Duits oorlogstuig boven water mm Boskoopse hotelexploitant wil alleen BEAT ONDER Subsidie reisgeld Hoekse leerlingen gevraagd MER GOED OF PREI-AKKER VROUW LICHTTE OR VOOR HALVE TON V. Van der Giessen droeg hulkcarrier over Walcheren nu van „Triton" Al in de tijd van de La Fontaine... VLAER&KOL rfi#l É^NS Pave Perry komt dit voorjaar Lijst handtekeningen onbetrouwbaar Margaret krijgt kookboek niet van kok terug Ook flessentrekkerij Zeelieden wilden niet betalen en gingen vechten 'ij ïh* V§^ Burgemeester gaat op bezoek in Hoek van Holland CALTEX-ESSO IN EUROPOORT BREIDT UIT Gunstige ontwikkeling bij Mij. Zeeland Utv rekening draagt.een naam bij Vlaer Kol 'wit r»c ROTTERDAMMER WOENSDAG 26 JAiWARI 1966 «M [èw% ;>a (Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM Nog steeds komen bij onderhouds- en bergings werkzaamheden op de Nieuwe Waterweg restanten uit de oor logsjaren boven. In de jaren '40'45 hébben namelijk talloze vliegtuigen en schepen een graf gevonden in het water. Ongeveer een kwarteeuw na hun ondergang zijn dezer dagen weer twee Duitse oorlogssouvenirs boven water ge komen. KANON (Van een onzer verslaggevers) BOSKOOP „Geen beatmuziek meer in Boskoops hotel Florida", vertelden krantekoppen enkele weken geleden. Toch komt dit voorjaar Dave Berry verantwoordelijk voor meer dan een explosie van extase op beatfestijnen spelen in zaal De Beurs van hotel Florida. De twintigjarige Lodewijk den Hengst, die zijn traditionele nieuwjaarsbal dit jaar niet in Flo rida mocht laten houden, vindt dat inconsequent van hotel exploitant P. W. van Dam (50), Volgens de jeugdige Boskoopse organisator heeft het besluit van de heer Van Dam, genomen voor de jaarwisseling, nogal wat wrevel onder de plaatselijke beatfans verwekt. Wat waren de motieven van de heer Van Dam om de muziek- en dansavonden met beat niet meer toe te staan? U Herman Stok Bezwaar I Hek van Baan (1621-1695) Trans fabtldicbter ...deed Vlaer Kol (van 1691) bankzaken. Dat is, misschien wel interessant Maar onze huidige cliënten vinden het belangrijker, dat Vlaer Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf. Een bedrijf, dat ook uw zaken behandelt alsof het die van henzelf waren: direct en persoonlijk. Geen wonder dat men zegt: bankgiro, buitenlands betalingsverkeer, kredietverlening, effecten, vermogensbeheer, beleggingsadviezen, belasting-aangiften, spaarrekeningen, reisdeviezen, assurantiën, deposito, open en gesloten bewaarneming, safeloketten, handetsvoorlïchting. Utrecht, Oude Gracht 158, tel. 26351.* Rotterdam, Coo',singel 75, tel. 120125, Bilthoven, Julianalaan 4, tel. 2571/72. IJsselstein, Kloosterstraat 7, tel. 2195. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gisteravond voer de gloednieuwe bulkcarrier Walcheren in ballast de Nieuwe Waterweg uit, nadat het schip enkele uren daarvoor aan de Parkkade door Van der Giessen- De Noord N.V. uit Krimpen a. d. IJsseü was overgedragen aan de N.V. Scheepvaart-Maatschappij „Triton", een dochteronderneming van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, De eerste reis gaat naar de* Golf van Mexico, waar graan zal worden geladen. w&srw® Ar&M'M ©@$S©S2 WOENSDAG 26 JANUARI 1916 Terugkeer van H.M. de Koningin. Men seint ons uit Den Haag: H.M. de Koningin is hedenochtend kwart over tienen per Holl. Spoor, klaarblijkelijk eerder dan aanvankelijk in haar bedoe ling lag, van het bezoek aan de over* stroomde streken In Noord-Holland, in Den Haag teruggekeerd. -'-Sjx; sit- pagina 3 Ere* V-J -A <1; 'itó/ Pai^ffe "5»'<C?Ca „&>oë5ji arViv -» - -x WftóïeFi r "t $vv -1 s'- A'Vsi- imt *W? J*sr- ?»fcA A Ar-3/b «Aï^/!5ï 70 liggen langs de Nieuwe Watertseg de restanten van het kanon van een Duitse torpe doboot. Deze dagen kwamen ze boven water. I ROTTERDAM Burgemeester W. Thomassen van Rotterdam zal op woens dag 2 februari een werkbezoek brengen aan Hoek van Holland, De burgemeester heeft een uitnodiging van de Hoekse wijk raad aanvaard. In verband met de korte tijd die Rotterdams eerste burger in de bek zal doorbrengen, moest een vrij ,ier programma worden samenge- :eld, waarvan het voor Hoek van Hól- nel meest interessante gedeelte in de 'avonduren zal vallen, Burgemeester Thomassen zal om vier iur in de hulpsecretarie worden ontvan- en door de voorzitter van de wijkraad, ie heer A. Lems. Daarna zal een bezoek orden gebracht aan twee scheepvaartbe- Irijven, te weten de Stoomvaart Maat schappij Zeeland en Hudig en Pieters, Ismede aan de Chemische Industrie Syn- ■es. Op voorstel van de heer W, Snoey al wellicht ook nog een kort bezoek [ebracht worden aan een tuinderij. Dit S aldus de heer Snoey een speci- ïiek facet binnen de gemeente Rotter dam. De andere bedrijven kent Rotter- im zelf ook. 's Avonds om half acht zal de wijk- ad in aanwezigheid van de burge meester, een openbare vergadering hou den. Gezien de verwachte belangstelling |al deze vergadering in hotel „America" Srorden gehouden. De wijkraadsleden hebben dan gelegenheid om aan de bur- o gemeester de Hoekse wensen en verlan- a ?f-ns kenbaar te maken, waarna vereni- Ttfngsbstuurders en anderen aan de bur gemeester zullen worden voorgesteld. «ROTTERDAM De Rederij Nautiek" ,V. heeft drie schepen besteld bij de '.anlandsche Scheep:.bouw Maatschappij V. in Zaandam. Het draagvermogen j^an deze vaartuigen bedraagt als open te ^gesloten shelterdekker resp. 1235 en 2215 ton. De inhoud van de ruimen zal |0taal 2900 kubieke meter zijn. De schepen (die 13 knoop-in geladen toestand zullen lopen) worden opgele verd in december van dit jaar en in mei a pn oktober van volgend jaar. e ..Nautiek" heeft op het ogenblik vier s ipohepen in eigendom, die in charter voor e andere varen. Mogelijk dat ook de drie j Kieuwe schepen vercharterd worden. Ter hoogte van Delta Chemie in Vlaar- dingen bracht gisteren het bergingsvaar tuig Schollevaar van W. A. v. d. Tak's Bergingsbedrijf N.V. een éénmansduik- bootje van Duitse makelij boven. De Schollevaar was met een dreg bezig het anker van de Agios Andreas (dat dit schip onlangs verloor) te bergen, toen de duikboot „aan de haak" zat Het bergingsbedrijf meldde de vondst bij de rijkspoltie in Vlaardln- gen, die opdracht gaf het volledig ver roeste bootje naar het Kruiteiland (mond van de Oude Maas) te brengen. Marine-autoriteiten zullen een onder zoek instellen naar deze zeldzame vondst. Uit enkele leesbare tekens en delen van een opblaasbare rubberboot heeft men kunnen opmaken met een Duitse onderzeeboot te doen te hebben. Ontplof bare stoffen waren niet aan hoord. Ander Duits oorlogstuig ligt sedert kort langs de oever van de Nieuwe Wa terweg, even voor Hoek van Holland. Het zijn een loop en enkele andere delen van een kanon, dat gestaan heeft op een Duitse torpedoboot, die in 1941 in de rnond van de Waterweg ten onder ging. Het bergingsvaartuig Jan van Gent van N.V. Bergings- en Transportbedrijf Van den Akker, dat regelmatig onderhouds werk op de rivier verricht, bracht de restanten naar boven. De delen van het kanon liggen bij andere brokken en stuk ken van schepen. In november 1964 werd op hetzelfde stukje oever een stoomketel gedeponeerd van het passagiersschip Berlin, dat in het begin van deze eeuw op de pier liep en verging. 9 ROTTERDAM Ongeveer honderd deelnemers van de Dok- en Werftaaat- schapplj Wilton-Fijenoord, die in het afgelopen jaar een jubileum hebben gevierd (veertig of 25 jaar in dienst) zullen zaterdagmorgen 5 februari tij dens een feestelijke bijeenkomst in de Rivièrahal, het vererend getuigschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel krijgen. De heer C. H. Mareliant en zijn twee Zoons groot gelijk De 22-jarige sergeant van het Amerikaanse leger, Jackson, is tot 35 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij sloeg vorig jaar een Duitse kapper te gen de grond en reed vervolgens met zijn auto over de man heen. Een maand later vermoordde hij een zaken- man uit Mannheim. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De wijk raad behandelde dinsdagavond twee rapporten naar aanleiding van leerlin gen, die buiten de Hoek voortgezet onder wijs volgen. De dames van de Nederland se Verenigingen van Huisvrouwen, afde ling Hoek van Holland, hebben handteke ningen verzameld om te komen tot een halfuurdienst van de Nederlandse Spoor wegen. De lijst bleek echter niet be trouwbaar. Er kwamen op de lijst namen voor van mensen, die geen kinderen bui ten Hoek van Holland op school heb ben. Een uitstekend rapport bereikt de wijk raad van de heer A. den Hartog (soc.). Hij rapporteerde, dat 125 leerlingen, die buiten de Hoek schoolgaan, gemiddeld ƒ25 aan reisgeld uitgeven. Door deze ho ge reiskosten zouden velen geen voortge zet onderwijs kunnen volgen. Het rapport stelt dat Hoek van Hol land een bijzondere positie inneemt ten opzichte van Rotterdam, waar de hoogste reiskosten, 10,50) voor Hoogvliet gel den. De wijkraad verzoekt Rotterdam een regeling te willen treffen voor ver goeding van reiskosten. Men denkt daar- LONDEN De vroegere chef-kok van de Britse prinses Margaret, wil het kookboek met de lievelingsgerech ten van de prinses niet teruggeven. Hij nam onlangs ontslag omdat hij een gemakkelijke baan prefereerde en nam het kookboek mee. Hij weigert het terug te geven omdat het „zijn middel van bestaan is". ISEROOSKERKE Het joud op de prei-akker in ierooskerke (Walcheren), pie al zoveel gouden mun ten uit vroeger eeuwen worden, maar er zijn giste ren, toen de goudgravers even voor de televisie een nummertje delven wegga ven. toch nog wat munten «.tl uit vLue&er teuwen ven, lucu huk wat inumcj. weeft opgeleverd, lijkt wel gevonden. Een Amerikaan Foor het opscheppen te lig- Sen. Er is weliswaar niet »eer naar goud gedolven gedert het is begonnen te friezen en men zal met haven nog wel even moe- en wachten, totdat de grond wat droger is ge- se televisiemaatschappij, de CBS, was opnamen ko men maken en terwijl men terwille van de Ame rikaanse tv-kijkers enige minuten deed alsof men ijverig aan het zoeken was, werden er in de voch tige grond weer enige munten aangetroffen, die men triomfantelijk aan de kijkers kon laten zien. In de wortels van een prei- plant vond een huisvrouw in Serooskerke voorts de afgelopen week nog een gouden munt. „Zo hebben we toch nog wat verdiend, ondanks het vorstverlet", zei waarnemend burge meester A. de Kam van Serooskerke. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De opslagcapaci teit van de Caltex-Esso maatschappij in Europoort zal" dit jaar worden uitge breid met twee tanks van ieder 36.000m3 inhoud. Deze tanks zullen in het jaar gereed komen. De huidige opslagcapaciteit van het complex is 348.000 m3, verdeeld over zeven tanks. bij aan een volledige vergoeding minus de 10,50 die als maximum in de stad wordt gesteld, of een algemene vergoe ding van bijvoorbeeld vijftig procent. Dit zou de gemeente per jaar op onge veer 13.000 komen. De raad overweegt daarbij dat de reis kosten zelfs niet kunnen worden afge trokken van de inkomstenbelasting. HOEK VAN HOLLAND, 26 jan. De directie van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland deelt mee dat, mede door een stijging van het aantal reizigers, de passa ge-ontvangsten ten opzichte van 1964 met 11 proeent zijn toegenomen, terwijl ook de overige bedrijfsontvangsten per saldo een stijging te zien gaven. Door deze gunstige ontwikkeling kon den de sterk gestegen exploitatiekosten worden opgevangen. Mede gezien de ge stegen mterestbaten kan, op grond van de voorlopige cijfers, een hoger exploita tieresultaat worden verwacht dan in 1964, Bij een vergelijking van de resultaten over het afgelopen boekjaar met die in 1964, dient in aanmerking te worden ge nomen dat in 1964 een aanzienlijke éénmalige bate aan de winst kon wo-rden toegevoegd wegens het vrijkomen van een gedeelte van de reserve voor latente belastingverplichtingen, waardoor de di videnduitkering over dat jaar gunstig werd beïnvloed. De plannen voor de vernieuwing van de vloot verkeren in een vergevorderd stadium. (De winst over 1964 nam toe van 0,61 min. tot 1,49 min; gedeclareerd werd 30 pet dividend, waarvan 12% in aandelen, vergeleken met 14 pet. in contanten over 1963. Aan de winst kon 1,8 min. wor- dent oegevoegd uit de reserve voor laten te belastingverplichtingen. Voorts werd 1 min. gereserveerd voor verbetering der pensioenen van de zeevarenden.) >y*?A De heer Van Dam vroeger „Kijk eens", zegt de heer Van Dam, een goedlachse Groninger, „het is hier een hotel-restaurant, en geen café. Boskoop exporteert jaarlijks voor 65 miljoen gulden (aan heesters en planten), en dit hotel is zo langzamerhand het do mein van de zakenman geworden. Eind oktober is er een avond geweest onder leiding van Herman Stok, en dat heeft voor mij de deur dicht gedaan. Het lawaai was toen dermate groot, dat mijn gasten nauwelijks konden slapen. Ook het personeel had bezwaren tegen het bedienen onder dergelijke omstan digheden. Ik heb Lodewijk de Hengst van tevoren gewaarschuwd, dat als er beat zou komen, ik geen toestemming zou geven." Waarom Dave Berry wel mag komen? „Uitvoeringen van verenigingen gaan door, en die avond met Dave Berry wordt georganiseerd door de rik. vere niging De Instuif. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid bij de organise rende vereniging; er is dan leiding met wie ik kan overleggen. De avonden van Lodewijk den Hengst en Herman Stok waren open voor iedereen; er kwamen op die uitvoering van Stok kinderen van twaalf en dertien jaar. Het openbare karakter van dat soort bijeenkomsten was het grote be zwaar. De heer Van Dam zegt geen ruzie met Lodewijk te hebben gehad. „Ik heb altijd goed met hem samengewerkt." De Boskoopse hotelexploitant „ik ben een horecaffer" vergelijkt met een zeker heimwee de vormen van amuse ment van de tieners met die van.zijn jonge jaren. ,.Bij ons was er nog een zekere romantiek in de omgang tussen jongens en meisjes. Nu zijn ze zo moe van het gek doen, dat ze elkaar nauwelijks aankijken." „In de dertiger jaren hadden we goeie jazz: Benny Goodman, Duke Ellington. In Groningen heb ik jarenlang bals jT.. frj k- ROTTERDAM Naar wij van de di rectie van de Gekro vernemen heeft dit destructiebedrijf geen interesse meer voor de grote Ahoy'-bui. Blijkbaar zijn er te veel voorzieningen nodig om deze hal in te kunnen richten tot fabriekshal. Zoals wij reeds enige tijd geleden heb ben gemeld, leent de constructie zich niet voor het aanbrengen van loopkatten en hijswerktuigen, hetgeen toepassing als fabriekshal zeer moeilijk maakt. Het oriënterende gesprek met de Ge kro is geëindigd. Thans zijn er met ande re gegadigden besprekingen gaande. De ze zijn in een vergevorderd stadium. ROTTERDAM De politie heeft ge arresteerd de 41-jarige hotelhoudster G. C. v. L.-H. die- in de loop van twee jaar oplichtingen tot een bedrag van een halve ton heeft gepleegd. Zij zou in die periode aan een aantal mensen geld heb ben gevraagd (en gekregen) dat zij no dig had voor de bouw en exploitatie van een hotel, althans volgens haar zeggen. Bovendien maakte zij zich schuldig aan flessentrekkerij door het kopen van oederen ter waarde van enkele duizen den guldens zonder de mogelijkheid deze te kunnen betalen. Vrijdag zal zij voor de officier van justitie worden geleid. Bij de recherche is aangifte gedaan dat in de nacht van zondag op maandag is ingebroken bij een technisch bureau aan De Raampoortstraat. De kantoorruim ten werden doorzocht. Van de daar staan de bureaus waren de laden opengebro ken. Uit een geldkistje werd 150 meege nomen. Ook werd circa vijfhonderd gul den uit een busje van de Kon. Zd. Hol landse Mij. tot Redding van Schipbreuke lingen weggenomen. ROTTERDAM Omdat ze de con sumpties die ze hadden gebruikt niet wilden betalen raakten dinsdagavond in een cafetaria aan de Sumatra weg drie Duitse zeelieden in gevecht. Zij sloegen een vitrineruit stuk en mishandelden de buffetjuffrouw; een gouden kettinkje trokken zij van haar hals. Het is nog niet gevonden. Voor de recherche zijn de 25-jarige kok J. S. en de 21-jarige koksmaat R. K., opvarenden van de ms. Albireo, in bewa ring gesteld. De derde Duitser, die slechts zijdelings hij de vechtpartij was betrokken, xs heengezonden. georganiseerd met Hollandse muzikan ten. Ik heb veel respect voor mensen, die hard werken, maar tegenwoor dig"... Hij haalt bijna neerslachtig woorden van Toon Hermans aan; „Tie ners die twee, drie liedjes zingen, en dan een hele pagina in de krant krij gen. Die staan met tekst van een ander, muziek van een ander, de gim mick van een ander, met alles van een ander." Twee Boskoopse broers L. en C. Mar- chant, 19 en 21 jaar oud hebben ook enkele jaren grote dansavonden in Flo rida georganiseerd. C. Marehant: „Dat was Dixieland, op die avonden kwa men de Stork Town Dixie Kids en de Dutch Swing College. Dat de heer Van Dam beatavonden het is begonnen met Top of Flop niet meer wil, kan ik me voorstellen. Hij heeft in zekere zin gelijk; hij is verantwoordelijk voor de rust van zijn gasten. Maar de herrie makers op die avonden, waren meestal beatjongens van buiten Boskoop." Zijn vader, de heer C. H. Marehant vindt ook dat de,heer Van Dam juist heeft gehandeld door de beatavonden niet meer toe te staan. Zonder het zich. bewust te zijn maakt hij een woordspe ling: „De heer Van Dam heeft gelijk, zonder toezicht is het hek van de dam." De Boskoopse gitarist, èn leider van de>: band de Micro's, Jo Koster, geeft het volgende commentaar. „De heer Van Dam houdt van moderne jazz, maar dat hij bij onbeschoft gedrag de zaal laat sluiten, kan ik me voorstellen. Je -> hebt jongelui die alleen maar naar 1, Bankiers anno 1691 Gitarist Jo Koster gekke tijd beat-avonden gaan om herrie te trap pen. Trouwens, beatmuziek èn beatmu ziek, is twee. De Beatles, bij voor beeld; voor de tv waren het leuke jon gens, maar als je nou Dave Berry ziet... Die trekt een zeker soort pu bliek, en niet het beste." Jo Koster, die met zijn Micro's pos een plaatje heeft gemaakt, vindt het een gekke tijd. „Een «oorbeeld; ik moet in dit werk m'n haard wel laten staan." En kijk eens, als ik alles vergeet wat ik geleerd hebeen schorre stem opzet, en een enorme versterker gebruik, dan kan ik geld maken." Lodewijk den Hengst heeft inmiddels niet stil .gezeten. Hij voert in Gouda onderhandelingen om daar uitvoerin gen te kunnen organiseren. Hij vindt wèl dat Boskoop de beste mogelijkhe den heeft: „Die zaal achter hotel Fïori- da achthonderd mensen is uniek. Ik kan het standpant van de heer Van Dam wel enigszins begrijpen, maar hij gaat niet met zijn tijd mee. Op de avonden die ik heb georganiseerd, zijn, nooit uitwassen voorgekomen. En wat dat lawaai betreft, dat is er ook als straks verenigingen uitvoeringen ge ven." Zou de Boskoopse slag om de beat dus toch nog onbeslist zijn? Namens de Lloyd nam ir. L, P. Ruys het schip over van werfdirekteur P. J. v. Giessen. De heer Ruys memoreerde de stapelloop in augustus, bij welke gelegen heid hij gezegd had'dat de rederij zat te springen om het schip. Dat is nu nog zo, zei hij, hoewel de markt iets aan het inzakken is. Doopster mevrouw C. H. Geijsen-Job overhandigde kapitein G. J. A. Verhoe ven tijdens de overdraehtsplechtigheid op het winderige achterdek een topografi sche tekening in kleuren van het eiland Walcheren anno 1753. In ruil daardoor kreeg zij van hem een boeket anjers. De Walcheren, heeft een draagvermo gen van 35.400 ton en is de grootste van de drie hulkcarriers die Van der Giessen de laatste tijd voor „Triton" heeft gebouwd. De eerste twee zijn de Schouwen en de Goeree (beide 18.700 ton). De Walcheren heeft zeven laadruimen, die alle voor de machinekamer liggen. De capaciteit is totaal 1.589570 kubieke voet De lading kan variëren van licht graan tot zeer zwaar erts of ijzer in bulk. In de machinekamer staat een in Zwit serland gebouwde Sulzer-motor van 14.000 pk, waarmee 18 knoop kan worden gevaren. De afmetingen zijn: lengte ruim 205 meter, breedte ruim 27 meter en holte 15,65 meter. LEIDEN Op de Herensingel nabij de Lusthoflaan gebeurde gisteravond een ongeluk dat aan twee jongens het leven kostte. De 17-jarige Noordwijker L. Beuk trachtte met zijn bromfiets een vracht wagencombinatie in te halen op het moment dat een tegenligger naderde^ Hij moest hierdoor weer naar rechts uitwijken en hotste toen tegen de aan hangwagen. De jongen werd zo zwaar" gewond dat hij ter plaatse overleed, evenals zijn duopassagier, de even- oude D. Th. van Niekerk uit Hazers- woude. Niet goedgekeurd. Gedep. Staten van Overijsel hebben de verhooging der wedden van den burgemeester, den se-*? Cretans en den gemeente-ontvanger van Kampen niet goedgekeurd. - vjf .Jdr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1