IHRU!L 120.- Kies keurió kostuum Dubbel jubileum bij T. Spaan zakkenhandel ïN KL4SSË ê'Ster. BUAF opent lijndienst Kotterdam-Manchester Twee lieren Ruys verlaten Kon. I cOtterdamsche Lloyd MAN SCHIET VRIEND EN ZICHZELF NEER H s-a-iAsi mjjjjfjjjj 9 95 Meneer Daan en „meneer Bernard FOf HEX Beiden hebben grote verdiensten Kort geding KES-reserves afgelast t riest gevolg van ruzie t tbA Directeur kwart eeuw bi j 125-jarig bedrijf R Voorlopig vier vluchten per week Jongens waren onbekenden in de buurt f 698. f 495 foover ïn huis f 635. f 558. f 375.- Korfe Hoogstraat 11a VLAARDINGEN kleedt u altijd BATTERIJ NOG GOED Van Rietschoten en Honwens krijgt nieuwste computers Geschil bijgelegd cMerkes fmm N DE KOTTEKDAMMER Pagina 4 DINSDAG 21 DECEMBER W Wij willen Ijewyien dat ook Uw huis een HOOVER waard is, vandaar deie grootse Actie. Ongetwijfeld heeft U vaak van Hoover wasapparaten gehoord, doch er nog nimmer één in de keuken gehad. Welnu, hier ligt Uw kans. Om U het afscheid van Uw oude machine wat te vergemakkelijken hebben wij er fikse bedragen voor over om deze in te ru ilen. ooverm t 3301 L Hoovermatic 3302 ET /asmachine Ttf Deze inruilactie eindigt 15 januari 1966 -if zuiver scheerwol 9? Echte herenmode herkent u aan het Fortex-etiket: uw waarborg voor kwaiiteïts- stoffen. 100% zuiver scheerwol, gegarandeerd door het Wolmerfc Perfekte coupe en vormbehoudend binnenwerk. Dit Fortex-pak met vest voor mannen die kieskeurig kiezen! 159.- Telefoon 6151 Wij gsven gratis ANIMO-ZEGELS nooit te druk hebben. Als je er maar voor zorgt, dat het één vakantie is voor bet ander. Als je een brede belangstelling hebt, dan blijf je fit." Dit is de mening van drs. T. Spaan sr. van wie maan dag één aspect van zijn veelzijdige leven extra in de aandacht kwam. (Van een onzer redacteuren) D OTTERDAM Met ingang 1*- van 1 januari zullen de heren ir. D. T. Ruys (67) en B. E. Ruys (65) uittreden uit de directie van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Ir. Ruys zal als adviseur aan de rederij blijven verbonden, zijn broer echter btrhet voorne men zich langz meinand geheel uit bet zakenleven terug te trek ken, daar hij in de toekomst veel vuidig in het buitenland zal ver toevan. (Van een onzer verslaggevers) Rotterdamin het Dijkzigt- ziékenhuis liggen twee man nen die ieder zijn geopereerd aan het hoofd om kogels te verwijde Moet je's horen wat een lawaai Van een onzer verslaggevers O OTTERDAM Niets in de rustige Banierstraat doet vermoeden, dat hier maandagmiddag een felle ruzie explodeerde in pistool schoten. ren. Het zijn de 23-jarige monteur E. H. en de 25-jarige smeerder H. E. H. R. heeft beide kogels af gevuurd: een naar zijn vriend en de ander in zijn eigen hoofd. De toestand van beiden is redelijk. Waarschijnlijk zouden zij reeds vandaag worden gehoord door de recherche. Universeel Reder Afscheid prfirriSflB*-w horloges MEESTERWERKEN VAN Z TOT A 12.75 4* Voor not minder geld no een echte Semi-automatische woacocnbinutie voor moeiteloos wmafoi, «poelen en centrifu geren! Met 3 knoppen boven op de machine ben TT de grootste was de baas. Naadloze kuip, kan nooit lekken, met centrifuge Alles in een! Pomp voor waterafvoer, verwarming en. wringer in een afmeting van slechts 78 hoog, 44 breed, 42 diep. P betaalt slecht» betaalt slechte 17 betaalt slechts VLAARMN GEN, Promenade Zold Br. Wlardl Beekman, siarei 5, tel. 2756. BOTTERDAM, Math enesserbtan 516 <bö Math.bnsr) tel. 234772 (Van een onzer redacteuren) OTTERDAM „Je kan het Kom voor de Kerstdagen nog even naar Foto Mostert. Uw fmsapparaat wordt gratis voor ol< u gecontroleerd. Geen fliisproblemen tijdens de feest dagen. MOSTERT SERVICE. hoogstraat 150 viaardingen telefoon 3007 (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Met ingang van 1 april zalde Engelse luchtvaartmaat schappij British United Air Ferries een lijndienst openen tassen de luchthavens Rotterdam n Manchester. Hiermee krijgt Eotterdam wederom een regelmati ge es-binding- met eea plaats In bet bin nenland van Eageland, voor zowel passa nte- - als vrachtvervoer. British United Air Ferries sal de Rotter dam-Manchester dienst gaan onderhou- f den met de Carvair, die plaats biedt I' aan 22 passagiers, vijf auto's en/of f vracht Voorlopig sal gestart worden met een frequentie van vier vluchten f per week ets wel op dinsdag, woens- i dag, donderdag en vrijdag. Al naar f- gelang de "behoefte zal de frequentie F kunnen worden opgevoerd tot zeven vluchten per week. De vertrektijd van de Luchthaven Rotter dam zal zijn om 17 uur en de vertrek tijd vanaf Manchester om 20.15 uur, waarna de Carvair on; 22.15 uur weer op de Rotterdamse luchthaven zal lan den. Deze nieuwe lijndienst van B.UA.F. is een nieuwe fase in de succesvolle ontwikkeling van de lange afstand car-ferrie diensten, waarmee deze maat schappij enkele jaren geleden is begoti- nen, toen zij vanaf Southend dergelij ke diensten opende naar o.a. Bazel en Genêve. ROTTERDAM Burgemeester en mevrouw Thomassen houden zaterdag t januari de gebruikelijke Nieuw jaarsreceptie voor alle Rotterdammers in het stadhuis, ditmaal van 15 tot 17 uur. Het is namelijk een kwart eeuw gele den, dat hij directeur werd vm T Spaai Zakkenhandel in de Van Berc- kenrodestraat, Het is niet het enige jubileum, Sat maandag werd gevierd in het Rijnhotel, want bovendien be stond het bedrijf 125 jaar, De zaak was tot 1942 gevestigd aan de Hertekade. Een brand maakte eea eind aa® hes. gebouw Het bedrijf verhuisde via de Brede Hiliediji ten slotte naar de Van Berckenrodestraat De heer Spaan Inkleedt nogal wat functies, Op donderdagen' 1» hij fes vin den in iji woonplaat. Voorburg, waar hij wethouder vi s f inanciën m ven is. Verder is hij lid van de SER, Ud van de Kamer van Koophandel in Rotter dam, Ud van het dagelijks bestuur van de "Protestants Christelijke Werkgevers, voorzitter van het Centraal Orgaan van Protestants Christelijke Groothandel area en ten slotte voorzitter van de Algemene Vet f tiging voor de Zakkenhandel. Names de AVZ sprak de heer P. van Cleeff (erelid) de jubilaris toe. Hij me moreerde, dat de heet Spana :sr der eersten was die de noodzaak van con -ai- tratie in de zakkenhandel zag. Hij bood hem een projectiekoffertje aan en zijn echtgenote een piatenkoffer met platen. "Verder waxen, er tal van persoonlijke geschenken voor de heer Spaan. Ir.. Ruys studeerde in 1926 te Delft af als werktuigkundig ingenieur. In 1946 werd hij in de directie van de Lloyd op genomen Hij heeft de directe leiding ge» had hij de bouw van de machine-Instal laties voor enige tientallen Lloyd-sche- pen. Zeer groot was zijn aandeel In het ontwerp en de bouw va» de vooruitstre vende voortstuw! ngsinstallatie van da „Willem Ruys", die zich van vrijwel alle andere scheepsmotoreninstallaties onder- ROTTERDAM Het Computer-cen trum van Van Rietschoten en Kouwens' Eiectronische Maatschappij N,V. zal in februari de beschikking krijgen over twee nieuwe eiectronische rekenmachi nes uit de 'Verenigde Staten, die behoren tot de modernste apparatuur. Het zijn de Applied Analog Computer Al 256 en ae digitale PDP-8, van de Digital Equip ment Corporation. Ze zuilen worden ge bruikt voor demonstraties, en voorlich ting over hybride rekensystemen. Boven- dien is de apparatuur <ie opleiding van technisch personeel van cliënten in computer-programmering, be diening en onderhoud. In verhand met de komst van de nieu we machines houdt Van Rietschoten en Houwecs in februari een tweedaags sym posium over hybride rekensystemen. ROTTERDAM Het gescihil tussen de Rotterdamse „zegelkomng" A. van Noordwijk en de commissie van toe zicht, bestaande uit vijf winkeliers, is bijgelegd kort voordat in Rotterdam een kort geding zou dienen over de besteding van de reserves van de N.V. KES (kopen en sparen). De overeenstemming tussen de N.V. KJES en de commissie van winkeliers houdt in, dat de tot de goeden worden ondergebracht in een organisatie met eigen rechtspersoonlijkheid onder con trole van mr. dr. A. Kammer, Verder werd meegedeeld, dat de commissie van toezicht haar werk zaamheden voortzet en wordt aange vuld met de directeur van de N.V. KES. De heer J. C. Gilhuys van het accauntantskantoor Gilhuys en Van der Lee, die in het conflict aan de kant van de winkeliers stond, krijgt een adviserende taak. In Oost-Berlijn zijn zeven tieners tot gevangenisstraffen veroordeeld, omdat zij voorbijgangers hadden ge molesteerd, na een concert van Op de stoep staan groepjes men sen te praten en sommige tij n opeen „goed"-HoIlandse manier door ee« spleet In de vitrag* naar het huls, w»*r ie ruzie ontstond. Hadden de buren contact met deze jongens? .Nee, zeggen ze, „we merkten niet veel van ze. "We zagen ze alleen thuiskomen en weggaan. We kenden ze eigenlijk lleen van gezicht Mevrouw 'F. Uitbeijerse, die naast het pension woont, was thuis toen de schoten vleier „Mijn dochtertje; riep.; moet je 's' horen wat een lawaai ze maken. Ik ge loof vast, dat ze aan het vechten •'.ijt Ik zeg tegen d'r; niet naar buiten gaan, hier blijven. Je weet nooit wat er gebeurt. Voor het raam zagen we hoe ze elkaar vast hielde, en vechtend de Banierstraat uitliepen naar de Bergweg." De rest van het ver baal is bekend, Monteur H, vist zich los ie rukken en vluchtte café Thalia op de Bergweg bin nen, Daar is de GG en GD en de politie gewaarschuwd. De smeerder H R. is zich di rect gaan melden bij de politie. In de agerrtenwacht wierp hij zijn pistool op tafel nam een stoei en vertelde het verhaal, terwijl bloed uit zijn rechteroor druppelde. Slechts deze twee kunnen de poliii opheldering verschaffen van wat zich gister- ••rolddlg In het pension, waar bel den woonden, aar. de Banierstraat heeft afgespeeld en wat de directe aanleiding is dat EL R. zijn platoon nam en op zijn •,t1 er,«. en op zichzelf schoot. De hospita was tijdens de schietpartij niet tfanwerig. De politie vraagt getuigen die mis schien iets hebben gezien zich met de re cherche van het bureau Bergsingel (tel. 28 4685) in verbinding te stellen. Hei pistool is er een van het kaliber 6.35 De jongens woonden samen, op een ka mer in het huis in de Banierstraat. Sinds enige tijd hadden beiden onenigheid waarschijnlijk om een meisje. De ruzie liep echter zo hoor dat de hos pita de huur opzegde. Dit leidde tot grote spanningen tussen de twee. H. ft. zon zich tegenover anderen hebben uitgelaten In de geest van Jk ga mij een pistool aan schaffen en eer. bloedbad -inrichten". Zijn woorden werden echter niet serieus genomen, H|j heeft toch kennelijk ergens een pistool op de kop getikt Maandagmiddag oir kwart over vies: toen de monteur op de kamer in gesprek was met de hospita kwam plotseling de smeerder binnen. ir. D. T. RUYS scheidde door haar lage constructie, waar door ter plaatse van ie motorkamer een ononderbroken dek ontstond. Tot de merkwaardigste ontwikkeling op het gebied van scheepsmotoren, zoals „meneer Daa-n" die ruim veertig jaar heeft meegemaakt, behoort zijns inziens dat met name in de laatst tien jaas steeds meer- vermogen wordt gehaald uit motorer van dezelfde afmetingen. Maar hierbij moet men rich toch wel aet enige zorg afvragen» aldus de heer Ruys, hoever daarmee kan worden doorgegaan zonder dat dit schadelijk wordt voor de bedrijfszekerheid van de motoren. Zijn welhaast universele technische be langstelling en zijn. speciale „knobbel" voor scheepsmotoren, hebben ir. Ruys in nauw contact gebracht met het studie centrum TNG voor Scheepsbouw en Na- vigatie te Delft. Hij bekleedt in het kader van de akti- viteiten van deze organisatie tel van functies, evenals van het Normalisatie Instituut te Den Haag. Bovendien is hij al jaren voorzitter van het dagelijks be stuur van het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart lid vsn het dagelijks be stuur -van het Havenziekenhuis en van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschap pij tot Redding van Schipbreukelingen, lid van de raad van toezicht van de Haagse miniatuurstad „Madurodam** en van de commissie van bijstand van het Scheepsbouwkundig Proefstation te Wa- geningen. Voorts is hij commissaris on der meer van Wilton-Fyenoord-Brons- werk, van Hoogovens en van Radio-Hol land. De heer B. E. Buys een geboren re der met een grote belangstelling voor het schip als zodanig die. alvorens in 1929 in de directie té worden opgenomen, rijft opleiding voltooide in Duitsland, voor malig Nederlands-Indië, Australië en Frankrijk, heeft jarenlang zitting gehad in het bestuur van de Koninklijke Ne- derlandsche Reeders Vereenigtag. van welke organisatie hij ook de voorzitters zetel heeft bezet, jn het jubileumjaar 1955, toen de K.K.R.V. luisterrijk haar 50-jarig bestaan vierde. Verder is „mijnheer Bernard" o.a. voor zitter resp. ondervoorzitter van tie Ksad van Bestuur van de Koninklijke Java- China Faketvaart Lijnen er, van de Ko ninklijke Paketvaart Maatschappij: voor- ritter van het Holland Committee van Lloyd's Register en van het bestuur van de Vereniging tot Steun van het Neder lands Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen, Hij is commissaris o.m, van de Amro- Bank, van de Assurantie Mij. .Nieuw Rotterdam", van L. Smit Go's Interns-, tionale Sleepdienst en van de Graan Ele vator Mij. De beide heren Ruys zagen hun ver diensten voor de Nederlandse .scheep vaart in het algemeen en voor de Lloyd in het bijzonder beloond door hun benoe ming, resp in 1964 en in 1955, tot Etdder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Nadrukkelijk hebben de beide heren Ruys de wens te kennen gegeven, ge heel in stilte afscheid te nemen van hun werk en van" het bedrijf, dat zij zovele jaren met hart en ziel hebben gedièid. Dit laatste achten zij echter geea ver dienste hunnerzijds, waarvoor zij ten af scheid gehuldigd zouden worden. Z|jverhengen zich er echter wèl op, straks meer tijd te znllea hebben voor hun hobbies: de heer Daas Euys, die z|jn leven lang aan de Lloyd-kade itu- sen scheepsmotoren heeft verkeerd, koes tert een rote interesse voor auto's, voor autotechniek en voor het reizen per auto: d« heer Bernard, die in het hoofdkus- toor aan de Vees-haven achter zijn bu- reau placht te zitten, voelt zich het ge lukkigst waaneer hij er met zijn motor boot uit kan trekken en daarmee In de Middellandse Zee kan rondzwerven. mtmrma Ma.nM Er ontstond een fel twistgesprek. De hospita die zich hierin niet wilde mengen, verliet de kamer en ging boodschappen doen. De smeerder S ging ook weg en liet de monteur H, 'alleen achter. R. k wam echter spoedig terug met een pistool. Zonder s*en woord te spreken richtte hij het wapen ej zijn kamergenoot an schoot die, toen; hij de andere kant uit keek, In het achterhoofd. De monteur overleefde echter het schot. Hij was zelfs is staat zich te verdedigen. De jongen vloog op de smeerder at vechtend rolden de nannen de twee trappen van het huis at Buiten op straat gelukte het KL zich los te rukken. Hij saai benen en vluchtte een. café aan de Bergweg binnen. Daar waarschuwde men de politie. H. R. heeft nog geprobeerd op de vluch tende monteur te schieten,. Dat lukte niet want zijn wapen ketste. Tenslotte richtte hij het wapen op zichzeli Hij schoot door z|jn rechteroor. De kogel richtte ernstige verwondingen aan, want hij kon zichzelf melden bij het politiebureau aan de Bergsingel. Daar vertelde h|j voor Wj, evenals de monteur naar het DUkztgtziekenhuis werd gebracht, zijn. vertaal. Toch Is het de politie nog niet duidelijk hoe deze merk waardige schietpartij fa begonnen. ï'j- --•-„it 4 a B. E. RUYS ons vertrouwde kwaiiteitsoverhemd. Dit héél mooie 100% cotton 'niet-strijken' met de blijvend onberispelijke boord, altijd stralend wit èn boord èn manchetten extra versterkt is het ideale overhemd normaal slechts 3 dagen óf 2 stuks voor 19.- T exti elspeciaalzaken )at tce dii ve tn he va mc zaï En flf« Ge otu sor de: hei

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2