C. J. van Waart verricht handeling Eigen home geref. gaat 26 ri „Refrein van Hebreeën Ds. P. A. Bohlmeijer deed intree te Maassluis Itejtotter&mmtfr AGENDA Cumberland éigen tapijt ^jan dkSerk en heeft vier sters zwarte Hoogerboord speelt 200ste wedstrijd Jachthaven wacht op seizoen DE UW m JANÊ H 142 DEKLERK&ZN 7«v Meer nieuws van Waterweg zie pag* 6 Aan auto klopte niet veel Activiteiten bij Singelkwartier Zelfwerkzaamheid fantastisch beloond in resultaat Dief bromfiets aan en •examens in Utrecht: auto?s beschadigd Man vroeg voor geld tram Vier inbraken in weekeinde uifr- Noodzakelijk Stimulans m Totaal ruim f 5.000, LOOP DER BEVOLKING SCHIEDAM Het mag dan wat langer hebben geduurd dan aanvankelijk was gepland, het eigen home" van de gerefor meerde jeugd, dat aan de Hoog straat 148 is gevestigd, zak zater dag 26 februari officieel worden geopend. Dat werd dezer dagen bekend gemaakt en we waren er getuige van, toen aan de heer C. J. van Waart werd gevraagd of deze de opening wilde verrichten. De heer Van Waart heeft namelijk het leeuwenaandeel gehad hij de modernisering van het pand Hoog straat 148, al wil hij dat niet weten. Toen men hem vroeg of hij het home wilde openen, voelde hij -er aanvankelijk weinig voor. Vooral omdat de jeugdpredikant ds, P. R. Everaars daar ook bif was eri een predikant naar zijn mening hiervoor een geschikter persoon zou zijn. Zo wel ds. Everaars als de hestuurs- (Van een medewerker) waarteo «aar mm&smsm Vandaag.... ....en morgen ....en dagelijks SCniEDAiM en morgen Ongetwijfeld zullen veel ge meenteleden op zaterdag 26 febru ari de opening willen bijwonen en daarna gebruik maken van de gelegenheid de lokalen te bezich tigen. ...kunt u nagaan, hoe góed het is! Als een woninginrichter als H. H. de Klerk en Zn van een bepaald tapijt durft te zeg gen: "Dit voeren we als éigen merk!" - dan moet zo'n tapijt toch beslist wel van goeden huize komen! Dat is hélemaal het geval met De Kierk Cumberland, een wollen mo quette King Size tapijt op kamerbreedte in de kleuren cognac, goud, flamingo. Sterk, mooi, rijk en apart. Een tapijt, dat begint met uw huis een vernieuwd aanzien te geven...én dat u dan nog jaren trouw dient! De Klerk Cumber land is 380 cm breed, de prijs is per strekkende meter: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een van de zaken die te weinig dn de belang stelling staan en toch een uniek bezit van, Schiedam vormen, is de jachthaven aan de Maas. Watersport IsiliiSfe: (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Op de Mathenesser- weg is zondagmiddag de 31-jarige verte genwoordiger K. H, uit Voorburg in een auto aangehouden. Hij was niet in het bezit van een ribewis. Verder was de auto in slechte staat (geen remmen, lek ke uitlaat, speling in het stuur) en de man was niet verzekerd tegen derden. De auto is in beslag genomen en zal aan een sloper worden verkocht. Na pro. ces-verbaal is de man heengezonden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De vereniging Het Sin- gelkwartier viert dit jaar haar zevende lustrum. Vandaar dat het bestuur de bui tenomslag van het maandblad in plaats ,van de gebruikelijke gele kleur een meer feestelijke, namelijk blauwe kleur heeft gegeven. Kenmerkend voor de dynamische groei ,van deze vereniging is het feit, dat verle den jaar het bestuur Aankondigde, dat'er op 1 januari 1966 een ledenstop zou ko men. Op de valreep meldden zich nog 16 nieuwe en 18 adspirant-leden aan. De laatsten worden dit jaar 18 jaar. Ook meldden zich nog aan 23 jonge adspi rant-leden, die in 1966 15 jaar worden. Niet minder dan dertig kinderen van leden zijn deze maand jarig. Hét Singelkwartier gaf op maandag 24 januari een geslaagde filmavond voor de patiënten van Het Zonnehuis aan de Boerhavelaan. Van acht tot tien uur had den de patiënten van deze'inrichting, die altijd zijnaangewezen op een stoel of bed een mooie avond. Reeds meer dan honderd kinderen zijn ingeschreven voor het zomerweekkamp van 23 tot 30 juli a.s. in Hulshorst op de Veluwe. De grote feestavond ter gelegen heid van het 35-jarig bestaan wordt op' woensdag 5 oktober in het Passage Thea ter gehouden. De regering van Ian Smith in Rho desia heeft besloten, alle postdiensten naar en van landen als Kenia, Oegan da en Tanzania op te schorten. Brie ven uit die landen worden teruggezon den. (Van onze correspondent) 'HOEK VAN HOLLAND De politie heeft zaterdagavond de negentienjarige N. uit Den Haag gearresteerd, die voor een café In de le Scheepvaartstraat een bromfiets, had gestolen. Een kwartier na de diefstal probeerde hij de brommer te verkopen in een ander café, enkele tientallen meters ver der. N. vroeg zeventig gulden voor het vervoermiddel, maar de lage prijs wekte argwaan en men waarschuwde de politie, die de knaap aan de tand voelde. Bij het onderzoek bleek, dat de jongen een bos gestolen autosleutels bij zich droeg, waarmee hij verscheidene wagens had bewerkt, echter zonder resultaat. De politie heeft N. voor de officier van justi tie geleid. MAASSLUIS De Gereformeerde Kerk heeft haar vierde predikant Het is ds. P. A. Bohlmeijer, gekomen nit Arnhem en tot 'dusver legërpredikant'in algemene dienst Ds. E. J. Duursema be vestigde hem zondagmorgen in de Irama- nuëlkerk in zijn ambt, waarna de niet» we predikant in de middagdtenst In het zelfde kerkgebouw zijn intree deed. In deze overbezette kerkdienst preekte ds. Bohlmeijer over wat hij noemde „Het refrein van Hebreeën 11", de woorden „door het geloof". Hij schetste eerst enkele oud-Testamentische perso nen die in dit hoofdstuk worden ge- MAANDAG 7 FEBRUARI 1916 Storm en hoog water. Uit Waterland d.d. 6 Febr.: Was gedurende de laatste vier dagen het water zakkende (in i et malen bijna 60 c.M.) tbans is het weder omgekeerd en komt het-met groote snel heid opzetten. Heden is het weder 7 c.M. gerezen en de Kerkbuurt en bet Zuid- einde van de Oostzaan, benevens de Keering te Landsmeer staan weder ge heel onder water. Onstuimige golven jagen over de 'groote watervlakten, doen schuren en hnizen ineenstorten en over de watervlakte drijven. VLAARDINGEN Excelsior: Ruilbeurs, De Verzamelaar, 19. VLAARDINGEN Excelsior: Danswed strijd kampioenschap van Vlaardingen, 19.45. Goudsesingel, Groene Kruisge- bouw. cursus moederschapszorg, 14.30. Harmonie: Hippo Campus, lezing mejuff. M. Janse over beeldende kunst, 20. Stadsgehoorzaal: Filmclub Vlaardingen, Wilde Aardbeien, 20. Bqkant. De Rotterdammer, Vlaardingen. Smalle ^Havenstraat 11, tel. 6775 (b.g.g. 010 - 115588). Uitsluitend voor redactieza ken 9493 (b.g.g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: C. Fictorie, Handelstraat 18, tel. 3345, maand. »m vrijd. 18 - 19.30. zaterdag 17.30 - 19 uur. ^Vlaardingen: Brand 4444; G.G.D. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- dorplaan 129a, tel 4233. Musis Sacrum: Wilton-Fijenoord, Be- drijfsjoumaal, 13.30 en 20. Passage Theater: Kunstcentrum Schie dam, Musical, 20. Arcade: Ned. Bond van Vogelliefheb bers, contactavond, 20. Irene, Aquariumver. Tropica, contact avond, 20. Sursus Corda; Comm. Herv. Zondags scholen, contactavond, 220. .Vs "P® Rotterdammer", Schle- ^8en» tangft K^utT„: legenheden Oim aange- stmaU39,ht:e?. *152400 Go®^1' Dr. Zamenhof- PoUtie 264666* Alarm 269123: 26^ïhe£&hEJers! Large Haven 81, tel. 269927^ 1 Schled- weg 41, tel. noemd en liet uitkomen dat het gaat om de belangrijke vraag o fook onze namen geschreven staan op „het flanel- bord" van dit bijbelhoofdstuk. Aan het eind Van de preek verwees ds, Bohlmei jer naar Jezus Christus in wien al Gods beloften waarop de geloofshelden van het Oude Testament hebben ver trouwd, werden vervuld. Na de slotzegen riep ds. A. J, Aaftink ds. Bohlmeijer en zijn gezin namens de gemeente, een hartelijk welkom toe. De gemeente zong haar nieuwe predikant vervolgens Gezang 91 A: 1 „Beveel gerust uw wegén" toe. Onder de genodigden waren namens het gemeentebestuur wethouder van Gel- deren en gemeentesecretaris H. Kra mer, ds. H. F. Meijer en .:ds. E, H. Kalkman van de Hervormde Gemeente, afvaardigingen, van de Gereformeerde kerken van Maasland en Rozenburg en een aantal legerpredikanten. Na de dienst spraken in de consistorie kamer de legerpiedikant ds A. G. H. Kroneman (herv.), pastoor Vermeulen na mens de rk. kerk, ds. K. W. Dercksen namens de classis Schiedam, ds. Kalk man namens de Hervormde Gemeente, de heer Van Gelderen namens het ge meentebestuur .en een.afgevaardigde van de Gereformeerde Kerk van Oost- en West-Souburg, waar ds. Bolhlmeijer pre dikant was voor hij in militaire dienst ging. leden Hans Apon en Jan' Olieman waren echter van mening 'dat de heer Van Waart in dit geval de juiste plaats zou zjjh en de heer juiste man op de juiste plaats zou zjjn en de heer Van Waart capitu leerde toen maar. Reeds in februari van het vorige- jaar kondigde ds. Everaars gesteund dooi de jeugdouderlingen aan, dat een eigen 'home voor de jeugd (voorna melijk 'de ouderen onder hen) drin gend nodig was. Ds. Everaars schreef toen; „Er moet een eigen home vöor de oudere jeugd komen. Waarom? Omdat de oudere jeugd, daar behoefte aan heeft. Zij heeft behoefte aan een ver blijf waarvan zij zeggen kan: Dit is nu helemaal van ons, dit richten wij in naar onze smaakt, dit kleden wij aan zoals wij dat wensen. Hoe is immers thans de situatie? Voor de buitenkerke lijke jeugd hebben wij de. jeugdhaven in Nieuwland,met een accommodatie die up to date is. De instuiven zijn geëigende ontmoetingscentra voor de jongere jeugd ongeveer tot en met 16 jaar. Voor de oudere jeugd zouden wij een eigen home willem stichten". Eerst maanden later in september schreef ds. Everaars een artikel over „Is jeugdwerk noodzekelijk?' waarin hij o.m. stelde dat dé gemeente leden de vraag naar een eigen home voor de jeugd moet kunnen billijken. „Het is de taak van het jeugdwerk ruimten te scheppen, waarin jongeren op basis van vrijwilligheid-én in hun eigen sfeer kunnen experimenteren naar hun verantwoordelijkheden en waar zj mogelijkheden hebben tot ontspanning", aldus een geschrift, dat ds. Everaars citeerde. Eind oktober klink het „Lang ge wacht en stil' gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen" toen men kon aankondigen dat de jeugd van de kerk bezig was een eigen home gereed te maken. We hebben er toen een en ander over geschreven, alhoewel het „eigen home" min of meer een grote, puinhoop, of wel .een onbewoonbaar verklaarde woning was. Intussen moesten akties worden gevoer de en het eerste was de beroemd ge worden voetbalwedstrijd tussen dé ker- keraad en de jeagd (uitslag 6-6), waar- a bij ds. Everaars de aftrap .verrichtte e ds. J. Convee meespeelde. Dé eerst ƒ290 kwamen toen binnen en naidlen hield men een aktie huis-aan-hnis bij de gemeenteleden en in de periode van r 20 tot 25 november haalde men liefst ƒ1201.03 op (Gironummer is 575264 tji.v. Jeugdcentrale) Van de Slso-clubs kreeg men de toezeg ging van 500 een bedrag dat op dinsdag 15 februari in een zaal van de Magnalla Deikerk officieel zal worden overhan digd. Er kwamen giften bij èn intussen werd ook een bestuur gevormd, bestaan de uit: X B. Apon (voorzitter), X Olie man (sekretaris), P. v. Warneten (pen ningmeester), L. den Hond en 'G. van Ravens, waaraan intussen zijn toegevoegd de dames Janny Duyfhuizen, Nel Haze- windus, Ank Huisman en Geeske Kunst en de keer Ton Oosthoek. Verder kwam er een bestuursraad, be.-,taande uit de heren ds. P. R. Everaars, J. v.d. Steen en J. v.d. Meer, juegdouderUngen en J. Cop- poolse, J. Vijfwinkel en C. H, L. Wester- straks reeds -twee van de. drie verdiepin gen volledig in gebruik zullen kunnen worden genomen en de jeugd ruimte zal krijgen voor clubavonden, tafeltennis, bil jarten, sjoelen, -dammen, schaken, conver satie ,enz. Behalve de heer C. J, van Waart heb ben diverse anderen- ook hard gewerkt om het pand .tij dig, gereed'te hebben. De heer M. K. van Otterloo nam het schilde ren van de bovenverdieping geheel voor zijp rekening, er kwam een gashaard (op de bovenverdieping komt er ook een), een woninginrichting schonk tegen een zeer vóórdelige prijs het zeil, 20 rotanstoeltje, banken, vier tafeltjes, vitra ge, enz. De lambricering en de bar zijn van blank-vurenhout, er hangen verschil lende lampen aan dé zoldering, terwijl T.L.-buizen de speelzaal verlichten. Kor tom; het pand, beantwoordt aan de bedoe lingen van de commissie, al zal de bene den etage eerste over enkele weken ge reed komen. Voorlopig' wil men vrijdag- en zaterdag savonds de zalen openstellen en er la ter ook de vergaderingen van de jeugd vereniging „De Lichtboei" gaan hou den. Nóg. steeds is 60 procent van de gereformeerde jeugd geen lid van een jeugdvereniging én .men hoopt op deze wijze ook een deel van deze kerkleden te kunnen opvangen. De koffieketel (geschonken via de heer C. H. L .Wes- terveld) zal er voor zorgen, dat er aan koffie geen gebrek, zal zijn, hoewel andere verfrissende dranken eveneens te koop zullen zijn. Winstbejag zal er niet-zijn; al hoopt men natuurlijk wel uit de onkosten te springen. I WONINGINRICHTING ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN/OSVENTER (Van een medewerker) VL AARDEN GEN Sinds zaterdaga vond in Utrecht de zwarte band examens voor dames werdenafgenomen, heeft Vlaardingen thans vier vrouwen, die. de ze band mógen dragen. Onder niet min der dan'54: kandidaten uit geheel Neder land, bevonden zich uit Vlaardingen me vrouw Van Gorsel, mevrouw Elen en Marjo Batenburg) die allen een goede indruk bij de examencommissie achter lieten. - - ,V- Mevrouw'Verburg; die de enige zwar te banddraagster, 'was, toonde zich za terdagavond' in Utrecht, een waardige tegenstander van mevrouw Van Gór sel,. echtgenote van de bekende sport- schóolhoudér in Vlaardingen. Bijna vijftig percent van de kandidaten van zaterdag bewezen góed te zijn voor een-hogere graad. De Vlaardingse judo. Al deze medewerking betekende voor de jeugd een stimulans om door te zetten en in de afgelopen heeft men de „onbe woonbaar verklaarde woning" omgeto verd in een pracht van een modern jeugdhome, waarvan men de juiste naam nog moet zoeken. Van alle kanten .ver kreeg men medewerking, waardoor ROTTERDAM Rt zeventienjarige Noorse zeeman S. S. van een hij Shell liggende tanker heeft zondagavond met een'op dè WeStblaak gestolen .auto een dronkemansrit gemaakt. Hij kwam niet vr. In dë RoeBossëi&traat ramde hij drie'geparkeerde auto's. :v. Op het kruispunt -Roehussenstraat - 's-Gravendijkwal réed' hij vervolgens door het rode licht. Daardoor botste hij tegen twee auto's," Et- deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De dron ken Noor is in arrest gesteld.- leraar Jan van Gorsel maakte deel uit van de uit acht personen bestaande examencommissie. Mevrouw Van Gorsel heeft zich thans gevoegd bij de achttien tweede Dans, die Nederland, heeft. Wel heeft het vijf jaren geduurd sinds het behalen van de eerste Dan, maar dit kan rustig worden toege schreven aan de geboorte van haar vier de dochter in 1963. Mevrouw Van Gorsel begon haar judoloopbaan in 1952 op aandrang van haar toenmalige verloofde Jan van Gorsel en deze sport werd toen door darhes bijna nog niet beoefend. Ge durende deze dertien jaren is judo uitge groeid' tot een door vele meisjes en ook dames beoefende sport. Mevrouw Elen-Verbagen begon in 1958 met judo, trainde altijd hard en behaalde in betrekkelijk snelle tijd haar eerste dangraad. In maart 1963 behaalde zij de bruine band. Twee kinderen van haar beoefenen ook de judosport, van wie haar zoon ,Wim zelfs kampioen van Vlaar dingen is bij de afdeling jeugd tot 25 kg. De ongeste van de geslaagden is Marjo Batenburg, die in 1955 op 6-jarige leef tijd bp.de voorschool met judo begon. Zij zette'.heel goed door, en behaalde in maart 1964 de bruine band. Mede omdat zij wekelijks twee trainingen bezocht is ze zo snel'van bruine tot zwarte band draagster geworden. Met evenveel succes als zaterdagavond in Utrecht, hoopt zij dit jaar haar Mulo-examen af te leg gen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 58-jarige havenar beider N. E. F. A. M. uit Rotterdam is aangehouden, omdat hij zaterdagmorgen op het Stationsplein aan voorbijgangers geld vroeg om met de tram te -kunnen gaan. Hij is in bewaring gesteld. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Tijdens het afgelo pen weekeinde-zijn diverse inbraken, ge pleegd. Bij de firma Deltakranen drong men het kantoor binnen. De ongewenste bezoekers namen twee geldkistjes n.ee waarin respectievelijk duizend Duitse marken en zestig gulden zaten. Op het binnenschp Pionier- in de Ko ningin Wilhelminahaven werden- twee spaarbankboekjes weggenomen met ƒ3500 en ƒ700. Ook nam men nog twee herenhorloges en een halsketting mee. Het ernaast liggende tankschip Purfine kreeg eveneens bezoek. Op dit schip werd f 100 ontvreemd. Het vermoeden bestaat dat op beide schepen dezelfde mensen aan- het werk zijn geweest. Een vierde inbraak werd gepleegd in de Midhal in de Holywijk. Hier werd uit een van de winkels tien gulden gestolen. Tot nu toe heeft de politie geen reden om aan te nemen dat de vier inbraken door dezelfde personen zijn gepleegd. Het onderzoek is nog in volle gang. Voor de wedstrijd Zwaluwen - IJsselmeervoaels werd links buiten Piet Hoogerboord van Zwaluwen gehuldiod. Hij speel de immers zijn 200ste competi tie- en/oj bekerwedstrijd voor het eerste van Zwaluwen. Staande op de- Westfrankelandse- dïjk zien -tve helemaal rechts de fabrieksgebouwen van N.V, W. A. Hoek's Machine- en Zaurstoffabriek, Havenstraat 19, Meer naar voren liggen nog een kleine jachtwerf en de Watertaxi Service. Links achter aan bevindt zich het café-restaurant Europoort aan de Maasboulevard. Ernaast verheft zich een metalen kunst gewrocht van hedendaagse moderne plastische vormgeving. Dan volgen een lange rij sportvaartuigjes en meerpa len en ertussen in, nauwelijks zicht baar, ligt het drijvend clubhuis van de Watersportvereniging Nieuwe Water weg, door een loopplank verbonden met de walkant. De weg, die langs het jachthaventje loopt, heet dan ook zeer terecht Jacnttuyeniaan, Geheel op de achtergrond, aan de over kant van de rivier, Jigt het grote fa briekscomplex van Hensens Machinefa briek. Aan de ingang van het water sporthaventje is een kleine baggermolen bezig zijn nuttig werk te doen. Wie in Schiedam het woord jachthaven bezigt, denkt daarbij onwillekeurig aan de Watersportvereniging Nieuwe Water weg. - -■ Op woensdag 3 april 1957 zat de vere niging figuurlijk.gesproken in de boot, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bevolking in Schie dam is in het afgelopen jaar met 224 personen teruggelopen. De totale bevol king bedroeg op 1 januari 1965 81.956 en op 31 december 1965 81 732 inwoners, In 1965 werden er 1340 kinderen gebo ren. Er stierven 642 personen. Er vestig den zich hier 3251 personen en er ver trokken 4173 personen. Er werden in het afgelopen jaar 724 huwelijken gesloten en 61 huwelijken ontbonden. Do verhuizers hadden het in 1965 in Schiedam binnen de gemeente bijzonder druk, want niet minder dan 1664 gezin nen of 6681 personen verhuisden binnen de gemeentegrenzen. Van de 724 gehuwden woonden er na de huwelijksvoltrekking 136 in eigen wo ning, 144 bij hun ouders, 16 hij familiele den, 1 bij vrienden, 159 elk afzonderlijk en 206 buiten de gemeente. omdat ze niet meer bij haar boten kon komen. Door de .veranderingen, die zich hier voltrokken was zij haar oude vertrouwde thuishaven in de zgn. he renbaai in-de Spuihaven kwijt Inmiddels waren de meerpalen eruit gehaald; Maar in de vroege uren van ■dinsdag 9 april 1957, om ongeveer ze ven uur, bij zeer lage waterstand, maakte het botenhuis van de water sportvereniging, hangend aan een drij vende bok van Van der Tak's Ber- gings Mij een luchtreis en werd zo doende verplaatst. Op 16 november 1963 opende de Water sportvereniging Nieuwe Waterweg op feestelijke wijze haar nieuwe, drijvende clubhuis. Ter financiering had men een bouwfonds in het leven geroepen. Nog liggen de bootjes aan de meerpa len. Maar het gevleugelde woord van Sheiley blijft nog steeds van kracht: „Als de winter komt, kan de lente niet ver meer zijn". Dan zullen de ranke vaartuigjes weer uitzwermen. In het seizoen 1950-1951 debu teerde de 32-jarige Hooger boord in het hoofdteam van Zwa luwen. Hij werd op 12-jarige leeftijd lid van de Vogels, tri de seizoenen 1962-1963 en 1963-1964 kwam hij niet in het topteam uit maar zijn capiciteiten wer den door trainer Zuidgeest toch zo hoog aangeslagen, dat hij de ze altijd haarwerkende speler weer naar de top haalde. Voorzitter D. A. v.d. Snoek sprak waarderende woorden, evenals aanvoerder Harry Sloots. Dit ging vergezeld van een cadeau onder couvert. Me vrouw Hoogerboord werd in'de bloemetjes gezet. Aanvoerder A. de Graaf van IJsselmeervo- gels sprak ook een gelukwens uitmaar stond met lége 'handen omdat men bij Zwaluwen' deze huldiging tot het laatste triorpent als een verrassing heeftgehou den. - m "yANDAAG is het nu net een dag voor jaarverslagen. Ik stort me er maar even in. Een oud en een nieuw. In afwijking van de traditie eerst het oude. Omdat dit over een grotere in stelling gaat. Het is van gemeen tewerken Rotterdam, u weet weL de dienst die de straten opbreekt en ook wel weer dichtmaakt. Een bekende gemeentelijke instantie, die het niet gemakkelijk heeft - omdat iedereen nu eenmaal graag zijn eigen straat het eerst zag aangepakt. Alle straten verzak ken en tegelijk kan gemeente werken er niet aan beginnen. Zo veel geld is er niet en bovendien is bestraten lang niet het énige dat gemeentewerken doet. Gemeentewerken verschijnt dus met een verslag over 1964. Tot mijn teleurstelling, want dat jaar ligt al weer zover achter ons, we leven zo snel. Wat wil nu het gé val? Sedert 1952 is er geen jaar verslag van deze dienst geweest. Het was'me eerlijk gezegd"—' niet opgevallen, maar het blijkt uit een voorwoord van ir. J. A. C. Tillema, de hoofddirecteur. Is dié inleiding een poging orri het be schamende feit te: verbloemen? Nü. dat valt mee. Ir. Tillema zegt dat er vele redenen kunnen worden genoemd, misschien ook wel allerlei verontschuldigingen. Gelukkig doet 'hij het niet. Zijn woordje vooraf komt hierop neer:: Hoe hoger de activiteiten moesten worden opgevoerd en hoe meel de toekomst moest worden' ver kend hoe minder men geneigd was terug te blikken. Want een verslag is een omzien, dat is juist. Maar, zegt ir. Tillema dan, hét werk van ons de stadstimmér- man, benaamt hij toont 'zich. zonder jaarverslag ook duidelijk aan de bevolking en zeker als er overlast is Daarin heeft de' hoofddirecteur gelijk, maar al die tijd geen jaarverslag, dat is tóch: wel een leemte, Gemeente werken gaat echter zijn leven beteren. Het. plan is' voortaan weer regelmatig het jaarverslag te laten uitkomen. Nu nog iets over dit verslag. Het kan kort zijn: men vindt, er kort samengevat veel van de acr tiviteiten in terug. Dan blijkt nog eens goed wat., „de stadstimmer-J man" per jaar sjouwt ten bate. van dat grote geheel met de naam Rotterdam:- rioleringen, sportac- commodaties, straten, bruggen, plantsoenen en dan noemen we nog niet alles. Een vraag echter aan de heer Tillema: Is het mo gelijk voortaan onmiddellijk of yi vrij- kort na het aflopen van een jaar het verslag te geven? Dan zijn de zaken veel actueler, ziet TN. DE tweede plaats heb ik een nieuw verslag. Maar het is niet helemaal eerlijk om dat te ver gelijken met het boekwerk van ir.Tillema en zijn' mensen. Hier, gaat het om 'een stencil over cle eerste vier maanden uit het be staan van de, .„Stichting Sociale BelangenSurinamers",Van Ol-'. denbarneveltstraat 146, Rotter-, dam. Een zeer -jonge instelling, wier oprichting indertijd in ons blad uitvoerig is vermeld. Jeugdig en enthousiast werk-f. zaam ten bate van een; groep rijksgenoten die vaak hulp nodig hebben. Daarvoor met name be staat' het informatiebureau dat het bovengenoemde adres bezet, l De' heer José Tjauw A Hing is; hoofd en hij schrijft: „veel ellende wordt voorkomen door voorlich ting." „Problemen, waarmee Surina- - mers hier kampen, zoals het wo ning- en kamervraagstuk. de,;: gepaste recreatie, studiemögeliik- heden en het wegwijzen naar in- stanties worden krachtig ter hand genomen. Het is dan ook de taak, aldus de heer Tjauw- A Hing, van - het informatiebureau de reëds hier wonende Surinamers niet on- voorbereid temidden van mensen en instellingen die hen.vreemd zijn, te laten. Het is niet zozeer,-".; een vraagbaak als wel een weg-.-; wijzer. En als wegwijzer blijkt: het voorshands in een grote be hoefte te voorzien." Waarvan ik gaarne akte heb genomen. Evenals van de opmer king dat-met vele organisaties, in stanties e.d. een prettig begrip en een zinvol contact werd onder-, houden. Ik dacht dat de dienende!, taai van deze stichting niet on-" vermeld mocht blijven. Ook al timmert zij niet zo aan de weg als gemeen tewerken-met-of-zon- der-jaarverslag!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1