Regen van bezoek van invloed op het kerstavonden Zware schade bij botsing Dominant toor- MOEDIGE REDDER BELOOND AGENDA Rozenburg ontving nieuwkomers BOTTERDAM HOOFDPRIJS f 1000.- Nasleep archivariskwestie J. DELAHAYE DREIGT NVC MET AANKLACHT Kerstklokken roepen Kantoormeubelen I I Volle Gehoorzaal bij koren van Jo Mulder Dr. Kuyperschool zong in Goede Havenkerk Dr. Kuyperschool Kind brak been bij aanrijding Cor Don: „eerst fundamenteel" Volkskerstzang druk bezocht Grove aanval op wetenschappelijke integriteit tWjötteróammer favoriet in de kleine klasse Garage Van Dalen N.V. Chauffeur in arrest 10 PRIJZEN VAN f 100.- 1000 PRIJZEN VAN f 5.- K.E.S. - zegels sparen is veilig sparen!!! Medische diensten -uit- DE ROTTERDAMMER Pagina'3' "VRIJDAG 24 DECEMBER 1965, (Van een onzer verslaggevers) voorn modem mtK/// .-•••• IvtflftRPINGtNa teUI. (0i898>* 3697 SCHIEBAM/VLAARDINGEN Een groot aantal wijdingen, vie ringen en uitvoeringen heeft don derdagavond enkele honderden mensen in Schiedam en "Viaardin- gen op het feest van morgen voor bereid. Zjj trotseerden daarvoor, de stromende regen en die regen I ,^rJCleuter sprak een kort welkomst- zal wel de voornaamste reden zijn Het Remonstrants-gereformeerd kerk- dat er nergens van een massale ge beurtenis sprake was. De grootste toeloop kreeg de door het Vlaar- dingse Convent van Kerken ge organiseerde Volkskerstzang in de Grote Kerk, waar zeshonderd mensen onder het motto „Heel Vlaardingen(!) zingt het oude kerstlied" samenkwamen. Vijf Sluizen SCHIEDAM Vandaag Bei9Dffen: N-c-G"aY": Zondag >'.en dagelijks 'CAARDïNGEN ••••en dagelijks Verlangen Huisvrouwen Onze prijsvraag met als en gaat vanzelfsprekend gewoon door! Laat U dus niet in de war brengen en lever Uw prijs vraag-formulier normaal in en indien U nog losse zegels heeft, dan heeft óf Uw K.E.S.-winkelier öf ons kantoor nog prijsvraag-formulieren om deze zegels op te plakken. contant geld en een kans op U ontvangt dan ƒ1,- 1.000,— enz. enz. Binnenkort weer nieuwe formulieren voor de volgende prijsvraag bij Uw K.E.S.-winkelier en ons-kantoor ver krijgbaar. publikatie BUREAU K.E.S. N.V. Pannekoekstraat 78, Rotterdam-1 - tel. 010-13.34.01 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN De heer J. S. A. Delahaye (Zundert), die als eerste voorkwam op de (in middels teruggenomen) voordracht van B. en W- aan de gemeenteraad tér benoeming tot gemeente- .archivaris, heeft de hoofdredac teur van de Nieuwe Vlaardingse Courant geëist dat deze een in dit blad geplaatst artikel terugneemt. De heer Delahaye heeft de NVC gedreigd met een aanklacht bij de officier van justitie indien deze herroeping niet of niet naar zijn genoegen gebeurt. Van een medewerker) SCHIEDAM - Wanneer op maandag 3 januari 1966 het per soneel van Wilton-Fijenoord- Bronswerk N.V. de werf in Schie dam betreedt of binnenrijdt, zal het gebruik moeten maken van de nieuwe ingang, waarover we kort geleden reeds iets hébben vermeld. De heer J. A. van Sandiok van de bedrijfsdienst van WF heeft er in, het jongste „Wilton Fijenoord- nieuws" melding van gemaakt en zijn blijdschap erover uitgespro ken dat het gelukkig eindelijk zo ver is, dat de gevaarlijke ingang aan de Vlaardingerdijk kan wor den gesloten. pMTtJl® rr QS&SOSW XA. S 4650,— BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDÏNGEN Telefoon 01898—8700 VLAARDÏNGEN Het programma, dat donderdagavond in de Stadsgehoorzaal werd gebracht door de koren van Jo Mulder Het niets te wensen over. Het was weer een zeer geslaagde ekrstuit- voering en het bleek wel dat er bijzon dere aandacht aan was besteed. Het betrof namelijk de 40ste opvoering rond Kerstmis. De uitvoering werd gehouden onder auspiciën van de plaatselijke afdeling van de Volksbond tegen Drankmis bruik en geopend dór de voorzitter daarvan, de heer D. van der Ende. Deze schetste in het kort vlucht, die het traditionele eert heeft genomen. Zoals men gewend is bij een uitvoering van de koren van Jo Mulder was ook ditmaal de Stadsgehoorzaal vrijwel ge heel tot de laatste plaats bezet. Alle koren hadden een belangrijk aandeel m het programma, dat muzikaal op voortreffelijke wijze werd verzorgd door Thea Roos aan de piano. Zo traden alle koren op in „Kerstmis 1965" waarbij Jo Mulder de verbinden de teksten voor haar rekening nam, In verschillende talen werden de kerstlie deren gezamenlijk gezongen. De gospel song „Most down traveling" van R. King werd op vrij goede wijze weerge geven. Op zeer hartelijke wijze werd Jo Mulder na afloop van de geslaagde uitvoering gehuldigd, waarbij bloemen in over vloed op het podium terecht kwa men. Met samenzang van. Stille Nacht en Ere zij God kwam een einde aan de uitvoe ring. de grote kerstcon- SCHIEDAM Een personenauto, be stuurd door de 28-jarige H. C. H. uit Den Haag overreed donderdagmiddag op het kruispunt van de Laan van Bol 'Es en Vaieriusstraat de 6-jarige Robert van der Spek, uft de Obrechtstraat 86. Het kind stak plotseling de rijbaan over zonder- acht te slaan op de naderende auto." *De bestuurder renicle' uit alle machf, maar school'door het "gladde wegdék een''eiba vooruit. Een van de wielen ging over het Imkerbeen van de jongen, dat daardoor brak. De GG. en GD. bracht het slachtof fer naar het gemeente-ziekenhuis. m Onder leiding van Gijs de Graaf zong men de overbekende liederen, zoals Komt verwondert u hier mensen, Stille nacht en Nu zijt wellekome. Daartus sendoor werd een aantel kerstteksten gelezen. De heer P. J V. Boogaard, hoofd van de Christelijke Vormschool aandacht werd beluisterd. De bijeen komst werd besloten met het „Ere zij God". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN Op de Van Beet- hovensingel ontstond vannacht een ge compliceerde botsing. De bestuurder van een personenauto botste tegen een tegemoetkomende personenauto van W. J. van B. De, eerste auto reed vervol gen® de grasberm over en ramde twee op de secudaire baan staande personen auto's, De bestuurder nam daarna de vlucht. De politie trof hem. aan op de Paral lelweg. Het bleek te zijn de 60-jarige C. K. uit Vlaardingen, Hij beweerde dat zijn auto kort tevoren was gestolen. De politie heeft hem echter in arrest ge nomen, aangezien zjj redenen had om aan deze mededeling te twijfelen. Alle vier de auto's liepen zware scha de op. koor onder leiding van de heer M. Drop zong Nowell en ondersteunde de samen zang. Ds. G. Aalbersberg sprak een slot woord; „De woorden van mensen zijn tegen woordig verdacht. Vooral christelijke woorden en woorden over Christus We moeten daarom misschien wel min der spreken en daardoor proberen dich ter te komen bij Hem die het Woord is, zelfs zonder te spreken. Dan moeten we die boodschap doorgeven. Die bood schap is het „Ere zij God in den ho ge". Met het zingen van dit gezang eindigde de samenkomst. In tegenstelling tot de redelijke opkomst in de Grote Kerk, was er zeer weinig belangstelling voor de Kerstzanga vond, in de hal van het sportpark De Vijfsluizen. Slechts 75 zanglustigen heb ben er ruim anderhalf uur doorge bracht. De zang werd begeleid door de Shell Harmonie, die met 35 leden was verte genwoordigd. Geen wonder, dat de mu ziek de zang op sommige momenten overstemde, waaraan blijkbaar niet te ontkomen was. Het kwam de sfèer niet ten goede, dat de opkomst zo gering was: de hal' was geheel in kerstsfeeer getooid, alleen was de verlichting wat erg royaal, zo zelfs dat de brandende kaarsjes bijna niet opvielen. Toch mankeerde er niets aan de samenzang, want er werd goed en spontaan gezongen, waarbij de aanwezigen werden gedirigeerd door de dirigent van de Shell Harmonie, die dus met zijn rug naar de muzikanten stond. Ook speelde de Harmonie enkele wer ken ter afwisseling van de samenzang, waaronder een paraphrase over Herder tjes lagen bij nachte en Sanctissima. Het laatste nummer van dit tweetal klonk wel wat erg luid in de ditmaal hol klin kende hal. Ds. H. J, Kouwenhoven, die verhinderd was tot het einde te blijven sprak een boeiend kerstverhaal, dat met grote t (Van een onzer verslaggevers) ii VLAARDINGEN Het zelf muziek kunnen maken en het met kennis beluis teren ervan is een groot voorrecht. Dit merkte wethouder van culturele zaken H. K. van Minnen donderdagavond op bij de opening van muziekschool, Domi nant". De heer Van Minnen was blij dat de school er was. Er is wel eens over een stedelijke muziekschool gedacht want muziekonderwijs is altijd een beetje het kind van de rekening. De wethouder was erg ingenomen met deze nieuwe school. Met uw aanpak gaan we een stap in de goede richting, zei hij tot de heer Cor Don, eigenaar van Domi nant, de geestelijke vader van het avlaar- dingen. Buitengewoon tevreden was de wethou der dat het pand Markt 43, dat tot een van de weinige oude panden i nde stad behoort op deze maniesr een nuttige be- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Arie Bremer was vanmorgen eregast b(j burgemeester H. Roelf- sema in het stadhuis. De burgemeester reikte hem In aanwezigheid van zijn ouders een polshorloge met inscriptie uit, een beloning van het Carnegie Heldenfonds voor moedig en verdienstelijk optreden. De twaalfjarige Arie Bremer, die aan de Geervlietse^traat 33a woont, sprong op woensdag II augustus met gevaar voor eigen leven de driejarige Herman Netten die spelenderwijs bij de Spuislnis ie water was geraakt. Zonder de directe hulp v»n Arie zou de kleuter hoogstwaarschijnlijk verdronken zijn. Burgemeester Koeirsema prees de jeugdige redder om ziju moedig optreden en stelde hem ten voorbeeld voor de Schiedamse jeugd. Theater: Leger des Heils, Swijdmgsdienst, 6; Goede Havenkerk Gereformeerde Wijk Zuid, Ge- hnskerstfeest, 15.30. Kerstfeest Herv" Zonda£Sseholen, Dagblad „De Rotterdammer", Schie- S? jwkctle Lange Kerkstraat 28, teL 18 m" 115588. toestel 52, b.g.g. na uur alleen voor redactionele aangele- Rjheden 01898-6619). n«!f^cha»: v- G°gh, Dr. Zamenhof- m l39 teI- 152400. te? bezorging: Agentschap (adx. L™ven) dag. van 18.30—19.30 uur. telefoonnummers: Alarm il'jbf 264666; alarm brandweer 269123; G.G, en G.D. 269280. Bijlaatoor De Rotterdammer, Vlaardln- lh o Havenstraat 11, tel, 6775 ia]»£'a£& H5588). Uitsluitend redactie- fell93 fb.g.g, 6619). BsdefSit" 'forging Vlaardingen: G J?ceustab, Van Beethovensingel 147c, tel. vriip" 19-30, zaterd 'SNPfike telefoonnummers Vlaardin- ,eï* Brand 4444; G.G.D. 2541. SCHIEDAM In de Dr. Zamenhoffetraat werd donderdag in de buurt van de Maria- sehool een trapleer ontvreemd. Mevrouw G. K. deed hiervan bij de politie aangifte, ter wijl op dezelfde dag mevrouw J. P. de li- van de Burg. van Haarenlaan, aangifte deed van diefstal van een antiek-zliveren peper muntdoosje uit Jiaar woning. SCHIEDAM Wethouder H. Sabel heeft woensdagmiddag een verkeersongeluk)® ge had. Hd is ter observatie in het Gemeen te-ziekenhuis opgenomen. stemming heeft gekregen. „Er is wel eens voor het berdwijnen van it huis gevreesd, maar op het ogenblik staa nde kansen er weer goed voor. Als de ge meente nu nog eens wil schilderen dan ziet her er weer perfekt uit." De heer Don prees hij om zijn initia tief, te meer omdat er bij de opening tegelijk een expositie van schilderwerk en plastieken van de Schiedamse S 45 te bezichtigen was. Ook werk van Vlaar- dingse dichters onder wie Jaap van IJpe- ren en Cor Don was aanwezig. De heer Don dankte de wethouder voor zijn oereidwilligheid bij de totstand koming van de school en bij het verkrij gen van het gebouw. De naam Dominant is gekozen om het verlangen van de mens naar het vol maakte uit te drukken. De term is ontleend aan de muziek. Bovendien is het weer eens een ander geluid. De opening verliep erg inconventio- neel. In een van de zaaltjes werd piano gespeeld en de bezoekers bekeken onder de tonen van de muziek de geexposeerde schilderijen en ander werk. De heer Don hoopt met zijn school te komen tot echt muziekonderricht. Te veel, zegt hij, wordt er nog gevraagd om pianoles of trompetles zonder meer. De mensen hebben een voorkeur voor een instrument en dat willen ze leren bespe len. De heer Don huldigt echter de opvat ting dat je eerst de muziekleer onder de knie moet hebben. Wat is muziek' Dat is belangrijk! Beginnen met musiceren zon der erst te zingen is eigenlijk niet juist. De heer Don hoopt op den duur dan ook meer echt fundamenteel muziekon derwijs te gaan geven. De ruimte daar voor is er in ieaer geval op de eerste etage van Markt 43. Drie zaaltjes zijn er ter beschikking. Veel is er door de heer Don met buren en vrienden zelf gedaan om de zaak voor elkaar te krijgen. Dat dit op een bijzonder fraaie wijze gelukt is staat vast. In Schiedam hield de Dr. A. Kuyper school voor ongeveer tweehonderd kinde ren, grotend els met hun ouders, een geslaagd schoolkerstfeest in de Goede Ha venkerk. Het openingswoord sprak de voorzit ter van de oudercommissie, de heer H. J, Kalfsbeek. Er was afwisselend sa menzang en enkele leerlingen lazen ge deelten van het Kerstevangelie. Medewerking verpasschier, orgel. De heer C. Baatenburg de Jong vertelde een spannend Kerstverhaal. Ook het hoofd van de school, de heer M. Velvis was aanwezig. De kinderen kregen op deze avond goe de, stijlvolle muziek te horen o a. Uit de Messiah van G. F. Haendel, de aria He was despised, uit het Weihnachtsoratori- um van J. S. Bach, recitatief en aria: Nun wird mein liebste Braeutigam en Andante uit het trompet-concert van Jos Hay dn. Op de Kerstmiddag van de Vereniging voor Huisvrouwen donderdagmiddag in gebouw Irene te Schiedam hield mejuf frouw P. Portielje (Amsterdam) een inte ressante causerie over kerstgebruiken in de loop der eeuwen, zowel in eigen land als in andere landen. Ook de eet- en drinkgewoonten behandelde spreekster uitvoerig. Ter verduidelijking van het gespro ken woord vertoonde ze een aantal fraaie kleurendia's. Vooral de Kerstge bruiken In de middeleeuwen in Italië bleken soms een bont aspekt te verto- n De leiding van deze kerstmiddag, waarvoor bijzonder veel belangstelling bestond, had presidente mevrouw E. de Vos-van Harmelen. Er werden veel kerstliederen gezon gen. Ook de ere-voorzitster, mevrouw Roeifsema-Poelstra en het ere-lid, me vrouw A. N. Boteren Brood-Blanken wa ren aanwezig. (Van onze correspondent) ROZENBURG Woensdagavond is in De Schans een begroetinpbijeenkomst gehouden voor de nieuwe burgers. De directuer "Gemëéntiwerlren,de, ,heerG. Boer vertelde", heb; een">n -ander ;oven de toekomstige ontwikkeling van het snel grceiefcd' Rozenburg, Efxrt .toruro, onder, voorzitterschap van burgemeester J. - C. Aschoff beantwoordde een aantal vragen. Leden van heb forum waren mevrouw. A. C. Mantz-Leendertse, presidente van de NCVB- Pater B. van Ogtrop S.J., bedrijf- saalmoezemer, en de -heer A. Niermans, een in 1962 gevestigde inwoner. Burgemeester Aschoff heette de talrijke aanwezigen van harte welkom, met alleen voor deze avond, maar tevens als nieuwe bewoners van de gemeente. Hij schetste de ontwikkeling van Ro zenburg en zei a.a. dat er veel meer huizen gebouwd zouden kunnen wor den, maar dat het gemeentebestuur dit niet wil: „er moet ruimte blijven voor recreatie". De directeur gemeentewerken besprak het nieuwe woongebied aan de hand van een structuurplan. Apart werden de ver schillende uitbreidingsplannen onder de loupe genomen, evenals de centrale voor zieningen, de scholen- en kerkenbouw, en de groenvoorzieningen. Meegedeeld werd dat in de naaste toekomst twee sportvelden zullen worden aangelegd, een korfbal- en een tenniscomplex, rol- schaatsrenbaan en speelgelegenheden. In de verdere toekomst zal een zwembad worden gebouwd waarvan de kosten dicht bij één miljoen gulden zullen zijn. HOEK VAN HOLLAND Ondanks een aanhoudende regen werd de Volks kerstzang donderdagavond zeer druk be zocht. Het was dit jaar de vijfde keer dat ze interkerkelijke zangdienst werd gehouden en ze blijkt in een behoefte te voorxien. De organiserende kerken hebben er be wust naar gestreefd van deze volkskerst zang geen kerkdienst te maken, waar door iedereen deze zang kon bezoeken. Het ging er alleen om door samenzang de verschillende religies nader tot elkaar te brengen. Ds- H. S. Wasstok (herv.), pastoor C, A. J. Netten en de heer H. Benard (ais plaatsvervanger va-n de zieke geref.. predikant ds. Rullmann) lazen het kerstevangelie. Met uitstekende begelei ding van-de 'haisnonievereniging Rotter dam aan Zee zongen alle aanwezigen de bekende kerstliederen ,met als hoogte punt het „Ere zij God". De omstandige berichtgeving en com mentaren van de NVC over de persoon en het werk van de heer Delahaye heb ben er ongetwijfeld mede toe geleid dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december twee uur achter gesloten deuren beraadslaagde over zijn benoe ming. Dit had tot gevolg dat B. en W hun voordracht terugnamen. Daags tevoren wijdde de NVC een uitvoerig commentaar aan de voordracth. Hierin wbrden moeilijkheden uitgespon nen die zieh in het verleden rond de heer Delahaye zouden hebben afges peeld. De NVC trok in twijfel of „het ge- meentebestuur zich bij het uitbrengen van zijn advies aan de raad heeft laten leiden door een voldoende volledige informatie een informatie bij de juiste bronnen zoals die zeker bij de benoeming van een hoofdambtenaar past." De NVC zinspeelde op publicaties van de heer Delahaye, waarin hij opzienba rende stellingen heeft geponeerd: Karei de Grote zou nooit in Nijmegen en Willl- brord nooit in Nederland zijn geweest Het laat zich verstaan dat deze bewerin- Schiedam: C. Pet, Tuinlaan 38, teL 266898; W. J. Franke, Burg. Knapperlaan 30. tel. 268813; A. Q. C. Klomp, JuL van Stolbergstraat 3, tel. 269952; L. H. Geer- des, Veenlantstraat 2, tel 268357. Vlaar dingen: N. Warmolts, Hoflaan 37, teL 2074; L. T. de Vries, Fetuniastraat 52a, tel. 4201; G. Bordewijk, Floreslaan 148, teL 2150. Maassluis: J. Collet, Zuidelijk 88, tel. 2002; verloskundige mej. Van der Veen, Jac. Catsstraat 24, tel 2376 en mej. v. d. Hoeven, Willem Pijperplein 64, Maassluis-West, telL 4380. Hoek van Hol land: H. J. Fokkens, Harwicbweg 210, teL 2566. NIEUWE INGANG WE JANUARI OPEN „Na 1 januari zal ieder gebruik moe ten maken van andere ingangen, ter wijl alleen voor voetgangers in de buurt van het clubgebouw een toegang zal blijven bestaan. Het verheugt ons voor dit laatste toestemming van het gemeentebestuur en het Hoogheemraad schap Delfland te hebben verkregen. Dat onze hoofdingang wordt verlegd is niet in de eerste plaats uit veiligheidso verwegingen. Wij zijn hiertoe genood zaakt door d «aanleg van de r.g. Delta- dijk, die vlak langs de noordgrens van ons terrein is geprojecteerd en waar van de kruin anderhalve meter hoger komt te liggen dan het niveïu van de Vlaardingerdijk." Op de werf zelf zullen door deze nieu we regeling ook enkele maatregelen wor den genomen die verscheidene verander ingen teweeg zullen brengen. Het gebied tussen het kantoor van de afdeling Bevei liging en het Clubgebouw, zal straks een parkeerterrein (Noord) voor oussen en auto's bevatten, nadat men de oude zich daar nog deels bevindende rijwielstallin gen zal hebben gesloopt. Liefst 306 auto's zullen daar binnenkort geparkeerd kun nen worden. Bij het clubgebou val een nieuwe rijwielstalling komen. Vanaf 1 januari is de werf toeganke lijk via de ingang Oost en de nieuwe De Ruyteriagang bij de Admiraal de Kuyter- straat. Bovendien zullen fietsers en voet gangers ook nog de werf kunnen berei ken vla een tijdelijke ingang bij de West- frankelandsedijk, naast de toekomstige Rubensingang, Alle privé-auto's zullen (behoudens door de directie te bepalen uitzonderin gen) geplaatst worden op het parkeer- terrei nOost, waar voor 450 auto's ruim te is. De bussen waarmee het personeel Iedere dag wordt gebracht en gebaald worden tijdelijk geparkeerd op het weggedeelte tussen het nieuw epoortge- bouw en de Admiraal de Ruyter- straat. Het volgende stadium in deze verander ingen bij WF is, dat men op 1 mei 1966 klaar hoopt te zij nmet het nieuwe par keerterrein Noord, waarbij de weersom standigheden een rol van betekenis zijn hij deze datum. Vermoedelijk is de nieu we fietsenstalling bij het clubgebonw al erder klaar. Spoedig na 1 mei wil wen dan de nieuwe Bubensingang, die oxer de Delta- dijk verbinding zal hebben met het Ru bensplein, kunnen openen. Behoudens ge noemde parkeerplaatsen op de werf van WF blijft ook de parkeerplaats bij het hoofdkantoor bestaan, waar ook 65 auto's geparkeerd kunnen worden. Geen won der dat de werf van WF in Schiedam meer dan eens een dorp op zichzelf wordt genoemd. gen destijds in de Keizerstad niet met gejuich zijn ontvangen. In zijn brief aan het Vlaardingse nieuwsblad noemt de heer Delahaye de gewraakte publicatie «en insinuatie en een grove aanval op zijn wetenschappelij ke integriteit. De heer Delahaye is thans archivaris van het gemeenschappelijk archivariaat van de gemeenten in 4e streek Nassau Brabant en van enkele waterschappen. Een 'nieuwe wijze van- smokkelen. Marechaussees eu miütairenihebben aan den spoorlijn Itoemmml—Veril o een nieuwe smokkelmethode ontdekt. Tus- schen de stations Reuver en Swalmen herinden zich uitgestrekte dennenbos- schen, welke voortlopen in de richting van de Duitsche grens. Dit dichtbe groeide en onbewoonde terrein is hij uitstek geschikt voor den smokkelhan del. De moeilijkheid schuilt echter in het overbrengen van de smokkelwaar naar dit terrein, daar in Reuver en Swalmen marechaussees, ambtenaren en militairen surveilleeren. Uitgelekt scheen het echter, dat de passeerendc treinen voor dit doel werden gebezigd. En zoo konden de op de loer liggende wachten den dezer dagen constateren, dat uit een 2e klas coupée een groote hoeveelheid rollen koperdraad, ter waarde van 7 a 800 gulden werd geworpen. Van het uit gebreide onderzoek is nog geen resul taat gemeld. BURGEMEESTER Thomassen zal dus niet' worden vervolgd op de klacht van acht Rotterdamse taxichauffeurs. Men her- innert zieh de zaak: het wa3 een incidentje in de raadsconraiissievergadering van 15 no vember. Het P S.P.Jid mevrouw Stekelen- burg-van Kwawegen bracht de wrijving ter sprake, die beslaat tussen de taxichauffeurs en de politiemannen, die zijn belast met toezicht op de naleving van de taxiverorde ning. Zij vroeg hoe de controversie kon wor den opgelost en zij koos duidelijk partij voor dc chauffeurs die volgens haar vaak ten onrechte worden gestraft met intrekken van de vergunning of het betalen van een boete. De heer Thomassen vatte deze woor den 2eer ernstig op. Hij voelde zich ge dwongen tot antwoorden omdat de vragen in het openbaar waren gesteld. Dit schreef onze raadsverslaggever verder over dit ge beuren: „Maar", zo zei hij, „ais a uw ver antwoordelijkheid had gekend, dart was u. bjj' mij persoonlijk gekomen en had a de vragen niet in de raad gesteld." De burge meester zei dat de politie gedwongen wordt streng op te treden tegen de misstanden, die er onder de taxichauffeurs heersen. Het is volgens hera noodzakelijk, omdat er tè veel gebeurt dat niet door de beugel kan. Er komen berovingen, zware mishandelin gen en aanrandingen van passagiers voor. De heer Thomassen was blij dat de politie de wapenen heeft om op te treden. „Waar zooden we anders zijn?", vroeg hij zich af. Na zijn tirade zet hij het jammer te vinden mevrouw Stekelenburg een standje Ie heb ben moeten geven. Hij vond haar overigens een aardig raadslid. In tweede instantie zei mevrouw Stekelenburg de burgemeester een aardige voorzitter te vinden, maar zijn woe de-uitval had ze niet begrepen. Ze zei de zaak van de taxichauffeurs beslist niet met opzet in de openbaarheid te hebben ge bracht („de kranten hebben er al over ge schreven"). Burgemeester Thomassen zei hierop weer dat hij blij was dat de moge lijkheid bestond om hard te zijn, te kun nen straffen op basis van een verordening die door de raad is vastgesteld. De officier van justitie heeft bet officiële verslag van. de vergadering bij zijn antwoord aando taxichauffeurs gevoegd. Daarin staat over de gewraakte gebeurtenis dit: „Mavroirw, n maakt het nodig dat dit in het openbaar wordt gezegd. Waar zouden we zijn als we tegen beroving, aanranding en mishande ling, dit .zijn praktijkgevallen, geen wape nen hadden." En de officier schrijft in zijn brief ten slotte dat hij geen aanleiding ziet voor een klacht. „De burgemeestér heeft niets gezegd dat als een belediging kan worden aangemerkt." Uiteraard respecteren we de beslissing van de officier. Maar daar-, mee zijn we niet klaar. Begrijpelijk is voor s dat de' taxichauffeurs verbaasd zijn, gezipn de yersjagen in dftjtrantgn over dit gebeuren.' Men vergelijke-maar eens de bo venstaande citaten. Dart' pioet het ons --.-an Het hart dat'het officiële verslag wel uiterst beknopt is. Dat de heer Thomassen niét apert beledigend is geweest nemen we dan otfk aan. Dat zijn woorden de chaaffeua niet bepaald pretïig aandoen is duidelijk. Gebleken is dat de houding van het Rof terdamse publiek tegenover de chauffeurs nadelig is beïnvloed. De vele „goeden" moeten bet nu met de kwaden hekopen. Met name de taxichauffeur to loondienst heeft het toch al niet gemakkelijk. Daarbij komt dat het publiek dit beroep bepaald- onderschat en de chauffeurs vaak niet best behandelt. Al met al de vraag; is het ver- standig dat een burgemeester woorden spreekt die een dergelijke indruk nalaten? Wij beantwoorden die vraag ontkennend. Een magistraat dient geen categorieën van de bevolking tegen zich in het harnas te jagen. De heer Thomassen vindt mevrouw Stekelenburg een aardig raadslid, de laatste vindt de eerste een aardige voorzitter. Maar de taxichauffeurs vinden de burgemeester - niet aardig! SESSIE KERSTDAG SCHIEDAM Herv. Gem: Grote Kerk 10 ds Hoffman; Bethelkerk 10 ds Hemmes: Opetandtogskerk 0 en 10.30 ds Spaitag; Vredeskerk 9 en 10,48 ds Van der Steen; Kethel Dorpskerk 10 ds Vons, Geret. Kerk: Oosterkerk 10 ds Nammensma; Kethel De Ark 10 ds Moü: Magnalla del kerk 10 ds Everaars; De Goede Haven 10 ds Krijger; Julianakerk 10 ds Couvée. Chr. Geret. kerb. 10.45 ds. van Leeuwen 15 kerstfeest zondagsschool. VLAARDINGEN Here. Gem.: Grote Kerk 830 ds. Blesbróek; Nieuwe Kerk 10 ds, Bouterse Bethelkerk, 10 ds. Van Noort; Immanuëlke-k, io ds Hoorn; Rehobothkerk, 3 en 1030 ds. Blei; Ichthuskerk. 10 ds De Jong; Holykape!, 10.30 dhr. Van Zetten, HslyzJekenhuls: 9 dg Kolkert. Harmonie: Commissie „Het Woord", 1080 da. Schrale Ger. Kerk: Oosterkerk» 10 ds. Tiemersma; Emmauskerk, 9 en 1030 ds, Swen; BnlêJkerk 9 drs. Kouwenhoven; 1030 ds, Aibersberg. evangeilsatledienst Marana- thakerk, 10 ds. Krol, Chr. Ger. Kerk; De CockschooL Ph. de Goedestraat 162, 9 30 ds. Dijkstra. Geref. GemKerk West. nieuwland, 10 ds. Huisman Chr. Ger. Gem. iDijksteeg 6.10 en 17 dhr. Nijhof. Rem. Ger. Gem. Kerk Koflaan. 1030 ds. Beekman. Leger des Heüst Gebouw Baanstraat, 1G80 Heillgingssamenkomst. 17 keratjubel MAASSLUIS Herv. Gem.: Grote Kerk 10 ■ds. Kalman 16 Kerstfeest zondagsschool; Herv. Rusthuis 9 ds Vogel: Ichtuseentram 10.30 ds Vogel. Geref. Kerk Immanuelkerk 10 ds Aaftink: Maranathakerk 10 ds Dereksen. Geref, Kerk vrijgem. 8.30 ds Van Tongeren. Chr. Geref. Kerk.; 930 ds. De Jong 1680 kerstfeest zondagsschool Ned Piot Bond: 10.15 dj. Fostma. HOEK VAN HOLLAND Her,". Gem. 10 ds. Wasstok, 15 en 16 kerstfeest zondags- school. Geref. kerk: 10 ds. Duursema. Herv, Evang. 1480 ds Van Kooten. Vrijz, Herv. 10J5 ds. Van Harteveldt. SCHIEDAM Herv, Gem, Grote Kerk 2380 ds. Jansen, mmv kerkkoor: Opstsndlngs- kerk 21.30 ds Zimmerman en ds Everaars, mmv kerkkoor: Vredeskerk 22 ds. Van de Steen en ds Schaafsma, mmv, kerkkoor; Bethelkerk 2280 ds, Wisstrik, open deur- dftnst mmv kerkkoor. Geref. Kerk: Julia nakerk 21.45 ds Krijger, mmv. Sursum Corda: öpstandingskerk 2180 ds Everaars en ds Zimmerman, gemeenschappelijke dienst; Herv. Kerk Kethel 2230 ds, Couvé en ds. Vons, mmv kerkocr, VLAARDÏNGEN Herv. Gem-Grota Kerk 2280 dhr. Hoogendam: Immanuelkerk 2280 dhr. Van Lambalgen;- Rehobothkerk 2230 ds Biel. Herv. Geref. dienst: Ichtuskerk ds. Lever en ds De Jong Leger des Heils; Gebouw Baanstraat. 23 brig Soeverein. MAASSLUIS Herv. Gem. Grote Kerk 23 ds Kalkman en ds Duursema, mmv Kerk koor. Geref. Kerk. Maranathakerk ds. Meij er en ds Aaftink. mmv kerkkoor. MAASLAND Herv, Kerk 22.30 ds Keij- zer. HOEK VAN HOLLAND Geref. Kerk 21 ds. Boeyinga, TWEEDE KERSTDAG SCHIEDAM Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Meijer; Bethelkerk 10 dra Wissink; Öpstandingskerk 10 cand Ravensloot; Vredes kerk 10.45 ds Spallng; Kethel D® Rank 8.30 ds Le Coq; Dorpskerk 10 ds Vons HA, 16 kerstfeest zondagsscholen. Geref Kerk;- Oosterkexk 10 ds Baas, 17 ds Van de Veen; Kethel De Ark 930 ds Van de Veen, 1480 ds Ccv.vée: Magnalia dei Kerk 10 en 17 ds Couvée; De Goede Haven 10 en 17 ds Krij ger; Julianakerk 10 en 17 ds Nammensma. Chr Geref Kerk: 10 leesdienst, 15 ds Van* Leeuwen. Leger des Hells: Lange Haven5 27, 10 heüigingsdlenst, 12.15 zondagsschool» 18.45 openlucht prediking Gerr. Verboon- straat. 1980 verlossingssamenkomst. Vrije Chr Geref Gem: Tuinlaan 50, 10 en 16 ds Usselstein. Oud Geref Gem: Jeugdhuis.., Haven 97,30 en 17 ds Luitjes. VLAARDINGEN Herv Gem: Grote Kerk, 10 ds Bouterse, 17 dhr Hoogendam: Nieuwe Kerk, 10 üs Kolkert; Bethelkerk, 10 dhr Hoogendam, 19 dhr Westmaas; Imroa- nuvlkerk, 10 ds Kastelein; Rehobothkerk. 10 dhr Westmaas, 19 ds Biesbroek; Ichtuskerk, 10 ds De Jong; Holykape], 11.30 ds Van Noort. Hoïyziekenhuls: 9 dr Bos. Geref Kerk: Oosterkerk, 10 ds Aalbersberg, 17 da Tiemersma: Emmauskerk, 9 en 1080 drs Kou wenhoven, 17 dr Bos: Pnlökerk, 9 en 10.30 ds Krol, 17 drs Kouwenhoven; Maranatha kerk, 10 ds Tiemersma. 17 ds Kxoi. Chr Geref Kerk: Kerk Westmeuwland, 1430 ds Nieuwenhuijze; De Cockschool, Ph. de Goe destraat 162, 980 en 1730 ds Dijkstra. Geref Gem: Kerk Y/estnieuwland, 10 en 17 ds Huisman. Chr Geref Gem: Dijtcsteeg 6, 10 en 17 dhr Nijhof. Rem Geref Gem; Kerk Hoflaan, 1030 ds Du inker. Leger des- Heils: Gebouw Baanstraat. 10 Heiligmgssa- menkomst, 15.30 Muziek- en zanguitvoering in Holyziekenhuis, 1S.3C verlossingssamen- komst. MAASSLUIS Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Dereksen en ds Vogel, dienst herv.-geref.;- Maranathakerk 10 ds Duursema en ds Kane- man. dienst herv.-geref.; ichtuseentram 10.30 ds Hemmes: Grote Kerk 19 ds QuarteL open deurdienst. Geref Kerk: Immanuelkerk 980 ds Aaftink. 16.30 ds Duursema: Marana thakerk 10 ds Duursema en ds Kalkman, herv,-geref.dienst. Geref Kerk Vrijgem: 880 ds Van Tongeren, 1480 ds De Weger. Chr Geref Kerk; 9.30 en 16.30 ds De Jong. Ned Prot Bond: 10.15 ds Vedder. Legei des Hells: 10 heiligzagsdienst, 1980 kerstju- belsamenkomst olv. maj. Wip en Kapt. Da Jitocker. MAASLAND Herv Gem: 13 ds Keljzer» bijzondere Jeugddienst. HOEK VAN HOLLAND Herv Gem: 10 ds Wasstok, 19 ds Van Gorcom. Geref Kerk; 10 ds Wentsel, 17 ds Teerink. Herv Evans; 14.30 ds Broegindewelj. SCHIEDAM Wijkgemeente Zuid van de- Gereformeerde Kerk houdt op le Kerstdag om. 1580 uur in zaal 3 van de Goede Haven kerk een Gezmskerstfeest, waarop alle kinde ren met hun ouders worden verwacht Ds. W. A. Krijger leidt dit Kerstfeest ess "de hser"' W. Baris zal een Kerstverhaal vertellen. Bo-1 vendien wordt een aantal films vertoond. mMwtm s mm'immmmmimrimmm'MM .ii ÏJ»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1