Stationsflat, een markante blikvanger op Horvatliweg ROTTERDAM Folder Sport van Juliana goud AAN DflUf mr JWgj AGENDA SGP ging om principiële reden uit samenwerking FORTE* FORTEX TRANSPORTLEIDING AARDGAS MMfel Baron verkocht schepping aan ESSO Brandersbrug schakel m verbinding met Rotterdam Oud-strijders in nieuw „tehuis" is ENIGE SCHOONMAKERS I 3S&I VICARIAAT WORDT NU OPGEHEVEN heetman^ Echtpaar Planken 55 jaar getrouwd Komt nu met eigen lijst KEETJUFFROUW Wilton-film in première steunt op ruim 30 jaar ervaring Lijk vermiste man gevonden Politierechter mr. A. Heynsins neemt onMag JI Brillant, symbool van uw geluk FORTEX de rotterdammer Pagina 3 WOENSDAG 2 FEBRUARI196* J: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Als een indruk wekkend monument van heden daagse ondernemingen verrijst thans op het Stationsplein, vlak naast de ingang van het moderne station van de Nederlandse Spoor wegen, de elf verdiepingen tellen de \hoge Stationsflat. Het is een Sc-hiedamse aannemer, die het bouwde, namelijk de heer D. Ba ron. Hij kan terecht trots zijn op dit projekt dat een hoogte heeft van 42 meter. Deze brug van -beton is 115 me ter lang en 35 meter breed. De overspanning over het water van de Schie 'bedraagt 19 meter. De brug heeft twee rijbanen van elk zeven meter, met in -het midden een tussenruimte (voor reserve) van 8 meter, twee rijwielpaden, van elk 2.70 meter en twee voet paden van elk ongeveer 3 meter. vandaag ....en morgen ....en dagelijks GEMEENTE SCHIEDAM N.V. Beton- Aannemingsbedrijf Gebr. Koudijs - Rotterdam T\E Stichting Vakopleiding Havenbedrijf beschikt sedert dinsdagmorgen over een passagiersschip: de van de Anchor Line gekochte Cilicia, aan boord waarvan de tweede havenvakschool zal worden geves tigd. Dit 28 jaar oude schip zal na een omvangrijke verbouwing in de Parkhaven ■worden gemeerd. De mogelijkheid bestaat dut het zusterschip Circastia eveneens een plaats krijgt in dc Rotterdamse haven ten behoeve van de huisvesting van studenten. De overdracht geschiedde symbolisch, omdat de direktïe vail de Anchor Line vanwege de mist niet uit Engeland kon overkomen. Daarom aanvaardde dr. J. Ph. Back*, voorzitter van de stichting, de Cilicia namens de agent van de rederij, General Steam. De officiële overdracht werd om elf uur een feit in Londen, waar op een bank de aankoopsom van anderhalf miljoen gul den werd overgemaakt. Prof. mr. dr. I. A. Dipenhorst, minister vuu onderwijs en volksontwikkeling, hees op bet achterschip de vlag van de stichting in top. Gelijktijdig werd het Britse dundoek gestreken. Minis ter Diepenhorst heeft vorig jaar binnen vijf dagen zijn goedkeuring gegeven voor de aankoop en dr. Backx was hem daar, zo zei hij tijdens zijn overnamespeech, zeer dank baar voor. „De overheid heeft het bedrijfs leven met stukken geslagen", aldus de heer Back*. Behalve dat de havenvakschool bezit gaat nemen van het hijzonder goed onder houden schip, 2ullen ook de school voor werktuigkundigen, enkele zeevaartscholen eu diverse opleidingen voor volwassenen er gebruik van gaan maken. Adspirant-werk- tuigkundigen zullen praktijk kunnen opdoen in de machinekamer, radar-leerlin gen zullen er kunnen oefenen en zeevaart scholen zullen er werkweken kunnen hou den, zo is de bedoeling. Het laad- en losge- rei 2al intakt blijven om ermee te kunnen werken. Zestig leerlingen van de havenvak school kunnen straks aan hoord slapen. Daarnaast zal er nog hutruimte zijn voor veertig anderen. Een belangrijk deel van de huidige Itutruimte (320 passagiers) zal wor den verwijderd ten behoeve van de houw van leslokalen. Verder komen er o.a. een gymnastieklokaal, - recreatieruimte en een eetzaal De twee fraai betimmerde salons zullen volledig intakt blijven. De stichting overweegt zc te bestemmen als ontmoetings ruimten voor bepaalde Rotterdamse vereni gingen, gezelschappen e.d. De stichting hoopt de verbouwing binnen enkele weken te kunnen gunnen. Het bestek is gereed en zeer spoedig zal de inschrijving worden opengesteld. Men hoopt dat. liet karwei bin nen een half jaar geklaard zal zijn. De vcrbouwingskoslen zullen één miljoen gulden bedragen, welk bedrag de stichting tezamen met de aankoopsom onder rijksga rantie leent. Voor het schip is een aparte stichting en een beheerscommissie gevormd. De overheid heeft bepaald dat de havenvak school de eerste vijf jaren niet met niemv- bouwplannen mag komen. De nieuwbouw- plannen voor de rechter Maasoever zijn dan ook voorlopig uitgesteld. Mochten ze «°S eens worden verwezenlijkt, dan zal de Cilicia (die een nieuwe naam zal krijgen) wellicht naar de sloper gaan. Men verwacht dat de eventuele sloopprijs dan gelijk zal zijn aan de koopprijs. De Stichting Vakop leiding Havenbedrijf heeft er door de aankoop van het schip voor een betrekke lijk gering hedrag een tweede school hij. Nieuwbouw zou enkele malen duurder zijn geweest. De stichting kwam op het idee van een drijvende school toen men hoorde dat de Anchor Line ïijn passagiersschepenwil de opruimen. De koop is toen snel geslo- ïfn' De in 1938 bij de Engelse werf Fair- field Shipbuilding and Engineering Co. Ltd. gebouwde Cilicia heeft gevaren tussen Engeland en India/Pakistan. Naast de 320 Passagiers kon liet 154 meter lange scliip (nik nog 10.000 ton lading vervoeren. JJD MóUer-Progress aan de Merwehavcn zijn dinsdagmorgen voor de eerste maal Sn de geschiedenis van de Rotterdamse ha- Ven twee met Nederlandse goederen gela den 40-voets containers verscheept. De enor- We laadkisten werden aan boord gezet van het s.s. Mormacscan van Moore-Mc Cor- Wack Lines, die ze moet afleveren in Balti more aan de Amerikaanse oostkust. In de j containers bevinden zich gespecialiseerde goederen op voedingsgebied, die door Uni- fyer Export N.V. door bemiddeling van Alvracht N.V. worden verscheept. Het laden van deze 40-voets containers betekent dat er m dit speciale soort vervoer een nieuwe lase is ingetreden. De architectuur van hetgebouw Is bijzonder fraai en men heeft op waar lijk vernufte wijze de begrippen bouw kundige schoonheid en doeltreffende nuttigheid weten te harmoniseren, zo- ais oa, bij de randfm van sierbeton, die rondom het gehele gebouw lopen. Zij znilen niet alleen dienen als loop- gangen voor de glazenwassers (een niet te onderschatten voordeel)maar zij vormen daarnaast een alleszins ver antwoorde en zeer esthetische afwer king van deze monumentale compositie in beton. Per etage heeft het gebouw zeshonderd vierkante meter vloeroppervlakte. Op ■de benedenverdieping komt een grote showroom. Een moderne apparatuur voor centrale verwarming zorgt tevens ■voor air-conditioning, waardoor een sta biele en aangepaste temperatuur yolko- men verzekerd is. Alle ramen zijn van thermopaine, warmtebestendjg dubbelglas. Een ruime parkeergarage van 2600 m2 en een benzi nestation -van de ESSO voltooien het ge heel, dat-reeds- voor honderd procent is verhuurd aan verschillende bedrijven, die er hun kantoren, zullen vestigen. De nieuwe Stationsflat krijgt derhalve uitsluitend een bedrijfsadministratieve bestemming. Er komen geen particulie ren- te wonen. De situering is uit hoofde van deze bestemming gunstig en uniek. Het gebouw vormt inderdaad een bui tengewoon stijlvolle entree tot het cen trum van Schiedam. Wel zal men in een niet te verre toekomst in deze nogal „vergrijsde" omgeving het een en ander moeten saneren, indien men deze nieuw bouw in moderne stijl tot zijn recht wil laten komen. Inmiddels heeft de firma Baron haar projekt verkocht -aan de N.V. ESGE, een dochteronderneming van de ESSO. Men heeft de Stationsflat op een uiterma te gunstige plaats gebouwd: Ze ligt niet alleen vlak naast de ingang van -het station en dichtbij de Overschiesé- weg (die in ieder geval de verkeers- communicatie zal blijven verzorgen naar economisch belangrijke industrie terreinen aan -beide zijden van de .Schie), maar ze wordt eveneens geflan keerd door de verbindingsweg voor doorgaand verkeer van Vlaardingen naar Rotterdam-vice versa, via de Bur gemeester van Haarenlaan en de Hor- yathweg. (Hier vormt de meuw-gebouwde Bran dersbrug, grenzend aan deze torenflat, de onontbeerlijke schakel. JVTOG even (hoe lang nog?en het verkeer van en naar Rotterdam zal van deze nieuwe Brandersbrug gebruik kunnen maken. Dan geen files meer voor de stoplichten in de Burg. Knappertlaan. Dan ook geen sluipwegen(Nieuwe Maasstraat, Gustoweg enz.) meer nodig om deze opstoppingen (ten koste van menige schohbreker door het zeer slechte wegdek) te omzeilen. Redhts de elf verdiepingen tellende Stationsflat. SCHIEDAM De Aquarium- enTerra- riumvereniging „Natuurgenot in 'Huis" HieLd dinsdag in het gebouw Arcade een contaotavond onder leiding van de voor zitter, de heer J. F. Bakkeren. Er was ditmaal geen spreker, maar toch wisten de aanwezigen er een gezellige avond van .te maken door met elkaar een nuttig en geanimeerd praatje 'over planten te houden. Dit gaf aanleiding tot een leven dige discussie. In de pauze hield men een verloting, waarna het onderlinge gesprek werd voortgezet. Tot slot was er een rondvraag. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam van de Nederlandse BOnd van Oud-Strij ders «n Dragers van het .Mobilisatickruis hield dinsdagavond in de fraai-gerestau- reerde bovenzaal van De Amstelbron aan de Broersvest de eerste maandelijkse con- taktbijeer.komst hee ft. Gedurende zes jaar heeft de afdeling vergaderd in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. Vooral mot de beheerders van dit vooral in prot.-ohr.kringen zo bekende zalencom plex, de heer en mevrouw Ballijns, heeft men het altijd uitstekend kunnen vin den, maar verleden jaar verna mhet be stuur, dat de familie Ballijns medio 1966 het beheerdersschap wil neerleggen om van de rust te gaan genieten. Ongeveer tegelijkertijd deed de eigenaar van De Amstelbron, de heer K. v.d. Most, een aantrekkelijk aanbod voor de mooie bo venzaal. Vroeger heeft de Bond van Oud-Strij ders hier trouwens ook reeds vergaderd. Hierdoor kwam men dus weer teruf. onder het oude vertrouwde dak en men voelde zich de eerste avond reeds geheel op zijn gemak. Men miste alleen nog één ding: De .iljarttafel in de grote zaal van Chr. Soc. Belangen, aldus de voor zitter, de heer P. van Rijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De opheffing van het vicariaat bij de Hervormde Gemeente gaat door. Na ampele besprekingen verscheidene aanwezigen namen aan de discussie hierover deel heeft de centra le ke.rke.raad tot o-pheffing besloten. Er waren vier tegenstemmers. Het besluit wordt met ingang van 1 mei 1966 van kracht. Men voegde er evenwel aan -toe dat met de persoonlijke belangen van de vicaris, mejuffrouw E. A. Bos rekening zal worden gehouden. Dit houdt o.a. in dat de termijn met een of twee maanden kan worden ver lengd. Ten spoedigste zal het ministerie van -predikanten zich erop beraden, hoe het pastorale werk in 's Grarveland onge hinderd voortgang kan vinden. Bij de rondvraag werd door enkele leden teleurstelling en misnoegen geuit over het door de centrale kerkeraad ge nomen besluit. Wij ontlenen een en ander aan De Zondagsbede van 28 januari. Een ring met brillant betekent zoveel voor een vrouw. Het is een symbool van liefde en geluk, het mooiste geschenk dat u haar kunt geven.En (prettige bij komstigheid!) het is tevens een stukje familiebezit dat altijdzijn waardehoudt. "Veronique". 1 brillont 210.- '"Gracioso". 1 grote en 5kieinebrilianten 695.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN S2 tel. 116670 filiaal; oostzeedijk 155-157. rotterdam (Van een medewerker) SCHIEDAM De chr. vereniging voor llchamenlijke oefening .Juliana" heeft een folder het licht doen zien waar de leuze op staat: „T.V. is zilver, sport is goud". Het accent wordt in deze uit vier pagina's bestaande folder gelegd op het feit, dat de tijd van zwoegen en zweten voorbij is en dat dc Nederlander anno 1966 de dingen op de juiste waarde weet te schatten. De machine komt de mens te hulp, de auto en bromfiets maken het lopen meer en meer tot een excentrieke be zigheid en de robots zijn realiteit ge worden. 's Avonds rust men uit met het kijken naar de televisie. De keu ring voor de militaire dienst schijnt uitgewezen te hebben, dat de conditie van de doorsnee Nederlander slecht is en steeds verder achteruit gaat. Er wordt op gewezen dat het in condi tie zijn een gezond iets is en dat dit inhoudt: veerkrachtig en energiek zijn, incasserings- en aanpassingsvermogen be zitten. Een gezonde geest in een gezond lichaam! Zij die aan sport doen hebben een flinke voorsprong, aldus nog steeds de folder, die daarna wijst op de doelstel ling van „Juliana", namelijk om op ver antwoorde en prettige wijze de sport te beoefenen. Juliana heeft leden van 3 tot 60 jaar en zij beoefenen de sport voor hun ge noegen en streven echt niet allemaal naar topprestaties. Juliana telt drie afde lingen. namelijk: gymnastiek, volleybal en wandeien. Een lijstje met lesuren en de diverse lokalen geeft daarna te kennen dat over al in Schiedam mogelijkheden zijn voor leden van Juliana. Het secretariaat is gevestigd bij A. Schouten, Parkweg 233. (Van een medewerker) SCHIEDAM De heer H(erman) Planken en mevrouw K. IManken-Vink hopen 16 februari hun 55-jarige bruiloft te vieren. De bruidegom is jarenlang iid geweest van het CNV en heeft daarvan reeds diverse onderscheidingen ontvan gen. Hij is 19 jaar. Mevrouw Flanken is 74 jaar. Sursum Corda: Pers. Ver. Palthe, con tactavond, 20. Irene: Schied. Filmclub, contactavond, 20. Chr. Soc. Belangen: Retorica, spreken in het openbaar, 20. Irene: De Druiventros, dansavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 01898 - 6619. Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- straat 139, -tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en GT. 269280. Apotheek: C. I. Jansen, Swammerdam- singel 41, -teL 264971. (Vaneen onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Staatkundig Gere formeerde Partij, afdeling Schiedam, hield dinsdagavond in het Gereformeer de Jeugdhuis aan de Lange Haven haar 43ste jaarvergadering. De voorzitter, de heer L. H. Knipscheer constateerde in zijn breedopgezet openingswoord overal ontkerstening, niet het minst,op het poli tieke erf. „In de christelijke politiek een steeds meer afglijden van het oorspronkelijke beginsel en het op één stoel willen zitten met socialisten en katholieken. Met al deze zaken mag de S.G.P. zich nu eenmaal niet inlaten. Daarom moest zij wel om principiële redenen breken met de samenwerking in Protestant Schiedam, Men beweert tegenwoordig Bij het Gemeentelijk Woningbedrijf kunnen worden geplaatst voor het schoonhouden van trappenhuizen en openb. ruimten in flatgebouwen in Groenoord. Salaris: f 485.f 647.per maand met inbegrip van de huurcompensatie. Vakantietoelage 6 15 werkdagen vakantie, deelname aan de Ambtena- renspaarregeling is mogelijk. De gemeente Schiedam is aangesloten bij het I.Z.A. Eigenhandig geschreven sollicitaties worden in gewacht bij de Directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, Lange Haven 145 te Schiedam binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie. vraagt voor het werk woningbouw Hoek van Holland- Oost Aanmelden: Directiekeet Abel Tasmanweg, Hoek van Holland (Oost). Telefoon -017472969. wel eens, dat kerk en politiek niets met elkander te maken hebben. Dit is evenwel niet juist. Kerk en politiek behoren wel degelijk bij elkander", aldus de heer Knipscheer. De heer Knipscheer herdacht enkele le den, die in het afgelopen jaar aan de afdeling zijn ontvallen. Daarnaast kon hij mededelen, dat de S.G.P. in Schiedam een aantal nieuwe leden heeft gekregen. Hij wekte de aanwezigen op tot nog meer wervingsaktiviteiten. De jaarverslagen van secretaris G. A. den Uijb die zich om gezondsheidsrede- nen bij de bestuursverkiezing niet her kiesbaar stelde, en van penningmeester D, de Ridder werden goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van de S.G.P. die binnenkort in Utrecht zal worden gehouden, kwam tersprake. Het bestuur deelde mee, dat in begin sel is besloten bij de eerst volgende ver kiezingen van de gemeenteraad met een eigen lijst uit te komen. De namen van de kandidaten worden later bekend ge maakt. Bij de bestuursverkiezing werd de heer Knipscheer inet grote meerderheid opnieuw tot voorzitter gekozen. Na de pauze'sprak de heer A. de Redelijkheid, godsdienstonderwijzer te Ouderkerk aan den IJssel een slotwoord. SCHIEDAM In Musis Sacrum is gis teravond de première gegeven van het „Bedrijfsjournaal 1965" van "Wilton Fije- noórd. Het is de veertiende maal dat de weri een film heeft vervaardigd over de werkzaamheden en hoogtepunten van het afgelopen jaar. De film wordt steeds vervaardigd door de filmdienst van Wil ton. „Bedrijfsjournaal 1965" zal tijdens ver tien feestelijke bijeenkomsten worden vertoond, in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. „Bedrijfsjournaal 1965" zal tijdens veer bedrijfsjournaal van Bronswerk Fije- noord in Musis Sacrum vertoond. Na de vertoning van de films, trad het ensemble Henk Elsink op, met Aart Baar se piano, Hans Peters gitaar en Ad Wol- ters bas. Het bruidspaar mag zich in. een vrij goede gezondheid verheugen al hebben zij in de afgelopen jaren wel ervaren dat ouderdom met gebreken komt. Wandelen is een van hun liefste -hobbies. Het bruids paar heeft elf getrouwde kinderen, ver deeld over Schiedam, Rotterdam, Alphen aan den Rijn, Santpoort en Utrecht. Er zijn 38 klein- en drie achterkleinkinde ren. De heer Planken is broodbezorger bij Van der Meer en Sahoep-geweest en was sinds 1921 penningmeester van de Chris telijke bond voor voedings- en genotmid delen. In Leerdam geboren oefende hij aanvankelijk het beroep van glasblazer uit. Later ging hij in Delft wonen en in 1906 kwam hij naar Schiedam, waar het bruidspaar nu nog woont aan de Groene- laan. Met een gevoel van gerechtvaardig de trots-kijkt Vader Planken nog altijd naar de oorkonde die hem met de gou den CNV insigne met lauwertak bïj'Zijn 50-jarig bondslidmaatSQhap werd uitge reikt.--.- .- kleedt u altijd een klasse beter! Korts Hoogstraat 11a, telefoon 6151, Vlaardingen VLAARDINGEN Dc 17-jarige Maria Kok viel dinsdagavond op de Korte Hoogstraat met haar fiets. De oorzaak t# ROTTERDAMDinsdag vierde de was een door olie glad geworden wegge- heer R. A. Berkenbosch, chef der afde- deelte. Het meisje liep schaafwonden aan ling administratie van de levensverzeke- haar been op.'Een onderzoek naar de ringsmaatschappij „Stad Rotterdam" het veroorzaker van het oliespoor heeft geen j feit dat hij 40 jaar in dienst was van resultaat opgeleverd. i deze onderneming. (Van een. onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In verband met de aardgasvoorziening in het Waterwegge bied is men op het ogenblik bezig een aardgastransportleiding te leggen van Leiden naar het Botlekgebied. De aan te leggen leiding loopt over Vlaardings grondgebied en sinds enige dagen is men in de weer om de grote buizen in de grond te plaatsen langs de Marathomveg en de toekomstige verlenging van deze weg tussen de Floris de Vijfdelaan en de Mamixlaan en de Axij Koplaan. Het kar wei zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Het leggen van de leiding naar de andere kant van de rivier zal ook nog geruime tijd vergen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vanmorgen werd in het Boerengat een drijvend 'lijk gevonden. De politie (heeft het opgedregd. Het bleek te zijn van. de 69-jarige heert A. v. d. Helm uit de Heiman Robbersstraat die reeds van voor Kerstmis 1965.werd ver mist. MEETS meer of minder rtaii de Nederlandse Vereniging Be scherming Voetgangers tikt mij op de vingers. Aanleiding is het ver haaltje over de heer Wilhelm en zijn rode zakdoek op de zebra, dat ik op 7- januari vertelde. Het be stuur van deze vereniging .schrijft dan: „Wij vinden dat dé heer Wil helm inderdaad stevig doorstapt op de zebra. Velen zullen hem zijn tempo benijden. Maar... het ziet er bijzonder onveilig uit, niettegen staande de rode vlag 'en wij_ me-, nen dat uw lezers na de publicatie van dit artikel ook kennis zouden moeten nemen van ons schrijven terwille van hun veiligheid. Het belangrijkste is namelijk dat men alvorens over te steken, stil,staat, - dus: „stoeprand stop". Dan dient men uit te kijken naar al'e kanten (links, rechts en weer links) en is er geen voertuig dichtbij (elk voer tuig heeft een behoorlijk lange remafstand) dan steekt men over terwijl men blijft uitkijken. Im mers, een bestuurder kan fouten maken evenals een voetganger. Op de foto (ik plaats hem maar weer Jan Krani) kijkt de heer Wilhelm niet uit, hij kijkt naar de grond. Dat is levensgevaarlijk. Een rode vlag wordt minder .goed gezien dan een witte doek, eri is men eenmaal op dê zebra dan kan men altijd met een zakdiek zwaai-, en. Het belangrijkste :s echter dat men het juiste moment van over steken kiest en blijft 'uitkijken (de ze zin was onderstreept in de brief Jan Krant). Een witte zak doek is een hulpmiddel bij het oversteken, maar niet voldoen de". Alsjeblieft daar kunnen meneer Wilhelm en ik het dan mee doen. En u misschien ook als u dit lesje nog niet kende. Ik geef het dan maar door, opdat men wete waar aan men zich moet houden als men oversteekt! -v DE kortste weg is niet altijd de snelste, zoals dikwijls ;in het leven. Op deze.manier eindigt de heer J. Lagendijk -uit Rhoon een brief die hij nie-stuurde naar aanleiding van hetgeen ik laatst spuide over de vertragingen die het verkeer ontmoet bij de immer draaiende spoorwegb'omen van Hil- lesluis. Die vertragende overgang is een doorn in het oog van de heer P. Verdoorn, dat" heeft u kun nen lezen, maar de heer Lagen dijk, zo heb ik begrepen, begrijpt dat niet helemaal. Hij doet „de klager" en ongetwijfeld ook ande ren daarom een praktische tip aan de hand. Hij becijferde dat de route Oran jeboomstraat - Varkenoordse brug - Hillesluis één kilometer langer is dan de Rosestraat-route. Bij een gemiddelde senelheid van 40 km/uur betekent dat anderhalve minut langer rijden (meestal gaat het trager, dacht ik). Als men 250 werkdagen neemt, is dat 750 minuten, in uren uitgedrukt 12Vi. Dus beslist geen dagen, zegt de briefschrijver uit Rhoon. Hij heeft geliik, maar de heer Verdoorn be doelde dat toch niét „precies. Hij (en met hem vele anderen) is nu eenmaal iemand die de spoorweg overgang blijft nemen. Waarom begrijp ik ook niet, maar eeri feit is een feit. Ais hij 't over dagen heeft, bedoelt hij dagen wachten en geen dagen omrijden. En aange zien er geen verbetering op til is, zal dat wachten nog- wel- even du ren, dacht ik. Misschien en ik hoop het voor hem leest de lieer Ver doom ook dit "stukje. Mogelijk gaat hij dan net zo doen als de heer Lagendijk, die dit omrijden al jarenlang doet en er kennelijk baat bij heeft. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een van' de bij hét publiek bekende figuren bij :de rechterlij. i ke macht, mr., A, HeynsiU3, zal dit jaar- afscheid nemen. -. Op zijn verzoek is hém bij koninklijk besluit niet ingang van1 september eervol ontslag verleend uit 'zijn ambt van rechter in de arrondissementsrecht bank te Rotterdam onder dankbetuiging voor de in rechterlijke betrekkingen be wezen diensten. -• - Mr. Heynsius is de laatste -jaren ,uitsluiê,ii tend werkzaam als politierechter. Hij is thans 69 jaar. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1