Prettig contact politie en jeugd Aantal aanrijdingen Hl 1965 sterk nam toe FORTEX AGENDA Samen met ir. H. van Rossen Hoekse strand gaat weer duurder worden Voorlopig aansluiting Groenoord Zwaluwlaan belangrijke verbindingsweg Kethel Irene-ulo kampt met tekort aan personeel Nieuw programma klaar f-Cr^ rtmtUrr Gemeente Schiedam BODE ff U I FORTEX J\ weet raad met elke maat Succes in strijd tegen autowrak op openbare weg Huurverhoging voor exploitanten Burgerlijke stand Julianabrug kon niet meer dicht Sterke trek naar Oosten des lands wmm M. Verheul voor WD in de raad Ds. Jac. van Herv. jeugdverband M7 FORTEX HVO-schaakteam I verlooi van R'dam Alweer een toernooi van tafeltennis - x -uit ff DE ROTTERDAMMER DINSDAG 11 JANUARI •Ipfifrny. VLAARDINGEN De Vlaar- dinigse politie onderhoudt een goed contact met besturen van school verenigingen, fanclubs en derge lijke jongerenclubs. Dat zei de commissaris van politie dr. C. Peyster tijdens zijn jaarlijkse uit eenzetting over de werkzaamhe den van de politie in het afgelo pen jaar. Dat contact met de jeugd is een prettige zaak en een posi tieve manier van het tegengaan van jeugdbaldadigheid. (Van een onzer verslaggevers) kleedt u altijd een klasse beter! Korte Hoogstraat 11 a tel. 6151 - Vlaardingen VLAARDINGEN vandaag.-. en dagelijks SCHIEDAM l'ftridans en morgen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met ingang van 1 januari 1966 is benoemd tot directeur van het Havenbedrijf „Vlaardingen-Oost" N.V. de heer ir. C. Oorthuis, tot zolang direc teur van de N.V. Leidse Appara- tenfabriek. De heer Oorthuis heeft dezer dagen zijn nieuwe functie aanvaard. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In Kethel is men thans druk bezig de Zwaluwlaan verder door te trekken. De Zwa luwlaan is voorbestemd om in de toekomst een belangrijke verbin dingsweg te worden. Momenteel kruist ze achtereenvolgens de Koekoekslaan, de Kievitslaan, de Fazantlaan, de Leeuweriksingel, de Meeuwensingel en voor de Schiedamseweg de Merellaan. p o"'\" -M!r (Van- een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Pr. Irene- sobool B voor Ulo-onderwijs aan de Oostsingel 9, hoofd de heer K. Üoeven, heeft op het ogenblik met een groot onderwijzers tekort' te kampen. Vaii de zes leerkrachten is een onderwijzeres naar eMers vertrokken, terwijl een onderwij zer met ziekteverlof is. Aangezien deze het volgende jaar toch met pensioen zou gaan, zal hij waar schijnlijk niet meer terugkomen. GEMEENTE SCHIEDAM KIJK de advertenties nog eens na aV pagina 3 2 A zeer Het optreden van de politie kan op alterlel manieren worden weergegeven en een daarvan is in cijfers. Getallen lijn eT genoeg om de activiteiten van het Vlaardlngse korps naar af te me ten. Dan- VLAARDINGEN Harmonie; zi-kwartet. Hlppo-Campusserie, 20 EN MORGEN VLAARDINGEN Stadhuis: Extra raadsvergadering ï.vjtu afscheid van de heer H. K. van Minnen, 20- llama- nnëikerk: NCVB-afdelmg Vlaardm- ger-Ambaciit, ds. J. van Noort. „De va der in het gezin", 20. Bijkantoor De Rotterdammer. Vtaardm- gen, Smalle Havenstraat 11, tel 6775 'b.g g. 010-115588L Uitsluitend redactieza ken 9493 (b.g.g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: G Bo- denstab. Van Beethovensingel 147c, tel. 7270. Maand, t/m vrijd. 18-1930, zaterd 17 30-19 uur. Belangrijke telefoonnummers Vlaardin gen: Brand 444: G G.D. 2541. Apotheek: G. A. H v. d. CornptR. Scluedamseweg 83, tel. 3224. Irene: Cultureel J-eugdpaspoort, voor- liehtingsarvond, 20; Aquariumver. Tropi ca, vergadering, 20. Monopols: Kon. Ver. Oost en West Schied. Filmkring, filmavond, 20 Irene: Ned. Kappersbond, vergadering, 20 Wijkcentrum: H.BS. Ver. Onder Ons, kontaktavond, 20. Sursum C'orda: Pers. Ver Pal the, kon. taktavoad, 20, Dagblad „De Roterdammer", Schiedam- se redactie Lange Kerkstraat 28. tel, 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden $1898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- str&at 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr zie boven) dag. van 18.30 - 19.30 uur). Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G G. en G.D. 269230 Apotheek: Van Westendorp. Parkweg 207, teL 267674. Dr. C. N. PEIJSTER Het aantal aanrijdingen waar de politie bij aanwezig was steeg van 1522 in 1964 tot 1673 in 1965. Er waren vijf aanrijdingen met dodelijke afloop te gen een in het jaar daarvoor. Zwaar lichamelijk letsel hepen 131 personen op, tien minder dan m 1964. Licht ge wond worden 265 (255) personen. Bij de aanrijdingen waren meer dan 2500 motorvoertuigen betrokken waarvan het merendeel personenauto's. Het aantal bromfietsen dat bij een botsing betrokken was bedroeg 485. Tweeenzes tig voetgangers hadden op de een of andere manier iets met een aanrijding uitstaande. De oorzaken van de aanrijdingen wa ren in 553 gevallen geen voorrang verle nen, 465 maal onvoldoende rijvaardig heid en 186 maal slippen. In 18 gevallen was drankgebruik de oorzaak van een verkeersongeval. In 1965 werd 8052 maal een bekeu ring uitgedeeld waarvan 3041 maal een transactie de zaak beklonk. Het verkeersonderwijs m 1965 heeft 1214 leerlingen, van lagere scholen een verkeersdiploma opgeleverd. De politie beziet de mogelijkheid om ook in de vijfde klas al iets meer aan de prakti sche verkeerslessen te gaan doen. Het aantal misdrijfaangifien vertoon de een gennge daling- Meer dan 750 maal werd aangifte behandeld. Het aantal rechercheonderzoeken steeg evenwel van 1426 na ar „1440. De stij ging van de gekwalificeerde diefstallen zakte in 1963 van 123 naar 94. Er ge beurden daarentegen een aantal ernsti ger misdrijven. Acht maal werd een mbraak behandeld waarbij een brand kast geforceerd werd of een poging daartoe gedaan was. Het aantal aangiften van vermissing van een fiets of een brommer was afgelo pen jaar verrassenderwijs lager dan in 1964. Honderdvierentwmtig fietsen en 66 brommers werden als vermist opge geven. De meeste van de fietsen ble ken een waarde van minder dan ƒ40 te hebben. Er werden 258 fietsen en brom mers gevonden tegen 352 het jaar daar- 'voor. Jn 155 gevallen was de eigenaar met te vmden. Het aantal zedenmisdrijven liep terug In 1965 werden 70 gevallen onderzocht. Eenenvijftig personen werden door de politie ingesloten van wie er 34 voor de officier van justitie werden geleid. De baldadigheid was in 1965 minder groot dan m 1964. Het aantal aangiften bedroeg 430 tegen 538 het jaar daar voor. De politie onderhield een kleine driehonderd minderjarigen op het bu reau tegen bijna dnehonderdvijftig het jaar daarvoor. De strijd tegen de autowrakken kreeg in het vorig jaar een meer centraal toe zicht. Van april tot december verwijder de men niet minder dan 147 wrakken van de straat. Het euvel van parkeren van bijvoorbeeld grote vrachtauto's, zoda nig dat dit hinder oplevert, wordt Over het algemeen bevredigend opgelost met de betrokkenen. Het personeelstekort hij de politie liep iets terug. Het aantal vacatures in 1966 bedraagt twee. Momenteel zijn twee vrouwelijke agenten in dienst bij de Vlaardingse politie. Het korps reservepoütie voldoet aan de eisen. De sterkte van het korps is 63 personen van wie drie vrouwelijke le den. De animo voOr de reserve-politie is goed. Zij treedt bij grote drukte, zoals de aankomst van de Avondvierdaagse, op om de geoefendheid op peil te hou den In het kader van de dienstsport krijgt het politiepersoneel ook de beginselen bijgebracht van de voor Vlaardingen nieuwe sport karate. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de promotieklas se van de Rotte -damse Schaakbond kon het eerste tiental van H.V.O. niet op tegen het sterke Het Zuiden 1 uit Rotterdam. Tooh werd hoopvol gestart want C. vd. Mark bereikte reeds na veertien zetten een zeer snelle remise, gevolgd door over winningen van Kornaat, Heyna en Akkermans. HVO moest het echter aan de topbor- den ontgelden; de bovenste drie, De Jong, Hoogerwerf en v d. Akker verloren allen, terwijl Uithol aan bord 5 eveneens met een nederlaag genoegen moest ne men. Het restant van de vier punten werd gescoord door Huyser, die remise speelde. De gedetailleerde uitslag luidt: B. v. Geffen - A. de Jong 1-0; J. Sterk - A. Hoogerwerf 1-0; H. Reisman - P. v.d. Akker 1-0; R. Ch. Reeb - J. A.ikermans 0-1; N. Hagendijk - H. Uithol 1-0; R. Leemans - C. v.d. Mark 14-14: J. Sandee - E C. Heyna 0-1; C. A. F. Schijven - C. Smeekes 1-0; G. Dessmg - F. J. Huyser 14-14: M. vd. Wetering - P. Kornaat 0-1 Totaal 6-4. Op maandag 31 januari speelt HVO 1 haar vijfde competitiewedstrijd thuis te gen het eerste tiental van Pion R'dam Zd. Ir. C. Oorthuis nieuwe directeur van HVO (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het ene tafelten nistoernooi is nog maar kort geleden ver speeld of het andere staat weer voor de deur. Ditmaal is het de afdeiing Badmin ton van Intiem, dat alle leden heeft uitge nodigd om deel te nemen aan een gezel- ligheidstoemooi dat woensdagavond zal worden gehouden in de turnzaal aan de Westhavenkade 95. Daar zal geen badmin ton, maar tafeltennis worden gespeeld, waar volgens een bijzonder systeem de wedstrijden zullen worden georgani seerd. Hoewel de leden daar niets van weten, kan worden verwacht dat spelers, die la ger geklasseerd zijn, wellicht een aantal punten voor zullen krijgen op hun „gro tere broers". Het toernooi begint om acht uur, tot welk tijdstip de deelnemers zidh kunnen opgeven. De tweede helft van de competitie van de afdeling Rotterdan rr.n de NTTB be gint maandag aa. Het bestuur heeft enke le teams gewijzigd met de bedoeling om deze te kunnen handhaven in de derde klasse. Bovendien zal team 12 voor het eerst aan de competitie gaan deelne men. Ir C. OORTHUIS (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Wanneer de plannen van de Dienst van Reatege- vende Eigendommen in Rotterdam wor den uitgevoerd, staat de exploitanten van de eethuisjes en kiosken op het Hoekse strand oen forse huurverhoging te wach ten. Do dienst is van mening, dat de grondprijzen in de laatste jaren dusdanig zijn gestegen, dat de nu betaalde huren veel te Jaag zijn. De verhuur van grond voor eettentjes aan de Strandweg is overigens een ■zaak van twee-meesters. De zuidelij kg .kant.is, Rotterdams gebied,-de noordkant**!»* in beheer bij de-Dienst voor de ffljXj&fcdtiei. neru Deze-laatste d ienst begon eakete.ja- ren geleden met de verhuur van percelen grond aan de Noordkant van de Strand weg. Men volgde daarbij het systeem van openbare inschrijving om te kijken wat er inzat. Vorig jaar verhoogde de dienst de pacht eigener beweging met 10 procent. Het betreft hier echter maar enkele kiosken. Voor de zuidelijke zijdevandeStrand- weg volgt gemeente Rotterdam een ander systeem. De strandexploitanten hebben te maken met de Stichting voor de lichamelijke opvoeding, die alle re- creatie-objecten (dus ook het strand) be heert Voor de exploitanten aan de Strandweg bestaat een soort stilzwijgen de «mtmueringsregeling en daarbij wa - ren sommige huurprijzen aan de lage kant, volgens de gemeente. Bovendien mogen de exploitanten aan de gemeente zijde van de weg hun bedrijven het hele jaar geopend honden, voor zover het om vaste opstallen gaat iets wat bij Domei, aen niet is toegestaan. ""-ft -ir" -S. S- ivf*— Op 24 januari komt de strandcommis- sie bijeen en het 3s te verwachten dat da voorstellen In de richting van een, huur verhoging zullen -worden gedaan. Men ok komen wil ook komen tot een verbetering van de strandentree door het plaatsen van aantrekkelijke vaste opstallen. Met de Rijkswaterstaatsplannen is daar echter nog voor. geen kans op, omdat deze instantie flopig de terreinen in beheer heeft. VLAARDINGEN Geboren: Richard z.v. J. van Hulst en G S Droog: Schoutstraat 30 Komelis z.v. W. Blokland en K. de Wit. P. K Drossaartstraat 123 Katharina Maria d.v P Verkouter en G. van Hoogteyüngen. FacLkstr. 5 Carolina Margaretha Esther, dv. A A. van Katwijk en M. J A Schouten. Chopinstraat 31 A. Anetta d v. W. de Haan en A. van der Laan v d Spiegelstr 28 C. Carla Manna, d v. \V. Nieuwenhoff en C D. Kramp Jac v. Beierenstr. 44, Overleden: Ma ria Frederlka Hendnka Rotsehenk, 72 echt. v, G C. van der Maarel, VL: Soendalaan 39, Jaooh de Bruij-n. 64 jr. echtg. v. M. C. Lucardie. Maassluis. SCHIEDAM Geboren: Jacobus J zv A Krommenhoek en T A van Oudheusden; Hendrika J M d v C H Wever en H J M van Kerkhof; ComeLs M z v P M Bakker en C J M Bakker: Martlnus H zv J Wolthuis en M L T Haring; Michael zv C W Meijers en M P van Schalk; Hermanus J zv H J L Janse en A H M Ham; Johan J z v J van Hemmen en J Hazeu; Johanna S d v N P Assenberg en J S Seller; Jolanda dvBC van As en M P Witberg; Sylvia d v P L Borst en S E Proost Johannes A F zv A F Coenen en P W L Lops; Adrianus zv A van der Wel en M H Mak; Michaél H L zv J T van Noordt en G A T van der Haas. Overleden: W Smits, 21; A van Wolferen, 67; A Drost, wed Post, 70; JAW Elbersen, 47. In verband met deze benoeming heeft de heer J. L. Jonker op 31 december 1965 in alle stilte voor de tweede maal van het bedrijf afscheid genomen. De 72-jarige oud-directeur beeft zoals békend sinds het overlijden van de heer P. Baaiman de directie van het haven bedrijf waargenomen. De nieuwe HVO-directeur werd in Scheveningen geboren en is 46 jaar. Na zijn gymnasiumtijd studeerde hij werktuigbouwkunde aan de Techni sche Hogeschool te Delft. In 1947 trad ir. Oorthuis in dienst bij de Techni sche Handelmaatschappij Koopman en Co. Voor dit bedrijf werkte hij een groot aantal jaren in voormalig Neder- lands-Indië. Na zijn repatriëring in 1958 kwam de heer Oorthuis terecht bij de Leidse Apparatenfabriek, waar hij in 1960 di recteur werd. In deze functie bouwde hij daar een uitgebreid export- en ver koopapparaat op. Sins 1 januari voert de heer Oorthuis de directie samen met ir. H. van Rossen, tot dusver adjunct-directeur. (VAn een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Prinses Juliana brug is maandagavond gedurende ruime tijd open blijven staan, omdat de brug door een mankement met meer gesloten kon worden. Het verkeer, dat snel tot een lage file groeide, ondervond enige vertraging. Van 21.10 tot.21.30 bleef de klap van de brug open staan, zodat het verkeer werd omgeleid. Personeel van gemeentewer ken plaatste borden, waarna het omlei den van het verkeer verder zonder moei lijkheden kon verlopen De Zwaluwlaan zal worden doorge trokken naar de Churehilllaan, waarna de weg aansluiting zal vinden op Groe- noord-noord. In een later stadium zal de Zwaluwlaan, In de richting van de Poldervaart doorgetrokken, aansluiting vinden op een brede verkeersweg, die in een wijde boog om de oude dorps kom van Kethel zal lopen. Daarna zal de weg ten noorden van het Noordeinde op een groot verkeer splein aan de Harreweg uitkomen. Op deze rotonde zal eveneens de brede rij weg uitkomen, die vanuit Vlaardingen hierheen zal worden geleid. Van het na burige Vlaardingen zal men dus langs deze route zowel naar Delft als naar Rotterdam kunnen rijden. Het lage gebouwtje rechts op de fo to is de Boerenleenbank op nummer 101. Links ziet men de oude boerderij van de heer Van Eijk. Waar de twee auto's staan loopt de oude Schiedamse weg. Geheel op de achtergrond ver rijst een stuk nieuwbouw van Kethel, dat althans in dit gedeelte zijn agra risch karakter geheel heeft verloren. (Van een onzer verslaaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen hield maandagmiddag in Mai- son Westhuis aan de Warande een druk bezochte nieuwjaarsreceptie onder lei ding van de voorzitster, mevrouw E. de Vos-van Harmeien. Ook de erevoorzit ster. mevrouw M. A. Roelfsema-Poelstra was aanwezig. Niet alleen het bestuur werd door de leden gelukgewenst, ook de dames onder- '''i' W't iT - - s i ,N »Sv «f i, - 2^ x s hng wensten elxaar een gelukkig 1966 en zetten daarbij een gezellig babbeltje op. De vereniging bloeit meer dan ooit tevo ren, zei een van de bestuursleden. ,P,a* tiet bestuur bijzonder actief is. blijkt onder meer uit het programma van januari. Woensdag 19 januari is er een iilmmiddag in Irene, waarop de heer L. Nijhuis vertelt over een avontuurlijke postkoetsrit van Istanboel naar Rotter dam, die hij zelf heeft meegemaakt. Hier van vertoont hij twee films. Daarna vol gen een tekenfilmpje en een kleurendocu- mentaire over traditie en toerisme m Griekenland. Het bestuur heeft deze lezing speciaal op woensdagmiddag georganiseerd, zodat ook de schoolgaande jeugd van deze even interessante ais leerzame films zal kunnen genieten. Eveneens op woensdag 19 januan is er 's morgens om 10.15 uur een rondleiding in Museum Boy mans-Van Beumngen. Verder zijn er deze maand nog de volgende cursussen; dinsdag 11 en 25 ja nuari bridgecursus in gebouw Irene Met dat. al verkeert de sef-ool in gro te moeilijkheden. Met behulp van leer krachten van andere nlo-scholen pro beert men zoveel mogelijk in de open gevallen plaatsen te voorzien. Een onprettig aspect van deze noodsitu atie vormt het feit. dat thans de leerlin- gen op zaterdagmorgen opnieuw naar schooi moeten om dan les te krijgen van de van elders „geleende" leerkrachten. Er bestaat óp .corte termijn bitter weinig uitzicht, dat men nieuwe leerkrachten zal kunnen aantrekken, aldus mr. H. Snoep, voorzitter van de Vereniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs te Schiedam. In het algemeen is er een groot tekort aan leerkrachten bij het Prot.-christelijk u.l.o.-onderwijs en wel in het bijzonder in het westen van ons land; Als men iets verder studeert ken men de MO-akte halen, die meer salaris geeft en boven dien een hogere status bij het onderwijs vormt, terwijl daarnaast de woongelegen heid in bijvoorbeeld het oosten van ons land veel aantrekkelijker facetten biedt dan m de overbevolkte Randstad Hol land. Tevens vinden velen, dat zij buiten dit gebied in een gezonder levensmilieu wo nen, bovendien veelai met meer land schappelijke schoonheid. Dit zijn enkele stringente redenen, waarom de prot-christelijke ulo-scholen elders dikwijls gemakkelijker leerkrach ten kunnen zxijgen dan in het geïndustri aliseerde westen. DINSDAG 11 JANUARI 1916 Straatzang terboden. Te Harder*ijk noordc men nu en dan op straat hel Diiitsche volkslied zingen. Dit vias den Belgen minder naar den zin en gaf reeds tot schermutselingen aanleiding. Het mi litair gezag heeft nu het zingen op straat verboden. LEERDAM Glasfabriek „LeerdamT stopgezet. De directie van de gJasfabriek „Leerdam" meldt: „Heden (Maan dag) komen de fabrieken van de glas fabriek „Leerdam" alhier stil te liggen door gebrek aan soda. Er is wel soda onderweg uit Engeland en zelfs ligt een niet onbelangrijke partij Amerikaanse Soda voldoende voor veertien dagen vol bedrijf sinds ruim een week opgeslagen in de pakhuizen van het Yrie«seveem te Rotterdam, maar deze partij is door de N.O.T. nog niet vrijgegeven." 25 januari in het lokaal van de Schiedam- se Huishoud- en Industrieschool Ook de Gymnastiekcursus_op"dinsdagTl, iT'ên S. hoedencu^ begmt deze (Van onze correspondent! ROZENBURG Tn de laatstgehouden gemeenteraadsvergadering heeft de heer A C. Stehouwer meegedeeld, dat zijn zetel de enige van de VVD in de Rozenburgse raad ter beschikking komt. De heer Stehouwer heeft namelijk zijn landbouwbedrijf noodgedwongen moeten verplaatsen naar de Zuidelijke Usselmeerpolder. De volgende kandidaat op de liberale lijst, de heer H. Hasselt, heeft inmiddels bedankt voor het raads lidmaatschap. De zetel is thans aangebo den aan de heer M. J. Verheul, die zijn benoeming heeft aanvaard. De heer Ver heul is 58 jaar, belijdt de NH goddienst en is landbouwer van beroep. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Hervormd-Gerefor meerd Jeugdverband viert zaterdaga vond 15 januan om kwart voor acht in gebouw Irene zijn tweede jaarfeest. Ds. Jac. van Dijk uit Den Haag zal spreken over: Leven in een veranderende wereld en de J.V. Ichthus zal deelnemen aan een bijbelse dia-beeïdenquiz. De jeugd van acht jaar en ouder en de ouders en de oudere belangstellenden worden uitge nodigd dit jaarfeest bij te wonen. Officiële bekendmaking UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN „GROENOORD-NOORD" Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam brengt overeenkomstig het bepaalde in artikel 37, lid 4, der Woningwet 1901, ter algemene kennis, dat Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland bp hun besluit van o december 1965 G S. nr. 439 hebben goedgekeurd het bij besluit van de Gemeenteraad d.d. 24 mei 1965 vastgestelde uitbreidingsplan in onderdelen „Groenoord-noord" als mede de daarbij behorende Bebouwingsvoorschriften, Voorts hebben Gedeputeerde Staten genoemd raadsbesluit goedgekeurd voor zover het strekt tot gedeeltelijke in trekking van het uitbreidingsplan in hoofdzaak Kethel- Schiedam van 1961, Het goedgekeurde plan ligt voor een ieder ter inzage ter Gemeente-Secretarie Afd. Algem. Zaken, Oude Kerkhof 19 Schiedam, 6 januari 1966. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, H ROELFSEMA. Bij Gemeentewerken is te vervullen de functie van zowel voor de externe als voor de mterne dienst. Gegadigden moeten goed kunnen fietsen, beschaafde omgangsvormen hebben en liefst ook kunnen typen. De salarisgrenzen zijn van 417,— tot 569,— per maand, exclusief de huurcompensatie, vakantietoeslag en de eventuele salarisherziening per l-l-'66. Eigenhandig geschreven sollicitaties onder vermelding van volledige personalia, referenties, enz, binnen 14 dagen in te zenden aan de directeur, Korte Haven 33. m VLAKBIJ een ouderwets snorrende potkachel het» 'ik vanochtend zitten praten met Daan Stuit, een doorgewinterde ijsman. Nee, niet zo iemand die bij mooi weer puntjes en wafels ver koopt, maar een krasse oude baas die z'n hart verpand heeft aan de ijssport, al 65 jaar. Een men senleeftijd zorgt hij er onder meer voor dat alles zo'n beetje mar cheert op de banen van de IJs club Kralingen. Ik vond het heel normaal dat hij als 85-jarige nu zou zeggen: „Ik schei er mee uit", maar toen ik 't hem vroeg, keek ie gek op. „Niks d'r van, ik ga door tot ik honderd ben". In het huisje waar de kaartjes door een loketje naar buiten wor den gegeven, deed Daan Stuit me z'n verhaald van de ijsclub, waar bij hij in 1901 zijn eerste baantjes trok als plaatsvervangend baan- ohef. Hij moest zorgen voor het personeel en had de leiding op het ijs. Dat werk deed Daan winter aan winter, m de zomer was hij metselaar. NA EEN JAAR -of dertig werd hij zelf baanchef, ,wat hij tot in 't begin van.de oorlog is, geweest. Elke dag dat er -ge schaatst werd, was Daan Stuit .pre sent; op de -schaatsen die hij een paar jaar na- z'n indiensttredïn'g van het bestuur had gekregen.'-„ïk heb ze nog", zegt hij, 't zijn Friese doorlopers. Ze zijn nou zestig jaar, maar er kan. nog op gereden wor den. En ik heb 'r toch mee over stenen en asfalt gelopen". - Over het publiek van vroeger is - -hij bejeirte van tegenwoordig. De club fete was ook anders. ,Ze-, dateert -uit 1887 en is bègortneri op een stuk water aan het begin -van de Kra- lingseweg, dat na twee jaar werd geruild voor de banen aan de Kra- lingse Piaslaan, waar tóen nog steeds zit. t Daan noéïnt dieneerste "ijs- club-tijd een élite-beweging. 't Was metzo dat er "geballoteerd werd, maar-gemakkeïijk,'lid wor den, dat was er tooh ook. niet bij„ Je moest wel degelijk worden voorgedragen.'. De mensen, zoetotën"- ook meer gezelligheid" op de baan' Xdie tot 1942 .alleen een natuurijs-f' baan was). Als er een winterzon-' netje scheen,' zat Jan en alleman op het terras koffie te drinken. - -- DAN GAAT hij weer over op' het publiek en vertelt me dat de jeugd vroeger veel gemakkelij ker was dan nu. „Vroeger gaf ik ze nog wei eens een draai om hun oren. Nu kan ik er twee terug krijgen. Echt de baas zijn we niet meer hè." Tooh heeft deze omme keer Daan er niet van weerhouden de schaatsen af te binden, figuur lijk dan althans. Schaatsen kan hij niet meer, maar werken voor de ijsclub doet hij nog met hart en nel. Na de oorlog is hij zo'n beet je de controle op het buitenwerk gaan doen. Kijken of er niet over de hekken wordt geklommen en of er niks wordt vernield. En* dan niet een paar uurtjes per dag, maar van 's morgens acht tot 's middags vijf, dan even schaften en weer verder, tot 's avonds tien. Als er weken achteres nijs is,- dan is Daan er. Hij is er trots cp dat ie m het seizoen '62-'63 zesen zestig dagen heeft gedraaid. „Maar dat komt hier niet zo vaak meer voor, hoor", zegt hij er gauw ach teraan. Wat 't dit jaar wordt? „Ach", merkt deze geboren Kralin- ger op, ,,'t is een wispelturig zo- mertje geweest en dan kun je er weinig van zeggen". Tot een gokje kan ik hem niet krijgen. Daan Stuit uit de Noordmolen- dwarsstraat gaat het ijs weer op. Hij verdwijnt in een kluwen schaatsende jongens en meisjes. Voor het 65e seizoen DAAR HOOR ik van op! In „Blij dorp" zullen enkele chim pansees in training gaan voor een internationale tentoonstellingN van apen-kunst. U moet weten dat er een tentoonstelling komt van „kunstwerken" die apen hebben gemaakt. In het dioramagebouw van de Rotterdamse diergaarde in maart. Een tentoonstelling van apestreken dus. Men kan er pro- dukten zien van de naar men zegt al vermaarde aap Congo uit Londen, van een capucijneraap- je uit Duitsland en van Blijdorp's gorilla Sophie. Tot spijt van de directie der diergaarde zijn „doe ken" van dit apevrouwtje voor be hoorlijke prijzen in het buitenland aan de man gebracht. Toen ik dit hoorde moest ik denken aan wat zich enige jaren geleden afspeelde. Volkomen serieus zijn toen wer ken van „aap-art" voorgelegd aan enkeie critici. Die gingen toen lo vende recensies schrijven. De onthulling betekende een ontnuch tering... Ik wil tóaar zeggen, kunst is moeilijk! JA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1