Ijsbaan Beatrixpark trok grote NOAD ontving met grote voorsprong wisselbeker BOTTERDAM AGENDA Oudste Sch vierde eeuwfeest AGENDA Felle brand verwoest zolderetage en dak ort Schiedamse politie: Voetgangers Lij oversteken aangereden Joyriderstrio vlug gepakt Achthonderd lampjes zorgden voor verlichting Henk Eikmans beste speler Ijs en gladheid eisen tol Nog deze week Schiedams kampioenschap? Harmonie vierde 70-jarig bestaan Man redt meisje uit bijt in ijs Schaatsles voor Rehobothschool Meubilair op straat gegooid H. Voogd (secr. wijkraad Pernis) overleden f? I Winkeldiefstallen Brommer gestolen Val met fiets in tunnel Mej. P. Rovers in Huize Haverschmidt Pïastic teil oorzaak begin van brand ISijjjoarsveziede van Onder N ander" iwiip !PE ROTTERDAMMER MAAMJAG 17 JANUARI 1966 a Jongen 15 m. meegesleurd 1 en dagelijks JVLAARDINGEN |....ere morgen en dagelijks Familie Waterstanden Pagina 13 VgVifP&fe i "Vj V .'c-yj' 1/ (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Doordat hij plotseling de rijweg overstak werd zaterdag op de hoek Vlaardingerdijk—Fabristraat de 9 jarige H. Gevers gegrepen door een per sonenauto, bestuurd door de 33 jarige H. J. v .G. De knaap werd ongeveer 15 meter meegesleurd, kwam op de kap van het voertuig terecht en vervolgens achter een vrachtauto, die de personenauto tegemoet had gereden en waarvan de bestuurder H. v. d. V. do wagen nog net tot stilstand had weten te brengen. De jongen kwam er zonder letsel af, maar heeft waarschijnlijk de schrik van zijn leven gekregen. Zaterdag werd op het kruispunt SwammerdamsingelBoerhaaveiaan de 22 jarige voetganger L.T.M.D., machinist bij ed Nederlandse Spoorwegen en wo nend in Nijmegen, aangereden door een personenauto, bestuurd door de militair J.J.R. uit Oegstgeest, De autobestuurder had gelet op een van rechtskomende au to op het ogenblik dat het slachtoffer, samen met zijn zwager, de rijbaan over stak. De zwager wist nog bijtijds de overkant te bereiken, maar machines', moest met ernstige inwendige kwetsuren en een armbreuk naar de Dr. Noletstich- ting_worden gebracht. gepar auto overstak, wred zondag in de Burge- Doordat valk achter rkeerde meester Knappertlaan de 47 jarige voet ganger A. v. d. Valk door een persone- neauto bestuurd door de 37 jarige W.C.B. aangereden. Met een hersenschudding en een bloeduitstorting aan beide benen werd hij door de GGD naar het Gemeen teziekenhuis gebracht. (Van een medewerker) SCHIEDAM Onder grote spanning hield men zaterdagavond in de Koren beurs de finales van de wedstrijden om het tafeltenniskampioenschap van Schie dam. Wat de persoonlijke titel betreft, toonde Henk Eikmans van Service zich de beste speler en bij de verenigingen was NOAD veruit de sterkste. Om half twaalf kon tournooileider H. Degreef de prijzen uitreiken, waaribij hij de wens uitsprak, dat de deein'me volgend jaar nog groter zou *ijn en dat hierbij vooral de verenigingen zelf zich zouden inzetten. Do iournoolcommfssie kan overigens te rugalen op een buitengewoon goed ge slaagd toumoni, dat van maandagavond af heeft geduuurd. De meeste „kenners" hielden Cas van Koetsveld aanvankelijk als de win naar van dit lourncoi, waarmee hij zijn vorig jaar veroverde titel zou prolongeren. Met Henk Eikmans kwam van Koetsveld nog wel in de finale, maar Eikmans toonde zich daarin toch de sterkste. Het „eeuwige tweede" werd dit maal voor Eikmans veran derd in „winnaar" van dit toumooi in de hoogste klasse. Voor Service bete kende dit een winstpunt, omdat men ver bij NOAD achterbleef bij de vere- nigingsprijs. NOAD eiste niet minder dén vier titels VL AARDINGEN Bij het uitstap pen uit de trein viel de 34-jarige C. W, uit Rotterdam, zondagmiddag op het stati on. De man is door de GGD met vermoe delijk eèn gebroken arm naar het Holy- ziekenhuis gebracht. (Van een medewerker) SCHIEDAM Achthonderd lampjes hebben zaterdagavond voor een fraaie Verlichting gezorgd op de ijsbaan, die de gemeente in het Prinses Beatrixpark openstelde voor iedereen, die maar wilde schaatsen. Hoewel eerst zaterdag hieraan bekendheid werd gegeven hebben vele pionderden schaatsliefhebbers er gretig 'gebruikt van gemaakt. i Om acht uur zou de verlichting wor- I den ontstoken, maar reeds voor half acht waren honderden jongelui (en en- kcle ouderen) druk aan het schaatsen en toen het eenmaal negen uur was geweldige verlichte PAPENDRECHTr In het dorpshuis [heeft het 70-jarige gemengd koor Harmo nie onder leiding van mevrouw Walra- lyenvan Gent een ledenvergadering ge ijiouden. De huishoudelijke agenda werd jtnel afgewerkt Bij Harmonie marcheert galles naar wens, hoewel het ledental gro |ter kan zijn. Besloten werd in 1906 weer een natio- Ihaal muziek- en zangconcours te organi seren. Harmonie stelt de donateurs op 5 Önaart in de Gelegenheid de prestaties ï'van het koor te beluisteren. Harmonie isingt samen met koren uit Numansdorp ten Dirksland tijdens de uitvoering van [de toneelvereniging Kungt en Vriend schap. Na de huishoudelijke vergadering gtverd in besloten kring het I4e lustrum «p feestelijke wijze herdacht. 'i MM j DORDRECHT Een 11-jarige jongen gen zijn 7-jarig broertje zijn aangehouden gotndat zij bij Linderg een elektrische trein gen e entransformator hadden weggeno men, Bij V. Sc D, hadden zij een paar [Schaatsen gestolen. I Verdacht van diefstal van een kinder- |oroekje bij C en A, werd de 33-jarlge taevrouw L. van der K.-M. aangehouden. h: DORDRECHT lli' de rijwielstalling gyan de landbouwschool is de bromfiets fevan de 19-jarige C. de W. uit Zwijn - |dreoht gestolen. De brommer was niet ^afgesloten. De waarde is ongeveer 400. I VLAARDINGEN De heer H. K. van pinnen heeft vrijdagmiddag afscheid ge komen ven het personeel van de aMelin? [ónderwijs, cultuur en Jeugdzaken.' De [heer M. Roodenburg, chef van de afde- shng onderwijs hield een korte toespraak feu overhandigde de vertrokken wethou- gder een boekwerk namens het personeel ®.Over moderne kunst, Dagblad „De Rotterdammer" Sckif- [damse redactie, Lange Kerkstraat b.g,g. gna 18 uur alleen'voor redactionele «aa ngelegenheden 01898 6019) i Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamerhofstraat 139. tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. |Zie boven) dag. van 18.30 - 19.30 uur). w Belangrijke telefoonnummers; Alarm Ipolitie 264666; alarm brandweer 209123; palarm G.G. en G.D. 269280. [„Apotheek: 't Goude Hert, Goudsesingel li 233a, tel. 136900 geworden heerste er een drukte over de aan een zijde ijsbaan. Het paviljoen „De Kethel" vormde het centrum van de schaatsliefhebbers, waar ook gezellige en rustige muziek ten geho* re werd gebracht. Luidsprekers zorgden voor de nodige versterking van de mu ziek en het geheel maakte een bijzonder sfeervolle indruk. Weliswaar hebben honderden brom- fletsberljders het verbod overtreden door met de motor aan door het Prins Beatrix park te rijden, maar dit keer waren en geen moeders met kinderwagens die daar hinder van ondervonden. Toch kwam de surveillancewagen van de politie om half negen een kijkje ne men, maar er was voor de agenten geen werk aan de winkel. Het werd een schaatsavond van de bo venste plank en wanneer de vorst blijft aanhouden, kunnen daar stellig nog deze week wedstrijden om het kampioenschap van Schiedam worden verreden. Maar wie organiseert dat? De gemeente gaf het goede voorbeeld door de baan voor iedereen gratis open te «tellen. De vol gende zet is aan een vereniging voor de organisatie van een kortebaan wed strijd. DORDRECHT De 57-jarige heer W.L. is op het fietspad in de tunnel door onbekende oorzaak met zijn hoofd tegen de linkerwand gevallen. Hij moest met een hersenschudding en een hoofd wond naar het ziekenhuis worden ge bracht. PUNTBERICHT SCHIEDAM Door oververhitting van een oliekachel brak zaterdagavond een brandje uit in de bouwkeet van de firma D. Baorn aan de Eduard van Be numstraat. De heer T. C. Stip waarschuw de de brandweer te Kethel die onder leiding van de heer Mak het brandje spoedig wist te blussen, waarna de olie leiding werd afgesloten. VLAARDINGEN Stadhuis: Raads vergadering, verkiezing wethouder vaca- fiture H. K. van Minnen, installatie M. |Mooy en L. de Snayer, 19.30. Grote Kerk: sjimenterklijk gebed voor eenheid der |ehnstenen, 19.30. Bijkantoor De Rotterdammer, Vlaardin- II?"' Smalle Havenstraat 11. tel. 6775 PbiL10-1155881. Uitsluitend redactieza- |ken 9493 (b.g.g. 6619). t u n bezoreincr Vlaardingen: G. Bo- i?5Sf «c Van Beethovensingel 147c, tel. 1,7, Maand, t/m vrijd. 18-19.30. zaterd. oü-19 uur. j gaardingen: Brand 444; G.G.D. 2541. S3 tek 2683 Wester"apothee31' Voorstraat (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In Huize Francois Ha verschmidt aan de Prins Bernhardl9an had men zaterdag de vlag uitgestoken. De oudste bewoonster van het tehuis en tevens van Schiedam, mejuffrouw P. Ro vers was op deze dag honderd jaar ge worden. De belangstelling voor dit heuglijke feit was bijzonder groot. zoda.t de recre atiezaal tot de laatste plaats was bezet. Roelfsema met zijn echtgenote de jnbi- Iaresse zltn gelukwensen aanbieden. Hij onderhield zich geruime tijd met Mejuffrouw Rovers vertelde o.a. dat ze nog op de catechisatie is geweest bij de naamgever van het tehuis, de bekende ds. Francois Haverschmidt, in de litera tuur bekend onder het pseudoniem Piet Paaltjes. Zoals we reeds eerder schreven, was ze niet minder dan 43 jaar lang onderwijzeres in haar geboortestad Schie dam. Wellicht heeft haar blijmoedig, op gewekt karakter er veel toe bijgedragen deze hoge leeftijd' te bereiken, Boven dien heeft ze altijd veel gevoel voor humor gehad, wat ze ook op haar eeuw feest nog toonde. Ook haar beide zusters, de 87-jarige Cato.-en de 85-jarige Johan na, waren present. De ouders van de drie dames Rovers zijn eveneens zeer oud geworden. De vader werd namelijk 84 jaar en de moe der 88 jaar. Het gezin Rovers bestond uit zes broers en zusters. Een broer overleed op 85-jarige leeftijd en een andere broer werd 88 jaar. Een zuster verloren ze Op 93-jarige leeftijd, Aangezien ze ln 1930 het onderwijs vaarwei zei, geniet mej. Rovers reeds vijfendertig jaar van haar pensioen, wat haar de uitspraak ontlokte, dat men een „dure" aan haar heeft. Jarenlang hebben de zusters aan de Oostsingel gewoond. Ze kunnen zich nog heel goed herinneren, dat er achterin de straat een hoog hoten hek stond. Daar achter strekten zich, zover het oog reik te. de groene weilanden uit tot Rotter dam, dat toen ook nog heel wat kleiner was dan tegenwoordig. Een puffend stoomtrammetje verbond beide steden en een uitstapje naar de grote buurstad was voor de Schiedammers een gebeurte nis Behalve bijna alle bewoners van het te- huls, burgemeester en mevrouw Roelf sema, dominee A. D. Klaassen met zijn echtgenote en - het Stichtingsbestuur, waren er nog een aantal genodigden in de recreatiezaal aanwezig. De voorzitter van het Stichtingsbe stuur, de heer J. Kreber nam de hon neurs van gastheer waar, terwijl de di rectie, mejuffrouw C. R. van Schoone- veld voor de goede gang van zaken zorg- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In een douchecel van een woning aan de Van der Palm straat ontstond vrijdag een begin van brand. De oorzaak was een plastic teil, die te dicht bij een petroleumkachel was geplaatst. Men behoefde slechts de teil te verwijderen om verder onheil te voorko men. Er ontstond wat brandschade aan enkele kledingstukken. De brandweer moest zondagmiddag in actie komen voor een rokekende olie kachel in een woning aan het Emma- olein. Bij onderzoek bleek, dat het rook kanaal van de schoorsteen was verstopt. Aan de bewoners is een stookverbod op gelegd. de. Laatstgenoemde was juist op deze feestdag jarig. Namens de bewoners van het tehuis overhandigde de heer S. Bijl met een geestig toespraakje haar een fraaie zwart lederen handtas. Even tevoren had de heer Bijl de honderdjarige jubilaresse toegesproken en haar een geschenk over handigd. Twens spra dke voorzitter van de Ne derlandse Bond van Gepensioneerden, af deling Rotterdam, de heer D. van Bent veld, die de bekende versregels citeerde: „Wat - de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren band". voor zich op. Dit resultaat heeft de basis gevormd voor de zege die NOAD uitein delijk met grote voorsprong heeft be haald in de strijd voor de wisselbeker voor de sterkste Schiedamse vereniging. Tachtig punten vergaarde NOAD, Servi ce 59, TSF 36 (toch nog verrassend goed) en 8 punten waren weggelegd voor RAP. NOAD werd nu definitief bezitter van de beker en het is de derde beker, die nu op deze wijze in de prijzenkast van NOAD terechtkomt. In de hoogste klasse viel direct al het afvallen van Freek Suttorp op doordat deze speler van Nico van Slobbe verloor: 21-23 en 15-21. Jan Meuldljk was daar voor al uitgeschakeld door Johny Buyk én Wim de Raay door Rene Schewe. In de halve finale won Cas van Koetsveld met 21-14 en 22-20 van Dick Boer. Henk Eikmans speelde een spectaculai re partij tegen zijn jeugdige en op dit toumooi uitblinkende rivaal Nico van Slobbe. De eerste game kwam op naam van Nico Slobbe (21-17), de tweede op die van Ilenk Eikmans (13-21) waarna de laatste partij beslissend was. Na 22-22 won Eikmans met 24-22, zodat bij in (lc finale tegen Ca» van Koetsveld moest uitkomen. Eikmans trok zich niets aan van de „show" van Van Koetsveld en met tech nisch en tactisch goed doordacht spel won hij uiteindelijk met 21-17 en 21-14. In de tweede klas ging de finale tussen P. de Looze en Jonny Buyk en laatst genoemde won met 21-12 en 21-17 en werd hier winnaar. In de derde klas ging de finale tussen A. v.d. Harg en Don Nuis, waarvan dé uitslag werd 21-19, 12-21 en 21-17, zodat v.d. Harg winnaar werd. De vierde klas gaf P. Josse als winnaar te zien doordat deze in de finale van Rien Klink won. terwijl in de vijfde klas de eerste prijs naar L. v.d. Veen ging na winst op Ge Bijtenhoom. Nico van Slobbe was de sterkste bij de junioren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De zestienjarige scho lier R. v. Lieshout van de Rijnhekers- hoekweg is zaterdagavond naar het Berg wegziekenhuis gebracht met een bloeden de hoofdwond. Hij was aan het schaatsen op de Ringvaart toen hij zijn hoofd stootte tegen een brug.. Op de Nenyto-ijsbaan viel zaterdag middag de twaalfjarige Vera Verwijen uit de Drievriendenstraat. Met een ge broken linkerbeen werd zij naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. Bij het schaatsen op de Heemraads singel kwam zaterdagmiddag de 21-jarige kantoorbediende Lilian Tamminga van de Mathenesserlaan te valen. lZij kreeg een gekneusd rechter dijbeen. Een gescheurde enkelband kreeg zater dagavond de 21-jarige kantoorbediende H. de Roo uit de Mijnsherenlaan op de ijsbaan „De Enk". Op het ijs van de Boezem kwam zon dagmiddag de zestienjarige winkelbe diende H. de Bruyn uit de Anna Pau- lownastraat te vallen. Met een hersen schudding en een rechter armfractuur werd zij naar het Bergwegziekenhuis ge bracht. Tengevolge van de gladheid kwam zondagmorgen de 47-jarige mevrouw E. den Haan-den Hoed uit de Rottestraat te vallen. Zij brak haar been op vele plaatsen en werd naar het Bergwegzie kenhuis gebracht. Een splinternieuwe Opel Kadett bolste zondagmorgen op de Marathonweg tegen een lichtmast, doordat de bestuurder in een slip raakte. De auto was volkomen vernield. De bestuurder kreeg lichte ver wondingen. Door het gladde weegdek van het Maastunnelplein slpite zondagmiddag een personenaauto tegen een ijzeren mast. De auto werd totaal vernield. De bestuurder kreeg slechts een paar wondjes in het gezicht. Op de Vondeiingenweg slipte zondag middag een personenauto, gleed van de weg en sloeg een paar maal over de kop. De 41-jarige echtgenote van de bestuur der mevrouw F. E. Haakman-Gierke uit Geertruidenberg, werd met borst- en rug klachten naar het Zuiderziekenhuis ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De vierjarige May se Muskens geraakte vrijdagmiddag in een bijt van de Vlaardlngse vaart ter hoogte van het politiebureau. De dertig] e rige W. van Leeuwen uit de Hoogstraat wist het meisje door handreiking op het droge te brengen. In het Politiebureau ls het kind weer enigszins op verhaal ge bracht. Tijdens het schaatsen op de Vlaar dlngse vaart viel zondagmiddag de 65-ja- rige mevrouw J.W. v. Z.-B, Ze moest met een gebroken pols naar het Holyzie- kenhuis worden gebracht. (Van een medewerker) De '•"f'iigen van de Reho- both-Ulg hebben zaterdagmorgen les gehad op de ijsbaan in het Beatrixpark Het weer ieer.de zich Ideaal voor schaatswedstrijden en aangezien het ijs in zeer goede staat verkeerde, mochten de meisjes en jongens hun kunne op de schaats tonen, dit alles i Griend oog van alle ieraren. Een sneeuwpigeg van de heer Korpershoeic zorg- cm ®fvoordat de baan over een grote af stand werd schoongeveegd, waarna om tien uuride eerste leerlingen wedijverden cm de hoogste eer. In totaal namen 170 leerlingen h5Sf LCrpl,ichte bsfestijn. Toen om „lessen' waren afgelopen, hadden de volgend» meisjes en jongen» de pnjzen voor zich opgeëist. 5 UITSLAGEN Meisjes 12 Jaar: 1 Helen v. Kaaq en 2 Annie Korpershoek, Meisjes 13 j®ar: t f va van Lieshout en 2 Olga Beze. mer. Meisjes 14 jaar: Wilma Dijkhuizen en 2 Caroline Waart. Meisjes 15 jaar: 1 Riet van Veen en 2 Kina de Mos. Meisjes 16 jar: 1. Deiiana Romeyn en 2 Anneke de Goede. Zij mete- over «en afstand van thcagit De jongens reden honderd meter en daar waran de uitslagen: 12 Jaar:ll Kik Reuter en 2 Jar. Zwaneveid, 13 jaar: Jaap Aleman en 2 Koos Kaliuvaart. 14 jaar: Hans Buurman en L d' S?e?' ,ls faar: Re' Bastiaanse f? ':K p eLY; LeJy- 16 daar: Wlebe Kunst en 2 Leen Dijkshoorn. Bij de af val wedstrijden voor meisjes drie maal de baac rond) werd Annle Korpers- X' twesde en Wilma Dijkhuizen derde. Bij d« jongens (vijkmaai de baan rond) werd Piet Bastiaanse eerste, tweede werd Wiv Spruyt en derde Leo Butter. Onder leiding van leraar H. Nagtegaal reden s middags vier leerlingen van de Rehobothschool mee in de schaatstocht in de Alblasserwaarj, namelijk Wim .Spruyt, Piet Bastiaanse, Wiebe Kunst en 'Leen Dijks hoorn. SCHIEDAM Drij knapen, van res pectievelijk 19, 18 en 16 jaar, van wie twee uit Schiedam en een uit Rotterdam, namen voor joyriding zaterdagnacht een personenauto mee, een Opel van de 25-ja- rige C. C. K. uit de Lange Nieuwstraat. De politie achtervolgde de auto en arres teerde twee van de jongens op de Over- schieseweg. De derde was de Parallelweg opgevlucht en bij een echtpaar binnenge lopen met da mededeling dat hij door een paar kerels werd achtervolgd. De man ging naar buiten om te zien waar de achtervolgers gebleven waren en liep meteen in de armen van een paar politie agenten die de'jonge joyrider gelijk kon den inrekenen. (Van een onzer verslaggevers) - ROTTERDAM De nu ruim tien jaar bestaande vereniging „Grunnegers onder nander", hield zaterdagavond in het Cle- menshuis de gebruikelijke „Nyjoarsvezie- de", waarbij de leden gebruik maakten van de gelegenheid om elkaar het beste voor 1968 toe te wensen. Voorzitter Fh. Carolus vertelde in zijn openingswoord, na de Groningse koffieta fel met een stukje „Olie Wief' dat de vereniging in 1965 in ledental een kleine vooruitgang mocht boeken en thans uit 161 gezinnen bestaat. Toch moet het al dus de voorzitter mogelijk zij, het aan tal aangeslotenen uit te breiden, wanneer men bedankt, dat er' ln de Maasstad 10.000 Groningers woonachtig zijn. Aan de opwekking om na de nieuw jaarstoespraak het Groningse lied te zin gen, werd spontaan gevolg gegeven. Aan sluitend volgde er een gezeelig cabaret programma waarbij het Metro Show Or kest voor de muzikale hegeleiding zorg droeg; DE Rotterdam»» Scliie wordt hij de Zestienhovenaekade afgedamd. Er is in dit vaarwater geen sprake meer van scheep vaart en de dienst van gemeentewerken hoopt met deze dammen (Ie waterover-, last, waarvan de hier gelegen woningen her-, baaldelijk hehben te lijden, binnen de per ken te houden. In de heide dammen die dit vak afsluiten zullen schuiven worden aange bracht. Bij normale waterstand staan deze schuiven upen, zodat dan doorstroming mo gelijk is. Bij hoge waterstanden gaan do schuiven dicht en met een poinpiiistallatie zal men de waterstand tassen de dammen zo laag mogelijk houden. Dit alles delen B. en W. mede in hun antwoord op schriftelijke vragen van het pac. r-oc. gemeenteraadslid L C J. Slaager betreffende deze wateroverlast. Een afdoende oplossing achten B. en Vv. echter niet mogelijk in verband met de lage ligging van de getroffen woningen en het feit dat vele daarvan ernstig zijn ver zakt. v; IR G. A. M. Baar, directeur van Dura's Aannemingsmaatschappij N,V, i» 25 jaar in dienst van dit bedrijf.: Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum wérd hem vrijdag middag in-het Parkhotel een zeer druk: bezochte receptie: aangeboden- De heer Baar is van huis uit Hagenaar, maar hij heeft lange tijd in Limburg gewoond. Hij stu deerde aan de technische hogeschool .in Aken en hij vestigde zich daarna als raadge vend ingenieur met - een eigen bouwkundig adviesbureau te Heerlen. ■■•siüM In 1937 kwam de beer Baar naar Rotter dam. Ais betonspecialist werd hij dat- jaar verhonden aan het bureau van de aanne- mersconihinatie die de Maastunnel bouwde. Zijn eerste taak in dienst van Dtira's Aanne- mingsmaatschappij was een herbouwplan voor de verwoeste opslagruimten van Pak- huismeesteren. In 1943 vertrok de heer Bacr weer naar Limburg, nu als directeur van N.V. Betonhouw Dura te Heerlen, het filiaal dat de Rotterdamse bouwonderne ming daar had opgericht. In 1959 tradir. Baar toe tot de directie in Rotterdam, waar hij werd belast met 'de opzet van de Dura Coignetfabrtek aan de Eemhavcn. Deze fa- briek begon in 1960 met de produktie van sysleemwoning elementen. Een nieuwe taak; wachtte hem bij: de bouw van het provisorium van de medische faculteit, dat wordt opgetrokken in een nieuwe vorm van industriële bouw, waarbij gebruik wordt gemaakt vnn staalconstruc ties in combinatie met moderne elementen voor wanden, vloeren en plafonds. Reeds eerder is de lieer Baar betrokken geweest bij b<v--.— erken waarbij dit., sys teem werd toegepast. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij een korte maar felle brand is zaterdagmiddag tegen een uur of vijf de gehele zolderetage en in ventaris van het pand Mathenesserdljk 10 ln vlammen opgegaan. De vlammen sloegen door het dak, dat grondig werd verwoest. De etage was bewoond door de famlle W. Bosma. Een deel van het meubilair was door de brandweer naar beneden gegooid. Hierbij was ook' een kastje met enig geld. Brandweerlieden zochten z» afloop met lantaarns tussen de smeulende res ten tevergeefs naar dit geld. Van een inwonende studente konden tenauwemood de studieboeken worden gered. Zij zou die avond juist Oen feestje geven. Het vuur werd bestreden met twee stralen hogedruk. Aanwezig waren de 431. de Gil. de 432, de A32, de AU, de ladder 4 én de M2. De leiding berustte bij onderbrandmeester F. L. van Glinste ren en werd later overgenomen door hoofdbrandmeester J. B. Hak, Om te voorkomen, dat het bluswater waarmee het nasmeulende meubilair op straat was gedoofd tot een ijslaag werd, kwam de ROTEB later zand strooien. Do schade bedraagt rond20.000; de oorzaak ls onbekend, men denkt aan kortsluiting. IN '65 BIJNA 2800 VERKEERSONGEVALLEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Volgens een overzicht van de Schiedamse verkeerspolitie ge beurden er in 1965 ln totaal 2792 (vorig jaar 2486) verkeersongevallen, waarvan 267 (213) zware schadegevallen en 2403 (2132) lichte gevallen. Er waren 650 (635) slachtoffers, van wie 5 (7) met dodelijke afloop, 134 (116) zwaar ge wond, 28 (29) onder de 15 jaar en licht gewond 511 (512). Van dezen waren er 90 (107) onder de 15 jaar. Voornaamste oorzaken van deze onge lukken waren: geen voorrang verlenen 534. (446), doorgang niet vrijlaten 222 (183), tekort achter elkander rijden 343 (270), onvoorzichtig passeren 197 (162), onvoorzichtig wegrijden 95 (80), onvoor- I zichtig achteruit rijden 168 (168), onoplet tendheid 344 (250), onvoorzichtig overste ken 125 (119), slippen 189 (170), onvoor zichtig keren 54 (41), snijden 23 (20), niet rechts rijden 92 (87), onvoorzichtig stoppen 20 (12) portier openen 20 (15), technische gebreken 36 (35). Bij al deze aanrijdingen waren betrok ken 2891 (2345) personenauto's, 71 (106) (550) vrachtauto's,112 (101) vrachto's met aanhanger «i oplegger. 751 (684) bromfietsen, 25 (22) carriers, 171 (138) motorrijtuigen met of zonder zijspan, 288 (316) rijwielen, 97 (94) voetgangersboven de 15 jaar en 78 (86) onder de 15 jaar. De verkeersongevallen gebeurden op de volgende plaatsen: Rotterdamsedijk 194. Burg. Knappertlaan 249, Koemarkt plein 107, Broersvest 181, Broersvest 181, Vlaardingerdijk 113, Nieuwe Haven 155, Singel 56, Rubensplein 48, Gerrit Ver- 19. 7P Op Vlaar- boonstraat 42, Oranjestraat de doorgaande oute Rotterdam dingen en Koemarkt - Station bedroeg het totaal aantal verkeersongelukken in het vorig jaar 1164. Op en nabij de zebra's in de gemeente Schiedam waren er 64 (102) aanrijdin gen, met 25 gewonden, van wie 3 zwaar gewond Het rijverbond overtraden 20 (7l be stuurders van motorrijtuigen en 16 (19) bestuurders van bromfietsen en rijwie len. Onder invloed war en 21 (15) bestuur ders van motorrijtuigen en 30 (25) be stuurders van bromfietsen en rijwielen. De maximum-snelheid overtraden het vo rige jaar 543 (325) automobilisten en 640 autobussen, 286 (256) bestelauto's, 542 (861) bromfietsers. In 1965 deden op 8 oversteekplaatsen 122 verkeersbrigadlertjes van 11 scholen dienst Aan het verkeersèxamen namen 1372 leerlingen van 47 scholen deal. Voor het schriftelijk examen zakten 89 leerlingen. Aan het praktisch examen mane 1233 leerlingen deel. van wie er 188 zakten, terwijl er 58 leerlingen niet verschenen. Tenslotte kregen 1037 leerlingen het ver- keersdiploma. Wegens technische gebreken, zoals on- deugelijke remmen, stuurinrichting, enz., kregen in 1985 tijdens een zogenaamde gerichte controle 427 (353) motorvoertui gen een proces-verbaal, terwijl er tijdens het Udend toezicht 136 processen-verbaal werden gegeven, waarvan o.a. 41 voor versleten, banden, 45 voor ondeugdelijke I remmen en 24 voor defecte uitlaten. (Van onze correspondent) ROTTERDAM Na een ziekte van slechts twee dagen overleed zaterdaga vond in het Diaconessenhuis de heer H. Voogd, secretaris van de wijkraad voor Pernis en van de Rotterdamse Speeltuin centrale. Hij werd 57 jaar. De heer Voogd heeft zich met grote ijver ingezet voor tal van werkzaamhe den in het belang van de samenleving. In de Pernisse wijkraad vertegenwoordig- ne hij de P.v.d.A. Hij was secretaris van de Rotterdamse stichting Buurt- en speel tuinwerk en voorzitter van de Speeltuin vereniging Pemis, lid van de commissie voor vakantiebesteding en van de stich ting Buurthuis-Pernis. Jarenlang speelde hij voor de Pernisse jeugd de voornaam ste rol op 5 december. De heer Voogd werd donderdag getrof fen door een hartaanval. De begrafenis geschiedt woensdag om 14.39 uur te Per nis. Konstanz 314 min 3; Rheinfelden 259 min 18; Plittersdorf 412 min 8; Straatsburg 268 min 2: Maxau 4S3 min 5: Plochingen 153 min. 3; Mannheim 332 min 14; Sleinbach 173 min 12; Mainz 340 min 7; Btngen 243 min 7; Kaub 273 min 6; Trier 345 min 7; Koblenz 292 min 3: Keulen 290 min 10; Ruhrort 494 min 29; Lobith 1138 min 28; Nijmegen 938 min 22: Arnhsm 930 min 20; Eefde a d. JJssel 519 min 25: Deventer 403 min 27; Monsin 5463 min 2; Borgharen 4037 min t: Belfeld 1256 min 29; Grave beneden de sluis 514 min 37. Diepte in de vaargeul van Ainerongen tot het Lekkanaal: 250 cm. HOOGWATER Rotterdam 18 januari: le getij 2.42; 2e getij 14.54. Vllssingen 18 januari: le getij 11.49; Je getij—.-.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1