Burgemeester in Nieuwjaarsrede Sanering van binnenstad vraagt grote aandacht ROTTEBDAM I* Westlandse veilingen hadden gunstig jaar knallend de lucht- in Andere klasse-indeling bij Tafeltennisbond NIEUWE DEUREN NODIG VOOR BUITENSLUÏS AAN DE LU J Brand in fietsenstalling FORTEX Bouwrecord Werf Gusto met „well-jacket" AGENDA Doel: opvoering van spelpeil Mooie hoge op oude hoofd Si m Ondanks vuur duistere zaak jpclIoUeriïmnmiT Groter overschot (f 3 miljoen) van Spaarbank Storm noodzaakte krediet Burgerlïjke stand Nieuwe GAB gaat op 18 januari officieelopen Inbrekers krijgen negen maanden Kind aangereden bij oversteken Kerstbomenbrand zeer geslaagd FORTEX weet raad met elke maat Politie rekende vandalen in Voor booreiland Sea Gem Terugbetaling van huisvuilbelasting Eerste paal modern schrootverwerkend bedrijfspand Uitbreiding glas boven venvachting -uit Voetgangster viel op ongelijke straat Meisje stak over: hersenschudding P. Kraaveveïd 25 jaar in dienst van J. G. Mak DINSDAG 4jAHUi Dh ROTTERDAMMER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In zijn Nieuw jaarsrede maandagavond op de eerste raadsvergadering in 1966 zei burgemeester H. Roelfsema, dat de sanering der binnenstad grote en voortdurende aandacht zal vragen. „Wij moeten probe ren in de komende tien jaren een nieuwe binnenstad op te bouwen. Niemand onder u zal menen, dat dit een eenvoudige-zaak is. Het wordt een'zaak van geduld, van intens overleg, van volhardende arbeid." Ü7 MBHNMÉp Sporthal Financiële zorgen Oude hoofd Rijnmondgebied Uitbreiding FORTEX Korte Hoogstraat 11 a Tel. 6151 Vlaardingen 'nndaas ....en morgen en dagelijks Pacina 3 ■Voorts zullen de interne en externe ver bindingen sterke verbetering behoeven. Pst zal in goed samenspel tussen Rijk, provincie en buurgemeenten moeten ge beuren. Het grondstramien ligt vast; met de uitvoering van vele plannen is een begin gemaakt. Het zal zaak zijn. zoveel (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het college van B. en W. vestigt er de aandacht op dat terugbetaling van in 1965 betaalde huis vuilbelasting mogelijk is. Dit kan gebeu ren aan mensen, die een eigen- of gezins inkomen hebben van minder dan ƒ5000 per jaar. Aanvragen voor deze terugbetaling moeten voor 1 februari worden inge diend bij het bureau van de gemeentebe lasting in het stadhuis. Formulieren zijn aan dit bureau verkrijgbaar. Verzoeken na 1 februari worden niet meer in be handeling genomen. H. ROELFSEMA inzet VV/OENSDAGAYOND 5 januari, enige maanden later dun men had gehoopt, zal iict geheel gerestaiirecrde Zakkendra- gershuisje. aan de -Velbrechtskulk in Delfs- haven officieel worden opengesteld. Dan zal Rotterdam een museum rijker zijn ge worden want, zoals men weet, is het Xtikkendragershuisje een dependance van liet Historisch Museum. Op de begane grond is de bekende en reeds vaker be schreven. tinnengieterjj ondergebracht. Deze gieterij met de historische tinvormen zal in bedrijf zijn. Op de eerste verdieping zal een expositie zjjn ingericht over de geschiede nis van Dclfshaven, waarbij het aeeent komt te liggen op de Pilgrim-Fathers, die in het voorjaar van 1620 uit Dclfshaven naar Amerika vertrokken om daar Nieuw Ply. mouth te stichten en er de grondslag te leggen van de Congregational Churches. Er bestaan slechts twee afbeeldingen uit de tijd van de Piigrim-Fatbers. die aan hen herinneren. Een ervan is een schilderij van Cen onbekende meester, voorstellend het vertrek uit Dclfshaven. Het andere is cen portret van Edward Window, cen van de Pilgrim-Fathers. Dit portret is geschilderd in 1651, toen Dinslow al op jaren was. Van beide schilderijen zijn reproducties op de expositie in hel Zakkendrugershuisje. yERMAATS Bakkerijen N.V. te Haarlem heeft het Rotterdamse hakkerijbedryf N.V. T. den Ilartigii o\ergonomen. De directie van Vermaal verklaarde, dat liet Rotterdamse bedrijf onder tie oude naam zal worden voortgezet. Het is de bedoeling dat het bedrijf T. den TIartigli zal worden gereorganiseerd, maar wat er precies zal gaan gebeuren, is thans nog niet duidelijk, liet staat vast, dat geen der leden van 'net personeel zal worden ontslagen. N.V. T. den Hartigh stond er de laatste, jaren niet al te gunstig voor en het dreigde nu in financiële moeilijkheden te geraken. Deze onderneming is een typisch hezorgingsbe- drijf. Wel beschikte Den Hartigh over twee winkels, maar het grootste deel van de om zet werd bereikt met rijdend verkoopmate riaal, waarmee een aantal buitenwijken van Rotterdam werd bediend. Drs. S. Vermant, directeur van het Haarlemse bedrijf, ver klaarde: „Aangezien de broodprijzen sterk zijn verpolitiekt in ons land, is het toch al ontzettend uitkijken in het Nederlandse bafcket'ijbedrtjf. (iaat er in dit soort mar ginale bedrjjven iels mis, dan zitten we onmiddellijk in rode cijfers.Bij Den Hartigh meent men, dot het bczorgings- karakter van de Rotterdamse onderneming deze ontwikkeling nog heeft versterkt. Ook onder de nieuwe broodprijs worden de marges voor bezorgd brood nog aan de lage kant geacht. Het overnemen van Den Har tigh door Vermaal i6 nicdc gebuscerd op de familierelatie die er tussen dc leiding van de Rotterdamse en die van de Haarlemse bakkerjj beslaat. mogelijk mee te werken aan het verho gen van het uitvoeringstempo. Voorts moet de outillage der ge meente worden verbeterd. Een nieuw raadhuis is bzpaald geen weelde, al zou het voorlopig moeten blijven bij de bouw van een werkgedeelte. De brand weer en de vervoers-, reinigings en ontsmettingsdienst zullen,het ogenblik zegenen, waarop zij in nieuwe, moderne gebouwen zullen zijn ondergebracht. En met deze drie objecten wil de burge meester beslist niet alles gezegd heb ben over de materiële outillage van de gemeente. Naast deze concrete zaken wiLde de heer Roelfsema erop wijzen, dat de leefbaar heid van Schiedam enorm zou winnen, indien het gelukte een eigen, cultureel patroon op te bouwen. Er is in de afgelopen jaren veel over cultuur spreiding en cultuur-verdieping ge sproken en geschreven. De burgemeester sprak ook de hoop uit, dat de heropening van het Stedelijk Museum in het midden van 3966 sym bolisch een nieuw begin mag worden van diépe bezinning op de eigen cul turele mogelijkheden en noodzakelijk heden van Schiedam. De op stapel staande culturele nota zal ons bij die die bezinning van dienst kunnen zijn, zei hij. Behalve de heropening van het Stede lijk Museum staat ons straks nog een andere belangrijke gebeurtenis te wach ten. Het werk aan de sporthad nadert zijn voltooiing en de burgemeester wilde gaarne de verwachting uitspreken, dat deze hal allereerst natuurlijk la spor tieve zin een zinvolle vrijetijdsbeste ding zat bevorderen. „Het is bijzonder gemakkelijk tal van wensen op te sommen met betrekking tot gemeentelijke activiteiten. Want wensen realiseren betekent het oproepen van fi nanciële zorgen. Nu is het een afgezaagd thema, om te spreken over de benarde omstandigheden, waarin de gemeenten financieel zijn komen te verkeren. En hoewel ik van mening ben en blijf, dat de voeding van het gemeentefonds onvoldoende is, ik zon juist om daarop steeds weer te mogen hameren met enige nadruk willen zeggen, dat de ge meentelijke zelfwerkzaamheid op het stuk der Inkomsten zo groot mogelijk be hoort te zijn. Daarmee wil ik niet beweren, dat de gemeenten er binnenkort weer florisant zullen voorstaan. Vele gemeentebestuur ders slaken in verband metde begro tingstekorten de verzuchting: Er kome een tijd, waarin een ieder, die een beroep doet op de gemeentelijke financiën, ge vraagd wordt reëel aan te geven, hoe en waarde middelen aan de overheid moeten toevloeien". „Schiedam heeft nog behoorlijke ont wikkelingskansen. Hei oude hoofd van Schiedam draagt een mooie, nieuwe hoge hoed, zo hoorde ik laatst op een provin ciaal bureau uitleggen. Bij geleidelijke vernieuwing van het oude hoofd (dat is de oude binnenstad) kan Schiedam mèt de nieuwe, hoge hoed een aantrekkelijke •woon- en werkstad worden. U behoeft mij echt niet te verdenken van lokaal chauvinisme. Ik besef heel goed. dat Schiedam een betrekkelijk bescheiden plaats in het Waterwegge bied zal gaan innemen, ook in de toe komst. Maar wél een plaats met durf en fantasie. ïk geloof er in, na gezien en bestuderrd te hebben, welke de mo gelijkheden voor de toekomst zijn. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Maandagmiddag heeft de heer A. Akkerman Sr. (81).de eerste pa,al geslagen voor het bedrijfs pand. dat zijn zoon laat zetten aan de Froduktiestraat hoek 4e Industrie straat. De Fa. A. Akkerman,.een verwerkings bedrijf van lompen en metalen afvalstof fen, huist momenteel aan de Galgkade en de Se Industriestraat. De heer A. Akkerman Jr. krijgt er nu een bedrijfs hal bij met een vloeroppervlakte van 400 vierkante meter. In de hal komt ook een kantoor. Een weegbrug voorin de hal zorgt ervoor, dat direct als de wagens met schroot binnen komen de lading gewogen kan worden, waarna het schroot op een zeer moderne wijze tot kleine pakketjes wordt ge perst. Ais de hal, die gebouwd- wordt door het aannemersbedrijf S. de Lange uit Maasland, over vijf maanden gereed is heeft Vlaardingen een nieuw modern schrootverwerkend bedrijf binnen de ge meentegrenzen. Mogelijkheden, die in "samenwerking met het gehele Rijnmondgebied èn ien bate ook van dat Rijnmondgebiar ten volle zullen moeten worden benut. De heer Roelfsema meende er zich van over tuigd te mogen houden.'dat de gemeente raad van Schiedam steeds zal blijven voorgaan in geloof in de taak van de eigen gemeente. Hij zei dat de raad daar bij zal kunnen steunen op de goede wil van het gemeentelijke ambtenarenkorps, dat ook in 1965 veel werk heeft verzet (Van een medewerker) SCHIEDAM Met muziek en de nodi ge knallen zijn maandagavond -volgens traditie zo'n vierduizend kerstbomen de lucht ingegaan en dat alles onder het toeziend oog van zeer vele Schiedam mers. De toeschouwers trotseerden de dreigende regen en togen in grote getale naar de reeds enkele maanden afgezette Burgemeester van Haarenlaan, nabij de Vlaardingerdijk, waar de laatste jaren ook het vuurwerk tijdens feestelijkheden wordt afgestoken. Jammer was het, dat de wegen nagenoeg onbegaanbaar waren en dat er bovendien geen verlichting aanwezig was. De bezoekers moesten de plaats, waar het vuur zou worden ontstoken, opzoeken door. naar de muziek uit de luidsprekers te luisteren en velen arri veerden te laat bij de grote kerstbo menstapel. Jongens van de Burgemees ter van Haaren-padvindersgroep 4 ston den om klokslag zeven uur met bran dende fakkels gereed om de brand in de bomen te steken. Eerst werden drie vuurpijlen de lucht ingeschoten, waarna de fakkels hun werk deden en binnen enkele seconden brandde de grote stapel kerstbomen. De SG-directeur, de heer P. v. d. Boom was getuige van dit fraaie schouwspel en de duizenden toeschouwers achter de afzet- hekken hadden een fraai gezicht op het vuur. Evenals trouwens de kijkers, die veiligheidshalve de Vlaardingerdijk be volkten en zodoende van grote afstand (maar zonder bemodderde schoenen) het vuur gadesloegen. Tijdens de brand gingen twaalf vuur pijlen de lucht in, waarvan de laatste de hardste knallen veroorzaakte en het ge heel grandioos afsloot. Veel dank werd DINSDAG 4 JANUARI 1916 Drooglegging Zuiderzee, Naar men verneemt is het ontwerp betreffende de drooglegging van de Zuiderzee nog steeds bij den Raad van State in be handeling. Treurige vooruitgang. In dc gemeente Bergh (Geld met ca. 10.000 zielen nam bei jeneververbruik in bet afgeloopen jaar met 3800 liter toe. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Spaarbank heeft in 1965 een overschot van ƒ3 miljoen meer dan in 1964 geboekt. Vooral de maanden mei, juni, juli en augustus heb ben hiertoe meegeholpen, want toer. ble ken vele Rotterdammers bijzonder spaar- gezind. De rest van het jaar bracht echter minder op, de overschotten haal den niet de bedragen van 1964, De inleg steeg vorig jaar met ƒ30 mil joen tot 252 miljoen. Terugbetaald werd ƒ27 miljoen meer dan in '64, dat is in totaal ƒ215 miljoen. Het inlegoverschot werd dientengevolge ƒ36 miljoen (33 mil joen in 1964 en ƒ31 miljoen in 1963). Aan rente werd ƒ15 miljoen vergoed, twee miljoen meer dan in 1964. Het gehe le bedrag dat de Spaarbank was toever trouwd bedraagt nu 474'miljoen, dat is ruim twaalf procent of ƒ51 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Het aantal spaarders groeide tot 545.000. Dat wil zeggen dat 63 van de 100 Rotterdammers aangesloten zijn bij de Spaarbank. ROTTERDAM De directeur van de Gem. Sociale Dienst, de heer J. van Mill, heeft gistermorgen aan do heer G. van den Berg, le ambtenaar voor Sociaal Werk D, ter gelegenheid van zijn 40- iarig dienstjubileum de eremedaille in goud behorende bij de Orde van Oranje Nassau uitgereikt, - via de microfoon gebracht vooj- alle me dewerkers, voor de Schiedamse Gemeen schap én de Schiedamse Jeugdraad, alsmede aan allen, die samenwerkten om deze grote manifestatie te doen slagen. Toch prefereerden velen een betere plaats van verbranding, want evenals vo rig jaar, toen de bomen bij het Plein 1940-1945 verbrand werden, kwamen ve len onder de modder thuis. SCHIEDAM De 59-jarige mevrouw A. van D.-B, viel maandagmiddag op de Singel, dichtbij de Rotterdamsedijk, over een ongelijk liggende tegel van het fiets pad, waardoor haar bril werd vernield en zij bovendien een bloedende wond boven haar linker oog opliep. Aangezien het niet uitgesloten was dat er glas van de vernielde brilleglazen in haar oog was terechtgekomen, bracht de GGD haar voor onderzoek naar het Gemeentezieken huis.. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 14-jarige scholie re Gerda G. Grob uit de. Gijsingstraat stak maandagavond plotseling de rijbaan van de Schiedamseweg over. Ze werd aangereden door een personenauto en is met een hersenschudding naar het Dijk- zigtziekenhuis gebracht. ROTTERDAM Op 2 januari was.de heer P. Kraaveveïd vijfentwintig jaar in dienst van het Aannemingsbedrijf J. G. Mak. De heer Kraayeveld heeft ai die jaren de belangen behartigd van de afde lingen inkoop en algemene zaken. Vanmiddag is de heer Kraayeveld ge huldigd op een receptie, die" hem ten kantore van het bedrijf aan de Bijlstraat werd aangeboden. NAALDWIJK Het jaar 1965 heeft DE Westlandse veilingen een omzetstij ging van 30 roVjoen gulden gebracht. De bedrijven met overwegend onverwarmd glas kunnen dan ook op bevredigende resultaten terugzien, maar de stookbedrlj- ven, zagen hun geveild bedragbed enke- lijk teruglopen. Dit is de conclusie van het bedrijfsover- zicht 1965 van de Bond Westland, waar bij de twaalf veilingen zijn aangeslo ten. Ook de besturen der beide West landse bloemveilingen noemen hun re sultaten bevredigend- De groenten- en fruitveilingen bereik ten in het afgelopen jaar een omzetcijfer van totaal ƒ247.844.000 tegen ƒ217.788.000 in 1964, een vermeerdering van ongeveer 13,8 pet. De beide bloemvelingen zagen de omzet stijver, van rond ƒ32.000.000 in 1964 tot f 7.5 miljoen in het afgelopen jaar. De omzetstijging van de groente- en fruitveilingen is niet op regelmatige wij ze verdeeld, terwijl bijvoorbeeld de vei lingvereniging te 's-Gravenzande een stij ging van ruim 24 procent noteerde, moest Honselersdijk het met ruim 5 pro cent doen. Deze verschillen houden zo wel verband met verschuiving naar meer bloementeelt in de omgeving van Honse lersdijk, waar de grote bloemenveiling gevestigd is, als met plaatselijk grotere aanvoeren van tomaten uit koude kassen, die een goede uitkomst gaven. Het totale glasareaal In het Westland breidde zich uit van 2.400 ha in 1964 tot 2483 ha in 1965. Gelet op de minder gunstige resultaten die in 1964 door de Westlandse tuinbouw werden geboekt is de uitbreiding, de vernieuwing en de intensivering in het glasareaal groter geweest, dan men had verwacht. De. met tomaten beteelde oppervlak te steeg van 1813 tot 1858 ha. De met druiven beteelde oppervlakte bedraag nog slechts 185 ha, hetgeen iets minder is dan in het voorgaande jaar. Het bestuur van de bond Westland deelde tijdens de bespreking van de bedrijfsresultaten mee dat bij het be oordelen van de cijfers over 1965 niet 'Van een medewerker) VLAARDINGEN Het bestuur van de afdeling Rotterdam van de NTTB heeft hesïo* ten tot inkrimping van de eerste, tweede en derde klasse. De drie afdelingen in de eerste klasse zullen tot twee worden teruggebracht en de vijf afdelingen in de tweede klasse zullen ook met één worden verminderd. De derde klassers zullen eveneens in aantal verminderen want deze worden van tien op acht gebracht en tenslotte zullen de tien afdelingen in de vierde klasse de stoot voor eengrootdeel opvangen want deze wordt uitgebreid tot liefst zestien afdelin gen. Het bestuur is ervan overtuigd dat met de sterker te vormen klassen het spelpeil in enkele jaren belangrijk zal kunnen stijgen. Zo zullen in het volgende seizoen verdere stappen worden gedaan om tot neg sterker bevordering van het gestelde doel te ko men. In de eerste klasse moeten de nummers zeven met de vijf kampioenen van de twee de klasse spelen om ten minste twee plaat sen in de eerste klasse, terwijl de nummers 8 tot en met 10 automatisch degraderen naar de tweede klasse. In de tweede klasse degra deren de nummers 8 tot en met 10 automa tisch naar de derde klasse. De nummers zeven spelen met de tien kampioenen van de derde klasse om ten minste vier plaatsen in de tweede klasse. In. de derde klasse degraderen de num mers 8 tot en met 10 automatisch naar de vierde klasse en spelen de nummers zeven met de tien kampioenen van de vierde klas se om ten minste vier plaatsen in de derde klasse. Tenslotte degraderen de laatstaankö- mende teams in de vierde klasse naar de vijfde klasse. In de vijfde klasse promove ren de nummers 1. 2 en 3 automatisch naar de vierde klasse. In de eerste klasse zal Intiem 2 zich wel weten te handhaven maar voor het eerste team ziet het er niet zo best uit. Dit team staat op een gedeelde zevende plaats met nog drie andere teams. In de tweede klasse heeft Hollandiaan 1 het kampioenschap bin nen bereik en dit team kan dus promotie maken als het verlengstuk je met succes wordt uitgespeeld. Shell 1 en Intiem 4 drei- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dat een voortdurend wikken en wegen onafscheidelijk is ver bonden met het beleid van B. en W. bleek opnieuw maandagavond tijdens de raadszitting uit het antwoord van de wet houder van gemeentewerken en grond bedrijf 5V. van Schooneveld aan het raadslid B. E. Colle (comm.), die het niet helemaal eens was met een krediet van 42.000 voor het aanschaffen van een stel deuren voor het bultenhoofd van de Buitensiuis. Het betrof hier voornamelijk de ho ge urgentie van dit stel nieuwe buiten deuren met het oog op eventuele wa- SCHIEDAM Geboren: Sonja d V T A. Witter en B. Rosman; Laura d, v. V. Jonker en J. Huchtonis, Thelma J. d.v. C. van Toorn en .r A. H. van der Wildt; Peter z.v, J. van Beugen en T. E. van der Brugge; Peter zv., J. Winkelman en. J. C. van Leeu wen; Celestina d.v. C. C. Jeijsman en E. W. M. Buring: Catbarina N. H. d.v. H. van der Vlist en T. Knops; Camille J. H. z.v. C. H, L. Kuijpers en C. J. M. de Zeeuw; Stepha nos J. M. C. z.v. C. L. A. J. van Adrichem en C. A. J van Winden: Joüanda d.v. C. van Tiel en M J Alblas; Ronald zv, H. E. C. van der Wal en E, M, H, Boef, Saskia d.v. W. Struijk en T. P. de Baan: Petrus C. N. v. N. M. Holleman en M, C. G. CoLlignon, Marijke d.v. A. Nagtegaal en M. C. G. Reedijk. Overleden: L. Bolk, M .G. H. Meuwissen, 8, wed Joehem; C, de Zeeuw, 88 wed. van Bochove. M. Perdaems, 86. W. J. J, Went 72, J. Groenhuljzen 80, J. Klander- mans, 69 wed.de Vries. C. A. Ouboter, 69, J. Krabbendam. 79 echtgeb Wessel. ROTTERDAM Uit een. automaat hangende aan de gevel van een sigaren winkel aan de Parkkade zijn 50 pakjes sigaretten gestolen. De ruit was ver nield. tervloeden. Wethouder Van Schoone veld had zich bij de hevige storm per soonlijk ter plaatse op de hoogte ge steld en hij had de ernst van de situ atie ingezien. Voor het buitenhoofd van de Buiten- sluis staan namelijk twee stel deuren ter beschikking. Deze vervullen afwisselend in de sluis 'hun waterkerende functie. De aanwezigheid van een stel reservedeuren is noodzakelijk 'om het normale onder houd aan de deuren te kunnen verrich ten. Maar ook om deze direct te kunnen vervangen bij ernstige aanvaring van de in het 'hoofd aanwezige deuren Het ene stel deuren dateert va-n 3953 en het andere van 1939. Bij verwisseling van de deuren is gebleken. dat het oud ste stel. dat op het ogenblik als reserve dienst doet, in niet al te goede staat ver keert. Met het herstellen van deze deuren zou naar raming 9500 zijn gemoeid. Vanwege hun ouderdom zullen deze deu ren na dit herstel nog met voldoen aan de hoge eisen, die uit veiligheidsover wegingen .gesitel-d moeter. worden. Aan de aanschaffing van een stel nieuwe deuren moet men dan ook de voorkeur geven en deze kosten 42.000. B. em W. achten deze uitgaaf verantwoord, aangezien het nog vele jaren zal duren voordat men de Bui tensiuis kan vernieuwen. gen in deze klasse het kind van de rekening te worden. Geen enkel Vlaardings team zal van de derde naar de vierde klasse promoveren. Degradatie kan worden verwacht van de teams Hollandiaan 3 en 4, Shell 2 en 3. Intiem 5 en 8 en Windmolens 1. In de vierde klasse bezetten Hollandiaan 6 en Intiem 10 de laatste plaats in hun afdelingen met één punt achterstand. 20dat de2e teams moeten oppassen niet' naar de laagste klasse te degraderen ROTTERDAM Dinsdagmiddag 18 ja nuari zal -dr. J. F. G. M. de Meyer, staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid, het nieuwe gebouw van het gewestelijk arbeidsbureau aan de Schiedamsevest officieel openen. Deze officiële opening is het slot van een bouwhistorie die reeds in 194J begon. Want direct na de verwoesting tan Rot terdam in 1940 was er overleg tussen rijk en gemeente over een nieuw gebouw en in 1941 werd de grond, waarop het nieu we GAB is opgetrokken, reeds voor dat doel gereserveerd. En in 1954 werd aan de Voorburgse architect ir, H. Geisdorfer opdracht gegeven tot het vervaardigen van een ontwerp. Door de bestedingsbeperking moest dat ontwerp jarenlang i neen kast blijven liggen. In het voorjaar van 1961 kon het nieuwe gebouw worden aanbesteed, maar deze aanbesteding, waarop fa, A. v.d. Bendt te Katwijk met 1.664.400 als laagste uit de bus icwam, moest in be raad worden gehouden. Ten slotte kon in augustus1961 de eerste paal in de grond gaan. Vier jaar is er gebouwd aan het pand, dat zes verdie pingen telt en ruim 25 meter hoog is. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De rechtbank heeft vanmorgen, dinsdag, de 26-jarige schilder W. G. G. B. en de 24-jarige kraanmachi nist L. L. S. veroordeeld tot een gevange nisstraf van negen maanden met aftrek resp. zes maanden met aftrek. Zij onder namen in de nacht van 18 september een poging tot inbraak in de poffertjeskraam op de Meent. Omwonenden die lawaai hoorden van stukvaUend glas, waar schuwden de politie. Tegen beidrn was twaalf maanden geëist. alleen rekening moet worden gehouden met de in 1964 opgelopen financiële achterstand in de bed rif ven. maar dat men hierbij ook dient te betrekken de algemene kostenstijging en de uitbrei ding en verbetering der glasopstanden en verdere intensivering van het glasa reaal. Ook over de export in 1965 Is het bondsbestaur tevreden: er hebben zich bij de afzet weinig moeilijkheden voorge daan, Oostenrijk blijkt van toenemende betekenis te zijn voor de afzet van toma ten, terwijl ook Zweden, Frankrijk en Engeland gunstiger exportresultaten te zien geven. De perspectieven voor dit jaar acht de voorzitter van de bond Westland, de heer L. J. Barendse, niet ongunstig, gezien de omstandigheid dat er geen grote voorra den stapelgroenten zijn. Bij de bloemen teelt is de welvaart een belangrijke fak- tor voor de verkoop en mogelijk zullen de feestelijkheden in verband met het huwelijk van prinses Beatrix ook van groot belang zijn. VLAARDINGEN Op de Burge meester Pruissingel stak maandagmid dag de 7-jarige Alfred E. V. de rijweg over zonder op het verkeer te letten. De jongen werd door een personenauto aangereden en moest met een hersen schudding en inwendige kneuzingen in het Holyziekenhuis worden opgenomen. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Maandagmiddag werd de haast traditioneel geworden kerst boomverbranding gehouden in Maassluis- Oost. In de morgenuren had een auto van de plaatselijke vrijwillige brand weer de inwoners nog even attent ge maakt op de verbranding. Dit had mede ot het gevolg dat er honderden kerstbo men n de brand werden gestoken, zeer tot genoegen van de aanwezige jeugd. Een en ander was prima georganseerd door de dienst gemeentewerken, die werd bijgestaan door de plaatselijke brand weer. De politie hield een wakend oog. De gebeurtenis trok grote belangstel ling. HOEK VAN HOLLAND Op het gro- te grasveld aan de Rijpstraat in Hoek van Holland gingen maandagavond bij na duizenden kerstbomen „in de fik", zoals de lieve jongelui dat plegen te noemen. Organisatie van deze massale kerstboombrand wos weer in handen van Jantje Korteland en zijn kornuiten. Het moet gezegd, ze hadden het weer goed voor elkaar. Alle Hoekse -knapen sjouwden hun bomen keurig naar een verzamelplaats. De jongens vroegen po litiebewaking aan en rond half acht de vlam in de bijna duizend bomen met in de top een stroo-pop gevuld met vuur werk. Het duurde, bijna een uus voor dat de vlammen het loodje legden en de enthousiaste jongelui hun taak als be ëindigd beschouwden. h SCHIEDAM De politie bracht maan dagavond een 26-jarige kok en een 24-ja- rige bankwerker, naar het bureau aan de Lange Kerkstraat. Beiden verkeerden onder invloed en hadden aan de Park weg en de burgemeester Honnerlage Grethelaan verkeersborden afgerukt en vernield. Bovendien hadden ze op de Lange Kerkstraat twee reclameborden vernield. 9 Van L. de V. uit Rotterdam werden maandagavond van zijn volkswagenbus je, dat geparkeerd stond achter de West molenstraat twee buitenspiegels ont- ontvreemd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Kerstvakantie van de scholen duurt nog steeds voort. Het. probleem voor de scholieren is hoe ze zich aangenaam zullen bezig houden. Twee jongens uit de Westdijk wisten er raad op: zij stookten maan dagmiddag een mooi vuurtje in de fietsenstalling van de Hugo de Grootschool aan de Cura$aolaan. Maar toen het houtwerk van de stalling vlam vatte nam het resultaat van hun brandstichting grotere vormen aan dan zij zelf gewild hadden. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te doven. Door de grote hitte sprongen enkele ruiten van de schooL kleedt u altijd een klasse beter! /-ISTEREN, zat ik in een rode kunstleren'stoeL en voor een. hoge spiegel, terwijl me uitvoerig werd verteld hoe moeilijk de:he renkappers het' vandaag de; dag hebben: Al knippend, - kammend en borstelend deed.m'n kapper-zijn verhaal over de lage tarieven en het schijntje aan loon -waarmee bedienden al jaren'en jaren weke lijks naar huis - gaan. „Heus,' me neer, het is de ondergang van ons vak", zei hij. „Hier in de buurt hebben de laatste jaren een stuk of vijf kappers hun zaak dichtge daan. 2e zagen er geen brood meer in. Ze werken nu in een fa briek of zo en verdienen daar en kele tientjes meer." „En ik ken er nog veel meer die er over denken te' sluipen of bij een kappersbaas weg willen. Dat vindt u toch niet gek als 'k u vertel dat een bediende in de week aan honderddertig gulden vuil komt, en dan moet ie er nóg vijf jaar knippen op hebben zit ten." De man in de lichtblauwe kappersjas liet z'n schaar vliegens vlug door mijn haar dansen en. zei enigszins geïrriteerd: „Maar het is de schuld van de kappers- bonden, die zijn veel te slap. 2e moeten bij de regering met de vuist op tafel slaan en opkomen voor ons vak. Wie wordt er met deze lonen nou riog kapper? Toch geen sterveling? Je moet maar voor een gezin staan,'dan kun je toch niet thuiskomen met hondérd gulden." T TIT het gesprek dat zich. tussen hem, zijn bediende, m'n buur- man in de stoel, de wachtenden en mij ontspon, kreeg ik de indruk dat de kappers voor honderd pro- cent gelijk hebben. Dé uren waar in ze niets te doen hebben bijvoor- beeld, zijn alleen maar verlies gevend: De kappers moeten't,heb- ben van een volle zaak. „Dart kun je misschien aardig draaien)" zei hij. „Maar wie heeft dat tegen woordig?" - Om het als. kapper redelijk te hebben zou knippen drieyijftig moeten kosten, zó beweerde hij. „Nou betaalt men bij mij van twee gulden tot tweevijftig en als ik u dan vertel dat een vakman gemid deld drie mensen per uur knipt, dan hoef ik u niks te vertellen: Scheren, meneer, ik doe het voor m'n goeie klanten als ze 'r om vragen, maar graag?, nee hoor. Ik kryg er nog geen piek-voor en d'r gaat een tijd inzitten....'".;' Hij was klaar met mij,en tijdens het afborstelen zei hij nog: „Vroe ger hadden de kappèrs nog neven- inkomsten. Loterijbriefjes verko--ï peh, dat leverde één aardig centje op. Is er nu niet meer bij. De ver koop van eau de cologne, brillan tine enzo, gaat ook zo best 'niet meer. De mensen kopen eérdèr bij de grote warenhuizen of super markten, daar zijn die spullen goedkoper. En dacht u dat men nog een frictionnetje neemt? Kom nou, hooguit twee per dag raak ik 'r kwijt. De mensen hier'hebben, niks voor hun - uiterlijk over." TJET waren de laatste woorden die ik 'over de kappersmoei lijkheden hoorde. Ik-was geknipt en stapte r.aar tuiten. Over een paar weken ga ik weer naar hem toe. 't Kan niet anders. Zdals een slager en een groenteboer, is ook een kapper onontbeerlijk. Maar waar moet het naar toe. als de een na de ander schaar, kam, borstel en scheerkwast neerlegt? Ik wil niet somber doen, maar als het doorgaat zoals ik tijdens het half-- uurtje knippen hoorde, dan voor spel ik dat we óver, pak weg, tién jaar allemaal (mannen en jongens dan, want in het damesvak is het beter, dacht ik) „doe-het-zélvers" zijn. Chr. Sociale Belangen: Ned. Bond v. Oiid-Strijders, jaarvergadering, 20 Arcade: Aquariumver. Natuurgenot in Huis, vergadering 20 Irene: Cultureel Jeugd paspoort, voor lichtingsavond. 20 Geref. Jeugdhuis: A.R. Kiesvereniging, Ledenvergadering, 20 en morgen Passage Theater: Kunstcentrum Schie dam .Balletuitvoering, 20 Wijkcentrum :Pers. Ver. Coop: Kon taktavond. 20 Irene: Pers. Ver. Coop: Kontaktavond, 20; Sehied. Filmclub, Kontaktavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 28, tel 263954 (b.g,g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898 - 6619). Agentschap J. v. Gogh Dr. Zamenhof- straat 139 tel. 152400. Klachten bezorging; Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Apotheek Jansen, Zwaxnmer- damsingel 41, telef. 264917. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gedurende 21 .werk-, dagen heeft de bij de I.H.C. Holland behorende werkmaatschappij Werf Gusto een zogenaamde „well-jacket" gebouwd. Dit is een stalen constructie, die boven een in zee aangeboorde pro ductieve put wordt geplaatst, zodat de boorinstallatie kan worden -verwijderd en naar een nieuwe plaats gesleept. De ramp met het booreiland Sea Gêm heeft echter tot gevolg dat BP, waar voor de „Well-jacket" werd gebouwd, momenteel geen gebruik van de instal latie kan maken. De stalen constructie zal daarom weer naar Nederland wor den teruggesleept: Op 24 november werd de, spoedopdracht verkregen voor» de Installatie, die be stemd was voor de gasput die de'Sea Gem ongeveer zeventig km uit de kust. bij het Engelse Yorkshire, in de Noordzee heeft aangeboord. Op de stalen constructie, die-een hoogte heeft van ruim vijftig meter, bevindt zich een helicopterdek, met daaronder een werkdek, waarop de kostbare hoger drukaisluitèrs zijn gepleptst. Op. bet eerste gezicht lijkt de constructie van eenvoudige aard. Toch moet het ge vaarte aan hoge eisen voldoen. In-to taal verwerkte méri245 ton staal in de installatie. De bouw van deze „Well-jacket", die op het bedrijf in Slikkerveer gebeurde, werd ongunstig beïnvloed door vier dagen stormweer, waarop geen gebruik van de kranen kon. worden gemaakt, en twee dagen, waarop het terrein gé- deeltelijk onder water kwam te staan. Desondanks kon de installatie maandag 20 december worden ^opgeleverd. i'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1