Dr. R. Oort (65) feestelijk uitgeluid bij de RHBS m:. iv GOLDEN FICTION FILTER HOLIDAY OH ICE Smetteloos concert in aula Stedelijk Museum Klaar-overs in touw BOTTERDAM AGENDA Met AOW in negentién delen I <sQ, Patiënt gered uit Nieuwe Waterweg E jfe^ttcrdanunrr Kamermuziek in stedelijk museum Burgerlijke stand Voor filterrokers met een eigen stijl Bezichtiging grafiek Erich Heckel Twee 25-jarige j ubilea bij A. de Jong smsesmmasi ..fe GOLDEN FICTION FLINKE AGENT ENKELE BEZORGERS PE rotterdammer Pagina 3 Kerstmiddag zieken en gehandicapten MAANDAG 20'DECEMBER 7965 (Van een onzcj verslaggevers) SCHIEDAM Wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd hield zaterdagmiddag de directeur van de Rijks-H.B.S. en M.S.v.M., dr. R. Oort in de aula van het gemeente-museum een drukbezochte afscheidsreceptie. Twee facetten Juliana speelde met redelijk succes Bij oversteken door anto aangereden In Opstandingskerlt padvindersdienst Feestavond Uiï Ëk Vrolijk winterfee; van het C.A.B. Geref. jeugd danste gecostumeerd A HOY'. ROTTERDAM -metSjoukje Dijkstra Met het puur-witte mondstuk Exclusieve melange Vol smaak en toch zacht 20 stuks f 1.25 FILTER CIGARETTES Noacl verliest van een sterk 21 Up ■ESPI Bromfiets monteur geheel verbrand 1 GESCHENKEN tl' ReV-cT JlSi ff' t Tankschip „Schm" te water gelaten en dagelijks VLAARDINGEN SCHIEDAM W $MA*.p. v •-v.-;:.!M (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor ruim driehon derd zieken en 'gehandicapten hield de Vereniging voor Gereformeerde Zie kenzorg en Maatschappelijk Werk za terdagmiddag in gebouw Arcade een Kerstmiddag onder leiding van me vrouw E. Moor-Huson. Medeferking aan dit zevende Kerstfeest verleende het Utrechts Kamerorkest. De heer.C. Dubbeld leidde de samen zang op de piano. De dames kregen een flesje eau de cologne en de heren een 'fijne sigaar mee naar huis. Een verras sing was de aanwezigheid van ds. G. van Duinen, die vroeger in Schiedam Gereformeerd predikant is geweest. Ook wethouder W. van Schooneeveld en de predikanten J. Couvee, P. R. Everaars en J. N. Narnimensga woon den deze Kers (samenkomst bij. Zoals gewoonlijk was er onder lei ding ;van de heer M. E. Vroegh een goed-georganiseerde vervoersdienst van personenauto's, die de mensen van en naar, huis brachten. Na een korte inleiding door de onder directeur en voorzitter van de afscheids- commissle, drs. C. J. J. v. d. Maas, was de eerste spreker de chef van de hoofd afdeling V.H.M.O. van het ministerie van O. en W., dr. Vertinden: U hebt de kans gezien uw doctoraal te halen naast uw dagelijkse taak, terwijl er voor u alles aan gelegen was uw school zo goed mogelijk te doen draaien. Daar voor gaf u zich dan ook geheel, zei hij. Inmiddels was de professor Van der Wou- de binnengekomen, 'bij wie dr. Oort destijds is gepromoveerd. De onver wachte aanwezigheid van zijn promo tor deed de scheidende .directeur ken nelijk goed. wendbaar ■keerpunt in Ten meSevenToS van alles wat hem wachtte stapte dr. R. Oort zater- dagmiddag uit een Rolls-Royce waar in men hem naar het Stedelijk Mu seum had gebracht Daarna sprak burgemeester H. Roeifse- ma, die de 65-jarige leeftijd een onaf- SCHIEDAM Voor een uitstekende prestatie zorgde het le herenteam door het sterke Haagse Blokkcer/DES-2 met 3—1 te verslaan. Door deze zege hebben zij hun positie in de kopgroep aanzien lijk versterkt. Leider Achilles' is echter voorlopig nog onbereikbaar. In de eerste set wilde het aan de Schie- damse kant allemaal nog niet zo best luk ken. De Hagenaars profiteerden daar na tuurlijk van. en wonnen met 15—12. Hier na waren de rollen ombgedraaid. De Ju- uana-spelers vonden de gaten in de Haag se verdediging, terwijl de eigen verdedi ging steeds beter ging sluiten. De tweede set werd met 15—-8 gewonnen, de derde met 15—11. In de laatste set leek het er aanvanke lijk op dat de Juliana-ploeg een zeer rui me setzege.zou gaan behalen. Zij kwamen 112 voor te staan en er leek geen vuutje meer aan de lucht. Toch vond Blokkeer nog de kracht om terug te ko men. Langzaam maar zeker slonk de voor sprong en de Schiedammers gingen steeds onzekerder spelen. Op dat moment schon- enkele goed geslaagde aanvalsacties oe ploeg weer vertrouwen, waardoor de set toch nog met 159 in het voordeel van Juliana werd beslist." Heren 2 kwam tegen ZVC-1 niet ver der dan een gelijkspel. Zij hebben ruim schoots de gelegenheid gehad beide pun ten in de wacht te slepen maar het klop je niet altijd even goed in de Juliana-ge- leaeren. Het derde herenteam' behaalde een royale overwinng op Wecha en ver stevigde daarmee zijn positie aan de kop. ook het vierde team zegevierde. Het Rot terdamse Jong Pendrecht-3 werd met 3—1 verslagen. Dit keerpunt heeft twee facetten, dat van bevrijding van de dagelijkse maat schappelijke sleur en dat van het af scheid. van wat men in de loop der jaren heeft lief gekregen. U hebt met alleen wetenschap weten over te dragen, maar vooral ook cul tuur, dat een ruimer 'begrip is, zo be sloot de burgemeester zijn gevoelvolle toespraak. Vervolgens spraken nog drs. Brogtrop, inspecteur 2e inspectie Vamo, dr. P. Herfst oud- rector van het Stedelijk Gym nasium, mede namens de huidige reetor dr. Labordus, ir. H. Hoek, voorzitter van de Commissie van Toezicht op het mid delbaar onderwijs in Schiedam, prof. Kampman, buitengewoon 'hoogleraar van de universiteit te Istanboel namens de oud-leraren, die de siheidende .directeur voor een bezoek aan de stad aan de Bos porus uitnodigde, als deze in Joegoslavië zijn vakantie' zal doorbrengen. Mejuffrouw Connie Pieters namens de oud-leeriingen. de heer Gerrit Smit na mens de leerlingen en de schoolvereni ging „Onder Ons", de nieuwe directeur dr. J. Spronk en de onder-directeur drs. C. J. J. van der Maas, die o.a. tot dr. Oort zei: In de jaren dat ik met u heb samen gewerkt was er tussen ons een goede samenwerking en arbeidsverdeling, ter wijl het verschil in geestelijke achter gronden tussen u en mij steeds tot een harmonieuze, vruchtbare gedachtenwis- seling leidde.. Kennelijk ontroerd dankte dr. Oort te nslotte a-lie sprekers en de' aanwezi gen.' Onder de vele bekende Schiedammers die afscheid kwamen nemen, bevonden zich wethouder H. Sabel, J. Bijioo, hoofd Ccmeniussehool, H. v. d. Dool, directeur Technische School, C. A. Kamp, inspec teur van onderwijs, ds. W. A. Krijger, S. Kuiper, voorzitter raadsfractie Prot. Schiedam, E. A. Leenderts, voorzitter Seliied, Gemeenschap, pater dr. 3. J. Lub, rector St„ Liduina Lyceum, P. Mak, V.V.- directeur Ten Wolde, mej. Th. Vis, direc trice Huishoud- p« Industrieschool, de heer en mevrouw van Volienhoven en namens de Ver ksonderwijs dr. J. Stevens en W. F. v. eeuwen. Een oud-leerling, de heer Luuk Pen- ninx uit Amsterdam, was overgekomen om. zijn gewezen directeur en zijn fami lieleden met zijn Rolls-Royee af te halen en weer thuis te brengen. drs. A. J, van Heusden, die ook de re- <gie had, J. 'van Hove, A. Slot (decors) en A. C. Pak. De oorspronkelijke composities, be werkingen, muzikale leiding en piano begeleiding waren van Bram Pak. rovue was bsdoelid als ■een, vsrras- ang voor -dr. Oort. Onder-directeur dir. C. J. J v d. Maas verzocht hem op «het toneel te komen en een envelop open te maken, waarvan 'hij de inhoud hardop mpest voorlezen. Op deze wijze kondigde hij als het ware zijn eigen revue aan, die sprankelend van humor vele oude -herin neringen wakker riep. Tot slot zong men nog het bekende For'Auld Lang Syne. Na afloop was er een gezellig samenzijn en gelegenheid tot dansen. Als afscheidsgeschenk meende men geen -beter -blijk van waardering te kun nen geven dan een cadeau onder couvert 1 T\,^or' mie.k echtgenote in staat zal stellen geruime tijd door te brengen geld als toerist bezoekt, maar waarvan m Joegoslavië, dat hij niet alleen gere- 'hij tevens op grondige wijze de historie en de taal bestudeerd.-. Dinsdagmorgen is er in de school nog een afscheid van. de- leerlingen en s avonds een afscheidsavond, voor de leerlingen, eventueel met de ouders in Musts Sacrum, verzorgd' door de school vereniging „GnderiÖns'V - SCHIEDAM Doordat hij vrijdag avond weifelend de rijbaan van de Prof. Kamerling Onneszlaan overstak, werd de 61-jarige voetganger L. C, W. gegrepen door een juist passerende personenauto, bestuurd door de 33- jarige W. C. v. d. B. uit Rotterdam. De GGD bracht de man, die gewond werd, na arde Dr. Noletstichting. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een 56-jarige Vlaardinger die dezer dagen uit een psychiatrische inrichting was ont vlucht, sprong zondagavond omstreeks 20.45 uur tussen het tweede ponton en het wagenveer aan de Maasboule vard in de Nieuwe Waterweg. De negentienjarige Fred Trooster, personeelslid van de Spidoboot Ko ningsplaat, sprong hem onmiddellijk na. Fred wist de man te redden, dank zij een toegeworpen touw waarmee bemanningsleden van de Koningsplaat de drenkeling op de oever hebben gehesen. De patiënt werd naar het Holy- ziekenhuis gebracht waar vandaan men hem naar zijn inrichting heeft teruggebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Veel belangstelling testend er zaterdagavond in de Op- standmgskerk, die gratis voor dit doel was gesteld, voor de gecombi neerde Kerstdienst van de padvinders en de padvindsters van net WPG onder leiding van de jeugd- Predikant ds. A. Ie Coq. Kabouters en welpen voerden een kerstspel op en de heer Joh. M. N. Aanaanse bracht het Kerstevangelie, ader de titel De Ster van Bethlehem, f 5 vorm vdn een gekleurde teken- tm. De kollekte. bij de uitgang bracht ageveer f 102 op, bestemd voor het matschappelijk werk. Op -de afscheidsavond zaterdagavond in het stampvolle Musis Sacrum werd een revue in. negentien delen opgevoerd, getiteld Als Oort Weggaat, een oorspron kelijk «verhaal „waarin het laatste oortje werd versnoept". Tekst en bijdragen waren van J Backer, -mevr. E. van Delder.-Giphart, M. Gipfrart, H. van der Hoeven, J, de Kreek., R. Schuurm-ans en van de do centen drs. H. Coenen, A. F. van Dijk, c" Duitschp mnval bij Yperen. Lon- ®n» 19 december. (Reuter) Öfficïeele Mededeling. Vanochtend heeft de vij- a een aanvul met stikgasbommen op nze linie ten Noordoosten van Yperen *rl*aU-n' verSezeld van een hevige be- ietï«g. Behalve pp enkele plaatsen vpanden teruggeslagen, voor hij k m geslaagd was onze linie te berei- beU vijandelijke infanterie werd uit haar loopgraven te komen, "ze maatregelen tegen het stikgas ble- a afdoende te zijn, Onze linie is Wend ongeschonden. »ef ?^ant?e''jke artillerie is ongewoun 'et ten Oosten van Yperen en ten M en en ten Zuiden van Meessen. SCHIEDAM Drie talentvolle musi ciennes, Veronika Hampe, viola da gam ba, Jeanette van Wingerden, blokfluit, en Anneke Uittenbosch, clavecimbel. hebben de liefhebbers van oude kamermuziek vrijdagavond een genotvolle avond be reid in de aula van het stedelijk 'mu seum. Nadat het concert door het trio was geopend met een intieme Suite van een onbekend meester (wel toegeschreven aan J. Jenkins ca. 3650), met twee leven dig gefigureerde Allmaine's, speelde Jea nette van Wingerden een solo op sopraan bioklfuit: het gevoelige „Pavane Lachry mae" met drievariaties van J. v. Eyck, waarbij zij duidelijk gaf een voortreffe lijke dispositie voor dit instrument te bezitten. Veronika Hampe bleek een bekwaam gambabespeetster in de opgewekte, zij het wat weinig afwisselende eerste suite van Marin Marais. Anneke Uittenbosch, die haar volg zaam begeleidde liet in een achttal rijk versierde Préludes van F. Couperin ho ren. dat zij een uitstekend claveciniste is. Hei gedeelte voor de pauze werd afge rond met een in fraai samenspel door het trio weergegeven onderhoudende suite van De Caix d'Hervelois. Jeanette van Wingerden liet na de pau ze blijken, dat zij de altblokfiu-it even eens volkomen beheerst, in een interes sante Fantasie van Teleman. Nadat de gambaspeelster samen met de hier soms wat overheersende claveciniste een res pectabele lezing van Bach's sonate in D had gegeven, werd het concert op hoog niveau besloten met de trio-sonate in d-klein van Handel, met als bijzonder hoogtepunt het derde deel (Furioso). Het aandachtig luisterende publiek heeft steeds hartelijk gereageerd op het gebo- dene. P. V. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Comité voor Auto- en Boottochtjes voor lichame lijk gebrekkigen (CAB) hield zater dagmiddag in gebouw Irene het tradi tionele winterfeest, onder leiding van de voorzitter, de heer A. T. Schudde- beurs. - Conferencier Henk Polder praatte de nummers van het aardige cabaret programma met de nodige kwinksla gen aan elkaar. Tosca Balm kwam met haar ballet op de planken. Ko miek Fred Kemp liet de zaal lachen. John de Vries ontlokte opgewekte me lodieën aan zijn elektronisch orgel, Albert de Booy zong levensliedjes en dirigent P. van Hassel maakte met zijn jeugdorkest KDO het programma rond. Het was een vrolijk winterfeest. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter versteviging van de kasmiddelen, die er altijd nog; wel wat bij kunnen hebben, hield za- g terdagavond in het gebouw voor Chr. I Soc. Belangen de gereformeerde jeugdvereniging De Lichtboei een fees telijke bijeenkomst, waarop de ion-ljpl gelui gecostumeerd waren en op eigen i jsfiï muziek zich met een dansje onledig I jSiaK hielden. Uiteraard ging het er keurig toe en sMS; hv.t was er gezellig. Alleen de bekende I ijf:i „Vriend Nurks uit de Haarlemmer-H hout", die nog steeds zo nu en dan iets van zich moei laten horen, zou mis schien deze enthousiasme jonge men sen met hun goede bedoelingen hun plezierige avond niet helemaal hebben gegund. NOG SLECHTS T/M A.S. DONDERDAG ROTTERDAM In kamer 12 van het stadhuis zal maandag 3 januari de eer ste 214% premieiening van 1952 worden uitgeloot. Vijfhonderd obligaties wor den uitgeloot, waarvan er één aflos baar wordt gesteld met 50.000,-, twee met 10.000,-, tien met 1.000,-, vijf met 500,- en 482 met 150,- ieder SCHIEDAM Geboren: Yolanda d.v, H. A. van Rutten en M. Andringa; Patrick z,v. M. Schut en A. C. Zwang; Angelina W. M. d'V. G. A. van Gennip en M. C. A Verbeek; Edwrn T. z.v. W L. Swart en J A. van der Steen; Jan W. z.v. P. van Santbrink en M •de Keizer; Hendrika W. d.v. H. van der ■Steen en D. A. M. Verhoeckx: NicoLette H. d.v, J. A. H. van Dissel en J". M. Witkam; Saskia A M. d.v. N. P van Egmond en M J. G Kluck. Overleden: A. A G Lansber gen, 87; A. J. Zegers, 78. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum con certeerden zaterdagavond In de aula van het Stedelijk Museum Veronika Hampe (viola da gamba), Jeanette van Winger den (blokfluit) en Anneke Uittenbosch (clavecimbel) met werken van Marais, Couperin, d'Hervelois. Telemann, Bach en Handel. Het eerste nummer was een suite met fantasia va» Anonymus (vermoedelijk een zakere John Jenkins uit omstreeks 1650), gespeeld door-clavecimbel, vio la da gamba en sopraenblokfluit. Was de laatste bij het debuut nog een weinig aarzelend, in het tweede sopraan blokfluit-nummer was de vertolking van het thema Pavane Lachrimae met drie variaties uit Der Fluyten Lusthof van Jr. Jacob van Eyck (1590 1657) bijzonder evocatief en daarbij' uiterst gaaf van weergave. Van geheel ander gehalte was het vol gende werk van Marin Marais (1656 1728) gespeeld- door Veronika Hampe. Dat de oude, klassieke clavecimbel nog steeds een hedendaagse auditorium kan ontroeren, bewees Anneke Uittenbosch met de acht préludes 'ui-t i'Art de touoher le clavecin van Francois Couperin (1668 1733). In het laatste nummer voor ae pauze brachten clavecimbel, sopraan, blokfluit en viola da gamba met veel brio een samenspel ten -gehore, waarbij de instru menten bijna smetteloos op elkaar waren SCHIEDAM Het belangrijkste tref fen tussen koploper 21 Up en nummer twee van de ranglijst NO AD is op een zege voor de Rotterdammers uitgelopen. Ondanks het slechte weer waren veel supporters met het eerste team meege trokken. Deze belangstelling hielp echter niet wat de prestatie van het team betrof. Het 21 Up-team was sterker. Niettemin heeft het Noadteam prachtig tegenstand geboden, want van de tien partijen moesten er vijf in drie games worden beslist. Ook het dubbelspel werd met de kieinst mogelijke verschilstand ver loren. Freek Suttorp kon voor Noad twee winstpunten boeken op Tuinenburg cn Bayings. Hij verloor ook al net op het nippertje van Boekestein. De Rotterdam mers hadden Gunneman uit het team gelaten en vervangen door Bayings. Dit kwam het team ten goede. Gunnenman zal de tweede helft in het tweede van 21 Up uitkomen. Noad had wei wat meer tegenpunten verdiend dan uit de cijfers tot uitdrukking is gekomen. 1!üal! •afgestemd. Hef was de suite in G van Ds Caix d'Hervelois (ca. 1750). Na de pauze, waarin gelegenheid was tot bezichtiging van de grafiek van Eridh Heckel, volgden nog drie nummers name lijk een fantasie in d van Georg Phiüpp Teleman (1631 1767), sonate in D van J. S. Bach en sonate in d van G. F. Han del. SCHIEDAM De bromfiets van de 18-jarige onderhoudsmonteur G. J.M. v. d. B. raakte zaterdagavond op de West- fran-kelandsestraat in bran-d. Ondanks de hulp van bewoners uit deze straat die het brandje met enkele emmers water probeerden te blussen, kon de spoedig gearriveerde brandweer het voertuig niet meer redden. De bromfiets brandde to taal uit De politie nam zondagavond twee on der invloed verkerende jongelui van 19 en 21 jaar, een electromonteur eii een. koopman, mee naar het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat, waar ze de nacht verder moesten doorbrengen- Ze waren namelijk in de Passage aan het; ruzie- zoeken geweest en hadden daaf 'een rel veroorzaakt. - 9 In de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden de 32-jarige classifi ceerder H. K. uit Den Haag, die uit een hut van een schip, .gelegen aan een van de steigers van de Tanker Cleaning Maatschappij aan de Havenstraat een radiotoestel en een sigarettenaansteker had ontvreemd. CV an een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdag, hebben de heren M. Brobbel en J. de "Wolf hun vijfentwintigjarig jubileum gevierd bij de scheepswerf A. de Jong N.V. De heer Brobbel. electrisch lasser en de heer De Wolf, scheepsijzerwerker wer den met hun familie ontvangen door de directeur van het bedrijf de heer C. M. Drop in het kantoor Hoflaan 12. Beide jubilarissen werden gehuldigd voor de lange tijd waarin zij hun krach ten aan het bedrijf hebben gegeven. De waardering voor het werk werd door het aanbieden van het gebruikelijke jubi leumgeschenk en een cadeau onder cou vert onderstreept. Beide jubilarissen kre gen het getuigschrift van de maatschap pij voor nijverheid en handel met legpen ning uitgewrikt. Hun echtgenoten kregen bloemen. De huldiging werd bijgewoond door chefs, bazen en vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de personeels vereniging. (Van een onzer verslaggevers) gCHIEDAM Hier zijn ze dan: drie van de tien verkecrsbrigadierljes, of zo men wil klaar-overtjes, die van af vandaag hun belangrijk werk ver richten bij het bruggetje tussen de Mastenbroekschool en de r.k. Techni sche school aan de Burg. Honnerlage Gretelaan. Ze zitten er goed in en zo et zien hebben ze er eeht zin in i«irtv,-• a-V'.'v»' yF «A Rf'E U f-M1:- SCHIEDAM Een 15-jarige scholier uit Vlaardingen. mej. S„ stak vrijdag op de hoek vaan de Nieuwe Damlaan. en de Mgr. Nolenslaan onverhoeds met haar fiets aan de hand de rijbaan over. Zij werd daarbij aangereden door een motor rijwiel, bestuurd door de 23-jarige onder wijzer J. H. K. Met ernstige hoofdwonden en waarschijnlijk een hersenschudding werd het meisje naar het Holy-ziekenhuis gebracht. SCHIEDAM Vrijdag 17 december, 'en jaar na de oprichting van Anker- Union N.V. te Rotterdam, werd bij de werf De Hoop een motortankschip van 180.000 liter inhoud te water gelaten. Het schip werd gedoopt door mevrouw K. van Santen-Kostense, echtgenote van de directeur van Anker-Union N.V. en kreeg de naar ,,Schie". De pompcapaciteit wordt geleverd door een Houttuinpomp met een pomp- snelheid van 80.000 liter per uur. De Schie is bestemd voor het vervoer van minerale olieprodukten en is ingericht voor het snel bunkeren van zee- en bin nenvaartschepen in het gehele Rijn mond-gebied. Arcade: Schied. Muziekschool: Kerst uitvoering, 19.30. Magnalia Del Kerk: Ned. Chr. Vrouwen bond-centrum: Kerstinwijding. 20. Irene: Wijkgemeente III, Wijkavond, 20. Musis Sacrum: HBS Ver. Onder Ons: Feestavond. 20. Sursum Corda: Stichting '40'45: Kerst feest, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- straat 139 tel 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 183019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; AANMELDEN: Inspectie, Witte de Wlthstraat 25, ROTTERDAM, Telefoon 115588 alarm G.G, en G.D. 269280. Voor direct gevraagd: DE VLAARDINGER-AMBACHT en VLAARDINGBN-WEST Goede bijverdienste. TYECEMBERMAAND koopmaand Het geldt voor velen: huisvrouwen, vaders, verloofden, vrygezellen, kinderen en be jaarden: in de laatste maand van het jaar wordt er een forse aanslag gedaan op de portemonnee. Sinterklaas, Kerstmis, Oud en eri Nieuw, liet zijn vaak langverbeide dagen, met verrassingen en plezier, maar waf er aan hel eind van de.31 dagen van decem ber overblijft: veel geld zal het niet zyn. Degeoen die dit kunnen bevestigen z$n de winkeliers. Vooral in de warenhuizen raken de kassa's vol en de stands leeg. December- maand koopmaand. Eigenlijk begint de drukte al in de laatste dagen van november; Sinterklaas is dan vlakbij en, „bet is frap pant wat zo'n man met een baard allemaal teweeg brengt", aldus de heer G. Janssen, bedrijfsleider van een warenhuis in Rotter dam. Speelgoed wordt er in overstelpende hoeveelheden gekocht, natuurlijk, maar ook schrijfwaren en cosmetica hebben niet over gebrek aan belangstelling te klagen. De huishoudelijke artikelen blfjken voor de ouders eveneens welkome Sinlerkluasea- deaits te zyn, en bet is. opmerkelijk dat elektrische apparaten,' als een haardroger, een broodrooster, en ook de duurdere was machines en koelkasten meer worden ver kocht dan anders in het jaar. Meer dan vorig jaar ook, maar dat is wellicht ook gevolg van dc puhlikaties over de prijsver- hogingen die volgend jaar zullen worden doorberekend. Kleding als geschenk voor de feestdagen is niet zo in trek, maar wel wil iedere vrouw (en waarom ook niet de man?) er met de Kerst mooi uitzien, van daar dus kerstshows en een grotere omzet in feestkleding. Oorzaak van de topdrukte in december zyn vanzelfsprekend de koop avonden. Van zeven tot negen uur lopen kopers en koopsters stapvoets door de warenhuizen en vaker dan anders gaat de deur by de kleine winkelier open en dicht. De laatste jaren is er overigens een toe- nemende activiteit op cadeau gebied te be speuren omstreeks de Kersttijd. Niet dat het geven van presenten met de Kerst de Sinterklaascadeaus gaat verdringen, maar waren het eerst slechts (lekkere) etenswa ren, kledingstukken eu interieurverfraaiin- gen die men kocht, sinds kort komen ook heuse cadeaus op de lijst van meest ver kochte artikelen voor (invloed van het bui tenland?). „Vriendelykheidscadeaus", noemt de heer Janssen het. „Vooral by de gezin nen met volwassenen. Sinterklaas blijft het feest voor de kinderen, maar bet zomaar zonder aanleiding wat geven gaat zich meer en meer uitstrekken tot Kerstmis." En dat zal ieder kunnen bevestigen die op de aan slaande koopavonden (dinsdag, woensdag en donderdag) door de stad loopt, over de feestelijk verlichte Lijnbaan, Hoogstraat, Karei Doonnanstraat, Meent, Binnenweg, maar ook in andere winkelstraten. Hy zal namelijk bemerken dat hjj niet alléén daar loopt, met een tas of net vol boodschappen en cadeaus. r 3fï:s4SS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1