ROTTERDAM Nieuwe pvc-fabriek voor Shell H. K. van Minnen neemt afscheid van Y.J.G. GEMEENTE - ARCHIEF IN 1963 DRUK BEZOCHT AGENDA Fraai concert Politie Muziek Gezelschap Gerard van den Berg hoofd voorlichting in Groningen BURGERLIJKE STAM) Morgen roept de ld oh AAN JAP D I SÊt Hf Belangrijke rol in „jeugdzaken" Holy-vondster^m eolleetie Medische dienst Minister Zuid-Korea zagVlaardingse stedebouw Vrij veel belangstelling Ingenomen met benoeming Ook tweede wrak nu verzonken in Waterwegmond ^Rotterdammer Overeenstemming Excelsior N.V. en werknemers Breughel-kenner uit Schiedam won 1000 M7 A Beide teams URTTC 5-5 resultaat -uit- i 7 «rass» „Tel uit je winst79 Hf m DE KOTTEHDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 5 FEBRUARI 19% iÉl Koeltoren m SCHIEDAM Vandaag- - VLURDKGEN vandaag vlaardingen en dagelijks -is toJ 1 Vara QCHXEBROEK krijgt rijn doorgetrok ken tramlijn 5. Zonder hoofdelijke «temming besliste de gemeenteraad donder dagmiddag over deze verbinding, maar met laaiend enthousiasme ging die stap beslist niet gepaard. Vooral de financiële kant fan de mak, het viadttkt en de nict-vrfje krui singen waren punten waarover diverse frak- lies nogal wat bezwaren spuiden. "Wethou der H. W. lettinghoff van openbare nutsbe drijven probeerde de raad echter daarna in ee* lang betoog de noodzaak van het be lang van deze tramlijn uit de doekente doen. Hij drong erop aan nu de beslissing! te nemen in verband met het werk dit aan diverse rijkswegen moet worden verricht Ook een terugnemen voor commissoriale behandelingen (waarom enkele raadsleden hadden gevraagd) ton een vertraging bete kenen. «En. dat kunnen we niet hebben", aldus de wethouder. Hij beantwoordde wel positief op een ander verzoek uit de raad, namelijk betreffende een nieuw rapport over het openbare vervoer op de Rechter Maasoever. Sedert 1963, toen het eerste rap port over deze kwestie In de raad werd behandeld, is de ontwikkeling zo snel ge gaan, dat er nieuwe projekten op stapel moesten worden gezet. Enkele gemeentelij ke diensten zijn al met studies en enquêtes gestart en wethouder Jettinghoff hoopte dat bij de nieuwe visie van bet gemeentebe stuur ten aanzien van het openhaar vervoer boven de rivier nog voor het eind van het jaar aan de raad kan laten weten. Niette min dienen er tussentijds incidentele ver bindingen te worden verbeterd, meende hü Lijn 5 is er daar één van. Óok de heer Jettinghoff noemde de doortrekking van deze tramlijn niet ideaal, maar wel aan hoge eisen voldoend. Twee leden van het college van B. en W. schijnen het daar niet helemaal mee eens te zijn, omdat ze hun stem namelijk hadden voorbehouden. Vol gens de Wethouder kan daarbij een rol gespeeld {nebben de vraag of de investering van 12 miljoeb gulden wel verantwoord is en of tussen CS. en Schiebroek toch niet beter bussen kunnen worden" ingezet. Hij zelf noemde een busverbinding otsaani'aard baar. Bet vervoer zou Ie onregelmètig uier- den; verder 2ou het spitsuur moeilijkheden opleveren omdat .elke 214 minuut een bus zou moeten rijden. Een. tramverbinding is het meest .economisch, betoogde hij.. Het vervoersaanbod zal stellig toenemen door de attmktiviteit van een snelle tramverbin- ding, de vestiging van recreatie en de-bouw van een nieuw „Ahoy-complex" aan de Klei weg. He ingebrachte bezwaren tegen het deel C,S.-Willemsplein van lijn 5 zag de wethouder niet helemaal zitten. Volgens hem loopt de trambaan een flink stuk vrij en ven een splitsing van de lijn in bijv. een busverbinding, wilde hij niet weten (o.a. vanwege het bezwaarlijke overstappen). Eventuele ondertunnelingen van de kruis- pun'en Westblaak/Eendracbtsweg, tester singel/Binnenweg en diverse kruisirtgén'bij het Kruisplein zijn vanwege de financiële nood nog niet aan de orde. HÉ'B.ö; (Van een onzer Verslaggevers) ROTTERDAM Op de kop van het O-terrein vso ShellNederland Chemie U.V. ia dezer dagen de eerste paal gesla gen vooé dé tweede polyvinylcbloride- labrlek. De ShetHcrJJgt met dese fabriek een fraaie blikvanger pan de (boorden yan de. Nieuwe Mass, De aanvangvcapaci- telt- van de fabrièk^bedraagt ,50.000 ton per jaar. i Da nieuwe fsbrtok verschilt op vele punten met de oude, vooral in de pro- •duktiesektor. 2o zal e« nieuw pro- dubt worden gemaakt, Bi_.pensie-p.vc, een korrelig produkt dat vla homogeni- seerbunkers in vertikale silo's wordt opgeslagen. Deze spo's met onderbouw worden 50 meter hoog en zullen als kerktorens bo ven de overige gebouwen uitsteken. Ze komen evenwijdig aan de haven Onder de silo's worden vulmachines en zeven aangebracht, Voorts komen er vultrech- ters voor het laden van auto's en. wa gons. Bijzonder is ook de koeltoren, die wordt opgezet in compartimenten, spe ciaal met de bedoeling oen te kunnen uitbreiden (tot 200000 ton). Omdat in eerste instantie bij aan- en afvoer veel gebruik wordt gemaakt van wagons, wordt een 100-tons spoorweegbrug ge bouwd. Bij de fabriek behoren een transfer- ■matorstation, een opslagruimte yoor chemicaliën, een controlekamer met kantoren en een service-centrum. De produktio van polyvinylchloride heeft oVer de gehele wereld een grote vlucht genomen, namelijk van 20.000 ton xn 1940, via 200000 ton in 1950 naar bijna 3 000.000 ton in 1965. F.V.C. wordt toege past bij katoelornmanteUngen en de fa- Ibrkrage van kunstleer, maar ook bij vloerbedekking. Door de grote vraag naar dit produkt was de bouw van een tweede fabriek voor Shell noodzakelijk. Diverse tanks en opstallen moesten voor dat doel wor den gesloopt ROTTERDAM De dienst van ge meentewerken heeft aanbe steed het verrichten van grondwerk voor het verwijderen van dammen in het nieuw gemaakte voedingskanaal met bij behorende werkzaamheden in de gemeen ten ZwartewaaJ, Heenvliet, Geervliet en Saijkenisse. Van de negen inschrijvers was laagste MNO Vervat te Rotterdam met ƒ318400. Opvolger was Fa Gebrs. JSMnj an te Rotterdam met 322,000. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het kwam de sfeer wel ten goede, dat de burger zaal van het stadhuis vrijdagavond niet geheel was bezet tijdens de ge zellige bijeenkomst, Waar de heer H. K, van Minnen officieel afscheid nam als vertegenwoordiger van het ge meentebestuur in de Stichting Vlaar- dingse Jeugd Gemeenschap Wel wa ren sommige sprekers wat lang van stof, maar dat bleek na eenmaal no dig te zijn. De heer J van IJperen, voorzitter van de VJG richtte allereerst het woord tot mevrouw Van Minnen, cue hu ver rast te met een bloemstuk Hij be- beschouwde mevrouw Van Minnen als de stuwende Kracht, die de oud-wet houder tot vele daden heeft geïnspi reerd. De heer Van IJperen ging daarna uit voerig m op de zeer aktive loopbaan van de heer Van Minnen, welke hij van bij zondere betekenis achtte Hij sprak over de enorme ontwikkeling en de belang rijke rol die de wethouder van jeugdza ken daarin heeft gespeeld In 1950 telde de VJG 13 jeugdorganisaties met 2500 leden en momenteel to er sprake van 15 organisaties met m totaal ongeveer 4000 aangesloten leden. De VJG-voord-ttsr verheugde zich over de gemeentelijke belangstelling, met name in de vorm van subsidie, waarvan het bedrag in de loop der jaren is ver hoogd met 13 000 Zeer dankbaar toonde de heer Van IJperen zich voor alles wat de heer Van Minnen had gedaan voor de Vlaardingse jeugd. Namens de aangesloten organisa ties kreeg de heer Van Minnen ex staan de schemerlamp en een wandschemer- lampje. Namens de gezamenlijke padvindersor ganisaties sprak de heer D vd. Velden en daarbij dankte hij de heer Van Min nen voor het vele werk, dat hij met het békende enthousiasme had verricht. O VLAARDINGEN Het aantal bezoe kers, da* bet Gemeente Archief aan bet Raadhuisplein beeft bezocht, is in 1905 bijna het dubbele geweest van bet aantal gedurende het jaar daarvoor. DU blijkt uit het jaarverslag van de Gemeentelijke Archiefdienst over 1B65. Bonderdzesetme- gentig mensen brachten een bezoek aan het arenief in het afgelopen jaar, 87 meer dan in 1984. Deze stijging van het bezoekerstal zal onder meer te danken zijn aan de proef van het gemeentebestuur het stellen. De veelomvattende werkzaamheden in het archief worden verricht door een adjunct commds eerste klas, een adjunctcosnmies en twee hoofdarbe- VLAaMMNGEN Getrouwd: Alfonsus Gerarchis Anionics Damman, 42 en Anne Haaksman, 27. Geboren: Arend Christlaan, tv O van Oosten en C Verschoor, Dlepenbrockstr 71. Dirk Theodoor. zv D van Oosten en C Vet- eehocr, DiepeObroekstr 71; Michel Zagéne, zv C H van Greuninge en M Baas, Speen- krüldstmat 23 D: TJepke ChrlstUan, zv C van Hoon en E van der Stoep. Kam Onneastr 14; Jan Maarten, zv A van Noort en J A Bot, 2e Maasbosstraat 61. Overleden: Willem Muilwijk, 71, echtg van 3 Zeeman, Hoek van Holland. Geboren* WlHem Adrlanus Johannea, zv G I" van Galen en H A Saa, Van Baerlastraat Irene: Pers. Ver. PTT, personeelsavo nd 20, Tivoli: Schled. Jazz Sociëteit Guillaume Bijeenkomst 20. tt'—'j'f'lfg Dagblad «De Rotterdammer", Schle dsmse redaetie. Lange Kerkstraat b.g.g. na 18 aar alleen voor redactionele aange legenheden 01898 8619. Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhof- «traat 138, teL 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 1830 - 1930. •Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en GF. 269280. Apotheek: Eversl Lange Haven 81, teL 268242; Kcthei, Schïed. weg 41, teL 269327. Bethelkerk: Stadsgehoorzaal: To Avondgebed, 1830. netgroep «Het Masker", .Meeuwen bo gen Sorrento", 20 Harmonie; bovenzaal: Bijkantoor De Botterdam, Vlaardingen, Smalle Havenstraat 11, teL 6775 fbgg. 010 - 115588). Uitsluitend voor redactiew aren 9483 (b-g-g. 8619). Klachten bezorgingVlaardtogen: C. Fictorie, H2ndelstraat 18, teL 3345, maand, t/m yrtfd IB 1930, zaterdag 1730 - 19 ^viaardtogeu: Brand 4444; G.GD, 2541e Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- dorplaan 129a, tel 4233. ders Sn het kader van de sociale werk voorziening. De heer A. Soeteman, is momenteel belast mat de werkzaamhe den, die verbonden zijn aan de functie van gemeente archivaris in afwachting van de benoeming van een dergelijke functionaris. Tot de werkzaamheden die in het afgelo pen jaar werden verricht behoren het geven van adviezen aan het college van B. en W., gemeentelijke diensten en particulieren. Verder verzamelde xnen gegevens over allerlei zaken: en genealogische en biografische gege vens. Andere verrichtingen waren het bijhouden van eehcolleette kranten knipsels, een portretverzamelftig en de historische atlas. De museale collectie van bet archief kreeg 63 aanwinsten. Onder de schen kingen bevonden zich twee vaandels. Verder zijp de aanwinsten voorname lijk voorwerpen die deze zomer zijn opgegraven in de Holywtjk. Gebruiks voorwerpen en fragmenten van wonin gen, -daterend uit de dertiende en veer tiende eeuw, en van enkele boerderij en van later datum. Het werk in het archief omvat verder bet controleren en inspecteren van de archieven bij de verschillende gemeen telijke diensten en bedrijven. SCHIEDAM P. Sprey, Singel 76, teL 268250; J Moor, Burg. Knapperüaan 154. teL 269880; Ch. A. PolL TÜInlaan 92, teL 267856 VLAARDINGEN J. v.d. Pol, Bin nensingel 47, teL 3370; D. J. Wiennga, Karei de Grotelaan 143, teL 6669; MAASSLUIS G, A A v.d. Poel, Alb, Cuypplein 11-12, teL 2900; Verlos kundige mei. v.d. Veen, Jac. Catsstraat 24, teL 2376 en mej. v.d. Hoeven, "W, Pijperplein 64, Maassluis—West, teL 4380. ROZENBURG H. F. Panne, Olmen- daal 3, teL 2005, MAASLAND P, Noordam, Molen weg 1, teL 01899-2035; veearts P, H. Klein jan, Pr. Denelaan 13, teL 01899- 2467. HOEK VAN HOLLAND J. J. van Lonkhuyzen, Jolinkstxaat 2, teL 2627. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdag heeft de Zuid-Koreaanse minister van bouwnijver heid, de heer Chun Ye Yong, een bezoek aan Vlaardingen gebracht De minister bezoekt op het ogenblik ons land om kennis te nemen van de ontwikkeling op het gebied van stedebouwkunde en stads- sanering. De minister wordt vergezeld door de directeur algemene zaken van zijn depar tement en de stedebouwkundige van Se oul, de hoofdstad van Zuid-Korea. Op het" stadhuis werd het gezelschap ontvangen door_de .burgemeester mr. J Heusdens en wethouder G, Walstra Uiteraard besteedde men veel aandacht ,aan de sanering van de binnenstad en speciaal - aan de stedébouwkungiee ontwikkelingen, die daardoor mogelijk worden. De- materie werd duidelijk ge maakt aan, de hand van .maquettes en tekeningen. -Hierna bracht men een be zoek san Het Liesveld en omgeving. Tot Slot van het bezoek lunchte het gezelschap in het Delta. HoteL Mr, E, P. w. van Nouhuys, van buitenlandse zaken en de heer P. C. Schild van het ministe rie van 'volkshuisvesting begeleiden de Zuid-Koteanen. De heer Van Minnen vond het eigenlijk te har dat hjj een dergelijk geschenk had mogen ontvangen, maar, vooruit dan maar. Hij voegde daar aan toe, dat het wethouder zijn, geen lief hebberij-haantje is, maar dat het wordt betaald en heus niet zo onaardig ook. Niettemin vond de heer Van Minnen het een plicht om zo'n taak zo goed mogelijk te doen. Reeds acht jaar geleden heeft de heer Van Minnen aangedrongen op een portefeuille van jeugdzaken, die er neijaar geleden kwam toen er „stuivertje werd gewisseld" en het jeugdwerk een toegangspoort tot de gemeente kreeg. Aan het einde van zijn toespraak zei de oud-wethouder, dat het vertrouwen in de VTaardingse Jeugd Gemeenschap ja toe genomen en hij sprak de wens uit, dat de vriendschapsband onder de jetzgdorga- ïiisaties zpu worden verhoogd. De afseheidsbtjaerakomst werd afgewis seld met muziek- door de Combo „Dyna mo's",/dat van een kwintet was inge krompen tot een trio. De trompetist was namelijk ziek en de pianiste had een vrije avond omdat-zich in de burgerzaal nu eenmaal ge enplano bevindt. VLAARDINGEN Vrijdag 11 febru ari geeft de personeelsvereniging A de Jong een opvoering van het toneelstuk in drie bedrijven „Groeten uit Nice". De regie is in handen van de heer A Renos die ook een van de hoofdrollen voor zijn rekening meemt. De avond begint om acht uur in Trian gel aan de Fransenstraat. (Van een medewerker) VLA ARDCNGEN Beide teams van de tafeltennisvereniging URTTC. (ünüever), die in de vierde klasse uitkomen kwamen niet verder dan een 5-5 resultaat Het eerste team kwam tot deze uitslag na de ontmoeting tegen het lager geplaatste Eendracht 15 en URTTC 2 sloot met de2e cijfers de strijd «f tegen 2d UP 8. één der medekandföa ten in de strijd can. de bovenste plaats. Het derde team verloor met 7-3 van De Wildert 2, welk team bijna kampioen is en URTTC 4 was het enige team dat een zege behaalde en wel op RETT 3 Het vijfde,tearö verloor met 8-1 van kampioenskandidaat Telefoon 4 en het zesde team stelde teleur door met 7-3 te verliezen van Stad Rotter dam 4. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdagavond bestond er in Musis Sacrum een vrij grote belang stelling voor het jaarlijks concert van het Schiedains Politie Muziek Gezelschap onder leiding van zijn eminente dirigent M. Bnlleraan. Hoofdinspecteur van politie C van der Haagen sprak een kort woord van wel kom Als eerste nummer van het concert speelde het gezelschap met veel verve de bekende Kronmgsmars uit De Pro feet van Meyerbeer naar het arrange ment van P. Molenaar. De volgende twee nummers waren Plein Soleil van Victor Kalkman, verplicht concours- werk 1965. Vooral het laatste was een bijzonder aantrefckelijt stuk muziek, dat verraste door zijn melodieuze va riatie. Het „Images de France" van Albert Thiry vertokte in klanken een stemmig verhaal vol van middeleeuwse roman tiek en folklore tegen de kleurrijke achtergrond van een viertal ty- pisch-franse landschappen; Anjou, Champagne, De de France en Bretag- ne. Het concert voor de pauze bestond uit een selectie melodién, hoofdzake lijk m het populair-klassieke genre. Na de pauze volgde het optreden van de drumband van het Schiedams Politie Muziek Gezelschap onder leiding van de heer W B van Wijk. De drumband speelde onder meer met veel elan de SPMG-Mars, de Tamboer Mars en de Chinese Stokkenmars. Vervolgens tra den het muziekgezelschap en de tam boers gezamenlijk op met de mars M. J. Brillemac. De heer C. yd. Hout speelde een fraaie (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met ingang van 1 mei 1966 is benoemd tot hoofd van de gemeentelijke voorlichting in Groningen de beer G. 3. N, van den Berg. De heer Van den Berg (33) is geboren in Vlaar dingen. Hij studeerde voor onderwijzer aan de Koningin Wilhelminakweekschooi te Rotterdam. Tijdens zijn stadie was hij correspondent voor het dagblad Trouw, Na het behalen van rijn onderwij zers-akte werkte hij gedurende ander half jaar bij het christelijk onderwijs. Hij schakelde definitief over naar de journalistiek toen hij m dienst kwam bij de Provinciale Zeeuwsche Courant. Gedurende enkele jaren was hij redac teur-Vla ardingen voor onze krant SCHIEDAM Ondertrouwd: P van den Berg 39 j 'en N. Verboon, 28; H J van der Boor 21 j. en G. J. H Burggraaf 24; H C vaa.dea BuJk rö J. en M WBemnsgim 34 j; «oh; der Boor vamden A D van EU& 23 A C van ISiSe 07 en G J B Nugterea 26: C ïeijea 23 en K van KUnken 23 1; M Gammel 23 en W Post 18 j; T J Helrsbroek 26 j en A C M Olsthoom 20 J; H de Bei] 18 j en A H de Vries 17 j; M de Jong 27 J en A M G den Hou ting 19 j; M Leijte, 20 j enl A M G den Houtimg 38 j; M l-eljte 20 j en X, levering 18 j, H Op den Kelder 28 J en A 3 M Dirks 21 T G van Pelt 22 j en C A M Jansson IS i E M Sanders 29 j en M C J van Drie! 30 j; F K A G Schetter» 20 j en M Bats 17 j; B ROTTERDAM Ook het tweede van de drie wrakken die in opdracht van Rijkswaterstaat in de monding van de Nieuwe Waterweg worden verzonken, is nu opgeruimd. Het zijn de resten van de WUlfam Hartman, die vrijdagnacht tot een diepte van 21,30 meter beneden de waterlijn zijn gebracht. Eerder zijn de resten van de Fenham zodanig opgeborgen dat ze geen hinder meer voor de scheepvaart Opleveren Nu moet aUeen nog het wrak van het Spaanse schip Bakio worden verzonken. Hiermee is inmiddels een begin ge maakt. B Smit 25 j en M G Hoorman 21 j; SBB van VMet 25 j eo E A Mees E j; J M K B Zalm" 28 j en M G G van Stommen 23 J; Getrouwd: j Neerhof 19 j en C E M Mac- kaij 17 j; J Huigen 19 j en F E Zuidgeest 19 j; H E Berries Gomez j; 3 WiRemsen 28 J en 22 j en C P Baüdcer 22 H E Berries Gomez 23 j en R M Triller 21 3 WiRemsen 28 j en J P J Vesbagan 22 j en C J SneBeman 24 j en X M,de_Vries_20_j; R Kok Schouwenburg 23 T ZATERDAG S FEBRUARI 1916 Een Duittche duikboot boort in de Theemtmonding v3f bewakinguchepen in. den pond, Beriijn, 4 Februari. Of- fieieelt Op 31 Januari en 1 Februari heeft een Duhscbe duikboot in de Tbeemtmoodiug een bewapend Engelseb bewakingttchip, een Belgische en drie Engelsche treilen, die voor bewaking dienden, in den grond geboord. De gezonken Zeppelin. Berlijn, 4 Februari. (Officieel) j Het marine- luchtschip «L 19" i* niet teruggekeerd van een vedScenningstocht. Een ingesteld onderzoek is vruchteloos gebleven. (De marinestaf geeft dan het rapport vim de Engelse treller die de «L 19" in zinkenden staat beeft gezien, weer.) SCHIEDAM Herv Gem: Grote kerk 101 ROZENBURG Herv Gem: Immanuel- ds Hoffman. 17 ds Jansen, Bethelkerk 10 ds kerk 8 49 da Eveieto, 1820 dienst. De Schans Zimmerinan, 18 ds Hoffman: Opstandings- kerle 10 ds Spaling, 19 ds Vons; Vredeskeric 10 ds mej. Bos, 19 drs Tukker; Kethei De Rank 8 30 ds Vans. Dorpskerk 10 ds Vans, 19 ds Schellevis, jeugddienst Geref Kerk: Ooïterkerk 10 ds Everaars, 17 ds Griffioen, Kethel De Ark 9 30 ds Krijger. 17 ds Couvée; Mkgnalia del Kerk 10 ds Van Dut nen, 17 ds Krijger; De Goede Haven 10 ds Couvée, 17 ds Narasnensma; Julianakerk 10 ds Nammensma, 17 ds Everaars. Chr Geref Kerk: 9 en 15 ds De Graaf. Herv Geref Evang: Irene 10 ds Tukker; Vredeskerk 19 de Tukker. Leger des Heilss lange Haven 27, 10 hefllgingsdierast, 12.15 zondagsschool, 18*8 ©penlpred, Gerr.Verboocstraat, 1930 verlossingssamenkomst. Vrij® Chr Geref Gem: Tutnlaan 50, 10 en 16 ds IJsselstein Oud Geref Gem: Jeugdhuis Haven 97, 10 en 17 ds Luitjes. VLAARDINGEN Herv Gem: Grote Kerk, 10 ds Bouterse, 17 dhr Van Lamhal- gen; Nieuwe Kerk, 10 dhr Van Zetten, 17 ds Schouten, Bethelkerk, 10 ds Van Noort, 19 d# Bouterse; Rebofcothkeric, 9 en 10.30 ds KoBcert en ds Van Veen, 19 ds Yorissen; Immanuelkerk, 10 ds De Jong, 19 ds Van Noort; Ichtuskefk, 10 ds Kastelein, 19 ds De Jong; Holykapel, 1030 ds Schouten. Ger Kerk: Oesteikerk, 10 ds Swen, 17 ds Krol; Emmauskeric, 9 en 1020 ds Tiemersma, 17 dr Bot: Pniëlkerk, 6 en 1030 ds KroL 17 ds Swen; Holykapel, 9 dr Bos, 17 ds Kouwenho- ven; Maranathakerk, 10 da Kouwenhoven, 17 ds Tiemersrna, Ger Gem: Kerk Weetnieuw- isad 86, 10 en 17 da Huisman. Chr Ger Kerk: Kerft Ermnairtroat 116, 10.45 en 17 prof Van de Schuit, Ds. De Codkschool, Ph-de Gede- straat 162, 9 prof Van de Schuit, 15 ds Toorman. Chr Ger Gem: Dijksteeg 6, 10 en 17 Sir Nijhof. Bern Ger Gem: Kerk Hoflaan, 1020 dr Noordhoff. Leger des Hells: Baan- stra^w he^^nessameritoenzt, 1830 evange- MAASSUIS "Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Vogel. 19 ds Meijer; Herv Rusthuis 9 ds Meijer HA; Icbtusceatrum 1030 ds Meijer HA; Jeugd- én kinderkeric Sursum Corda. 10 dhr Van de Velde: Cat lokaal Grote Kerk 10 mevrouw Smit; Gen. de Wetstraat 10 dhr Siepman. Geief Kerk: Immanuelkerk 830 ds Duiirsema, bevestiging ds Bohhneljer, 16 intrede ós Bohimeijer, Marar **iakerk 9.30 dr Van Loon, 1030 dr Van Loc leref Kerk Vrijgem: 830 en 1430 ds Van „«eren. Chr. Geref Kerk: 830 en 1630 ds De Jong Ned Pret Bond: 10.15 ds Postma Leger des Helle 10 maj. Wip, 18 45 openluahtsaraenkemst op de Martct, W30 .verlosstogssamenkoraat oJ.v. brig. Hoevers. 9 45 ds WeaterveM, Geref Kerk: 930 en 18 30 ds Mantz. Chr Geref Kerk: 930 en 18 30 ds Plantinga. Geref Kerk Vrijgem: 10 45 ds Tongere, 1615 ds Deddens. 10 en 19 ds 1430 ds De MAASLAND Herv Gem: Keijzer Geref Kerk. 10 en Jongh. HOEK VAN HOLLAND Herv Gem: 10 da Wasstok, 19 ds Wflardeniburg. Geref Kerk: 1030 ds Van Egmond, 17 ds Vissdher. Herv Evang: 1430 ds Kleermaker. Vrijz Herv: 19 da Wagenvoorde. OOSTERHOUT Tussen de directie van de metaalbuizenfabriek Excelsior NV en de werknemersorganisatie is volle dige overeenstemming bereikt over een verplaatsings- en afvloeiingsregeling voor de ongeveer honderd man personeel in de fabriek te Schiedam, Zowel in het financiële als in het sociale vlak zijn voorzieningen getroffen. Bij de afvloeiingsregeling is in het bij zonder aandacht besteed aan de werkne< mers met langer dienstverband en aan oudere personeelsleden, aldus een com munique van de directie van Excelsior. Het afvloeien van een deel van het personeel vloeit voor* uit het overbren gen van de daarvoor i« aanmerking ko mende produkiiemfddelen van de fabriek Excelsior te Schiedam naar Oosterhout. Het verplaatsen moet uiterlijk per ulti- imo 1967 zijn beëindigd, 21 J en M C T LeUveld 19 J; E H vanStijn 23 j en L van der Eeyden 21 J; W P Leeuw 24 j en A JSoes 28 j; W Kratos 38 J en M T Fortuin 19 j; w Brèugem 23 J en N van der Velden 23 j; J Dauvillier 23 j en M 1 Visser 20 J; W Zoetmulder 32 en G J Gerits® 23 j. Geboren: Marjolein dv H van Beusekom en A M Zonderland: Yvonne dv A H Netten- breijer en J C Vorstenbos; Monique <hr J H Prins en C S van der Piuljm, Leonardos M iv L J Castelein en M C L van Kampesi, Overleden: Maria A Lopez Afar,da. oud 3 dagen, M J Weber 79 J MAASSLUIS Geboren* Yvonne Alida dv A A Bakker en J Th L v d Horst, Pieter zv J van der Ende en A de Raaf, Monique Déslrée dv J C Deröksen en C H Poortman; Louwerecs zv C Hollaar en A Buitelaar; Waltems Wilhelmus Paulus zv W L P M v d Eist en G W J v Geiwen; Hendrtoa Conteli- sa Wilhelm faia Gerarda dv H G v Hoeven en G A OoBterlee, Maria Jaeoha dv Tj Braven- boer en T Scheffers; Jan Hendrik zv J "Vonk en P C van den Akker Annette dv H C Piket en N M van der Bung Ondertrouwd: A J van Galen eo J A Meijer* K Goedhart en G A M Fortuio: H Noondhof en T de Vries. C van der Bor en G E Noordhof, '3 3 D ven Heijst en S de Jongh; K van der Meijde en J C Pols Getrouwd: PCM van Veldhoven en N J Lagerwij, W Roodenburg en A Venema overleden: Adrianus Verha gen, echfgen v. N Bongeis 79 j VISSERÏJBERICHT SCHJBVEN1NGEN DEN HAAG, 5 feb, Hedenmorgen waren aan de markt 13 kust- en spanvissers met tesamen 72 335 aan verse vis en/of verae haring Notering per kg groot tong 4 98 tot 5,10. groot middeltong S 96 tot 8,50. klein middel tong 5,70 tot 5,90, tong 1 3 75 tot 4, tong 2 235 tot 2,60, tarbot 1 6,— tot 0,40, tarbot 2 4,50 tot 480, tarbot 3 3,— tot 3 30, tarbot 4 2t Ot 230, grietl 2 70 tot 2 80, griet 2 1.50 tot 130 Notering per 40 kg* groot middel schol 18,40 tot 2230, middel schol 16,- totr 23,-, klein middelschol 21,- tot 28,-, wijting ge stript 28 tot 48, wijting dicht 29 tot 34 schar 17,- tot 24,-, bot 5,- tot 7,-, middel kabeljauw 38,- tot 45,-, kabeljauw 1 30,- tot 34,-, kabeljauw 2 26,- tot 28,-, kabeljauw 3 22,- tot 25,-, Notering per IdO kg: groot kabeljauw 90,- tot 115 verwachte aanvoer voor maandag 5 5 6 trawlloggers en van de kust enige kotters ROTTERDAM Volgens een be- kendmaüring van de rijkshavendienst zul len vanaf 15 februari aan de Willems brug en aan de Koningshaven werkzaam heden worden verricht waarbij zowel overdag als 's nachts wordt gébruik ge maakt van de onder die bruggen aanwezi ge verfwagens. De scheepvaart is ver zocht rekening te houden met de aanwe zigheid van deze verfwagens. De stap naar de voorlichting In Gronin gen Is volgens de neer Van den Berg niet uit de lucht komen vallen. Voor dat hij in dienst kwam bij de NCRV-te- levisiedienst als redacteur-regisseur was hij tweede man bij de voorlichting van het ministerie van. binnenlandse zaken Daar heeft hij op voorlichtings- gebiéd de knepen van het vak geleerd. De laatste maanden werkt Gerard van den Berg als free-lance journalist voor radio en televisie Hij is erg ingenomen met zijn benoe ming te Groningen. Het voorlichtings- werk is daar in oprichting „Het zal daarom nog veel pionierswerk zijn, maar dat hgt me wel", aldus Gerard van den Berg. „Het werk van een ge- meentebestuur heeft me altijd erg aangetrokken. Ik vind het een hele eer om in de vijfde stad van het land m deze functie te gaan werken". De "heer Van den Berg komt in Gronin gen in de rang van administrateur. Hij zal ia zijn nieuwe baan een* mroepcol- lega ontmoeten, want op dezelfde da- y tufe wordt Vsra-régisseur_Pier- Tama hoofd van ds. afdaling .culturele 'zaken van Groningen. -4 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Ik was wel een beetje zenuwachtig", zei mevrouw Van Eijsden, die donderdagavond in het Singer Mu seum te Laren, de bekende juiz van Theo Eerdmans „Tel uit je winst" had bijgewoond, waarmee haar echtgenoot, de heer M. J van Eijsden (24), onderwij zer aan de W. A. Lieflandenschool (LOM), de prijs van duizen gulden won. Hij had het kunsthistorisch onder werp Pieter Breughel de Oude voor zijn rekening genomen. Enkele maanden geleden had hij zich opgegeven. Vervolgens moest hij een test ondergaan en daarna kwam de oproep. Vijfmaal had hij in het „zweethokje" fezeten Donderdagavond kwam de be- roning op-de spannende ondervraging. Quizmaster Eerdmans schudde hem de hand. Hij kon zijn winst opstrijken: een brijfje van duizend Twee gelukkige men sen gingen naar huis. Wat ze met het geld zullen doen, weten ze nog niet. De heer M. J. van Eijsden. werd gebo ren in Den Haag, maar hij heeft totdat tui naar Schiedam veriiuisde, altijd in Wassenaar gewoond. Wel bezocht hij in Den Haag de Rijkskweekschool voor onderwijzers. Zijn echtgenote was een studiêgenote. Ze geeft momenteel les aan de Mathenesserscbool aan het Oude Kerkhof 13.- Drie jaar geleden behaalde de heer Van Eijsden zijn hoofdakte. Ze trouwden in he* eind van het vorige jaar en koch ten in de Vlllastraat no. 3 een oud, doch goed gebouwd huis, waarvan ze het inte rieur geheel moderniseerden. Ze wisten er een persoonlijk karakter aan te ge ven. In de huiskamer hangt een reproductie van Pieter Breughel de Oude. Natuurlijk is de Schiedamse quizwinnaar een lief hebben van kunst. Hij leest graag en veel over kunstgeschiedenis en in het bijzonder over de schilder, die hem de sof voor zijn quiz leverde. J -v f cornetsolo Come back to Sorrento feil E de Curtis naar het arrangement 3 H. L. Walters, Bovendien werd ton»? voerd American Panorama, een iS; fantasie van John Darling, aangebodw door commissaris RIjpma wegens fill behalen ian de eerste prijs m de afa? ling uitmuntendheid, sectie fanfare?*! het Nat Fed Muziekconcours te Sctó dam. Aanwezig met hun dames waren burg meester H Roelfsema, beschermbwü 6PMG, commissaris K RjS? ere-voorzitter SPMG, wethouder w van Schooneveld en de heer P vi.' Vollenhoven Na afloop van het cc? cert was er een geanimeerd bah waar" aan De Marotta's onder leiding vaa heer W. H. Vermeulen, hun medew® king gaven. -eT V HOEK VAN HOLLAND Bij de schiet, vereniging „Immer Vaardig" is de strijd om de wisselbeker weer begonnen. Na de eerste ronden is de stand als volgt* 1. J, C. Campo 138 pt. 2 C. Pols 121 pt. 3 P Jansen 118 pt 4 J Leerdam 116 pt. 5 J. Boel 92 pt 6 M v. d. Hoeven 83 pt 7 J Augusttous 78 pt 8 P. Kaasheek 77 pt. 9. J. de Boer 72 pt. 10. C v d. Hoeven 72 pt. V HOEK VAN HOLLAND Op de laatste bijeenkomst kon men nog niet komen tot bet oprichten van een postzegeiveizaroe- laarrvereniglng. Wel was er ruim voldoende anima voor een dergelijke vereniging, maar de voorbereiding beslaat zoveel tijd dat men voorlopig nog niet tot een definitieve oprich ting kan komen. De Hoekse verzamelaars VEILING WESTERLEE DE LIER, 4 januari Andijvie 114—126, 3064 kg, alieante 290—310, 225 kg. spruiten AI 107—111, 40 000 kg, AH 82—87, BT 108—ill2, BH 45—50. Cl 105—106 CH 21; Dl 107; DH 91, witlof 81—102, lioo kg; wasp een 21—46, 600 kg; stoofsla 53—68; boerekool 41—63, 600 kg. uien 10 2800 kg. prei AI 64—89, 270 kg, peterselie 28'i—-33, 540 bos, raapstelen 15. 650 bos, selderij 18»4—30, 2900 bos, sla I 2414—41, n 122414, Cl 14—1854; Aanvoer 17DA0O stuks Exp,; 54900 stuk» bin- nenl; 224900 totaal. wordt dan ook aangeraden om nog lid te blijven van de andere verenigingen Wel is in Hoek van Holland een voorlopig secretari aat gevestigd, waar men alle inlichtingen kan verkrijgen Het adres ia W. v d. Hoek, Tasmanweg 205. HOEK VAN HOLLAND Van de auto van de 56 jarige A. K. uit Fapendrecht, die in Hoek van Holland stond geparkeerd, wer den vier wieldoppen met bijbehorende sier- «ti^go^gestolen. De politie stélt een onder» VLAARDINGEN Het initiatief van de FIco in de Westwijk ook jeugdfilmvoorstel- lingente gaan geven is goed ontvangen. De geweldige belangstelling in de kenrtvakantie ls voor het bestuur aanleiding geweest in bet vervolg iedere eerste zaterdag van de maand in de toneelzaal van de lehtuskerk twee jeugdvoorstellingen te organiseren voor jongelui van acht tot veertien jaar. Aanstaande zaterdag wordt er een gevari eerd programma gegeven met een spannende hoofdfilm kt kleuren De voorstellingen be ginnen om 13.48 en 18 uur. MAASLAND Gedurende de maand januari wend op de Coöp. Eaiffeisenbaak 11920850. ingelegd. Terugbetaald werd 140AS1J84. Meer terugbetaald dan ingelegd i 2224288. Per 34 januari was aan spaarders verecbuMfed 13341R2384. i m T)E directie van het Rotter- damse GEB schreef me een brief. Daaronder stonden twee handtekeningen en die bnef stond op poten. In de eerste plaats wa. ren de beide ondertekenende he ren directeuren van het gemeen te-energiebedrijf het niet eens nv de heer A. Th, Smit, die me em,1 tijd geleden een bne£ had geschr ven betreffende de aanlegkost. voor aardgaskachels. Over de materie wist ik met zo heel va* en ik heb de brief van de hee. Smit dus „aan de lijn" opgenomen met het verzoek of iemand die er wellicht meer van over dit onderwerp me ook zou willen schrijven. i De beide GËB-direoteuren mij hun officiële missive di toekomen zo'n ambtelijk zend je niet, dat doe je toekomen' hebben verder geeü bewondering voor mijn handelwiji ze. „U werkt hiermede en dai kan toch niet de bedoeling van tn( blad zijn zeer tendentieuze W richtgeving in de hand. En zefe ten aanzien van het veel bespit! ken aardgas heeft het lezerspui bliek behoefte aan een juiste vooh lichting." M U ziet het, meneer Smit. U mat van de heren directeuren van 'hd GEB mij geen brief meer schrij* ven over uw aardgaspenkelen. 'k ik mag van diezelfde heren teuren uw brieven niet ontvangen, lezen en afdrukken. .ii: - •*—-1 - Ua R< weg gem autc bezi autc ke i man De een Cds-1 L SC i gelk i lustr tenoi van I meet heeft Ke |.van |den sop 1 imen fniew 'laats S meld i rant- l Niet leder He janu: patie Boer! den altijc bed e Rei mges van Velu heid woen terg< I tSesi." naar da e ven den. jV I meel TTN ik mag vooral met aan de lezers vragen, wie fr meer weet van de aardgasmatenlj dan u, meneer Smit, of ik. De bei-! de heren GEB-directeuren hebbat me geschreven (pardon: doen we ten) wat ik voortaan met uw bné ven moet doen, meneer Smit-S moet me daarmee voortaan wen-! den tot „onze heer De Goede, afdex hng Toepassing Gas, Hochussatil straat 200, tel. 251200, 332". Dan de financiële feiten, die beide heren GEB-directeuren na! „hebben doen toekomen". Zij schrijven: „Dagelijks passeren om: namelijk prijsopgaven voor bej; doeld soort werkzaamheden (1 plaatsen van aardgaskachels het aanleggen, van gasleidingen huizen Jan Krant); een bedi van ca, 150 komt hier meer, aanmerking. De plaatsingskost® voor een gevelconvector, include! hak- en breekwerk, leidingaanles enz. komen gemiddeld op ƒ20! bij meer dan een gaskachel onder! gaan deze leidingkosten naarder! houding een vermindering." j Mijn heren GEB-directeuret ondanks de zo positieve toon W uw schrijven ben ik nog even als toen ik de brief van de w Smit ontving en ik kan me voer) stellen dat de heer Smit met w brief ook al niet veel wijzer, ij geworden. Die honderdvijftig g® den plaatsing van een aard gas© chel. is dat met het hoven brenl^i en bij de schoorsteen zetten? Mw| wat kosten daarbij het opeet»; ken van muren en het aaniegjra van een gasleiding? Hoe komt m leiding te liggen? Ik kan me ytejj stellen, dat een leiding die ooghoogte langs de muur h goedkoper is dan een leiding laUfll de vloer of langs hoeken, zovBj mogelijk buiten het gezicht lyTIJNE heren GEB-directM 1 ren, ik ben zo vrij aan te ®jj men, dat de enige mensen die w deze cijfers exact kunnen vert® len, de gasfitters zijn die de 2m moeten aanleggen. Gewoonlijk.!*» ten dergelyke lieden zich pöf werkuur betalen. Elk huis ziet m anders uit en elk huis heeft -toL, andere constructie. De aanleg yfg-i) een gasleiding door een g®3 plaat-muurtje zal waarsdhijmt aanzienlijk goedkoper zijn daflt aanleg van diezelfde leiding 4*® een keiharde betonmuur. Overigens, meneer Smit Wl gerust. Als u me een brief zal ik die graag opnemen. Ik deer het ten zeerste, als m die meer van de zaak weten, u mij nader inlichten. Ik waard* het helemaal niet als deze ms mij vertellen dat zij het opns van uw brief en het verzoek nerzijds om commentaar van anderen die er meer 1 ten „tendentieuze berichtj noemen. M Stor (ld. 6 vier d malen omgek lieid o gerezei einde Keenn heel jagen i «churei de wal VLAA De 1 e7 VLAA •stnj-d 19 45 bouw. Harm® M J; Stadsg "Wilde .*1*67 Bijkan Smalle 010 - 1 ken 94' Klae Ficton t/m vi uur. Vlaai 2541 Apot dorpla; Musi drijfsjc Pass: dam, 1 Area bers, c Irene avond, Sursn scholer öaei» «amse na 18 t legenhe Agen straat 1 Klacl Zie Jjov Belaii Politie alarm Apot] 268242* 259927.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2