ROTTERDAM Kwart ton voor activiteiten in de gemeenteraad Chefarine .4 Inbreker gerinkel van schrok en vlucht Ir. K. J. Dominicus tegen yerhogen watertarieven FORTEX 1 MEDEWERKSTER DtüJ J Ui Mm Ylaardingers wonnen van 25 wedstrijden 8 Mr. van Bochove: „Niet aan te onttrekken9 J. Drop verlaat NS-Vlaardingen Gastarieven vastgesteld 1 Burgerlijke stand Burgemeester van Nieuwerkerk ziet niets in Rijnmond Ds. West er veld komt Rozenburg - :helpen Tien maanden eis I met bloemlezing FORTEX weet raad met elke maat Man getroffen door pallet GakR Resultaten tafeltennis Chauf f eur reed paai omver Grlepbestrijding met 4 middelen tegelijk! GEWONDEN BIJ BOTSINGEN Fietser bij uitwijken tegen psersonenauto o Onwel en overleden 0°* I pE ROTTERDAMMER Pagina.3; DINSDAG I FEBRUARI 1966 i SCHIEDAM Een krediet je van vijfentwintigduizend gulden dat de gemeenteraad maandag avond op voorstel van B. en W. op tafel bracht voor de feestvie ring bij het huwelijk van prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg heeft nogal wat discus sie gekregen. Wethouder van fi nanciën mr. P. van Bochove vond het dan ook een uitermate moei lijke zaak, waaraan men zich nu eenmaal niet had kunnen onttrek ken. (Van een onzer verslaggevers) De viér middelen, verenigd in één tablet Chefarine „4", zijn elk in de hele wereld beroemd en hebben mil joenen mensen baat gebracht. Te zamen werken zij nog beter en doen werkelijk wonderen. Eén der be- standdelenishetbetrouwbare maag middel Chefarox. Dit zorgt, dat een teveel aan maagzuur wordt geneu traliseerd. v vandaag... ....en morgen en dagelijks DELEGATIE ACCURATE wmm ZAL de Nieuwe Oosterkerk aan de l Gerdesiaweg/Boezemeingel worden ver- kocht? De mogelijkheid bestaat, maar ze ker is dit niet. De commissie van beheer heeft deze kwestie al enige tijd in studie, gr is eert gegadigde, dié het kerkcomplex wil kopen. De jeugd van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Centrum is nu een actie begonnen om de kerk te behouden en yoor een deel als jeugdhuis in te richten. Al enige tijd circuleren in Rotterdam geruchten dat de Nieuwe Oosterkerk zal worden verkocht. Men voert daarbij aan dat het zielental in de wijk rond deze kerk (ag. Goudeewijk cn Crooswijk) zo snel te rugloopt dat het niet meer verantwoord is een grote eigen kerk te blijven beheren. Naar wij vernamen is van de zijde van het Apostolisch Genootschap belangstelling getoond voor de Nieuwe Oosterkerk. Er goii een bedrag vain ongeveer een miljoen zijn genoemd. Naar yerder verluidt zou een fabriek twee miljoen hebben geboden. De mogelijkheid zou in. overweging zijn om ais de kerk wordt verkocht te gaan kerken in een zaal van de nabijgelegen Ammanstichting. Van de zijde van de kerkeraad wilde men ons deze feiten niet bevestigen. Wei i; werd bevestigd dat er een gegadigde is i (zoals bekend), kocht het Apostolische Ge- j nootschap indertijd de Immanuelkerk aan de Dorpsweg in Rotterdam-Zuid). Maar, zo gesteld, de kerkeraad heeft nog geen voor- stel over deze zaak ontvangen. De geltele aangelegenheid moet nog in discussie ko men. UIT haar jaarverslag blijkt, dat dc NV Maatschappij tot Exploitatie van Onroe rende Goederen „De Wereldhaven" een bouwwerk aan de Coolsingcl in voorberei ding heeft genomen. Het komt te staan tussen Hotel Atlanta en de Cineac-NRC en het zal één geheel vormen met het .verhouw- de cn uitgebreide Atlanta. Daarmee zal het allerlaatste stukje rom melige onvolledigheid in het Coolsin- gei-front worden opgevuld. Het is de bedoeling dat dit bouwwerk een negen verdiepingen hoog kantoorpand wordt, waarvan -de parterre, winkelruimte zal worden. Deze winkelruimte zal aanslui- ten bij de winkelruimte onder Hotel Atlan ta. Het ontwerp, is van het Rotterdamse architectenbureau E. F. Croosman, mede werking verleent de architect T. A. Brou wer. Aan de achterzijde van dit kantoren complex komt - een parkeergarage van vijf etages met toegang aan de Hênnekijn- straat. Vooraf verklaarde de heer S. Kuipen voorzitter van Protestants Schiedam, dat zijn gehele fractie in positieve zin tegenover het voorstel stond. Hij achtte het huwelijk van zodanige importantie dat hij het een nationale zaait wilde noemen. De heer Kuiper stemde vooral in met de bedoeling van B en W in het kader van de festiviteiten aan alle leerlingen van de scholen voor lager en voortgezet onderwijs een herinnering uit te Teiken. Waarschijnlijk zal daarvoor een bedrag van 25.000 nodig zijn. Het liberale raadslid G. P. Verhulsdonk toonde zidh echter minder geestdriftig. „Als we deze credietaanvraag projek- teren op de bij de begrotingsdebatten gesignaleerde verontrusting over de fi nanciële toestand van de gemeente ge loof ik dat we hiervoor geen geld heb ben". Maar, zo vervolgde de heer Ver- ■hulsdonk, als het college meent dat we ons deze uitgave in verband met de bijzondere achtergrond van het huwe lijk toch moeten getroosten dan lijkt mij,dat we deze ƒ25.000 beter aan iets zinvols kunnen besteden. Hij vond dat het feestprogramma niet uitmunt door originaliteit en dat het alleen tracht de jeugd enige uurtjes zoet te houden: „Ik vraag me af of we deze 25.000 moeten besteden aan nie mendalletjes. Mijn antwoord is dan ontkennend. Als u -het -huwelijk wilt gebruiken om iets extra's voor de jeugd te doen, bijvoorbeeld voor het jeugdwerk, dan antwoord ik in bevesti gende zin". Mocht u menen, zo besloot de libera le woordvoerder, dat de bevolking be hoefte heeft aan feestvieren in de men conform -het advies van B en W af. Ondermeer mr. J. B. Schueler (kath.) was echter sterk voor het lidmaatschap geporteerd. Hij meende dat -toetreding geheel in de lijn ligt van de zo zeer gewenste ontwikkeling van de Europese integratiegedachte. Gezien het standpunt van de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten achtten B en W toetreding op dit tijdstip niet opportuun. Aan het begin van deze openbare raadsvergadering herdacht bur gemeester H. Roelfsema mevrouw Ben- them- de Wilde en do heer C. Smits, die beiden vorige week zijn overleden. Me vrouw Benthem was de eerste vrouwelij ke wethouder in Schiedam (soc.) en de heer Smits was geruime tijd de nestor van de Schiedamse journalisten. Hij was verbonden aan de redactie van de Nieu we Rotterdamse Courant. V/er middelen in één tablet helpen elkaar endoen wonderent ('BEROEMDE' MIDDELENIN;\ÉÈI 'TABLET-DÓEN WONDEREN! VLAARDINGEN Maandagmorgen heeft het Vlaardingse spoorwegpersoneel afscheid genomen "van 'de heer J. Drop. De heer Drop is vanaf het moment dat hij in dienst van de NS kwam (1 decem ber 1942) in Vlaardingen werkzaam ge weest. Met een kleine onderbreking steeds op het station Vlaardingen-Oost. Hij was daar de laatste jaren belast met de uitgifte van de plaatskaartenbewijzen. In verband met zijn benoeming in Die- ren-Doesburg, waar hij een funktie op een treindienstpost krijgt werd hij toege sproken door de stationschef, de heer M. A. Meeuwsen. Deze vond het jammer dat de heer Drop wegging, omdat hij zich altijd een accuraat en prettig mens heeft betoond. Namens het personeel bood de heer H. F. van Dijk een cadeautje aan. De heer C. van de Borden (gepensionneerd) sprak als de man die de heer Drop heeft ingewijd in de geheimen van het spoor wegvak. (Van een onzer verslaggevers) I (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het voorstel van B. en s W. tot vaststelling van (aard) gastarieven 5 per 1 oktober 1968 en tot verhoging van s de watertarieven per l april 1966 tijdens de raadsvergadering van maandagavond was voor het raadslid ir. K. 3, 3. DomiiU- cus (Prot, Schiedam) aanleiding zijn bc- I zwaren hierover naar voren te bren- gen. Hij stelde allereerst, dat de prijzen ,van olie, kolen en aardgas ouderling niet,in bijzonder sterke mate verschil- len, zodat de konsument zal gaan twij- felen, welk produkt hij moet gaan ge- bruiken. Tén opzichte van de penetra tie van het aardgas zijn er bepaalde prognoses gemaakt, waarvan hij de juistheid geenszins wilde ontkennen. Na een aanlooptijd van enkele jaren hoopte hij dan ook, dat de aardgas-sec tor van de gemeentebedrijven econo misch rendabel zou blijken. Eventuele desastreuze ionen- en prijzenontwikke- ling, etc. natuurlijk voorbehouden. De heer Dominicus prees de Techni sche Bedrijven in Schiedam, voor het geen ze reeds ten aanzien van het aard- gasprojekt hadden gepresteerd. Hij had vooral lof voor het enthousiasme, dat zij hadden weten op te brengen. Over de .verhoging van de watertarie- yen was het prot.-chr. raadslid evenwel SCHIEDAM Geboren: Franclscus M. z.v 5*5 ,J- J?an den Hurk cn G. M. C. van dé Wiel; Johannes C. z.v. J. Nels en K. Veth; isther d.v. G. Lubbersen en F. M. van den Hoek; Adriana W. d.v. J. J. de Pee en M. J. Atad5Ion d-v- J- W. van Vive en J. van Dijk; Mirjam d.v. J. van Roon en H. Tim merman; Robert z.v. M. Palijama en A.A. ■Nieberg: Maarten J. z.v. W. A. M. Schuur man.? en K. H. Emons; Maria A. d.v, A. Lopez Carcia «n J. Aranda Ruiz: Evangelos z.v. P. Marmarinos en E. G. M. Haasbroek; Marco J. z.v. B. J. de Jong en E. G. J. Ridder; Eric J. z.v. B. J. de Jong en E, G, J. Ridder; Edwin z.v. M. van Leeuwaarden en 5' I- Snijders; Roy z.v. M. van Duppen en F. F. Verhaal; Onno.J. L. z.v. H. L. Dekker en H, M. G. Heemskerk; Pieter J. C. z.v. J. F. Verheij en N. Vetter; Wilhelmus G. H. z.v. M. H. J. Verhagen en H. A. Brocatus: Hélène J. d.v. P. J. Veraart en U. A. Oomen; Francisca A. d.v. E. Stalder en B..M. Monangin; Farah T. d.v. G. E. Awondatu en A, Rood. Overleden: J. Hoogland, 46, echtge 'Mun- nik; N. M. H. Dingenouts, 67, echtge de Kok; T. J. van Es. 84; W. A. Schoite. 84: C. M. Smits, 73, echtge van der Zee; C.. de Vos, 56, echtge Cats; A. Feijen, 79, wed Crama; E. P.. J. van Haren. 64; J. van der Hoek, 72; C. W. Hoogerhuis, 31. Geref. Jeugdhuis (ingang Vismarkt) Staatkundig-Geref.- Partij, jaarvergade ring, 20. Amstelbron: Ned. Bond van Oud-Strij ders, kon-taktavona, 20. Arcade: Aquarium- en terrariumver. Natuurgenot in huis, kontaktavond, 20. Musis Sacrum: Wilton-Fijenoord, Be- drijfsjoumaal, 20. Sursum Corda: Pers.Ver. Palthe, kon taktavond. 20. Irene: Schied. Filmclub, kontaktaivond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat b.g.g. na 18 nur alleen voor redactionele aange legenheden 01898 - 6619. Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- Etraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. Zie boven) dag. van 18.30 - 19.30 uur). Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G.F. 269280., .Apotheek: C. I. Jansen, Swammerdam- «ngel 41, tel. 284917. minder te spreken. Na de verhoging van drie maanden geleden alweer een verho ging, dat kon in de ogen van de heer Dominicus geen genade vinden. Hij ver wierp het voorstel dan ook vierkant en sprak de mening uit, .dat men in ieder geval niet voor oktober met een nieuwe verhoging moest komen. Dat zou wel eens drie verhogingen van watertarieven in één jaar kunnen worden, was zijn sombere prognose. Zowel wethouder mr. M. J. M. van Kinderen (Technische Bedrijven) als wet houder mr. F. van Bochove (financiën) gaven het raadslid terzake antwoord. Op een toespeling van de heer Domfnicus, of de minister van economische zaken wel met deze verhoging op korte termijn ge noegen zou nemen, antwoordde wethou der Van Kinderen, dat het college zijn eigen beleid voert en als de minister dit zou doorkruisen, deze zelf de bestuurlij ke verantwoordelijkheid over de gem - -n- te maar op zich moest nemen. Dit legde de heer Dominicus de den in de mond, dat dit slechts n afschuiven van verantwoordelijkheid zou betekenen. De wethouder van fi nanciën, mr. P. van Bochove gooide het in zijn antwoord smakelijk gelar deerd met cijfers van hoog-oplopende uitgaven over de boeg van de bar-slechte gemeentefinanciën, waar door allé geldpotjes, die hij tot zijn beschikking had, de kale bodem lieten zien. De heer Dominicus was evenwel niet te overtuigen, hij hield voet bij stuk. Volgens hem waren de meerdere ontvangsten verkregen door deze wat al te drastische verhoging van de waterta rieven niet groot genoeg om de psycholo gische kwade kant ervan goed te maken. Ten slotte werd het voorstel toch aanvaard, met 22 voor en 12 stemmen tegen. G. P. VERHULSDONK niemendalletjes ouderwetse zin des woords, dan, ligt hier een taak voor de buurtverenigin gen. Het communistische raadslid B. E. Collé wilde geen politiek debat. Hij vond het huwelijk -bepaald geen nationale zaak en ook niet van dusdanige impor tantie dat de uitgave gereentvaardigd zou zijn. De raad aanvaardde tenslotte het voor stel, met vijf stemmen tegen. Het krediet zal in twee delen worden gesplitst: ƒ10.000 is voor de.stichting tot viering en herdenking van nationale feest- en ge denkdagen voor hét organiseren van een aantal festiviteiten en de rest wordt be steed aan de herinnering die aan de schooljeugd zal worden uitgereikt. De raad aanvaardde voorts een voor stel waarin B en W bevoegdheid werd verleend onroerende goederen aan te ko pen voorzover de koopsommen niet meer dan 15.000 bedragen. Voor een aantal aankopen stelde men een bedrag Van 100.000 beschikbaar. Ir. K. J. 3. Dominicus (.Prot 'Schie dam) vond dit voorstel op dit momèiii onaanvaardbaar,, warit.h -zojrzei hij;, straks in september komt er een nieu we gemeenteraad waarvan dé samen stelling nu nog niet te voorspellen is en die zit dan opgescheept met het feit dat de oude raad deze bevoegdheid aan B en W heeft gedelegeerd. Bovendien wilde -de 'heer Dominicus aankopen van panden in de financiële commissie behandeld zien. Dat laatste werd hem toegezegd. Het verzoek van de sectie Nederland van de Raad van Europese Gemeenten om als lid tot deze raad toe te treden wees (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De negentienjarige Vlaardingse schoolassistente P. vaa Ga len is maandagmorgen, toe zij in de Graaf Florisstraat bij het inhalen van een voor haar rijdende fietser te ver naar links uitweek, aangereden door een haar inhalende vrachtauto. Zij kwam onder de achterwielen te recht er. is met een bekkenfractuur naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Haar bromfiets werd vernield. De achttienjarige kantoorbediende G. J. Roukes van de Boergocndsevliet is maandagmiddag frontaal met een perso nenauto in botsing gekomen toen hij in de Frans Bekkersstraat een vrachtwagen links passeerde. Hij is met een gebroken been naar het Zuiderziekenhuis ge bracht. Doordat maandag op het Lorentz- plein de bromfiets, bestuurd door dc 56-jarige slager G. H. H. slipte, kwam deze te vallen. Hij brak zijn linker been en moest door de GGD naar het Gemeenr teziekenhuis worden gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Doordat hij maandag op de Westvest ter hoogte van de Walvis straat te veel naar links uitweek, werd de 51-jarige wielrijder J. A. G., van be roep expeditiebediendé, gegrepen door een juist passerende personenauto,be stuurd door de 31-jarige kraanmachinist S. B. G. kwam te vallen en moest met een lichte hersenschudding en een wond aan het voorhoofd- door de GGD naar de Dr. Noletstichting worden gebracht. (Van een onzer verslaggevers) NIEUWERKERK Burgemeestér C. Vogelaar, van Nieuwerkerk-aan den IJssel ziet voor zijn gemeente, niets, in. de Rijnmond. In zijn antwoord .op de .alge mene beschouwingen van. de .gemeente raad bij de gemeentebegroting zei de heer Vogelaar maandagavond -daf de raad dit jaar een .rapport, óver., de Rijn mond krijgt. AOs zijn persoonlijk stand punt maakte hij duidelijk dat hij voors hands voor Nieuwerkerk niets in de Rijn mond ziet. De 'burgemeester beswaarde voor zijn gemeente liever zelfstandig heid. ■- (Van' onze correspondent),- ROZENBURG Ds] D. Westerveldj tot maandag' gevangenispredikant '<té Rot terdam,: die zoals gemeld de Hervormde Gemeente té Rozenburg bijstand' in' het" pastoraat gaat:verlenen, zal zondag-in dei rmmanuëlkerk in zijn bediening worden ingeleid. - - - r Ds. Westerveld heeft deze'winter reeds catechesaties'.-in -Rozenburg gegeven'. Het is de bedoeling dat hij nu als .,full-timer'! de tijd gaat overbruggen die Hervormd Rozenburg nog-scheidt van een tweede predikantsplaats. Men denkt hier- over enkele jaren toe over te gaan. Ook zijn er plannen voor dé botiw van een tweede kerk in het uitbreidingsplan West. Er worden nu reeds op twee plaat sen kerkdiensten gehouden, namelijk in de Immanuelkerk en in'„De Schans". ROTTERDAM Geldgebrek was de oorzaak, dat de 22-jarige pijpfitter J. C. v.d. L. op 24 oktober de bus nam naar Vlaardingen om te zien of hij ergens kon inbreken. Een horlogewinkel in de Hoog straat werd zijn doelwit. Met een koe voet, die hij van zijn werk had meegeno men, probeerde hij de deur open te Wrik ken. Dat ging niet zo vlot en toen hij een poosje bezig was besloot hij eerst wat te gaan eten in een cafetaria voor hij verder ging. Het zou die nacht bij een poging blijven, want toen hij bij zijn terug keer zijn aktiviteiten voortzette, raakte hij de winkelbel. Hij schrok van het gerinkel en ging er van door. Dit. zou niet zijn uitgekomen als een agenthem niet een paar weken later 'r morgens om negen uur uit het struikge was,., bij de Westersingel zag komen met zijn armen vol gereedschappen. De agent vond dat, een vreemde zaak en hield de jongen aan. Op het bureau bleek dat de gereedschappen waren gestolen. Hij had ze verborgen in de struiken en wilde ze gebruiken bij het opknappen van een huisje, dat hem was toegewezen door sociale zaken. De officier van justitie mr. J. M. van Leeuwen, eiste vanmorgen een gevange nisstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk, in zijn requisitoir dat gedeeltelijk het karakter van een pleidooi droeg, noemde hij de jongen een eenzame figuur zonder vrienden of fami lie. Het enige üchtpuntje in zijn leven was het feit dat hij de beschikking kreeg over een eigen, zij het dan klein huisje. Net toen het een beetje goed ging met hem werd hij gegrepen. Overigens heeft de reclassering met sociale zaken in orde gemaakt, dat het huisje tijdens zijn ge vangenisstraf VM>r hem blijft gereser veerd. De raadsvrouwe, mevrouw mr. C. J. Donk er-Visser, vroeg een groot voorwaar delijk gedeelte. Uitspraak over veertien dagen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Het is gewoonte ge worden om een winkel binnen te stap pen én spullen mee te nemen zonder te betalen. En er zijn blijkbaar geen winke liers meer, die informeren of de koper •bona,fide is." Dit, zei dinsdagmorgen de officier van justitie, mr. J. M. .van Leeuwen, in. zijn requisitoir, tegen de 42-jarige chauffeur B". - J:de" V.' Dé 'man stond terechtomdat hij drie 'bandrecorders, een opblaasbare rubberboot een camera en twee draagba re televisietoestellen -kocht zonder te be talen. Wat de .dagvaarding vermeldde was maar een kleine bloemlezing»» bij elkaar lichtte hij 63 keer winkeliers op voor een totaalbedrag van 14.500. Hier bij gaf hij -telkens een valse naam en adres op. Mr. Van Leeuwen eiste een gevangenis straf van tien maanden, waarvan d-rie voorwaardelijk. „Het ging de man om het gebruiken van deze zaken," betoogde de raadsman, mr. I. C. A. van Eyck. „Hij deed het uit onmachtgevoelens tegenover de autoritei ten van anderen. Voortdurende moeilijk heden bij zijn werkgever waren er de oorzaak van. dat -hij zich een drOomwe- reldje opbouv.be." Uitspraak over veertien dagen. H kleedt u altijd een klasse beter! FORTEX Korte Hoogstraat 11 a tel. 6151 Vlaardingen EEN PRETTIGE FUNCTIE met zelfstandig te verrichten werk is voor bij bedrijf in Schiedam beschikbaar, we gens huwelijk van één van de huidige administratieve krachten. .Leeftijd circa 22 jaar. Opleiding op ulo-niveau. Zeer gunstige arbeidsvoorwaarden. Sollicitaties onder no. H. 4549 aan Adv.- bureau Grijseels N.V., Nieuwe Binnenweg 166, Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De dertigjarige ha venwerker J. P. Poortman uit de Van Duylstraat die in het ruim stond van het Franse schip Yarra dat in de Maashaven ligt, is maandag door een slingerende pallet getroffen. Hij is met een hoofd wond voor behandeling naar het Haven ziekenhuis gebracht. Later kon hij naar huis gaan. (Van een jnzer verslaggevers) ROTTERDAM De tachtigjarige C. Eijgel van de Pleinweg is op het trottoir van de Pleinweg onwel geworden. Bij aankoms* 'n het Zuiderziekenhuis bleek hij te zijn overleden. m TTOOR de echte humor moet je in Amsterdam zijn. Daar moet je eens op de tram luisteren naar de ccnducteur. Dat zei een vriend onlangs tegen mij. Ik heb dat onmiddellijk tegengesproken. En de heer Malkus uit de Vaa Ostadelaan te Schiedam, bewijst dat je ook in de volle Rotterdamse trams fraaie staaltjes van humor kan tegenkomen. Hij schrijft: „Een hooggekuifde blonde zat voor mij in lijn 4; Zij trok mijn aandacht evenals die van de ande re passagiers en van de conduc teur. Toen het ogenblik was aange broken dat ze, aan de arm van haar moeder, de tram ging verla ten, riep de conducteur haar de welgemeende waarschuwing toe: Bukken dame. Denk om de hooi berg". „Maar, schrijft de heer 'Malkus, dat is niet de reden waarom ik je schrijf. Jan." „Ik zou je willen vra gen waarom de passagiers van het busvervoer zo onkoninklijk wor den behandeld. De klant is koning maar beslist niet als hij op de bus staat te wachten. Waarom moeten de passagiers in de kou en regen blijven wachten tot het de conduc teur belieft zijn wagen op het ver trekpunt te zetten?"' klaagt deze RET-passagier. En dan beschrijft hij een voor- val. „Ik stond enige weken gele den in de felle kou op een bus te wachten met enige andere passa giers. Ofschoon er een bus in de nabijheid stond, die geheel leeg was maar nog niet op het vertrek punt stond, waagde niemand .het er in te stappen, denkend aan ver kregen terechtwijzingen, dat men slechts mag instappen als de bus op het vertrekpunt staat. Toen ik hierover naderhand, de conducteur-, een vraag stelde, zei hij dat wij gerust hadden mogen instappen. De deuren waren open", aldus de heer Malkus. al was dat waar, nie mand van de passagiers wist dat zoiets was toegestaan en de conducteur die warm in het huisje zat (wat hem gegund was) nam niet de moeite de in de koude oostenwind verkieumende passa-. giers even te zeggen dat ze naar' binnen konden gaan. Ik heb eens - een half uur in de regen moeten staan (wegens vertraging), -maar toen de bus eindelijk kwam, bleef de conducteur rustig in de lege bus zitten, 'tot het hem schikte na' verloop,van :tijd.,de passagiers bin- jr.sn té laten. Voorschrift is voor schrift, Maar meer- rekening hou- den met de ménselijkhëid zóu tóch wel van een beter bestuursbeleid getuigen. Want conducteurs hande len natuurlijk niet eigenmachtig maar zijn uitvoerders van be- stuursvoorschriften", aldus de vér- zuchting van de heer Malkus. Natuurlijk is het personeel aan vele voorschriften gebonden, maar service moet men toch' verlenen, meneer Malkus. En ik geloof dat u daarvan niet de directie de schuld mag geven. Dat is gewoon een kwestie van iedere .chauffeur, con ducteur of trambestuurder afzon derlijk. En als ze daarin dan geen zin hebben of ze begrijpen niet wat ..service" betekent, heus. dat komt voor, dan ben je nergens.- Ik weet echter datde RET-directie alles doet om haar personeel bij te brengen dat het de passagiers zo veel mogelijk tér' wille moet zijn. SMERIG AM BROERSVEST (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het gedeelte aan de Broersvest tussen het complex van de firma Vlug en de Passage moet nog wor den gesaneerd. Van Dalen Schoenen NV, in Delft ge vestigd, heeft de gemeente verzocht aan haar het terrein te verkopen, teneinde er een winkelpand met vovenwoningen te bouwen. De nieuw te houwen zaak zal architectonisch moeten worden aangepast hij het reeds vernieuwde gedeelte. Na langdurig onderhandelen heeft de gemeente overeenstemming bereikt op een prijs van ƒ340.000. De op het ter rein staande panden zullen door de gemeente worden afgebroken. Voor de beide daar gehuisveste gezinnen zal men een andere woonruimte moeten vinden. Het naast het terrein gelegen perceel van de firma I.D.W., die naar dé Hoogstraat is verhuisd, heeft de koopster reeds verworven. UU de stedebouwkundig oogpunt is de ze transactie bijzonder aantrekkelijk te noemen. Het gedeelte tussen „Vlug" en de Passage met zijn oude en vervallen pandjes, past niet langer in het profiel van een zich vernieuwend Broersvest. De grond zal ter beschikking worden gesteld in de toestand, waarin deze zich na het slopen van bebouwing en funde ring bevindt. Binnen drie maanden, na dat de gemeente de grond heeft beschik baar gesteld, zal Van Dalen NV de aanvraag voor een bouwvergunning indienen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Dc Vlaardingse ta feltennisverenigingen hebben in totaal 25 wedstrijden gespeeld, waarvan er slechts acht in een overwinning werden omge zet; 13 wedstrijden gingen verloren en er werd vier maal gelijk gespeeld. Verhou dingsgewijs werd het beste resultaat ge boekt door De Windmolens, die tot een score kwamen van 6 punten uit vier ontmoetingen. Intiem noteerde 9 punten uit 10 wedstrijden, hetgeen een redelijk gemiddelde betekent. De teams van Hoi- landiaan vielen wel tegen door slechts 3 punten te behalen uit 7 wedstrijden. Ten slotte noteerde de competitieleider 2 winstpunten voor de vier Shell-teams. Het eerste team van De Windmolens ging op bezoek bij stadgenote Sunlight 1 en keerde daarvan terug met een benauwde 6-4 overwinning, maar juist voldoende om een plaats op de rang lijst te stijgen. Het tweede team won mot 3-2 van Feijenoord 5 dank zij hat tricks van Verheul en Hofman. Hetzelf de team verloor echter met 6-4 van E. R. 2. Hagero 3 verloor in eigen huis met 9-1 van De Windmolens 3. Hier waren Mahieu en Dunweg de topsco rers. Intiem 2 kon het niet bolwerken tegen Xerxes 3, dat met een 6-4 zege beide punten meenam. Intiem 3 moest toezien, dat Insulinde 3 eveneens met 6-4 op bei de punten beslag legde. De hattrick die Ger IJtsma met Intiem 4 verrichtte tegen K. en K. 1 was hard nodig om nog net een gelijkspel te behalen. Intiem 5 verrichtte een goede presiatie door met 6-4 te winnen van Smash 1. Hetzelfde deed Intiem 6, dat met 6-4 zege vierde over Caltex 1. Intiem 8 versloeg VBP 3 met 6-4 en het negende team verraste zich zelf door Het Centrum 5 een gelijkspel af te dwingen. Intiem 10 was kansloos tegen Stadhuis 3, dat met 7-3 won en met dezelfde cijfers verloor Intiem 11 van WTV 2. Ten slotte speelde Intiem 12 gelijk tegen het tweede team van de nieuwe vereniging Mijnsheeren- land 2. De vereniging Holiandiaan laat geen twijfel toestaan over het feit wie kampi oen wordt in de tweede klasse C. Dit- maal moest TOG 2 er met 10-0 aan geloven. Holl. 2 viel wel wat tegen door tegen Hoogvliet 1 niet verder te komen dan een 5-5 resultaat. De overi ge Holiandiaan-teams verloren allen. Het derde kreeg van Stokvis 1.met 7-3 klop en het vierde t^-eèg eerst van Eendracht 10 een '^jg om later met 0-4 tt ket 2. Het Rot'erdams» verliet het Ho.iandia?„w met een 9-1 zegs, behaald up -ïoll. 5. Het zesde team werd nog vaster op de ondertse plaats gedrukt door met 10-0 te verlié- van Schakel 2, dat toch ook bijna onderaan staat. Met Shell 1 gaat het iets beter dan voorheen. Wel werd met 7-3 verloren maar tegen HTTC 2 is dit heus geen' schande. Shell 3 blijft in een benarde positie verkeren omdat Hermandad 2 met 8-2 won. Shell 4 was wel bijzonder goed op dreef, hetgeen leider USV moest ondervinden en wel door in eigen huis met 6-4 te verliezen. Van de Wiel was goed voor een hattrick. Shell 5 dat toch. niet kan degraderen verloor met 10-0 van leider Americano I. Bij de junioren verloor Intiem 1 van Smash 1 met 4-1. Het tweede team van Intiem won in Bolnes met 5-0 van TBSM 3 en Intiem 3 verloor met de oneven goal (2-3) van TTCK 5. RIDDERKERK Een Slikkerveerse timmerman N.P.S. (23) heeft gistermid dag met een bestelwagen op de Pruimeh- dijk in Rijsoord met hoge snelheid een lantaarnpaal langs de weg omver gere den. Daarna vloog hij met zijn wagen een weiland aan de linker zijde van de weg in. Auto én lantaarnpaal werden zeer zwaar beschadigd. Een GEB-montnur moest de stroom komen afsluiten. De politie nam het kentekenbewijs van de auto in. De chauffeur bleef ongedeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1