Nieuive reder laat tankei tot bulkcarrier verbouwen Oorlog „verdubbelde* wereld beangstigend Voorbereiding begonnen van waterkoppelleiding Drs. E. H. y. d. Beugel bij NEH gepromoveerd Jaar na ramp weer varen als Condo MACHINIST Aan verwondingen overleden 21~ste Auschwitz-herdenking Geen antwoord op vraag hoe dit mogelijk is Dubbel onder Nieuwe Maas door Proefschrift over politiek Man op heterdaad betrapt (achter pop in etalage) Bedrijfsjournaal WF draait veertien maal Cilicia wordt 1 februari overgedragen Reparatie-order voor Boele jWlöRmïammfr KRITISCH BEKEKEN m Mr. H. H. Domna over Rijnmond: stoor geen broedende kip Rechter mr. H. Oort in Utrecht gepromoveerd Dialectenonderzoek in Amerika -uit- GEMEENTE SCHIEDAM VERPLEEGSTERS (in part-time) GEMEENTE SCHIEDAM ADMINISTRATIEVE KRACHT GEMEENTE SCHIEDAM wordt alfagcS PE rotterdammer Pagina 3 DONDERDAG 27 JANUARI 196tf? - I (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM Als de werk- zaamheden volgens plan verlopen, zal de tanker Ronastar een jaar nadat een verschrikke lijke ontploffing een groot deel van het schip verwoestte, als bulk carrier de zeeën weer bevaren. Wilton-Fijenoord N.V. zal uit de resten van het rampschip en uit twee nieuwe sekties in de loop van de zomer een nieuw schip moeten opleveren aan reder Jor- gen P. Jensen uit het Noorse Arendal, de man die de brokstuk ken van de tanker heeft gekocht. TWEE DELEN VERGROTEN Deze omvangrijke reparatie en verbouwing kost zeer veel geld, maar het schijnt niettemin voor de reder aantrekkelijker te zijn een tanker uit 1956 te laten op knappen dan een nieuw schip te laten bouwen. Als de Condo deze zomer de Nieuwe Waterweg zal uitvaren, zal niets meer herinne ren aan de verwoeste tanker van een jaar daarvoor. De reparatie afdeling van Wilton-Fijenoord staat daar borg voor. ROTTERDAM Drs. E. H. van der Beugel is vanmorgen aan de Economische Hogeschool gepromo veerd tot doctor in de economie. De heer v. d. Beugel heeft een proefschrift geschreven over: „De Europese integratie als beleids punt van de Amerikaanse buiten landse politiek". Een van zijn stellingen is: „Bij de pogingen om crises in de Europese Gemeenschappen te boven te ko men, dient geen enkele concessie te worden gedaan op het punt van het aanvaarden van Gaullistische bui tenlands-politieke of militair poli tieke opvattingen, met name voor zover die betrekking hebben op de NAV.O. in het algemeen en de ver houding tot de Verenigde Staten in het bijzonder". i 1 I Meevaller /^ELÜKKIG heef! de aardgaaverstopping ^-T int een groot en dieht bevolkt gebied beemden de IS'icmve Maas geen ernstige ongelukken veroorzaakt. Geen ontploffingen door uit leidingen ontsnappende, mengsels van lucht en gas, geen andere narigheden, alleen maar ongemak. Daarvoor kunnen we dankbaar zyn. Maar dat is dan een mee valler die z|jn oorzaak niet vindt in de manier waarop de bevolking van het ge dupeerde gebied is voorgelicht over wat er aan de hand was en wat haar te doen stond. Er zijn name lijk berichten die de aanwijzing in bonden dat er aan die voor lichting nogal wat ontbrak. Zeker, de politie zond wagens met luidsprekers de straat op. Helaas verwaaiden vaak de klanken van de mededelingen, omdat de auto's te snel reden. Blijkbaar bad men er geen rekening mee gehouden dat voor vele getroffenen deze mededelingen een vol komen verrassing waren. Velen, die 's morgen? nog iels warms hadden gedronken, ontdekten pas toen zij de boodschap hoorden soms door tele foontjes van vrienden en kennissen dat er geen gas meer was! Dat op deze wijze de voorlichting niet voldoende duidelijk door kwam is ernstig. Wanneer zulke mede delingen moeten worden gedaan dient men toch wel de nodige zorgvuldigheid te be trachten. Door deze gang van zaken zijn in vele huishoudens vergissingen gemaakt hij het uitschakelen van het gas. Ongelukken had den het gevolg kunnen zijn. Misschien kun nen de verantwoordelijke instanties een (onverhoopte) volgende keer voor een nauwgezetter uitvoering van deze noodzake- lijke plicht zorgen? ROTTERDAM In het Dijkzigtzieken- huis is woensdagavond de 34-jarige draai er G. va., den Brenk van de Bovendijk overleden aan de verwondingen (sehedel- basisbreuk) die hij maandagmorgen tij dens een val met zijn bromfiets tussen de Bovendijk en Doenkade had opgelo pen. Eveneens in het Dijkzigtziekenhuis Is woensdag overleden de 69-jarige W. Gef- fen uit de Odastraat, Hij werd dinsdag 21 december op de linker Veerdam ge wond bij een aanrijding. Ronastar wordt bij Wilton nieuw (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Het beklemmend ste wat mij overbleef na hetgeen er In de afgelopen oorlog Is gebeurd, is dat ik een dubbelbeeld van de werkelijkheid heb gekregen. Achter iedere burger kan iemand staan die een deur dicht mept, die een trap geeft, die met een trein met gedeporteerden gaat rijden." Zo schetste Pierre Jansen woensdagavond op de in de Mauritszaal gehouden 21-ste Ausch witz-herdenking de betekenis, die de concentratiekampen en de Jodenver volging voor hem hebben gehad, „Niet, alleen in Duitsland," zei Pierre Jansen, „maar ook in ons keurige Nederland. Met die beklemming moeten wij blijven leven." Met die woorden bedoelde Pierre I Jansen, dat hij geen oplossing wist op ®e vraag hoe het mogelijk was, dat wij i Nederlanders de Joden hebben laten I Wegvoeren. Dat fatsoenlijke mensen daarover alleen maar fatsoenlijk ver drietig waren ...en gewoon hun werk hebben voortgezet, en dat hijzelf bij deze fatsoenlijke mensen behoort, zag hij als onontwaarbaar probleem. „Ik hefb", zo zei Pierre Jansen, „niet geoeg aan de februari-staking om de verba- zing uit de ogen van mijn kinderen te laten verdwijnen." En schrijnend achtte hij het, dat hij zijn kinderen niet eens kon duidelijk maken wat Joden waren, zoals hijzelf in zijn jeugd nooit heeft beseft dat er behal ve in de Bijbel nog Joden bestaan. Aan de herdenkingsrede van Pierre Jansen ging een Joods herdenkingsgebed vooraf. Na Pierre Jansen trad de Poolse pianiste Regina Smendzianka op met een Chopin-programma, dat ten zeerste werd gewaardeerd. Enige leden van het Nationale Ballet voerden het ballet Romeo, Julia en de duiternis op. Het was geïnspireerd op hdi gelijknamige boek van Jan Otcenas-ek. De choreografie was van de Griekse danseres en choreografe Kelly Christo- phorides, die zelf de hoofdrol danste. De Jodenvervolging in Praag was het onder werp. Ten slotte speelde Regina Smendzian ka werken van Oginski, Maria Szyma- nowska, Karol Sxymanowski en Arthur Malawski. Men zal zich herinneren dat de Rona star op een late jnli-avond op de Verol- me-werf in Rozenburg door een ontplof fing in een van de olietanks gedeeltelijk uit elkaar werd geslagen. Vermoedelijk hebben classificeerders die in de tanks bezig waren met schoonmaakwerkzaam- heden vnur gebruikt. In één klap wer den zestien mensen gedood W. A. v.d. Tak's Bergingsbedrijf N.V. is enkele maanden bezig geweest om voor- en achterschip drijvend te krijgen, hetgeen heel wat moeilijkheden met zich mee bracht. In oktober was het echter zover dat de twee stukken versleept kon den worden naar Wilton-Fijenoord, de werf die van de nieuwe eigenaar opdracht kreeg van de onttakelde 35.800 tons tanker een bulkcarrier te maken van 44.000 ton. De oorspronkelijk eigenaar, de Noorse reder Einar Saanum, zag geen brood meer in het schip en liet zich betalen door de verzekering, die op zijn beurt de resten verkocht aan Jensen. Dat Wilton de order kreeg om er ■weer een heel schip van te maken, is niet zo verwonderlijk. De werf is ge specialiseerd in dit soort karweien en het opknappen van schepen zoals de Olympic Thunder, Neapolis e.a. hebben bewezen dat de reparatie-afdeling z'n mannetje staat. Wilton kreeg dus te maken met twee scheepsdelen; het middenstuk was ver woest en onbruikbaar. Aan het achter schip zaten nog Harden staal van het middenschip, die eerst losgebrand en ver wijderd moesten worden. Naast het dok waarin, het achterschip ligt, liggen ber gen roestig staal. Totaal verwrongen en opgevouwen staalplaten bewijaen welk een verwoestende kracht de ontploffing moet hebben gehad» Het achterschip was het waardevolst, omdat de machinekamer en de accommo datie nog vrijwel intakt waren. Alleen had dit stuk niet zoTn goed drijfvermo- gen meer en met het oog daarop werd y.?? voorschip een stuk afgehaald en tijdelijk aan het achterstuk bevestigd. Dit afgesneden voorstuk zal niet meer worden gebruikt in het nieuwe schip, het dient alleen tijdelijk voor drijfvermogen te zorgen. Dit brok staal zal waarschijn lijk met de andere staalflarden naar de hoogovens verhuizen. Een flink stuk verder op het werfter- rein ligt in een dok het kleine stukje voorschip, dat bijna geheel onbeschadigd is. Dit kleine scheepspuntje blijft daar na een opknapbeurt staan en in dat dok zal de bulkcarrier, die voorlopig de naam Condo heeft gekregen, worden op gebouwd. Het middenschip zal dus geheel nieuw worden gebouwd. Oorspronkelijk had Wilton de bedoeling dit stuk in één sek- tie te bouwen, maar toen er enkele ande re opdrachten binnenkwamen, besloot Jet stuk in tweeën, te bouwen. Eén deel heeft men kunnen uitbesteden aan de werf van CockeriU in Antwerpen. Na voltoo ung zal deze sektie naar Schiedam worden gesleept. De twee nieuwe stukken (totaal vijf ruimen) zullen dan het dok waarin het voorschip ligt worden ingevaren en aan elkaar worden bevestigd. Daarna komt het opgeknapte achterschip aan de beurt om yastgezet te worden. De nieuwe eigenaar maakt dus gelijk tijdig van de gelegenheid gebruik om het schip een andere bestemming te geven en te vergroten. Dat laatste zal geschie den door het oorspronkelijk dek een aantal meters omhoog te brengen en de lengte met ruim 20 meter te vergroten. TERNEUZEN Het gemeentebestuur van Temeuzen heeft van Dow Chemical Nederland N.V. te Rotterdam het ver zoek ontvangen ruim 234 hectare grond te verkopen voor grootscheepse uitbrei dingsplannen, Met de verkoop van de grond is bijna tien miljoen gulden ge moeid. In de uitbreiding zal voor honderden miljoenen guldens worden geïnvesteerd. Bijzonderheden ontbreken echter nog. Het verzoek zal donderdag in de gemeen teraad aan de orde komen. De onderhan delingen met de gemeente Hoek, waarin een belangrijk gedeelte van de verlangde gronden is gelegen, en met de eigenaren en pachters zijn reeds in een vergevor- iderd stadium. (Van onze correspondent) BARBNDRECHT Over Rijnmond is voldoende gediscussieerd, algemene be wondering mocht dit lichaam niet ver werven. Maar nu het er is zou ik wil len voorstellen voorlopig kritiek achter wege te laten. Geef Rijmond de kans van de grond te komen en stoor een broedende kip niet, het zij met aüe eerbied gezegd. Dit zei burgemeester mr. H. H. Douma in zijn nieuwjaarsre de tijdens de woensdagavond gehouden raadsvergadering. Ten aanzien -van de begroting van Rijn mond had de -heer H. G. Barendregt (sg.) enkele bezwaren. Hij betreurde het dat de-stukken te Iaat door Rijn mond zijn ingediend en vond voorts de kosten van het openbaar lichaam te hoog. Burgemeester Douma antwoordde dat de stukken inderdaad niet tijdig zijn ontvangen. Men diende echter niet te veel te letten op de hoge kosten. „Des kundige -krachten moeten nu eenmaal worden betaald". UTRECHT Aan de rijksuniversiteit promoveerde mr. H. Oort, rechter in de Rotterdamse rechtbank tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Zijn proefschrift heet „Bewijs voor de internationale rechter", studie van reglementen en praktijk van internationale en bovenna tionale rechterlijke en arbitrale instan ties. In 1948 slaagde de heer Oort voor zijn doctoraal examen in Leiden. Daar na was hij tijdens militaire dienst secretaris van de krijgsraad te velde Oost in Arnhem. Mr. Oort was van 1950 tot 1953 verbonden aan het kan toor van mr, P. Sanders in Schiedam. Tot 1961 was hij lid van het parket bij de rechtbank in de Maasstad, vervol gens rechter. 9 ROTTERDAM Voor het examen ter verkrijging van de aantekening Kraamverpleging in het Diaconessen- huis zijn geslaagd de dames: C. Bok- weg, M. C. Dijkshoorn, L. A. de Jong en C. Sparreboom. ROTTERDAM Hoewel, zoals men weet, de koppelleiding tussen het drinkwaterleidingcomplex aan de Honïngerdijk en de nieuwe drinkwa- financiële moeilijkheden der gemeente Rotterdam voorlopig moest worden uitgesteld, is de dienst van gemeente werken toch kunnen beginnen met de voorbereidingen voor dit werk. Een eerste, zij het nog klein karweitje, kon reeds worden opgedragen: het maken van een zandaanvulling en een tijdelij ke oeververbinding voor de zinker in de koppelleiding in het Mallegat is voor 168.800 gegund aan N.V. Visser en Smit's Aanneming Mij, te Papcn- drecht. Dit werk betreft een deel van het bed, waarin de koppelleiding op de bodem van de Nieuwe Maas straks komt te rus ten. Rotterdam wil, alle hinderpalen ten spijt, het deel van de stad benoorden de rivier zo spoedig mogelijk aan behoorlijk water helpen. Dat kan alleen als HOain- gerdtjk en Berenplaat zijn gekoppeld. Inmiddels bieden B. en W. de gemeen teraad een brief aan betreffende de finan ciële consequenties van de koppelleiding met daarin de mededeling dat een voor stel tot verstrekking van de nodige kre dieten te zijner tijd zal volgen. B. en W. stellen nu, dat bij het opstellen van het project betreffende de koppelleiding is uitgegaan van een enkelvoudig uitgevoerde zinker. B. en W. achten het juister, dat er een dubbe le zinker komt. Die heeft bovendien het voordeel, dat bij uitvoering van het Biesbosch-projeet een van de beide zinkerbuizen wordt opgenomen in de leiding tussen Biesbosch en Honinger- dijk. De uitvoering van deze dubbele zinker geschiedt tn feite op instigatie van rijks waterstaat: op de plaats waar de zhiker komt zal de vaarweg van vierhonderd op zevenhonderd meter worden gebracht. Daardoor zal de zinker vele honderden meters langer moeten worden en dan is een dubbele zinker zeer aan te beve len. B. en W. menen, dat de hogere kosten van deze dubbele zinker straks bij uitvoering van het Biesbosch-projeet een grote besparing zullen geven. Deze kos tenverhoging komt neer op 2.600.000. De gemeenteraad heeft indertijd een kre diet toegestaan van jf 14.000.000. B. en W. achten dit voorlopig voldoende, omdat de uitgaven tot en met 1966 naar raming 11.800.000 zullen bedragen. In het proef- schrift stelt de heer v. d. Beugel dat verbetering van de organisatie van de Atlantische wereld niet kan wachten op totstandkoming van een Europese deelgenoot. De Europese eenwor ding is een. onzeker verlopend proces en uitstel zou een onverantwoorde vertraging beteke nen. Het door pre sident Kennedy ge lanceerde denk beeld van een Atlantisch deelgenootschap is constructief als men het ziet als een streven naar een grotere mate van gelijk heid bij de overreding over en weer door de deelgenoten aan weerszijden van. de oceaan. Dr. v. d. Beugel behandelt in zijn boek dat onder de titel „Van Marshall-hulp tot Atlantisch deelgenootschap" in de handel kamt, de geschiedenis van de Amerikaan se bemoeienis met Europa. Hij komt tot de conclusie dat de visie van de Europese samenwerking en een wording, een belangrijke bijdrage vormt tot de kracht van de Atlantische wereld en de belangenbehartiging van de vrije wereld. siüd3 1947 het jaar van de Marshall-hulp een constant element in de Amerikaanse buitenlandse politiek is geweest. De heer v. d. Beugel is op 2 februari 1918 in Amsterdam geboren. Hij studeerde ROTTERDAM Bij een kledingmaga zijn op de Hoogstraat is in de nacht van woensdag op donderdag de 21-jarige H. L, S. op heterdaad betrapt. Hij had zich in de etalage van het magazijn verscho len achter een modepop. Onder hevig verzet werd hij overgebracht naar het hoofdbureau, waar hij voor de recherche in bewaring is gesteld. Bij de groothandel in fotografische artikelen NV Fotarda in de Saftleven- straat is in de afgelopen nacht ingebro ken. Bureaus waren doorzocht Een map je met driehonderd gulden wordt ver mist. Met het gereedschap uit de fabriek van de zout- en commissiehandel H. Kloek aan de Keileweg heeft men in de nacht van woensdag op donderdag gepro beerd de brandkast van de firma open te boren. Door het kapotslaan van een ruit had men zich toegang verschaft tot het schaftlokaal In alle vertrekken werden bureaus en kasten doorzocht. Uit een geldkistje nam men ongeveer zeventig gulden mee. AMSTERDAM Het hoofd van de afdeling dialectologie van de Konink lijke Nederlandse academie van we tenschappen is een subsidie verleend om in de Verenigde Staten beeldopna men te maken van de taal van nako melingen van Nederlandse emigran ten. Mevrouw J. Daan, die dit jaar naar de VS vertrekt, zal dan over de nodige adressen moeten beschikken. Zij zou gaarne geïnformeerd worden door landgenoten die met name in Michi gan, ■Wisconsin en Iowa familieleden of kennissen hebben wonen die hun moedertaal nog niet verleerd hebben. Het bureau van mevrouw Daan is ge vestigd Nieuwe Hoogstraat 17 te Amsterdam. economie in Amsterdam. Na de Tweede Wereldoorlog was hij een half jaar chef van het bureau Rijnvaart van het minis terie van economische zaken. Later is TiiJ secretaris van de Nederlandse delegatie bij de besprekingen over het plan-Mar» shall te Parijs geweest. In 1957 werd hU staatssecretaris van buitenlandse zaken. In 1959 trad hij in dienst bij de K.L.M. In 1960 werd bij di- recteur en waarnemend president-direc teur Van 1961 tot 1963 was bij president» directeur. SCHIEDAM De filmdienst van Wil ton-Fijenoord brengt dinsdagavond 1 fe bruari de première van het fcedrijfsjour naal 1965 in gebouw Musis Sacrum aaa de Lange Haven. Deze rolprent zal de ko mende maanden in totaal op veertien fees telijke bijeenkomsten voor het personeel en de gepensioneerden van het bedrijf worden vertoond te Rotterdam, Schie dam en Vlaardingen. In dit programma is ook het bedrijfs journaal van Bronswerk-Fijenoord opge nomen. De filmdienst van WF is veertien dagen bezig geweest om de belangrijkste bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar vast te leggen. De voorstellingen in Rotterdam wor den gegeven in de Mauritszaal van hei Rijnhotel en in de Grote Schouwburg ea in Vlaardingen twee maal in de Stadsge hoorzaal en eenmaal in TriangeL In Schiedam worden zes voorstellingen gege ven in Musis Sacrum. Het programma bevat ook een cabarets show van Henk Elsink met medewerking van o.a. Tonny Huurdeman en Gonnie Baars. ROTTERDAM De Stichting Vakop leidingen Havenbedrijf zal dinsdagmor gen 1 februari het passagiersschip Cilicia overnemen van de Anchor Line. Zoals bekend zal aan boord van dit schip de tweede Havenvakschool worden geves tigd. Het schip zal worden gemeerd lm de Parkhaven, bij de hoek van de Parkka de. Nog niet bekend is welke werf opdracht zal krijgen de verbouwing van let schip uit te voeren. Dat geldt ook voor het tijdstip waarop het "schip als school in gebruik zal worden genomen. (Van onze corresponöer BOLNES Bij de NV Boele's ScÜeeps- werven en Machinefabriek ligt al sinds enkele weken de Britse zandzuiger Bow- queen van F. Bowles en Zn te Cardiff (Engeland), die grondig zal moeten wor den gerepareerd. Dit 1317 ton metende scnip kapseisde op 8 september van-het vorige jaar in de monding van de Tha- mes. Binnen enkele ogenblikken zonk de Bowqueen. Vier opvarenden konden zich met in veiligheid stellen en verdron- - ken. Twee maanden later op 9 november slaagde de Duitse bergingsmaatschap pij Bugsier (Hamburg) erin de zandzui ger te lichten. Na een felle concurrentie strijd tussen Britse en continentale scheepswerven kreeg Boele-Bolnes de eervolle opdracht het schip te repare ren. De ingrijpende reparatie bestaat onder meer uit: algehele revisie van de machi ne-installaties en vernieuwing van de be timmering. Verwacht wordt dat de repa ratie eind maart gereed zal zijn. MgB ©SS,SOEST DONDERDAG 27 JANUARI 1916 Watersnood-commissie. Bü den pen ningmeester van de algemeene vereenig- de commissie ter leniging van rampen door watersnood in Nederland zijn in totaal ingekomen 1.275.578,93. Oude munten. Te St. Maartensdijk bij het uitgraven eener fundering bij een woonhuis een aarden potje met tien ou de Zeeuwse rijksdaalders gevonden, dagteckenendc van 1675 tot 1713, die blijken geven, dat de geldshoeierjj in die dagen vlijtig werd beoefend, maar die overigens weinig hebben geleden. In het Gemeente-Ziekenhuis te Schiedam kunnen geplaatst worden: 1. voor de late dienst van tot 10 uur 2. voor de mïddagdienst v. 2 tot 6 uur 3. voor de ochtenddienst v. 7 tot 12 u. en verpleeghulpen voor de gehele dag. Sollicitaties te lichten aan de Adjunct-Directrice. Telefonische afspr. is mogelijk onder nr. 010 - 269126, Bij de gemeentelijke dienst voor soci ale zaken kan een voor ln hoofdzaak worden geplaatst. loonadministratie Eisen: goede algemene ontwikkeling (ten minste Mulo-diploma), goed kunnende typen. Rang en salaris nader overeen te komen. Sollicitaties worden binnen tien dagen, ingewacht bij de Directeur van de Dienst, Postbus 197, Schiedam. BU Gemeentewerken kan worden ge plaatst een op de grondsohuiver-laadsctiop van de afdeling Riolering. Brutoloon afhankelijk van leeftijd en diensttijd, variërend van 616,37 tot 708,34 per maand voor 25-jarigen en ouder. Het aantal vakantiedagen varieert naar gelang de leeftijd van 15 tot 21. Eigenhandig geschreven sollicitaties onder opgave van leeftijd en referenties binnen 14 dagen te zen den aan de directeur. Korte Haven 33.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1