„Man met groot sociaal gevoel" Veel lof voor scheidende PTT - directeur Kuiper BOTTERDAM Heimwee naar Wenen" geslaagde musical Animo voor werkkampen Kythera blijkt groot AGENDA Twee onbekende mannen slaan caféhouder neer Ds. D. Westerveld kreeg veel lof te horen AR en CHU komen met lijst een JA m Gelijkspel voor Keij en Kramer Van Dijk's Amusementsorkest Verdere activiteiten op komst Publiek laat daders ontsnappen - Vrouw viel aclit meter van balkon Inwonertal nam met 939 toe Afscheid in Huis van Bewaring „.Prof. Christelijke Groep99 Wegpiraat in gestolen auto aangehouden M7 If -uit 1966 DB ROTTERDAMSTER MAANDAG 31 JANUARI 1966 s m ral eni t- f M B-[ INENTING tegen Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Kinderverlamming en tegen Pokken Menselijk Geschenken VLAARDINGEN en morgen ere dagelijks SCHIEDAM vandaag... ....ere morgen Diploma-uitreiking brandweerlieden Bromfietser ernstig; gewond bij botsing Betonnen kabouter 1 nit tuin gestolen S (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM ln het afgelopen wee keinde is op het volkstuinderscomplex Thuriéde uit de tuin van de heer G. J. G- een kabouter van 65 centimeter hoogte éSr een gewicht van 35 kg ontvreemdt, vervaardigd van kunstbeten en zittend op een grote zwerfsteen. Antwoord B. en W. over bezoekuren be j aardentehuis Dochter van Ver to naar 'Lips Bromfietser botste tegen personenauto Weegens hard rijden 36 bekeuringen rt* ^Jtj Pagina 3 dope» si die i >mg«.1 rkeeri er de. reedt, i ■stop,} oord.] praJ, doet t wat! leetjet linten weel vaak van oever nden, ie in, ver- heeft 1. Hij ■tUe- mee- baan lelijk vol- •estal n ep grote gang (ere. s da lver. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „De heer Kuiper 1 heeft ons in 'het postkantoor uit- I genodigd om van hem afscheid te J nemen." Met deze woorden open- tdede heer J. Boas, chef algemene ^personeelszaken, zaterdagmiddag in de hal van het postkantoor aan de Tuinlaan de afscheidsbijeen- "PINKEN een paar weken zal er van liet D Hofplein, dat er nu niet eens. zo onaar dig bij ligt, niet veel meer over zijn. De afdelingen bestratingen van de dienst \sn l gemeentewerken is begonnen niet daarvan ft- jé een ontiegelijke rommel te maken en zeer liinnenkort zullen velen in de omgeving \erzncbten: „Wat zijn ze daar nu weer bezig? Ik dacht dat de metro daar allang onder de grond zat!" Want het plein wordt weer eens grondig „omgeploegd" en er komt een noodstraat vlak langs het Shell-ge- bouw. Dat alles is een soort laatste stuip- trekking, want nog dit najaar, in septem- jf her, moet het hele Hofplein weer in z'n f volle glorie prijken. Mooier dan het ooit is geweest. Want er komen verkeerslichten, er komt asfalt en rond de fontein komen rui me rijbanen. Het Hofplein zal in het jna- Si jaar een echt groot circulatieplein zijn, eigenlijk het eerste grote plein dat in het nieuwe Rotterdam gereed is. Daar zal het M werk dan voorgoed gereed zijn gekomen. gjAl een paar weken is men bezig met de voorbereidingen. Kabels en buizen zullen rug- van keer ose- ver- die i bij ose- i de •rei- i en den. v„..„ na3i ft moeten worden omgelegd, tramrails worden yef. - men pen, vele !0X- ordt die /er- zijn de Het dag ,'de ■ege. aen. we- ook opgebroken en netjes langs dc fontein ge leid. De zaak wordt, zoals men ons op jgg „bestratingen" verzekerde, groots aange- "jj pakt. Ondertussen is er over de voetgangers- tunnel, die immers vlak naast het Hofplein js geprojecteerd, nog geen beslissing geno- men. Op die beslissing konden de mensen an de diensten van stadsontwikkeling en gemeentewerken niet langer wachten. Men heeft nu maar besloten dat die voetgangers tunnel zal worden opgeschoven. Waar schijnlijk komt de2e tunnel in het verleng- j§ de van de Lijnbaan. Die plaats is boven- K ilintt u'flllirlit (Wlmnlio'pr nnn #»«n nnnf hti ■uw een nen dien wellicht doelmatiger dan een punt bij jt het Hofplein. Het ligt voor de hand, dat er bij de Lijnbaan meer voetgangers zullen g- willen oversteken. Er is echter één ding, n'ef waar stadsontwikkelaars,gemeentewerkers C en verkeerspolitiemenseu blijkbaar volgens een aantal romantisch ingestelde Rotterdam mers wat te nuchter over hebben gedacht: iiëiilS *'R f°n,e'n blijft onbereikbaar. Het zal iedere voetganger verboden zijn, het plein |;over te steken naar de fontein. Dat is g jammer, want rond de fonteinen van de tjf grote stedrn in het buitenland hebben zich l allerlei aardige tradities gevormd. Jn Rome gooien de toeristen er muntjes in. Dan bestaat er tussen hen en de eeuwige stad een band, die ze vanzelf weer naar die zonnige plaats terugbrengt. In Londen gooi- en de jongeren er zelfs andere jongeren in. f. Beroemd hoewel voor de betrokkenen wel- licht wat koud, maar dat kan lien blijkbaar V niet zo heel veel schelen, zijn daar de waterballetten in de nieuwjaarsnacht! Voor dergelijke sentimentele flauwsies zal er in h het keurige, strak en statig herbouwde Rot- terdam geen gelegenheid zijn. Zij komen ook niet overeen met de nuchtere degelijk- F heid van de Rotterdammer. Bovendien i: heeft de Rotterdammer, als hij een feestje f wil honden in de binnenstad, uren- nodig om dat stadscentrum met zijn fontein te hereiken. Dan is alle enthousiasme om mei zijn fontein wat leuks te doen allang afge- j, koeld. Het Hofplein wordt aantrekkelijk om er snel om heen te rijden. En de fontein wordt mooi om er van een afstand naar te kijken. de Kt OU eng tafci en snl U'i Op DONDERDAG 3 FEBRUARI 1966 van 3.30 tot 2 00 uur n.m. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gelegenheid wor den gegeven voor kosteloze inenting: tegen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt; tegen difterie, kinkhoest, tetanus, kinderverlam ming voor geborenen ln 1960 of later. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden ingeënt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, kinderverlamming, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkregen immuniteit voor een aantal 3aren te bestendigen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmel ding vervoegen bti de huisarts, waarbij het oranje taentingsboekje mpet worden over legd. Ouders, die hun kinderen geboren m 1962 volledig heten inenten tegen diftene, kink- hoest,tetanus. kinderverlamming, worden er aan herinnerd, dat deze kinderen nu voor een HERINENTING in aanmerking komen, Hierdoor wordt de immuniteit weer ver lengd. Deze herinenting vindt plaats door gebruik van gemengd vaccin tegen de ge noemde ziekten. Door de huisarts zal bon 5 uit het oranje inentingsboekje -worden inge nomen. komst van. de directeur, die van daag de dienst mei pensioen heeft verlaten. De heer Boas had. tot taak de sprekers aan te kondigen, wat hem gemakkelijk werd gemaakt door de spontane en ongedwongen sfeer, die dit afscheid ken merkte. Hij verwelkomde allereerst de directie van het postdistrict, de direc teur, de heer J. C. Kremer en de beide adjunct directeuren, de heren Van Alte- na en Lugten. De scheidende directeur was vergezeld van zijn echtgenote en enige zoon. Een lange rij van sprekers zwaaiden de heer Kuiper de hoogste lof toe, die men een scheidende chef kan geven, na melijk voor zijn diep gevoel voor redelij ke intermenselijke verhoudingen, vooral ten opzichte van hen die op de onderste treden van de hiërarchische ladder der P.T.T. staan Hij was de eerste directeur, die uit eigen beweging een gewone be steller een hand gaf, zei de gepensioneer de PTTer, de heer Den Hou ting, wat niet bepaald vleiend klonk voor de voor gangers van de heer Kuiper, maar des te meer een hommage aan het maatschappe lijke gevoel van deze scheidende functio naris was. Door op een menselijke manier zijn ondergeschikten te benaderen schiep hij bovendien een gunstig arbeidsklimaat in zijn altijd jachtig en op een uiterste efficiency afgestemd bedrijf. Zoals de voorzitter van de PTT perso neelsvereniging, de heer A. Verlinde met nadruk zei: 'U was een directeur, waarop we trots waren.* U - was een man, die ons in staat stelde ons gezicht te laten zign, want Schiedam had inder tijd „een slechte naam, maar Ti wist hier een gemeenschap te scheppen". De directeur van het postdistrict, de heer J. C. Kremer, schetste in korte trek ken de loopbaan' van de heer Kuiper, waarbij hij eveneens de stormachtige ontwikkeling van het PTT bedrijf in de laatste jaren releveerde. Een van de be langrijkste verworvenheden voor de huidge PTT ambtenaar'noemde hij' het waardevast pensioen. Aan het slot van zijn betoog bedankte hij mevrouw Kuiper voor de steun, die ze steeds haar echtgenoot had gegeven, want geen enkele ambtenaar kan zijn werk naar behoren verrichten als hij geen steun van zijn echtgenote onder vindt. aldus spreker; die de scheidende directeur de gebruikelijke afscheidspen- mng met oorkonde en een permanente kalender overhandigde. Namens het gezamenlijke personeel sprak de waarnemend directeur, de heer H. Koning, die gedurende vijf jaar met plezier met zijn chef .had samengewerkt. Hij onderstreepte voor al de vrijheid van handelen die laatstge noemde altijd aan zijn personeel had geschonken. Hun belangen lagen hem na aan het hart. Overigens gaf het personeel ook op stoffelijke wijze blij ken van waardering. De jongste werk nemer, Bram Hoogstad (16), kwam met een grote boormachine met diverse werkstukken aandragen, Mike van Steenbergen met een vissersstoeltje en de heer B. Kooy met grammofoonpla ten een platenbon. „Uw humaniteit blijft in mijn geheu gen gegrift, zei de PTT ambtenaar K. J? E. Seyffert, die namens de omliggende plaatsen sprak en vroeger in Schiedam heeft gewerkt Namens de samenwerken de bonden van overheidspersoneel zei de heer A. Boks oa„ dat de heer Kuiper steeds bij besprekingen de belangen van het Staatsbedrijf van de PTT en van het personeel had pogen te harmoniseren, waarna Irene Nelemans een fraai opge maakte fruitmand overhandigde. Een eenvoudig woord van dankbaar heid sprak en nog namens de bestellers, de heer N, van der Hoeven en de heer Leenders als oud employé. Het laatste hoofdstuk van Uw loop baan is toch nog een dik boek geworden, zei de heer Boas. Hij overhandigde de heer Kuiper een herinneringsalbum. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De Key en Kramer tafeltennisteams herstelden zich na de matige resultaten van de vorige week, al had men van het eerste team wel meer verwacht dan het gelijke spel van 5—5. K. en K. 1 kwam uit tegen het lagër staande Intiem 4 uit Vlaardingen. Hèt werd een spannend duel, waarbij de stand steeds gelijk opliep; toen K. en K. een 4—3 voorsprong had genomen, dacht men dat het nu wel winst zou worden, maar het kwam anders uit. H. FronCk en C. Kerkum bezorgden door hun neder laag K. en K. een 54 achterstand. J. 't Hart moest toen, evenals in zovele ontmoetingen, de beslissende set spelen. Degenen, die dachten, dat hij zou verlie zen kwamen echter bedrogen uit. In een fel en spannend gevecht wist hij zijn tegenstander in drie games van 2119 op de kmeen te krijgen en zo mocht K. en K. toch blij zijn met dit gelijkspel. H. Froncke en J. 't Hart -wonrten tweemaal en C. Kerkum, die bepaald Uit vorm schijnt te zijn, kwam niet verder dan éénmaal winst. K. en K. 2 won bij Constant 1, met 82; hier bleven D. BergWerff eh C. Verkerk ongeslagen, terwijl J, Parrê twee nederlagen leed. K. en K. 3 deed het niet minder en trok tegen Gerininal 8 met 91 aan het langste eind. H. ,'t Hart liet zich voor de tweede madl in de competitie verrassen. Zij medespelers Ai Moerman en C. 't Hart wonnen alles. Ook de junioren behaalden winst. Bij het Centrum wonnen Leo Bergwerff en Douwe Rijpsa met 32. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De Musical over het Wenen van nu „Heimwee naar We nen", zaterdagavond in de Stadsgehoor zaal gebracht tijdens de jaarlijkse uitvoe ring van Van Dijk's Amusementsorkest, is een goed geslaagd evenement gehle ken. Niet alleen een succes voor Gé Bor den. die met de regie was belast en de teksten had verzorgd, maar ook voor alle medewerkenden, die zich ten volle heb ben gegeven om als amateurs voor de donateurs hun beste beentje voOr te zet ten. De Musical, die na de pauze werd gebracht en ongeveer een uur duurde zat heel goed in elkaar en geleidelijk aan werden de vele bezoekers naar de echte oude, gezellige Weense sfeer ge bracht, waar in een wijnlokaal een ouderwetse zangavond werd gehouden Dit gedeelte van de Musical vormde Let hoogtepunt van de avond. De Vlaardingse tenor Huih v.d. Steen bleek over een fraaie stem te beschikken evenals Ria Broekhof, dia als sopraan van de Havenstadoperette veel succes had. Beide oogstten enkele spontane applausjes als beloning voor hun belange loze medewerking aan het welslagen van de avond. (Van een onzer veslaggevers) VLAARDINGEN De actie voor het Griekse eiland Kythera loopt. De aanmelding voor-de werkkampen, die deze zomer zullen wórden gehouden voor de Vlaardingse jongelui, is be hoorlijk. Per kamp kunnen 25 jonge ren worden geplaatst en meer dan twintig aanmeldingen zijn een goede week na de start al binnen. De werkgroep die gevormd is uit jongelui van verschillende kerken MAANDAG 31 JANUARI 1916 1 De hoogste schoorsteen in Nederland. Te Tiel wordt de hoogste schoorsteen in Nederland gebouwd. Aan den heer W. Stitschinsky, direc teur der N.V. Demyohn- en Ballonfa- hriek te Rotterdam is door B. en W. van Tiel vergunning verleend tot het oprichten van een dergelijke fabriek al daar, waarvan de schoorsteen een hoog te van 70 Meter moet bebben. Kerkgebouwen. Voor het bouwen «ener nieuwe consistorie bij het kerk gebouw der Geref. Kerk te Zuid-Bejjer- land werd op een circuleerende lijst voor zolk een bedrag geteekend, dat de honw thans verzekerd is. VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal Jaarfeest VTaardéngse Middenstands cen trale. 20, Harmonie, bovenzaal: Studie-kring, 20. MAASLAND Trefpunt: jaarvergade ring Maaslandse „vogelver1930. Bijkantoor De Rotterdammer, Vlaardin gen, Smalle Havenstraat IX, tel, 6T75 Tb.g.g. 010 - 115588). Uitsluitend redactie zaken 9493 (b.g.g. 6619), Klachten bezorging* Vlaardingen: C. Fictorie, Handelstraat 18, tel. 3345, maand, t/m vrijd. 18 - 19.30 zaterd. 17.30 - 19 uur. Vlaardingen: Brand 4444; G.G.D. 2541. Apotheek: Delta-apotheek, Floris de Vijfdelaan 112, tel, 8888. Stadhuis, gemeenteraad, openbare ver gadering, 20. Amstelbron: Ned. Bond van Oud-Strij der, Kontaktavond, 20. Musis Sacrum: Wilton-Fijenoord, Bo- drijfsijournaal, 20. Arcade: Aquarium- en terr ver. Natuur genot in'Huis. kontaktavond, 20. Geref. Jeugdhuis: (ingang Vismarkt), Staatk.-Geref. Partij, jaarvergadering, 20. IMt en dagelijks Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie. Lange Kerkstraat b.g.g. na 13 uur alleen voor redactionele aange legenheden 01898 - 6619. Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18 30 - 1930 uur). Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G.F. 269280. Apotheek: C. I. Jansen, Swammerdam- singel 41, tel. 264917. 'bestaat -uit de volgende personen F. Broekmans (RK) D. van Oosten en G. Homstra (Ger), B. Burger en mejuffrouw M. de Jong (Rern), J. Wapenaar en L. Breddels (Herv), Mejuffrouw G. Drost en mejuffrouw J. Lodder (Oecumenische Jongeren). Ds. J. E. van Veen, hervormd jeugd- predikant, treedt op als adviseur. De leden van de werkgroep kunnen elke gewenste inlichting over de actie ge ven. Zij maken ook de plahnen voor de verdere activiteiten want alleen bij werkkampen moet het niet" blijven, uiteraard is er ook geld nodig; De actie die de jeugd van Westdijk een aantal wéken geleden heeft ge voerd voor Kythera is goed geslaagd. In korte tijd haalden jongelui uit deze wijk zestien en een halve ton oud pa pier op. Daarnaast werden bij de be woners van de wijk meer dan 4000 lege flessen opgehaald. Deze brachten na verkoop het bedrag van 1500 gul den op. De kerstnachtdienst in 'de Ioh- tuskerk bracht voor hetzelfde doel ook flink wat op en er kwamen nog enkele particuliere giften bij. Totaal kreeg men voor de hulp aan Kythera de som van 2148,99 bij elkaar. MAASSLUIS Met ingang van don derdag zal de huisarts J. Beunk zich gaan vestigen aan de 'Boezemanstraat 25. Het spreekuur zal worden gehouden van af maandag 7 februari. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Tijdens de vrijdag avond gehouden jaarvergadering van de Vrijwillige Brandweer werd de heer C. Paalvast m het bestuur herkozen. In de vakature H. P. Mooiman benoemde men de heer F. 'W. Offreins. In verband met het twaalfeneenhalf jarig lidmaatschap reikte wethouder J. van Gelderen enkele diploma's uit. De brandweerlieden die een diploma kregen waren brandmeester W. Lievaart, de brandwachten eerste klas P. 't Hart, N. v. d. Hout, G. J. Kolenbrander, P. Boog- aart, J. v. d. Knaap, H. Visser en de brandwacht tweede klas P. v. d. Hoek. Voorzitter C. Kloppenburg deelde tij dens de vergadering mee, dat overgegaan kan worden tot de aanschaf van een nieuwe autospuit, waarvan het chassis reeds is geleverd. ROTI 6.13 31 JAN 13 IT V VISSERIJBERICHT SCHEVENINGEN DEN HAAG. 29 jan. (ANP) - Besommin gen trawUoggevs: SCH 3 met 126 900. SCH 21 met ƒ21.310. Verder waren er vanmorgen dertien kustvissers aan de markt met teza men 68 693 aan verse vis. Notering per kg- gr. tong 5.10—6 40. groot middeltong 5 90—6Z8. klem middeltong 5 58—6, gong I 392—4J0. II 7.72—3.02, tarbot 1 $.80-590, II 4.40—5, III 350—3.70, IV 2 40—3, griet I 3—3 20. H 180—2. Notering per 40 kg: groot middelschol 19.80—25. middelschol 236026. kleine schol 28—37, wijting (gestript) 32—36. wijting (dicht) 25—29, bot 5-5. schar 29—37, middel kabeljauw 35—40, kabeljauw I 24.8030, II 17—22, III 14—18. Notering per 100 kg: gr. kabeljauw 110—140. Notering per 50 kg: verse hanng 28.20—30. Maandag worden er vijf of zes trawllog- gers aan de markt verwacht, alsmede enige kotters van de kust. VEEMARKT ROTTERDAM Maandag 31 januari Totaal 1091 dieren, waarvan 1091 slachtrunderen Prijzen per kg: Slachtrunderen extra kwal. 4 20—4 55; WAL. 3203 35. Stieren 3 SO—435; Worstkoei- en 3 06—3 20. Overzicht: Slachtrunderen aanvoer ruimer, handel slepend, prijzen even. lager. Daarbij mag evenmin worden vergeten de muzikale medewerking van Kees Post (tenor saxofoon) en Aat Christ (trorrr- net). Vooral Aat Christ, voorzitter van da harmomevéreniging Sursum Coröa, die als gast optrad als vervanger -Kan de trompettist J. N. v.d. Berg, was enorm ojb dreef. De balletgroep van Rita Ve;rd3jksè!- donk, die ook in de Musical optrad, hid al meteen succes met het modem, ge brachte ballet en voerde later enkelé Weense balletten op, die geheel pasten in de stijl van de avond. Jaap Vonk die de muziek schreef bespeelde het elektrische orgel met allure en Leen van Dijk, die de muzikale leiding had begeleidde óp de piano. Het voorprogramma dreigt -bijna in het niet te vallen, vergeleken bij de Musical, maar niets was minder waar. Het Amusementsorkest heeft het pro gramma met alleen geopend-. Tnet een pittige uitvoering van de bekéndd mars „Mars der Medici", maar -mocht ook daarna nog menig hartelijk applaus incasseren voor de wij te waarop 40 overige werken werden gebracht, r - - Het meeste succes kregen de'22 musici na de alleszins geslaagde uitvoering van de „Melodie in F" van Rubinstein in ,efen arrangement van. Leen van,Dijk. .Téno ren bracht het orkest een aardig- uitge voerde selectie u£t „Die Blühmë von Ha waii" en een selectie uit Annie get your gun". Van Malanüo werd 'dé;compositie „Guapita" feny gehore- gebtuclif ten 'haast een. tw»j^aaiderevW^pkeiv.beslopf mén het vcoriregramiKit mét <te;'zeéf viot ge speelde mars' „Our Director",' begeleid met voetengetrappel, van de honderden bezoekers. f - - (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De 65- jarige caféhouder W. A. H. Wurtz is zaterdagmiddag in zijn café aan de le Scheepvaartstraat door twee onbe kende jongemannen neergeslagen. Het toelopende publiek aarzelde te lang, zodat de daders kans zagen om te ont vluchten en tot nu toe is het de politie niet gelukt hen te arresteren. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De 55-jarige huis vrouw M. H.-S. uit de Primulastraat viel vrijdagmorgen acht meter van het bal kon van haar woning. De vrouw kwam Op de straat terecht en is met een be kkenbreuk, een hersenschudding en een hoofdwond naar het Holyziekenhuis ge bracht. De vrouw was een kleed aan het klop pen. Vermoedelijk heeft ze daarbij haar evenwicht verloren t C (Van een onzer verslaggevers) .VLAARDINGEN Op de Mozartlaan bótste zondagavond een bromfietser te gen, een truck met oplegger. De negen tienjarige R. G H. F. reed op nog niet verklaarde wijze tegen een geparkeerd staande truck. Met vermoedelijk een söhedelbasisfractuur en een hoofdwond ishet slachtoffer naar het Holyzieken huis gebracht. v »-• F f 1 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN- De VlêarilingSe bevolking is gedurende -1965. met 989 mensen toegenomen. Het totaal,op 31 december 1965 was 73.844. De mensen die vertrokken waren groter in- aan tal dan die welke zich kwamen vesti gen. - Een aantal van 3304 mensen kd/atn in Vlaardingen wonen maar 3534 per sonen vertrokken naar andete plaat sen. In 1965 werden 1599 kinderep ge boren, 818 jongens en 779 meisjes. Ef overleden 232 mannen en-196 VToUweni Het geboorteoverschot bedroeg 1169. Het vertrekoverschot 230. i De bevolking telde op de laatste* dag van het vorig- jaar bijna evenveel mannen als vrouwen namelijk respec tievelijk 36.958 en 36.886. Er tverden 537 huwelijken gesloten^en"29._echt- scheidingen uitgesproken. In de stad vrewisselden 1778 gezin nen van woning. Men heeft de tuinkabouter, die 150 heeft gekost, nog niet terug kunnen vin den. In de loop van de middag kwamen twee jongelui het café binnen en ge bruikten enkele consumpties. Terwijl een van hen met de caféhouder sprak, sloeg de ander hem onverhoeds m de nek Door zich heftig te verweren en hard te schreeuwen zag de bejaarde caféhouder kans om de aanvallers op de vlucht te jagen. Omwonenden kwamen op het ge schreeuw toelopen, terwijl ook enkele voorbijgangers bleven staan. Hoewel een van de jongelui zijn bromfiets met direct gestart kon krijgen, verzuimden de kijkenden echter om hem vast te grijpen. Eerst toen de knapen al weg gereden waren, kwam er enige actie. Een jongeman zette met zijn auto de achtervolging m en hij zag kans de laatst weggereden jongen na enkele kilometers klem te rijden. Voordat hij echter uit zijn auto was gestapt, was de jongen er opnieuw vandoor en de ach tervolger slaagde er met m hem weer te vinden. De politie heeft het opsporingswerk met kracht ter hand genomen. De heer Wurtz heeft van de aanslag geen na delige gevo'gen overgehouden Over het motief van de aanval tast men nog m het duister Het is mogelijk dat de kna pen geen ge'd hadden om te betalen, maar een poging om de kassa te bero ven, wordt zeker met uitgesloten ge acht (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W hebben de socialistisohe raadsleden mevrouw W. R Drukker-Bnnk en mevrouw J. Krik- ke-Hem antwoord gegeven op hun vra gen naar aanleiding van de bezoekuren, die in het St. Jacobs Gasthuis gelden Momenteel kan men de bewoners van het bejaardentehuis bezoeken van dne tot vijf uur 's middags en 's avonds van zerven tot negen uur. Ds beide raadsleden zouden graag zien dat het bezoek tussen 's morgens negen uur en 's avonds half elf vrij toegang kan verkrijgen, B. en W. delen mee, dat het wel wense lijk is dat de bewoners van ieder tijdstip van de dag bezoek kunnen ontvangen, maar dat er zioh omstandigheden kunnen voordoen, waardoor het bezoek moet wor den beperkt. B en W. hebben de regen ten van het St Jacobs Gasthuis de gestel de vragen en hun antwoord ter overwe ging toegezonden. (Van een. onzer verslaggevers) ■p OTTERDAM Een lange rij spre J~ kers heeft maandagmorgen in het Huis Van Bewaring de afscheidnemen de tgévangenispredikant ds. D, Wes terveld de lof toegezwaaid. Deze pio- nier.op het gebied van de geestelijke verzorging in gestichten hfj was, zè>&lg gemeld, de eerste predikant voor wie -dit werk een dagtaak werd moèst een respectabel aantal compli menten in ontvangst nemen voor zUn wérk. Namens de staf van het Huis van Bewa ring, sprak de heer J. van der Oord, - directeur, die de veranderde positie van de "gevangenispredikant schetste. Aan vankelijk werd de predikant door het ministerie van justitie goedgunstig toe gelaten, later kreeg men het inzicht: hij doet nuttig werk en nu is de op vatting groeiende dat dit werk speciale aanpak vereist. „U bent erin geslaagd het vertrouwen te winnen van veel gedetineerden", zo zei hij. Hij wees er verder op dat ds Wes terveld de eerste was bij het gevange niswezen die de waarde onderkende Van het gebruik van audio-visuele mid delen. De directeur bood hem een vul- pen ên een plaid aan Namens de vrou- Wepafdeling sprak de directrice, me- Vroiiw* J. P. de Rooy. „U ïbeht in veel opzichten een bijzonder fnêhs", merkte de hoofdpredikant ds. C, F. Brusewitz op. Aalmoezenier pater L. G. Ruigt of.m. dankte mede namens de hoofdaalmoezenier mgr. H A. J. A. Verheggen voor de goede samenwer- "king. Hierop inhakend zei de officier van justitie, mr, S. J. v. d. Hoeven, niets dan iof te hebben voor de goede samen- 1 werking tussen protestants-christelijke en rooms-katholieke geestelijken in het Huis van Bewaring. „Toen er nog lang niet over foecumene gesproken werd, besteond die in de Rotterdamse gevam genis aL" m Vertegenwoordigers van de reclassering, mr. D. A. Hoogenraad, secretaris van de' reclasserin®sraad te Rotterdam en mr. B. Richters,, voorzitter van de Protestants- Christelijke Rectessering-Vereniging te Rotterdam danlkte ds. Westerveld even eens voor <de goede samenwerking. De heer A van Borselen overhandigde de scheidende predikant namens het Ne derlands Bijbelgenootschap afdeling Rot terdam een groot aantal bijbels. Als zijn laatste daad in de gevangenis zal ds. Wes terveld namelijk de gedetineerden een bijbel schenken. (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM In afzonderlijke (besloten ledenvergaderingen -heb ben de plaatselijke anti-reivolutio- naire en christelijk-historische kiesvernigingen toesloten bij de op woensdag 1 juni te houden gemeen teraadsverkiezing met één Jfandi- vergaderingen werd betreurd dat datenlijst uit te komen. In beide de Staatkundig Gereformeerde Partij gemeend heeft geen kandi daten op deze gezamenlijkè lijst te moeten plaatsen. Zowel de anti-revolutionaire 'als de christelijk-historische kiesvereniging zijn van mening dat, mede gelet Op de goede samenwerking m de ge meenteraad, ook in de komende zit tingsperiode de principiële christe lijke politiek gezamenlijk moet wor den gevoerd. Als naam voor de fractie is gekozen Pro testants Christelijke Groep. Onder dete naam zal ook de kandidatenlijst wor den ingediend en in de komende pe riode een enthousiaste verkiezingscam pagne worden gevoerd. Over de sa menstelling van deze lijst en de verde ling van de aande twee groeperingen oekomende zetels hebben de kiesvere nigingen in dit stadium nog geen mede delingen kunnen doen De beide kiesverenigingen hébben '-het Vertrouwen dat de presentatie ydn do ene kandidatenlijst zowel ouderen als jongeren, en vooral ben die dit jaar voor het eerst aan de verkiezing zullen deelnemen in de gelegenheid zal stel len hun stem te geven voor een ge zamenlijke christelijke politiek m het belang der gemeente. ROTTERDAM De Verenigde Touw- fa brieken N V. heeft de aandelen in haar dochteronderneming Nederlandse Kope- renbuizenfabriek N V, in Leiderdorp overgedragen aan Lips N.V. in Drunen, zo delen de direkties van Verto en Lips thee De koopsom voor het aandelenpak ket 2 miljoen nominaal is m con tanten voldaan De Nekobu zal haar pro- duktie- en verkoopaktiviteiten normaal voortzetten Het produktieprogram van de Neder landse Xoperenbuaenlabnek sluit har monisch aan bij het programma van het koper en messinghalffabrikatenbedrijf Van Lips N.V. in Drunen, waardoor een economischer exploitatie mogelijk is Door de georeerde samenwerking zal ook de coördinatie van research en ontwikke ling van beide bedrijven voordelen bie den, bovendien zal de positie van de samenwerkende bedrijven op de inter nationale markten worden versterkt Vakbonden, ondernemingsraad en per soneel zijn ingelicht. De Nederlandse Koperenbuizenfabnek heeft slechts we.mg tot de concernresul taten van Verto kunnen bijdragen Hoe wel de gang van zaken m 1964 beter was, leverde de N.V. een rendement van nau welijks vijf procent. De fabriek is geves tigd op de terreinen van Verto m Lei derdorp. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De zestienjarige J. P. reed zondag met zijn bromfiets plotse ling vanachter een geparkeerde bestelwa gen de rijbaan van de P. J. Troelstralaan op. Een personanauto, bestuurd door de dertigjarige S. v. d. S„ kon een botsing niet vermijden en schepte de bromfiet ser. De jongen viel op het wegdek en werd met een bloeduitstorting aan het Imker onderbeen naar de Dr. Noletstichtmg ver voerd. De 42 jarige mevrouw G. P. P. de K. stapte vrijdag bij de rotonde op de Nieu we Haven van haar fiets om enkele auto's voorrang te verlenen. De vrouw kwam echter zo ongelukkig op haar voet terecht, dat haar enkel op drie verschil lende plaatsen brak. De GGD bracht haar naar het Gemeenteziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij een routine contro le van de verkerspohtie op de Rotterdam- sedijk, ongeveer ter hoogte van de grens flat. kregen vrijdag twaalf en zaterdag 24 automobilisten een proces verbaal, we gens het overtreden van de maximum snelheid van vijftig kilometer. Een van de automobilisten reed zelfs negentig ki lometer per uur. DORDRECHT De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag de 18-jarige autobestuurder W. C. de K. op de Admiraal de Ruyterweg aange houden. De jongeman had, door met een te hoge snelheid over de rijks straatweg te rijden, de aandacht ge trokken van enkele surveillerende politieagenten. Van K. verzekerde de agenten dat hij „een eindje in de auto van zijn vader" reed. De papieren wezen ech ter anders uit. Bij de ondervraging bleek dat Van K. met de trein naar Breda was gereisd. Toen hij 's nachts naar huis wilde terugkeren, reden er geen treinen meer. Daarom nam van K. maar een auto weg, die hij met de contactsleutel van zijn eigen wagen startte. Hij was van plan geweest de auto onbeheerd op de Admiraal de Ruyterweg achter te laten. ACADEMISCHE EXAMENS Amsterdam GU Doet. sociale we- tensch J. P v d Meirsch. Rotterdam: kerkel. ex (N"H, Kerk): B. Martel (geb. Jakarta); semi-arts ex X. C. Eikelboom, Ottoland Groningen RU Doet. tandheelk.: H. J. Bennink, Poortugaal: G. J. A. v. Wagena- neld, Gorkum m m TLTIJN -epistels ■L'a RET-problemen ov.er de beginnen zo langzamerhand een heel boekwerk te worden. Als meneer Vap Leeu wen ze allemaal uitknipt en*bij zijn verzameling voegt, is hij vast al gauw aan een nieuw plakboek toe. Vandaag vertel ik u een mooi verhaal van een lezer uit Pernis (naam mij bekend - Jan Krant). Het handelt over een ge beurtenis die hij enkele weken ge leden, toén het zo hard vroor, heeft meegemaakt en het gaat over „twee barmhartige Samarita nen". Mijn lezer vindt dat. hij met dit verhaal de mensen iets te zeg gen heeft en ik ben dat wel 'met hem eens: „Net als elke morgen staat er om vijf voor zeven een groepje mensen bij de bushalte in de Bur gemeester Van Esstraat. Epn moe dig meisje komt aanstappen: „Goeie morgen, heren, de bus al toch wel gaan nu het zo glad is? Evenais de anderen moet ze naar Hoogvliet en al pratend kort de tijd die men met z'n allen op de bus wacht. Daar komt* ie! Maar nee, het is een 36 en die gaat car de stad. Maar daar komt nog een bus. Die zal het zijn. Maar nee, het is weer' een 36. Twee achter eikaar dus, dat gebeurt maar 'zei den. Maar dan komt toch eindelïik de bus naar Hoogvliet. Niks hoor, het is warempel weer een 36. „Hé, chauffeur, komt er ook nog* een 55?" Hij antwoordt: „Ik heb hem' niet gezien hoor". In hun verbou wereerdheid laten de wachtenden ook deze derde 36 wegrijden in- plaats van, maar vast tot de Vonde- lingenweg mee te rijden. Alleen een oudere heer weet hem mét halsbrekende toeren, waarbij hij zelfs zijn hoed verliest en weer "opraapt, toch "nog te ha len. Het teleurgestelde gezelschap wandelt hu naar de-Vondelingen- weg waar ze op 63 hopen te kun nen stappen. Maar al wat kwam, geen 63 naar Hoogvliet, wel naar Rotterdam/En het is verschrikke lijk koud.JDaar komt een bus? Het is er een van de De Snelle Vlet". Het meisje zegt: „Die kan ons alle maal meenemen wan* hij gaat- naar Poort 5 van de Shell". Mén steekt handen uit en "wenkt, maar de chauffeur schudt heftig'van nee." - Wat een man! Daar komt weer een bus. Nu is het er een van De, Jong. ook al voor de Shell. Maar* de bestuurder doet alsof hij nie mand ziet en rijdt -meedogenloos' door. E'EN heleboel auto's gaan nog voorbij, en men maakt de.chauf-... feurs steeds op. het intussen ver kleumde 'meisje - attent.' Al .nadien ze desnoods alleen haar maar mee. Maar niemand reageert. Demen- sen zijn hardr de mensen „*23jn wreed. Maar, eindelijk körrit 'ër uitkomst. Daar is'de bus y an Koop- mans en dië stopt.' Maar niet heus/""* het leek alleen maar zo. Vermoede-* lijk dacht de_ chauffeur: „Ben ik mijns broeders*hoéder?" -/ --'f Hij rijdt door en laat;ons in dei kou achter. Ineens stopt er een personenauto: „Heren waarheen?,", vraagt een vriendelijke jongeman, „stapt u maar ln". Wij daixken de- ze lift aan het meisje, maar tér- wijl de anderen instappen ging zij wandelen en ook' onderweg neb ben, we s haar niet meer gezien. Twee maal een barmhartige -Sama- ritaan." - Tot zover het verhaal,van mijn lezer uit Pernis. Hij vertelt er nog bij dat hij de volgende dagep steeds naariiet meism heeft uitga-, keken maar hij heeft haar niet meer gezien. Misschien is ze wel. ziek geworden, zegt de briefschrij ver. r.'l UROUWEN kunnen erg attent zijn. Van een goede kennis hoorde ik het volgende verhaaltje dat misschien wel navolging ver dient. Die kennis is "getrouwd en heeft twee -kleine kinderen. Veel uitgaan is er dan niet bij. Babysit is moeilijk te vinden of erg duur. Op haar verjaardag nu werd die kennis verblijd met een „aangekle de" bioscoopbon. Dat aangekleed, wil zeggen dat de bon ('t zou ook voor de schouwburg of voor een concert kunnen zijn) vergezeld ging van een geschreven "„bon voor een avond babysitten door..." (volgde naam van de schenkster)., Bovendien was er een derde bon die in diverse hokjes was verdeeld zoals voor plaatsbespreking, tram geld, garderobe en koffie. Aan- de achterzijde waren munten geplakt ruim voldoende voor de aan de voorzijde vermelde onderdelen, van het avondje-uit. Zó is uitgaan, zeker voor mensen die door diver se omstandigheden daar niet" zo gauw toe komen, een driedubbel feest. Voor de kleintjes wordt gra tis gezorgd, het concert of de film is gratis, en zelfs de hele omlijs ting. Was u er op gekomen? Ik niet. Daar moet je kennelijk een vrouw voOr zijn! ROZENBURG - Teneinde ln geval Van fall-out (radio-actieve neerslag) de be volking te kunnen waarschuwen, worden •a. sirenes gebruikt De BB-alarmsirene te Rozenburg bevindt zich op het -dak van het gemeentehuis. Om deze sirene be- drijfszeker te", houden zal elke eerste maandag van de maand om 12 uur een proefalarm worden gegeven. Op 7 fe bruari wordt de sirene voor de eerste maal in werking gesteld. De wekelijkse beproeving van de brandweersirene blijft elke zaterdag om 12 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1