1 Mr. Spaanderman nieuwe RP? munten en tussen prei Ook in Opper-Volta grijpt het leger naar de macht Ir. J v. d. Berg (K.v.K.in jaarrede: spook van temporisering waart nu lang genoeg rond Zorgen over laag tempo van uitbreiding voorzieningen Dalende winst probleem ondernemers j Rijnmond niet eens met grenskwestie Hensen bouwt grote kraan voor v trio lokte mannen mee naar huis Overste Silver nu gedetacheerd te Soetens won van Van Prooijen Serooskerke in opschudding Instemming van president Twee namen Kamervragen over personeel van gevangenis Slachtoffers zwegen voor IN! DE ROTTERDAMMER Pagina 4 DINSDAG 4 JANUARI 1966 (Van een onzer redacteuren) U OTTERDAM Het spook van de temporisering van werken, die beslissend zijn voor onze welvaart heeft nu lang genoeg door Rot terdam gewaard, aldus ir. J. v. d. Berg, voorzitter van de Kamer van Koophandel in zijn middag, dinsdag, gehouden jaarrede. Naar zijn mening zal de centrale overheid de „nationale kostwinner" (lees Rot terdam en het Waterweggebied) voldoende middelen moeten ver schaffen om zijn vooraanstaande rol in de economie te blijven spelen. Jaarrede ir. v. d. Berg SAMENWERKEN RIJNMOND i Antwoord dagelijks bestuur op vragen RIJS WIJK-ÓAMTROFEE CEROOSKERKE (Van een onzèr verslaggevers) VLAARDINGEN Met ingang van 1 januari 1966 is mr. A. P. Spaanderman belast -met dé waarneming van het commando van het district Vlaardingen der rijkspolitie te water. Hij 'al waar schijnlijk overste P. C. Silver op volgen die,, zoals gemeld, be noemd is tot hoofd van de Veilig heidsdienst van het Koninklijk' Huis. OEAGADOEGOE In de cen traal Afrikaanse staat Opper- Volta heeft het leger gisteren on der leiding van luitenant-kolonel Lamizana de macht in handen ge nomen. De machtsovername ge schiedde nadat gedurende het af gelopen weekeinde relletjes en een algemene staking waren uit gebroken uit protest tegen de door president Jameogo aangekondigde soberheidsmaatregelen. HB Slttizcn krijgen grote foeui't Beide ..haas'' Te laat Weer reusachtige tankeropdracht Uitbreiding haven van Paramaribo Schat Eigenaar Overheid moet kostwinner (haven) middelen geven „Wanneer ergens-ta «W lawd" de nade len van de huidige economische ontwik keling sterk worden ervaren dan is het wel in dit gebied dat in grote mate op de tocht der - Internationale concurrentie staat", aldus de heer V. d. Berg. „En alsof de ondernemers hier het daarmee nog niet moeilijk genoeg hebben voegt de overheid nog eens een immens pro bleem toe door te weinig middelen op het juiste moment te fourneren voor ROTTERDAM De voorzitter van de'Kamer van Koophandel, ir. J. van den Berg, heeft vanmiddag in zijn nieuwjaarsrede zijn bezorgdheid uit gedrukt over de dalende winstmarges in het bedrijfsleven. Prijsverhogingen om de kostenstijgingen op te vangen worden het bedrijfsleven mondjes maat toegestaan of ze zijn door inter nationale concurrentie onmogelijk. Met name voor vele Rotterdamse ac tiviteiten zijn het de voorwaarden op de wereldmarkt die de te 'vragen prijs bepalen en niet andersom. Ir. Van den Berg zei dat de winstmar ges in de belangrijkste produktieve sec toren van onze economie „schrikbarend dalen. Het zijn juist deze sectoren, die de kostwinners van onze economie zijn. Dë situatie van full employment en van full capacity heeft goede en kwade kan sen en juist de kwade krijgen de laatste maanden- wel de overhand. De waarde vastheid van het geld,, de groeikracht van .het bedrijfsleven en het gevoel van wel zijn van ons volk komen in het gedrang. Volgens de voorzitter, van de Rotter damse Kamer van Koophandel bestaat het gevaar dat de factor arbeid snel uit, és markt wordt geprijsd door de jaarlijk se loonstijgingen, die de produktiviteit ver overtreffen en door de eventuele ver dere verkorting van de arbeidstijd. Voor beelden van deze situatie zijn er sinds enkele weken en ir. Van den Berg vreest dat er nog meer vo'gen. Een verdere stijging van de materiële welvaart en van welzijn' zijn thans alleen nog te verwer kelijken als op het kostenviak van de ondernemingen een periode van conso lidatie volgt. uitbouw van deze haven met haar natio nale en internationale betekenis. De betekenis van de NS is groter dan die welke in het hoofdkantoor in Utrecht zichtbaar wordt. Zo is het be- lang van onze haven groter dan alleen maar dat van het ontvangen van 28.000 zeeschepen en het overslaat van 120 miljoen tot goederen, evenals trouwens de betekenis van een ahoy'-hal voor Rotterdma boven de direct zichtbare van het tentoonstellingsgebouw uitgaat. Hoe men het ook wil uitdrukken, steeds zal blijken dat dit gebied in belan grijke mate als nationaal kostwinner moet vvorden beschouwd. Men kan het Rotterdamse havengebied niet tijdelijk voor vol verklaren of de aanleg van een nieuwe havenmond maar een paar jaar opschuiven, want dat heeft te gro-te con sequenties. De Kamer van Koophandel maakt zich voortdurend zorgen over de geringe snelheid waarmee de haven en de daar- aanverbonden voorzieningen, zoals de verbinding Europe or t /Botlek met achterland worden uitgebreid. Nu is er gegronde hoop, aldus ir. V. d. Berg, dat de voor de haven in uitzicht gestelde termijnenn iet wederom worden ver lengd. In het afgelopen jaar ging het met de haven zoals we gewend zijn. Meer en grotere schepen en meer overslag. Vorig jaar is de. Kamer begonnen met een stu die over de trendmatige groei van het havenverkeer in vergelijking met die van omliggende havens. De studie behan delt de ontwikkeling op langere termijn voor de overslag'der hoofdgoederengroe- peh en voor de nettotonnage en het aantal verwerkte schepen in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en Hamburg. Daaruit blijkt dat de Maasstad zijn positie In het algemeen zedelijk weet te handhaven. Dit beeld dat alleen slaat bp fysieke grootheden en niets zegt over geldomzetten en winstmarges moet zo blijven. Maar of het lukt hangt volgens de Kamervoorzitter af van de snelheid waarmee havenbekkens en terreinen ge reedkomen en ook van initiatieven uit het bedrijfsleven. Van de ondernemers wordt veel ge vraagd in een tijd die daartoe niet inspi reert. In dit verband wees ir. V. d. Berg op de snelle ontwikkeling in de contai ner- en ferrydienstsector. Hij prees het dat op ondernemersniveau orerleg wordt gepleegd over de toepassing der nieuwe technieken. Doordat soms nieuwe projec ten gezamenlijk door ondernemingen uit verschillende havensteden worden opge zet ontstaat van nature een zekere samen werking en taakverdeling. De overheid kan en mag een dergelijke taakverdeling nimmer opleggen. Wel achtte ir V. d. Berg het nuttig dat met de samenwerking door ondernemers P. C. SILVER nu Soestdijk nauwer overleg tot stand komt tussen de bestuurders van de Noordzeehavens. De periode is voorbij dat havenbeheerders geheel hun eigen weg kunnen gaan zon der contact met hun nabije collega's. De rivaliteit in de slechte zin van het woord dient nog slechts een onderwerp van historische betekenis te zijn. Iedere haven heeft langzamerhand op ondeme- mersnlveau zoveel samenwerking met de anderen, dat er van een duidelijke verwe venheid sprake is en dat de eenzijdig heid steeds minder wordt. Rotterdam bijv. Is al lang niet meer alleen transito haven, maar daarnaast Industrieel cen trum, gebouwd op de vele grondstoffen die worden aangevoerd of geprodu- Niet tijdig uitbouwen van zee- en luchthavens van de infrastructuur vormde tot dusver samen met het arbeiderstekort vaak de enige factoren die direct of indirect de groei afrem den. Dat betekent echter meteen stil stand en relatieve achteruitgang. Een en ander hangt ook samen met de ruimtelijke ordening in het kader waar van de zware opgave is gesteld te zorgen dat ook in het jaar 2000 ons land leef baar zal zijn. Duidelijk is volgens ir. V. d. Berg dat daartoe grotere bestuurlijke eenheden noodzakelijk zijn. Hij was blij dat dit gebied ai gelegen heid krijgt ervaring op te doen met een gemeentelijk bestuursorgaan. In de korte tijd van zijn bestaan is gebleken dat de verstandhouding tussen Rijnmond en de Kamer goed ls. evenais die met de ge meentebesturen. ROTTERDAM Het dagelijks be stuur van Rijnmond heeft de vaste commissie van Ivmenlandse zaken uit de Tweede Kamer verzoeht om op schorting van haar grenswijzigingen tussen Maassluis. Maasland, Vlaardin- gen en Naaldwijk. Dit verzoek is gedaan om te bevorderen dat de commissie rekening kan houden met een advies van de Rijnmond raad. Een en ander blijkt uit het antwoord van het dagelijks bestuur op vragen, die de heren P. v. d. Snoek en J. Smit, wethouders van Maassluis (de laatste is ook Rijn mondraadslid) hebben gesteld. Het dagelijks bestuur betreurt dat twee onderdelen-van het oorspronkelijke plan, waaronder de voorgenomen uitbreiding DEN HAAG De vijfde ronde van het damtornooi om de zilveren RiJswUk-trofce heeft geen veranderingen in de kopgroep tot stand gebracht. Gordijn vond in Dolle een gewillig slacht offer, terwijl Weerheijm van de wisselvalli ge Toet won. De Rotterdammer Soetens blijft goed volgen..Ditmaal won hij van zijn stadgenoot Van Prooijen. Uitslagen: Th. van Prooljen-M.; H. Soetens 0-2; T. Gordijn—A. L. J. Dolle 2—0: J. C. Weerheijm—K. Toet 20. C. v.ri. Scheer C. Varkevisser afg. Stand: 1. Gordijn 10 uit 5. 2. Weerheijm 8 uit 5; 3, Soetens .7 uit 5: 4. Varkevisser 4 uit 3, 5. Toèt 3 uit 5. 6. Vart Prooijen 2 uit 5: 7. Van der Scheer D uit 4.' De uitslagen van het B-tornooi luidenJ. A.-de Jong—H. Westerbeek afg. J. Roczen- btii-g—D. Dihbets 1—I, C, Klistere—Th. 'J. van stein 2—0: P. c. v.d. Laan—H. de Hardt 11. Kusters leidt hier met 8 - uit 5, voor Roozenburg met 6 uit S en De Jong met 5 uil 4. MIDDELIE In de afgelopen nacht is de 51-jarige handelaar in veevoeders W. F. J. Beelen uit Hoorn door slippen met zijn auto in de naast de Hoornse- jaagweg te Middelie gelegen sloot gereden en verdronken. NOORDWIJK Op weg naar zijn werk in Den Haag is de 53-jarige archi tect H. J. Krijger dodelijk verongelukt. De heer Krijger slipte in Noordwijk bij een' inhaalmanoeuvre op de Herenweg, waarna hjjin botsing kwam met een an dere auto. Op weg naar het ziekenhuis overleed hij. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De N.V. Machinefabriek Hensen is bezig met de bouw van een enorme bouwkraan, die geplaatst zal worden bij het nieuwhouwdok voor schepen van 150.000 tón van Wilton- Fyenoord in Schiedam. De kraan 2al in april of mei worden afgeleverd. De poortkraan, waarvan de ligger 51 me ter boven de begane grond uitkomt, is de grootste in zijn soort ooit in Ne derland gebouwd. Totaal (met twee katten) zal 200 ton kunnen worden ge hesen. Onder de ligger zal een draai- kraan met een capaciteit van 15 ton worden aangebracht De kraan is een speciaal-bntwerp van Hensen. E> OTTERDAM In de grote koellhuï- zen aan de Rotterdamse hapzena wordt op het ogenblik hard gewerkt: sommige grossiers verwedken per dag tien ton varkensvlees. De oorzaak van at die activiteit is, zoals men weet, het sluiten van onze .grenzen door het bui tenland naar aanleiding van het op- treden van mond- en klauwzeer. Ne derland laat zich daardoor niet ontmoe- digen, maar het slacht rustig verder. Het varkensvlees wordt daarna inge vroren en voor later bewaard. Het in de Rotterdamse koelhuizen opgeslagen vlees komt overal vandaan. De hierby afgebeelde partij was ge slacht in Boxrtel. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De politie heeft twee dieven en een heler gearresteerd, die bekend hebben dat ze mannen aanklamp, ten, mee naar huls lokten en daar uit schudden. Er ls echter geen enkele aan gifte binnen gekomen. De politie ver zoekt de slachtoffers) dit alsnog te doen. De roverijen zijn van de laatste maan den. De 31-jarige kantoorbediende ging de straat op en klampfte dan. de mannen aan, waarvan er een aantal op zijn at tenties inging en met hem mee ging. In een woning aan het "Wcstein'de wer den de slachtoffers dan aangevallen door de 23-jarige kok P. J. H. G. S. en de 22- jarige dameskapper J. de K. De zaak kwam aan het licht toen de kok en de dameskapper in de nacht voor de jaar wisseling op heterdaad in de Vos van Tuinstraat werden betrapt bij een in- braakpogiiig. Ze trachten een poeliers winkel binnen te dringen. Bü huiszoe king werden een suède jasje en een da mestas gevonden, die bij V en D waren gestolen. De kantoorbediende was de he ler. Toen het drietal op het politiebureau nader aan de tand werd gevoeld, kwam het verhaal van de roverijen er uit. Van de buit is niets gevonden. De mannen staan bij de politie reeds bekend wegens diefstallen. Ze zijn voorgeleid aan de of ficier van justitie. van Maassluis in noord-westelijke rich ting. eruit zfjn gelicht. Te meer vindt het college deze gang van zaken teleurstel lend omdat de Rijnmondraad hierin niet is gekend.' Het ligt in de bedoeling van het dage lijks bestuur deze kwestie te bespreken in de vergadering van de Rijnmondraad die vrijdag 14 januari zal worden gehou den. Een voorstel dienaangaande kan worden verwacht. Staatssecretaris drs. Th. J. Westerhout van binnenlandse za ken is op de hoogte gebracht van "dit standpunt. ij (Van een onzer redacteuren) U nlt Sërnnskerk* Pieter Christiaans uit Serooskerke kon zijn ogen niet geloven, toen hij gistermiddag bij het „uitdoen" van prei op een stuk grond, dat hij van de gemeente Serooskerke had gehuurd, ten gouden munt op groef. Terwijl hij de munt nog ver baasd in zijn handen hield ontdekte hij een tweede. Nieuwsgierig zocht hij hetland verder af, en enkele uren latèr wa;s hij in het hezlt van een drie- Ir. J. v. d. BERG vele zorgen Mr. Spaanderman was tot dusver waar nemend districtscommandant van de rijks politie te Leeuwarden. Hij is dirigerend officier der Rijkspolitie derde klas. De vermoedelijke nieuwe districts commandant heeft maandag zijn nieu we functie aanvaard omdat de heer Sil ver met Ingang van gelijke datum werd gedetacheerd te Soestdijk. Na het hu welijk van prinses Beatrix zal hij com missaris C. Sesink opvolgen als hoofd van de veiligheidsdienst van het Ko ninklijk Huis. De heer Silver (54) is twintig jaar aan het district Vlaardingen, dat geheel Zuid- West Nederland omvat, verbonden ge weest, Hij begon, zijn loopbaan in 1923 als stuurman bij de Holland-Amerika Lijn en trad in 1931 als schrijver in dienst bij de Rotterdamse gemeentepolitie, waar hij in 1938 inspecteur werd. In hetzelfde jaar werd hp tewerkge steld bü de gemeentelijke rivierpolitie en In 1946 kwam hij in de rang van ka pitein bü de Rijkspolitie te water in het district Vlaardingen. In de jaren 1952/1953 adviseerde de heer Silver de regering van Thailand over de organisatie en opbouw van een waterpolitie. President Jameogo had zondag de noodtoestand afgekondigd en de algeme ne staking verboden. Larmzana deelde noodtoestand van k-nckt blijft en alle in vanmorgen via de radio -mee. dat de het verleden gesloten verdragen zullen worden gerespecteerd. Hij besloot met -te «eggen dat hij -voortaan de functie van staatshoofd van Opper-Volta zai bekle den. De machtsovername heeft overigens de volledige instemming van president Ja meogo. Want voordat luitenant-kolonel Lamizana voor de radio-imicrofoon kwam richtte Jameogo zich tot de bevolking, zeggend dat thij zich er over verheugde dat de legerleider in overeenstemming met hem maatregelen (heeft getroffen die de ontwikkeling van het iaöd gaande zullen houden. In het aangrenzende Dahomey heeft vorige maand de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Soglo, de macht aan zich getrokken, In de Centraal Afrikaanse Republiek is het intussen weer rustig. Ook hier hebben de -militairen (tijdens het afgelo pen weekeinde! ingegrepen. De -nieuwe premier tevens president en minister van defensie kolonel Jean Bedel Bo- kassa, heeft een regering gevormd. Hij heeft verklaard, -dat grote verspilling van de openbare middelen de drijfveer tot de opstand was. Klachten over slori opmaken documenten ThE HEER K. ST. JOHNSTON, direkteur van Alfred Holt, and Co. (Blue Funnel Line) heeft onlangs in Liverpool gezegd dat de vele inspan ningen die vele maatschappijen (met inbegrip van Blue Funnel) zich ge troosten om hun schepen, havenfaciliteiten, ver ladingsmethoden en doku- mentenbehandeling te moderniseren in belangrijke mate bemoeilijkt wordt door slordig opgemaakte dokumenten en de behandeling hiervan. „Men heeft," zo zei hij, „de laatste niet worden vrijgegeven. Dit alles twee jaar veel werk verricht, tenein- heeft tot gevolg dat het moment waar- O ALS alles, moeten dete komen tot een aangepast en vereenvoudigd stel uitvoerpapieren, waarbij alle acht benodigde dokumen ten van het origineel kunnen worden overgenomen. Dit betekent een be langrijke stap en ik ben blij te kun nen zeggen dat de Blue Funnel dezp veranderingen onmiddellijk heeft in gevoerd Het is immers onze taak om alle mogelijke diensten te verlenen die de verscheping van - lading naar en van onze havens zal vergemakkelij ken." Hij hoopte oprecht dat de voor 'op de exporteur zijn geld kan opne men wordt vertraagd." Sprekende over de import van goe deren zei de heer St. Johnston dat zich hier dezelfde moeilijkheden, zij het in omgekeerde volgorde, voor doen. Hij betoogde dat indien douane formulieren of volgbrieven niet op tijd worden gedeponeerd de afvloei ing van lading eveneens zeer wordt belemmerd. ook grote scheepvaartsluizon regelmatig worden schoongemaakt, ook die van het Panamakanaal ontkomen daar niet aan. De bekende Gatun-sluizeö in deze belangrijke verbinding krij gen hun grote beurt van begin janua ri tot eind maart. De scheepvaart zal dat eventueel aan vertragingen kun nen merken. De schepen zullen namelijk gedu rende twee perioden van elk drie we ken slechts van één vaarkanaal ge bruik kunnen maken, en gedurende een tijdvak van vijf weken vertra ging oplopen door een verminderde schuteapaciteit. Bij een normaal aanbod van sche pen zal de vertraging wel meevallen. Anders wordt het als er plotseling veel schépen voor de sluizen zouden verschijnen, dan zal stellig achter stand op het vaarsehema worden opge lopen. export en verscheping verantwoorde-zÜn mening t_e kennen dat er altijd wel gebeurtenissen zul- lijke direkteuren en chefs zo spoedig mogelijk hun wijze van dokumenten- behandeling hiermee in overeenstem ming zullen brengen. Het behandelen van documenten is een tamelijk tries te zaak, wat tot gevolg heeft dat onjuiste dokumenten behandeling geld kost. Ter verduidelijking zei hij: „Mo menteel kom), ongeveer-60 pet. van de voor het Vei.-re Oosten bestemde la ding, die per Blue Funnel wordt ver scheept, gedurende de laatste drie ontvangstdagen binnen, terwijl 40 pet. in de negen voorafgaande binnen komt. Veertig procent van het totaal komt binnen zonder de bijbehorende dokumenten, Omdat de lading op het laatste moment binnenkomt en omdat wij er zijn om de lading te versche pen en niet. om ze af te wijzen, accepteren wij deze lading op onze kade, ook al is het ongewenst om de goederen te laden voordat wij de be schikking hebben over de bijbehoren de dokumenten. Deze goederen hopen zich op de kade op en belemmeren een vlotte doorstroming van vitale la ding op het moment dat het te ver richten werk een top heeft bereikt. Een en ander heeft tot gevolg dat een schip minder ordelijk en doelma tig kan worden geladen. Het is niet ongebruikelijk dat, zelfs nadat het schip is vertrokken, ër nog zo'n 50 stuks scheepspapieren (connossemen- ten nog (laargelaten) niet zijn aange boden. I)it alles echter schaadt de exporteur niet. Uiteindelijk zal het hem evenwel toch geld kosten omdat Blue Fuimel en ongetwijfeld ook veie andere lijndiensten over de mensen en middelen beschikken, die er voor zorgen dat op het moment dat de lading aan boord van het schip wordt gebracht het connossement aan de exporteur of zijn agent kan worden toegezonden en bij de bank tegen opneming van geld kan worden gede poneerd. Indien de dokumentenbehan- deling wordt vertraagd kan de lading niet aan boord van het schip -worden gebracht en kan het connossement jen zijn die zij als reders de toorn van importeurs op de hals zouden doen halen. Omdat een dienstverle nend bedrijf echter steunt op good will, zullen zij al het mogelijke doen om dergelijke moeilijkheden te voor komen. De heer St. Johnston besloot zijn rede met de opmerking:. „Wij als scheepvaartmaatschappij hebben meermalen gesteld dat dokumenten de knechten van de ladingverplaat- sing moeten zijn en niet de bazen. Laten wij allen zorgen dat wij ze beide de „baas" zijn." J~)IT is Rotterdams allereersteling van het nieuwe jaar, de kust vaarder Sint Anmland. Deze kleine vrachtvaarder, regelmatig varend tussen Rotterdam -en En gelse havens, betekent de ouver ture van een ongetwijfeld weer lange reeks schepen, die wellicht in 1966. de 29.000 zal overschrijden en zodoende voor een nieuw ha- venrekord zorgt Even na twaalf uur op de Oudejaarsavond pas seerde de Sint Annaland de Hoek se pieren en meerde tegen half twee af in de Merwehaven. DE WESTDUITSE havenstad Liibeck wordt voor rekening van twee rederijen een schip gebouwd dat ook twee namen zal krijgen. Dit scheepvaartprimeurtje betreft een 9.000 tons vrachtvaarder die bestemd is voor de Bergen Line en de Fred Olsen Line, beide uit Noorwegen. Voor het winter- en het zomersei zoen krijgt het schip afzonderlijke na men. 's Zomers zal het als Jupiter varen tussen Newcastle (Engeland) en Bergen voor de Bergen Line en in da wintermaanden als Black Wateh en als schip van Fred Olsen cruises onderhouden tussen Londen en de Ca- nartsche Eilanden. Als Jupiter zal het schip in juni op het water verschij nen. IN DEZE voor de meeste scheeps- bouwlanden slechte tijd. zullen de werfdirekteuren hun wenkbrauwen weer wat dieper fronsen toen ze hoor den dat de Noorse rederij Slgval Ber- gesen-schepen in Japan blijft bestel len. Dezer dagen gaf zij opdracht voor een tweede tanker van 191.000 ton aan Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Door deze reusachtige bestelling komt het totale draagvermogen dat deze rederij in opdracht heeft op 880.000 ton, waarvan bijna de helft nog dit jaar in de vaart komt. Naast de twee 191.000 tons tankers, worden voor Bergesen nog gebouwd drie 138.000 tons tankers en één 86.000 tons tanker, alle in Japan en twee 130.000 tons tankschepen bij Rosenberg in eigen land. T)E haven van Paramaribo in Su- VJ rlname zal belangrijk worden uitgebreid. Twee Nederlandse maat schappijen hebben opdracht ontvan gen dit projekt. dat gefinancierd wordt door het Europees Ontwikke lingsfonds van de EEG. uit te voeren. De kosten bedragen dertien miljoen Surinaamse guldens. De uitbreiding omvat een aanlegstei ger van ruim 500 meter lengte en 55 meter breedte, een oliesteigcr van hout, een douanekantoor, een haven kantoor en bijkomende werken. ZOALS GEBRUIKELIJK heeft de N.V. v/h Firma Groenendijk te Rotterdam weer de „Gids voor de Scheepvaart" uitgegeven. Deze 37e uitgave is weer geheel gewijd aan gegevens betreffende Rijn-, Zee-, bin nenvaart- en havenbedrijf. In vergelijking met de uitgave van vorig jaar, geeft het 230 pagina's tel-- lende boekje toch weer enkele nieu we zaken, zoals het tijdelijk duw- vaartreglement, feiten over de duw- vaart op het Noordzeekanaal, duw- vaart op de Moezel en in België, maatregelen bij lage waterstand op de Waal, Nederrijn en Lek en publlkatie- borden ten behoeve van de scheep vaart in Duitsland. honderd gouden munten, die naar de beeldenaren en de jaartallen alle ge slagen bleken te zijn tussen 1500 en 1600 en naar schatting een waarde ver tegenwoordigen van enkele duizend den guldens. Anderhalf jaar geleden werd de ge meente eigenares van het lapje grond dat midden in het dorp ligt. Een on bewoonbare woning en een schuurtje die het steffeerden werden a£gebroken en Pieter Christiaans ging het in orde brengen voor het verbouwen van prei. Aangenomen kan worden, dat vroe gere bewoners van het huis, dat een paar eeuwen oud geweest moet zijn, de schat hebben begraven en dat deze bij het bewerken van de grond aan de oppervlakte is gekomen. Direct na het vinden van de eerste munten waarschuwde Pieter Chris tiaans burgemeester A. de Kan Om te voorkomen, dat na het beker.' wor den van de vondst het stuk grc:«f: over stroomd zou worden door mensen die werden aangetrokken door het goud, Met de burgemeester het terrein afzet ten. Slechts gezinsleden van de vinder en enkele werklieden van de gemeente mochten de grond verder doorzoeken. Enkele uren waren zü daarmee bezig. De munten togen dicht bij elkaar op slechts een diepte va-n een twintig cen timeter. Tientallen werden er „opge graven". Toen de avond was.gevallen, telde men er een driehonderd. Onder de munten zijn gouden rijers, ducaten, er zijn er met de beeldenaren van Phi lips II, Jacobus van Engeland en van St, Joris met de draak. Voor alle ze kerheid werd de schat in de afgelopen nacht in de kluis van het raadhuis op geborgen. Vanmorgen zou het land verder wor den afgezocht. De kans is groot, dat er meer munten te voorschijn komen of dat de grond andere kostbaarhedea prijs geeft. De vraag rijst wie als eigenaar van de schat kan worden aangemerkt. De grond is eigendom van de gemeente en alles wat er in wordt gevonden kan als haar bezit worden beschouwd. Maar Pieter Christiaans zal vermoedelijk wel van de vondst profiteren. Een ge deelte van de som gelds, die de mun ten opbrengen, wordt hem wellicht uitgekeerd. Daar wordt nog over ge sproken. Pieter Christiaans wacht maar rustig af. De goudschat heeft hem niet" van de kook gebracht. DEN HAAG Het socialistisch Tweede-Kamerlid Mevrouw Singer- Dekker heeft de minister van justitie verzocht alsnog de beschikbare gel den voor de Nieuwjaarsreceptie voor het gevangenispersoneel tot een aanvaardbaar peil te verhogen. „Hoe wil het personeel van twee kwartjes per persoon „met enig feestelijk aanzien" een behoorlijke Nieuwjaarsre ceptie houden?" Zij heeft voorts be zwaren dat Kerstpaketten voor het personeel zijn afgeschaft. Verbetering in deze toestand acht zij psychologisch juist. TASJKENT Andreiico, de veelbelo vende Russische dammer, Is In Tasjkent erin geslaagd het RRnssischc damkam pioenschap te behalen. Hij eindigde op een totaal va» 32 punten en bleef hierdoor niet midner dan 4 punten voor op Mans jein en Sjkitkin. Agafonov eindigde ietwat teleurstel lend op de vierde plants. Zijn achter stand bedroeg zeven pun,en. Wereldkam pioen Koeperman en zijn voorganger Tsjegolev waren niet van de partij. r a 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2