If, rotterdammer Ook Schiedam heeft kritiek op begroting moet kosten Middelen zijn toch al te gering meer van en 19.66 goed iicilyë werk 19 Onder invloed man (81) op zebra doodgereden HAAGSE STUDENT IN 0.-BERUJN GEPAKT H Lange sleepreis gestart JONGEN (14) RANDDE VIER VROUWEN AAN Cabaret Jaap v. d. Merwe met matte première Kist kantelde bij inladen: Przewalski-liengst Blesk komt om tijdens vervoer Nederlands aardgas ook Niet sparen op giro is't 66 een ?rf Smokkelkapitein gepakt Smit laat twee zeesleepboten verbouwen Programma Gebedsweek Rotterdam Eis: acht maanden Bij vluchtpoging met verloofde Prikkeldraad omschool Voor roekeloos rijden boete van f 200 Drie inbrekers misleiden nachtwaker ||ll|l!!<Sslï!!|l ill f m Aan rand van kom in Overschie ÏSTifLOKS BrlloÜmJanuucr Met moeite m Verfijning Oorzaak brand Shell is nog niet bekend 171 -uit- 1966 VRIJDAG 7 JANUARI 1966 rielse .Put- erke- le or- letin. ater- wten, uit zijn sven- lang- lei- issen (Van een onzer redacteuren) R' OrTEHbAM B. en W. van Schiedam vinden dat van rijks- fwege meer moet worden bijgedra. |!gen in de kosten van het openbaar Ilichaam Rijnmond. Zij stellen de jfraad voor de nodige stappen te ff doen om te komen tot opvoering Ivan de rijksuitkering of van de I bijdragen uit het gemeentefonds (verfijning), zodat de uitgaven I kunnen worden gedekt, rewtt itllif! 9 39 imei* srkte nge L. J =11 ike I >ze in »n- te- 10* Terlenka 55/45 herenpanfalons Speciaal slankmakend model. Moderne kleuren. TERLENKA 55/45 HERENPANTALONS lilt ;,"i7"' li» h - ROTTERDAM De „caba reteske revulette" „Ze doen maar", die Jaap van de Merwe en zijn ensemble donderdagavond in het Piccolo theater voor Rotter dam in première bracht, was niet bepaald gevuld met sprankelende humor. Misschien was dit een ge volg van een aantal belemmeren de factoren. De teksten waren ze ker niet allen even spits. Voorts was er een ernstig gebrek aan originaliteit en de intimiteit van het kleine theater ten spijt, het ge heel leed aan kleurloosheid. Een enkel zetstukje, wat bloemen of wat dan ook, zou hier al wonderen doen. spaar plezïerigmet met gratis waardezegels van 15 en 25 ct. vraag voorat om de DUET-spaarkaart vir«6«ftjui es&sMi Pagina 3 delijk t een g het; zee is twak- jssys- ek in t wa- dljk- rielse gele- ering uitten cher- wa- riste- iiede- H Schiedam zal zich dan wenden tot f de minister van binnenlandse zaken, g tot Ged. Staten, de raad voor gemeen- Ktefinanciën en de Vereniging van Ne ll derlandse Gemeenten. B. en W. stel- 1 len voor aan de begroting voor de Ja- li ren 1965 en 1966 Rijnmond-posten" fetoe te voegen van achtereenvolgens IK 12.889 en 97.654. I in 97.654. Deze posten, die de gemeenten die- nen toe te voegen, zijn uitvloeisel van de Rijnmond-wet, die bepaalt dat de gemeenten in het gebied de kosten dra gen naar verhouding van de inwoner tallen aan het begin van het bereke ningsjaar. Het rijk verleent een bij drage in die kosten volgens bepalin gen die bij algemene maatregel van bestuur worden uitgevaardigd. B. en W. van Schiedam zeggen ver der: „Het dagelijks .bestuur van Rijn mond heelt ons zijn begroting voor de janen 1965 en 1966 toegezonden. Daarin wordt als bijdrage van Schie- en .voor 1966 een bedrag van 9ffwy dam voor 1965 een bedrag van 12.889 en voor 1966 een bedrag van 97.654 geraamd. De begrotingen zijn opgesteld volgens een in 1954 doorde subcommissie van het Insti tuut van.Bestuurswetenschappen ont worpen maar door de afdeling van de financiële secties van dit insti tuut vrijwel unaniem als onbruik baar afgewezen model." amen' I je en egereif )nde»S| verktfg! rster-ïji nietlfi telde|§ een >gen- I een. enrij.j; seerdj issen burgj n-.et gr ■hei. burg acht van oopt gin? iAP, gort- aat-. bij. P. Ne- ïdd eur we- 'er- nze toto; icr de ds- ric ran ten :p de tiet;;! Si 1 ia- :en 'en De ïd- RODE ETIKET Met enige moeite is uit deze begro tingen op te maken dat het totaal der uitgaven voor 1965 pp 366.100 en voor 1S66 op 1.750.600 wordt geraamd. De uitgaven 'betreffen voor het grootste deel de kosten van algemeen beheer, waarin dus een rijksbijdrage in uitzicht is gesteld. Voorlopig wordt deze in 1966 op ƒ500.000 geraamd, omdat ook op de rijksbegroting een bedrag voor dit doel is uitgetrokken. De algemene kosten worden geraamd op 1.355.600, zodat de rijksbijdrage naar raming 36.88 procent daarvan zal 'bedragen." De rest moeten de gemeenten opbren gen nit middelen die naar algemeen bekend is reeds ontoereikend zijn om de traditionele uitgaven te doen. Daar om moet deze rijksbijdrage als ten- ennenmale onvoldoende worden aan gemerkt Hierbij komt dat bij het ont plooiing van de aktivitelten van Rijn mond op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuhygiëne, valksgezond heid en recreatie de uitgaven aanzien lijk zullen toenemen zonder dat dit verandering van de eigen uitgaven der gemeente voor deze doeleinden zal meebrengen. „Wanneer Rijnmond een taak zou gaan uitvoeren in opdracht van een gemeente waardoor de rechtstreekse uitgaven van die gemeente door Rijn mond een volledige kostenrekening gepresenteerd". De verwachting is dan ook gewet tigd dat Rijnmond een voorlopige jaar lijkse ..toenemende gemeentelijke bij drage zal vragen, waaraan slechts zal kunnen worden voldaan als daarin van ROTTERDAM i W«il-Kruïilcfld« ROTTERDAM t Karr« Haogifraot ROTTERDAM Meenl ROTTERDAM x Kaf«ndr. Lpgtjdiik HOOGVLIET t Winkel centrum SCHIEDAM i Hoogjiroal VlAARDINGEN i Wmlte!c«nfrum Lïe»v«Id LEIDEN i Haorlemm«ritraat ZEtST t Slot laan ARNHEM \Vink«tc«n!wim Prwikhaal (Vervolg van pag. 1) Evenals kapitein S., knoeide ook de kapitein uit Haarlem met hst scheeps journaal. Hij voer met het koelschip Inca met bananen tussen de havens Puerto Bolivar en Guauaquii in Ecuador en ha vens in Florida en de Mexicaanse Golf. Op de terugweg, als het schip leeg was, kocht de kapitein in Cistobal, een soort vrlhaven in de Panamakanaalzone, accijnsvrije sigartten en whisky, die hij op een afgesprokenpla ats in de Baai van Jambeli afleverde aan smokkelaars, die dan met een snedle boot langszij kwa men. Hiervoor moest de Inca langzaam va ren, gestopt ligge nen soms van de koers afwijken. De gezagvoerder liet deze han delingen niet in het scheepsjournaal aantekenen. Bovendien werd het schip door deze praktijken bloot gesteld aan het gevaar van aanhouding en opbren ging (resp. overtredingen van de artike len 402 en 405 Wetboek van Straf recht.) In het eerste halfjaar van het vorig jaar maakte de Inca acht van dergelijke reizen, waarbij per keer 20 t°t 30 kisten sigaretten van elk 10.000 stuks en 15 tot 20 kisten whisky werden gesmokkeld, 'i'otaal zou het schip twee miljoen sigaret ten en 2C00 flessen whisky klandestien hebben vervoerd. Aan elke reis verdien de de kapitein een slorige 3000 gulden extra, die hij echter wel naar prestatie moest delen met machinisten en stuurlie den,van wie er één pertinent weigerde aan de smokkel mee te doen. Waarschijnlijk door verraad van de zij de van de smokkelaars, die zidh op een of andere wijze benadeeld hebben ge voeld, liep het op de negende reis hele maal mis. Twee politie-douaneboten nes telden zich in Santa Clara, in de mon ding van de Baai van Jambeli. Daar konden ze de bewegingen van de Inca precies in de gaten houden, zodat de smokkelaars geen kans kregen de contra bande van het schip over te nemen. De twee douaneboten begeleidden de Inca naar Puerto Bolivar, waar een onderzoekingsploeg aan boord kwam, die 54 kisten sigaretten en whlskyf met een totale waarde van 15.600) in beslag nam. De kapiteinprob eerde nog door op de voorraadlijste te knoeien de zaak te redden, maar er was geen ontkomen meer aan. Hij mooht met zijn schip doorvaren, maar na aankomst in Tampa (Florida) drong het bericht door dat hij bij terug komst in Puerto Bolivar zou worden ge arresteerd. Dit risico wilde hij niet lo pen. Hij ging in Tampa van boord en werd vervangen door eeb ander. Via de rederij en de Soheepvaartin- specktie kwamen de scheepspapieren bij de recherche van de rivierpolitie terecht, die na een langdurig onderzoek kapitein 6. W. op 3 januari aan het bureau ontbood, waar hij prompt verscheen. Bij zijnveThoor gaf hij de strafbare feiten toe; hij mocht gelijk blijven. Vandaag is hij voor de officier van justitie geleid. hoger hand wordt voorzien, hetzij door een rechtstreekse rijksbijdrage hetzij door een extra uitkaring uit het ge meentefonds, de zogenaamde verfij ning. Dit laatste heeft alleen, zin wan neer gelijktijdig het aandeel van het gemeentefonds in de rijksbelastingen wordt vergroot. Anders zou deze ex tra bijdrage tot gevolg hebben dat het uitkeringspercentage van de al gemene uitkaring wendt verlaagd al dus het Schiedamse dagelijkse be stuur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het motorvermogen van de zeesleepboten Barentsz Zee en Tasman Zee van L. Smit en Co's Interna tionale Sleepdienst zal van 1650 op 2500 pk worden gebracht. Tevens zullen beide schepen met twee tot drie meter worden verlengd. Dit karwei zal deze zomer worden uitgevoerd door N.V. Boele's Scheepswer ven en Machinefabriek te Bolnes, die daarin gespecialiseerd is. Na de verande ring zullen de slepers gelijk zijn aan de Schelde. Een kleiner vermogen hebben de Smit-zeeslepers Oceaan, Oostzee en Rode Zee (200 pk) en de Loire (1650 pk). De Barentsz Zee en de Tasman Zee werden gebouwd in 1957 en 1958. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Hieronder een overzicht van het program ma, dat de Oecumenische Raad (Rechter Maasoever) 'heeft opge steld voor de Gebedsweek voor de eenheid der Christenen van 16 tot en met 23 januari: Zondag 16 van 19.30 tot 20.30 uur gebedsdienst in de St. Laurens- kerk. liturgie pastoor G. A. v. Kleef (oud-katholiek), preek ds. C. J. Honig (geref.). Woensdag 19 van 20 tot 22 uur Forumavond in grote zaal Atri um, Karei Doormanstraat 143, onderwerp „Oecumene; Waarom?; Hoe nu?; Hoe verder?" Het forum bestaat uit mr. G. E. van Walsum, voorzitter; prof. dr. G. C. v. Nif- trlk (herv.); prof. dr. J. Verkuyl (geref.); dr. H. A. M. Fiolet (r.k.); prof. dr. G. J, Hoenderdaal (rem.). Onder leiding van cantor-organist André Verwoerd wordt tevens aandacht besteed aan het nieuwe kerklied. Zondag 23 van 1930 tot 2030 uur gebedsdienst in de r.k. Kathe drale Kerk, Westzeedijk, liturgie pastoor J. J. Betjes; preek dr. H. J. Jaanus (evang.-Luthers). Bovendien worden op 17, 18, 20, 21 en 22 januari van 19 tot 22 uur gebedsdiensten gehouden in de r.k. St. Dominicuskerk aan het Steiger (Hang), waarin achtereenvolgens ds. H. Fischer (Deutsche Evang. Kirche), mej. ds, C. E. Offerhaus (doorpsgezind), ds. J. Laforet (rem.), archimandriet Dionissios (Russ. orthodox) en rev. C. Reeves (anglicaans) de preek verzorgen. Voor de forumavond kan men vanaf maandag 10 januari kaarten halen bij: kerkekantoor Hervorm de Gemeente, St. Laurenspleln 15; kerkekantoor Rem. Geref. Kerk, Mathenesserlaan 15 en Atrium, Ka- rel Doormanstraat 143. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor het rijden onder Invloed, waarbij hij de dood van een overstekende 81-jarige voetgan ger veroorzaakte, eiste donderdagmiddag de officier van justitie, mr. J. M. van Leeuwen, tegen de 23 jarige antennebou wer F. J. R. V. een gevangenisstraf van acht maanden en vijf jaar ontzegging. „Dit delict grenst aan opzetmisdrijf" zei de officier in zija requisitoir. Als je zoveel gedronken hebt, dan weet je, dat enorme risico's schept in het ver seer." as, am M ol- zo >u- Jtl- ei- )QQ .an ijn *h^PS;r"F1EiRLIJN "I In Oost-Duitsland is gisteren bevestigd dat de Haagse siuaent Anton van As door de communistische autoriteiten is gearresteerd toen hij met zijn Duitse verloofde per trein naar het Westen probeerde te vluchten. Een Oostduits advocaat, Wolfgang Vogel, die dikwijls de verde- uiging van mensen uit het Westen op zich ;neemt, heeft dat meegedeeld. De longen zal terecht moeten staan op de beschuldiging een Oostduits onderdaan xe hebben geholpen bij een poging naar het Westen te vluchten. Het minis terie van buitenlandse zaken kon nog geen mededelingen doen. (Van onze correspondent) AALST „Wie heeft dit ver zonnen?", vroeg het raadslid T. van Mourik uit Aalst in de raadsvergadering van Brakel. „Het lijkt wel Buchenwaïd (een Duits concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog) in het klein." Het raadslid kwam tot deze felle veroordeling van de afrastering rond de christelijke Uloschool in Aalst, omdat naar zijn mening de afrastering ge vaarlijk is voor kinderen omdat prikkeldraad is gebruikt. Schoolhoofd J, Dop verklaar- _de dat de baldadige jeugd zo dikwijls vernielingen op het speelplein had aangericht dat er wel een dergelijk hek moest ko men. „Als het goed ging zou ik het schoolplein natuurlijk ter beschikking van de jeugd stel len", besloot de heer Dop. ROTTERDAM „Verkeersdelicten zijn altijd moeilijk te berechten. Het is vaak een kwestie van nalatigheid, die overgaat in grove schuld." Dit zei donder dagmiddag de officier van justitie, mr. J. M. R. van Leeuwen in zijn requisitoir tegen de 23-jarige rayonchef J. M. R. Voor hoogst roekeloos rijden eiste hij tegen hem een geldboete van 200 subs, twee maanden en negen maanden ontzeg ging van de rijbevoegdheid. De man was op 13 juli op de voorrangs kruising Groene Kruisweg Pen- drechtseweg zo plotseling van richting veranderd, dat een naderende motorrij der een aanrijding niet meer had kunnen vermijden. Zijn duopassagier liep een ver brijzeld been op, dat later geamputeerd moest worden, hij zelf kreeg een gebro ken been. De antennebouwer had op de avond van 30 oktober tot tien uur in een café gezeten en in die tijd acht of negen pilsjes gedronken. Op weg naar huis had hij de voetganger, de 'heer H. A. Smit, niet zien oversteken op de zebra in de Zaagmolenstraat. Hij hoorde alleen een klap waarna hij stopte. De politiearts constateerde een promillage van 1.75 en vond hem sterk onder invloed. De verklaringen van vijf getuigen kwa men er op nerr, dat zij allen het ongeluk hadden zien aankomen, gezien de snel heid waarmee V. de zebra was gena derd. Uitspraak over veertien dagen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een nachtwa ker is vannacht lelijk voor de~gek gehouden door drie inbrekers. De man constateerde, dat van de toe gangsdeur van het schildersbedrijf Van Wijk in de Roentgenstraat de ruit was vernield. Terwijl hij dit stond te bekij ken, kwamen drie mannen door die deur naar buiten. Zij vertelden de nachtwaker, dat zij de eige naars waren van de zaak en een waarschuwing hadden gekregen, dat er was ingebroken. Zij zouden de politie wel waarschuwen en er voor zorgen, dat de ruit hersteld werd. Waarna de nachtwaker gerustge steld zijn ronde vervolgde. Tot zijn verbazing merkte hij bij een volgende ronde, dat er niets aan de ruit was gebeurd. Toen ging hij maar naar de politie, waar hij hoorde, dat van aangifte niets be kend was. Bij onderzoek bleek, dat uit een geldkistje 2000 was verdwenen. ill r - i' 'j 1 i' I|jj 1 i !|;PIp!|f|!l|;|:|;[rl||!J|ipS O ij-. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De oorzaak van de zware brand, die woensdag uitbrak in de Epikote-kunstharsenfabriek van de Shell Nederland Chemie, is nog niet bekend. Bij de Shell hoopte men in de loop van vanmiddag, donderdag, nadere mededelin gen te doen. Nader is van de zijde van de Shell nog gemeld dat er bij het uitbreken van de brand honderd werknemers in en om de fabriek waren. Ze werden snel op de hoogte gesteld en verlieten direct het gebouw. Aan het blussingswerk, waarbij twin tig stralen werden ingezet, hebben onge veer vijftig man deelgenomen van de bedrijfsbrandweer van Shell-Pernis, geas sisteerd door de bemanning van twee blusboten van de gemeente. Met een vaart van nauwelijks twee mijl per uur zeult 's we relds grootste zeesleepboot Zwarte Zee het booreiland lie de France de Nieuwe Waterweg af, de Noordzee tegemoet. Daar begon gistermiddag tegen vijf uur bij een ondergaande zon de eenzaamheid, die de 28 beman ningsleden van de sleper en de zeven runners op het nu nog dode brok staal een week of zes zal omringen. Buiten begroette eer, kalme zee de sleepboot en het aan de nylon rekken hangende 50 me ter hoge booreiland. Dat was een uitstékend, begin van- een reis, die ongetwijfeld vele moei lijke uren zal opleveren, want voordat de West afrikaans e ha ven Dakar bereikt zal zijn, moet de Golf van Biscaye en de Por tugese kust nog worden gepas seerd. En daar kan het in de wintermaanden even Hard spo ken als in het barre noorden. Maar de Zwarte Zee (het schip is 't aan zijn naam en aan rederij L. Smit en Co. verplicht) zal het wel klaren. Hóllanders zijn nu eenmaal zeeslepers van nature. (Luchtfoto Dick Lemeke) (Van een onzer verslaggevers) O OTTERDAM De recherche van de zedenpolitie heeft op signale ment een 14-jarige jongen aangehou den, die in de periode van juli 1965 tof januari van dit jaar aan de rand v-an de bebouwde kom in - Overschje vier vrouwen heeft aangerand. De slachtoffers (in de leeftijd van 17 tot 24 jaar) hebben allen aangifte gedaan, maar pas dezer dagen was het mogelijk de jongeman te arreste ren. Hij is vandaag, vrijdag, voor de AMSTERDAM, De politie speurt sinds 23 december naar de 30-jarige echtgenote van. de Ghanese student W. T. Attu. De vrouw, hëeft op 22 decem ber de echtelijke woning in Amster dam verlaten Wat het progrrrun zelf betreft: Vn de Merwe kan het blijkbaar nog steeds "D OTTERDAM Bij transport uit Til burg naar Barcelona is de Przewalski-hengst Blesk, waarde 7500, vannacht tijdens het in nemen aan boord van het s.s. Anna Belle in de Rijnhaven verongelukt. Blesk bevond zich in een transportkist en doordat de stroppen bij het aanlioeken ongelijk trokken, viel de kist om. Blesk brak een voorbeen en bloedde bevig uit de neus, zodat een schedel breuk vrijwel-zeker was. Verder had Blesk ern stige wonden aan het hoofd en hals. Een po litieman moest Blesk doodschieten. De hengst Blesk was in 1952 in de dierentuin in Praag geboren. Hij droeg het stamboeknum mer 80 en was één der 125 Przewalski-paarden die er op de hele wereld bestaan. Een zuster van Blesk heeft enige tijd in Blijdorp gestaan, deze merrie is nu in Artis in Amsterdam. Blesk, een mooie don kere hengst, die reeds had gezorgd voor een aantal fraaie nakomelin gen, bevond zich in het dierenpark van de Fir ma Zevendijk en Zn. te Tilburg. Blesk was be stemd voor de dieren tuin „Paco" in Barcelo na. Onder bepaalde om standigheden is het mo gelijk, een gebroken been van een paard te genezen, als het paard vrij rustig van aard is en in staat is, enige tijd in een singel te verblij ven en de benen dus niet te gebruiken. Prze walski-paarden zijn zeer nerveus en een derge lijke wijze van verple ging is voor deze dieren uitermate moeilijk. Bo vendien waren de ande re verwondingen van Blesk van dien aard, dat in leven houden niet mogelijk zou zijn. niet laten bedenkelijke oubolligheden te lanceren over de Bijbel, kerk en geloof. Zijn satire over de ontwikkeling van het menselijk geslacht na Kaïn heeft een baard als die van Methusalem, zijn glos sen over het concilie hebben waarachtig hun prikkel wel verloren en de gein over het slechte water en de bedorven lucht in Rotterdam kennen we nu zo zoetjes aan weL De reacties van het, voor het merendeel jonge, publiek waren dan ook maar matig. Doch afgezien van deze versleten onderwerpen, het hangt er uiteindelijk maar van af hoe men ze brengt, doch zijn voordracht wilde gisteravond maar geen echt cabaret worden. Hadden we zijn vorige programma's niet gezien, we zouden zeggen: Van de Merwe moet nog veel leren, doch deze wenk heeft hier geen enkele zin. Van zijn medewerkers, Frits Lam- brechts, Dick Boons en als enige vrouw Josée Menke, was het Lambrechts die in dit ensemble opviel. Hij zorgde voor enkele goede hoogtepunten. Zijn „"Watje kou pardoef" deed het uitstekend en zijn begeleidend werk aan de piano verdient lol Aardig was ook „De ballade van de luie Ping Ping", uitgevoerd door V. d. Merwe met Dick Poons, doch bepaald geestloos waren nummers als „Drie eska drons huzaren" en „Kommersas". Die indruk kon het niet onaardige „Niet dat negatieve" als slotnummer voor de pauze niet wegnemen. Het geheel had een sfeer van matheid die nergens glansrijk werd doorbroken. Het gezelschap blijft tot 16 januari in het Piceolotheater optreden en wat ons aangaat, „ze doen maar". Herm. Steggerda BRUSSEL Het Nederlandse aard gas tis thans ook begonnen aan de opmars in België. Het Belgische grens- plaatje Vroenhoven heeft de primeur. Een tachtigtal gezinnen in het 1400 inwoners tellende orp zijn sinds en kele dagen op het aardgasnet aange sloten. De overeenkomst voor de levering van Nederlands aardgas aan België is eind vorig jaar ondertekend. officier van justitie geleid. De jongen trad op stille plaatsen op. Hij ging als volgt te werk. Per fiets rijdend greep hij, eveneens per fiets passerende, vrouwen onverhoeds- op-, onzedelijke wijze vast. De aangeranden wisten zich los te ruk ken. Zij lie wel iepen geen letsel op, werden hun kleding beschadigd. DEN HAAG Het ligt niet in de bedoeling over te gaan tot vergoeding van rente op satdio bij-de Postcheque- en girodienst. Dit heeft de directie van de PTT meegedeeld in verband met andersluidende berichten die deze week.in de pers zijn verschenen. Voorts zijn er geen plannen omde eerste jaren over te gaan tot afschaf fing, van het spaarbankboekje van de rijkspostspaarbank. Wel bestaat het voornemen om zoals de directeur- generaal in zijn nieuwjaarsrede reeds heeft aangekondigd over enige jaren de rekening-courantadministra tie van de RPS voor zover mogelijk en verantwoord te doen voeren' op de zelfde computerinstallatie als die vah de Tekening-eourantadministratie van de Postcheque- en Girodienst. VRIJDAG 7 JANUARI 1916 Dienstplicht in Engeland. De buiten gewone vergadering der Britsché arbei derspartij heeft met 1.715.000 tegen 934.000 stemmen stelling genomen tegen de wet op den dienstplicht, in weerwil van de voorafgaande verklaringen van Henderson, Brace cn Roberts, leden; der partij in het Kabinet, dat zij zouden aftreden indien bun geen vrij heid werd gelaten. Dezen hebben daar-4 na ontslag als Minister genomen. 'Het dienstplicht-ontwerp is niettemin in het Lagerhuis in eerste lezing aange-- Romen met 403 tegen 105 stemmen. Dei' minderheid, voornamelijk bestaande uit> lerschc nationalisten, was kleiner dan| verwacht werd. De uitslag werd dan ook luide toegejuicht. vwwvwvwvwwwwww» VV 't

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1