon geren voor een CJP aan. Niettemin kon men constateren, dat het - bezoek van de jongeren aan dé culturele avon den bevredigend was. Vooral de zogenaamde kléine avonden Weken in trék te zijn. Bovendien maak ten velen gebruik van de gelegenheid om Sea ®ra^s te bezoeken. Men overweegt .voor de houders yan een CJP discussiegroepen, te formeren, waarin bepaalde onderwerpeninzake kunst, film, toneel en muziek' besproken kunnen worden. - Het Eurobal op 8 en 15 augustus was bijzonder geslaagd. Er, was een nadelig saldo van: 303.73, Dit was minder dan hef verwachte tekort van 796.56.' De S.G, nam het exploitatietekort van het Eurobal voor haar rekening. Ten behóé: ve van het Cultureel Jeugdpaspöort ver strekte de S.'Gl een voorschot-van: twee duizend gulden, onder voorwaarde'dat dit bedrag óp zo kort mogelijke tèrmijn moet worden afgelost. In het kader van de oriëntatiebezoékén van het bestuur van dé Jeugdraad bracht da heer A. Koppenol- alsafgevaardigde van het bestuur- op 15 .februari1965- een bezoek, aan het bestuur yan de ,CJV in gebouw. Oase: aan de Lange Haven; waar o.a.J de kadervorming werd besproken. Deze bleek in. eigen kring moeizaam op gang te komen; De destijds-door de Jeugdraad georga niseerde- aula-avönden zijn 'goed. -ge slaagd. Het bestuur meent -dat, eèn cultu rele vórming op algemene grond succes kan hebben. De CJV heeft een tekort aantal leiders. Men is niet gauw bereid de leiding van een club op; zich te ne men. De onvoldoende begeleiding is hier van misschien een van de oorzaken,- Op zaterdag 2 januari 1965 werd op het. Plein '40-'45 het traditioneel geworden Nieuwjaarsvuur gehouden. Er wérden ongeveer 15C0 bomen verbrand. De Schie damse Gemeenschap maakte het moge lijk, dat voor elke ingeleverde boom vijf cent kon Worden betaald en tijdens de verbranding een bescheiden yuurwerk kon worden afgestoken. U moet'kunnen kiezen. Daarom maakt Junghansuurwerken "in zo'n grote eii smaakvolle verscheidenheid. Een daarvan is beslist de wandklok die u zoekt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Van 13.50 tot 14.30 uur was er dinsdag een defect aan de installa tie van de spoorbomen van de lijn Schie dam-Rotterdam aan de Nieuwedamlaan, waar altijd een druk wegverkeer is. De politie waarschuwde onmiddelijk de NS-instanties, die de installatie zo spoedig mogelijk in orde maakten. Niette min hadden de treinen toch nog drie minuten vertraging. 0 ROTTERDAM Voor de Debating club Rotterdam zal de heer H. W. Jetting- hoff, wethouder openbare nutsbedrijven en algemene personeelszaken vrijdag om 20 uur, in een zaal van het Beursgebouw spreker, over de drinkwatervoorziening van de gemeente Rotterdam. WOENSDAG 15 DECEMBER 1915 Geen Bulgaren over de Grieksche grens. Parijs, 15 December (Havas). Officieele mededeeling: De terugtocht van ons leger in het- Oosten duurt in volmaakte orde voort. Een aanval van de Bulgaren op de achterhoede is ge makkelijk afgeslagen. Al onze afdeelin- gen zjjn nu in Griekseh gebied. De Bul garen z(jn de grens niel overgetrokken. De artillerie is zeer bedrijvig. Nederland en de oorlog. Om de Kaap. Men meldt ons: In verband met liet bericht, dat de Nederlandsche Stoom vaart-Maatschappijen besloten hebben den maildienst in bet vervolg om de Kaap te doen geschieden, kunnen we mededeelen, dat dé vanrt alsdan 46 dagen zal duren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1