fortex FORTEX Scholieren helpen bij onderzoek anning vraagt Toernooi tafeltennis van scholen AGENDA ZILVEREN MEDAILLE ON VOOR S. DE KEIZER Gemeente moet Fortuna uit geldzorgen halen BOTTERDAM steunt opruim 30 jaar ervaring IJzerwerker na botsing met drie auto's gewond Eerst onderzoek naar externe verkeersrelatie J. Bijloo reikte prijzen uit Expositie F '65 in Rotterdam Directeur van VIR verlaat bedrijf Gouden huwelijk van e chtp aar Korpershoek Veertig jaar bij Unilever Ping An wordt gesloopt Minder zorg na verkoop eigendom Burgerlijke stand Van de Hoek tot Vlaar«lin**en dinsdag 4 januari „Het Complot" Man valt over ui en breekt been FORTEX FLINKE AGENT ENKELE BEZORGERS uit Pt; ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 29 DECEMBER 196S- kleedt u altijd een klasse beter! VLAARDINGEN Op 6 januari 1966 zal de Vlaardingse raad zich gaan beraden welke verkeersstu- dies voor een verantwoorde ver keersplanning noodzakelijk zijn. Burgemeester en wethouders hebben, met de verkeersadviseur de heer ir, H. M. Goudappel over deze zaken overleg gepleegd. B. en W. schrijven de raad dat in de ver- keersnota van 1964 gesproken is over de belangrijke rol die het verkeer in de hedendaagse maat schappij speelt. Bij de vaststelling van die nota sprak de raad zich uit over een ge specialiseerde aanpak van de materie. Het college stelt nu. dat een verant woorde planning een totale verkeers- analyse vraagt. Die analyse zal de (Van een onzer verslaggevers) Brillant schitterend bezit voor altijd! van Andel Man liep tegen metalen dekschild Af scheids-receptie L. J, Mostert K.E.S.-zegeis sparen is veilig sparen VLAARDINGEN SCHIEDAM on dagelijks VLAARDINGEN ....en morgen ....en dagelijks B. D. Roest veertig jaar bij Cats-Neparofa Kerstboombrand in RozenBurg Zeshonderd worsten werden verkoold Accufabriek neemt ander bedrijf over AR-Kiesvereniging gaat vergaderen (Ie Trou) Een film die u de be roemde ontsnapping van 5 gevangenen uit de San- té-gevangenis tot in de kleinste details laat vol gen. Jean Kérandy, in de rol van Roland was zelf één van de gevangenen, die aan deze ontsnapping deelnam. Hij gaf de schrij ver van de roman (José Giovanni) en de regisseur van de film (Jacques Bec ker) alle technische aan wijzingen over „Het Com plot". Toegankelijk voor ieder boven de leeftijd van 14 jaar. Toegangsprijs 1.75 Seizoenkaarten voor 5 voorstellingen 6,50, verkrijgbaar op de dag der voorstelling van 10—1 uur en vanaf 7 uur aan de kassa Stads gehoorzaal. as&B&jESï 3 de-' Re-- de- af- een- -tse we- rtijY •ra-, jke ligt dat. or- :ie-'' der rd- - W; Korte Hoogstraat 11a, telefoon 6151, Vlaardingen BOTTERDAM Drie auto's werden dinsdagmiddag zwaar beschadigd en één bestuurder werd gewond, toen een perso nenauto op de Abram de Van Rijckevor- selweg plotseling de linker weghelft op schoot en frontaal op twee tegenliggers botste. Het ongeiuk ontstond toen de bestuur der van een personenauto plotseling met zijn wagen in de zachte berm reed. Hij irok zijn stuur naar links, s I not naar de andere kant van de weg en raakte daar een tegenligger. Daarna draaide de auto een hele slag om en botste op een twee de tegenligger. De bestuurder van de tweede wagen, de 22-jarige ijzerwerker C. Noord ergraaf uit Ouderkerk aan den IJssel. moest met een gebroken neus, snijwondeu aan het gezicht en een hersenschudding naar het Dijkzigtziekenhuis worden gebracht. Zijn auto werd totaal vernield. De twee ande re wagens waren.zwaar beschadigd. HOOGSTOJW tSJ BEYEAUkHDSELAAN 17S Rotterdam ROTTERDAM Toen hij een hijs wil de ontwijken, liep dinsdagavond de 48-ja- rige havenarbeider C. van den Berge uit Middelburg aan boord van bet Griekse ms. Pantelis A. Lemos in de Maashaven met zijn voorhoofd tegen een metalen tussendekschild. Hij is met een hoofd wond en een hersenschudding naar het Havenziekenhuis vervoerd. B ROTTERDAM Het bestuur van de Stichting Havenbelangen deelt mede, dat-de -heer J. den Tex, secretaris van het bestuur, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 31 december zal aftreden. Met ingang van 1 januari 1966 zal als secretaris de heer M. van der Sande Lacoste optreden. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De heer L. J. Mostert, secretaris van de gemeente Maassluis, .zal 14 januari wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie neerleggen. Het gemeentebestuur zal de scheidende functionaris een receptie aanbieden. De genen. die persoonlijk van de heer Mos tert afscheid willen nemen, worden hier toe in de .gelegenheid gesteld op dinsdag i januari tussen 16.30 en 18.00 uur in de raadszaal. Op verzoek van de heer Mostert zullen op deze receptie geen toespraken worden gehouden. ROTTERDAM Voor het jaar 1965-1966 is.het bestuur van de algeme ne Rotterdamse Stu-denten Roei- en Zeilvereniging „Hades" als volgt sa mengesteld: P. C. van Hal, president; C. J. Menkhorst, vice-president; A, J. M. Thijssen secretaris; 3. N. A. A, Schrij vers, penningmeester; S. J. de Raad, commissaris roeien; G. B. M. van Deurzen, commissaris roeien II; .K. de Roo, commissaris materieel grondslag zijn voor de kennis van de definitieve verkeersstructuur van Vlaardingen in de toekomst en voor een detaillering van lopende plannen. In verband met het opbouwen van deze verkeersanalyse is* een aantal onderzoekingen nodig. Het college legt de raad ter goedkeuring een program ma voor, dat uitgevoerd moet worden. Dit programma omvat een onderzoek naar externe en interne verkeers relaties, eventueel het aanvullend -' houden van automatische en visuele tellingen. Ook wil men het relatie patroon in de stad berekenen met be hulp van de verkregen gegevens. Dit programma moet geleidelijk aan worden afgewerkt. Het college stelt voor te beginnen met het onderzoek naar de externe verkeersrelaties. Uit oogpunt van financiering is het toch al niet ge wenst om een totaal krediet te voteren voor iets dat over een - periode van anderhalf tot twee jaar gaat lopen. De gegevens in dit oorsprongs- en bestemmingsonderzoek hoopt men te krijgen door het afnemen van korte interviews op een buitencordon rond Vlaardingen. Gedurende een bepaalde tijd zullen voornamelijk bij de in- en uitvalspoorten van de gemeente vijf tien- tot twintigduizend interviews moeten worden afgenomen. Het col lege denkt deze interviews onder meer te kunnen laten houden door scho lieren. De kosten voor dit eerste onderzoek zuilen naar schatting komen op 19.000. Van de gegevens van de onderzoekin- Advertentie) Voor direct gevraagd: TE VLAARDINGER-AMBACHT en VLAARDINGEN-WEST Goede bijverdienste. AANMELDEN: Inspectie, Witte de Withstraal 25, ROTTERDAM, telefoon 115588 (Van een medewerker) SCHIEDAM „Het schooltafeltennis- toernooi is in Schiedam niet meer weg t denken en heeft evenals de andere tak ken van sport een vaste plaats verkre gen." Aldus de voorzltier van de Centra le Schoolsportcommissie, de heer J. Bij loo, tijdens de prijsuitreiking dinsdagmid dag om kwart over vijf in de Koren beurs. Daar waren juist de wedstrijden beëindigd en de prijswinnaars popelden van ongeduld tijdens de toespraak van de heer Bijloo. Deze lokte eerst een applausje uit voor de organiserende commissie, be staande uit de heren J. Ctasing, H. J. Degreef en \V. de Raay, in samenwer king met de gemeentelijke sportraad. De heer Bijloo zei, dat het schooltafel- tennis in de loop der jaren een vaste plaats heeft veroverd naast het traditio nele voetbal, handbal en korfbal tij- Arcade: Kon. Schied. Mannenkoor Orpheus, kerstavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 28, tel 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619). Agentwchap J. v. Gogh Dr. Zamenhof- Straat 139 tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G.D. 269280. ROZENBURG De Schans: begroe tingsavond nieuwe bewoners, 20. HOEK VAN HOLLAND Herv. Kerk: Volkskerstzang, 19.30. VLAARDINGEN Rode Krulsgeb.: Emmastraat, Herv. Geref. Comité ds. G. Biesbroek, 20. Bijkantoor De Rotterdammer, Vlaardin gen, Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 <b.g.g. 010-115588). Uitsluitend redacticza- ken 9493 (b.g.g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: G. Bo- denstab. Van Beethovensingel 147c, tei. "270. maand t/m vrijd. 18-19.30, zaterd. 17.30-19 uur. Belangrijke telefoonnummers Vlaardin gen: Bmad 444: G.G.GD. 2541. dens de vakanties in de zomer. „Veel dank zijn we verschuldigd aan de tafel tennisverenigingen, die ook hun mede werking gaven. Mijn complimenten aan de spelers, die op sportieve wed strijden dit toernooi volledig deden sla gen)' Na deze. inleidende toespraak begon de heer Bijloo met het uitreiken van de eerste .en tweede prijzen in de diverse groepen. Eerst trad Ada Wassenaar(Prin ses Irene ULO) naar voren om de eerste prijs van de meisjesgroep F in ontvangst te nemen. De tweede prijs ging naar Sonja Scholten (Huishoud- en Industrie school). Groep A bij de jongens van 12 jaar gaf Han v. d. Broek (Sted. Gymnasium) als winnaar te zien met Jan Smit (RHBS) als goede tweede. Groep B, jongens van 13 jaar, bracht Hans Degenaar (RKLTS) als eeréte naar voren en de tweede prijs ging hier naar de kleine Barend Buiten hek (VGLO), Eddy Troost (LTS) was bij groep C, 14-jarigen, de beste en hiér ging de tweede prijs naar Hans Coppens van de RKULO. Groep D, jongens 15 jaar, werd,beslist door Nico van Slobbe (RKLTS) die de eerste prijs kreeg en Hans Dries (RKU LO) die tweede werd.. Groep E bevatte de jongens van 16-18 jaar en Rene Sche- we (RKLTS) was hier winnaar van de eerste prijs en Leo Hertog (RK Lyceum) eindigde als tweede. Terwijl de winnaars door onze foto graaf op de plaat vastgelegd werden, vul de de heer Bijloo zijn toespraak nog even aan met veel woorden van dank voor de Gemeentelijke Sportraad, die vooralop administratief terrein veel me dewerking heeft verleend aan dit geslaag de schooltafeltennistoemooi 1965. ROTTERDAM In de expositieruimte van Het Vrije Volk aan de Slaak wordt van 3 tot en met S januari de tentoonstel ling E '65 gehouden. Deze tentoonstel ling, die eerder in het Anne .Frankhuis te Amsterdam een succes bleek, handelt over het hedendaagse fascisme". De orga nisatoren zijn leden van de Socialistische jeugd van Rotterdam, medewerking ver leende de Federatie van Jongeren Groe pen in de PvdA afdeling Rotterdam, Vrij Nederland en het Dokumentations Zen- trum des Bundes Jüdischer Verfolgter des Naziregimes onder leiding van ir. Simon Wiesenthail. Anti-fascistische kunst (van Chabot Willem Motz, Dook Everse, Schotel, Wout van Heusden en Joop nan Meel) heeft eveneens een plaats gevonden op de tentoonstelling. De openingsuren zijn: van twaalf uur 's middags tot vijf uur 's middags en van zeven tot negen uur 's avonds. De toe gang is vrij. (Van'een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dé heer B. D. Roest (direktielid) zal op 3 januari veertig jaar verbonden zijn aan Cats-Neparofa (pa pier-film- en foliënverwerkende indus trie eri groothandel) in de Willinge- straat. De heer Roest is werkzaam op het gebied van de productie, dësgteehnische dienst, personeelszaken, organisatie, en efficiency. Verderressorteren onder zijn leiding de bedrijfs- en research laborato ria. Hij is mede-oprichter en voorzitter van de vereniging tot bevordering van de vakopleiding in de papierverwerkende en veredelingsindustrie, voorzitter en werkgevers onderhandelaar van de CAO in de deze industrie. Verder .heeft, hij zitting in de onderhandelingsdelegatie voor de grafische CAO als werkgevers vertegenwoordiger van de sectie diep druk. ROTTERDAM De heer- J. M. C. W. Keman, directeur van de Tricotfabriek van de Verenigde Industrieën Rotterdam v,h Ph. Verhagen en Zoon NV heeft besloten met ingang, van 1 januari om gezondheidsredenen zijn functie neer te leggen. l In de recreatiezaal van de VIR, Eerste Jerichostraat 18 - 20, wordt 4 februari een afscheidsreceptie gegeven, vanhalf vier tot half zes *s middags. gen zal de verkeersadviseur gebruik kunnen maken bij de detaillering van de lopende plannen. De detaillering hoeft dus niet te wachten op een eind rapport van de adviseur. Als de raad akkoord gaat met het voorstel dan wil het college medio 1966 beginnen met een' onderzoek naar de interne verkeersrelaties en begin 1967 de aanvullende tellingen houden. De totale kosten voor het onderzoek zullen naar schatting 90.000 bedragen. Bekeken wordt nog of voor de studie naar de externe verkeersrelaties een rijkssubsidie verkregen kan worden. De mogelijkheid hiertoe is nog niet met zekerheid te bezien. (Van onze correspondent) ROZENBURG Teneinde tegen te gaan dat de vakantievierende jeugd op allerlei ongewenste en gevaarlijke plaat sen oude kerstbomen gaat verbranden is door samenwerking tussen gemeentewer ken, brandweer en politie een kerstboom verbranding georganiseerd. Men hoopt, dat de Rozenburgers hun kerstbomen zoveel mogelijk zullen vast houden tot 3 januari op welke datum de jeugd de kerstbomen kan brengen naar de hoek van de Kooilandseweg en het Raadhuisplein. Daar zullen de bomen om 16.30 uur onder leiding worden ver brand. ROTTERDAM In de rookkast van. slagerij G. de Kroes aan de Paradijslaan brak dinsdagavond brand uit. De brand weer bluste het vuur. Van ongeveer zes honderd worsten, die in de kast hingen, bleven alleen nog verkoolde resten over. het (Van een onzer verslaggevers VLAARDINGEN Vandaag is echtpaar K. Korpershoek vijftig jaar ge trouwd. De 74-jarige heer Korpershoek en zijn één jaar jongere echtgenote J. M. Korpershoek-van Ree wonen in de Ma- doerastraaE 72. Beiden zijn geboren Vlaardingers. De heer Korpershoek heeft vele jaren geva ren. Aanvankelijk op de grote vaart maar al gauw kwam hij in de visserij terecht. Na aan de wal te zijn gekomen wérkte hij in verschillende bedrijven. De laatste tien jaar voor zijn pensionering was hij werkzaam bij de ENCK. Het echtpaar, dat al meer dan 45 jaar op enze krant is geabonneerd, heeft drie zoons en twee dochters die allemaal getrouwd zijn. Zij en de zeventien klein kinderen zullen vandaag aanwezig zijn om de heer en mevrouw Korpershoek geluk te wensen. 9 VLAARDINGEN In de huishoude lijke competitie van de Schaakvereniging HVO, kwamen dit jaar de laatste uit slagen als volgt naar voren: C. P. Auwerda - P. Korpel 1-0: W. Kor pershoek - C. v. d. Mark 1-0; F. Mooy - B. Kwindacz 1-0: P. v.d. Akker - B v Driel 1-0; A. Biijleven - R. Corten- berghe 1-0: A. v. Embden sr. - W. Smaal 1-0; A. Verduyn -' P. C. Westerhoff 0-1; R. Huisman - J. de Breems 0-1; P. Hoos - A. de Vette 0-1. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester rar. J. Hensdens heeft dinsdagmiddag de zil veren medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer S. de Keizer. De heer De Keizer vierde gisteren namelijk het feit, dat hij veertig jaar geleden in dienst trad bij de Levers Zeep Maatschappij N.V. De burge meester memoreerde in zijn toespraak de verdiensten van de heer De Keizer voor hei bedrijf. Als jongste bediende begonnen kwam de heer De Keizer terecht op de afdeling orders en facturen. In 1940 werd hij chef van deze afdeling welke functie hij nu nog vervult. De jubila ris staat bekend ais een accuraat en betrouwbaar man in het bedrijf. Dit werd nog eens onderstreept door de directeur van de Levers Zeep de heer ir. J. J. Insecaat Vermeer. De burgemeester wees op het feit, dat het belangrijk is als ook buiten de werks feer belangstelling is voor maatschappe lijke activiteiten. De heer De Keizer heeft hiervan in belangrijke mate blijk gegeven. Hij is vele jaren ouderling ge weest van de Hervormde gemeente tn de ROTTERDAM De N.V. Bataafsche Accufabriek heeft een overwegend meer derheidsbelang verworven in de N.V. Accu Montaan in Utrecht. De overneming is in hoofdzaak geschied door verreke ning met een vorderig, die de BAF op Accu Montaan had. De N.V. Accu Montaan, een afnemer van de Bataafsche Accufabriek. verkocht deze accu's in filialen (e Sneek, Ensche de. Goes, Arnhem, Utrecht en Heerlen onder eigen merk. Door de overneming wordt het aantal vestigingen van de BAF met zes uitgebreid tot 25. wijk Bethelkerk. Vanaf 1961 is hij scriba :1 van deze wijkkerkeraad. De jubilaris is bij de Levers Zeep in Vlaardingen begonnen, zo vertelde de heer Losecaat Vermeer. Vrij kort daarna is hij reeds naar Rotterdam gegaan. De directeur hoopte dat de plannen van de maatschappij zodanig gestalte zouden krijgen dat de jubilaris de resterende tijd in Vlaardingen werkzaam kan zijn. J De heer De Keizer, die vergezeld werd door zijn echtgenote, twee zoons en twee dochters met hun echtgenoten, dankte met een kort woord. MONSTER Op verzoek van de bergingsmaatschappijen heeft het hoogheemraadschap Delfland besloten de Ping An, die op 24 november o-p de kust van Ter Heide is gestrand, te slopen. Het schip is onder de wrak- kenwet geplaatst, hetgeen betekent dat de schade aan de zeewering even als de bergingskosten voor rekening van de rederij komen. De Ping An, die onder Panamese vlag voer, is eigendom van Tehsteam te Hong Kong. T)E heer 3. Bijloo na de prijsu'vtrei- king temidden van 'de eerste prijs winnaars van het tafeltennistoemooi, dat dinsdag werd gehouden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In verband met de precaire financiële positie heeft de voet balvereniging „Fortuna" de gemeente ge vraagd of deze bereid is de opstallen op het voetbalterrein over te n®men. Fortu na heeft deze opstallen in eigendom, het terrein is eigendom van de gemeente. Als de gemeente ertoe zou besluiten de opstallen te kopen kan de vereniging uit de geldzorgen komen. Het college stelt de raad voor over te gaan tot aankoop van deze opstallen. In meer gemeenten is directe of indi recte hulp geboden aan verenigingen, die in dergelijke omstandigheden ver keren als Fortuna. Als de middelen van de vereniging verruimd worden, zo zegt het college, is het mogelijk dat door het aantrekken van andere spe lers het spelpeil wordt verbeterd en het bezoekersaantal omhoog gaat. Voor het aantrekken van betere spe lers is geld een eerste vereiste. De moge lijkheid is aanwezig ais de gemeente de opstallen overneemt. Als de opbrengsten hoger worden zal de vereniging in staat zijn de huur te betalen. De te vragen huur hoeft niet kosten dekkend te zijn volgens het college, omdat met het instandhouden van de vereniging een gemeentebelang is ge diend, namelijk de vertegenwoordigende functie van het voetbal, de passieve en actieve recreatie die de vereniging biedt en de activiteit van de club op het ge bied van de jeugdzorg. De waarde van de opstallen wordt ge schat op ruim 155.000 gulden. De gemeen te zal echter een nieuw gebouw moeten (Van een medewerker) SCHIEDAM De A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" houdt dinsdag 4 januari een ledenvergadering in het Ge reformeerd Jeugdhuis. De heer L. van Veelen (waarnemend tweede voorzitter) zai deze avond leiden. Naast de versla gen staat ook een bestuursverkiezing op de agenda. In de vacature van voorzitter J. van Katwijk staan kandidaat ir. G. A. Coppoolse en L. van Veelen. In de vaca ture van mevr. D. H. Drenth-Bos staat kandidaat mevrouw J. Verkade-Meyer en mejuffrouw P. Meyboom. Tevens is er een kandidaatstelling voor de provinciale staten. VLAARDINGEN Getrouwd: Jurg Hen drik Beulink. 25 j en Elisabeth Maria Kuil. 23 j; Maarten Koudenburg. 24 j en Louise Marianne Lor. 21 j; Jilles Cornells Brobbcl. 22 en Neeltje van Roon, 21 j; Mathijs Jaco bus Rijnberg. 27 en Maria Agnes Akemann, 20 j: Johannes Leendert Verkerk, 25 j en WUhelmtna Beekman. 22 j. Geboren: Jetty, d v M, H. de Groot en J B Rubingh, Kenau Hasselaarstr t3; Jacob Leen dert, zv L Bakelaar en A van der. Boogert. Spechtlaan 486. Overleden: Jenny van Zeventer. oud 2 dagen. Ammanstraat 29; Teunis Bakker. 58. eehtg v H van der Hoek, Markgraaflaan 86. SCHIEDAM Geboren: Lyda dvJ Hom mel en J Boele: Lizabertus M z.v. F G J van der Drift en F Weeda: Erwin z.v. P de Groot en E C Verveen; Sylvia d.v. L C J de Kok en G C Sterrenburg. Overleden: H C van Dooren, 79. stichten van ongeveer 100.000. 25.000 hiervan komt uit de bijdrageregeling jeugdzorggebouwen. Van het bedrag van 155.000 zal Fortuna een schuld aan de gemeente kunnen aflossen van 90.000. De rest zal kunnen worden besteed aan een financiële positieverbetering. Een kostendekkende huurprijs zou voor de vereniging komen op 23.000. Gezien de waarde van de vereniging voor de gemeenschap is een offer van de ge meente echter verantwoord. B. en W. stellen daarom voor de huur voor terrei nen en opstallen te brengen op 10.000 per jaar. SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema en zijn vrouw houden za terdag 1 januari van 16.00 tot 17.30 uur een receptie in de Aula van het Stedelijk Museum. ROTTERDAM Dow Chemical Internationaal NV, vestigingen in Rotter dam (Botlek) en Terneuzen, bericht dat haar naam met ingang van 1 januari 1966 wordt gewijzigd. De nieuwe naam is Dow Chemical (Nederland) NV. 9 MAASLAND Korpswedstrijd op. basis van 50 punten: J. Kleiwegt - 47, Fr. van Staalduinen Wzn 46. H. J» Korpel 46, G. Dekker 45, W- van Roon 45, C. Poot 45, A. P. Zeelenberg 44, M. P. Hanemaaijer 4. A. van den Berg 44, G. Poot 44, A. H. van Dorp 42, Fr. van Staalduinen Pzn 42, J J van Buuren 42, J van Zwienen .40, J Hanemaaijer 40, C. Klein Hesielink 40, J. Groenewegen 39, K. van Roon 33, A. J. van der Pol 33. A. Korpel 37, P. Boekestijn 36, J. Klein Hesselink 36 en P. van der Pol 31 punten. Vrije baan op basis van 30 punten: C. Poot 30. G .Poot 30, A Korpel 30 E P. Hanemaaijer 29. J. J. van Buuren 29, C. Klein Hesselink 28, H. J. Korpel 28, P. Boe kestijn 28, J. Groenewegen 28. Fr. van Staal duinen Wzn 28, J van Zwienen 27, G. Dekker 27, Fr. van Staalduinen Pzn 27, N. Pot 2 en K. van Roon 2L punten. O MAASLAND Zaterdag 1 januari 2al in Chr. Huishoudschool is vergunning verleend voor de verkoop van koffie, limonade, koe ken en "andere versnaperingen. Vooral voor de leerlingen van buiten de gemeente is dit een grote uitkomst. MAASLAND Zatrdag 1 januari zal -in de Ned. Herv. keifa geen kerkdienst worden gehouden. Hiervoor komt in de plaats een begroetingsbijeenkomst in het Trefpunt, die halfelf aanvangt. Mensen kunnen elkaar daar ontmoeten, om elkaar hun wensen te doen toekomen. ROZENBURG De raadszaal staat op Nieuwjaarsdag van 20 tot 21.30 uur open voor iedereen, die van de gelegenheid wenst gebruik te maken om burgemeester en wet houders de beste wensen voor het jaar 1936 aan te bieden. 15 9 ROTTERDAM Dinsdagmiddag' schopte de 68-jarige J. C. Koster uit de Walravenstraat tegen een ui, die op straat lag in de Rose-Spoorstraat. Hij verloor zijn evenwicht, viel enbrak zijn linkerbeen. Men heeft hem naar het Zuiderziekenhuis gebracht. NU het dak op de middenbreuk van de Laurenskerk voltooid is en kerk en to. ren weer één geheel zijn, hebben Gecoih- milteerden tor de zaken der Hervormde Cemeente Rotterdam bun achttiende mede- deling uitgegeven over het verloop van' de werkzaamheden bij de restauratie van de Laurenskerk. Zoals altijd wordt dit over zicht ingeleid raet een aantal historische.-: bijzonderheden. Bij een grote restauratie in de zeventiende eeuw werd een bijzonder, gedurfd staaltje bouwkunde vertoond i het rechtzetten van dé overhellende torénVast j is.konten te statin, dat de restauratie van,, meer dan driehonderd jaar geleden bijzon der ingrijpend is geweest.. De kap t» nog: juist voor de bouwvakvukantie van het nu bijna afgelopen jaar gereed gekomen. Daar na kwant liet werk in het schip aan de beurt. Zoals bij de Hollandse kerken, ge- bruikelijk, aldus de mededeling van y ;>iu- mitteerden, is het tongewelf dat de kerk ruimte aan de bovenzijde afsluit in de knpeonlruotie ingebouwd. Het vormt daar mee één geheel. Het gewelf boven het schip.: verschilt van de andere houten gewelven in de kerk. Het heeft aan weerszijden op.- ongeveer een derde van het gewelfveld een houten rib. Deze rib duidt aan, dat dit -' gewelf oorspronkelijk van latere tijd dateert" de dan de andere kerkgewelven in de Lau- - rens. ITet gewelf werd aan de binnenzijde voorzien van een eiken beschieting, die op;, dezelfde wijze werd beschilderd als; de reeds eerder voltooide gewelven. Öp de knooppunten kwanten grote gesneden rozet-- ten in kleur. Met jutedoek moest men deze rozetten voorlopig afdekken tegen dó-Valles bevuilende duiven, die dit deel van dei kerk reeds hebben veroverd. Grote 7 aandacht is er besteed aan de brandveilige heid. De reeds in transept en koor aanwezi ge semi-aulomatische sprinkler-installatie is( doorgetrokken naar het schip. Het gehele' leidingnet is beproefd. Aan de hliksembe-, veiliging is eveneens grote aandacht be steed. Inmiddels is ook in de kap van de- - niiddenbeuk de verlïchtingsinstallatie' "ge-"; reed gekomen.. Ook de hooggelegen ramen tn de niiddenbeuk kwamen dit jaar klaar.,*' Verder is er begonnen niet de. bekapping van de noordelijke zijbeuk. Het werk aan de zuidelijke zijbeuk is nog niet spectacu lair. Er klinkt ten slotte in de achttiende j mededeling van het college van gecommit teerden enige spijt over de wijze, waarop de Laurens in het stadsbeeld van het nieu- we Rotterdam past, of liever niet post/Er is. bij het herbouwen van de omgeving .weinig rekening gehouden met dit Rotterdamse kerkjuwcel, dat een zetting beeft gekregen 'r die er niet bij hoort. Floewel nog u its te- kend boven de omgeving gaat, aldus gecora- (uitteerden, de monumentale Laurenskerk thans nagenoeg schuil achter uitgestrekte,"; woningblokken met een uitgesproken horiU zontale inslag. Daarmee zal de Laurens ver-V- ntoedelijk nooit „vergroeid" geraken. Dal was vroeger heel anders, want toen was er'::: juist een grote binding tussen Laurenskerk 711 en omgeving. Het oude stadsbeeld vertoon- de in zijn samenstellende delen, vooral de v burgerhuizen bij de Laurenskerk, een over- wegend verticaal lijnenspel. De nok.van deV Laurenskerk, die liet bekronende element in dit stadsbeeld was, had daarin de langste' horizontale lijn. WOENSDAG 29 DECEMBER 1915';VI, Op Sen iiche strijdmacht in Albanië. j De door de „Petit Parisien" naar Alitn- j nië gezonden berichtgever seiutr „Stro- - tegische overwegingen hebben de Ser- - viërs gedwongen bun strijdkrachten .vóór -v liet overschrijden der Albaneesche gren. zen in betrekkelijk kleine groepen te; splitsen. Waar het Servische hoofdkwar-'-f; tier zich ophondt, is niet bekend. 'V De proviandering der Servische troe- pen van de kust uit is zeer moéilljk, daar de slechte wegen en de ruwheid 2 van het klimaat de transpórten naar het'-?'7.;; binnenland bijna onmogelijk makén;»Aj® Daarom zijn naar alle richtingen bood-: schappers uitgezonden om de- Serviê'rs^.^ aan te manen, naar de kuststreek komen. .i'teA1'''

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1