in 45 en veel betere andere route Kerstnachtdiensten kerken in vier AGENDA KOUDOT FOFRTEX GROEP JONGENS VALT VADER EN ZOON AAN emeester op bezoek bij 100-jarige Rel in Passage ROTTERDAM Schiebroek binnenkort uit isolement RET-directie herstelt misrekening Wórdt Maass tad onveilig? 'rh, Burgerlijke stand Neonverlichting raakte in brand Oosterse antiek bij VL65 Dijkstra FORTEX i\J\ weet raad met elke maat Bouwcorporaties in verzet tegen beheer Ommoord Vitale mevrouw Van Wijngaarden stuurt „de jongens naar huis" 'f heetmemj^ -uit U ertï aminrr jnfi ROTTERDAMMER DINSDAG 21 DECEMBER 1965 KERSTDRUKTE (I) KERSTDRUKTE (II) Kerstavond geslaagd in Opstandigskerk DE TRIOMF VAN is de GABRiELE HOOGERWERF Knelpunten Onverdeeld Zuidwij k zong kerstliederen Klachten Vandaag.... en dagelijks Dames SVC winnen laatste wedstrijd School-kerstavond J)r. Kuyperschool AH O Y'ROTTERDAM Kinderen gewond bij oversteken rijbaan FORTEX Korte Hoogstraat 11 a Tel. 6151 Vlaardingen Lezing ruimtevaart heden en toekomst ROLEX Pagina 3 HUWELIJKS was het Sinterklaasfeest N netter de rug of de etalages van de „.«te winkeliers werden veranderd en S de sfeer van het naderend kerstfeest «bracht. Zo ook in Schiedam, waar voor- fi vorige week de vele kerstbomen al dan niet werden "uitgestald en wind of (Cen wind werden opgestapeld voor de V<\'oorai zaterdagmiddag was het overal uitzettend druk. De winkeliers vooral L grote zaken kwamen handen, en dus personeel, tekort om de klanten te voorzien van de nodige kerstartikelen. O» kerstbomen gingen grif van de hand e„ duizenden zijn er zaterdag aan de man (vrouw) gebracht. Vaders met kin deren sjouwden de nodige bomen, sommi- lieten de kerstboom achter op hun bromfiets meerijden en enkelen bestem en de auto daarvoor. Moeder de vrouw ging met de kinde- op staD om de nodige tierelantijntjes voor de kerstboom te kopen en juist dat heeft bij de middenstanders zo'n geweldi ge drukte gebracht. "N enkele zaken was het zo erg dat men onverrichterzake weer weg- »ing omdat men eenvoudig geen kans kreeg de nodige bellen, klokjes, vogel vliegtuigjes, enz. voor de kerstboom liit te zoeken. In de HEMA was het zo -rg dat men wel kans kreeg een speciaal hiervoor bestemd mandje te pakken en lelfs nog om enkele artikelen uit te zoe ken en in het mandje te deponeren, maar men kon zich nauwelijks door de menigte van mensen en kinderen drin- «en om zich achter de rij bij de kassa te «■haren. Opvallend en tekenend was, dat een moeder haar mandje met artikelen veer leegde en wegging, want zij kreeg seen kans haar boodschappen te. gaan betalen. Een en ander kwam omdat de rij niet te overzien was en aan de andere kant speelde het huilen ran enkele kinde ren ook een rol van betekenis. Ruziezoe kende moeders die hun kinderen bijna kwijtraakten en hardweglopende koop sters waren het beeld van zaterdagmid dag en duidelijke voortekenen van de drukte van het naderend kerstfeest. Ove rigens brandden zaterdagavond duizen den lampjes in de vele kerstbomen die aan de man zijn gebracht en die wellicht tot de kerstboomverbranding hun dien sten zullen bewijzen. (Van een onzer verslaggevers) D OTTERDAM Buslijn 45 van -1*- de Rotterdamse elektrische tram krijgt in Schiebroek een andere en waarschijnlijk heel wat betere route. De beslissing, die nu met betrekking tot lijn 45 is ge nomen, zal de Schiebroekers als muziek in de oren klinken. Ruim een maand geleden besloot de RET ter besparing van ƒ220.000 per jaar de In twee richtingen bereden ringUjn van bas 45 op te heffen en te vervangen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De hervormde gemeen te XI hield maandagavond in de grote zaal onder de Qpstandingskerk een Kerst- wijdings?ond. Ds. J. W. Zimmerman verzorgde een korte Kerstmeditatie en mevrouw J. Kerstens vertelde een Kerst verhaal. De heer P. Nobino speelde een orgelsolo. Gemeentezang vulde verder op stemmingvolle wijze de avond. Aangezien de voorzitter van de com missie voor gemeente-avonden, de heer J. de Pater, verhinderd was aanwezig te zijn, had de heer J. Sonneveld de leiding van deze druk-bezochte kerstwijdings- avond. Rotterdam Ds. P. Kloosterman, hervormd predikant in Chariois, is per 1 januari benoemd tot leraar godsdienston derwijs aan het Chr. Lyceum voor Zee land in Goes. Zondag 2 januari zal ds. Kloosterman tijdens een dienst in de Oude Kerk afscheid nemen van de ge meente, die hij zes jaar diende. Triumph-een machine dia z'n kwaliteit altijd schriftelijk bevestigt. kofferschtijfmachine Een machine voor moderne mensen, die eisen aan hun correspondentie stellen. Gabriele, een machine, die altijd perfekt verzorgde brieven levert. Gabriele, een machine, die een glansrijk verschil vertoont met de gebruikelijke benaming „portable". Die zijn (lichtgewicht in goud waard ie. Prijzen vanaf f 325,- incl. koffer. m riUTOORlNSTAUATlES vuuwotwr* nRfffjefij-m-Jou De RET werd wel gedwongen tot nieu we maatregelen. Er zijn in buslijn 45 twee knelpun ten: het Rozenla&n-viaduct en de Uitweg. Deze punten werken bijzonder vertragend en vooral op de spitsuren geraakt door deze knelpunten de dienst regeling van bus 45geducht de war. Het ontwerpen van een dienstrege ling na de spitsuren Is een hopeloze affaire. Het zijn vooral deze knelpun ten, die de oorzaak werden van de nare situatie In Schiebroek en de RET-directie meent na grondige bestu dering van de feiten en omstandighe den daarvoor een goede oplossing te hebben gevonden. Het Is de bedoeling dat lijn 45 zeer snel de nieuwe en heel wat betere route gaat volgen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dat Zuidwijk Kerst mis ervaart als een feest dat niet geschei den behoort te worden gevierd, kwam maandagavond tot uitdrukking in de Kerstzang In de r.k. kerk aan de Slinge kwamen namelijk hervormden, gerefor meerden en rooms-katholieken bijeen om zingend te getuigen van hun blijd schap. Pastoor A. M. Sluijs duidde in zijn openingswoord op de goede sfeer die in Zuidwijk bestaat tussen de verschillende levensbeschouwelijke richtingen. „Mogen deze dagen ons nog dichter bij elkaar brengen", was de wens die hij de aanwe zigen meegaf. Samenzang en koorzang wisselden elkaar af, en er tussendoor iazen ds. A, J. Hanssens en ds. W. M. Kalmijn enkele bijbelgedeelten voor. Medewerking aan deze avond gaven het zangkoor „Deo et Hominibus" en het r.k. gemengd koor Cantus Amatores". ft ROTTERDAM In kamer 12 van het stadhuis zal maandag 3 januari de eer ste 214% premielening van 1952 worden uitgeloot. Vijfhonderd obligaties wor den uitgeloot, waarvan er één aflos baar wordt gesteld met 50.000,-, twee met 10.000,-, tien met 1.000,-, vijf met 500,- en 482 met 150,- ieder door een slechts in één richting bereden lus. De directie van de RET stelde, dat deze verandering noodzakelijk was met het oog op een economische bedrijfsvoe ring. Uit een onderzoek naar het aantal pas sagiers van buslijn 45 en de bestemming van deze busreizigers meende de RET-directie te moeten opmaken, dat buslijn 45 weinig zou worden gebruikt voor intern vervoer binnen Schie broek. In de praktijk bleek dit een misreke ning. Het regende klachten: de bewoners van Schiebroek, vooral die van de daar gevestigde bejaardencentra, bleken door dit besluit op een hoogst onaangename wijze te zijn geïsoleerd van de rest van de stad Rotterdam. De op lijn 45 overblijvende bussen ble ken overvol, er kwamen lange wachttij den bij de halten en van vervoer binnen de wijk dat, in tegenstelling met de overtuiging die de RET-directie daarover had, niet onaanzienlijk was kwam he lemaal niets meer terecht. Het initiatief van de heer Aad Warby, eigenaar van een reis- en reclamebureau, tot het doen rijden van een gratis - bus door Schiebroek aangeboden door de Schiebroekse middenstand, werd een doorslaand succes. SCHIEDAM In de hervormde ker ken zullen ook dit jaar weer aan de vooravond van Kerstmis kerstnachtdien- tten worden gehouden. Deze kerstnacht diensten op vrijdag 24 december hebben verschillende aanvangstijden om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stel len, aan de diensten deel te nemen. In de Grote kerk zal de dienst op de gebruikelijke tijd beginnen namelijk om 2330 uur. Voorganger is ds. J. G. Jansen. Medewerking zal wo-rden verleend door het kerkkoor van de Grote Kerk o.Lv. de cantor-organist J P. Bekkers. Zoals van het begin van de kerstnachtdiensten ge bruikelijk zullen de kaarsenkronen gedu rende deze dienst ontstoken zijn. In de Opstandingskerk en de Vredes- kerk zullen de diensten gezamenlijk wor den gehouden met de gereformeerde pre dikanten uit deze wijken. In de Opstandingskerk begint de dienst om 21.30 uur. Ds. J. W Zimmer man zal hier de predikatie en ds. P. R. Everaars de liturgie verzorgen. Het kerk koor van de Opstandingskerk zal mede werking verlenen. In de Vredeskerk (Oud Mathenesse) vangt de dienst aan om 22 uur. Ds. K. J, Schaafsma (geref. pred. te Rotter- SCHIEDAM Geboren: Jolanda M H dv F J L van Buijtenen en J M Over de Vest; Huibertine dv J A van Limburg en K Brug- tnans; Robertas B A zv P J van der Meer en: C M Knijnenburg; Christina dv G van der Waal en M Scholten; Ronald zv I» Ro denberg en H Konings; Silvesta L M dv J A M Poiesz en A Zwanenburg: Annigje I, dv E Kruithof Kremer en J Krabbendam; Jo hannes M zv W Saarloos en M A Muijlaert; Ma J dv W J A Gottmets en F J Herscheid; Arie zv H Brugts en ï- Twigt; Gerardus C tv G C de Leede n W J Stieber; Overteaeu: W Spijkhoven 56; H "W van Os J> wed Louis; A M A Lips, 53 echt?, van d« Pias; H Slijkoord. 80; J M C S TlUi .Arcade: Schied. Muziekschool: Kerst uitvoering, 19.30. Irene: Wijkgemeente III, Wijkavond, 20. Mosis Sacrum: HBS Ver. Onder Ons: Feestavond, 20. Sursum Corda: Stichting '40—'45: Kerst- leest, 20a SXagnalia Del Kerk: Ned. Chr. Vrouwen- bond-Nieuwland, Kerstwijding, 20. Irene: K.N.M.T.P.: bloemschikavond, 20, Stedelijk Museum: tentoonstelling, ope- ring, 20.15. Dagblad „De Rotterdammer", Sehie- flamse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 265954 (b.g.g. 135588, toestel 52, b.g.g. na 16 uur alleen voor redactionele aangele- leaheden 01898-6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- "raat 139 tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr «ie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666; alarm brandweer 269123; *«nn G.G. en G.D. 269280. dam-Delfshaven) en Ds. C. v. d. Steen zullen samen deze dienst leiden. Het Ge reformeerd kerkkoor o.l.v. de heer L. 't Hart zal medewerking verleden. In de Bethelkerk zal de kerstnacht dienst een Open Deurdienst zijn die door de wijkpredikant Ds. K. H. Wissink wordt geleid. Aanvang 22.30 uur. Medewerking verleent de chr. muziek vereniging Harpe Davids o.l.v. de heer A. L. Glotzbach. Als onderwerp voor de ze -dienst koos ds. Wissink „God is mens geworden". SCHIEDAM Het eerste dameszestal van de Schiedamse Volleybal Club heeft ook de laatste wedstrijd in dit jaar ge- wonnen. Het op de onderste plaats staan- de Concordia Werd met 1-3 geklopt, maar het heeft heel wat moeite gekost. De SVC-dames spelen kennelijk de slechtste wedstrijden tegen de zwakste ploegen, wat ook ditmaal zeer gevaarlijk bleek. De setstanden geven dit duidelijk weer: 15-12, 9-15, 13-15 en 15-17. Heren 1 en Alexo kwamen niet in het veld, aange zien de scheidsrechter niet kwam opda- S€D'ames 2 stelde bijzonder teleur. Het team speelde zeer onsamenhangend en verloor met 3-0 van het fel spelende Hou Stand. Ook dames 3 kon geen punten bemachtigen. Met 3-0 verloor dit team van Jor.g Fendreeht 1. Meisjes A won met 3-0 van Juliana B en jongens A won met 3-0 van Libanon B. Heren 2 kon het tegen het ongeslagen AMVJ 1 niet bolwerken. Met 3-1 kregen de Schiedammers klop. Henen 3 speelde 2-2 tegen Jong Fendreeht 2, heren 4 werd met 1-3 verslgen doot SPSV en heren E zegevierde met 3-0 over DOP. Heren 6 tenslotte speelde weer 2-2, dit maal tegen Spivo 2. SCHIEDAM Donderdag houdt de Dr A. Kuyperschool in de Goede Haven- kerk een schoolkerstavond. De opzet is een compensatie te bieden voor de ge bruikelijke ouderavond, die als gevolg van de vernieuwingswerkzaamheden in de school aan de Stadhouderslaan met kan doorgaan. Voor de pauze zullen leer lingen, afwisselend met samenzang, ge deelten van het kerstevangelie lezen, do heer J. Baatenburg de Jong zal een span nend verhaal vertellen en enkele kmde- %amdfpTute concerteren EhKloos alt. Gerrit Schotman, trompet en C. Pas schier, orgel. Aanvang 19.30 uur. (Van «en onzer verslaggevers) SCHIEDAM Maandag raakte de neonverlichting boven de banketbakkerij van de firma August van Dijek aan de Broersvest in brand. Het vuur is ver moedelijk ontstaan door kortsluiting. De brandweer rukte uit onder leiamg van waarnemend commandant de neer J. Keuzenkamp. Het vuur werd met be hulp >;an een schuimblusapparaat ge blust VLAARDINGEN Naast schilderijen is er sinds' zaterdag in de kuiistwinke! VL 65 op de Hoogstraat ook een uitge breide collectie antiek aanwezig. Antiek in zeer uiteenlopende vormen, vooral uit China en Japan. De verzameling is van de heer Ben Vogel, die een groot deel van de collectie zelf uit China en Japan heeft meege bracht. Veel porcelein en aardewerk uit de Sung- en Mingdynastie van omstreeks de veertiende en de vijftiende eeuw. Daarnaast is er Koreaans aardewerk en Japans lakwerk. De permanente expositie omvat ook veel Chinees houtsnijwerk. Verder is er Hollandse antiek. Fraaie tinnen en kope ren voorwerpen ctaan in het winkeltje opgesteld. Vooral onder het Chinese antiek bevinden zich veel waardevolle voorwerpen. NOG SLECHTS T/M A.S. DONDERDAG «•a 'GEHEEL NIEUWE-SHOW (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De elfjarige B. D. van Beer uit de Prof. Kamerling Onneslaan stak maandag plotseling de rijbaan van de Horvathweg over en werd aangereden door een autobusje. Het kind, dat enkele schaafwonden aan de arm opliep, werd ter plaatse door de GGD behandeld. O De zesjarige Daniel Guaitia stak maan dag eveneens onvoorzichtig de rijbaan over van de Prof. Aalberselaan en werd aangereden door een bromfietser. De jongen viel en liep een hoofdwond op. Het kind kon na behandeling ter plaatse naar huis terugkeren. kleedt u altijd een klasse beter! (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Maasstad, begint langzamerhand voor on schuldige voorbijgangers gevaar lijk te worden. Het schijnt boven dien geen verschil te maken waar, op de Lijnbaan, in IJsseLmonde of in de Josephstraat. Overal kan men groepjes jongens (of mannen) aantreffen die zo maar voorbij gangers en kinderen aanvallen. In de nacht van vrijdag op zaterdag (naar nu pas blijkt) zijn de 39- jarige chauffeur P. J. Metselaar en zijn zeventienjarige zoon J. P. Metselaar in de omgeving van hun ivoning in de Josephstraat door een groep van zes jongemannen aangevallen. Bij het passeren kreeg de zoon zon der aanleiding van een van hen een schop in de lies waarna een tweede hem vastgreep en op de grond wierp. De jongen verloor zijn bril en kon verder niets meer zien. De vader trachtte zijn zoon te ontzetten en gaf een van de mannen een stomp in het gezicht. Hierop wierp de groep vechtersba zen zich eendrachtig op de vader. Zij sloegen en trapten hem tegen hoofd en lichaam. Tenslotte lieten zij hun slachtoffers achter en verdwenen. De vader moest in het Dijkzigtziekenhuis worden behandeld aan een scheur- wond op het hoofd en een paar pijn lijke ribben. De zoon klaagdej over pijn in de iiesstreek. Gelukkig slaagde de politie er in enkele mannen die zich aan dit straat gevecht hadden schuldig gemaakt, te arresteren. Het zijn de negentienjarige chauffeur H.V. en de achttienjarige bijrijder H.L. uit Rotterdam. H.L. sloeg bij zijn aanhouding met een bajonet naar een van de rechercheurs, die de slag echter met zijn arm kon weren. Hij kreeg een pijnlijke arm. Bovendien werd aangehouden de achttienjarige monteur W.S, Ze zullen woensdag voor de officier van justitie worden geleid. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Federatie van Rot terdamse Woningbouwcorporaties heeft in een brief aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland merkwaardig, men zou verwachten: aan Gedeputeerde Sta ten! beroep aangetekend tegen het besluit, dat de Rotterdamse gemeente raad heeft genomen, van de tweeduizend in Ommoord te bouwen ERA-woningen er 672 toe te wijzen aan de gemeentelij ke woningstichting. Het federatiebestuur stelt, dat deze be slissing in strijd is met de artikelen 60 en 61 van de nieuwe op 1 augustus in werking getreden woningwet, volgens welke artikelen, een gemeente pas wonin gen in beheer mag nemen indien er geen woningbouwverenigingen zijn die deze taak op zich wollen of kunnen nemen. Op de dag, die aan de desbetreffende gemeenteraadsvergadering vooraf ging heeft het federatiebestuur ten stadhuize van Rotterdam een brief gedeponeerd, waarin het B. en W. attent maakte op de nieuwe woningwet en waarin het aankon digde, beroep aan te tekenen, indien het voorstel van B. en W. zou worden aanvaard. De federatie stelt, dat er te Rotterdam woningbouwcorporaties zijn die zeker bereid zullen zijn het be heer van de 672 ERA-woningen op zich te nemen. Voorts heeft de federatie het voorne men bij de Kroon in beroep te gaan, indien het provinciale bestuur van Zuid-Holland het besluit van de Rotter damse gemeenteraad zou aanvaarden. VLAARDINGEN De 36-jarige mejuf frouw W. B. uit Maassluis -raakte in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks drie uur met haar auto op de Schiedamsedijk in een slip. Zij schoot het dijktaiud af en kwam via de westelij ke afrit naar het Plein 1940 tegen een boom in de Irisstraat tot stilstand. De chauffeuse kwam er zonder kleer scheuren af, maar haar auto werd zwaar beschadigd. Na op het politiebureau ge kalmeerd te zijn, heeft mejuffrouw B. haar weg per taxi vervolgd. In verband met het neerslaan van een jongen in de Lijnbaan heeft de po litie nog aangehouden de veertien jarige scholier P.S.W. en de vijftien jarige scholier H. van B. Deze. jongens zijn vanmiddag voor de officier van justitie geleid. (Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM „Neeik blijf staan". Dat was het kordate en zeer be sliste antwoord dat mevrouw J. E. van (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In een voor leden, van het Rotterdams Natuurkundig Ge nootschap aanvaardbare taaL heeft dr. ir. J. M. J. Kooy, lector aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, gesproken over „Ruimtevaart in heden en toe komst". Geen eenvoudige materie en de uiter ste aandacht van het groot aantal belang stellenden in de collegezaal van het zie kenhuis Dijkzigt was dan ook constant vereist. Dr. Kooy ging eerst in op enige fundamentele zaken, zoals ellipsbewegin- gen, en hoe de aandrijvende kracht tot stand komt. Daadbij werd duidelijk dat de mens op aarde, wanneer hij zich be wegen wil, voor aandrijvende kracht moet zorgen. In de wereldruimte is er geen medium om ons af te zetten. Daar om moet een raket die massa meenemen, een reden waarom het raketprincipe wordt gekozen. De raketkracht is nodig om de extra versnellingen, via een combinatie van vloeibare zuurstof en vloeibare ruimte- stof, die in een klein volume kan worden samengeperst, te ontwikkelen. „De door de Duitsers in de oorlog ontwikkelde V 2, is van dit alles de voorloper geweest" aldus de heer Kooy. Verder sprak hij nog over het assenstelsel en kosmische achtergronden. De lector was begonnen met te vertel len dat het bereikte rendez-vous in de ruimte, toals dat vorige week door de Amerikanen werd bewerkstelligd, als een enorm succes mag worden opgetekend en een uitstekende basis is om tot verdere ontwikkeling in de ruimtevaart te gera ken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM *- Zondagavond veroorzaakte een aantal opgeschoten jongens in de Passage een flinke rel. Twee van hen, de negentienjarige koopman G. S. en de 21-jarige elektromonteur P. G. werden mee naar het politiebureau genomen en vastgehouden. Twee onbekend gebleven jongens bleken b(j nader onderzoek zonder enige aanleiding rake klappen te hebben uitgedeeld. Naar hen wordt nog gezocht. De politie van Schiedam zou gaarne zien. dat getuigen van deze vechtpartij zich melden aan het bureau aan de Lange Nleuwstraat. Wingaarden-van Brummelen gaf, toen maandagmiddag loco-burgemeester me j. mr. J. Zeelenberg haar aanried om een stoel te nemen. Toen iedereen ging zitten bleef ook mevrouw Van Win gaarden niet langer staan, hoewel zij met enige tegenzin plaatsnam op een stoel. Kennelijk wilde zij niet loor- deu aangezien als een oude en hulp behoevende vrouw, en dat is zij dan ook niet, al zou haar leeftijd dit wel veroorloven. Honderd jactr werd Jo hanna Elselina van Wingaarden maan dag namelijk, en dat was een loco)- burgemeesterlijk bezoek waard. De fruitmand en lekkernij van de ge meente viel in bijzonder goede aarde bij deze vitale vrouw, die samen, met haar twee zoons (79 en 77 jaar) het huishou den doet, „Maar 's avonds stuur ik de jongens naar huis", zegt zij. Waarop me juffrouw Zeelenberg zich afvroeg wie haar zou helpen als er dam eens iets ge beurde. „Dan neem ik die lange stok en bombardeer ik tegen de zolder op". Onderwerp van gesprek was uiteraard ook de receptie van burgemeester Tho massen, waar mevrouw Van V)ingaarden bloemen aanbood. En ook de kolossale fruitmand, de verlichting en vlaggen aan de voorkant van het huis en de serenade, waarvoor de Z.A.C. Delfshaven (de ver eniging voor bejaarden- .en invalidenzorg) zijn best had gedaan. Werk uit handen geven doet de hon derdjarige (drie kinderen, acht kleinkin deren, elf achterkleinkinderen en twee achter-achterkleinkinderen) niet graag. Vandaar ook dat ze zich na een poosje bij mejuffrouw Zeelenberg verontschul digde: „Ik moet even in de keuken kij ken, eens zien wat de jongens daar doen". datejust de trots van rolex, gedragen door vele beroemde mannen van deze tijd! edelsteenkundigef.gA, diamantexpertg.La. LUHBAAN92 fitïaahoostzeedijk155-157, rotterdam •1\JADAT dé gereformeerde, jeugd van Alexanderstad hem ih triomf'door. de- ze nieuwe: rRotterdamse stadswijk had ge roerd met muziek van de padvinders- districtsbami voorop mocht dsl P. Rie mersma zaterdagochtend rils eerste officiële daad in zijn eigen wijk de eerste paal slaan: voor de gereformeerde kérk, dié haaf men hoopt eind 1966 of begin 1967 in gebruik zalkunnen..; worden genomen.. Die kerk is tevens het eerste permanente kerkgebouw dat in Alexanderstad wordt gebouwdr Her^ vormde Gemeente en rk. parochie zijn- nog niet aan de bouw vaneenkerkuoe.Zoals !e begrijpende'kert- kost ;in totaal meer tlieen-miljoen! —■'w:os* ér oao in-.l slaan v,m de iKial ren actie verbonden. Belang* stellenden konden het anptal klappen raden weemice ds. Riemersma de paal de grond in zou drijven. Er was zeen plechtigheid, eerder een groot feest, waarop Henk Stolk optrad, als gewaardeerd omroeper en. con ferencier. Ds. Riemersma schetste bet gé' jaagde leven in een geheel moderne stads wijk, waarin nu een kerk komt als èetf fihisf van ontmoeting tussen God en mens. Hij hoopte eerste kerstdag van 1966 de eerste dienst in de nieuwe kerk te mogen houden. Woorden van dank richtte ds. Riemersma tot de Hervormde Gemeente en de r.k. parochie, die de Immanuelkapel en de Sl Ceciliokapel bereidwillig beschikbaar stel den zolang de nieuwe gereformeerde kerk nog niet gereed is. Namens de classis Rot terdam constateerde ds. G. van Andel met veel genoegen dat er kerkelijk nu zoveel is te doen. Maar ook drukte hij er zpn spijt over uit, dat in deze nieuwe wijk er zo- velen zijn, die menen het geluk te kunneu rinden buiten de Heer. Naméns de Gere formeerde kerk van Kralingen sprak ds. H. Vollenlioven. Uil Kralingen is de Gerefor meerde Kerk van Rotterdam-Alexamlerstad voortgekomen. Ds. j. Ytsma van Vcenen- daal, die indertijd als opvangpastor in liet prille begin van Alexanderstad was opge treden, hoopte, dat. hij de tweede dienst in de nieuwe kerk zou mogen leiden, hetgeen ds. Riemersma hem onmiddellijk beloofde. Ook ds. W. de joode, de nieuwe predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk van Kralingen, bood zijn gelukwensen aan. Pastoor Th. A. Tulen van de rJc. parochie memoreerde de onderlinge band tussen de christenen in Alexanderstad. Ook de aan nemer. de lieer W. Stam, bood de kerke- raad gelukwensen aan. Hij maande tevens tot geduld: het zal erg moeilijk zijn, als streefdatum Kerstmis volgend jaar aan te houden. De lieer J. C. Vos, voorzitter van de Stichting Gereformeerd Rusthuis Kra lingen overhandigde namens de bewoners van De Burcht, bet naast de kerk staande bejaardencomplex, een bedrag van 6500 voor de kerkbouw. Uojnieuics. De koopman Schram, die een kraam niet Kerstbooraen aan de' Korte Voorhout heeft, kreeg gisteren Prinses Juliana op bezoek met twee hof dames. De Prinses kocht vijf kerst- boomen. De koopman had een goeden dag, daar hij behalve den prijs voor de boompjes nog een flinke fooi van. bet - Prinsesje mocht ontvangen. De Wet vrijgelaten. Johannesburg, 21 December (Renter). De Wet ea 118 an deren, die in verband met den opstand, wegens hoogverraad veroordeeld wa ren, zijn vrijgelaten. De vrijlating ge- schiedde in overeenstemming roet wat Lord Buxton bij de opening van het parlement had gezegd, onder voorwaar de dat de boete betaald en de belofte gedaan werd, dat de invrijheidgestelden voor de tijd van de gevangenisstraf, waartoe zij veroordeeld waren, om was, niet aan de politiek zouden deelnemen en hun district niet zonder vergunning zouden verlaten. Op het kruispunt Van laan-Stationsplein hotste de 32-jarige G van D. uit Maassluis maandag met zijn auto tegen de auto van M, A. van L. Van D., die geen voorrang had verleend, kwam met de schrik vrij. Zijn auto werd zwaar beschadigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1