POTTEBDAM Programma nog niet bekend Krediet nodig van ton Openingsdatum sporthal gaa* oud A D 4 nu toch versterken Schiedam op 23 april AGENDA NIEUWS Moro weer aangezocht FORTEX jaar voor 't eerst een f GvP - lyceum in actie voor Vietnamese kinderen Truck Tankauto botst tegen tram met vet kantelt Mul J Mïivix •fiimaf in Oude vete in de doofpot KANTOORJUFFROUW j Mevrouw EL Benthem I - oud-wethouder - overleden Vrijgemaakten hebben plan voorKethel SBLO vergadert vrijdagavond over programma Volkstuinders hoorden over siertuinen Burgerlijke stand FORTEX A weet raad met elke maat ^Molktiammer 3ÊL W 7f Rotterdamsedijk overstroomd met glibberig vet .1 Open Deurdienst in Opstandingskerk 'uit gagngojjaga - z i 66 nF, ROTTERDAMMER DINSDAG - 23 JANUARI 1966 Vandaag en morgen -...en dagelijks Tevreden (Van' een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het kantelen van een oplegger van een grote tankauto heeft vanmorgen op de Rotterdamsedijk een. enorme ra vage doen ontstaan. pagina 3 ■jVTAAR wij vernemen zal de commissie- lKnap, waarvan behalve gemeentesecreta ris mr. J. C. Knap als voorzitter deel uitma ken de wethouders mr. H. Bavinck en J. H. Schilthuis, stadsarchitect B. V. van den Bergh en de heer J. C. Corpeleijn, direc ter van Ahoy', nog deze week bij het college van B. en W. het rapport deponeren waarin zij de mogelijkheden aangeeft tot (iet bouwen van een tijdelijke expositiehal op Heliport. Alle voor dit rapport nodige offerten van bedrijven op het gebied van demontabele tentoonstellingsgelegenlieden heeft de commissie reeds ontvangen, op één na, die van het Duitse bedrijf Dormann Stahlbau in Langenfelt, Rhcinland. De com missie hoopte gisteren dat deze offerte de- li zelfde dag nog zou binnenkomen. Zodra de commissie haar ontvangt, wordt het rapport gereed gemaakt en aan de band van dit rapport zullen B. en W, een voorstel tot het bouwen van de tijdelijke hol indienen hij de gemeenteraad. Men wil probercu dat voorstel zo snel gereed te hebben dat het op de raadsvergadering van volgende week donderdag aan de orde zal kunnen komen. Dat ziet er allemaal voortvarend uit of het gelukt is vanzelfsprekend nog de vraag maar het is toch meer dan een week later dan de commissie-Knap zich oor spronkelijk had voorgesteld. Zoals men weet, is begin van dit jaar de verwachting uitgesproken dat er half januari reeds een voorstel van B. en "W. naar de gemeente raad zou kunneu zijn gegaan. De tijdelijke expositiehal op Heliport zal er in ieder geval voor april moeten staan. De Ahoy'-iti- rectie heeft een contract lopen met dc Navi- to, die van 29 april tot 9 mei moet worden gehouden. De Nebato, die voor volgend jaar op het programma staat, zal weinig problemen opleveren. Het kantoor van de I' Ahoy*- directie is inmiddels verdreven uit de ruimte binnen het te slopen complex, waar zij tot nu toe was gehuisvest. Gisteren I betrok zij de vroegere portiersloge in dc g bal, waar zij voorlopig nog ongestoord de lopende zaken hoopt af te handelen en zich voorbereidt op de toekomst. Deze gedwon- J gen verhuizing en een telefoonstoring die I de gehele dag duurde waren Iioqgat onaan- I gename hindemissen op het pad van de I Almy'- directie, dat toch al niet over rozen gaal. Kant of de Navito kan doorgaan is I nog helemaal niet zeker. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op 81-jarige leeftijd is maandag mevrouw H. Benthem-De Wil de te Utrecht overleden. Zij was het eerste vrouwelijke lid, die in 1927 haar intrede deed in de Scbiedamse gemeente raad, waar zij de toenmalige SDAP verte genwoordigde en voorzitster werd van de socialistische raadsfractie. -Haar echtgenoot was sedert 1925 direc teur van het postkantoor in Schiedam. Gedurende de laatste wereldoorlog ging zij in de illegaliteit. Zij raakte in gevan genschap en nadat ze werd vrijgelaten ging zij weer in het verzet. Na de bevrij ding werd zij benoemd tot wethouder Van onderwijs en sociale zaken. Teneinde in het gebrek aan schoolruim te te voorzien zorgde zij ervoor, dat er ±'X.meu?e se scholen kwamen. Ook Zn iÜ - aan het tot stahd komen af r p christelijke school aan l;?t ?-ge Nie1wstraat achter het Stede- school nSSIUm' de Prinses Dene In 1949I nam zij afscheid als wethouder en vestigde zij zich in Utrecht. SCHIEDAM De Sporthal Schiedam zal op zaterdag 23 april officieel worden geopend. Dit be richt vernemen wij uit de Sport- SCHIEDAM In verband wet de ver dere uitbreiding van voormalig Kethel heeft de kerkeraad van de Gereformeer de Kerk (Vrijgemaakt) ka principe beslo ten tot de stichting van een wijkcentrum. Tot dit doel is bij het gemeentebestuur een verzoek op optie op een .stuk grond in de wijk Woudhoek ingediend. De Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) is van mening dat de verdere uitbrei ding van Schiedam in Noordelijke rich ting ook haar consequenties zal opleve ren en dat de behoefte aan een plaats waar de activiteiten van Kethel kun nen worden geconcentreerd zich ster ker zal doen gevoelen naarmate de uitbreiding vordert. De commissie van beheer heeft de wijze waarop het centrum moet worden gere aliseerd nog in studie. Men streeft naar een stamkapitaal .van vijftig tot hon derdduizend gulden. Dit bedrag zal de gemeente in de komende tien jaar tot toenemende offervaardigheid moeten stimuleren. Voor het fonds „Wijkcen trum Kethel" zal zondag de eerste col lecte worden gehouden. In 1966 zullen totaal elf kerkcollecten .voor dit doel (Van een medewerker) kroniek, het officiële orgaan van de KNVB. Het kwam ons vreemd voor, dat een dergelijk landelijk blad de datum van opening eerder kreeg dan de dagbladpers. Te meer daar de heer C. J. M. Bol- mers, directeur van de Sporthal, de datum maandagavond iaat nog niet kon noemen. Naar aanleiding van het bericht deel de de heer Bolmers ons mee, dat de datum slechts in principe is vastge steld. Vrijdagavond'zal op de SBLÜ- vergadering in De Bron het program ma van de opening van de sporthal worden besproken. De openingsdatum is echter uitgelekt, nadat men zich genoodzaakt zag diver se bonden op de hoogte te stellen in verband met het versturen van de uit nodigingen. Na de vergadering van vrijdag zal men vermoedelijk nadere gegevens verstrek ken, onder meer over wie. de opening zal verrichten. Het programma staat echter nog niet vast en wordt in elk geval nog niet aan de openbaarheid prijsgegeven. Voor de werkers aan de Sporthal Schiedam betekent de datum van 23 april een mooie presta tie, want enkele maanden gele den zag het er nog niet naar uit, dat men vóór de maand mei met de sporthal gereed zou ko men. i Van een onzer verslaggevers) nIIIEDAM De commissie voor het den uueUtmeh^^d-ist alIe be!anssteHen. i Twf.Jf et bijwonen van de Ooen om achTet?ur° doaderdagavond j ulr worden gehouden in de *aai onder de Opstandingskerk i xinv e s®menkomst zal ds. R. H. Wis- s het Ooen Deur1' Vin de cornn»ssie voor avL r.?, eurv/erk, een inleiding houden w ..Geloven naar buiten". lnleidinS is ér gelegenheid tot net stellen van vragen 1 Theater: Kunstcentrum- j; ochtedam. Filmavond, 20; I VoJksgebouxv: Causerie-avond, 20; 6 v sun! Corda: Centr. Commissie Hcrv. zondagscholen, Bijeenkomst. 19.30. I j Pa3Sjage Theater; Kunstcentrum-Sehie- I dam, Concert. 20; f. w Chr* s#c* Belangen: Schied. Fotoclub, Kcntaktavond. 20; EHBO, Alg. Leden- Vergadering, 20; j Sursum Corda: Pers. Ver. Palthe. Kon- taktavond. 20; i Irene: Schied. Jazz-Soc. Guillamne, I ooosavond, 20. l Dagblad „De Rotterdammer" Schie- redactie, Range Kerkstraat b.g.g, na ig nur alleen voor redactionele aan- gelegenheden 01898-6019) Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Za- htenhofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. tie boven) dag. van 18.30 - 19.30 uur). Belangrijke telefoonnummers; Alarm f Politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G.G, en F.D. 269280. 268035thCek: Gouka' Groenelaan 127, tel Mimi dacht„hier valt niks te ruiken, dus zal er ook wei niks te eten zijn". Mis I Er wordt lustig vis gebakken, kool gestoofd, vlees gebraden. Maar je rüikt er niets meer van met de RIMA KEUKENKAP. Oie mpakt van kookdampen en -walmen frisse lucht. De lucht wordt gezuiverd via geactiveerde koolstof, zonder warmteverlies en zonder tochtige afvoer. Er zit ook een buislamp in om goed in de pannen te kunnen kijken. In vijf minuten monteert u zelf de kap boven uw fornuis. Er zijn drie maten, vanaf 325," Een briefkaartje of telefoontje aan Nerim N.V., en u krijg t volledig» inlichtingen en het dichtstbijzijn de adres waar u de Rima kunt zien of zelfs thuis gedemonstreerd krijgen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de Sehiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede hield maandagavond in het a Wijkcen- trum-Nieuwland aan het Dr. Wibautplehn de heer K. J. de Lange uit Hillegom, hoofdassistent van de Rijkstutnbouw Voorlichtingsdienst een lezing over de siertuln, waarbij hij allereerst de diverse cmderdelen behandelde, die tezamen een siertuin vormen. Achtereenvolgens sprak de heer De Lange over de heestergroepen en hoe de borders, perken, gazons, paden en terras sen moeten worden aangelegd. Eventueel kan men deze aanvullen met een vijver, schommel of zandbak. Uitvoerig ging de spreker in op het doel van de heester- groepen, waarbij hij de facetten; beschut ting, begrenzing en omlijsting onder de loep nam. Het doel van. de heestergroe- pen bepaalt de plaats. Ook de hoogte en breedte van de hees- tergroepen in verhouding tot de totale oppervlakte kwamen ter sprake. Bij de perken bleek de vorm niet het belang rijkste. Een gazon geeft een beeld van ruimte en rust. Het vormt een goede ondergrond voor velerlei kleurige gewas sen. De aanleg van gazons is aan bepaal de eisen gebonden. Tot slot kwam het onderwerp tuinpaden aan de beurt Het hoofdpad moet men beschouwen als de kortste verbinding van de weg naar het tuinhuisje. Daarnaast zijn er secundaire paden, bijv. langs een border. Na afloop van de lezing maakten vele aanwezigen gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen De voorzitter van Thurlede, de heer M. Bouwer bedankte de spreker en waar schuwde vooral geen rommel of vuilnis op de tuinen achter te laten vanwege het rattengevaar. Hij deelde mee, dat de twee volgende lezingen zullen worden ge houden op 21 februari, over bestrijding van plantenziekten en op 21 maart een lezing met filmvertoning. Beide eveneens door de heer De Lange. De eerste lezing in, december ging over grondonder zoek. Degenen die'op de wachtlijst voor 'eert volkstuin willen geplaatst worden, kun nen zich opgeven bij de secretaris, de heer G. M. van Pelt die elke tweede zaterdag van de maand 's middags van twee tót vier uur in het verenigingsge bouw op het Thurledecomplex zitting houdt. SCHIEDAM B. en W. ver zoeken de gemeenteraad een krediet van f 142.500 beschikbaar te stellen voor de versterking van het elektriciteitsnet in het stads gedeelte dat wordt begrensd door de Aleidastraat, Vlaardingerdijk, Nieuwe Haven en Burg. Knap- pertlaan, waar in de laatste tijd in de avonduren herhaaldelijk storingen in de elektriciteitsvoor ziening zijn opgetreden. Deze storingen worden veroorzaakt door overbelasting van dit 35 jaar oude net. Het enorm gestegen stroomverbruik, dat voortvloeit uit het gebruik van steeds meer elektrische apparaten, waarbij men vooral moet denken aan de elektrische bijverwarming, kan namelijk niet meer worden opgevangen. Het elektriciteitsbedrijf lichtte in een schrijven van 21 december 1965 de stroomgebruikers in dit stadsgedeelte in 70 stond burgemeester H. Roeljsema enkele maanden geleden bij het hoogste punt van de sporthal. Wie zal op 23 april de officiële opening komen verrichten SCHIEDAM Geboren: Sylvia d.v: J. L. Philip.pl en J. van. Groningen. Johanna M. d.v. W. Vink en M. T. Hengst, Marianne d-v. W. Eijgendaal en T. A. J. Lcmis. Ilin-ka d.v. A. J. J. Engelbrecht en N. A. Terlouw, Dooren, Xliok J. z„v. R. H. van der Bliek en R. M. Geerman, AHred P. z-v. P. van der MareJ en E. C. Pegels, Ca-rmelina S. d.v. H. G. C. M. Crooijmans en S. S. M. van der Laan Marcel M. z.v. M. J. van Popipelen en. 'H. M. Daalmeijer, Monique J.- J. .M d.v. G. P. A M. Waaijers en G. H. H. M. Hofste:|a, Roy z.v. J. F. T. van -der Knaap en C. M. E. Rebers, Nicole T. A. d. v. A. P. J. van Geloven en A. M. van der Toorn. Overleden: C. Op den Kelder, 93, F. P. M. t-t4 ivan 70, P. C. Groeneweg, 72 wed. noopt bij een volgende gelegenheid weer'Breuseker, H. J. Beijer, 59, F. A Putto deze spontane medewerking te mogeniH. C. A. Paradies 82, C. L. Feelders. ontvangen. 1 ROME President Sara,gat heeft vandaag de'afgetreden pre mier AJdo Moro gevraagd een nieuwe Italiaanse regering te vormen. Moro heeft de opdracht in beraad genomen omdat hij eerst overleg wil plegen met de leiders van de vier partijen welke zitting hadden in zQn coalitie regering welke vier dagen ge leden afgetreden is. over de oorzaak van de storingen. Het deed tevens een ernstig beroep op hen het elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te berpeken. Intussen werden enige nood voorzieningen getroffen om het hoofd te bieden aan de onhoudbare toestand, in afwachting van de definitieve maatrege len. Voor -dit stadsgedeelte werd tot en met 1964 een stijging van het elektrici teitsverbruik gemeten van gemiddeld 7 procent per jaar. Het afgelopen jaar gaf daarentegen een toeneming van de stroomafname te Zien van 25 procent, wat geenszins te voorzien was. Om het net afdoende te versterken, rodat het ook weer de vereiste reserve heeft, is het noodzakelijk een nieuwe transformatorhuis in het net op te ne men, de transformator van 200 kVA in zuil 10, stande op de hoek Burg. Knapper- laan en Warande te vervangen door één van 300 kV A en enige hoog- en laagspan- ningskabels te leggen.De kosten van deze voorzieningen zullen ƒ142500 belo pen, verdeeld als volgt: arbeidslonen 39.162, materialen 101.438, onvoorzien 1 1.900. kleedt u altijd een klasse beter! FORTEX Korte Hoogstraat 11 a tel. 6151 Vlaardingen r r f SCHIEDAM - In tégehsteliihg met'de voorgaande jaren wordt dit jaar in Schie dam één avondvierdaagse georganiseerd. Dit is bet resultaat van de vergadering die gehouden werd in gebouw Sursum Corda- Bij deze vergadering waren de plaatselijke wandelveronigingen en de Plaatselijke Regellxtgs Commissie van de NWB vertegenwoordigd. O VJUAAKD1NGEN Op woensdag 26 janu ari komt de Leidse hervormde predikant ds. L. Kievit spreken voor de Vlaardlngse afde ling van de Gereformeerde Bond. Het or.deT- werp van zijn lezing is „De Catheohis- mus-prediking". De samenkomst wordt ge houden, in het Roode Kruisgebouw Emma- straat 38. Aanvang 20 uur. O IttAASEAND Maandagmiddag Is voor de laatste keer het voederen der vogels gesohied. Voor deze actie is van alle zijden en vooral van de scholen medewerking ver leend, waarvoor men zeer dankbaar is. Men Ivan Van Katwijk. wed In de vergadering werd een commis sie voor <ie gecombineerde avondvier daagse in Schiedam samengesteld. De ze bestaat uit de PRC, van de NWB en de wandelverenigingen: DST, Schie- dam-Zuid, SWV en OV, Trekvogels en de Wandelvrienden. De nieuwe commis sie van de gecombineerde avondvier daagse is van mening dat dit samen gaan geheel ten goede komt aan de wandelaars. Men zal trachten de avond vierdaagse te laten uitgroeien tot één groot wandelfestijn. Zowel de KNBvLO als -de NWB zijn al jarenlang van mening dat het eens tot een fusie moest komen. Een controver se tussen beide partijen heeft dit echter verhinderd Op de gehouden ver- gadering heeft men dan ook het verle den in de doofpot gestopt. Onder leiding van de heer A. de Jong, die namens de S.B.L.O. de voorzittersha- «tXIM I.T, VUUC i. DOUMtEOtr, IEL (01U0JU u. Fa. COUZY. Ie Middellandstraat 70, Rotterdam, tel. 230340. Fa. ANDRÊ VOOGT N.V., Meent 19, Rotterdam, tel. 136817. Fa. VAN URK, Westersingel 42, Rotterdam, tel. 135025. Fa. ERLINGS EN CO., Spuistraat, Dordrecht, tel. 6005. Admiraalsplein 14. Fa. R. ERZET, Bosboom Toussalntstraat 10, Dordrecht, tel. 1213. Fa. BREET, Julianalaan 7, Dubbeldam, tel. 6259. Fa. SOMMER, Hoogstraat 17, Gorinchem, tel. 2759. EIec.-Tech. Bur. VAN BREUGEL. Hoogstraat 21, Werkendam, tel. 559. Fa. L. STIGTER, Mesdaglaan 13, Maassluis, tel. 3126. Fa. M. MAMPAEY, Vrlesestraat 75, Dordrecht, tel. S44G. N.V. A. JUNGERHANS, Binnenweg 3-5, Rotterdam, tel. 117500*. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Kan het Groen een mensenleven redden?". Onder Iw voert het Groen van Prinstererlyceum een tweedaagse actie ten lm™ VaJ? Nederlandse afdeling van de Zwitserse stichting „Terre des "e bedoeling is Vietnamese kinderen enige tijd in Nederland gonder te brengen. ]- lov«rffeLC*f2fn vaP Prinstererlyceum wil met zijn"actie het geld voor de tweeduizend dollar per kind) bijeen brengen. De organisatoren I- dat 'lun initiatief door andere Vlaardingse scholen zal worden over- «enomen, waardoor de actie een groots karakter kan krijgen. m mer hanteerde, is men tot positieve resul taten gekomen. De vertegenwoordigers van de SBLO, de heren A. de Jong en J. van Ouctheus- den zijn uiterst tevreden over het ver loop van de gevoerde besprekingen. De SBIX) staat dan ook volledig achter het samengaan van de beide avondvierdaag sen en heeft de medewerking op velerhj' gebied reeds toegezegd. De vele technische moeilijkheden die bij een zo massaal sportevenement aanwezig zijn, heeft men aan alle kan ten bekeken en voor het grootste ge deelte al tot een oplossing weten te brengen. Over bepaalde verschilpunten die hij beide avondvierdaagsen bestaan heeft men een, voor beide partijen bevredi gende oplossingen gevonden. Zo zal iedere deelnemer zijn voorkeur ken baar kunnen maken wat de herinnerin gen betreft. Men kan dus een keus maken tussen de herinnering van de NWB en die van de KNBvLO. Voor iedere deelnemer zal ook het inschrijf- feld gelijk zijn. Voor de junioren zal it 1,-; bedragen en voor de senioren ƒ1,50. In verband met de steeds stijgende kosten heeft men dit bedrag niet lager kunnen stellen. De commissie verwacht dat dit jaar ongeveer 3000 wandelaars aan het evene ment zullen deelnemen. Een definitieve startplaats is nog niet gevonden. De ge dachten zijn reeds uitgegaan naar de te zijner tijd klaar komende sporthal. Zelfe als dit financieel te verantwoorden is heeft deze toch nog het nadeel dat deze voor kinderen van 8 A 9 jaar te veel buiten het centrum ligt. De commissie is van plan de gecombi neerde avondvierdaagse te organiseren op 14, 15, 16 en 17 juni. Maandag 13 juni zal gebruikt worden als inhaal dag. dos voor deelnemers die op een van de avon den verhinderd zijn. Tevens bestaat de mogelijkheid op 13 juni bij de start in te schrijven., DINSDAG 24 JANUARI 1916 De dienstplicht in Engeland. Londen, 25 Januari. (Reuter). Het Lagerhuis heeft de dienstplicht inderde lezing met 383 tegen 36 stemmen aangenomen. Duitsche aanval in Vlaanderen. Parijs, 24 Januari, avonds. (Havas.) Officieel: Zeer hevig bombardement door den vijand bij den mond van de Yser bij IN iemvpoort. De Duitschers verschoten 20.000 projectielen. De infanterie tracht te op te rukken, maar ons juist gericht vuur verhinderde haar de loopgraven te verlaten, op enkele afdeelingen na, die door ons vuur onmiddellijk verstrooid werden. Aan weerszijden was de artille rie zeer bedrijvig in de streek van Boe- 6inghe, Sas van Steenstraete. Kleine af deelingen van den vijand die bij bet Sas het kanaal, poogden over te komen werden door het vuur van de infanterie en de machinegeweren teruggedreven. m IV/TENEER A. Th. Smit schreef me een brief. Meneer Smit woont ergens in Rotterdam, maar hij wilde niet hebben, dat ik z'n adres „aan de lijn" vermeldde, omdat meneer Smit 'er niets voor voelt, allerlei mensen over de vloer (e krijgen die het al dar. niet met hem eens zijn. Hij houdt ken nelijk van een rustig huis met vrouw en^ kinders, maar hij had toch wel iets od z'n lever dat hij aan me kwijt wilde. Goed, de wens van meneer Smit wil ik eerbiedigen. Waar hij woont gaat niemand iets aan. Meneer Smit schreef me: De minister kan me veel vertel len, maar ik heb nog geen aardgas kachels in mijn huis en ik denk er voorlopig niet aan om me zo'n ding aan te schaffen. Tenzij door het sluiten van de kolenmijnen de kolen zo duur worden, dat ik geen kolenverwarming meer kan beta len. Dan zit ik pas goed in de narigheid. Kijk, Jan Krant, ik-woon in een gewoon huurhuis, zoals zoveel le zers van jouw „Rotterdammer". Dat huis behoort toe aan een wo ningbouwcorporatie en het ligt op de zoveelste etage van het zoveel ste blok, je kent die dingen wel. Je weet net als ik, Jan Krant, dat veel van die huizen net als het mijne een jaar of tien geleden 'op speciaal voorschrift van een niet te ver vooruitziende minister op een koopje zijn gebouwd. Daarna is er een verstandig mens geko men, die opmerkte dat deze minis ter de krotten van morgen aan het bouwen was. Toen zijn ze heel gauw overstag gegaan en de wo- ningbouwcorporaties mogen nu heel wat betere huizen bouwen. Ondertussen woon ik in zo'n „krot van morgen" en. Jan Krant, ik moet je zeggen, dat dat best meevalt. Goed, ik heb tegen de borstwe ringen van vlasvezelplaat onder mijn ramen aan de binnenkant een plaat hardboard móeten spijke ren, want er was water in die vlas vezelplaat gekomen. Dat water was bevroren, de vlasvezelplaat - was gescheurd en je kon ondèr m'n ramen doof naar buiten kij ken. AP VOORSCHRIFT van die minister, je weet wel, van die „krotten van morgen," heb ik in mijn hele huis maar één schoor steen en ik heb een gasleiding, die in de meterkast is te zien en diev dan via allerlei geheimzinnige we gen in mijn keukentje terecht' komt. Nu zal natuurlijk de gaskachel moeten komen op de plaats waar nu mijn eierkolenkachel staat. Dat kan. Maar dan moet ik een gaslei ding door mijn huis laten leggen naar die kachel. Daar komt heel wat bij kijken. Zo'n gaskachel- kost me zeshonderd gulden. De leiding kost me vijftienhonderd gulden of meer met de brekerij en de rommel Dat'is veel meer dan tweeduizend gulden voor één ka chel Wil ik nog meer kachels in mijn huis hebben, dan kunnen dat alleen maar kachels met gevelaf- voer zijn. Nou, dan kom ik.terecht bij allerlei bepalingen van bouw- en woningtoezicht. Ze hebben me duidelijk gemaakt, dat ik dan ze ker vijf mille moet neerleggen. Die moet ik allemaal zelf betalen, mijn woningbouwcorporatie heeft daarvoor geen geld. Het komt er dus op neer, dat ik dat alles maar ergens vandaan moet zien te krij gen en het' dan aan mijn woning bouwcorporatie cadeau mag doen. Want, weet je, Jan Krant, ik ben nog niet zo'n erg. ouwe vent. Ik hoop nog, dat ik in m'n leven wat meer geld ga verdienen. Dan moet ik dit huis uit. Doorstromen noemt wethouder Bavinck zoiets. Dan heb ik de man die straks in, dit huis komt wonen blij gemaakt met mijn gasleidingen. Die man komt dan helemaal niet in een „krot van morgen" te wonen. X.TEB IK gelijk of niet, Jan, dat ik me maar rustig bij mijn kolenkacheltje houd zolang ik nog kolen kan betalen? Als de minister z'n aardgas popu lair wil maken de man heeft gelijk, het is schoon, het is erg gemakkelijk en hij moet het hoog nodig kwijt - dan moet hij de woningbouwcorporaties 'ook in staat stellen hun huizen van de nodige leidingen en andere instal laties te voorzien. Wanneer dat niet kan, geloof ik dat er straks een heleboel narig heid ligt te wachten voor gewone mensen met kolenkacheltjes, als de mijnen gaan sluiten omdat er toch aardgas is en de kolen onbe taalbaar duur worden. Tot zover meneer Smit, die me een heel gewone zorg van heel ge wone mensen voorlegde. Ik weet er zo gauw geen oplossing voor. Misschien zijn er anderen die meer van deze zaak afweten. De tankauto van Van Wijk's Internatio naal Transportbedrij'f uit Pijnacker die bestuurd werd door de 32-jarige chauf feur J. Jansen reed in de richting Rotter dam (oen Ier hoogte van de Nieuw Ma- thenesserstraat de koppeling tussen de truck en de oplegger brak. De oplegger schoot los en sloeg over de kop met het gevolg dat zijn inhoud, tien en een hal ve ton vetzuur over het wegdek stroom de. De truck raakte eveneens haar koers kwijt en botste tegen een tramwagen ivan lijn 4 die juist van het Broersvest was vertrokken. De botsing leverde slechts geringe schade op, maar de narig heid die de glibberige massa op straat bracht was onstellend. De politie moest al het verkeer naar en van Rotterdam omleggen, hoofdzake lijk via de Gustoweg. Dit gedeelte van de Rotterdamse dijk is ongeveer een uur voor het verkeer gestremd geweest. Gemeentereiniging en brandweer heb ben zich met het opruimen belast: de reinigingsdienst werkte acitiefmet grote schuivers en de brandweer spoot de wit te massa weg. Een uit Rotterdam gechar terde kraanwagen heeft de truck met oplegger weggesleept. BKRGSCHENHOEK Aan de rijks-uni versiteit te Lelden slaagde voor het docto. raai examen medicijnen mejuffrouw M. '3. Hoogenes uit de Julianalaan 83 te Bergschen- f PARFUMERIE FABRIEK DRALLE vraagt wegens huwelijk van de huidige, mede werkster voor haar afdeling boekhouding' een accurate Gewend zelfstandig te werken. Uitstekende con dities. Leeftijd ca. 28 Jaar. Ulo-opleiding of. daar aan gelijkstaand. Brieven aan Postbus 119 te Schiedam of telefoni sche afspraken onder co. (010) 269165.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1