ROTTERDAM Raad voor nu al veertig MBil Protesten baatten niet VoIIeyhaistrijfl Blokkeer- Juliana werd gestaakt FORTEX „Hartensleutel overhandigd" Ds. Westerveld ingeleid in werk te Rozenburg Restauratie Klijn-hmzen AGENDA Seth Gaaikema komt m Df LU een TYPISTE ■p 4.- FORTEX weet raad met elke maat Nog meer steun nodig om in behoefte te voorzien St. Joris Doele is weer actief Kamerlid stélt vragen over stank-plaag e op sleepboot Brandweer rukte 147 maal uit in 1965 1 ST a"-!Ü lil [KT 1 gillende bok treft man in rug ri-I- j - li1 af J Weer volle winst bij SVG-volleybal nfi ROTTERDAMMER DINSDAG 8 FEBRUARI 1966 É- IKSal i §4 lil Materiaal Toespraken IVandaag.... en dagelijks MiSi IMMPI aa«BM ïëii Pagina'3. DEZE plechtigheid moeten we niet zien als een bravourstuk, want er zijn vele freilenen om er géén feestelijk karakter aan lie geven", aldus oud-burgemeester mr. G. IE. van Walsum gistermorgen ter gelegen- fheid van het slaan van de eerste paal of "liever: de drie eerste palen, want die gin- %en tegelijk voor de medische faculteit f«p bet terrein, waar Alioy' thans wordt «««loopt. De heer Van Wulsum, sprekend JQs voorzitter der commissie voorbereiding Imedische faculteit Rotterdam, lichtte dit «nader toe: „deze bouw veroorzaakt allerlei «moeilijkheden voor vele mensen. Ik heb 'bijvoorbeeld alle begrip voor degenen die Sjnet Ahoy* hebben te maken cn evenzeer f'voor hetgeen liet Dijkzigt-ziekenhuis-en de l'daar verpleegde patiënten van nu af staat te Iwachten. Als het mogelijk zou zijn geweest, leiders op een open vlakte een academisch [ziekenhuis te houwen, was dat allemaal ïbecl anders. Verder besef ik dat het voor vele Rotterdammers een niet al te gemakke lijk te verteren zaak is, dat voor een aantal fejaren er wéér een punt in de binnenstad is, |dat in een wanordelijke toestand verkeert!" Sjlnar mr. Van Wolsum kon daartegenover Istelien, dat de bouw van de medische facul teit een belangrijke gebeurtenis is voor ^Rotterdam en ook voor het medische hoger [onderwijs en de medische wetenschap in [geheel Nederland. „Voor mij is het duide- gfijk, dat dit moet gebeuren en ik verwacht [dat in de toekomst alles goed is wat er nu [gebeurt. Dat cr een voorziening komt die «van nationale betekenis is en die onze stad bepaaldelijk zal opheffen." Het geven van het sein tot het slaan van de eerste drie 'palen was liet werk van mr. B. J. de Boer, voorzitter van de bouwcommissie. De heer De Boer trad op als schictmeestcr: hij «bracht een kleine dynamietlading tol [ontploffing, die onmiddellijk een weer klank vond in het tegelijk in werking gaan San de drie stellingen. Zoals de lieer De ploer daarna vertelde is het de bedoeling ['dat het aantal stellingen zeer binnenkort Iwordt uitgebreid tot zes. Mr. üe Boer schet ste de korte maar hevige voorgeschiedenis Ivan de panl „de minister legde ons Spoed op, maar hij had ten slotte moeite ons tempo bij te houden!" en hij gaf een overzicht van het gebouw. Het zal onge veer zeshonderdduizend kubieke meter [inhoud krijgen, waarvan tweehonderddui- fyend in het laboratoriumgebouw, waar '■reeds in oktober van dit jaar op 104 meter [hoogte de vlag zal moeten waaien. De [[bouwtijd wordt geschat op zes jaar, over [twee jaar zal het eerste deel van het lage [gedeelte in gebruik moeten komen, een ïjnar later komt het eer6te stuk van het [hoge gedeelte in gebruik. Dat hoge gedeel- tie wordt geconstrueerd rond acht kernen en Meze kernen gaan in glijbekisting naar bo even. Binnen drie maanden zal het Ahoy'-complex verdwenen zijn cn dan zul len ook driehonderd lionten palen, die in |,<le weg zijn, moeten zijn getrokken. In [november moet alle heiwerk er komen *2.100 betonpalen gereed zijn. De archi tectuur is van het Bureau Van Embden, |Choisy, Roorda van Eysingo, Smelt, "Witter- [pnans, Arcliitecten en Stedebdiiwkundig,en [NV te Delft. Hoofdaannemer zowel voor de «sloop van Alioy' als voor de houw van het [nieuwe complex is de aanneming Mij J. P. |.van Eesteren NV te Rotterdam. Ter over- el)rugging is er een provisorium in aanbouw Jen mr. De Boer vertelde, dat dit provisori- èum in september 160 eerstejaars 6tudenten ial ontvangen. In 1967 worden daarin twee honderd jongeja'ars verwacht. De. gehele bouw zal honderdvijfenzestig miljoen gul den kosten, waarvan tussen 1966 cn 1969 honderd miljoen gulden worden verwerkt. [AI deze kosten komen voor rekening van fbet rijk. De Energiehal blijft nog twee jaar titaan. Mi (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Sinds 2 januari is de Sectie Warme Maaltijden van de Baad voor het Bejaarden- werk te Schiedam begonnen met het verstrekken van warme mael- tijden aan bejaarden. Op velerlei gebied wil de raad trouwens hulp bieden. Ondanks de huidige wel vaartsstaat heerst er onder de bejaarden nog veel narigheid. In de raad zijn in feite alle gezindten vertegenwoordigd, zoals gerefor meerden, hervormden, katholieken, leden van Humanitgs en buiten-ker- kelijken, terwijl alle kruisverenigin gen hun medewerking verlenen. De gedachte om - de bejaarden warme maaltijden te verstrekken is overigens niet nieuw. Jaren geleden dacht men er reeds over, maar daarbij bleef het dan ook. Eerst in de herfst van het vorige jaar kregen de plannen vaste vorm. Om deze te verwezenlijken moest er natuurlijk heel wat werk wor den verzet. Er werd een comité opgericht, bestaan de uit de dames H. Hazenbroek, voorzit ster- penningmeesteres, Burg. Knappert- laan 264A, tel. 269530; J. Poll-Schut, secre taresse, Tuinlaan 92,'tel. 267856; A, M. J. van der Burg, Stadhouderslaan 99, teL 268632; C. ÏSfiemantsverdriet, Lange Kerk straat 52, tel. 267889, Bejaarden die in aanmerking wensen 'te komen voor warme maaltijden, kun nen zich tot een van deze adressen wen den, terwijl zij die het werk financieel willen steunen, hun bijdrage kunnen stor ten op girorekening 300323 -t.n.v. de heer A. E. Hazenbroek, met vermelding van „Sectie Warme Maaltijden". Dank zij de steun van bedrijven en particulieren kon men begin van dit jaar met het werk van start gaan. Er is veel geld voor nodig. Voor elke bediening van een warme maaltijd zijn er acht aluminium pannen nodig, waarvan, er vier in een zgn. mantel, gaan. Zo'n stel' kost ongeveer 65. Begonnen met vijfendertig maaltij den, verstrekt men thans reeds, aan veertig personen een dergelijke maal tijd. De daarvoor benodigde stellen vroegen reeds een investering van ongeveer 2600. Elke maaltijd bestaat uit soep, 100 gr. vlees, aardappelen en 150 gr, groen te. De bejaarden betalen er ƒ1,75 per maaltijd voor. Drie maal per week wor den de maaltijden verstrekt, hl. op maandag, woensdag en vrijdag, tussen half twaalf en één uur 's middags. Telkens worden vier lege pannen (schoongemaakt) meer meegenomen en vier volle afgeleverd. Men betaalt een w.eek vooruit, dus 525. Men heeft reeds een wachtlijst 'van gegadigden moeten aanleggen. De I Sectie warme maaltijden van de Raad van het Bejaardenwefk beschikt op het ogenblik over vijfendertig vrij willigsters, dames in het bezit van een auto en bijrijdsters, want men brengt de maaltijden met zijn twee ëmrond. Bejaarden moeten zich nogal eens aan diëetvoorsohriften houden. In de keuken van de Dr. Nolet Stichting worden tien dieetmaaltiden bereid; het hoogste aantal dat men momenteel kan leveren, terwijl de keukens van de Huize St Liduina en van een plaatselijk hotelbedrijf respectie velijk vijf en vijfentwintig normale maal tijden leveren. Deze kunnen geen dieet- maaltijd klaar maksn. Het gemeentezie kenhuis, dat het wèl kan, doet nog niet mee. Als er een aanvrage bij het - comité binnenkomt, stelt een van de dames zich in verbinding met de desbetreffende per soon en gaat na, of de betrokkene inder daad niet meer in staat is om een goede maaltijd te bereiden en of de' financile weistandsgrens niet te hoog ligt. Het werk is nu dus op gang gebracht. Maar als het zich verder ontwikkelt (men denkt al aan 100 maaltijden), zul len er een ruimere keukenoutillage, meer vrijwilligste'-:- en - meer financiële TN -de Dr. Noletstiehting worden-drie maal per week tien dieet maaltijden bereid.. Mevrouw-. Van E endenburg, een van de medewerksters,vertrekt hier. uit hef ziekenhuis -met- twee ga mellen'i - bijdragen-, .moeten komen.I Toch [is- het comité, reeds dankbaar- .vóör de.-steun .die het -totnogtoe kreeg van de bedrijven, vrijwilligers, particulieren en dëvelen, die het - mogelijkmaakten .een lang- -ge koesterde wens te realiseren,: -' Als- -men bedenkt,- dat err in Schiedam, nog 800 a 900 bejaarden, zijn, .van wie velen in geen- jaren een warme maaltij d [kregen,', dan. ligt er ongetwijfeld'-. een' groot arbeidsveld" braak. Er zijn- trouwens steden,- zoals- Den Haag; waar met medewerking van de gemeente, vijfhonderd warme maaltijden - per dag worden vér- strekt; 1 j kleedt u altijd een klasse heter! FORTEX Korte Hoogstraat 11a tel. 6151 Vlaardlngen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Clubhuiswerk St. Joris Doele o.l.v. de nieuwe hoofdleider, de heer H. J. v. d. Wey, is weer volop in het nieuwe 'jaar aan de gang. Het club huis verkoopt spaarzegels in gele kleur Van 1,00, in groen van 2,50 en in blauw van 5,voor de zomerkampen. "e Er wordt dit jaar maar één gezinskamp gehouden, zoals gewoonlijk in de vakan tie van de bouwvakarbeiders van 23 tot 30 juli.-Het kamp is eigenlijk reeds vol geboekt,- maar enkele gezinnen kunnen er nog wel bij. Op 21, 22 en 23 april houdt men" w.eer'een .bazar. De hoofdleider deed -reeds .een beroep op de medewerking van,le'd.en, ouders, familie en kennissen. Men wil. ook met een fotoclub beginnen en is "erg blij, dat de heer J. Levering de leiding:ervan op zich wil nemen. Voor ritmisch dansen bestaat er helaas te-weinig:belangstelling, zodat men ermee moest stoppen. Bij voldoende deelneming .gaat juffrouw Stevens er weer mee be ginnen. Dinsdagavonds maken de jonge lui o.l.v. de heer J. Hendriks fraaie draad- figüfen, een bezigheid die wel in de smaak valt. Op woensdagmiddag gaat te onderwijzer, de heer J, Motz, degenen helpen, die moeilijkheden met hun huis werk hebben. Binnenkort wordt ook debibliotheek (vijf cent per deel) weer opengesteld. Elke ayond is er wat te doen in het club huis, zowel voor jongens als voor meis jes,: zoals biljarten, judo; tafeltennis, koken voor meisjes én 'voor jongens, sport, creatief spel, toneel, houtbewerking en «volksdansen. Op vrijdagavond komt er ook'een bandrecordergroep bijeen. En qp [zaterdagavond is er meestal dansen met medewerking van goeds orkesten. ROZENBURG Zondag werd in een dienst tn de ïmmanuëlkerk ds, D. Wester veld ingeleid als hulppredikant voor pas toraat bij de Hervormde gemeente. De predikatie van ds. C. A. Eveleln stond in het teken van „de sleutel", naar aanlei ding van Openbaring 37. Dit was ee naardige gedachte, daar ds. Westerveld in zijn ambt als gevangenispredikant (vol gens diens eigen rondborstige taal was bij .zojuist uit de bajes ontslagen"!) zeer veel met sleutels te maken heelt ge bad. Met sleutels kreeg hij toegang tot de ontspoorden om te trachten toegang tot hun hart te verkrijgen. „De sleutel voor een deel van het werk te Rozenburg wordt nu in overdrachtelijke zin over handigd in de hoop, dat er veel geopend mag worden, dat toegang zal geven tot het koninkrijk Gods." Hierna beklom ds. Westerveld de kan sel en aan de hand van 1 Samuël 315 gaf hij zijn visie op zijn nieuwe taak. Opvallend voor Samuël was, dat deze na zijn roeping de deuren van hét huis des Heren ontsloot. Ds. Westerveld zag als zijn belangrijkste taak in Rozenburg ve len te mogen wijzen op deze openstaande deuren. Na afloop van de dienst was er een samenkomst van de kerkeraad en enke le gasten (o.a. het voltallige college van B. en W.). Hier vertolkte burge meester J. C. Aschoff de blijdschap, (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Schriftelijk heeft liet Tweede Kamerlid mr. II. K. Engels man (soc.) tevens gecommitteerde van Rijnmond, aan staatssecretaris. Kartels (sociale zaken en volksgezondheid vragen gesteld over de stank, 'die een 'groot gebied onlangs énige tijd [plaag de, zoals gemeld. De stank was af komstig uit de chemische fabriek,Von delingenplaat, waar een 'defect: aan een installatie optrad. De heer Engelsman vraagt of de be windsman kennis heeft genomen van deze berichten. Tevens informeert hij of de staatssecretaris op de hoogte is gebracht van deze luchtvervuiling via een meldingssysteem. Verder i vraagt hij of onmiddellijk contact is opgeno men met de industrie, die deze- stank vermoedelijk veroorzaakte." Tot;, slot wil het kamerlid weten welke, stappen gedaan om een einde te maken aan de stank.'" '-.-ï-v-r- (Van een medewerker) SCHIEDAM De topwedstrijd in de s; overgangsklasse, Blokker /DES 2—Juliana (•van zaterdag is na de 3e set op last van |de competitieleidcr gestaakt. Als reden gliervoor werd opgegeven dat de daarop volgende eredivisie-wedstrijd op tijd dien de te beginnen. Dat de wedstrijd Blok- 5,'ker/DES—Jnlana zelf al meer dan drie kwartier te laat was begonnen door- f dat een voorgaande wedstrijd te ver ïnltiiep. is htm kennelijk ontgaan. Juliana, zonder aanvoerder Hans «-Sdhreutelkamp, startte onzeker. De Hage- «aars maakten daar dankbaar gebruik ïvan en namen de ie set met 15-7 voor Shun rekening. In de 2e set ging het «langzaam maar zeker beter bij Juliana. «Doordat er in de achterhoede nog te öyeel fouten werden gemaakt werd halver- 'wege deze set' aanvaller Hans de Kok Vervangen door Hans Soeters. In de ver- s Passage Theater: Kunstcentrum Schie- 'dam, musical, 20. "%L Arcade: Ned. Bond van Vogelliefheb bers, kontaktavond, 20. Irene: Aquariumver. Tropica, contacta- 4Kond, 20. 5 Musis Sacrum: Wilton-Fijenoord, be- [idrijisjouxnaal, 20. t Sursum orda: Comm. Herv. Zondag sscholen, contactavond, 20. Ven MORGEN Passage Theater; Kunstcentrum Schie- 'dam, musical, 20. j Chr. Soc. Belangen: Schied. Fotoclub, t contactavond, 20. Musts Sacrum: Ned. Kappersbond, con cours, 20 Sursum Corda: Pers. Ver. Palthe, con ti tactavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Scbie- datnse redactie, Lange Kerkstraat b.g.g. J>a 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 01898 - 6619. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zhonfem- tfraat 339, tel. 152400. .Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 1830-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alann brandweer 269123; alarm G.G. en GE. 269280. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel. ^®242; Ketlhel, Schied,weg 41, teL dediiging klopte het nu beter en Juliana begon de vrij grote achterstand in te •open. Bij de stand 1414 echter had Juliana duidelijk pech. Drie arbitrale blunders brachten de stand toch nog op 1614 voor BIokkeer/DES. De Schiedammers roken echter winst. Zij waren nu eerst goed op elkaar inge speeld en fanatiek vechtend gaven zij turn tegenstanders geen schijn van kans meer. Zij wonnen deze set dan ook ver diend met 157. Toen kwam die merk waardige beslissing van de competitie leider. Op het moment dat de- Juliana- ploeg in haar beste vorm stak weri de wedstrijd, tot grote verontwaardiging van de aanvoerder en ook van de sportie ve Blokkeer/DES-spelers, afgebroken. Heftige protesten van beide aanvoer ders en iedereen die er maar wat mee te maken had mochten niet baten. Bei de ploegen, inclusief coaches en toe schouwers konden teleurgesteld' huis waarts keren." De wedstrijd zal waar schijnlijk in z'n geheel moeten worden overgespeeld. Een voortreffelijke' prestatie leverde Heren-2 door met 30 van Lekkerkerk te winnen. Slechts in de 3e set "konden de gasten het de Juliana-ploeg werkelijk moeilijk maken. De setstanden waren 154, 16—14 en 159. Een bizondere prestatie leverden Hans de Kok en Hans Soeters, die beiden binnen 24 uur drie wedstrijden speelden en ook nog aan de drie uur durende training deelnamen. Dat zij desondanks in de wedstrijd tegen Lekkerkerk nog tot de uitblinkers be hoorden was boven alle verwachting. Heren 3 raakte helaas verder achterop bij de koplopers door een teleurstellende nederlaag tegen Z.Y.C. 4 (03). Zij her stelden zich echter in de daaropvolgende wedstrijd door AAT.V.J. geen enkele set toe te staan. Heren 4 was bij voorbaat kansloos tegen het sterke Set Up - (0—3) Jongens-jun. A. bleken te sterk voor Spi rit A (30) en blijft daardoor serieuze kandidaat voor de titel. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Bij werkzaamhe den aan het talud van de Beneluxweg viel maandagmorgen een kleine bok om doordat een tros losschoot. De 56-jarige grondwerker W. van Ham uit Zwijn- drecht werd hierbij aan de rug geraakt. Hij lipe een bloeduitstorting op en is naar het Diaeonessenhuis in Dordrecht gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 22-jarige schipper S. H. uit Zurich in Friesland, kapitein van een sleepboot die een modderschuit maandag door de Lange Haven trok, be merkte ter hoogte van pand 102 dat er rook kwam uit het achteronder van de boot. Bij onderzoek bleek dat er brand was ontstaan door een petroleumkachel die de schipper even tevoren had aan gestoken. De brandweer onder leiding van de heer W. de Jager bluste de brand. De persoonlijke bezittingen van de schipper gingen alle verloren. f (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De laatste drie maan den van 1965 kenmerkten zich door een vrij groot aantal branden. Opmerkelijk was, dat de laatste week van het jaar, waarin toch de kerstdagen vielen, geen enkele maal behoefde te worden opgetre den. Ongetwijfeld hebben de waarschu wingen via de televisie, gericht op de brandgevaarlijkheid van kerstbomen, daartoe in belangrijke mate bijgedra gen. Het aantal uitrukken bedroeg 48. In dezelfde periode van de jaren 1962, 1963 en 1964 werd respectievelijk 39, 45 en 31 maal de hulp van de brandweer ge vraagd. Het aantal van 147 uitrukken in 1865 is 13 minder dan in 1964. Het aantal uitrukken in de afgelopen vijf jaar geeft het navolgende beeld: In 1961-158, in 1962-190, in 1963-174, in 1964- Ï30, in 1965-147 maal. Er waren in 1965: zes uitslaande bran den, 36 binnenbranden, 48 buitenbran- den, waaronder acht auto's, vier bromfiet sen en een hooiberg, vier scheepsbran den, 16 schoorsteenbranden, geruchten van en onderzoeken naar brand vier, loos alarm vier, 29 hulpverleningen, geen brand. In totaal rukte de brandweer in 1965: 147 maal uit. Naar aanleiding van de brandblussing aan boord van de „Mistra" kreeg de bur gemeester een brief van de directie van Wilton-Fijenoord N.V. waarin deze haar bijzondere dank uitsprak voor de voor treffelijke wijze, waarop het Schiedam- se brandweerkorps de bedrijfsbrandweer van de Dok- en Werönaatschappij heeft terzijde gestaan. fefj" -wv, dat er nu voor het. grote Rozenburgse hervormde volksdeeL (3.500 mensen) een goede hulp is aangetreden. Niet alleen ais gemeentebestuurder, maar ook als mens- verheugde het de burgemeester, dat op het pastorale vlak nu meer armslag -V-ordt verkre gen. Ds. "Westerveld dankte- de burgemees ter voor zijn woerden. Hij hoopte, dat zijn Rozenburgse periode hem zo in beslag zou nemen, dat-het vele schrij nende uit zijn gevangenisperiode hier door op de achtergrond der herinne ring zou geraken. Ds. Evelein betoogde tenslotte nog, dat beide pastors eikaar veel kunnen bieden door uitwisseling vanervaringen cn inzicht. Van ds. Westerveld is bekend, dat hij veel humor; heeft. - Dit is van belang, om in. dit „vak"-niet te zwaar te tillen aan zaken, waar"God' glimlachend op neerziet. f T)IT zijn., dezogenaamde Klijnrhuizen *-* aan de Van jHpgendorplagn -en- achterliggende straten in Vlaardihgen die - een grondige restauratiezüÜen ondergaanNa velejaren■narigheid wordt nu niet langer -met lapmiddelen gewerkt: er wordt een bedrag yan anderhalf miljoen tegenaan- gegooid.' Het-hele karwei gaat twee jaar duren. Er zijn in. V laar ding en nog rneer complexenwoningenwaaraan - jets moet gebeuren,, en die misschien: wel een soortgelijke behandeling, nodig hebben. „Wanneer kennen wij can bod", zo zuchten bijvoorbeeld de. be woners van de Tramonata-woningen in West. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de vierde achter eenvolgende maal heeft het eerste heren team van de Schiedamse Volleybal Club een overwinning -behaald' en is nu danig in opmars naar hogere regionen. Het puntloos onderaan bungelende Zandvliet 2 werd met 30-geklopt, maar beslist niet zonder moeite. SVC- ver scheen met 2 invallers, terwijl een van de spelers van het basisteam reeds in de eerste fase van de strijd een handblessure opliep en zodoende op halve kracht mee draaide. - Aangezien door een misverstand i re serves ontbraken zag alles er somber uit. De Schiedammers hadden, echter geluk dat de tegenstanders, eveneens met in vallers. zeer zwak speelde, De[ set-stan den tonen het benauwde van dë zege duidelijk aan: 1513, 157 en 1512. 9 De heer C. v. d. B. heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van -een dubbeltonige luchthoorn uit de cabine van een takelwagen, die op het afgeslo ten terrein aan de Nieuwe Mathenesser- straat stond. CENTRALE ADMINISTRATIE CHR. NIJVERHEIDSSCHOLEN Nieuwe Damiaan 762 Schiedam vraagf per I maart a.s. Diploma typen vereist. Bij voorkeur met mulo diploma. Salaris volgens rijksregeling. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de heer E. Westerveld, van Karnebeekstraat 44, Schiedam. MAASSLUIS De onlangs opgerichte Maassluise Kunststichting opent haar activiteiten donderdagavond in de grote zaal van ce christelijke Caland-LTS aan de Mesdaglaan met een optreden van de bekende cabaretier Seth Gaaikema. De titel van zijn one-man-show luidt „Een avondje Nederlands". Medewerking ver leent Henk van Dij, piano, muzikaal lei der van cabaret- en toneelprodukties als Irma la Douce en Kiss me Kate. Zoals men weet is de Maassluise Kunst stichting onlangs opgericht om het cul turele leven in de snel groeiende stad op hoger en gevarieerder peil te bren gen. waar mogelijk coördinerend op te treden en uiteraard de culturele belang stelling te stimuleren. De oprichting is mede geschied met het oog op het toe komstige culturele centrum in Maass luis-West. Rekening houdend met de beschikbare zaalaccommodatie streeft het voorlopig bestuur, waarin zowel reeds lang gevestigde Maassluizers als nieuwe inwoners samenwerken, naar manifestaties op het gebied van toneel, voordracht, cabaret, film, muziek en beeldende kunst. Intussen heeft het gemeentebestuur reeds financiële steun toegezegd. Iedere be langstellende kan als donatuer toetre den. wat recht geeft op verscheidene faciliteiten bij de kaartverkoop. Het adres van de Maassluise Kunststichting is Postbus 66. In de programma-serie die als proef voor de eerste helft van dit jaar werd samengesteld zijn opgeno men'de kamermuziekavonden die door prominente solisten worden gegeven in het boerderij-restaurant De Ridderhof crt in de ïmmanuëlkerk, voor zover zij in aanmerking komen yoor een ge meentelijke subsidie. - W/ANDELIDN Of het „in" is of niet, ik weet het niet. Dat be paal ik ook niet, gelukkig maar. Ik weet wel dat het goéd is. Dat heb ik aan den lijve ervaren. En nog voel ik af en toe dat een flinke wandeling-"zóveel mogelijk in de openheid voor de stadsmens een goede afwisseling is. Daarbij heb ik de steun van 5000 mensen. Die hebben allemaal meegedaan aan de actie „Wandelen voor ieder een" van de Raad voor Lichame lijke Opvoeding. Misschien weet u nog dat deze 'actie in september 1964 startte? Tot .nü toe hebben zich dus al vrij .veel Rotterdam mers en niet-Rotterdammerrs geroepen gevoeld gehoor te. geven aan de oproep, [dié déze instelling toen deed. Be secretaris van de R.v.d.L.O., de heer P. Burik, meldt me dat nu 96 deelnemers in. hét bezit zijn van een speldje in de vorm van een wandelschoentje.'; Dat hebben ze verdiend door in één jaar een bepaald aantal uren - te lopen. Tweëendertig liefhebbers bezitten het „gouden" - .wandelschoentje, f'25;[ het „zilveren"' en 39r het „bron zen". .:;j' Hoe men aan die schoentjes - komt? Door zich aan té melden als deelnemer, Dan [diént men hét gè-[ wenste aantal ;ixtèn binnen- één jaar na aanmelding, fe lopen. Hoe het verder allemaal'-' gaat venneld/ ik hieronder uit' de brief van',de- «heer Burik. TJ';zult zien: het.--is geen wedstrijd, ér is: alle vrijheid.. Het geheel heeft de; bedoeling de stadsmens méér Beweging te ge- ven. Eti .dat "op.' éen aantrekkelijke 5- manier. „Aanmelding kan dagelijks ge schieden bij hêt'Secretariaat. kaTl mer 225 van-het.Stadhuis, Coolsin- gel, Rotterdam, Dé -kosten bedra-1 gen 3. Daarvoor-ontvangt de wandeIaar-inTspè:v Eén groen- wit-groen boekjp. ,c. waarin 20 natuurwandelingen staan beschre ven en een aantekenboekje' waarin de gang van zaken duidelijk staat vermeld?. - - - „Wandelt de. deelnemer binnen 12 maanden 'nia zijn - aanmelding 100 uurin'' devrije natuur, dan ontvangt "hij ha iiföehdïhg van het aantekenboekje waarin hij' zijn wandelingen heeft- genoteerd - het „bronzen" schoentje. Trekt hij er 200 uurte- - voet óp uit, dan ontvangt hij: het „zilveren" schoentje' en Wandelt hij 300 uur binnen een jaar na zijn - aanmel- ding, dan ligt 'hét „gouden"; schoentje voor hem .óf haar 'ge reed. Controle wordt niét uitgeoefend: Er mag worden verwacht, dat geen onjuiste,'opgaveis.worden ge daan. Men behoeft .niet te zijn aangesloten bij éen sportvereni ging omaan de. actie mee te doen; iedere deelnemer bepaalt dus ge heel het eigen tempo", aldus de heer Burik. En hiermee beveel ik u het .Wandelen voor iedereen" dan aan! 1 MEVROUW B. B, uit Rot terdam (volledige naam be kend - Jan Krant)- vraagt mij antwoord op eerr vraag. Haar brief gaat ovèr het vloeken, waaraan zo veel mensen zich schuldig maken. Inderdaad, ook mij valt het op, mevrouw B„ dat de naam van God nogal eens onjuist wordt ge bruikt. - Ondoordacht,: zégt mijn brief schrijfster, handelen de mensen, die meerdere malen'per dag het korte gebed „God verdoem mij" uitspreken. Als. zij 'dati beslist zo'n term nodig hebben laten zij dan zeggen „God vérlos ons", want meestal zijn ze boos .'als ze zo spré ken. Het verlos ons van den boze hebben we allen harder nodig dan het „verdoem ons.". .Gelukkig dat God ons hart kent. 'en ons niet houdt aanonze -boze' woorden, „Maar",.'zegt mevrouw B., „ge bruik Gods naam -niet nodeloos". En ze besluit: „dit inoest (mij even van het hart. Hangt ju het aan de lijn, met knijpertjes van Jan Krant?" Dat doe ik hiermee,"mevrouw B. Ik ben het helemaal met u eens. Het is zo gauw gezegd. "Verder wil ik er niet pver sprgken of zo. Mag' ik zo besluiten? „Gébruik Gods naam niét als :uw stopwoord!": Dat' is naar ik meen een leus van de" Bond tégen het'Vloekén, een orgaé" nisatie, die niet vóo'r niets be staat! - :'rv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1