Ir. B. Wilton in Concurrentie stam van ROTTERDAM FORTEX AGENDA SATIN FEUTRE DAMES PYAMA 12.95 VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT! AAN tf Regeling sluiten van winkels moet op helling steunt óp ruim 30 jaar ervaring Man verdronken na val in haven Aanrij ding óp zebra: auto rijdt door IJS WORDT MORGEN GEBROKEN Enkel gebroken >ij val op ijs Stedelij k Museum is nu gesloten Koninklijk brons voor J. J. Gouka Zware brandschade m woonwagen Honden beten >endood Bur^erliike stand JioUerilanmirr M7 FORTEX DL ROTTERDAMMER „WOENSDAG '19 "JANUAJEII 196Ö';| ■ii i a a aaftik Dienstregeling Schiedam vandaag... •n morgen ....en dagelijks n.v. nederlandsche electrolasch maatschappij Programma Oiiavel en overleden wat o Ezsmssr pagina r- B' - j -. v!:*$ v"5 '2 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Indien werknemers en de overheid er.toe kunnen komen de handen ineen te slaan, om het monster der steeds groter wordende inflatie te be strijden, dan heb ik het vertrou wen dat het gevaar nog tijdig kan worden gekeerd. Daarbij kunnen krachtige internationale maatre gelen niet achterwege blijven. Het terugdringen van de inflatie lijkt mij een van onze opdrachten voor het jaar 1966." Dit zei ir, B. Wil ton, voorziter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas in zijn vanmiddag geouden Nieuwjaarsrede. De heer Wilton memoreerde de felle concurrentie die in 1965 tussen de werk gevers, werknemers en de overheid is entstaan „om de vruchten van de wel vaartsboom". Men was daarin besig met het beschadigen van de stam, namelijk het steeds meer ondermijnen van de OM elf uur gistermorgen, stapte prins Bernliard op de Schiekade uit een auto Ivoor een bezoek aan de zieke staatssecreta ris voor de landmacht J. J. F» Borghouts. Sedert enige tijd ligt de heer Borghauts die in Rotterdam-Ui Hegersherg woont in het St. hranciseus Gasthuis voor behande ling» De afspraak met de prins, die oven- gene incognito was, dateerde «I van gerui me tijd geleden. Prins Bernliard morst met de heer Burghout* over zaken de land macht betreffend© overleggen. Natuurlijk had hij, op ziekenbezoek gaande, enkele attenties meegebracht» „HET kabinet Cats presenteer! zfrli op merkwaardige wijze. Ilct was K .oeld om in eerste instantie, radio en televisieza ken op te lossen, maar wie. denkt daar vandaag nog aan? Het overschreeuwt zïch zelf; eindelijk weer eens een progressief kabinet, na jaren van kapitalistisch reactio nair beleid." Dit zei maandagavond in de Paul utkerk drs. B. J. Udink, voorzitter van de protestants christelijke fractie in de Kijnmondraad,, tijden* een gecombineerde vergadering van de kiesverenigingen Cen trum en Kralingen van de CHU. Hij noem de de manier waarop bet huidige kabinet zich als een progressief kabinet presenteert niet in overeenstemming niet de feiten. Wat liet huidige woningbouwbeleid is een vrucht van het oude kabinet, de sociale politiek van het kabinet Mnrijnen beteken de voltooiing van het systeem van sociale verzekeringen. Wat de wegenbouw betreft, onder het oude kabinet is een wegenfonds opgezet en tén aanzien van de prijspoli- TIEK: de maatregelen om enige stabilisatie te krijgen ter voorkoming van inflatie zijn van het vroegere kabinet. Drs. IMink itad grote bezwaren tegen het financiële beleid Van de regering. Deze verliest uit liet oog, dat wc economisch in een fase van overver hitting terecht zijn gekomen. „We kunnen geen meerjarenplan uitvoeren in één jaar. Wc moeten aandringen op nintigingspoli- tiek teneinde een evenwichtige groei te krij gen. Als we vandaag de machine dol iaten lopen, wordt er zoveel schade aangericht, dat ze misschien niet meer op gang te krijgen is." Onbegrijpelijk vond rlc lieer Udink het dat. de regering in de huidige economische situatie de begrotingsuitgaven vermeerdert inplaats van vermindert. De CHU zal met grote aandacht kijken naar de begroting die liet kabinet Cals in 1967 zal aanbieden aldus drs. Udink. It. B. WILTON inflatie waarde van hei geld, waardoor het nood zakelijk is steeds meer te betalen voor dezelfde prestatie. De heer Wilton merkte in dit verband op dat werknemers bij onderhandelingen niet moeten overvragen. Werkgevers die nen te bedenken dat zij de arbeids- vrede niet met concessies kunnen kopen en de overheid moet haar bestedingen verminderen binnen economisch verant woorde grenzen. Komend tot de belangen van het dis trict zei de heer Wilton, dat de arbeids- schaarste in de metaal nog altijd het grootst is. Vooral het tekort aan geschooi de arbeiders is opvallend. Bovendien is er nog een ander aspect op het gebied van de arbeidsvoorziening. De uitbrei ding en vestiging van steeds meer chemi sche industrieën hebben tot gevolg, dat dure arbeidskrachten, opgeleid voor een speciale branche, wegtrekken naar het chemische land van beloften of wat daar voor doorgaat. De heer Wilton was van mening, dat er op de technische scholen een opleiding moet komen voor de chemi sche industrie. Bij het winkelbedrijf is gebleken, dat het probleem van de arbeidsverkortlng op korte termijn zal moeten worden opgelost. Verwant hiermee zijn de kwes ties van de halvedagsiuiting en de vakan tiesluiting. „Ik weet dat er kritiek Is uitgeoefend op mogelijke foutieve beslis singen e<n adviezen van sommige Kamers van Koophandel. Ik hen niet blind voor de fouten en onvolkomenheden die aan do huidige regeling kleven. Hoe eerder deze regeling op de helling komt, hoe beter," aldus de heer Wilton. De voorzitter van de Kamer van Koop handel memoreerde ook de moeilijkhe den bij de bezetting van de twee laatste winkelgalrijen in de Westwijk in Vlaar dingen. De hoge huren, gevoegd bij een overvloed aan. assortiment, vormen een beletsel om tot een voMedige bezetting te komen. Deze ontwikkeling, aldus de heer Wilton, moet bij de voorbereiding van andere groie winkelcentra niet uit het oog worden verloren. Het kostte de heer Wilton „moeite res pect op te brengen voor de wijze man nen van de Spoorwegen", die ongevoelig blijven. voor de aandrang om de dienstre geling zo te wijzigen, dat een aantal sneltreinen, die thans Schiedam voorbij rijden, daar voortaan zullen stoppen. Men bleef bovendien doof voor de argu menten om Schiedam weer in te schake len als stopplaats voor de internationale treinen. De heer Wilton drong met klem aan op een beslissing over de nieuwe haven, waar Maassluis gedurende geruime tijd op aandringt. Maassluis zag in 1865 ruim 1100 zeeschepen en 5400 binnenvaartsche pen binnenkomen. Het woekeren met de beschikbare kaderuimte en elke hoogwa tervloed onderstrepen de noodzaak van het maken van de rivlerwatérkering en het tot stand komen van een nieuw ha venproject. Ook voor Vlaardingen, dat. aan een expert opdroeg een onderzoek in te stel len naar de mogelijkheden van de ge meentelijke havens, is een spoedige be slissing vereist. kleedt u altijd een klasse béter! Irene: K.N.M.T.P.. -lezing. 20. Passage Theater: Kunstcentrum Schie dam, cabaretvoorstelling, 20. Musis Sacrum: S.G. Toneelwedstrijd, toneeluitvoering, 20. Magnalia Dei-kerk: Nèd. Chzv Vrou- wenbond-Nieu wland, ledenvergadering.' 20. Sursum Corda: Centrale Kerkeraad, bij eenkomst, 20. Chr. Soc. Belangen: Rhetorics, soreek- cursus. 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- damse redactie, Lange Kerkstraat h-gg. na 18 uur alleen voor redactionele aan gelegenheden 01893-6619) Agentschap: J. >v. Gogh, Dr .Za- menhofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30 - 19.30 uur). Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666: alarm brandweer 269123; alarm G.G. en F.D. 289280. Apotheek: 't Goude Hert, Goudsesingel 233a, tel. 136900. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De 47-jarige T. Kauffeld is dinsdagmiddag tijdens werk zaamheden bij het Havenbedrijf Vlaar dingen Oost om het leven gekomen. Tijdens het laden van pijpleidingen op een auto viel de man van de wagen. Hij kwam met zijn hoofd op de kade van de Vulkaanhaven terecht en raakte vervol gens te water. Hoewel hij kon zwemmen en omstan ders hem nog enkele slagen zagen doen, verdween de man in het diepe water ert verdronk. Naar het stoffelijk overschot wordt nog gedregd. Korte Hoogstraat 11a, -telefoon 6151, Vlaardingen ROTTERDAM Öp.,de, kruising Dorps weg-Gruttostraat heeft een- vrachtwagen die kennelijk door het_.ro.de..licht, reed, de veertienjarige A. van der Wëij "uit Groot Aramers aangereden toen de scho lier een zebrapad overstak: De jongen is naar,liet Zuiderzieken huis gebracht. De vrachtwagen is, omdat de bestuurder kennelijk niets heeft ge merkt van de aanrijding, doorgereden. Een kernproef van geringe kracht - tussen de-20.000 en 200.000 ton TNT is gisteren genomen op het Nevada proefterrein, aldus deelde de Ameri kaanse commissie voor atoomenergie mee. Het was de tweede dit jaar. De vorige werd genomen op 13 januari. Geweldige deelname aan roots programma ran (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het eeuwfeest jaar van het Koninklijk Schie dams Mannenkoor Orpheus is be gonnen. Het koor de enige ver eniging in Schiedam die sinds 1916 het predikaat koninklijke voert is in 1866 opgericht, o;a. door de neer H. L. Honnerlage Grete, oud burgemeester van Schiedam, Hij overleed in 1949 na een;'lidmaat schap van 83 jaren- Hei honderdjarig bestaan zal wor den gevierd met een reeks con"erien, o.a. ouder leiding van de oud-dirigen- 'ten van Orpheus, de heren Eduard Flip- se en Gijsbert Nfeuwland en natuur lijk ook van de huidige dirigent, de heer Chris Verhoog. Deze concerten zullen de premières brengen van enke le, speciaal voor Orpheus gecomponeer de koorstukken. De solisten ziin van wereldnaam en zullen in Scliiednm van hun „zangcultnur" komen getuigen. Het programma van het jubilerende man nenkoor vermeldt voor vrijdagavond een concert met 'medewerking van de sopraan Rosemary Round en de bari ton Rudolf Vedder en het Westnèder- iands Symfonie orkest, dirigent Sam Swaab. Op deze avond .zullen o.a. ten gehore worden gebracht de Fritbjofsa- ge van Max Bruch en de bekende ouverture Egmont van Ludwig von Beethoven. Op 11 mei is er een operaconcert, 14 mei zangersdag te Gouda. (Mörické Zy- kl-us van Waiter Rein), 29,. 30 en 31 mei een concertreis naar Vierenheim (Duits land). 3 september receptie in café-restau rant Europoort, 17 september feestavond voor leden en genodigden in gebouw Arcade, 14, 21 of 28 Oktober gala concert en 26 december uitvoering van The Mes siah van G. F. Handel, met medewerking van alle Schiedamse koren. Wat het eerste concert van dit eeuwfeestjaar betreft, vrijdag in de Gro te Kerk. zij vermeld, dat het nummer: Juicht aarde juicht, een berijming van Psalm 100 door Gabriel'Smit-, werd' ge componeerd door de oud-Schiedammer Wim de Rooy, die in" 1913 te Venlö werd geboren en in de bloei van zijn levèn in maart 1954 te Schiedam overleed. Ruim eenentwin'ig jaar werkte hij in Schie dam, waar hij onder meer directeur van de mannenkoren Schjedams Christe lijk Mannenkoor en St.Gaecilia was. Ook was hij organist van de St. Liduinakerk en enkele jaren lid van Orpheus, j Hij kreeg de opdracht tot het c'ompone- •ren vari een bijzonder danklied bij hét 100-jarig bestaan-.- in' november 1953 "van! zqn. lperkkoor. Hij 'schreef dit in"septern- bcr van hetzelfde jaar op 'de tekst van: 'deze Psalm, die. bij het herdenken va,n een koorjübiieumgoed voldoet. De compositie -is beïnvloed, door" een gregoriaanse irielodievoering. 'De kenmer kende modaliteit ervan werd sterk, door gevoerd,, terwijl èen Byzantiscbe -sfeer niet vreemd is aan de recitatiefachtige bewerkingen van enkele kleine oraties. De dank- en juichkreten sugbereren door hun canonisene inslag als, contrastwer king een bepaalde BabylongeÜaehte. .Men wil een aantal bedrijven in Schie dam vragen bij, te', dragen ip ','d.é hoge, kosten, die de concertenreeks met zich meebrengt. Daartoe heeft mén 'een com missie van aanbeveling samengesteld. Gif ten kunnen worden gestortbij Mees Hope ie Schiedam t.g.v.'' de Financiële' CommissieOrpheus Schiedam 100 jaar," waarvan de léden "zijn de heren P. Smits, voorzitter, Stadhoudérslaan 66, tel. 269367, A. Meijer; secretaris; WiUemska'de 35A. tel. ,265314 en M. C. Noördhoek, penningmeester, Nieuwe -' Haven 83, tel. 264805.' -• -■ O SCHIEDAM Doordat eenvan haar schaatsen in een scheur van 'het ijs in het Beatrixpark- beklemd -raakte, - viel dinsdag de 36-jarige mevrouw M. de L.- S. ut de Van Maanenslraat. Zij brak haar rechter enkel-De GGD bracht haar ter behandeling naar het Gemeentezie kenhuis. (Van een. onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De jeugd- toertocht die de Vlaardingse IJs club voor de jeugd organiseerde heeft vanmorgen een overweldi gende deelname gekregen. Nadat het gemeentebestuur de openbare scholen vrijaf had gegeven hebben dë bestuurders van de bijzondere scholen zich hierbij aangesloten. Zodoende kwamen tegen tien uur drommen kinderen, vergezeld van onderwijzers en onderwijzeressen, naar de Vlaardingse, Vaart. De deelnemersformuiieren die op school al waren uitgedeeld moesten aan de start worden' afgestempeld. Maar hoewel de organisatie van de Vlaardingse IJsclub met onderwijsper soneel was versterkt, bleek zij niet be rekend op een dermate grote toeloop, zodat velen zonder stempel van start gingen. Een andere reden voor het wegrijden zonder stempel was ongetwijfeld het feit dat de meeste jongelui geen zin hadden lans te blijven stil staan in de ijzige kou. Even na tienen waren naar schatting ongeveer 'duizend kinderen' onderweg om- -de vijftien kilometer over de Vlaardingse Vaart en de Maas- landse Vlieten tot een goed eind te brengen. De koude wind was voor de jeugd kennelijk geen bezwaar om welgemoed op weg te gaan. Het was dan ook 'een vrolijk gezicht deze enorm grote kin derschaar op de schaats in een lange sliert de Vaart te zien afschaatsen. De organisatoren begonnen al direct na de start met voorbereidingen om de stroom bij de terugkomst te kunnen opvangen. Toen moest de kaart name lijk wel worden afgestempeld in ver band met de herinneringsmedaille, die via de scholen aan de deelnemers zal worden uitgereikt. Overigens zullen volgende schaatstoch ten wel aan een minder prettige situatie moeten worden aangepast: In verband met de noodzakelijke voortgang van de werkzaamheden aan rijksweg 20 zal de Vlaardingse Vaart namelijk met ingang van morgen, donderdag, over een groot gedeelte worden afgesloten. Het betref fende gedeelte, waarin het ijs moet wor den gebroken, zal met hekken worden afgesloten. In verband met de levensge vaarlijke toestand die hierdoor ontstaat zal het ten strengste verboden zijn zich binnen het afgesloten gedeelte te bevin den. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Stedelijk Museurti is voor het publiek gesloten van 17 janua ri tot 3 maart. Voor het verkrijgen van inlichtingen over kunstvoorwerpen 'is men hartelijk welkom op het spreekuur van'de directeur, de'heer J. J.'Paalman op maandagochtend van tien tot twaalf uur. De laatst gehouden tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van Jan Roede en de expositie van grafiek uit de jaren 19061920 van Erich Heckel waren een eclatant succes. Beide trokken veel bezoekers. (Van een onzer verslaggevers) 'SCHIEDAM Bij Koninklijk beshiii van 20 januari 1966, is wegens langdurig en 'trouwe dienst aan' de heer Johannes Josephus Gouka, geboren op 21 juni 1908 te Schiedam en wonende in Schiedam aan de Vlaardingerdijk 267 B toegekend de ere medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in brbns. De heer Gouka. die chauffeur is bij P. .van Gent's Distilleerderij N.V. in Schie dam, viert vandaag zijn veertigjarig .ju bileum. Burgemeester H. Roélfsèma heeft hem vanmiddag op het bedrijf aan (Van onze correspondent) ROZENBURG Op het terrein van de ICI in het Europoortgebied zakte maandagmiddag de 64-jarige F. B. uit Rotterdam in elkaar nadat hij ter plaatse uit een auto was-gestapt. Hij werd ver voerd naar het Zuiderziekenhuis waar hij bij aankomst bleek te zijn overle den. idp Noöfdmolenrtr'aat-.dermedaille, Opgé- -s^eld.---V' ..;y..-Se,-. ''-Gr'" 1' "I T T" T (Van een onder verslaggevers) SCHIEDAM Door een defect in een gaskacheltje in een woonwagen in het woonwagenkamp aan de Schiekade brak dinsdag brand uit, die met emmers water werd geblust door enige bewoners van het kamp. Een acht maanden ojde baby werd zo, spoedig mogelijk uit de ruimte -gehaald en in veiligheid gebracht. Er werd enige schade aan het interieur aangericht, o.a. werd de vloerbedekking zwaar gehavend. De inmiddels gearri veerde brandweer kon niet veel meer uitrichten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op een terrein aan de Oiidendijkse Schiekade hebben twee honden dinsdagmiddag dertien jonge leg hennen doodgebeten. SCHIEDAM Geboren: Sandra dv C, van der Burg en V. J. Eliasar; Jelle H. zv J. de Jong en J. H. Hoving: Jan R. zv J. Kraalje- veld en E. Wijzenbroek; Réraon J. A. zv J. A. Biesheuvel en F. H. de Raay. Overleden: J. M. Zagwijn. 70 echtg v Over- .goor; W. van der Heijden. 18 jr. fraai gebloemde, mat glanzende, flatteuze van Jansen en Tilaruis binnenzijde donzig zacht heerlijke luxueuze warmte normaal 17.90 in alle maten nü óók een afsluitende satin feutre pyama met flatteuze tricot col. en tricot boorden langs mouwen en ïbróékspijp'étf ïVcCóri slechtS; WALA speeïaafhuis en in alle filialen .van WOENSDAG 19 JANUARI 1916 De Engehche blokkade. Londen, 19 Januari. De „Times" verneemt uit Washington: De „Associated Press" ver spreidt het bericht, dat Engeland van plan is Rotterdam en andere havens als eigenlijke Duitsclie invoerhavens te be schouwen, waardoor zij logisch aan blokkade onderhevig zouden worden, - De „Times" zegt: Het liiag betwijfeld worden of bet bericht uit een eerste bron komt, maar is het juist, dan kan er weinig twijfel aan zijn of wij krijgen een ernstig protest van Amerika op wettelijke gronden, gesteund door veel beroering in het Congres en elders. Monumentaal sluitstuk Lange Nieuwstraat Bij onze vestiging in de Botlek (Rozenburg) be-j staat op korte termijn gelegenheid tot plaatsing; van een voor assistentie bij werkzaamheden zoals loon- j administratie, correspondentie enz. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ULO- opleiding. Gegadigden dienen over typevaardigheid te be-1 schikken. Leeftijd van 1720 jaar. Sollicitaties kunnen worden gericht aan de be-| drijfsleider van onze vestiging te Rozenburg, Prof. Gerbrandyweg 4a (tel.: 01016 36 75). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Als monumentaal afsluitstuk van de Lange Nieuwstraat, gelegen tussen de zelfbedieningszaak van rAlbert Heijn, op de hoek van de Oranje straat, en het oude Stedelijk Gymnasium, verrijst thans een groots gebonw. De mo derne facade, die uit vtel glas bestaat, is opgetrokken in een nuchtere zakelijke bouwstijl, die volkomen appelleert aan de hedendaagse Industrieel-technlsche cultuur. Deze nieuwbouw beslaat niet minder dan 3750 vierkante meter. Het is overi gens een gemengd gezelschap, dat onder écn dak wordt samengebracht. Gelijkvloers, aan de zijde van de Oran jestraat, komt het hoofdkantoor van de Spaarbank Anno 1820. Daarnaast het nieuwe postkantoor, dat ook nog op een van de bovenlagen gelegenheid krijgt om er dienstvertrekken in onder te brengen. De HAV bank zal over de gehele eerste verdieping beschikken. Op de bo venste twee verdiepingen zullen bepaal de fiscale diensten worden onderge bracht. Het gebouw i-eikt tot aan de wa terkant van de Nieuwe Haven. Dus er is geen tuin of open ruimte aan de achter zijde, maar wel een „diepte tuin", gelijk met de kelderruimten en midden in het gebouw en waarschijnlijk bedoeld als een soort licht- en frisse luchtkoker. Achter het „Blauwhuis", dat de oudere Schiedammers zich ongetwijfeld nog wel als een lagere school zullen herinneren, en het Stedelijke Gymnasium,, ligt ver borgen voor voorbijgangers op de Nlan- ge Nieuwstraat aan de Nieuwe Haven de Prinses IreneschooL Tussen he nieuwe gebouw en het gymnasium heeft men een smalle strook grond vrij gelaten, waarlangs hetpad naar laatstgenoemde school leidt. Ook voor deze nieuwbouw is de reeds ruimten -voor HA V-bank, postkantoor en veel te lange en strenge vorstperiode spaarbank te kunnen opleveren. De fi- voor wat het buitenwerk betreft lunest, sens betrekt naderhand zijn kantoren en doen het binnenwerk vordert inmiddels Schiedam zal opnieuw een modem be- gestadig. In mei hoopt men de bedrijfs-drijfspana rijker zijn. een bedrijspand is echter, door z'n moder ne -stijl vooral bij oudere mensen aan kritiek onderhevig. De bouwstijl irriteert hen, zoals zij ook de abstracte kunst afwijzen. Dit naar aanleiding van de ve le kritische opmerkingen, die men uit de mond van voorbijgangers kan horen. Toch draagt ook dit gebouw op befaamde wijze bij aan Schiedam, dat op stede bouwkundig gebied in opmars is. ma RET zit me allang tot mijn boordeknoopje", schrijft mij de heer J. D. Brakei, Adriaan Kluitstraat 34, Rotterdam-12. Hij typte een epistel van.' Vier. vellen en hij zal 'het me niet kwalijk: nemen dat ik niet alles kan plaat- sen. De heer Brakei heeft de indnik dat .de directie van de RET niet de juiste is op de juiste plaats. Zou ik niet graag willen onderschrijven meneer Brakei. En - hij meent dat bij de tram een vreemde huishouding wordt ge voerd. De heer Brakël (hij is 70 jaar) schrijft: „Wanneer in een normaal huishouden de eindjes moeilijk aan elkaar te .verbinden zijn wordt de tering naar de nering1 gezet. Jan heeft een nieuwe jas nodig, maar het geld is er niet. Ja Jan, dan moet- je de winter nog niaar met je ouwe jas proberen door t.e komen.- Misschien lukt het: volgend jaar. Dat is huishouden! Niet alzo bij. de RET, al jaren zit men krap of tekort. Maar dat mag niet hinderen. Er moeten nieuwe trams komen, gelede trams zoals! dat heet. Daardoor erg duur. Is het wonder, aldus nog steeds de-; heer Brakei, dat" door afschrijvin gen de balans de verkeerde kant; uitslaat.i (Zo ligt het niet precies!' Jan Krant.) Dat zou danvoor het publiek zijn. Ach koni, Wan neer ik in de regen sta laat' het me koud of er een. prachtige'ge ruisloze tram komt-of een. oud beestje. Het rijdt en ik kom thuis." Maar de-heer Brakei heeft nog meer op zijn hart: „Men krijgt de indruk dat die mooie wagens beho ren tot het speelgoed van de grote jongens. Op een internationale ver- gadering van tramdirecteuren in Stockholm of Düsseldorf moet je kunnen zeggen: moet je bij ons-in I Rotterdam eens naar de tram ko- men kijken. Men krijgt de indruk': cat net pubhek er is'voor de tram en niet omgekeerd. Toen er laatst ook gemopperd werd over het lan- ge wachten zei de directeur -van de RET: we zullen aan de palen bordjes hangen, dan kunt u zien hoe laat de tram (bus) komt en hoe lang u moet wachten. 'Maar wat heb ik aan die tabel wanneer! er staat dat de tram of bus om 12.10 moet komen maar er ojn ly.25 nog 'niet' is. Eén zoethouder- tje, evenals die mijnheer die zijn huis wilde verkopen en om het lekker te maken zei: kijk er is. eèn. voetschrapper ook. Hoeveel duizen- "- den zouden .die onnuttige .bordjes 7 -gekost hebben? Iksprak van. de inrichting van de. maatschappij: De tram gaat rij2 1 den ën wat hbt kost buitéh!;aé inkonwtenbetaleB--wesameri^^ht:': uit. Maar: nu is er. eetf slimmerik geweestdie is gaan cijferen -ien;! anderen hebben dat voorbeeld na tuurlijk prompt gevolgd. En nn willen de grote: hereh hun .eigen bedrijf runnen.-'Gevolg* Tram tè kort, posterijen tokort. Daii-de ge» bruikers maar betalen; 1 r QVER de frequentie is de heer Brakei bok niet tevredënl. Hij zegt; „Het is nu eenmaal onmös gelijk een geregelde dienst té onderhouden, onderweg hebben dé trams oponthoud waardoor hel kan komen dat je 15 minuten op de bus staat te wachten in. weer en wind (Wilgenlei hoek Ringdij'lï vorige maand) en dan komen er drie bussen gelijk. Daar is niet aan te ontkomen. Dantheb je pechj hoewel het erg onprettig is. Maat toen ik op een avond een bezoek' had gebracht in hét Bërgwëgzié- kenhuis zag ik in de verte de tradi (lijn 1.1) staan. Dus een looppasjé óm hem te halen. Conducteur of bestuurder zag ik niet dus ging "ik in het wachthuisje, daar zaten!dé broeders heeT prettig de courant té lezen. Op_mijn vraag wahhëér zi gingen rijden werd mij - (zondet opzien) gezegd: over'een fcvrartiér; Dus zaten zij in hun werktijd mei goedkeuring van hun directie hun salaris te verdienen met! krant lezen. (Dat zijn pauzes, meneer Brakei Jan" Krant)'. Ik was gel presseerden hoewel het 'slecht weer was bén" ik gaan.lópen.:' „En dan de service. Laatst zei iemand in -dé Kamer; de konijneê worden bij'ons beter vervoerd daffl de mensen. Dat geldt voor buslij^ 45, om een voorbeeld té nemen, ia het kwadraat. Hebt u. op .hét spits-uur wel eens gebruik ges maakt van tram of-"bus. De wa gens zijn gewoon gemaakt' op staan. Enkele rijtjes zitplaatsen én verder staan; Opéén gepakt. Eén "zwiebelendé massa mcnsenlijveA die heen en weer gaat bij bochten en stoppen. Een - net stuk klerefi kan je niet aantrékken: in het ge drang om eruit te komen worden de knopen van Je jas gewérkt, Maar het is toöh feitelijk mensoht-- erend, zulk vervoer. Om niefc.te denken aan dè gevolgen wannéér die bus in de Ringvaart terecht zou komen." 11 ^GT suggesties", zegt de heer Brakei dan, „maar. "die hoeft het .publiek toch r.iet te léve ren?" Hij vindt dat .de directie dat maar moet dóen. Wat dit betreft stelt mijn .briefschrijver de KLM als voorbeeld voor de. RET. ,;Daar was ook misère en tekort. Er kwam een andere .directie cn zie, het gaat beter en zelfs wordt er winst gemaakt." Aldus dan- de heer Brakel. Hij voegt er aan toe dat hij geen kan kerpit is, die alleen maar lelijke, dingen ziet. Dat neem ik dan ook niet aam Intussen liegt zijn brief er niet om en dan heb ik nog niet eens alles geciteerd. Wel geloofi'iSjl dat de heer Brakei de problemen wat erg simpel stelt. Ik ben .èr niet zeker- van dat het allemaal zo eenvoudig ligt. "Wie volgt! - - 'A- Sp

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1