Heeft VI153 schuld aan ondergang Deense kotter? Autoriteiten zoeken naar bewijzen WW HUNTER Bejaardentehuizen niet veilig genoeg? Man kondigde moord aan BH BLUSSEN BRAND GASFLES ONTPLOFT mw$mê mtm PROFICIAT! Nieuw is de sigaret, nieuw de zachte melange, nieuw het pakje... Hunter 25! Steek ze op zak, haal ze in huis alle 25 tegelijk. Vaak niet eens eigen kamer Bejaard echtpaar aangereden, vrouw later overleden Zes mannen als door wonder gered Tientallen ruiten gesprongen Dode en gewonde bij aanrijding MYSTERIE NINA MONA DUURT VOORT GS-LLD VAN PRAAG Politie vindt brief hv. ROTTERDAMMER DESKUNDIGEN BEWIJZEN SCHADE DEN HAAG jaardentehuizen in mm SMS4*"8* 3 Wmm WSËÊ jm WM. Witte vlam BIJSTANDSWET Inwerken Wankel I J Spontaan A 1 ■i •Nx Pagina 3 ZATERDAG FEBRDARI J966; Is de "Vlaardingse treiler Liesje en Ruiger schuldig aan het vergaan van de Deense kotter Nina jyiona? Deze beklemmende vraag heeft in de afgelopen week velen bezig gehouden. Helaas' is het opluchtende antwoord niet gekomen. Het ziet er zelfs naar uit dat hierop nog geruime tijd zal moeten worden gewacht. (Van een onzer redacteuren) VLAARDINGEN Op de bodem van de Noordzee, ergens in de buurt van de Noord-Friese eilanden ligt het wrak van een houten kottertje. Het was eens het Deense vissersscheepje Nina Bïana dat bijna drie weken geleden zonk tengevolge van een aan- %'aring. Het scheepje had een driekoppige bemanning. Twee vissers stierven de verdrinkingsdood. Alleen de 35-jarige Henry Sprensen uit Esbjerg werd gered. FTELK ander schip botste op woensdag 19 januari op het outen Deense kottertje? Welk ider schip vermorzelde de Nina ona en voer toen kwasi-„recht- or-zee" door? Wie is de kapi- gezagvoerder, stuurman of t zijn functie dan ook zijn mag, i menselijkerwijs gesproken ^prakelijk is voor de rouw in minste twee Deense gezinnen? Vis enijre overlevende vin de verga- Nina Mona meent Henry Sorensen pet te kunnen weten. Hij zegt: „Het fes de VL 153 Liesje en Rntger die ons in de grond boorde". 'nmogelijk, zegt Willem Roos, de Scheveningse schipper van de Vlaar dingse motortreiler. Onmogelijk, zeg gen ook de twaalf bemanningsleden van de Liesje en Rutger. Tolkomen zeker van hun zaak, en dus I van hun onschuld, hebben zij dins- 5 dag op basis van vrijwilligheid mee- i gewerkt aan een onderzoek van de Vlaardingse recherche. De Scheve- ningse vissers togen naar de Haring- stad, waar hun rederij is gevestigd: de voormalige G. Kornaat's Handel- maatschappij N.V., ongeveer een jaar geleden opgenomen in het grote Vlaardingse rederij concern Kwakkel stein. Het doel van hun komst naar Vlaar- ingen was Sorensen een kans te ge- m zo mogelijk een' of meer van Ie opvarenden te herkennen. NE DEEN bracht kwam niet alleen. Hij een aantal deskundigen nee en zeven collega-vissers van ande- se Deense kotters, die op het moment pn de aanvaring in dezelfde buurt Veren en op grond daarvan als getui- en meenden te kunnen optreden. De uitslag van deze confrontatie is nog steeds niet helemaal duidelijk. - „De meerderheid van de Denen heeft de bemanning van de Vlaar dingse treiler niet herkend", zei inspecteur van gemeente-politie L. van Slooten. Maar hij zweeg verder in alle talen toen de Rotterdamse officier van justitie mr. J. D. de Jong hem onmiddellijk daarna een spreekverbod oplegde. 3e volgende dag (woensdag) maakten de Denen in gezelschap van inspec- teur Van Slooten de reis naar IJmui- den. De VL 153 ligt daar op last van de autoriteiten nog steeds in de Ha ringhaven aan de ketting. Voor het bezoek van de Denen was het kente ken van het schip met een visnet bedekt. „Wijs hem maar aan", zei scheepvaartinspecteur M, Berlage te gen Sorensen. De Deen faalde niet! Op een afstand van driehonderd me- a ter wees hij van de overkant van de haven de Vlaardingse trailer aan: „Dat is het schip dat op ons kotter, tje voer .en toen zijn weg vervolgde". De andere Denen bevestigden de aanwijzing ,van SfSrensen. „Het is niet waar", hielden schipper Roos en zijn mannen vol. „Het is wel waar", zeiden de Denen! "pR IS nog meer. Er zijn tekenin- gen. Tekeningen van Deense make lij, die volgens de Denen kloppen en die volgens de Vlaardingers ni'et juist zijn. Er zijn verfsporen en een splin tertje ut, gevonden op de boeg van de Liesje en Rutger. Dr. A. H. de Witte van het Gerechtelijk laboratori um in Den Haag zoekt uit of deze vondsten op een aanvaring met de Ni- na Mona kunnen duiden. Er zijn rap porten van Deense en van Nederland se instanties. Het dossier van inspecteur Van Slooten groeit. Van de stukken uit De nemarken moet nog een gedeelte wor den vertaald. Zodra dat is gebeurd gaat het hele dossier naar de officier van justitie in Rotterdam. De Deense vissers en hun deskundi ge adviseurs, die voor hun bezoek aan Nederland in Rotterdam hebben gelo geerd, zijn donderdagmorgen naar hun land teruggekeerd. Terug naar Esbjerg zonder de uitslag die ze zo graag hadden meegenomen. Terug naar Esbjerg met dezelfde of mis schien nog grotere gevoelens van te leurstelling en wrok. TTOE zal het brandende vraagstuk -hh worden opgelost? Welke instantie zal „het bewijs" leveren? Intussen blijft de VL 153 in IJmui- den aan de ketting. De rederij en de bemanning zien slechts toe. Gelukkig voor de rederij valt de schade die zij lijdt omdat het schip niet kan uitva ren wel mee: in verband met een mo torreparatie zou het schip toch onge veer zes weken uit de vaart zijn. In Vlaardingen deden gisteren ge ruchten de ronde dat een van de Sche- veningers bij een nader verhoor „door de mand gevallen" zou zijn. Poli- tie-inspecteur Van Slooten-heeft dat ten stelligste ontkend. De officier van justitie mr. Dè Jong verwacht dat het onderzoek nog wel drie weken in beslag kan nemen. Tot zolang blijft er span ning en angst. Tot zolang blijven de vragen onopgelost. Tot zolang blijven verdachtmakingen en ver denkingen bestaan. Het mysterie van de-ondergang van het Deense kottertje Nina Mona uit Esbjerg duurt voort! En natuurlijk bliift de Hunter King Size en de Hunter Fitter Spookachtig speelden, vraatzuchtige vlammen hun spel met de loods aan de Rotterdamse Renkumstraat. De brandweermannen moesten het ge bouw aan het vuur prijs geven, toen gasflessen explodeerden. „In vele be de provincie ROTTERDAM De politie heeft be wijzen gevonden dat de 25-jarige service monteur F.E.R. die donderdagavond heeft geprobeerd zijn voormalige verloof de (de zeventienjarige A.H.) te vennoor den dit met voorbedachten rade heeft gedaan. Dit althans zou blijken uit een brief die hij aan kennissen had gestuurd. De politie heeft de brief in beslag geno men. ROTTERDAM Op de Groene Hil- ledijk is vrijdagavond op een over steekplaats een bejaard echtpaar aangereden door een bestelauto. De 67-jarige mevrouw A. Heck-Huizer is later in het Dijkzigtziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Haar zeventigjarige echtgenoot kreeg een beenbreuk en een hersenschudding. De VL 153 in de haven. Heeft de bemanning van dit schip sch-uld aan de ondergang van de Deense kotter Nina Mona? PttSfSJ «V /'4 (Van «en onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vier brand weerlieden en twee persfotografen zijn vrijdagavond als door een wonder niet getroffen door stuk ken van een uit elkaar springende zuurstofeylinder. De enorme klap' die aan de ontploffing gepaard ging was in heel Rotterdam te ho ren. De geweldige tientallen me ters hoge steekvlam zette de he mel boven de plaats van het on geluk een ogenblik in een hel wit licht. Tientallen ruiten van woningen aan de Gordelweg en Statenweg zijn ge sneuveld. Honderden mensen gingen onmiddellijk na het gebeurde de straat op waardoor zij de weg versperden voor wagens van brandweer, politie en ambulances. Het geheel zag er daar door bepaald paniekerig uit en al snel deed het gerucht de ronde dat op het stuk grond achter het voormalige Gel derse dorp en voor de spoorbaan een straaljager zich in de grond zou heb ben geboord. De gasfles lag in een bouwkeet van de N.V. Spoorwegopbouw die daar bezig is met voorbereidend grondwerk in ver band met de aanleg van een rijksweg. Om tien over half .elf is er in die keet door onbekende oorzaak brand ontstaan. Het ging allemaal vrij snel want de G12 moest zelfs door de vlammen rijden. Met twee stralen water pakten vier brand weerlieden het vuur aan om te proberen een aangrenzende keet te bewaren. Toen bleek dat daarin vaten olie en benzine lagen, .werd tniddenalarm gegeven. Dat was net gebeurd, toen de fles ontplofte. „Ik zag een witte vlam. Ik deed mijn ogen dicht en liet me plat op de grond vallen", zei een van de vier, en een ander: „het leek een enorm flitslicht, alsof een lichtende bal in de lucht bleef hangen". De vier brandweermensen waren de onderbrandmeester H. Maliepaard en P. C. Gasnderse en de heren Groeneweg en Kloppenburg. Noch zij, noch de twee persfotografen Henk Hartog en Ton den Haan werden gewond. - De fles was enkele meters weggesla gen. Van de .keet. was niets meer over. Snel werd gezocht naar andere flessen, maar die waren er gelukkig niet. De andere schuur met de olie en de benzine bleef gespaard. Even werd nog gedacht dat een waker in de uitgebrande schuur zou zijn ge weest, dat bleek later niet het geval. Het vuur was snel geblust met twee stralen lage- en een straal hoge druk. De oorzaak is onbekend. De schade is nog niet te Schatten. Intussen waren bewoners, geassisteerd door brandweermensen, ibezig hun ramen provisorisch met lappen plastic en hou ten platen te dichten terwijl de straten van glasscherven werden gereinigd. Van de brandweer waren uitgerukt (in volgorde van aankomst) G12, eenheid 223, A 12, M 2 en een eenheid 224. Onder brandmeester Gaanderse had de leiding. Een sneltrein was juist de plaats op enke le meters gepasseerd toen de fles de lucht in ging. Zuid-Holland laat de veiligheid veel te wensen over. Speciaal met de brandveiligheid is het onbe vredigend gesteld." Dit heeft pro fessor dr. J. P. van Praag (soc.) uit Voorburg, lid van Gedepu teerde Staten, gistermiddag ge zegd tijdens de voortgezette be grotingsvergadering van de Pro vinciale Staten van Zuid-Holland. Ook wal het „minimaal comfort" aangaat,voldoen niet alle tehuizen aan de eisen, die daaraan volgens de nieuwe wet op de bejaardentehuizen gesteld mo gen worden. Er zijn nog tehuizen, aldus professor Van Praag, waar de bejaarden niet over een eigen „hokje* 'beschikken, om van kamertjes maar niet te spreken. Er doen zich ook gevallen voor, waarbij dc bejaarde wei een „hokje" heeft, maar waarin geen licht of lucht kan toetreden, zo vertelde de gedeputeerde. Hij kon iets opgewekter meedelen dal er hard naar wordt gestreefd de huisves ting van de bejaarden omhoog te bren gen. Bovendien herinnerde hij de staten leden aan het grote aantal nieuwe tehui zen dat in de provincie wordt of is ge bouwd en waarbij voldaan wordt aan de modernste eisen. In een uitvoerig betoog over de algeme ne bijstandswet merkte gedeputeerde Van Praag op,, dat hij .weinig verwachtte van de „.publicatie var» .de bijstandsnor men, die ,de gemeenten voor .de uitkering toepassen. Op grond van de ervaring die Gedepu teerde Staten inmiddels hebben opge daan bij de behandeling van bezwaar schriften, zei hij, dat de materie vaak zo moeilijk is, dat de bijstandzoekenden veelal bij benadering niet kunnen zeggen welk bedrag ze nodig hebben. Het valt in vele gevallen zelfs niet eens mee om achter de nood van de mensen te komen, aldus professor Van Praag. Hij suggereerde dat men zich in elk geval van beroep zou verzekeren van de hulp van een maatschappelijk werkster of vakbondsbestuurder, die de belangen van de bijstandzoekende zouden kunnen bepleiten. EtBERGEN Op de Groenloseweg in Eibergen is de 60-jarige landbouwer H. J. Prinsen, 'toen hij wilde oversteken door een auto aangereden en op slag gedood. De bestuurder van de auto verloor de macht over het stuur. De auto botste tegen een links van de weg staande schuur, ramde vervolgens een hek en kwam geheel vernield'tegen het naast de schuur staande huis tot stilstand. De be stuurder werd gewond. De Partij van de Arbeid bestaat volgende week woens dag twintig jaar. Ze gaat dat vieren met een grote receptie in het Amsterdamse Apollo- paviljoen. De naam is ietwat, misleidend, want zoals op elke receptie zal het daar waar schijnlijk meer dionysisch dan. apollinisch toegaan. Waarmee we maar willen zeggen, dat de meer spirituele sappen er min stens zo rijkelijk zullen vloeien als het traditionele vruchten- vocht dat de bijeenkomsten van de oude SDAP placht op te fleuren. De PvdA is immers al lang niet meer de partij-van-de- geheelonthouders. Voorzitter Tans onderstreept dat nog eens fijntjes door in het lustrum nummer van „Opinie" alvast een stevige heildronk op de twintigjarige uit te brengen: „Welaan dan, op het succes voor de tijd van nu tot de zilveren mijlpaal. Cheerio". Ook niet-soeialisten zullen woensdag handjes komen geven. Schijnheilig en onoprecht? Nee, want hoe negatief je ook mag den ken over doestelling en politiek van de PvdA, de sportiviteit ge-. biedt te erkennen dat zé kwalita tief de beste partij van ons land is. Ze onderscheidt zich door een per fecte organisatie en een surplus aan bekwame mensen, die van jongsaf aan in het politieke spel zijn getraind. Een kabinetsfomia-" teur hoeft niet met een lantarentje naar geschikte socialistische kandi daat-ministers te zoeken, want die zijn voor het grijpen, zoniet in het parlement dan toch heel dicht daarbij. Ze worden zelfs voor het ministersvak opgeleid. Dat gebeur de met de heren Den Uyl en Vro lijk, die in 1963 buiten.de socialisti sche Tweede-Kamerfractie wer den gezet om als wethouder enige tijd bestuurservaring op te doen en aldus 'rijp te worden voor een regeringspost. Een voorbeeld van hoe het eigen lijk, ook in andere partijen, zou moeten. Het ministersschap is ge woon een vak, dat. een doelbewus te scholing vooraf verlangt, d.w.z. ervaring als parlementslid en (of) bestuurder. Zeker, ook .prof essóren die zelden verder hebben gekeken' dan hun ^universitaire" neus lang was, kunnen als bewindsman- sla gen, maar meestal meer in hetver-- tellen van knappe verhalen in de'.' Kamer dan in de beheersing van het departementale apparaat." Dat laatste is voor het beleid minstens zo belangrijk. Maar het vergt, 'zo als "gezegd, voorafgaande training" en ervaring. En dus een nauwkeu rige selectie door de partijen, die straks ministers moeten leveren. De vorming van een soort scha duwkabinet voor elke partij is echt niet zo'n zonderling denk beeld. - Om bij de PvdA te blijven: niet te ontkennen valt, dat door het vertrek van de oudere garde in '63 en de verhuizing van mensen'als Vondeling en Suurhoff naar het regeringskasteel het" peil van -de - socialistische Kamerclub de laatste tijd wat is gedaald. De nieuwe lich ting is zich nog aan het inwerken, onder leiding van een niet zo erg- gelukkig opererende,fractievoorzit ter. Desondanks ligt de fractie kwalitatief nog steeds aan de kop in de Kamer. Vergeleken bij de amorfe massa KVP-parlementa- riërs" vormen de PvdA'-Kamerle- den zelfs een briljant" gezélschap.' Hun politieke gevoel en eruditie is •groter en ze verkopen hun zaken eenvoudig beier. Ze hebben Ket pa- tuurlijk ook makkelijker dan. hun KVP-coIle'ga's, warit'ze hoeven' niet (althans 'veel minder)met vleugelgevoeligheden rekening - te houden. Ook ai zijn er intern wel meningsverschillen, naar huiten weten de socialisten altijd de eenheid te bewareh. Een enkele uitzondering (de goedkeurings wet) daargelaten. Na de explosie bleef er van de loods niets meer over dan1 een troosteloze ruïne. Ondanks haar aantrekkelijkhe den heeft de jarige PvdA het mo menteel moeilijk.- En wel zo," dat de naderende feestvreugde er een beetje door dreigt te wordën ver gald. De socialistische voormannen, houden hun hart vast voor de ko mende verkiezingen, wanthet is duidelijk dat de PvdA de wind niet mee heeft. Dat is overigens niets nieuws. Al jaren loopt- het tegen. De schrik- van de verkie zingsnederlaag 1963 zit nog,in de rode benen. Maar juist nu. die schrik wat ging wijken, doen zich nieuwe complicaties voor. Heeft de steriele oppositie .van de jaren 1958-'65 de PvdA electora le windeieren gelegd, de hernieuw de deelname aan de regering dreigt hetzelfde effect te hebben, zo vrezen de opiniepeilers,van de partij. Vast staat, dat het ambitieu ze uitgavenprogram-Vondeling bij lange na niet die indruk heeft ge maakt die men ervan verwachtte. Er gaat geen „wervende werking" vanuit op de doorsnee-kiezer, die meer geïnteresseerd is' '.in zijn privé-welvaart dan in collectieve voorzieningen. Zijn. .gedesinteres- seerdheid slaat om in misnoegen als hij beseft dat de-hogere rijks- uitgaven voor gemeenschapsbe hoeften moeten worden betaald uit hogere belastingen, die resulte ren in prijsstijgingen. Daaraan be leeft hij pijn. Dé rest interesseert tegenaan gegooid moeten worden hem (helaas) niet; Het is niet prettig voor' de .PvdA 1 te moeten erkennen, dat het beleid van haar Grote Man Vondeling verre van populair is, ook bij de arbeiders. Tot overmaat van J ramp - is de PvdA in'deze situatie ook nog geroepen om de loonpolitieke boot te helpen' afhouden. Dat moet, want anders gaat het'fout met de economie. Maar electoraal zet het natuurlijk geen zoden aan de dijk. Hetzelfde geldt voor "de andere regeringspartijen, maar'die hebben niet zoalsde PvdA êen daverende, verkiezingsnederlaag te compenseren. Alsóf hiet allemaal nog niet genoeg is gaat nu uitgerë- kend de heer .Vondeling bovenop de tenen van de bouwvakarbeiders staan door hunlooneisen als 'een „schandelijke overvraging"' en 1 slechte beurt te kwalificeren!' De topman van een. arbeiderspaf-: tij 'contra arbeiders! En dat vlak voor verkiezingen. Het - is' een vreemd schouwspel! De tot voor kort' Onomstreden' positie van .Vondeling in de PvdA., 'is wankel geworden. Niet pas door, zijn recente onvoorzichtigheden, maar al eerdèr. "Veel partijgenoten vonden het al onbegrijpelijk dat hij de Kamerfractiein de steek liet om een zo impopulair departe- .rnent als dat van Financiën te gaan beheren,Ze,.hebben, verder veel moeite met de al te nadrukke lijke,, manier waarop hij sedert zijn ambtsaanvaarding aan zijn „imagè". heeft, gebouwd. Boven dien schrijven zij hem een aantal ernstige beleidsfouten toet de dub- - bele aftrekmogelijkheid voor de vennootschapsbelasting, "dfe" "(hoe": on-socialistisch!)'inkomen uit be-; zit bevoordeelt bóven inkomèn "uit arbeid,en het. belachelijke1 sys- teem van belastihgspaarbriëven. Maar de vreemdespeech.voor de socialistischestudenten heeft, -de 1 deur.dichtgedaan, Vooral de Amsterdamse fed era- tie van de PvdA, is woedend, op - .Vondeling. Ze voert nu' onder lei ding van de hoofdstedelijkewet houder W. Polak/een actie om,"de minister - te wippen als toekomstig algemeen lijstaanvoerder voor de Kamerverkiezingen,, van - volgend; jaar. Het was de bedoeling, hem als zodanig naar voren'te schuiven na de raadsverkiezingen; van meL Hij zou dan als een nieuwe-soort Drees worden gepousseerd.. .Dat gapt,dus niet door als de Amster dammers hun zin krijgen. Die wil- len weer een collectief lijsttrek kersschap, waarin Vondeling dan nog wel mee mag draaien, maar alleen in het noorden. -Voor het zuiden zou Den Uyl moeten, wor den aangewezen (vanwege zijn prachtige-plan voor Limburg), ,en, voor het midden en westen van het land „góod old" Suurhoff. Dat-zou een grote nederlaag- voor Vondeling betekenen. Maar. of de snode plannen van de groep-Polak succes zullen heb ben, hangt voornamelijk af van de stembusuitslagen in maart en mei. As die verlies opleveren voor.de PvdA, is Vondeling een serieuze kandidaat voor de functie van zon debok. Er is weliswaar heel veel moed voor nodig om hem te laten vallen,, maar. bang zijh ze niet in de PvdA. De affaire-Burger heeft dat wel uitgewezen. Het is niet leuk om onder zulke omstandigheden je twintigste ver jaardag, als partij "te moeten vie ren. De moeilijkheden, fond Vonde ling vormen-trouwens niet het eni ge beletsel voor een werkelijk spontane feestvreugde. De spannin gen over-de goedkeuringswet wer-- ken nog na en kunnen tegen de tiende maart weer opvlammen. Het linkerdeel van de PvdA is nog steeds boos over de houding van de Kamerfractie in de Bea trix-Claus-zaak, en de rechter helft (groep-Patijn) kan dé. „brief van Nederhorst" niet vergeten, „In „Vrij Nederland", de spreekbuis van de linkse PvdA-ers, worden socialistische ministers af en tóe onder vuur genomen op èen 'ma nier, die de liberale oppositiep'ers zich nauwelijks durft te veroorlo ven. - Er zullen-woensdag heel wat fo to's van feestende receptiegangers tegenaan gegooid moeten worden" om naar buiten "de illusie heel te laten, dat hef in de PvdA allemaal koek en ei is. V.> "A --f| v tLv>§i 7s*tu£m *4. ytSM caV-.-c':

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1