artiaonno "na artiatom art ROTTERDAM AGENDA Archivaris J. trekt zijn aanklacht in Zeer drukke receptie M. H. L. Weststrate uclUH JA meubelen I ILL Schiedamse Kunstkring toonde zinvolle film Weggelopen meisje (15) sliep in kelder OPRUIMING kortingen van 10 tot 30 HERENKLEDING-MODES ES O C O Blijft gebelgd tegen hoofdredacteur Benoeming te Vlaardingen nog niet van de baan DEKLERK&ZN ff ff I: Oud-wethouder gaf vele handen stormloop Voorzitter drLabor dus vertrok DejHotterdmnmer Chinees restaurant in Nièuwland steunt op ruim 30 jaar ervaring 'üit Scfaiedamseweg 55 - Tel. 3055 - Vlaardingen DE ROTTERDAMMER pagina 3 WOENSDAG, 12, JAISUARt 196^ Nog geen verrassing in tafeltennisstrijd Schiedam beleefd bij correspondentie B. en W. houden hun eerstvol gende vergadering op dinsdag 18 januari en op zijn vroegst zal het college op die datum kunnen be sluiten of het zijn voordracht aan de gemeenteraad al dan niet hand haaft. Hervormde gemeente repeteert gezangen FORTEX Spaarresultaat te Schiedam in 1965 hoger dan ooit l^ASra® «AM QSHBOBB BIJ ARTIDOMO BETEKENT "OPRUIMING": RUSTIG KIEZEN UIT EEN VERBLUFFENDE SORTERING VAN BIJZONDER SMAAKVOL LE DINGEN. MEUBELS EN WONINGTEX TIEL VOOR CRITISCHE KOPERS, DIE EI GENLIJK NIET VAN OPRUIMING HOUDEN. ZIJ VINDEN HUN KANS BIJ ARTIDOMO- ÉÉN WEEK PROFITEREN VAN BIJZONDER VOORDELIGE AANBIEDINGEN. Ir KORTE LIJNBAAN 21 TEL 010/112955 ROTTERDAM fe: GROTE MARKTSTR. TEL 070/113611 DEN HAAG k MARIAPLAATS 2 TEL 030/18900 UTRECHT lil BRINK 93 TEL 05700/12411 DEVENTER "X/OOK de geruchtmakende kwestie Tan htis 45 U de wethouder voor de open- hare nuishedrijven, de heer H. \T. Jetting* liof, fiirtiimhi ga vond uit zyn politieke verting, gekomen om mei zyn secondant, drs, C. G. van Leeuwen van de RET, in het stryd- perk te treden met de wijkraad voor Hille* gerslierg-Schiehroek, Ilun wapens: een over* stelpende hoeveelheid feitenmateriaal. Het effect: een zwygende wijkraad die ondanks de uitvoerige argumentatie ongelovig bleef kijken. Nadat tie wethouder de noodzaak lot bezuiniging h:ul uiteengezet die tot af* sehaffing van de duhltrle lus leidde» was het woord aan drs. Van Leeuwen. „liet xal misschien verbazing wekken?»- zei deze, „maar zowel de capaciteit al» de frequentie van liet vervoer zijn door instelling van de enkele lus verhoogd. De moeilijkheden liggen-ertsen* anders. Die ontstaan door het gebrek aan regelmaat in de dienstregeling» Als die verloren gaat heelt men aan rapaci- trit niet veel. De oorzaak hiervan zyn de verkeersopstoppingen. .Maar deze moeilijk heden hebben niet* te maken met de kwestie enkele of dubbele hts;** Hy wees er op. dat tijdens de instelling van de enkele lus de weersomstandigheden hijzonder on gunstig waren. „Deze hebben nltyd een tweeledig effect. Hel aantal reizigers neemt toe en de opstoppingen op de weg worden groter." Aan de klachten, dat de regeling niet voorziet in het vervoer binnen Schie* broek is inmiddels voor een belangrijk deel tegemoetgekomen. Drs. Van Leeuwen was van oordeel, dat bus 45 lang de slechtste verbinding niet is in Rotterdam. Velen maakten gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. Allerlei interessante in formaties werden hierby gratis verstrekt. Zo hoorde de wijkraad, dut wil de RET zich zelf bedruipen, de tarieven niet 100 pet. zouden moeten verhoogd- Over de frequeiiticvermindering: deze zaak is zo in de publiciteit gekomen, dat het gevaar dreigt, dal men elkaar na gaat pralen. Van een drastische vermindering is geen sprake. In mei vorig jaar is een bescheiden ver mindering in de a\'onduren ingesteld. Ver der daar waar oude trains door grotere ge I e de zy u ver van ge n TAE negentienjarige automonteur F. J. v. d. H. is dinsdag gearresteerd nadat hy, onder invloed van sterke drank, zyn acht tienjarige vrouw had bedreigd en zyn vader had mishandeld. Hij had ruzie met zyn vrouw gekregen. Nadat hy meubilair had vernield rende hij naar de keuken. Toen hij met een broodmes terugkwam, sprong zijn geschrokken vrouw door het raam op straat. Z\j kreeg snijwonden. De vader van de monteur sloeg het mes met een stoffer uit de hand van zijn zoon iï. pakte daarop *Ün vader heet en drukte met zyn duimen diens bril in. ■VnrtiJnna Scrsum Corda: Pers.Ver. Palthe, kon- taktavond, 20; Wijkcentrum: H.B.S. Ver. Onder Ons, kontaktavond, 20; Irene: Ned. Kappersbond, vergadering, 20. Dagblad „De Roterdammer", Schiedam se redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898 - 6619). Agentschap: J. v. G-ogh, Or. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30 - 19.30 uur). Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G,D. 269280. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207, tel. 267674. (Van een onzer redacteuren) VLAARDINGEN De heer J. S. A. Delahaye, archivaris te Zundert (N.B.), heeft zijn aan klacht wegens smaadschrift te gen de heer W. K., hoofdredac teur van de Nieuwe Vlaarding- sche Courant ingetrokken. Op grond van deskundige adviezen die hij heeft ingewonnen heeft hy het standpunt ingenomen dat zyn taak hiermee heter is ge diend, hoewel hy ten opzichte van de heer IC. even gebelgd blijft. De heer Delahaye is bij nader inzien de mening toegedaan dat een rechtszaak, met alle. publiciteit die daaruit zou voortvloeien, de heer K. meer eer zou aandoen dan hij verdient. De archiva ris verwacht voorts dat er bij. de heer K. rancuneuze gevoelens zouden blij ven bestaan, die wellicht' van invloed zouden kunnen zijn op zijn henoe- mingskansen te Vlaardingen. Hij is voornemens persoonlijk contact op te nemen met de hoofdredacteur van de NVC. Vrijwel onmiddellijk na de raadsvergade ring waarin over zijn benoeming werd beraadslaagd (16 december 1965) heeft de heer Delahaye van hoofdredacteur K. geëist dat deze de gewraakte passa ges uit zijn hoofdartikel in de N.V.C. van 15 december zou terugnemen. De archivaris dreigde een aanklacht -tegen SCHIEDAM De eerste avond van de Schiedamse Tafel tenniskampioenschap pen 1966 heeft in verschillende lage re klassen de bekende voorhoede-ge vechten te zien geseven, waarin volgens de verwachting weinig verrassingen ie noteren vielen. In de A-groep, die van de overran vs- en eerste-klascers, werd nog clA'-nfc f'/'n ivtile gesoevld. Daarin toon- de'ri-h R. S-h-wp fService) sterke- dan A. Rss-tc (NOAD) en A. B. Meijer (RAP). Door een duidelijke 218. 21S zerp van Braak oo Meijer plaatste ook eerstgenoemde zich voor de tweede ron- Bij de' tweede-klassers werden nu twee kwartfinalisten bekend. J. Vis (NO- AD) won in de tweede Tonde van G. Wiemans (Service) met 21—14. 2119 en P. Dries schakelde in de achtste finale C. Wijnties (NOAD) met 21—15 22—20 uit van verdere deelneming. De vierde klasse leverde al alle kwart finalisten op. TSF is met drie deelnemers sterk vertegenwoordigd (F. Jorritsma, R. Klink en D. Nuis), evenals NOAD met Aride Groot,'L. v. d. Veen en 'P. Joosse. Twee Servïce-speiërs, F. Ho-man én J. v. d. Lee vullen het achttal aan dat om de titel 4e klas-kampioen gaat strijden. Bij de niet-NTTB-ers tenslotte plaatsten W. Falentijn, H. v. d. Broek en H. Meijer, zich, door poule-overwinningen, bij de laatste twaalf van het wedstrijdsche- ma. In de strijd om deverenigingsbeker heeft NOAD na deze eerste avond met twaalf punten een kleine voorsprong op Service (elf punten) en TSF dat met tien punten verrassend goed meekomt. RAP is met drie punten hekkesluiter. Vanavond worden de -wedstrijden voortgezet met in hoofdzaak de derde, vierde en vijfde klasse. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. hebben beslo ten, dat de uitgaande correspondentie aan particulieren zal moeten zijn voor zien van de algemeen gebruikelijke be leefdheidsformules. Dit besluit is met ingang van 1 januari 1966 van kracht geworden. Zoals bekend zegde burgemeester H. Roelfsema dit bij de begrotingsbehandeling toe nadat de heer A. Sonneveld (Prot. Schiedam)'hier op had aangedrongen. de heer K. te ;ullenindienen indien dit .voor 1 januari 1966 niet, of niet naar zijn genoegen zou zijn gebeurd. .Nog steeds staat de heer Delahaye op het standpunt dat het van journalistiek fatsoen getuigd zou hebben wanneer de heer K. contact met hem had opge nomen nadat hij de bronnen had aange boord die hem aanleiding gaven tot zijn hoofdartikel. Toen de NVC niet aan de eis van de archivaris voldeed heeft de heer Dela haye ovrige week zijn voornemen uitge voerd. De politie te Vlaardingen ontving vrijdagmorgen de aanklacht, die de afde ling recherche terstond in behandeling heeft genomen. Intussen heeft de politie echter het bericht van de heer Delahaye ontvan gen dat deze zijn aanklacht, die met het proces-verbaal van de politie naar de officier van justitie té Rotterdam zou worden gezonden, wenst in te trek ken. Hoewel de heer Delahaye thans zijn be noemingskansen door een rechtszaak In gevaar gebracht ziet, heeft hij stel- 1 igde indruk dat B. en W. van Vlaar dingen geenszins door de Nieuwe Vlaar- dingsche Courant znflen laten beïnvloe den. Voor hem wijzen zelfs alle tekenen er op dat B. en W. hun oorspronkelijke voordracht aan de gemeenteraad zullen handhaven. Deze optimistische verwachting blijkt op dit moment.nog wat aan de voorbarige kant: Toen B. en W. hun voordracht terugnamen heeft burgemeester mr. J. Heusdens de raad meegedeeld dat ten aanzien van beide kandidaten op de voordracht nieuwe inlichtingen zouden worden ingewonnen. Deze informaties waren vanmorgen nog niet alle bin nen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Enige honderden mensen hebben dinsdagmiddag van de gelegenheid gebruik gemaakt afscheid te nemen van de heer M. H. L. Weststrate, die vergezeld van zijn echtgenote en kin deren, recipieerde in verband met het beëindigen van zijn wethouderschap. Van vier tot zes uur was het in het stadhuis een komen en gaan van mensen die in het politieke-, maatschappelijke- of bedrijfsleven iets met de heer West strate te maken hebben gehad. De heer Weststrate heeft door het beheren van de portefeuilles van finan ciën, openbare werken, personeelsza ken en volksgezondheid in de eif en een half jaar van zijn wethouderschap uiteraard met zeer veel mensen op al lerlei gebied contact gehad. Dinsdag bleek dat deze personen bij het ver trek van de wethouder er behoefte aan voelden acte de présence te geven nu aan een lange samenwerking een eind is gekomen. Van het provinciaal bestuur waren aan wezig mr. P. Zegwaard, chef _vaa. de pro vinciale griffie, de. heer'A. 'C. A, Deeren- berg, lid van Gedeputeerde Staten, de heer ir. Terluin van de directie provincia le waterstaat. Verder de burgemeesters W. J. D. van Dijck van Maassluis en J. C. Aschoff van Rozenburg. De wethouder van Delft P. C. Elffrich en de wethou ders van Maassluis en. Schiedam, P. van de Snoek en J. Boehove. Aanwezig waren de .chefs van finan ciën van Gouda, Leiden, Gorkum, Dordt, Delft en Schiedam, namens de Raad voor de Rijnmond mr. J. Joolen. Op het ge bied van de overheid verder de heer Peet van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid. De plaatselijke over heid was vertegenwoordigd door het vol tallige college van burgemeester en wet houders, veel raadsleden en oud-raadsle den onder wie de heren A van der Knaap en M. den Admirant. De directies van de Vlaardingse bedrijven HVO, ENCK en Delta Chemie. Cincinnati, Van Neerbos, Sprij en Damco. Verder vertegenwoordigers van de Shell. Namens de centrale kerkeraad van de Hervormde gemeente waren aanwezig de predikanten ds. W. J. Kolkert en ds. J. IV. de Jong. De Gereformeerde kerk was vertegenwoordigd door drs. H. J. Kou wenhoven en de heer G. Tombroek. Ook pastoor D. Grent en kapelaan A J. van Rossum waren aanwezig. Verder zagen we de directeur van de Bank Nederlandse Gemeenten, dr. A. Vogel, de burgemeester van Gies- sen-Nieuwkerk, de heer N. van de Bruggen namens het verband van. AR-gemeentebestuurders, waarvan oe heer Weststrate voorzitter is, de heer P. Hoogerwerf namens de Kamer van Koophandel, de heer J. L. Jonker en vertegenwoordigers van de AR-kiésver- eniging. Van vijf tot zes was er voor het perso neel van de gemeente gelegenheid om in de Burgerzaal de .heer Weststrate de hand te drukken. Zeer velen hebben hier,- van gebruik gemaakt. Alle hoofden van dienst waren aanwezig, verder commis saris van politie dr. C. N. Peyster en hoofdinspecteur C. A. van Eendenburg. Verder veel personeel van alle diensten, vooral oók van de plantsoenen- en reini gingsdienst. m 13 JANUARI HM 2 FEBR. Wij wisten de hand te leggen op een beperkt aantal zeer bijzondere opruimings-aanbiedingen in eerste klas meubilair, waaronder: BANKSTELLEN in eigentijdse vormgeving, luxueus gestoffeerd met losse schuimrubber rug- en zitkussens, bekleed met solide DRALON- velours in ecru en naturel. Normaal kost een compleet garnituur, best. uit 3-zitsbank en 2 fauteuils 2400.- AQ EL m (en dat is niet te duur!) thans I *TÏ7wb"" Enkele chique SLAAPKAMERS, vervaardigd van edelberken of uitge voerd in parelwitte lak. Diverse samenstellingen waarondermet 2-,3-,4-, of 6-deurs garderobe kasten. Deze enkele stuks worden u aangeboden met 50°/o reductie: d.w.z. een complete kamer best. uit 3-deurskasf, ledikant en kaptafel van 1120:- kunt u nu kopen voor 560.- Rustieke EETKAMER in p.rachtig eiken, afgewerkt met palissanderhout, bestaande uit 2-deurs broodkast, ronde tafel en 4 stoeten bekleed met warm rood kunstleer wf' thans De onderdelen van deze kamer zijn ook afzonderlijk leverbaar. 1 'tv (Van een medewerker) SCHIEDAM In de -Opstandingskérk hebben Wijkgemeënte 2SeöV7 maandaga vond enkele nieuwe-'géëarigen gèfëpêï teerd, zodat die meer ingeburgerd zuüën raken in de Herv, Kerk alhier. Ds. J. D. Spaling Dzn. vertelde vooraf wat de-be doeling was en waarom men de leden van deze wijkgemeenten bijeen had ge roepen (er waren een kleine dertij aanwezigen). Men wilde de nieuwe bundel Proetge- zangen met 102 liederen meer bekend maken, hoewel men van zondags regelma tig enkele liederen daarvan zingt. Ds. Spaling was van mening, dat een vaste kern zou kunnen worden gevormd, die deze nieuwe liederen beter zou leren ken nen. Vandaar dat men in het kerkgebouw met piano-begeleiding van de heer v.d. Jagt deze „voorstudie" heeft willen ma ken. De nieuwe bundel is een deel van een reeds bestaande gezangenbundel met 718 gezangen, waaruit door een speciale commissie een greep is gedaan. kleedt u altijd een klasse beter! Korte Hoogstraat 11 a, telefoon 6151, Vlaardingen 'S MAANDAGS GESLOTEN: 100 °/o service op dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag en zaterdag M/66/IBT COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEUERLANOSELAAN Hrotteroam/denhaag/utrechtjvussingen lOEYENTER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Kunst kring gaf in samenwerking met de Kon. Vereniging Oost en West dinsdag een filmavond in het Monopole Theater. Ver toond werd de Zweeds-In dl ase kleuren film De fluit en de Pij! (The flute and the arrow) naar een scenario en onder regie van de wereldberoemde cineast Ar- ne Sucksdorff. Hij werkte twee jaar aan het tot stand komen van deze film in India. Tot onderwerp koos hij een gedrama tiseerd verhaal van het dorpsleven van het in beslotenheid en afzondering le vende volk der' Maria's in Bastar. Men sen van primitieve inslag, doch met een hoogstaande moraal. In verdraag zaamheid en vredelievendheid leven ze samen. Aan Mata, de godin der aarde, is de bamboefluit gewijd. Ze personifieert het goedé in de mens. Met pijl en boog bestrijdt men Nial, het luipaard, zinne beeld van het kwade. Iedere Muria-man draagt beide symbolen, fluit en boog altijd bij zich. Op dit thema bouwde (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de afgelopen maand werd bij de Spaarbank anno 1820 een bedrag van ƒ2.847.836,09 ingelegd en ƒ2,514.323,54 terugbetaald, resulterende dus in een inlegoverschot van ƒ333.512,55 (december 1964 157.29424). De spaarbank sloot daarmee een zeer gunstig jaar af. een jaar waarin de inla gen met ƒ4.045.781,56 de terugbetalingen overtroffen. Een resultaat dat in geen en kel ander jaar tevoren werd behaald. Het tegoed van spaarders bedroeg, na bijschrijving per 31 december 1965 van de rente ƒ54.824.816,07 (31 december 1964 ƒ49.143.370,60). Het aantal inleggers steeg van 54.616 op 1 januari 1965 tot 55.824 op 31 december 1965. De aan de spaarbank toevertrouwde gelden waren op 31 december 1965 voor ƒ28.986.065.15 belegd in effecten, voor 9.007.947,09 in hypotheken en voor ƒ15.572.597,82 in leningen aan gemeenten e.d., terwijl de onbelegde middelen ƒ2.750.310,83 bedroegen. (Van een. onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Tot grote verbazing van de politie vond men in de nacht van dinsdag op woensdag een vijftienjarig meisje, dat rustig lag te slapen in een kelder te Schiedam. Het meisje verklaarde, nadat ze wakker was gemaakt, dat ze niet naar naar huis wilde. Zij had niet haar ouders hevige ruzie gehad over het volgen van enkele lessen op school. Het meisje was kwaad het huis uit gelopen en had in de kelder een onderkomen voor de nacht gezocht. De politie heeft de vijftienjarige naar haag woning in Vlaardingen terug gebracht. Sucksdorff de intrige. Hij maakte er een verhaal vol diepe zin van, met de tropische natuur: als sug gestief decor met de spanning van adembenemende jachtpartijen.' Vooraf ging de Franse tekenfilm Huis mijner dromen (Villa de mon Réve) van Pierre ReRmont en Philippe Condroyer. Wegens drukke werkzaamheden ver liet de voorzitter van de Schiedamse Filmkring dr. L. W. Labordus het be stuur, dat thans, onderhandelingen met een kandidaat voor deze funktie voert. Wegens militaire dienst zag de secretaris, de heer D. de Geus Jr, zich eveneens genoodzaakt zijn funktie neer te leggen. Als algemeen programma-adviseur blijft hij evenwel in het bestuur zitting hou den. Het bestuurslid, de heer J, 'H. M. Schaeffer neemt tijdelijk het voorzitter schap waar, terwijl de heer J. H. E. Doorlag het secretariaat op zich heeft genomen. WOENSDAG 12 JANUARI 1916 DE ontruiming van GaUipolL Londen, 1 Januari. Generaal Monro meldt: De Turken hebben een hevigen aanval mei artillerie en musketvuur op onze linies te Heles geopend. Den 7en beproefden zij storm te loopen met de bajonet, doch zij slaagden slechts op één punt. De aanval werd bloedig afgeslagen. Onze verliezen bedroegen: S officieren en 130 man gedood en gewond. De ont ruiming, die zeer bemoeilijkt werd door het stormweder, is op 9 dezer des och tends om 4 cur voltooid. Konstantinopel, 11 Januari. Officieel: Bij Sed-ul-Bahr vindt men nog slechts puinhopen, buit en enkele lijken, maar geen enkelen vijandeljjken soldaat meer. Bij onze vervolging is het overschot van den vijand, dat zich niet wilde overge ven en in de richting van de landings plaats vluchtte, vernietigd. (Van een medewerker) SCHIEDAM Binnenkort zal Schie- dam-Nieuwland een Chinees Indisch Res taurant rijk zijn, iets wat tot nog toe niet was gebeurd. Wanneer de bewoners van de wijk Nieuwlatvd Chinees eten wilden laten halen of in het restaurant gebruiken, moesten zij naar het Cen trum, namelijk de Broersveld of de Rot- terdamsedijk. Ook op de Grote Markt was een dergelijke zaak. Op het adres aan de Parkweg, waar 'VO'N beetje als hekkesluiter ditmaal is gisteren de Rotter damse gemeenteraad aan het laat ste stadium van dé begrotingsbe handeling begonnen. In de algeme ne beschouwingen kwamen veel vragen. Eén licht ik er hier speci aal uit. De suggestie namelijk een vragenuurtje in te stellen. Nee, zij is niet nieuw. Als u de raadsvërsla- gen' volgt weet u misschien nog dat dergelijke vragen eerder zijn opgeworpen. Maar nu is het be grip vragenuurtje enig nieuw le ven ingeblazen. Tot goed begrip: hier werd geen rondvraag be doeld. 2o'n aloud „vraag- wat- je- wilt" agendapunt kent de raad van de Maasstad al lang niet meer. Het bestaat trouwens nog maar inweinig gemeenten. In enkele kleine maakte ik het nog wel eens mee. Dam komen ér vra gen als „Weet de voorzitter wel dat de weg langs de boerderijvan Jansen zo slecht is en kan daaraan niet wat worden gedaan?" Nee, de rondvraag heeft zijn tijd verreweg gehad. In de Rotter damse raad wil men iets nieuws. Bij de aanvang van de vergade ring gelegenheid geven tot.het stel len van vragen. Die moeten ;dan van tevoren ongeveer bekend zijn, zodat de betrokken wethouder met teen gedocumenteerd kan antwoor den. En opdat er discussie op kan volgen. Bepaalde regelingen zou den moeten worden gemaakt" om' het vragenuurtje kort en levendig, te houden. Het hoeft-dan ook geèn uur te duren, liever zelfs korter. Of dit werkelijkheid zal worden» Tijdens de ambtsperiode van de vorige burgemeester is er ook nog al eens over gepraat. Maar er kwam nooit iets uit de bus: TS HET VRAGENUURTJE mis schien een middel om wat meer Rotterdammers, naar de ver-: gaderingen te trekken? Dé publie ke tribune kan een "kleine honderd mensen bevatten. Diézitten er nooit, als u dat soms dacht. Wel eens twee, drie of vijf soms familieleden van raadsleden, vaak ook mensen die "zomeer eens ko men, een enkele keer een school klas op excursie. Gisteren zaten ei in de avondvergadering wél vijf mensen. Kijk, dat viel me nu toch op. Dat er 's middags geen grote belangstelling is kan nog wel worden verklaard. Maar. 's avonds zijn er minder mensen ver-, •hinderd. Toch is er nooit grofe dir recte belangstelling voor. dé publie ke zaak. De Rotterdammers maar de bewoners der., meeste andere gemeenten in dit gebied eveneens laten het aan de kran ten over. De raadsverslagen wor den wel'gelezen. En dan ineens zo'n,grote belang stelling. Ik hoop nu 'maar dat-de tribunezitters er iets van opgesto ken hebben. Het ging om waarlijk geen geringe zaken. En af en toe was .er sprake van levendigheid. Humor ontbrak niet. Zo zou ik het trouwens vaker wensen. Niet al- te plechtstatig, wat meer flitsend'en geen- al te lange betogen. Hier) en daar een interruptie.,. Kan dit me nu-meer interesse van de Rotter dammer trekken? En misschien zo'n vragenuurtje erbij, ih 'welke vorm dan ook. 't Is te. probe- ren... ITEB IK ALTIJD gedacht, dat wy zo'n zuinig volkje waren. De directeur van de RET, drs. C. G. van Leeuwen, hielp me uit die droom. Hij heeft namelijk een enquête laten houden onder de be woners vari Hoogvliet over het 'ge bruik van rittenkaarten van men sen, die dagelijks met de bus naar en van hun. werk rijden. Zo'n ritje op een knipkaart kost 27 cent; een enkele reisbiljet 40 cent. Dat ver schil is gemaakt, omdat door ge bruik van rittenkaarten de conduc teur veel 'wérk wordt bespaard. Wat bleek nu? Eenvierde déél van de H-oogvlieters blijft reizen op enkele reisbiljetten. „Ik begrijp er niks van", zei drs. Van Leeu wen. Hij wilde dat weten, omdat de RET de mogelijkheid bestu deert het aantal verkoopadressen van rittenkaarten uit te breiden. Nu zijn het er 180. Als dat door gaat, zouden ze daar nog goedko per worden verkocht dan op de tram zelf. Maar als de mensen toch niét van plan zijn voordeel tjes te halen, heeft de studie van meneer Van Leeuwen niet veel zin, dacht ik. Allemaal hollen naar de opruiming straks, maar naar de -- winkel voor een rittenkaart? Nee hoor: Ergens snap ik dat niet meer voorheen Pedro, de zingende schoorsteen veger een cafetaria had, zal zeer binnen- kort het Chinees Indisch Restaurant „Chung Hing" worden geopend. Het inte rieur is geheel gemoderniseerd, de bar- is verplaatst en de schilders leggen momen teel de laatste hand aan deze zaak, die stellig in trek zal zijn bij de-bewoners van Nièuwland. 'y Het Reisbureau Schiedam,dat enkele winkels verderop (op de hoek- van dé Noordvestsingel) zou komen, gaat niet door. Daar blijft dus dé showroom van dé zaak yan Anjo in-huishoudelijke arti kelen. - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1