OP ALLES 10°/o KORTING Klimaat van invloed op asfalteren v. Haarenlaan Plein40-45 Wijkraad wil vergoeding reisgeld schooljeugd AGENDA Dierenbescherming vraagt hulp voor de vogels meubelen I om Wilhelminaschool kreeg vernieuwingen BtüJ rechthoekig kruispunt Inspecteur geeft richtlijnen 298.- 595. 59, 135.' DE KLERK&ZN „Gorzen" nog vol bedrijvigheid 1$ Kleuter uit wak gehaald Receptie N.V.H. aan boord boot Oververhitte kachel veroorzaakte brandje Enquête in Hoek van Holland stormloop kM Chauffeur wist grote brand te voorkomen Kind ongedeerd bij aanrijding T af eltennisstrij d met successen Man kan niet zwemmen favoriet in de gp kleine klasse Jaaroverzicht van Pieterman NV pagina 3 n£ ROTTERDAMMER VRIJDAG14JAJWARI,.19.66 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het gaat met de asfaltering en de verbetering van de Burgemeester Van Haarenlaan nog niet zoals men het graag zo-u hebben. Reeds vroeg begon het in november te vriezen. Daarna volg den de vele en hevige regenbuien in december en op het ogenblik zit men weer midden in een vorst periode. a Plein 1940->45 vandaag en morgen en dagelijks Vanaf 4975,- GARAGE VAN DALEM N.V. Het Plein 19401945, zal straks in sterke mate aan belangrijkheid voor een vlotte verkeersdoorstro-o ming winnen. De rotonde vervalt in ieder geval en het plein wordt dan een rechthoekig kruispunt. Drie rijstroken worden op de op rijwegen aangebracht. Elke rich ting krijgt er een. Bovendien ligt het in de bedoeling hier verkeers lichten aan te brengen. (Van een onzer verslaggevers) Schiedam Nu de winter weer is ingevallen, is het voor de vogels moeilijk om voldoende voedsel te vinden. Daarom doet de afdeling Schiedam van de Nederlandse Ver eniging tot Bescherming van Die ren een beroep op alle vogel- en natuurvrienden in de stad om de nood der vogels te lenigen. Watervogels - - - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Allerlei ver schijnselen wijzen erop dat Schie- dam-Zuid nog steeds niet aan het vergrijzen is. Integendeel, deze oude stadswijk is vol leven en bedrijvigheid. mm SYSTEMEN NOAD nam voorsprong bij kampioenschappen tafeltennis (Van een omer verslaggevers) HOOGVLIET De heer H. van Don- een, werkzaam bij de Nederlandse Spoor wegen en woonachtig in 'de Ferdinand Huyckstraat, heeft donderdag de vijfjari ge Robbie Ort uit het Iskanderhof 5 het leven gered. Het jongetje schoof met zijn slee ra een wak van de singel aan de Venkeiweg. De heer Van Dongen, die niet kan zwemmen, bedacht zich geen ogenblik en sprong in het ijskoude wa ter. Met gevaar voor eigen< leven wist hij Robbie op het droge te brengen. „Ais hij er niet was geweest, dan was mijn zoontje er niet meer geweest", zegt de over-gelukkige moeder van Robbie, De jongen, die direct door zijn moeder onder de wol werd gestopt, heeft geen nadelige gevolgen van het gebeurde over gehouden. De heer Van Dongen echter, die "s middags moest werken, light met een fikse verkoudheid in bed. (Van onze correspondent! HOEK VAN HOLLAND Het was van het bestuur van de afdeling Hoek van Holland van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen een zeer origineel idee om de receptie ter gelegenheid van het 10-ja- rig bestaan te geven aan boord van de dagboot „Koningin Wilhelmina". Dat daaraan zekere risico's verbonden zijn, ondervonden dc dames als eerder, want in december moest de receptie worden afgelast, omdat het schip wegens storm met kon afmeren. Dat is echter de prijs der originaliteit. Woensdagavond waren er echter geen h ndermssen De huisvrouwenveremgmg m de Hoek heeft overigens in haar tien-ja.-ig bestaan het bestaansrecht wel bewezen Het ledenaantal passeerde de 250 en vele excursies, lezingen en voor lichtingsavonden wei-den georganiseerd. Zo gebeurde het dat deze keer de man nen eens met de vrouwen meemochten. De dames hadden de zaken uitstekend geregeld. Een schip leent zich boven ver wachting goed voor een dergelijke recep tie. Er werden hartelijke woorden over en weer gewisseld, drankjes genuttigd en men waagde een oogje aan het schip, omdat het voor de meeste bezoekers de eerste kennismaking was met het vlagge- schip van de Mij. Zeeland. Voor de muzi kale omlijsting zorgde het trio Thom Kei lmg. S wat U in onze zaken vindt geven wij in deze opruiming (m.u.v. een enkel merkartikel) Bij De Kroon alleen gloed nieuw, gaaf kwaliteitstextiel. Ook 10% korting op Wala corsetterie en Hollandia tricot. Vanaf vandaag in alle filialen van textieispcciaalzaken Men had gehoopt de Brandersbrug over de Sehie en hel gedeelte van de "s Gravelandseweg, dat erop aansluit, in december van het vorige jaar in ge bruik te kunnen nemen, maar deze verwachting werd niet verwezenlijkt. Met de Brandersbrug schiet met overi gens wel op. Voetgangers en een enke le fietser kiezen deze ronte reeds om rauw aan het station te zijn. De brug Is evenwel nog niet geschikt voor auto's. De „bottle-neck", het knelpunt van de stagnatie bij deze wegenaanleg ligt met bn het asfalteringswerk, dat de N.V. Koninklijke Wegenbouw op me chanische wijze uitvoert. Hierbij spelen de slechte weersomstandigheden in feite geen rol. Dit blijkt uit het feit, dat men reeds tot voorbij de Parkweg is gevorderd, in ieder geval wat betreft de grondlagen. De weg moet hier nog worden afgewerkt. Het is de klinkerbestrating die de oorzaak is van het oponthoud, dat zich juist bij de aansluitingen op de zijwegen manifesteert. Hier moeten namelijk de straatmakers aan te pas komen en dezen kunnen hun werk niet verrichten als het regent. Het is te hopen, dat het Plein 1940-1945 en de aansluitende 's Gravelandseweg, Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door oververhitting van een kachel m de bedrijfsruimte van de firma B. van Gurp aan de Kommiezenïaan 9 ontstond donderdagavond een brandje dat de brandweer onderleiding van de heer Rademaker met een nevelstraal heft geblust. Er was geen schade. Omdat het bedrijf gesloten was moest de brandweer zich door overklimming van een hek toegang verschaffen tot de bedrijfsruimte. F OTTERDAM Aan de Koningin Wilhelmina Kweekschool zijn voor de examens volledige bevoegdheid als onderwijzer geslaagd: mej. H. van den Haspel en de heren G. G. van der Meulen. B. C Nolet. C. Terlouw, A. van Tol. B. H. van Wijngaarden. O ROTTERDAM Gemeentewerken heeft aanbesteed bestek 858: het ontgraven, vervoeren en tot kletbekleding verwerken van kli op een terreinstrook ten noorden van het Beerkanaa). Van de 14 inschrijvers was laagste L. Troost, Nieuw Vennep, met 68.825 en opvolger Fa J. .J Baars Zn, Zoetermeer, met 74.700. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Op zijn eerstvolgende vergadering zal de wiik- raad opnieuw het probleem behandelen van de kinderen die buiten Hoek van Holland middelbare en andere scholen bezoeken. Dat is te danken aan het initia tief van de heer A. den Hertog (soc.), hoofd van de openbare Van Rijrkevors- seischool in de Hoek. De wijkraad sprak al eerder over dit onderwerp, hetgeen leidde tot een verbeterde reisgeldvergoe ding voor kinderen die in Vlaardingen het bijzonder lager onderwijs volgen. Volgens de heer Den Hertog hebben ook de kinderen die middelbaar of een andere vorm van voortgezet onderwijs volgen, recht op een tegemoetkoming in de hoge kosten. Hoek van Holland beschikt, naast de verschillende lagere scholen, alleen over een Ulo-school Kinderen, die een andere tak van onderwijs willen volgen, zijn aangewe zen op plaatsen m de omgeving, met name op Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. De hieraan verbonden financiële konse- kwenties wegen voor vele ouders te Schiedamsewesg 83, tel. 3224. Musis Sacrum: Pers Ver. Stokvis, contaktavond, 20. Irene: Geref Oudersver., jaarfeest. 20 Galerij Punt Vier, Expositie, opening, 19. Geref. Jeugdhuis, Chr. Leesbibliotheek, uitlening, 15-17. Irene: Staienkring C.H.U., vergadering, 14, Herv.-Geref. Jeugdverband, jaarvergadering, 20. Tlvoll: Schied Jazz Soc. Guillaume, bijeenkomst, 2030 Dagblad „De Rotterdammer" -Seine - damse redactie, lange Kerkstraat b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aan gelegenheden 01898 - 6619) Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamerhofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30 - 1930 uur). Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123", alarm G.G en G.D. 269280. Apotheek: VanWestendorp, Parkweg 207, tel, 267674. zwaar, vooral omdat he* soms voor komt, dat meerdere h... ''eren uit een gezin elders een school moeten bezoe ken. Hierdoor krijgen soms kinderen met bepaalde capaciteiten niet de gele genheid zich verder te ontwikkelen. Middels een plaatselijk blad heeft de heer Den Hertog in december een enquête doen instellen om te weten te komen, hoeveel kinderen in andere plaatsen scholen bezoeken. Het resul taat was verbluffend. Aangenomen dat alle ouders hebben gereageerd blijken 125 kinderen elders te studeren, als volgt gespecificeerd: Vlaardingen 67, Den Haag 13, Maassluis 14, Schiedam 18, Rotterdam 9. Naaldwijk 3, Drieber gen 1. Bij een redelijke tegemoetkoming in de reiskosten zou dit aantal belangrijk ho- fer kunnen zijn. Daarom zal de heer )eo Hertog dit probleem in de volgen de vergadering van de wijkraad aan de orde stellen. Getracht zal worden een oplossing te vinden voor een rege ling van de hoge reiskosten. Ook het gemeenteraadslid de heer L. M. Bliek zal deze kwestie via andere kanalen benaderen. BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN - TEL. 01898-8700 Rozenburg Woensdagavond deed zich om 18.30 uur een bedrijfsongeval voor. De 34-jarlge bouwvakarbeider W.S. uit Ridderkerk was op het terrein van de chemische industrie „Rijnmond" in het Botlekgebied bezig met het monteren van een betonnen loods, die werd opge bouwd uit segmenten. Plotseling viel een betonnen plaat omlaag en trof de heer S. in de rug. Met inwendige kneuzingen werd de man opgenomen in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam. welke laatste een klinkerbestrating heeft, zo snel mogelijk opengesteld kun nen worden voor het gemotoriseerde weg verkeer Overschie-Rroersvest vice versa, via de industrieterreinen aan weerszijden van de Schie. Tot zolang zal het verkeer zich moe ten wringen door de beide smalle ver- keerstrechters, de Singel en de Over- schiesestraat, om de Broersvest te be reiken. Wel was deze noodroute nu eenmaal noodzakelijk, maar hoe sneller deze tij delijke wegomleg tot het verleden be hoort, des te beter voor de verkeersfre- quentie daar ter plaatse. De Inspecteur van de Dierenbescher ming. de heer C. Spermon, geeft enke le richtlijnen voor het voederen van vogels: Wat de kleine zangvogels be treft, eten vrijwel alle vogels graag bralnbrood. Gekookte aardappelen en andere res ten van de warme maaltijd, soepbeende ren enz. vallen eveneens in de smaak Bij vorst zijn vochthoudende voedersoor ten minder geschikt, omdat zij snel be vriezen. Er mag niet veel zout m het voedsel verwerkt zijn Ongekookte havermout blijkt een trac- iafie te zijn voor roodborstjes, merels en lijsters. Ook doet men lijsters en spreeu wen een plezier met rotte appels, snip pers appelschil en klokhuis. Voorai bij vorst hebben vogels veel behoefte aan vet in de vorm van olierij ke zaden, zoals zonnepitten, hennepzaad en pinda's. Ook ongezouten spek, spek- zwoerd, reuzel en gestold vet wordt met graagte gegeten. Aan de hand van bovenstaande kan men ook vetbollen maken of geheel klaar in de winkel kopen. Voer vooral 's ochtends, zodra het licht wordt en vlak voor de avondschemering Voer kleine hoeveelheden die direct wor den opgegeten. Voer op sneeuwvrije of •vrijgemaakte plaatsen en zorg dat de dieren niet aangevallen kunnen worden door katten. Drinkbakken worden tijdens de vorst afgedekt met kippengaas, waar alleen de kopjes van de vogels door kunnen (dit is om het baden te voorkomen). Doe even tueel een schepje suiker door het water om het vriespunt te verlagen. 'Zorg ervoor, dat de vogels niet van hun loevluchtsplaatsen worden verjaagd, stort dus het voedsel vooral in het begin niet op de rand van een wak, maar ra de nabijheid daarvan. Voeder niet op of vlak langs de openba- SCHIEDAM Aan de Koningin Wilhelmina Kweekschool te Rotterdam slaagde voor het examen voPedige bevoegdheid als onderwijzer de heer W. J. van Wijk te Schiedam. re weg, daar dit ieder jaar aan honder den vogels het leven kost en bovendien de dieren een gevaar Worden voor het verkeer Het voedsel, dat we aan watervogels kunnen geven, is brood, in dobbelsteen tjes gesneden, geplette granen, graanat- val. ongezouten gedroogde garnalen, gras- meel, mais. fijngesneden ongezouten vis, vleesafval en vetten Zwanen kan men fijngesneden boeren kool voeren Om te voorkomen dat kraaien en meeu wen, die toch wel aan hun trekken ko men, alles wegpikken, is het raadzaam ra elk geval tegen de avond te voederen. Uitgeputte vogels kan men het best plaatsen ia een onverwarmd, vorstvrij vertrek met een vloer die gemakkelijk is schoon te houden. Plaats deze dieren nooit bij een warme kachel. Let echter op bij het teruggeven van de vrijheid of de vogels nog voorzien zijn van de be schermende vetlaag op het verenkleed, anders lopen zij dë kans te verdrinken. Men kan dit zelf constateren door te kijken of het water als parels van de veren afloopt Pak de vogels op over de samengevou wen vleugels, oodat ze met kunnen flai- deren. Knijp in geen geval te hard en zorg dat de snavel uit de bui rt van de ogen blijft als ze pikken. 13 JANUARI T/M 2 FEBR. SALONKASTEN bijzonder fraai uitgevoerd in macoré/noten, diep- glanzend gesiepen, geven sfeer aan uw interieur en hebben bovendien door hun grote bergruimte tevens veel practische waarde. Wij hebben enkele bijzonder voordelige aanbiedingen o.a. Salonkast 160 cm in macoré/noten met glas-vitrine thans Salonkast 210 cm in sapeii/noten, sierlijk uitgevoerd fJCft thans wwWb" Voor hen die van oerdegelijk houden hebben wij' een gekleurd massief EIKEN BANKSTEL van Deense vormgeving. De losse interieurkussens geven een bijzonder groot zitcomfort. 3-zitsbank en 2 fauteuils, nu voor BIJZETFAÜTEUILS zijn overal en door iedereen te gebruiken. Voor ieders smaak hebben wij in onze opruiming wel een aparte en bijzonder voordelige aanbieding. Enkele voorbeelden: geheel hout, wit gelakt Eö afro-teak met stof, 89.- (geschikt voor tieners) bekleed met moquette, klassiek van vorm voor moderne mensen eiken met Kelim be-«| kleding, oersolide I i 'S MAANDAGS GESLOTEN: 100% service op dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag en zaterdag COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEIJERLANDSELAAN M/66/19S IRQTTER DAM/DEN HAAG/ÜTRECHTIYUSSINGEH (DEVENTER De vroegere „Gorzen" Is In feite een eiland. De Maas, Spuihaven, Houtha ven, Westerhaven, Nieuwe Haven, Bui tenhaven en Voorhaven vormen der de „waieriiniee". Dit "eiland-karakter is altijd kenmerkend geweest voor deze geïsoleerde wijk. De oude, originele be woners kunnen het meestal nergens anders in Schiedam wennen. De fraai aangelegde, nieuwe woonwijken mis sen voor hen alle bekoring, want ze RIJSOORD Koelbloedig optreden van de Bolnesser chauffeur Pleun"Louter uit de Larijstraat 39 heeft bij een brand in Rijsoord erger voorkomen. De chauf feur reeds over de rijksweg toen hij de brand ontdekte, dievannaoht om onge veer een uur op de tuinderij van H. :\Tuit teren aan de Vlasstraat woedde. Daar was een kachel defect geraakt, waardoor- het vuur erin steeds meer aanwakkerde. Veilmgkisten en ander brandbaar materi aal rondom vatte vlam. De chauffeur slaagde erin de luchttoevoer naar de ka chel af te sluiten en enige brandende kisten naar buiten te werken. Het kostte de brandweer, die daarna arriveerde, wei nig moeite om met de nevelspuit het vuur te blussen. SCHIEDAM Wonder boven wonder kreeg de 8-jarige J. Dettmeijer die donderdag bij het oversteken van de rijbaan van de Prof. Kamerling Onneslaan door een personenauto, bestuurd -door de 22-jarige J. V, werd aangereden, helemaal geen letsel. De autobestuurder had nog uit alle macht geremd, maar door het gladde wegdek kon hij een aanrijding met vermijden. Ul<l. (01698)- 3697 vinden er niet de knusheid van hun eigen omgeving. In een oude wjjk als deze moet er na tuurlijk bij tijd en wijle hier en daar wel het een en ander worden ver nieuwd. Dit was ook beslist nodig bij de ongeveer veertig jaar oude Konin gin Wilhelminaschool, van het christe lijk GLO. aan de Zalmstraat 27. Se dert september 1962 is hier hoofd de heer A. Speyer. De school telt op het ogenblik honderd negentig leerlingen. Er zijn zes leer krachten, die in zes lokalen lesgeven. In de tweede helft van het vorige jaar onderging de oude school een waarlijk grondige interieurvarnieuwing. De loka len aan de straatzijde kregen grote, mo derne ramen in plaats van de kleine, zoals men die vroeger had en het pui werd opgeknapt. Het inwendige van de school werd helemaal opnieuw geschil derd; in lichte tinten, wat aan het inte rieur met de hedendaagse eisen voor ver lichtingstechniek werd er neonverlich ting aangebracht. Twee jaar geleden was men overgestapt op oliestook voor de centrale verwarming, zodat hierbij geen verandering nodig was. Wel maakte men een branduitgang vanaf de bovenste ver dieping. Een eigen gymnastieklokaal bezit de school helaas niet. De leerlingen krijgen dus elders m Zuid hun gymnastieklessen. Zolang men in de school aan het werk was, kon men er natuurlijk geen les geven. Gelukkig was juist de oude Klaas de Vriesschool aan de Zwartewaalse- straat leeggekomen. De leerlingen van deze school hadden namelijk de nieuwe Willem Brouwerschool voor openbaar glo aan de Dwarsstraat betrokken. Van eind augustus af tot half november van het vorige jaar vonden de leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool dus tijde lijk onderdak m de leeggekomen school. Met een gevoel van dankbaarheid over deze vernieuwing zullen hoofd en leer krachten ongetwijfeld in hun oude school teruggekomen zijn. Lokaliteiten, waarin onderwijs aan de jeugd wordt gegeven, mogen er immers niet uit zien, alsof ze aan vergrijzing toe zijn. De be grippen jeugd en vernieuwing behoren nu eenmaal bij elkaar. SCHIEDAM De c'irectie van Glasin dustrie Pieterman NV heeft op de Nieuwjaarsbijeenkomst met het personeel mededeling gedaan over de gang van za ken in het jaar 1965. De omzetten van verschillende afdelin gen hebben flinke wijzigingen onder gaan. De afzet van het hittebestendige haardglas is belangrijk teruggelopen door de onzekerheid op het gebied van gas- en kolenhaarden. Compensatie van deze tijdelijke terug gang is gevonden door verhoging van de omzet bij de dochtermaatschappij N.V Hardglas te Zoetermeer, waar zowel Op de binnenlandse markt als voor export een flinke omzetstijging kon worden be haald. Ook de verkopen van electroni- «che apparatuur en van wandspiegels na men belangrijk toe. Bij de laatste afde ling betreft het mede de verkoop naar Duitsland en België. Het bedrijf in Oosterwolde (Fr. ),waar onder meer huishoudelijk glaswerk wordt vervaardigd, heeft door omzntver- hoging dit jaar eveneens tot de vinst bijgedragen. De totale omzet onderging slechts een geringe wijziging. Desondanks zal de winst vrijwel dezelfde zijn als over 1964, -o dat de kostenstijging is gecompen seerd. Het effect van de in de afgelopen ja ren gepleegde investeringen in machines, waarvan de bezettingsgraad over 1965 is verbeterd, heeft in met onbelangrijke ma- 'e ertoe bijgedragen dit resultaat te be reiken. (Van een medewerker) SCHIEDAM Deze week worden in de Korenbeurs" de wedstrijden "om het tafeltenniskampioenschap van Schiedam gespeeld. Maandagavond is men hierme de begonnen en tot en met zaterdag zul len deze wedstrijden duren. Op de eerste speelavond heeft een verzwakt NOAD kans gezien om een kleine voorsprong te nemen. NOAD moest namelijk ter elfder ure invallers laten meespelen voor de heren J. Hendrikx en J. Kopecky, die beiden verhinderd waren. Toch hadden de wedstrijden een dusda nig verloop, dat NOAD eindigde met 12 punten, Service met 11, TSF met 10 en RAP met 4. Daarin kan deze week uiter aard nog veel verandering komen, maar vooral van NOAD is deze prestatie uitste kend te noemen, J. Vis (NOAD) en P. Dries (21 Up) plaatsten zich in de B-groep in de kwartfinale. Ook in de D-groep vielen reeds enkele voorlopge beslissingen. De laatste acht die nog overbleven waren; F. Homan, J. v. d. Lee (beiden Service), J. Jorrit- sma, D. Nuis, M. v. d. Klink (TSF), P. Joosse, L. F v. d. Veen en A. de Groot (NOAD). Service en NOAD zullen uitein delijk wel moeten uitmaken welke ver eniging het best voor de dag komt en dus kampioen zal worden van Schiedam. De titel is vorig jaar in het bezit geko men van NOAD, maar door de verzwak king zal die vermoedelijk in handen van Service komen. Mocht NOAD toch win nen dan is de beker definitief van NO AD, omdat dit de derde keer in successie zou zijn. Service telt 26 deelnemers (met 33 inschrijvingen). NOAD 25 met 39 inschrijvingen, TSF 9 deelnemers en RAP 6. SCHIEDAM De spelers voor de sterkste afdeling van het Schiedams kampioenschap hebben zich donderdagavond alle met succes door hun poules heengewerkt. De. Boer (Service) had daar/oor tegen F. Meijer verrassend wel drie games nodig (18-21 21-16 21-5), evenals trouwens F. Suttorp (N.O.A A.) tegen G. v.d. Wiel van T.S.F. (21-16 20-22 21—21). H Eikmans bereikte de achtste finales zonder enige moeite en met hem had C. van Koetsveld zich reeds eerder verzekerd van een plaats bij de laatste zestien, Tot die groep behoren o a. ook J. Meuldijk, die zijn poule zonder moeite won. René Schewe en F. Seger. Het eerste optreden van junior Nico van Slobbe (Service) in deze hoogste afdeling was een duidelij ksucces voor de jeugd: T. v.d. Poort en J. Buyk moest m hem hun meerdere erkennen. In de tweede klasse heeft van de twee geplaatste spelers zich alleen P. de Lozze nog weten te handhaven: hij had zowel met H. Frederiks (N.O.AjD.) als A. Rieken (Service) weinig moeite. Met hem heeft T..SF. een sterke kanshebber voor de volgende ronden. A. Snijder van R.A.P. schakelde na een bijzonder spannende partij (21-23 23—21 2119) G. v.d. Wiel uit van verdere deelname aan deze klasse; eenzelfde lot was Huug Wittop Koning van T.S.F. beschoren tegen J. Buyk NOADe „broederstrijd" tussen de Tsf-ers 3. Bouwer en H. Wigmans leverde een drie games-zege op voor laatstgenoemde, die in de kwartfinale tegen J. Buyk moet trachten revanche te nemen voor de nederlaag, door deze N.O.A.D.-speler aan een clubgenoot toegebracht. Ook de niet-NTTB-ers waren donderdagavond aktief. G. de Jager won volgens verwachting zijn eerste ronde, maar het was slechts met de hakken over de sloot: 20—22 21—14 21—18 tegen Steven Poll en tweemaal 22—20 tegen W. van Gelderen.F. v.d. Broek won ook al dank zij een benauwde overwinning op C, Kloos (21-16 19-21 24-22) eveneens zijn poule en R. v.d. Linden stelde dank zij twee duidelijke overwinnigenn zijn plaats bij de laatste twaalf veilig. Vanavond (vrijdag) worden in de drie hoogste klassen de achtste en kwartfinales gespeeld. Zaterdagavond vanaf zeven uur volgen dan de halve finales en finales. m 7IJN HANDJES WAREN zo verkleumd dat hij moest losla ten en voor de ogen van tientallen mensen in het ijskoude water weg zonk en onder het ijs verdween". Deze zin, die stond in het verslag over het verdrinken van een kind, in onze krant van gisteren, heb ik enkele malen moeten herlezen. En ik niet alleen. Ik heb het van di verse anderen ook gehoord. Nee, dat is geen goedkoop sentiment. Bij het lezen is me steeds duidelij ker geworden wat mensen die in deze, nog niet zo oude winter, par does het ijskoude water zijn inge sprongen om anderen te redden moet hebben gedreven. Het zijn er al veel gelukkig die spron gen. Voor mij ziin dat helden. Ik heb gesproken met de heer T. H. Wermeester, een van die helden. Hij zei: „Ik had er wel eens met m'n vrouw ovei gesproken hoe al die mensen zo maar konden staan kijken als iemand in doodsnood verkeerde, zoals je wel eens in de kranten leest. Maar toen ik ineens dat kind zag verdwijnen heb ik niet nagedacht, ik ben gespron gen". Zouden u en ik dat ook doen? Ik weet het niet. Ik heb het nooit bij de hand gehad. Het is zo ge makkelijk om al die tientallen mensen te veroordelen dié de ze venjarige Edward in doodsnood hebben zien worstelen tegen, het hem naar-beneden trekkende wa ter en het steeds maar afbrokke lende ijs en maar keken. Ik heb me afgevraagd, waarom sprongen ze niet? Waarom bleven ze wach ten op de ander, die het misschien zou doen? Die ander was in dit geval de negentienjarige agent Arie Kool. Nu niet zeggen, hij is agent en hij hoort dat te doen. Voor mij is agent K00L ook een held. Hij sprong niet omdat hij bij de politie is, maar omdat hij een mens, een jong mensje in nood wist. Maar zijn hulp kwam te laat. Waarom was er niet iemand eerder gesprongen? Ik weet het niet. Misschien kom ik dat pas te weten als ik er zelf bij sta en-ik misschien ook niet zal springen, hoewel ik hoop het dan wel te kunnen. Dè heer Wermeester en agent - Kool en nog enkele anderen gin- gen gelukkig wel het water iii. He heer Wermeester en die anderen zullen altijd dat blijde gevoel heb- ben van iemand te hebben gered. Maar die tientallen, die honderdtal len anderen die er bij stonden,en iemand zagen omkomen, zullen zij r dat ook altijd voor 'zich zien? Ik hoop voor hen van, niet, want het,irt is geen prettig'!"beeld"dat"zij bij zich dragen,... - - - „Zijn handjes" 'waren zo' ver kleumd dat hij moest loslaten en voor de ogen van tientallen men- sen iri het ijskoude""water""weg- zonk,,,." - WATERSNOOD. We weten er van mee te praten. Maar pre cies 50 jaar geleden had ons land er ook mee te kampen. Dat blijkt me uit een brief van abonnee J. Smit uit Barendrecht. Hij heeft een levendige herinnering aan die I4e januari 1916 en hij schrijft: „Ik woonde in Rotterdam, Water- loostraat 200 en ik was in militaire dienst te Vierpolders, waar ook mijn vrouw en kinderen woonden. Die dag was ik op visite in mijn ouderlijk huis. 's Avonds half .elf- Klokgelui. Mijn vader zei: Zeker hoog water. Ik ging kijken in de Struisenburgstraat, het water stond op de rand. U kunt begrij pen dat ik naar mijn vrouw en kinderen wilde. Ik stapte op lijn 1. Maar de Admiraliteitskade stond blank. Lopen dus. Ook de Nieuwe Haven blank. Dan maar de Hoog straat op. Dat kon gelukkig, tot aan plan C. Daar stonden slepers wagens, die voor één kwartje men sen naar de Maasbrug brachten, de paarden tot de buik in het wa ter, T)e stoomtram reed bij Hille- sluis ook door het water. Daar .was net de dijk doorgebroken. Vier a vijf kinderen verdronken. Voort ging het naar Spijkenisse.' Toen we op de brug reden braken juist de buitendijken door aan de kant van Spijkenisse en aan de kant van Hoogvliet. Rondom dus water, rietbossen lagen op de lijn. Ter hoogte van Heenvliet was een bin nendijk bij de haven doorgebro ken, de rails stonden onder water. De machinist vertelde de volgende dag: „Voordat ik het zag zaten we met de tram midden in de golven. Wat moest ik doen? Stoppen bete kende mogelijk verzakking. Dus ik reed maar door". We kwamen behouden in Vierpolders. Ik wekte mijn vrouw en kinderen. Zij wis ten van de prins geen kwaad. Toen wilde ik nog naar de buiten dijk gaan kijken, maar mijn vrouw weerhield me. De volgende dag hoorden we dat hier en daar het water zelfs over de dijk was gevloeid. Maar er was geen door braak, gelukkig maar." Aldus de heer Smit, die een beeld schildert van bange tijden. Ik zou haast zeggen: erger dan nu. Want zo snel als toen zullen de dijken nu niet meer breken.. Al valt er dan in dit gebied nog wel wat te wensen wat de verhoging der waterkeringen betreft." Donderdag liep de zesjarige M. Bre- deroo zonder op het verkeer te letten de Van Hogendorplaan op Het meisje werd aangereden door een personenauto en liep daarbij een lichte hersenschudding op. Woensdagavond kwam in de gymnas tiekzaal aan de Claudius Civilislaan de 35-jarige mevrouw E. M: zodanig'te val len dat haar knie uit de kom schoot Zij is door de GGD naar het Holyzlekenhuis gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1