Rechtbank behandelde zaak Van Hoey Smith Gezamenlijk projekt Overslagbedrijf van SHV in Europoort STANK IS VERDWENEN Thomassen in Hoek v. Holland KASCULTUUR VOOR RECREATIE WEG Zes jaar voor roofmoord Gemakkelijke zege ORAWI-dames Celstraf voor berovers Deense vissers herkenden VL 153 op kleding bloedspatten? Van wie waren Straf voor zeeloods is juist Nieuwe visseizoen op 28 mei open Groot overschot bij spaarbank over januari 1 I KRITISCH BEKEKEN Mankement hij chem fabriek gerepareerd Bloedregen Raad van beroep: Mesje Getoeter Vit- s n K 956 y nE ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 3 FEBRUARI 1966 IpgS»^:" Pm» ROTTERDAM - Dirk B. wenst niet te verschijnen. Buiten aan wezigheid van de 57-jarige verdachte begint de rechtbank, na bijna een half uur in raadkamer te zijn geweest, aan de behandeling van de zaak-Van Hoey Smith, Voor de advocaat, mr. E. H. Reerink, betekent dit, dat hij de zitting slechts als toehoorder mag bijwonen en geen vragen aan de getuigen kan stellen. De belangstelling ïs enorm. De banken van de publieke tribune zijn vol gepakt met muis stil luisterende mensen en achterin heeft een nog minstens evengroot aantal met moeite een staanplaats kunnen vinden. De verdachte ontkent schuldig te zijn. Wel heeft hij, tien dagen na zijn arrestatie, tegenover de officier van justitie mr. I. H. v. d. Roemer, gezegd „dat hij het had gedaan". Onmiddellijk daarop trok hij die verklaring echter in om daarna tot zijn zwijgzame hou ding terug te keren. In verband hiermee is even gespeeld met de gedachte, om mr. Van de Roemer als getuige in deze zaak te dag vaarden. Dat is niet gebeurd. Wel heeft mr. Van de Roemer de zaak overgedragen aan zijn collega mr. A. C. v. d. Spek. klaarden later de remsporen te heb ben gezien en een boom die bescha digd was en zijn buis te bereiken. Voor hij daar iets kon zeggen en voor medische hulp was gearriveerd, overleed hij. Het was bekend dat D. B. altijd een mes bij zich had, dat hij verklaarde verloren te hebben. Getuige W. J. Lan- gendijk, opperwachtmeester rijkspoli tie, verklaart dat er wel een mespunt gevonden is. Toen zijn collega C. Mon ster, Dirk vertelde dat ze het mes ge vonden hadden, antwoordde hij: „Dat zal u eerst waar moeten maken. Dat bestaat niet". Daarop werd hem het mespunt getoond, waarop hjj zei: „Dat is niet van mij". Later, bij een ver hoor bij de officier van justitie, wilde hij zelfs niet naar het voorwerp kijken, zei ook niets of alleen „Ik weet het niet", aldus de getuige. (Van een onzer Verslaggevers) ROTTERDAM De Steenkolen Handels Vereniging wil in samenwerking met enkele andere bedrijven een reusachtig kolen- en ertsoverslagbedrijf vestigen bij de haveningang van Euro poort. Het huidige bedrijf aan de Waalhaven is verouderd en te klein geworden en door de komst van steeds grotere schepen zit de SHV als het ware te springen om nieuwe overslagruimte. OPLOSSING HOEK VAN HOLLAND Bur gemeester W. Thomassen heeft er in de buitengewone open bare vergadering die de wijk raad voor Hoek van Holland woensdagavond in hotel America heeft gehouden geen twijfel aan laten bestaan dat de tuinders on- verbiddellijk de verliezers wor den in het conflict tussen agra- tische belangen en recreatieve behoeftèn. De waarschijnlijk wat schrale troost voor de tuinders was het standpunt van de burge meester dat zij in dit conflict en de gevolgen van de aan de gang zijnde ontwikkeling billijk moeten worden behandeld. Recreatieplan Met slechts zes speelsters en zonder coach, toch Reiskosten x- mi i 11 N an. ens ren de sse tan ro les Twijfel aan geestvermogens van bosarbeider Dirk B. r.V geselschap van twee njks- 1 politiemannen komt een der getuigen, een boswachter van het landgoed „Strijpemonde", bij het gerechtsgebouw aan. Tuinders MIEMAND kan beweren dal tuinders- ka=«en poëzie in bet landschap aan- brengen." Over deze nogal boude bewerin Man burgemeester Thomassen valt te twis ten. Nog altijd maakt liet Westland met zijn glaseultuur op ons een imponerende indruk: we zien er een stuk schepping in 'bet rijke gewas dat geen mens kan laten groeien en dat ook economisch van betekenis is. Een rei» door het Westland is voor ieder die I; dit mag zien, zelfs al is hij stadsmens, ze- I; ker geen deprimerende bezigheid. j' Overigens heeft de gemoedelijke cause- v rie die de Rotterdamse burgemeester gis- trravond te Hoek van Holland hield maar vieinig licht gebracht in de problematiek van dit stadsdeel. 1 Het meest geldt dit de tuin- I» ders, die nu nog nimdet dan vóór - het bezoek van 2 de burgemeester i vieten wat er bo- veii hun hoofd hangt. Hét pro vinciale rccrca- tieplan zal ongetwijfeld in een grote be hoefte voorzien, maar meer en meer rijst de vraag wat de realisering van dit plan voor de tuinder», zowel in De Hoek als in bet Westlund en in de zogenaamde B-drie hoek, gaat betekenen. De heer Thomassen heeft o.a aangevoerd dat één hectare industriegrond aanzienlijk meer geld opbrengt dan één hectare agra risch land en dat ons land met zijn sterk toenemende bevolking dat meerdere geld hard nodig heeft. Duidelijk is dat hiermee een heel ander probleem werd aangesne den; ia het betoog van de lieer Thomassen ging het hoofdzakelijk om recreatie- en niet om industriegrond. Wij zijn voorstanders van meer, van veel meer ïecreatiemogelijkheden in Zuid-Hol land. Als dit voor de tuinbouw offers met zich brengt, willen wij die slechts node brengen. Maar liet is van gewicht dat de be- langhebbende tuinders niet alleen naar s reclit en billijkheid worden behandeld, maar ook tijdig welen waar zij aan toe zijn. Tien getuigen, van wie er twee niet kwamen, zijn gedagvaard om ver klaringen af te leggen met betrek king tot de gewelddadige dood van de rijke Rotterdamse reder James van Hoey Smith, die op 26 mei van het vorig jaar in de bossen van zijn landgoed Strypemonde te Rockanje met messteken om het leven werd gebracht. Hij slaagde er nog in zijn auto te besturen getuigen ver- (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM De kwalijke geur, die deed denken aan „kaiteurine" ts ver dwenen. Zoals dinsdag gemeld, plaagde deze stank, afkomstig van de Chemische fabriek „Vondellngenplaat", een groot ge bied. Met name in Vlaardingen was deze stank bijzonder hinderlijk, maar men had last tot in Den Haag toe. Het is het bedrijf gelukt het defect aan de Installatie op te sporen, en te verhel pen. Gebleken is dat het hier ging om dodecyl-mercaptaan, dat o.a. wordt toe gepast bij het vulkaiuseren in. de rub berindustrie. Men hoopt dat er zich niet opnieuw storingen zullen voor doen. De kans schijnt klein te zijn. De laatste dagen is hard gewerkt aan het zoeken van de zwakke plek. Zware druk van de autoriteiten en onze publi- katie van dinsdag hebben kennelijk ge holpen de leiding van het bedrijf er nog meer van te doordringen deze hin derlijke „uitwas" met kracht aan te pakken. exit 5 ZO GAAT dus binnen enkele weken de tram verdwijnen van Vooroe Putten. In het gehele Rijnmondgebied rijdt dan geen tram meer op de buitentrajecten, Over blijft de stadstram in zijn steeds 'i moderner vorm, die in de toekomst op geheel vrije baan nog een lang leven beschoren zal zijn. De RTM-geschiedenis op het gebied van Iramexploitatie is lang i en roemrucht. Deze maatschappij heeft dan toch maar de verdienste grote delen Van ons land te hebben opengelegd, waar de spoorwegen geen belangstelling toon den. Dat de tram het loodje moet leggen, was al jaren te voorzien. Dit vervoermid del an die vorm is met meer rendabel en bovendien wekte de tram weerstanden, werd de RTM tientallen jaren geleden met gejuich ingehaald, in deze tijd vin den velen het verdwijnen van de tram metjes een schone opruiming. Het zij zo, belangrijker is de vraag wat er voor in de plaats komt. En dan leert de ervaring reeds, dat er lang geen algehele tevre denheid heerst over de bussen. Dit vervoermiddel is sterk afhankelijk van het totale verkeersbeeld. Had de tram het voordeel van een (betrekke lijk) vnje baan, de bus moet gewoon op de weg „concurreren" en maar zien, te midden van de files zijn weg zo snel mogelijk te vinden. Nu gaat het juist om V die snelheid. Als gevolg van het onvol- doende wegennet in dit gebied kan de bus meestal niet op tijd rijden. Mede door personeelsgebrek slaagt men er met m, de frequentie sterk op te voeren. Klachten zijn er legio. Daarom is het verdwijnen van de tram geen reden tot gejuich over de hele linie. »an een afdoende service kan slechts sprake zijn, als het wegennet aan de eisen is aangepast en als de metro ook «ver voome Putten is doorgetrokken. «e zijn met het vervoer in een over gangstijd. Niemand weet hoe lang die Periode zal duren. Men kan de RTM-di- rectie en de eigenaars van deze onder neming, de NS en de gemeente Rotter dam slechts sterkte toewensen En de bewoners van het betrokken gebied be- «np en geduld. Regelmatig heeft men kolen- en ertsschepen van 65 000 ton, die geladen, echter niet direkt de Waalhaven in kun nen. Deze schepen moeten dan tijdelijk de Botlek in, waar een deel van de la ding met eigen drijvende kranen of bij andere bedrijven moet worden gelost Pas dan kunnen deze schepen doorvaren. Dat dit kostbaar en omslachtig is, is dui delijk. Eind van dit jaar verwacht de dïrek tie van de SHV dat 83.000 tonners met kolen Rotterdam zullen gaan bedienen. In verband met de grote diepgang kun nen deze schepen slechts gedeeltelijk worden beladen' f Juist voor die giganten en de komende jaren ook voor 100.000 tonners dient dus een oplossing te worden gevonden. Een overslagbedrijf dat déze schepen kan behandelen, is niet door één maat schappij te exploiteren. De SHV is daar om in onderhandeling met Frans Swart- touw en de in Rotterdam gevestigde Franse maatschapptj N.V. Manufranee (die per jaar één miljoen ton kolen voor Frankrijk in de Maasstad overslaat). De ze beide bedrijven hebben veel belang stelling voor het projekt. In Europoort zal men de beschikking moeten hebben over minimaal 1000 me ter kade, aan water met een diepte van AMSTERDAM De 19-jarige R. K. uit Haarlem en de even oude G. R. uit Utrecht zijn vanmorgen door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstal met geweldpleging waarbij hun slachtoffer, de 60-jarige koopman Arie Bom, aan de opgelopen verwon dingen overleed, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar met ter beschikkingstelling van de regering. De zaak werd veertien dagen ge leden met gesloten deuren behandeld omdat de jongelui ten tijde van het misdrijf nog geen achttien jaar waren. De rechtbank te Haarlem had hun acht jaar gevangenisstraf opgelegd. De jongens hadden op Eerste Kerst dag 1964 van het rijksjongênsinstituut in Amersfoort waar zij toen verbleven, verlof gekregen naar huis te gaan. Na een bezoek aan de woningn van. K. te hebben gebracht reden zij per brom fiets naar het centrum van Haarlem waar zij een ploertendoder kochten. Daarna bezochten zij enkele café's en reden vervolgens naar hun kennis Arie Bom in Haarlem-Oost, met wie zij een praatje maakten. Toen de man zich op een gegeven moment naar een kastje begaf vielen de jongens hem aan. Het slachtoffer werd enkele malen met de ploertendoder op het hoofd geslagen en voorts vijftien maal met een mes gestoken. 45 voet. De losbruggen of -kranen dienen minstens de dubbele capaciteit te hebben van de losfaciliteiten aan de Waalhaven, waar de SHV per jaar 6ia tot 7 miljoen ton massaladïng overslaat. De SHV-directie hoopt dat spoedig een beslissing kan worden genomen. Indien dit gebeurt, dan verwacht men over twee tot drie jaar de eerste schepen in Euro poort voor de kant te hebben. De kosten zijn voorlopig geraamd op 70 tot 80 mil joen gulden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De centrale raad van beroep heeft de twee beroeper, die wa ren ingediend door de zeeloodj G. R. uit Maassluis ongegrond verklaard. R. was voorwaardelijk ontslag aangezegd omdat hij m oktober 1963 thuis had ontbeten, terwijl hij toen een schip had moeten beloodsen. Dit schip liep daardoor een vertraging van twee uur op. Loods R. was bevreesd dat hij aan boord geen eten zou krijgen en was daar om naar huis gegaan. De centrale raad van beroep vindt dat er geen onevenredigheid bestaat tussen de overtreding, die hij als plichtsverzuim kwalificeert en het voorwaardelijke ontslag, d.w.z. een proeftijd van drie jaar. Het tweede beroep had betrekking op een straf die hem daarvoor was opge legd, namelijk terugzetting in rang tot zeeloods tweede klas voor een periode van zes maanden, zonder vermindering van bezoldiging wegens het onjuist invul len van een loodscertificaat. Deze straf ls, aldus de raad, terecht opgelegd. DEN HAAG Zaterdag wordt het vis seizoen 1966/67 geopend, en dus zuet op woensdag 1 jum. Dit heeft de minister van landbouw en visserij besloten. Hu wil hiermee de zeer vele hengelaars en andere beoefenaren van de visserij tege moetkomen door ook dit jaar de opening te verschuiven naar de voorafgaande vrije zaterdag. Minister Biesheuvel maakt dit reeds thans bekend, omdat hengelaars en vissers voor deze vier dagen eerder vissen de visacten of bijdragsbewijzen (voor het vissen met een gewone hengel) van het tot 1 juni lopende seizoen 1S65/66 nodig zullen hebben. Zij dienen deze documen ten dus te bewaren om desgevraagd acte of bewijs tijdens het vissen te kunnen tonen. Het visseizoen voor de speciale hengel wordt als gebruikelijk pas 1 juli geopend. Dit betekent dat een snoek die aan de gewone hengel voor 1 juli zou worden gevangen, onmiddellijk en in hetzelfde viswater moet worden terug gezet. Op B.'s kleding, vooral op zijn overall, werden honderden bloedspatten en een s-iatal bloedvegen gevonden, afkomstig van mensenbloed. Naar dr. A. H. "Witte (49), adjunct-directeur van het gerechte lijk laboratorium in Den Haag en prof. dr. W. Froentjes, directeur van dit labo ratorium, verklaren kon niet met zeker heid worden vastgesteld of dit bloed van het slachtoffer dan wel van hemzelf was. Beiden behoorden tot een algemeen voor komende bloedgroep. Prof. Froentjes achtte het bijzonder weinig aannemelijk dat het bloed van de verdachte afkomstig is. „Wij kun nen ons niet voorstellen dat het af komstig is van verwondingen die D. B. zichzelf heeft toegebracht", aldus dr. Witte. Enige hilariteit in de gespannen luiste rende zaal veroorzaakte de volgende ge tuige, de 69-jarige C. Hartog. „Ik ben geen ploegbaas", vertelt *U allereerst. was in speciale dienst bij meneer Van Hoey Smith." „Wat is uw beroep dan T" vraagt de president, mr. A. R. Jolles. „Nou eigen lijk niks", antwoordtde man, maar na enig heen en weer praten houdt hij het op assistent van de bosbaas. President: „Hebt u -destijds de waarheid gezegd Getuige: „Voor de volle honderd pro cent, meneer" De heer Hartog heeft 's ochtends met de 'heer Van Hoey Smith gesproken over tiet werk voor die dag. Het was de bedoeling dat hu na eerst een ander karweitje te hebben opgeknapt, Dirk B. zou assisteren. wit". Over het mes verklaarde hij, dat praktisch iedereen daar in de buurt zo'n puntig exemplaar bezat. Er waren moeilijkheden om een salaris- kwestie, vertelde de getuige. „Maar me neer Van Hoey Smith heeft nog nooit iemand tekort gedaan", aldus Hartog. Op de publieke tribune wordt instem mend geknikt. Politiearts Meijboom constateerde dat B. op zijn mg een schrammetje had dat hij waarschijnlijk heeft opgelopen aan een doornige struik. Hij had de verdach te na het ongeval onderzocht en vond hem zeer gespannen. „Zou ik naar Dirk toegaan?" vroeg 6$ zijn werkgever. „Nee, ik zal zelf naar Dirk toegaanwan t ik wil hem nog even spreken", antwoordde de reder. Een half uur na die tweede keer, hoorde hij een luid getoeter bij het landhuis. Hjj ging er heen en kwam toen tot de afschuwe lijke ontdekking, dat Van Hoey Smith dood was. Diens echtgenote vroeg hem, het per soneel te waarschuwen. Dirk B. was niet op de plaats waar Hartog hem ver moedde. Na lang zoeken vond hij hem in een sloot waar hij aan het werk was. „Is meneer vanmorgen bij je geweest, Dirk" vroeg hij. „Nee, ik heb hem niet gezien", antwoordde D. „Me neer is dood", zei Hartog daarop. „Daar reageerde hij eigenlijk heel weinig op", aldusde getuige. „Hij werd wel Na het verhoor van J. M. te Grooten huls (jachtopziener) en C. F. A. Kanters, adjudant rijkspolitie te Den Haag, waarin ojn. technische details ter sprake kwa men, volgde getuige A. Koster, werkzaam zij de centrale technische opsporings dienst. Hij heeft de punt van het mes onderzocht cn kwam daarbij tot de con clusie dat het zeer waarschijnlijk be hoorde bij een uitbeenmes, zoals slagers gebruiken. Hij had een gesprek gehad met winkelier Dijkman, die jarenlang aan B. artikelen verkocht, zowel voor de bos arbeider zelf als gereedschap voor diens werkgever. De heer Dijkman kon echter niet met zékerheid zeggen of de mespunt afkomstig was een exemplaar wat hjj aan B. had verkocht. Als getuige a decharge was gedagvaard öe heer J. Kloppert (51), chauffeur-huis knecht in dienst bij Van Hoey Smith. Op de dag van het drama was hij vrij. Hij heeft drie weken tevoren aan B. een mes je gevraagd. Die toonde hem daarop een klem formaat broodmes. „Zoiets", wijst de getuige en geeft een lengte aan van 25 centimeter. „Het liep uit in een stompe punt." „Noem je dat een mesje?" had hij Dirk gevraagd die daarop maar eens lachte. De getuige heeft bij de palitie een mes gezien dat bij de gevonden punt behoord kan hebben. „Dat leek niets op het mes dat Dirfk liet zien, ook de pnnt niet." Hij weet niet of Dirk nog~meer messen bezit. Hoogstwaarschijnlijk was Dirk B. al jarenlang ernstig gestoord, zegt prof. dr. J, Kloek, geneesheer-directeur van de observatiekliniek te Utrecht. Dirk B. heeft buitengewoon goed kans ge zien zijn geestelijke afwijking jaren lang verborgen te houden. Prof. Kloek durft niet met zeker heid te zeggen of B. ten aanzien van het delict volkomen ontoerekenbaar is, maar hij acht hem in ieder geval zeer sterk verminderd toerekenings vatbaar, en de verdachte hoort vol gens hem thuis in een psychiatrische inrichting. Hij zal daar lange tijd moe ten worden verpleegd en ten minste enige jaren van dag tot dag worden geobserveerd. De verdachte heeft op 3 juni tegenover officier van justitie mr. Van der Hoeven verklaard: „Ik heb het gedaan. Ik was aan de voor kant. Meneer kwam eraan en stap te uit zijn auto. Ik heb het met het mes gedaan dat ik in de rechter zak van mijn overall had.'4 Op 4 oktober gaf hij tegenover de rechter-commissaris toe, dat hij dit woor delijk zo had gezegd. Later noemde hij dit een leugentje om bestwil. Gevraagd naar zün mening hierover, antwoordde prof. Kloek dat bij een gees telijke gesteldheid als die van B. mogelijk is, dat hjj de realiteit en de vervalsing daarvan naar willekeur met elkaar kan verwisselen. Kans op genezing acht h(j vrijwel uitgesloten. Om half twee werd de zitting geschorst (Van een onzer verslaggevers) Als sluitstuk ran een officieel bezoek -aan Hoek van. Holland, dat korte visites 'bij de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Hudig en Pieters en de Chemische Indus trie Synres en een kleine excursie naar Ide verlaten kampeerterreinen omvatte, 'was de Rotterdamse burgemeester de ere gast van de wijkraad. Voorzitter A. fLems gaf een, interessant stukje Hoekse historie weg en had uiteraard een ver langlijstje, maar in zijn toespraak kregen waardering en lof voor het gemeentebe stuur toch het accent Een heel ander geluid kwam er echter van het lid van de wijkraad L. van der Houwen (ar.), die sprak over grote ongerustheid bij de tuinders inzake hei nieuwe bestemmingsplan: „De gemeen te oefent zeggenschap uit over gronden die niet eens naar eigendom zijn". Hij pleitte ook voor de belangen der volks tuinders en verweet Rotterdam in het algemeen dat het zonder enig overleg met Hoek van Holland over haar belan gen beslist: „Be wijkraad wordt veelal voor voldongen feiten gesteld en in Rotterdam loopt alles even stroef'. Nadat de burgemeester van de heer Van der Houwen een fruitmand van de «Hoekse tuinders had aanvaard constateer de hij met genoegen dat er ondanks alle -aangehoorde klachten in Hoeka van Hol land, nog geen afscheidingsbeweging aan de gang is. J>URGEMEESTER Thomassen u krijgt een Hoekse fruitmand van wijkraadslid v. d. Houwen. Links wijkraadsvoorzitter - A. Lems, rechts dr. L. Les, hoofd afdeling algemene zaken. heden geven. Wel wist hij dat de plan nen die binnenkort in de desbetreffen de commissies m behandeling komen het strand niet aantasten. De bal dat Rotterdam zonder overleg met De Hoek over het dorp beslist kaatste de heer Thomassen gemoede lijk terug met de opmerking dat nog nooit één wijkraad heeft verzocht de belangen van zijn wijk in de gemeente raad te komen verdedigen. Bovendien is de Rotterdamse ambtenaar voor de wijkraadszaken een man uit Hoek van (Holland! Voor de positie van de Hoek, zowel wat betreft de leefbaarheid m het alge meen als wat betreft de situatie waarin de tuinders verkeren, toonde de burge meester begrip. In zijn vlotte causerie ging hij in op net probleem van overbe volking en industrialisatie. In dit ver band bracht hij het provinciaal recreatie- iplan ter sprake waarin hij bepaald gun- (stige perspectieven zag. De heer Thomassen zei er zich over te hebben verbaasd dat overal waar in Rotterdam de stad ophoudt de kaseul tuur begint („Voor stadsmensen is het een zeer deprimerende bezigheid om van Den Haag via Naaldwijk en De Lier naar Maassluis ie rijden. Niemand kan beweren dat kassen poëzie in het landschap brengen"). Doelend op de realisering van het provinciale recreatieplan zei de burge meester dan ook dat de tegenstelling agrariërs - recreatie een duidelijk con flict zal worden, maar hij achtte het de vraag of de agrariërs daarbij be deeld worden. Hij betoonde zich voor stander van een billijke behartiging van hun belangen en zei «daarmee goe de ervaringen te hebben. Over de ontwikkeling van „het zeefront" van Hoek van Holland als badplaats kon de burgemeester nog weinig zeker- DELFT De Orawl-dames boekten dinsdagavond in de overgangsklasse hun derde overwinning In successie. Nu was het Delftse C.S.VB. het slachtoffer. De Dordtse dames trokken met precies zes speelsters, zonder coach, naar Delft. Orawi was snel gcacc lematisce rd en had weinig moeite met haar tegenstandster. Vooral mej. M. Crezee die in de verdediging goed op dreef was, Inspireerde haar medespeel sters tot goed spek De eerste set namen de Delftse dames al snel een 51 voorsprong, maar dit ont moedigde het Orawi-team niet Zij liepen uit tot 610, daarna was het snel beslist 9—15. In de tweede set werd een wisselend spelbeeld. Eerst nam Orawi een 0—3 voor sprong, C.S.VB. liet het er niet bij zitten, kwam terug liep zelfs uit tot 138. Mevr. A. Romein-Kerkhof serveerde Orawi naar 1313, daarna ging de serves over, maar C.S.V.D. profiteerde er niet van, Orawi kwam op 13—15. De laatste set werd 215. Er waren wel veel serveerbeurten voor nodig, maar de overwinning kwam niet meer itt ge vaar. Een nuttige 30 overwinning die Orawi een goede plaats in de middenmoot geeft. (Van onze rechtbankredactie) D OTTERDAM De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag twee inwoners van At- de Maasstad, de 32-jarige C. H. L. en de 29-jarige H. de R-, wegens diefstal met geweld conform de eis veroordeeld tot gevangenisstraffen van resp. twee en een half en drie jaar met aftrek van voorarrest. bi de avond van de eerste oktober van het vorige jaar, beroofden zij een 43-jarige Rotterdammer van een portefeuille met enige honderden guldens, nadat zo de man hadden neergeslagen. Het slachtoffer had kort tevoren ta een bar aan de Westzeedijk kennis gemaakt met een jonge vrouw. Toen h(j met haar de bar verliet, werden zij gevolgd door L. en De B. De Rotterdammer werd door deze twee aangevallen en beroofd, nadat hij met de vrouw op een bankje was gaan zitten. tita De gemeente Breda zal prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg twee kandelaars en een legpenning van deze Brabantse Oranjestad als huwelijksgeschenk aanbieden. De cadeaus zullen worden vervaardigd door een Amsterdamse juwelier. Q Een honderdtal verpleegsters in het ziekenhuis van Bishop's Stortford in Engeland is woensdag voor een etmaal in hongerstaking gegaan omdat naar hun mening het ziekenhuisvoedsel te vet is. Het bevat voorts te veel zet meel en te weinig proteïne. Een. zaak die wijkraadsvoorzitter Lems zwaar ligt is het feit dat kinderen die buiten Hoek van Holland voortgezet onderwijs genieten hoge reiskosten moe ten maken zonder dat daar een tegemoet koming tegenover staat. Een enquête heeft uitgewezen dat de ouders gemid deld 25 per maand aan reiskosten beta len. De burgemeester dacht dat dit een on oplosbaar vraagstuk was, maar de wijk raad moest het maar eens met wethou der Langerak bespreken. Voor de overi-' ■ge wensen en verlangens verwees de bur gemeester de wijkraad naar wethouder Bavinck en hij constateerde dat de heer Van der Houwen dan In ieder geval poli- Hek dicht bij huis blijft v Voor de buitengewone wijkraadsverga dering bestond grote publieke belangstel- ling en na de sluiting hebben veel verte-, genwoordigers van plaatselijke kerken,.., verenigingen en maatschappelijke en cul turele organen met de burgemeester ken nis gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) i UMUÏDEN De zeven Deense- vissers uit Esbjerg die de treiler VL 153 Liesjë en Kutger van een aanvaring met .de Deense kotter Minne Mona beschuldigen blijven hun bewering handhaven. Toen de Denen woensdagmorgen op de kade van de IJmuidense haven het schip, waarvan de kentekens gecamoufleerd wa ren, zagen, herkenden zij het onmiddel lijk. Zowel Henry Sorensen, de enige overlevende van de Minne Mona, als de andere Denen blijven dan ook bij hun oorspronkelijke verklaringen. Twee feiten doen echter enige afbreuk aan de waarde van de herkenning: de kentekens van de VL 153 waren slechts provisorisch met een. visnet gecamou fleerd, zodat zij met enige moeite zeer goed leesbaar waren. Bovendien was de Liesje en Rutger gisteren het enige visscherschip van dit type en formaat in de IJmuidense haven. De politie in IJmuiden heeft de heer Sorensen gisteren in een afzonderlijk gehoor genomen. Evenals hun Vlaar- dingse collega's weigerden de IJmui dense politiemannen elke informatie. Het justitieel onderzoek duurt voort. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de eerste maand van het nieuwe jaar werd bij de Spaar bank te Rotterdam rond ƒ24.7 miljoen ingelegd. Dat is ƒ3.1 miljoen meer dan in januari 1965. Terugbetaald werd ƒ18 miljoen, dat is ƒ2 miljoen meer dan vo rig jaar. Het spaaroverschot bedroeg dus ƒ6.7 miljoen welk bedrag het overschot van januari 1965 met ƒ0.9 en dat van. december met 5 1 miljoen overtreft.. Hiermee is het tegoed van 547.412 spaarders verder gestegen tot ƒ480.6 mil joen. DU is ƒ52.6 miljoen meer dan vorig jaar om. deze tijd. Ia de afgelopen maand brachten leer lingen van 414 scholen ƒ718® bijeen. Met behulp van spaarbusjes werd ƒ506.000 gespaard. DONDERDAG 3 FEBRUARI 1916 Een moedig man. Men schrij'ft uit Monnikendam: Velen zjjn reeds genoemd in verband met den watervloed. Toch mag nog wel een met bijzonderen lof vermeld worden voor zijn gedrag in den storm nacht zelf. Nanning de Vries, van Kat- woude, met de dijkwacht belast, is op 't oogenblik van de doorbraak ter nauwernood aan den dood ontsnapt. Te. paard is hij door 'n diepe kolk heen- gekomen en is daarna allen die gevaar liepen en die hij bereiken kon, gaan waarschuwen. Toen hij langs 'n grooten omweg op het pnnt van uitgang bij zijn woning was teruggekeerd, was het te' it nog iets te redden. Zoo heeft hij' alles ter wïüe van anderen verloren. Als een flink man heeft hij dadelijk werk gezocht en verdient hij zijn brood weer. Maar indien één volledige schade vergoeding voor zijn vee toekomt, dan is hel deze jonge man. f, •v K

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1