ex komt in 1966 Het grote Cerrtouri vliegreizen programma hoogste punt Evangelist Bert Rasker trouwde' J. de Lange L. M. voor 189 woningen 4 roepen jaarwisseling „Luchtvervuiling in Rijnmondgebied geen noodzakelijk kwaad" Arbeid in de Jeugdhaven Uitbreidingsplan Oost ontsloten t1aat*«lm**en Medische dienst favoriet in de kleine klasse Veel oud palier actie D. Niemantsverdriet -J nam afscheid m Wooncomplex voor 150 bejaarden HOOGERWERF wmm Winkeliers beboet bij verkoop vuurwerk -wit- DL ROTTERDAMMER Parina VRUDAG 31 DECEMBER 1965 Vraag het aan .bij: Cantourt vHagraizan n.v, Ik R. Laan tijdens vergadering SCHIEDAM Donderdagmid dag werd de vlag gehesen op het hoogste punt van het Nederlands Hervormde Bejaardentehuis, dat wordt gebouwd op de hoek van de Willem Andriessenlaan tegenover het openlucht-zwembad Groen- oord. Een aantal genodigden en leden van het bestuur- van de Stichting Bejaardentehuizen, on der meer voorzitter A.. Vijfwinkel jr, en secretaris W. A. van der Giessén, woonden de plechtigheid van deze mijlpaal bij. De stichting gaat uit, zoals bekend, van de diakonieën van de hervormde ge meenten te Schiedam en Kethel. (Van een onzer verslaggevers) Tuin GELUKKIG SCHIEDAM en dagelijks ;De Phüippijnen hébben een nieuwe president." Ferdinand Marcos, een 48- jarige vroegere ve.rzetsman, werd gis teren geïnstalleerd. KANTOORMACHINES ■^""""tlül. (019981 - 3697 OUDEJAARSAVOND NIEUWJAARSDAG Vanaf 4650/— GARAGE VAN DALEN N.V. fotïï" Voni Chr G"rf Kerk: ZONDAG 2 JANUARI .tV Kniltsttut IS, Haatlam Kaatoran 4* Amitudam: Vijzalatraatsz - Spuistraat SST A Apeldoorn: Stationssirait 143 Rotterdam: Graothandelssgabouw Hal 'A one gehaat todailand alle Ctbuio kantoren. 'It Si - 'fi s -v.-T. -v NATUURZUIVER OPWEKKEND VERKWIKKEND HOEK VAN HOLLAND „De lucht vervuiling in het Rijnmondgebied is be paald geen noodzakelijk kwaad. Het is zeker niet 20 ^at men de luchtvervuiling op de koop toe moet nemen om de wel vaart in dit gebied te verzekeren." Dit zei donderdagavond de heer R. Laan, fractie- vooratter van de P.v.d.A. in' de Rijn- mondraad tijdens de jaarwisselinagavond van de socialistische-partij in de Hoek De bewoners van het Rijnmondgebied lijn soms te gauw geneigd om de toe nemende vervuiling te accepteren als een van de konsekwenties van een hogere levensstandaard, aldus de "heer Laan. Dat is echter onjuist. Het moet mogelijk zijn om met name de raffinaderijen schoon te krijgen en „Rijnmond" ziét dat als een van de eerste en belangrijkste taken. Maar juist doordat 'men geneigd is de vervuiling van de lucht als iets vanzelf sprekends te accepteren komen er uit de gebieden, te weinig reacties. De heer Laan noemde met name dé Hoekse wijkraad die naar zijn mening - te zwak heeft geprotesteerd en te wei nig heeft geïnformeerd naar de vestiging van de BP-Raffinaderij ih Europoort. Of is het zo dat de reeds bestaande Gulf Raffinaderij in het geheel niet stuikt en dat men daarom aanneemt dat het ook met de BP wel'zal loslopen? Reacties uit de betrokken gebieden zijn bijzonder belangrijk, voor het goed/func tioneren vah~d£, Rijnmonclraddvèn het is daarbij_niet te vermijden dat men' Hierbij wel eèns in botsing zal komëri met be paalde gemeentebelangen, aiidus de heer laan. In de loop van 1966-denkt men het gehele complex,, dat, de naam Spaland. krijgt, te voltooien: De eerste paal werd geslagen op maandag 22 juni' 1964. De toenmalige voorzitter van de centrale kerkeraad, ds. C. van der Steen, zei toen, dat er met enige forse klappen op de. eerste paal ook in Schie- aam het tijdperk werd beëindigd, waar- in diakenen van een soort verheven positie uit liefdadigheid bedreven. Het bejaardentehuis zal 130 eenper soonskamers en dertientweepersoonska mers bevatten. Dé kamers voor de bejaar den zijn in de hoogbouw gesitueerd. Iede re bejaarde heeft een zit-slaapkamer, ruim elf vierkante meter groot, een por taal met wasgelegenheid, een toilet en en kast. Men zal kunnen beschikken over warm en koud water. In een kleine keu ken kunnen de bejaarden zelf broodmaal tijden en warme dranken bereiden. Het complex bestaat uit een hoogbouw van zeven verdiepingen en een laag bouw. Tussen de hoog- en laagbouw heeft men in een verbindingslid de hoofdingang ondergebracht. Bovendien zijn hier de centrale hal en de werkka mer van de directrice gevestigd, met een werkruimte voor de administra tie. Op de binnenplaats zal een tuin worden aangelegd, waar de bewoners van het tehuis zich kunnen verpozen. In de hoogbouw komen gelijkvloers een aantal kamers voor zieke bejaarden, die daar kunnen worden verpleegd. Voor contact met andere bewoners is KANTOOR! NSTAllATI ES VIAMOMGCN C*UJf8WK5TRAAHU TEUTON 0»>I-DIK3 SCHIEDAM Gisteren trad de evan gelist'Bert Rasker (27) in het huwelijk met mejuffrouw Jannie de Lange (20), voormalig Jeugdleidster van Jeugdhaven. Het huwelijk werd om twaalf uur in het Stadhuis voltrokken, waarna de kerkelij ke bevestiging werd gehouden om haif drie in de Magnalla Dei-kerk aan de Aibardastraat 65 door ds, A. C. Koeman Van vijf tot zeven-uur was er in Mai- son Westhuis, Warande 207, gelegenheid tot feliciteren, Waarvan velen gebruik maakten. Het echtpaar gaat wonen irij Heerhugowaard (N.H.), Van Goghstraat 10. De héér Rakser voelde zich erg aange trokken tot de evangelisatie-arbeid. Met .andere jongelui vormde hij evangelisatie teams. Voor de Ring van de Gereformeer de kerk van Voorne en Putten verrichte hij in de zomermaanden evangelisa tie-arbeid onder de talrijke badgasten aan het strand. Eveneens was hij onge veer vijf maanden groepsleider in de bekende Marta Stichting. Hier lag zijn dagelijkse taak hoofdzakelijk in het maatschappelijke ylak, wat niet in zijn bedoeling lag. Hij voelde datzijn roe ping lag in evangelisatie-arbeid. In dienst van de Amerikaanse HO- PE-Bible Mission werkte hij een tijdlang onder de woonwagenkamp-bewoners en trok hij met zijn geluidswagen van kamp tot kamp om de Blijde Boodschap to brengen. Gedurende al die jaren be steedde de heer Rasker een groot deel van zijn vrije tijd aan gedegen Bijbelstu die, - In Schiedam kreeg hij de laatste jaren bekendheid door zijn medewerking (met zijn geluidswagen) aan Youth for Christ en door zijn arbeid in de Jeugdhaven, waar hij zijn echtgenote leerde kennen. Twee jaar geleden kreeg hij zijn aanstel ling aan de reeds vierenveertig jaar oude Vereniging „De Autozending in Neder land." Met de bekende auto-met-geluidsin- stallatie trekt hij van half april tot half oktober door het grootste gedeelte van ons land. Gedurende de winter maanden stelt hij zijn plannen voor de volgende zomer op. Korte tijd geleden werd de heer Ras ker voor deze periode van betrekkelijk rust en honkvastheid „uitgeleend" als evangelist aan de gereformeerde kerk te Heerhugowaard, een gemeente van achtduizend zielen. De jonge evangelist zal er veel huisbe zoek moeten doen. Daarnaast zal het zijn taak zijn het gemeenteleven tot een gro tere geestelijke .ontwikkeling te brengen Geen gemakkelijk, wel een mooie opdracht. Mede dank zij haar ervaring als jeugdleidster 2al zijn jonge èchtgeno- te hem hierbij van grote steun kunnen zijn. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Donderdag middag heeft de voorzitter van de wo ningbouwvereniging Rotterdam aan Zee, de heer L. M. Bliek, de eerste paal ge slagen voor een complex van 189 wonin gen in het uitbreidingsplan „Oost". De eersle fase van het uitbreidingsplan om vat 89 woningwetwoningen, v(jftig be jaardenwoningen en 5S woningen in de Vrije sector. Het gehele plan, waarin ongeveer vijf- Dagblad „De Rotterdammer", Schie- S?ÏÏÏe redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na «uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898 - 6619). Agentschap J. v. Gogh, Dr. "amenhof- •traat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag', van 18.30 - 19.30 uur. - ,.®*a®gr'jke .telefoonnummers: Alarm J, ke_264666; 'alarm brandweer 269123; «arm G.G. en GX>. 269280. Apotheek: C. L Jansen, Swammerdam- «mgei 41, tel. 264917. "EN DAGELIJKS J*'J*Jntoor De Rotterdammer, Vlaardin- «J®. Smalle Havenstraat II, tel. 6775 (t>-g g. 010 - 115588). Uitsluitend redactie- raken 9493 (b.g.g. 6619). j .ehten bezorging Vlaardlngen: G. Bo- enstab. Van Beethovensingel 147c. tel. maand t/m vrijd. 18 - 19.30, zaterd. "■30 -19 uur. ^„""hgrljke telefoonnummers Vlaardln gen: Brand 4444; G.G. en G.D. 254. kL888&eek: Delta*F1:dc Vijfdelaan 112, honderd woningen zijn opgenomen, zal binnen vijf jaar njpeten worden vol tooid. „Gewapend" met helm en gekleed ia een witte oliejas dreef de heer Bliek met veel1 verve de eerste paal de dras sige grond in. In verband met de slechte weersom standigheden begaven de aanwezigen zich na de plechtigheid van de eerste mijl paal naar hotel De Kroon. Een groot aantal leden van de wijk raad en andere belangstellenden gaven van hun belangstelling blijk. Verscheide ne sprekers uitten hun vreugde over het feit, dat de ontsluiting van het plan „Oost" nu tenslotte eeri feit is geworden. De eerste 189 woningen worden ge bouwd door NV Beton- en Aannemings bedrijf Gebroeders Koudijs te Rotter dam. De huren van de woningwetwonin gen zullen komen op ruim dertig gulden, de bejaardenwoningen op 35. Bij de laat ste huizen zijn echter de centrale ver warming met de verwarmïngskosten bij de huur inbegrepen. Schiedam: Van 31 december tot en met 1 januari 24 uur: D. Houthuysen, Marconi straat 83, "tel. 268516; J. Moor, Burg. Knap- pertlaan 154, tel. 268680; Ch. A. Poll, Tuin- taan 82, tel. 267856. Op 2 januari van 8 tot 24 uur: mr. W. J. Damtjrinlc," B. de Beeren- broucklaan 16. te!. 268873; P. Sprey, Singel 76, tel. 268250; G. W. Ormel, Schoolstraat 5, tel. 264214; apotheek C. Jansen. Swamraer- damsingel 41. tel. 264817. Vlaardlngen: c. Lambrechts, Schiedamseweg 56. tel. 2374; W. H. Karreman, Prof. Rutgersstraat 40, telef. 5615: Apotheek Delta. F), de Vijfdelaan 112, tel. 8868. Maassluis: P. I. Wekkerm, Adr. Brouwersstraat 2—6. te!. 2125;-verloskundige mej. Van de Hoeven, W. Pijperplein'64. tel. 4380. Rozenburg: H. C. v. d. Graaf. Anemo- nelaan 2. tel. 2208. Hoek van Holland: J. J. Lonkhuyzen, Jolinkstraat 2, tel. 2627. 9 VLAARD1NGEN Op nieuwjaars dag zal de stadsbeiaardier Cor Don het Granjecarillon in de toren van de Grote kerk bespelen. De bespeling duurt san 12 tot 12.30 uur. er een bescheiden recreatieruimte. Bijzon der aantrekkelijk wordtde grote recrea tiezaal in de laagbouw met een Inge bouwd podium om toneelvoorstellingen te geven. In de laagbouw zijn eveneens de vertrekken voor de ongeveer dertig personeelsleden van het tehuis onderge bracht. De keuken krijgt een moderne outil lage. De maaltijden worden naar de kamers gebracht en niet in een zaal geserveerd. Verder vindt men in de geser laagb „jouw de provisieruimten, een bin nen- en waskamer, een hobbyruimte en verscheidene dienstvertrekken. De architecten H. D. Hakker en F.,J„ C. van der Vegt te"'Delft ontwierpen het bejaardentehuis. Het Raadgevend Bureau ir. A. Aronsohn N.V. te Rotter dam gaf adviezen voor gewapend be ton en staalconstructies en het Raadge- geven-d Bureau ir. Haarsma te Schiedam voor de elektrische installaties en cen trale verwarming. Teneinde de werk zaamheden niet behoeven te onderbre ken plaatste de bouwmaatschappij N.V. Korteweg te Breda een verwarmde loods op het bouwterrein. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Van twee win keliers nam de politie een hoeveelheid vuur werk in beslag in verband met .het-over* treden van de verordening bii het verkopen van vuurwerk. Eén winkelier was niet ln het "bezit van de vereiste vergunning; De ander liep een bekeuring op, omdat hij vuurwerk verkocht aan personen beneden de achttien jaar. Burg CoUjnstraat 60, tel. 01727-2136. SCHIEDAM Herv. Gem.: Grote Kerk 19.30 ds Hoffman: Bethelkerk 1930 ds Hem mes: Opstandingskei 19.30 ds Spaling: Vredeskerk 1930 ds Van der Steen; Kethel Dorpskerk 1930 ds Vons. Geref Kerk: Kethel De Ark 19.30 ds Krijger; Magnalla Dei Kerk 1930 ds Everaars; Julianakerk .19.30 ds Couvée. Chr Geref Kerk: 1830 ds Van Leeuwen. VLAARDINGEN Herv. Gem. Grote Kerk, 20 ds Bouterse; Bethelkerk 1930 ds Var. Noort; Holy-kapel. 19 dhr Van Zet ten; Immanuelkerk. 1930 ds Hoorn; Reho- bothkerk 19 30 ds Blei; Ichtuskerk 19.30 ds Do Jong. Holyzlekenhnis: 19 ds Kolkert Ger. Kerk: Oosterkerk. 1930 dr. Bos: Emmauskerk, 19.30 ds Aalbersberg; Holyka pel 20.15 ds Krol; Prlëlkerk. 1930 drs Kouwenhoven; Maranathakerk. 19.30 ds Le ver; De Wetering. 1930 ds Swen. Cfer Ger Kerk. Emmastr 116. 20 leesdienst Ger Gem. Westnieuwland 58. 20 ds Huls man. Chr Ger Gem Dijksteeg 6. 19 dhr Nijhof. Rem Ger Gem. Hoflasn, 19.30 ds Beukmnn. Leger des Hells Baanstraat. jaarslulting, 19. MAASSLUIS Herv. Gem.: Grote Kerk '19.30 ds Meijer. Gerer Kerk: 19.30 ds De Jong. Geref Kerk Vrijgem: 1830 ds Van Tongeren.. Ned Prot Bond: 2030 ds Beukman Leger des Heils: 20 oudejaars- overdenking Geref. Kerk: Immanuel kerk 1930 ds Aaftlnk. ROZENBURG Herv. Gem.: Immanuel kerk 19.30 ds Evelein; De Schans 1930 ds Van de Most. Geref Kerk: 1930 ds Hendriks. Chr Geref Kerk: 1930 ds Flar.tlnga. Geref Kerk Vrijgem: 1930 ds Deddtnr. HOEK VAN HOLLAND Herv Gem: 19.30 ds Wassink. Geref Kerk: 1930 ds Markus. Herv Evang: 17 ds Vroeglnde- welj. SCHIEDAM Herv. Gem.: Grote Kerk 19.30 ds Hoffman; Aula Kohnstammschool 1030 ds Jansen; Bethelkerk 1030 ds. Hemmes; Opstandlngskerk 1030 ds Zimmerman; Vre- BUTS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN TEL. »180S—5788 deskerk 1030 ds Van der Steen; Ket hel Ger. Kerk. Pniëlkerk. 1030 ds Ttemersma. Chr. Ger. Kerk, Emmastr. 116, 9 dhr Van 2?r T?efr* Gem. Westnieuwland 66, 10 oè. Huisman. Chr Ger. Gem. 10 dhr. NU- hof. Leger des Heils, Baanstraat. 10J0 bric. Soeverein. MAASSLUIS Herv Gem: Grote Kerk 10.30 ds Vogel; Ichtuscentrum 10.30 ds Meijer. Chr Geref Kerk: 10 ds De Jong. ROZENBURG Geref Kerk: 10 ds Potjer, Chr Geref Kerk: 30 ds Plantings. H2E£IaVAN HOLLAND Geref Kerk, 10 ds Smidt. Rtnr «(m: Grote Kerk 10 drs Wissink. 17 ds Spaltng; Bethelkerk 10 ds te Schroten: Opstandlngskerk j® 5S Spaling, 19 ds Hemmes; Vredeskerk 10 ds Hemmes, 19 drs Wissink; Kethel De Rank 830 dhr Bamhoom; Dorpskerk 10 dhr Barnhoom, 19 ds Visser, jeugddienst. 9«rcf kerk: Oosterkerk Q0 ds Griffioen. 17 os Everaars; De Ark 930 ds Janssens, 17 ds Pouwels: Magnalia Del Kerk 10 ds Krijger, 17 ds Heynen; De Goede Haven 10 ds Pouwels. 17 ds Couvée; Julianakerk 10 ds Everaars. 17 ds Krijger. Chr Geref kerk: 10 en 16 ds Drenth. erv Geref Evang: :o ds Boener. 18 dhr Van der Kamp. Leger des Hells: Lange Haven 27, 10 helligingsdlenst. 92.15 zondagsschool. '18.45 openl. pred. G. Verboonstraat. 1930 verlossingssamenkomst. Vrije Chr Geref gem: Jeugdhuis. Haven 97. 10 en 17 ds Luitjes. Herv gemo Grote Kerk 10 ds Van Veen. 17 ds Bouterse; Nieuwe Kerk 10 ds Bouterse, 17 dhr Van Zetten- Bethelkerk 10 dhr Van Lambalgen, 19 ds Van Noort; Immanuelkerk 10 ds Bics- broek, 19 dhr Van Lambalgen: Rehoboth- kerk (1 en 1030 ds Kolkert, 19 dhr Van Zetten: Ichtuskerk 10 dhr Westmaas, 19 da Blesbroek: Holy-kapel 10.30 ds Van Noort «n dhr Van Zetten. Ger Kerk: Oosterkerk 10 ds Swen, 17 drs Kouwenhoven: Emmaus kerk 9 en 1030 drs Kouwenhoven. 17 ds Krol: Pniëlkerk 9 en 1030 ds Krol 17 ds Swen; Holy-kapel, 9 ds Aalbersberg, 17 dr Bos: Maranathakerk 10 dr Bos. 17 ds Aalbersberg; De Wetering 19J5 ds Swen. Chr Ger kerk Emmaatraat HM. 10 lees dienst, 1730 ds Prins, Ds De Cockscbool, Rh de Goedestraat 162. 10 leesdienst, 15 ds De Boer. Ger Gem: Westnieuwland 56, 10 en 17 leesdienst. Chr Ger gem: 10 en 17 dhr Nijhof. Rem Ger gem: Hoflaan 10.30 ^-Yuyk" Leger des Hells, Baanstraat 10 en 1930 samenkomsten brig Soeverein. MAASSLUIS Herv gem Grote Kerk 10 uur ds Kalkman. 19 uur ds Van Noorden nen: Herv. Rusthuis 9 uur ds. Meijer; Ichtu scentrum 1030 uur ds Meijer; Jeugd- en kinderkerk Sursum Corda 40 uur de heer Spijker; Cath lokaal Grote Kerk 10 uur de heer Mostert; Gen de Wetstraat 10 uur de heer Siepman. Geref Kerk Imma nuelkerk 030 uur ds Dercksen. 1630 uur ds Aaftink: Maranathakerk 9.30 uur ds Aaftlnk. 1630 uur ds Dercksen. ROZENBURG Geref Kerk g.30 uur ds Broer. 19.15 uur ds Volten. chr Geref Kerk 930 en 15 uur ds Wljnsma. Geref Kerk VrlJcem 9.43 en 16.15 uur ds Ded. aens. HOEK VAN HOLLAND Herv Gem 10 en W uur ds Wassink. Geref Kerk ilO uur ds Kwant. 17 uur ds Markus. Herv Evang 1430 uur da Kleermaker. TrT (Van een medewerker) VLAARDINGEN De onlangs begon^ nen actie voor Kythera is in eerste instantie een volledig succes geworden. In de westwijk van de stad hebben jonge- 'V ren en ouderen zicfa ingespannen om met - behulpvan enkele'vrachtwagens aroveel r- mogelijk oud papier op te balen, wsar-'—5 ïanv.?eJopbrell8st bestemd zou zijn voor - o^klnderen van het Griekse eiland Ky- vïj- Alleen aan het oude: papier iwam daar- cSS door een bedrag binnen van bijna ƒ1000. il., V«df onb/jitgen de papierophalers tal Ci van lege flessen waarop nog heel wat statiegeld zal worden verkregen. Zoals we reeds meldden, ligt Kythera bij de zuidpunt van Griekenland, eens de woonplaats van 20.000 mensen, maar >de 3 toatete jaren steeds meer ontvolkt ten z. dished0 Van armoedige levensomstan- ijv- werlcteam van de Stichting Oecu- téil menische Hulp Utrecht heeft nieuwe hoop gebracht door het eiland leefbaar te willen maken. 7? Het Oecumenische team Is zich vooral S::? bewust van de noodzaak bomen te plan-- Bomen rijp het eiland brengen name- "i hjk schaduw om het gras te laten groei-- en, waarop weer Inidden vee kunnen t grazm. - Deze geven "weer"melk, wol en t vlees en zij kunnen één omwentelirte betekenen voor de economie van Kythe ra en de inwoners daardoor een beter leven geven. Ook is er een* groot gebrék aan water en samen met het werkteam "ri* tljn grote cementen waterreservoirs ontworpen, waarin het regenwater in'-de winter wordt verzameld, voordat het in de grond verdwijnt. (Van een onzer verslaggevers) T-".J VLAARDINGEN De Christelijk His- Sj- tonsiihe Kiesvereniging heelt afscheid ge- - nomen vaa de heer D. Niemantsverdriet.' De heer Niemantsverdriet is bijna twin- ug jaar Udjgeweest van de gemeenteraad voorde CHÜ. - Begin volgend jaar vertrekt hij haar 1 Driebergen. Voor de laatste maal woonde - hij een vergadering van de kiesvereni- ging bij. De voorzitter de heer M. Mooy 1 dankte de heer Niemantsverdriet voor -l bet vele werk dat hij voor de CHU en jl voor zijn stad had verricht Speciaal rijn optreden in de raad werd belicht.-De' heer Mooy zei, dat de heer Niemantsver- driet actief aan het werk in de raad had- .- deelgenomen. .Hij hoopte dat het schei- aenae raadslid nog vele jaren ln rust '*--* door mag brengen in zijn nieuwe woon- 1 plaats. ;w;v5f3 De heer Niemantsverdriet dankte de;. voorzitter voor rijn woorden. Hij memo- it reerde dat hij zijn werk in de raad en in W* de commissies altijd met plezier heeft gedaan. Hij wenst de CHU veel goeds - toe voor de toekomst. Vooral hoopte hij '.t: dat de samenwerking in PCG-verband, waarvan hij een voorstander is, in- de"*, toekomst zal blijven bestaan. rl* a, r.r VRUDAG 31 DECEMBER 1915 f Cerccftl ia de Acbietüche Zee. Pa- rijj, 30 Dec. (Reuter). Officieel bericht van den marinestaf: Een Oostearjjkêche viootdivüne, uit Cattaro vertrokken om Durazzo le be- schieten, is door vioolafdeeHngen der geallieerden aangevallen. De O-H.-tor- pedojager „Lika" w op. een mijn-ge>. loopen en vergaan, de torpedojageri„i „Trigl, (van hetzelfde type als de*;v> J-ika") i» door de Geallieerden in den* "T grond gehoord. De andere vijandelijke*.'"* schepen z(jn, vervolgd door de Geal-*._„ lieerden.' naar hun ba?>8 gevlucht ^'1 (De ,4-ika>: en de „Triglav" waren in 1913 van eUrpel geloopen, maten 800 ton. hadden een maximum melheid van 33,.v v knoop, waren bewapend met 2 kanon- "i-" nen van 10,6 en 1 cM, 'en 2.'torpedo-^:: laneeerhoizea.) .*'.v -f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1