Nieuw terrein voor Leger des Heils Kapitein Van den Hoek gereed voor Formosa Afscheid op 2 januari in Legerzaal THEATER Sehiedamse Muziekschool gaf goed Kerstprogramma HOUDAY AGENDA NCVB hield Kerstavond Veel animo voor het T af eltennistornooi Kruispunt zandwoestijn iR|M FORTEX FORTEX PAAL VOOR PLAN OOST ROTTERDAM FORTEX Onbekenden met gestolen auto tegen lichtmast Maan- en dinsdag in Koopmansbeurs Geen reclameborden aan lichtmasten Mr. Heusdens houdt maandags spreekuur steunt op ruim 30 jaar ervaring Van de Hoek tot Vlaardingen GvP-lyceum viert KerstihGrote Kerk Kinderkleding* gevonden in Spaansepolder 9r^ottcrdnmxnrr Burgerlijke stand kerstdagen Dijkstra Man onder invloed rijdt paal omver Sfeervolle Kerst in gebouw Irene Kerstfeestviering NCVB'dfdelingen Wi BÉk Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek zal VRIJDAG 24 DECEMBER na 17.30 uur gesloten zijn. Sfeervol kerstfeest koopvaardijgezinnen uit. nE ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 22 DECEMBER 1963 - VROUW ZORG SCHIEDAM Na volop te hebben genoten van zijn verlof in Nederland is kapitein van het Le ger des Heils B, F. J. van den Hoek zeer verehugd! da'' hij binnenkort weer kaï vertrekken voor dienst overzee. Gedurende zijn vakantie het vaderland reisde hij met zijn echtgenote veertigduizend kilometer met de auto om in een vijftigtal Legerkorpsen en voor vele vrouwenbonden en zondags scholen dia's te vertonen en de mensen te wijzen op de nood op het zendingsveld. De afstand, die hij hierbij aflegde, was verder dan heen en weer van Nederland naar Hongkong. morgen laatste dag AHOY'ROTTERDAM J'undaag.... "•pn dagelijks Kerstsuite - v W&ÊÊêéê. M Korte Hoogstraat 11a Telefoon 6151 VLAARDINGEN r\E KOMENDE DAGEN vor- U men het meest wonderlijke gedeelte van het gehele jaar. Om te beginnen vallen de eerste en tweede Kerstdag en ook de Nieuwjaarsdag dit jaar met be paald gunstig uit voor de werk nemers, die zo graag een extra- dagje vrij willen hebben. De laatste twee weken van het jaar zijn altijd de meest emotionele. We gevoelen ons anders dan gewoonlijk en er worden snaren m ons hart aan geraakt, die m de overige vijftig weken dikwijls onberoerd blij ven. In het algemeen zijn we weker en zachter gestemd tegen over onze naasten en tonen we ons meer van goeden wille, waar mee we dan ook aansluiting vinden op de Kerstboodschap. Moderne rationalisten mogen alles, wat er de volgende tien dagen gebeurt, slechts een loze traditie vinden, waar ze mede lijdend hun schouders over op halen, de diepere zin van at deze vierdagen ligt toch met in een geheel ander vlak dan dat van hun verstandelijke logica. Het laatste hoofdstuk van het jaar zag er vroeger natuurlijk wel anders uit dan tegenwoor dig. De opkoper van „kenijne- velle" domineert niet meer zo in onze kille straten als voor heen, De melancholieke roep van „nieuwe almanak' is hele maal verdwenen. Met deze een zame boekverkoper, die zijn Enkhuizer-Almanakken in een grote jutezak met zich meedroeg. Geen van onze ouders en groot ouders twijfelde ooit aan de soms krasse voorspellingen in deze oud-Hollandse versie van het oude Orakel van Delphi. pjOG EEN DERDE, we zou- den bijna zeggen klassiek- gtioorden figuur uit de vroegere nadagen van Sint-Nicolaas, is uit onze hedendaagse menselijke samenleving verdwenen, ten minste hier hl het moderne wes ten, nl. Vrouw Zorg. Natuurlijk was ze voorheen soms een dank bare romanfiguur van bepaalde sentimentele auteurs teneinde er hun melo-dramatisch verhaal omheen te weven, maar we mo gen toch wel blij zijn, dat zij in het algemeen gesproken in onze welvaartsstaat niet meer voor komt. Er zijn vroeger, juist in deze dagen van de Blijde Boodschap, wat bittere tranen vergoten, om dat men eenvoudig honger en kou. leed. De „goede oude tijd" is alleen een mooie herinnering voor hen die zich aan de zon zijde van het maatschappelijke leven konden vermeiden. (Van een onzer verslaggevers) De afscheidssamenkomst geschiedt zondag 2 januari in de Legerzaal aan de Lange Haven 27. De dienst begint om 18-30 uur en wordt geleid door de Majoor A. Drijver. Kapitein Van den Hoek gaat met zijn gezin naar Formosa. Het was zijn stilte hartewens, dat hij weer te werk gesteld zou worden in het Verre Oosten. Na lang wachten en veel onzekerheid is deze dus nu in vervulling gegaan. Zonder enige hulp begon een soldaat van het Amerikaanse leger, Leslie Loves- tead, zoon van heilsofficieren, op Formo sa met zondagsschoolarbeid. Daarna rijpte bij de legerleiding het plan om officieren uit te zenden ten emde een aanvang te maken met het Legerwerk. Men onderzocht de situatie op dit nieuwe zendingsterrein en rapporten werden op gemaakt. Ongeveer een half jaar geleden ver trokken de kolonel Lancashire, een Déze maand in uw kiosk HET MAANDBLAD .V.OOR TONEEL OPERA BALLET KABARET SHOW Toneel Caro van Eyck als straatkat, Theater en dokument Cdie_Ermjttlung e aj. Opera Televisie Carmen, Wozzsck, Butterfly Kabaret De "Zo-is-het" toets Ballet De nieuwe "Van Manen* Voorts bondige bühne-en achter-de- schermen-oktualiteiten; gesprekken met bekende theater-figuren, enz. (Van een onzer verslagevers) SCHIEDAM Leerkrachten en leerlin gen van de Sehiedamse Muziekschool ga ren dinsdagavond in gebouw Arcade een geslaagde Kerstuitvoering. Het was jam mer dat er vele laatkomers waren, wat storend werkte. Directeur Kees Bak opende het concert met het Franse nummer Noèl in G.gr. t. Tin Louis Claude Daquin. Daarna volg de een uitstekende vertolking van de Sonate in a moil, voor flultsolo van Joh. Seb. Bach door mejuffrouw Martha Boelfsema (dwarsfluit). Van de acht kerstliederen voor een- en tweestemmig door het schoolkoor en meervoudige be- met Sjoukje jfene: KNMTP bloemschikavond, 20. L-nr. Soc. Belangen: Schied. Fotoclub, «ontaktavond, 20 stedelijk Museum: tentoonstelling, ope- dmg. 2015. ZaoI Leger des Heils, Lange Haven, leugd-Kerstfeest, 15.30 en 19. fcene: Ned. Ver. van Huisvrouwen. A-erstmiddag, 14. Sursum Corda: C.MV, Kerstfeest, 20. c„i ^de Havenkerk: Dr A. Kuyper- KÖ°ol. SchooLkerstf e est, 19 30. ii®a£biad „De Rotterdammer", Schie- SSfe redactie Lange Kerkstraat 28, tel. W H5588, toestel 52, b.g.g. na alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619). Agentschap: J v. Gogh Dr. Zamenhof- sï l39 tel- 152400. niaehten bezorging: Agentschap (adr. 'e ooven), dag. van 18.30—-19 30 uur. ,;lnSr'jke telefoonnummers: Alarm 264666; alarm brandweer 269123; lanh G.G. en G.D. 269280. geleiding onder leiding van Kees Bak werd het aardige Franse nummer A la venue de Noèl bijzonder pittig gezongen. Hans Gosens (viool) en Ries Verbeek (piano) speelden vervolgens de Sonatine in G.gr. t. op.137 van Franz Schubert. Voor de pauze gaf Wim Spruyt nog een gitaarsoio. Na de pauze was er een Kerstsuite door schoolkoor en - orkest en zong het schoolkoor met meervoudige begeleiding nog een achttal Kerstliederen voor een- en tweestemmig, belde malen onder lei ding van Kees Bak. Jos Verbeek en Walter Hcijmans speelden als klarinetduo Song without words en Dnder the Fairy Tree van Ludwig Wiedemann. 1 Ook het nummer solozang en piano met een aria Susze Stille van G. F. Handel en Die flirten van P. Cornelius door mevr. G. van Schayk-Timmers (so praan), mevrouw L. Woudstra-Bruins (dwarsfluit) en mevrouw A. Amesz-de Wit (clavecimbel) kwam goed tot zijn recht. Tot slot gaf mej. Frieda van Straaten als pianosolo Preludium en Fu ga in Es grt. t. van Joh. S. Baeh. Burgemeester H. Roeifsema en zijn echtgenote woonden het concert bij. De Chr. Leesbibliotheek in het Gere formeerde Jeugdhuis aan de Lnge Haven 97 houdt deze week haar boekenuitlening op vrijdag van 1830 tot 20.00 uur. De daaropvolgende week is er geen uitle ning, waarna op zaterdag 8 januari 1868 de uitlening weer op de normale tijd, namelijk van 15 00 tot 17.00 uur op zater dagmiddag geschiedt. De Stadsbeiaardier, Cor. Don. zal op 2e Kerstdag van 12 tot 13.30 uur op het carillon in de toren van de Grote Kerk een Kerstprogramma van oude- en nieu we kerstliederen ten gehore brengen, 9 De markt za! op vrijdag 24 december om 17.00 uur eindigen. 9 Zaterdag werden in Overveen tech niek-examens voor zwarte band gehou den Het examen werd afgenomen door de leden van de examen-commissie van de Federatie van Nederlandse Jiu-Jitsu en Judo Bonden (F.N.J.JJEU. Onder de geslaagden bevond zich de Schiedammer B. van Thiel, die het exa men voor eerste van met goed gevolg aflegde. Het Sehiedamse College van Zwarte Banden heeft de heer van Thiel in haar gelederen opgenomen. echtpaar met een staat van dienst van tientallen jaren m China, naar Formosa om als vertegenwoordiger van het Inter nationaal Hoofdkwartier en de voorberei dende kontakten te leggen er de nodige maatregelen te treffen. Thans heeft de generaal besloten om officieel op Formosa de Legerarbeid te beginnen en aan -de kapiteins Van den Hoek werd deze maand in Londen ge vraagd om met assistentie van een zeer bekwaam Chinees officieren-echtpaar (Van een onzer verslaggevers) t SCHIEDAM De afdeling Schie Christenvrouwenbond hield dinsdagavond in de zaal naast de MagnaXia Dei-kerk een druk bezochte Kerstwijdingssamen- komst. Er was ook een aantal echtge noten van de leden en gasten aanwe zig. Het eerste gedeelte van de avond werd gevuld met een openingswoord en Kerst meditatie door de presidente, mevrouw M. Vafkenburg-Gerritse en samenzang, een Kerstspel, getiteld Immanuei, ge schreven—door mevr. T).- J. -Ooihs-Vinc- Jicns. De rolverdeling was als volgt: Ma- mevr. Th. Bulthuls-Breen)Ada (mevr. (mevr. M. J. Lagenidijk-Looije), Ruth rag-Marcusse, Voorlezeres (Jtnevr. Th. Buithuis-Breen)Ada (mevr. H. S. van Waardenburg-Taats), Dina (mevr. H, C. Smits-van der Rooy) Rachel (mevr. A. Brandenburg-De Waard) en het Kwsad (mej. Hannie Vvroegh). Laatstgenoemde had ook de regel van het stuk. Het succes van deze opvoering was voor een groot deel aan haar te danken. De heer G. Mackenbaeh bespeelde de pianoJDe volgende vergadering Is op 20 januari 1966. Het onderwerp op deze avond zal over Reuma-bestrijding hande lt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een personenauto, be stuurd door de 42-jarige bouwvakker H. B, uit Botterdam die sterk onder invloed verkeerde, reed dinsdagavond op het Ru bensplein een verkeerspaal met aanwij zingsbord, omver. De verkeerspolitie nam veiligheidshalve het rijbewijs van de man in. 9 De politie hield dinsdag bij de Stri- kledeweg de twintigjarige J. K. uit Rot terdam aan. Bij controle bleek, dat zijn wagen in slechte staat verkeerde. De auto had vier gladde banden, geen rem lichten en richtingaanwijzers, bovendien werkte het stuur niet naar behoren. De Rotterdammer was niet verzekerd en had geen belastingkaart bij zich. De poli tie nam de wagen in beslag. deze mooie, maar zware taak op zich te nemen. Natuurlijk is er wel het een en ander veranderd sinds jaren geleden in de begintijd van het Leger des Heils de generaal zijn mensen uitzond naar lan den overzee, hun een Legervlag en wat geld overhandigde en hen daarna aan zich zeil en de zegen Gods overliet. Thans in X965 is dit allemaal heel anders. Vele landesn worden gesloten voor het Evangelie. De kapiteins Van den Hoek zullen in zekere zin niet met lege handen staan. Er zijn bepaalde fondsen, die het zendingswerk steunen. Een wind die vooral waait nlt de hoek van Canada en de Verenigde Staten. Verder zijn kapitein Van den Hoek zich ervan bewust, dat het „grote Leger" achter hen staat en natuurlijk hopen bei den, dat ook de vrienden in eigen land, die reeds tijdens hun arbeid in Hong Kong op zo'n sympathieke wijze hielpen, zich evenmin onbetuigd zulien laten. De officiële opening van het Legerwerk op Formosa geschiedt op 15 januari 1966. Was het nieuwe arbeidsveld van de kapi tein Van den Hoek 'betreft: Formosa, thans bekend als Taiwan, is een eiland voor de Chinese kust. Het is iets groter in oppervlakte dan Nederland. In de hoofdstad Taipei zetelt de regering van het „vrije nationalistische China" met generaal Tsjang Kai-Shek aan het hoofd. Het eiland telt twaalf miljoen inwoners en is overbevolkt. Er heerst grote werkeloosheid. Formosa telt slechts tweehonderdduizend protestan ten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Onbekenden zijn dinsdagavond met een gestolen vrachtau to tegen een lichtmast op het Kletnpol- derpiein gebotst. De lichtmast werd uit de grond gereden en totaal vernield. Ver der werd een verkeersbord beschadigd. De wagen was in het gazon achtergela ten en was aan de voorzijde bescha digd. Geen voorrang verlenen was dinsdag, morgen de oorzaak van een botsing tus sen twee personenauto's op het Bentinck- plein. Beide bestuurders, de 22-jarige electromonteur B. J. A. A. Netteler en de veertigjarige mevrouw B, R. Kats-Messel zijn met een zware hersenschudding naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De poli tie verzoekt eventuele getuigen zich te melden bij het bureau Oostervantstraat, tel. 235888. In de Nieuwe Boezemstraat is dinsdag morgen een bromfietser tegen een keren de vrachtauto, gereden., Het slachtoffer, de negentienjarige tuindersknecht A. Car boort uit Den Haag, kwam onder het linkerachterwiel terecht en is met een bekkenfractuur naar het Bergwegzieken- huis gebracht. De politie verzoekt diegenen, die getui ge waren van de aanrijding dinsdagmor gen op de Linker Veerdam van de 69-ja- rige classificeerder W. Gefïen uit de Oda- straat door een personenauto, zich te mel den bij bureau Nassaukade, tel. 272514, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De hervormde wijkge- meente IH hield dinsdag in de grote zaal van gebouw Irene een bijzonder geslaag de en sfeervolle Kerstwijdingsavond onder leiding van de wijkpredikant Drs. H. W. Hemmes. Het ontbrak niet aan belangstelling en men had de zaal gezel lig gemaakt. Mevrouw A. Hemmes ver zorgde het liturgische gedeelte van de avond, dat begon met Jesaja 60: I en 2: „Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op." Declamatie bracht mevrouw Frijlink en mevrouw Buntjer begeleidde samen zang op voortreffelijke wijze. Voor de declamatienummers had men een goede keus gedaan bij de dichters Jules de Corte en Anton van Duinkerken. Ook het kerkkoor van de Grote Kerk verleen- de zijn waardevolle medewerking. SCHIEDAM Het Schooltafeltennis toernooi 1965, dat dit jaar op maandag en dinsdag 27 en 28 december in de Koop mansbeurs wordt gehouden, mag zich blijkens de inschrijving verheugen in een grote belangstelling. Ruim tweehon derd jeugdigen hebben zich opgegeven, namelijk 19 meisjes en 183 jongens. Het grootste kwantum wordt geleverd dooi de, St. Jozef ULO Mgr. Nolensiaan met liefst 49 inschrijvingen; de R.K. Techni sche School Is met 33 deelnemers twee de. De jongens spelen naar leeftijd in afzonderlijke groepen, behalve de oude ren, die in een groep 16 t/m 18 jaar zijn samengebracht. De groep 12-jari- gen telt 24 inschrijvingen; bij de 13-ja- rigen zijn er zelfs 49, de grootste groep. Van de 39 ingeschreven 14-jari- gen zijn er vier „geplaatst" op grond van van hen bekende spelpeil gege vens; dat zijn Eddy Troost, Plm Tolle naar, Hans Coppens en Koos Mak. Bij de 15-jarige deelnemers (43 in ge tal) is Nico van Slobbe sterk favoriet. In deze groep zijn overigens nog zes geplaat sten: Hans Dries, Harry Kreiseher, Guus Overmans, Theo Smits, Gé Bronsgeest en D. Rijpsma Douwe. Achtentwintig ouderen (16 t/m ,18 jaar) gaan strijd leveren om de titel 'in hun groep. Onder hen zijn René Schewe en Leo Hertog favoriet voor de finale plaatsen, doch anderen, b.v. Frans Elder- horst en John Kloppers zullen hun zeker het vuur na aan de schenen leggen. De meisjes-inschrijving is niét zo groot. De groep van 13- en 14-jarigen (die samensspelen) telt 12 deelneemster- tjes, de 15/16-jarige groep is er 7 groot De Huishoud- en Industrieschool is de grootste leverancier: elf van de negen tien inschrijvingen. Maandagochtend 27 december om 9 uur wordt begonnen met de wedstrijden voor de 13-jarige jongens; om 12.15 uur beginnen de 14-jarigen en om 14 30 uur de 15-jarigen. Dinsdag 28 december zijn dan (om 9 uur) eerst de 12-jarigen aan de beurt'én de jongste meisjesgroep; om 11 uur gaat de oudste jongensgroep voor het eerst aantreden. Dit betreft allemaal de poules, waar uit de winnaars overgaan naar de twee de ronde en waarvan de nummers twee nog een herkansingsmogelijkheid hebben. Deze herkansingen worden onmiddellijk achter de poules ge speeld. Vanal dinsdag 13.30 uur beginnen voor alle groepen de kwart- en halve finales; 13 00 uur is intussen de oudste meisjes- groep gestart. De finales zijn gepland vanaf 16.30 urn-: om 37-30 uur geschiedt de prijsuitreiking. Belangstellende ouders en anderen zijn beide dagen (er wordt gespeeld van 9 uur tot 17.30 uur) van harte welkom in de Beurs! (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De afdelingen West en Zuid van de Nederlandse Chris ten-Vrouwenbond hebben dinsdagavond in de Ichthuskerk hun kerstfeest ge vierd, "Voor de pauze werd de door de bond voor kerstmis opgestelde liturgie ge volgd. Na de pauze voerden de leden van afdeling West onder leiding van me vrouw T. Noberl-Leenen een kerstspel op van T. van der Roest-Kleinmeijer geti teld „Toen de engelen zwegen". Hierin wordt de weigering van de engelen be schreven die met kerstmis niet naar de aarde willen omdat iedereen het te druk heeft met materiele zaken om naar hen te luisteren. Pas na veel overreding en de verzekering dat er mensen zijn die wel degelijk behoefte hebben aan de komst van de engelen, zijn zij bereid te gaan. Afdeling Centrum hield eveneens een kerstsamenkomst. Hier werden de gedich ten uit de kerstliturgie voorgedragen door mevrouw I. van Lindok-Wagens- veld. Na de pauze vertelde zij een ver haal van O'Henry „De gaven van de wijzen uit het oosten". Ook mevrouw Postma vertelde een kerstverhaal. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De lichtmasten In Vlaardingen zijn in het algemeen te licht van constructie om lichtreclames en re clames m het algemeen aan deze masten toe te laten. Dit is gebleken uit een onderzoek dat het college van b. en w. heeft laten instellen. De masten zijn niet geschikt om aller lei reclameborden te dragen daar deze borden dikwijls grote windvangers zijn. Een ander bezwaar is dat het rendement aan straatverlichting in aanzienlijk mate beperkt wordt door de aan de lichtmasten bevestigde objecten. In verband hiermee is besloten om in het vervolg geen ontheffing meer te verlenen van de Alge mene Politieverordening als om bovenge noemde faciliteiten wordt gevraagd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Kruispunt zandwoes tijn, zo kan men met recht de situatie aanduiden die ontstond op de plaats waar de Havendijk, West-Frankenland- sedijk en Rijnstraat samenkomen. Zo te zien een rigoreuze aanpak die de bedoe ling heeft het wegdek ter plaatse te ver beteren. Wie weet is men nog niet vergeten dat nog maar heel kort geleden het water tot ver in de Rijnstraat stond: een verhoging van dit stuk Deltadijk is dus bepaald niet overbodig. Voor de bewoners in deze buurt is het echter te hopen dat het karwei niet al te lang gaat duren: met name de winkeliers zien node hun klanten binnenstappen bij concurrenten die gemakkelijker bereik baar zijn. De fotograaf knipte deze plaat van een van de hoge Sterflats aan de Maasboule vard. De SCIHEDAMSEWEG 24 - VLAARDINGEN VLAARDINGEN De grote zaal van de Immanuëlkerk was dinsdagavond ge heel bezet met koopvaardijgezinnen, die het kerstfeest 1965 vierden. De sfeervolle bijeenkomst werd gevierd onder auspi ciën van de Commissie Zeevarenden, van de hervormde kerkeraad Vlaaraingen" in samenwerking met de- hervormde zee- mansraad Maasmond te Rotterdam. Ds. J. W. Schokking, koopvaardijpredi- kant te Rotterdam, had de leiding vots de bijeenkomst, die werd afgewisseld met samenzang. Het Vlaardings Koopvaardij - koor onder leiding van mevrouw Amez verleende medewerking. Mevrouw Amesz trad tegens op als solozangeres. Zij werd aan dde piano door haar echtge noot bege'eid. Het Kerstverhaal werd verteld door mevrouw Komaat. Zoals meestal bij dergelijke bijeenkom sten werd de geplande tijd overschreden maar de sfeer was van dien aard dat niemand zich daaraan hinderde. De vie ring van kerstmis 1965 werd besloten met een meditatie van de wijkpredikant ds. A. J. Hoorn die het kerstevangelie las uit de Willibrordus Vertaling. VLAARDINGEN - Met ingang van3 januari 1966 zal het spreekuur van de burgemeester in plaats van op dinsdag, maandag gehouden worden. In het ver volg zal er iedere maandag van 1630 tot 17.30 gelegenheid zijn de burgemeester te spreken. 9 ROTTERDAM In de hervormde Irenekapel aan de Oudelandstraat wordt in de kerstnacht (vrijdag) een dienst gehouden, met medewerking van het Christelijk Gemengd koor Fendrecht onder leiding van de heer Van Oud- heusden. De wijkpredikant, ds. J. de Jager, spreekt over „Eén koning was ook zwart". Tijdens de samenzang worden oud-Hollandse kerstliederen ten gehfore gebracht. kleedt u altijd een klasse beter! 9 VLAARDINGEN De In september ge houden collecte ten. bate van de gezamenlij ke kruisverenigingen heeft ƒ8062.76 opge bracht. Vorjg jaar bedroeg de opbrengst 7.988,81. De samemwedtendie -wepeèiigtog het Groene- en Oranje-Groene Kruis en t Wlt-Gele Kruis zullen de opbrengst bestem- men voor uitbreidingen in de nieuwe wijken van Vlaardingen. 9 VLAAKDÏNGEN Kijksgoedkeurlng werd -verteand aan dfe voa®end£ bedrijven: Technisch Bureau A. Meerman N.V., voor de bouw van een bedrijfspand aan de Energie weg, Wijn en Import Mij A. Hoogendijk NV voor een kantoorpand aan-de Wffltem Beu- kelszstraat, de firma G. Maat en Zoon voor een bedrijfspand aan de Energieweg—4e Industriestraat. 9 VLAASDINGEN Aan de aannemers L. J, Hemmes en G. van Tilburg te Botter dam Is een bouwvergunning verleend voor het bouwen van eenflatgebouw vandertien woonlagen met een onderbouw in twee ver diepingen aan de Dirk de Derdelaan. De -flat bevat 76 womtage, een wlnltej en veertten garages. 9 VLAARDINGEN De leden van de voetbalvereniging Zwaluwen zullen zaterdag middag I januari om drie uur ln de kantine aan de Kethelweg een nleuwjaarsinstuif hou den, waar ook andere beangstellenden uit sportkjingen worden. Op woensdag 29 december wordt de junio ren een filmprogramma aangeboden in de kantine, dat om 19,45 begint. De pupillen worden 's middags om 5 uur verwacht. 9 HOEK VAN HOLLAND Op 31 decem ber vervalt de laatste bushchtiïióg van 13..30 uur. De poststukken die voor verzendtog in aanjnerialing komen moeten -voor -ISiOO uur aan het loket worden aangeboden. 9 HOEK VAN HOLLAND In verband met het 26-jarig bestaan belegt de Hoekse Spotrt Vereniging zaterdagmiddag 8 januari een feestmididaig in. de Harmonie voor teden van zeven tot en met dertien jaar. Aanvang 14 uur. Zasi open 13.30 uur. Toegang ou vertoon van -dec contaltwitiekaairt. Voor dé volwassenen fs er. eveneens in de Harmonie, een feestavond op 15 januari. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Dinsdagmorgen heerste er op de Markt een geweldige drukte rond en in de Grote Kerk. Hon derden jongens en meisjes kwamen op fietsen en te voet van bet Groen van Frinsterer-Lyceum om de traditionele kerstwijding mee te maken die speciaal voor deze leerlingen werd gehouden. Rec tor drs. R, v. d. Bosch heeft de jongens en meisjes eerst in de school toegespro ken en hen gewezen op de ernst van het kerstgebeuren, waarna de kerk vol stroomde met leerlingen die in grote ge tale (verplicht uiteraard) opkwamen. Er was declamatie tijdens deze dienst, orgelspel, koorzang, samenzang, solozang van de heer J. Blom en mevrouw C. L. van Hove en ds. J. v. Noort hield enkele meditaties. Een kerstlied in moderne stijl werd perfekt uitgevoerd door het koor, dat tevoren op school diverse malen dit lied had ingestudeerd. Na afloop werd een collecte gehouden voor de zending in Suriname. TNE MAASSTAD begint langzamerhand voor onschuldige voorbijgangers ge vaarlijk te worden. Het schijnt bovendien geen verschil te maken waar, op de Ljjn- baan, in Usselnionde of in de Josephstraab Overal kan men groepj'es jongens (of man nen) aantreffen die zo maar voorbijgangers en kinderen aanvatten. In de nacht van vnjdag op zaterdag (naar nu pas-blijkt} zij nde 39-jarige chauffeur P, J. Metselaar - en zijn zeventienjarige zoon J. P. Metse laar in de omgeving van hun woning in de Josepbstraat door een groep van zes jonge mannen aangevallen. Bij het passeren kreeg - de zoon zonder aanleiding van een van hen een schop in de lies waarna een tweede - hem vastgreep en op de grond wierp. De1 jo-ngen verloor zijn bril en kon ve-rder-niets meer zien. De vader trachtte zijn zoon te ontzetten en gaf een van de mannen een stomp in liet gericht. Hierop wierp de groep vechtersbazen zich eendrachtig op de vader. Zij sloegen en trapten hem tegen hoofd en lichaam. Ten slotte lieten zij hun slachtoffers achter en verdwenen. De vader moest in het Dijkzigtziekenhuis worden be handeld aan een scheurwond op het hoofd en een paar pijnlijke ribhen. De zoon klaagde over pijn in de liesstreek. Gelukkig slaagde de politie er in enkele manaieö zich aan dit straatgevecht hadden schuldig^* gemaakt, te arresteren. Het zijn de negen tienjarige chauffeur H. V. en de achttien jarige bijrijder H. L. uit Rotterdam. H. E. sloeg bij zijn aanhouding met een bajonet naar een van de rechercheurs, die de slag 1 echter met zjjn arm kon weren. Hü kreeg 1 een pijnlijke arm. Bovendien werd aange- - houden de achttienjarige monteur "W. S. Ze zullen woensdag voor de officier van justitie worden geleid. In verhand met het neerslaan van een jongen in de Lijnbaan heeft de politie nog aangehouden de veer tienjarige scholier P. S. W, en de vijftien jarige scholier H. van B. Deze jongens zijn vanmiddag voor de officier van justitie geleid. "LV/AT is een Kerstmis zonder kerstboom? was kennelijk de gedachte van veeL - jongelui. Daarom gingen z(j op roof uit en in het geheel haalden zü 180 kerstbomen* weg bij handelaren die met hun waar op straat stonden. Personeel van het politie bureau Boezenisingel heeft maandagmiddag de bomen, die bij elkaar een bescheiden bosschage vormen, weggehaald van het dak van de „Jeugdhaven" in de Rubroekstraat, van de Behangselfabriek van Coben en uit een leegstaand pakhuis aan de, Hendrik straat. Uit het kantoor van de administra teur in het Industriegebouw aan de Gond- seaingel is maandagmiddag 630 gulden bij een inbraak gestoten. Eveneens aan de Goitdsesingel, bij een expeditiebedrijf, is in het afgelopen weekeinde ingebroken, de buit was ditmaal drie sloffen sigaretten. Uit de 4e Technische school aan de Huis manstraat verdween in het weekeinde een geldkistje met 75 gulden. Ook hij de stu dentensociëteit Hermes aan de Eendraohls- weg is in het weekeinde ingebroken. Flessen wyn, sigaren (voor tien gulden), acht gulden uit een telefoonpotje en siga retten werden gestolen (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De eerste paal in het uitbreidingsplan Oost za! don derdag worden geslagen. Verscheidene moeilijkheden waren er de oorzaak van, dat de officiële gebeurtenis moest wor den uitgesteld. De heer L. M. Bliek, tor. ROTTERDAM Dinsdag is op een ter rein in de Spaansepolder kinderkleding gevonden tussen een stapel hout, in de buurt van de Graafstroo nistra at. De kleding bestaat uit; winterjas met capuchon, kleur grijs met wit-zwarte stippen, een paar gebreide handschoenen, kleur groen-bruin, een lange broek, kleur anthraciet, een gebreide trui, kleur blauw- Zoals bekend omvat het plan Oost 83 bruin en een paar hoge bruine schoenen. Ieder die over deze kleren inllchtin- woningwetwoningen, vijftig bejaardenwo- gen k£m Vf.rstrefcken wordt verzocht het ningen en 55 woningen in de vrije sck- hoofdbureau te bellen telefoon 143.144, morzltter van de woningbouwvereniging 'otterdam aan Zee, zal de eerste paal >Iaan. WOENSDAG 22 DECEMBER 1915 De vrijlating van De Wet. Londen, 21 December. De „Westminster Gazet- te" schrijft: De vrijlating van De Wet en 318 andere rebellen zal menigeen ïn Engeland verrassen, maar een juist besef zal ons zeggen, dat wij in deze en in andere aangelegenheden op Botha kunnen vertrouwen. Hij kent, als nie mand hier te lande, de gevoelens en omstandigheden in Zuid-Afrika, is in nauw contact met de Boeren-bevolking in de gehcele kolonie en begrijpt, bij ter dan eenig Engelschman dat kan, den geest onder de mannen die 13 jaar ge leden aan zijn zijde en dit jaar tegen hem hebben gevochten. Laat ons hopen dat in Zuid-Afrika een politiek van clementie en amnestie opnieuw rijke vrachten zal dragen. SCHIEDAM b.V, J. P. c. Raaij. Overleden: J. de Korte, Geboren: Martina H-, Sebrechts en H. C. de -toestel 3624. Het eerstvolgende esperantisten congres zal in Barcelona worden ge houden. De Fiatfabrieken te Mirafiori (Italië) heeft de miljoenste auto af geleverd. Het was een 4-persoons 850 cc model.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1