I mÊm Verkeer in noorden vorst schuift naar onmogelijk het zuiden Zéven nieuwe cao's Commentaren w zouden nu „zwarte doos'/ zoeken Onze weerkundige medewerker meldt: Ook bij ons! iSl® I Jukwerd moet Toch akkoord op centraal niveau? awusn i College Rijksbemiddelmrs: I 1 Nieu"èuiteT~ I #1 mMS mmmmrnm Stroomloos PRIMA DIEPVRIES IS VOOR U BETAALBAAR betaalbare diepvries! Bereid tot nieuiv gesprek Spoorwegen Hanoi vraagt bemiddeling - pagina 5 Fiscus huilende derde - pagina 7 (RITA) op reis „Het is mij ontgaan jJMm Celibaat Bundeling Spontaan CHRISTELIJK-NATIONAAL DAGBLAD na Rotteiterc""*. Oorrits Dagblad ««owe Haagse Courant Couraoj' AILS HET SMEEUIVT V m Groko V»e' Br'tllant - ff M van Andel "J>Voor.vervolg 'zie .pag, 10 CANTATE i !K Directeur: f. Oiemer HoofdreJecteuri Dr. E. Diemer „Stantvastich is ghebteven mijn her» in tegbonipoet!" Woensdag 9 februari 1966 63ste jaargang no. 228 -• Hoofdkantoor Rollerdaiv - - .Witte de Wit-hstraat'' 25 Postbus 948 - .Telefoon 115588- Giro 39639 Abonnementsprijzen, per .week// 0.88, përr -V" saarid- 3,30, per kwartaal 11,40 J a Na een week met zeer zacht weer heeft februari besloten tot een nieuwe vorst- aanvaf. Gisteren :was. dit: in de noordelijke provincies reeds het geval, waar 's morgens eerst een sneeuwstorm voorkwam in de middag gevolgd door een hevige jjsregen. De temperatuur kwam in Friesland en Groningen niet hoger dan min twee graden, terwijl in het westen elf en in Limburg'en Brabant, twaalf graden werd gemeten. In de afgelopen nacht boekte de vorst een.belangrijke terreinwinst, waarbij het kwik ook in het westen tot beneden het vriespunt daalde. Vanavond kan reeds geheel Nederland in de koudere lucht zijn gekomen. Op de grenslijn valt vrij veel ijzel, later gevolgd door sneeuw. rD.oorde krachtige wind waren vele wegen in Noord-Nederland geblokkeerd door sneeuwduinen van'50 tot 80 cm hoogte. Er blijft de'komende dagen koude lucht via Denemarken en Noordwest-Duitsiand naar ons land stromen met een toenemende vorst. Het is mogelijk dat in de komende nachten het kwik tot min zeven a min tien graden gaat dalen. WINTER-CHAOS GROTER (Van onze verslaggevers) GRONINGEN De Noordpool-Rivièra-verdeling, die tot veler verbazing al enkele dagen in ons land blijkt te kunnen standhouden, geeft wat de „Noordpool'" betreft aanleiding tot bijzonder veel on gemakken. Het meeste verkeer in de drie noordelijke provincies is zo goed als onmogelijk; bovendien ondervindt Friesland de ernstigste stroomstagnatie die de provincie ooit beeft meegemaakt. Ook raakte vandaag een groot deel van het telefoonnet onklaar. 0 O O Sneeuw tornt oponze aarde neer na eeri val van 500.2000m. De grondverm van alle sneeuwkristallen is de zeshoek. Sneeuw ontstaat door waterdamp, deeltjes in de lucht en.koude Een fPhke sneeuwt telt duizendmiljard sneeuwvlokken Regen, hagel en< ijzel zijn eerst sneeuw geweest. De grootste genoteerde sneeuwbui fff viel in 1906 in Amerika. De sneeuw.H laag was toen ca. 22 meter di k. 8J Lente inMidden- en-- Zuid- Nederland en winter in het noor den. Dat is dé wèerssituatié van Het ogenblik. Met moeite kon den deze inwoners van Gronin gen tegen de hevige sneeuw vlagen optornen. Zelfs het weg en het treinverkeer ondervinden veel overlast van deze sneeuwstormen. Ket wegverkeer is vanmorgen vrij- Jwel onmogelijk geworden. Vervoers- I diensten konden hun ritten niet be I giunen. Zelfs in de stad Groningen I konden bussen de garage niet uit, het- geen de laatste veertig jaar niet meer is voorgekomen. De sterke wind heeft; overal I sneeuwheuvels opgeworpen, die. soms 1 tot 2 m ho-og zijn. Vergeefs I trachten reinigingsdiensten door nacht- en dag te ploeteren de hoofdwegen begaanbaar te houden. I Steeds waaide achter de sneeuw- ploegen alles weer tot hoge witte bergen op. Tal van bussen in de noordelijke provincies waren in- gesneeuwd. I De Friese stroomstoring, veroorzaakt door zware ijsafzetting, waardoor dé "j draden afknappen heeft- behoudens Leeuwarden en omgeving praktisch de p gehele provincie stroomloos-ggzet.. Het rovinciaal: Elektriciteitsbedr^f Eries- gg| -1 land noemde dé. situatie vanmorgen volkomen hopeloos in het gebied van Spinazie, fris als de lente 600 gram, slechts 99 ct Andijvie, heerlijk vers 700 gram, slechts 99 ct G/bko O.», diepvries - Zuodatf- Tob (0I6'6) J 51 (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Zoals wij giste ren in een deel van onze edities nog konden melden heeft het College van Rijksbemiddelaars de APP1NGEDAM Het tot de ge meente Appiugedam behorende dorp Jukwerd is als gevolg van de sneeuw val geheel geïsoleerd. De weg van Appingedam nsar Jukwerd wordt ver sperd door sneeuwduinen, die hier en daar een hoogte van twee en een halve meter bereiken. De andere weg naar het dorp, die over Holwierde loopt, is eveneens onbegaanbaar. Pogingen van de Ap- pingedamse gemeentediensten om met ecu sneeuwschuiver de wegen be gaanbaar te maken, zijn mist fikt. De sneeuwschuiver kwam vast te ritten'. Men tracht nu de beschikking te krij gen over een bulldozer. Als gevolg van hun isolement blij ven de boeren in Jukwerd mét de melk zitten. Niemand ziet kans de melk op te halen. schitterend bezit voor altijd! g/y Bocgsiraat 164-152 Beyerlandselaan 176 I Rotterdam (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Naar wij vernemen is gistermiddag in het bestuur van de Stichting van de Arbeid rowel van werkgevers- als van werknemerszijde, bereidheid getoond om opnieuw over de kwestiegeorganiseerden-ongeorga- niseerden te beraadslagen „indien be paalde oplossingen in de bedrijfstak ken daartoe aanleiding! geven," Zoals bekend hébben de werkge vers- en- werknemersorganisaties in de confectie-industrie in principe reeds een oplossing ,in deze kwestie bereikt, terwijl een uitweg uit de moeilijkhe- dan ook bij de AKU in het verschiet ligt. De centrale werkgeversverbonden en de vakcentrales zien hierin.dus ken- nelijk een nieuwe mogelijkheid om op centraal niveau, alsnog tot .een akkoord te komen. Gisteren is hierover echter slechts zéér summier gesproken, wellicht me de omdat de president van de Haagse Arrondissementsrechtbank morgen uitspraak zal doen in het kort geding tussen' de Maastrichtse aardewerkfa brieken en de betrokken vakbonden in de kwestie. In de wandelgangen werd evenwel de mogelijkheid niet uitgeslo ten geacht, dat de Stichting van de Arbeid het omstreden vraagstuk opnieuw zal bespreken na afloop van haar gesprek met het College van Rijksbemiddelaars, volgende week woensdag. Stichting Van de Arbeid laten weten dat naar zya mening zeven nieuwe cao's zich in de zgn. ge varenzone bevinden en in aan merking komen om ter afkeuring aSn de minister te worden voor gedragen. Vóór het college hiertoe eventueel overgaat zal tussen rijksbemiddelaars en stichting een gesprek plaatsvinden op woensdag 16 februari. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft' een uitnodiging daartoe gis termiddag aanvaard. Naar wij vernemen gaat het bier om de nieuwe cao's voor het houtbedrijf, het schoonmaakbedrijf en de glazenwassers, alsmede om de nieu we arbeidscontracten voor de werkne mers van een viertal kleine ondernemin gen. - Voor vervolg zie pag. 10 Harfingen, 'Bolsward, Sneek, Lemmer, Drachten en Oösterwolde. „Hulptroepen," zijn inmiddels aan gekomen van elektriciteitsbedrijven uit Noordholland, Overijssel en Gel derland-Leeuwarden heeft de gebrui kers opgeroepen zo min mogelijk stroom te gebruiken om overbelasting te voorkomen, waardoor de laatste lynen zouden uitvplléh.' Ook de spoorwegen hebben bijzon der veel last :van de merkwaardige weersomstandigheden in het noorden- Het treinverkeer is nog volkomen in de war door ijsafzetting op rails, wis sels en seinen. Men was van plan ge weest in plaats van elektrische, diesel- treinen ip,te; zetten, maar dit bleek geen oplossing. Er kon vanmorgen om half zes geen enkele trein uïtrijden. SPAARBANK TE R O TTERDAM HOOFDtCANTOO R BOT EX5 L OÖT De Tweede Kamer hééft gisteren met grote tegenzin de verhoging van de PTT-tarieven (met vierprocent) goedgekeurd. Alleen- de. liberale oppositie stemde er volledig mee in. KVP, PvdA en ARP konden zich po litiek niet veroorloven een tegengesteld standpunt in te nemen. Het verslag staat op pagina 7. Op de pagina radio en tv vindt u het vierde deel uit de Huwelijkscantate Beatrix-CIaus op muziek van Oscar van Hémel, waarvoor dr. C. Rijns dorp de tekst dichtte. De can tate wordt op 10 maart in het nationaal programma ten ge hore gebracht j>r. Rijnsdorp zei ervan: „Ik moet niets heb ben van overdreven verering, maar ik vond het. een leuke opdracht en ik heb er met ple zier aan gewerkt". „Mam, hebt u even een naald en draad?" De Sowjetunie wil met Japanse bedrijven de aardgasvelden in Sacha- lin ontsluiten. Zij - wil een 850 kin. lange pijpleiding aanleggen naar de kust aan de kant van Japan. niet duur wel heerlijk (Van onze parlements- redactie) f. DEN HAAG In de Tweede Kamer hebben de heren Aantjes (a.r.)- en Tolman (c.h.j er gister avond hun misnoegen over uitgesproken, dat ter ge legenheid van het huwelijk van prinses Beatrix in ons land geen speciale post zegel zal worden uitge geven. „Waarom wel in t'a Antillen en niet hier?", wilde de heer Aantjes weten, „Het zou toch eigen lijk een vanzelfsprekende zaak moeten zijn. Bij aller lei gelegenheden van min der allure worden derge lijke zegels uitgegeven". Met de heer Tolman drong de heer Aantjes er bij minister Suurhoff op aan dit verzuim alsnog te herstellen. „Ik zou mij hevig teleurgesteld voelen ais de regering daaraan dan had de PTT-directie er maar mee op de proppen moeten komen, maar ik neem alle schuld op me, want ik ben verantwoorde lijk". geen gevolg zou geven", zei de heer Tolman. Minister Suurhoff kon er helaas niets meer aan doen, ,,'t Is al te laat", zei hij. Hij had zich pas vrij laat gerealiseerd dat het een punt was. ,,'t Is me aan vankelijk ontgaan. Men kan wel zeggen: als het zo'n vanzelfsprekende zaak was Toen de gedachte een maal geboren was, is er nog wel overleg geweest met de PTT, maar er was toen geen tijd meer om iets voor te bereiden dat wer kelijk de moeite waard was. Het ontwerpen van zo'n zegel vergt een prijs vraag voor kunstenaars en daarvoor was het al te kort dag- Overigens, zo'n vanzelf sprekende zaak was het nu ook weer niet. Bij het huwelijk van koningin Juliana is er'immers ook geen postzegel uitgegeven. De heren Aantjes en Tolman wilden de minister geen verwijt maken. „Het is een verzuim van de be drijfsleiding van de PTT", zeiden ze. Maar daar wilde minister Suurhoff niet van weten. Hij herhaalde, dat zo er al sprake is van een verzuim alleen de betrokken minis ter daarvoor verantwoor delijk kan worden gesteld. „En als u mij absolutie geeft, dan ook de PTT- directie." in Utrecht is gisteren de JJs- frica"-beurs geopend. Tot de eerste bezoekers behoorden deze „Tanzmariechen"..uit Cravedie zich het hun aangeboden zakje frites en hoorntje ijs best lieten smaken. I,'.,.-- 7ELF is bisschop Bekkers naar Tongelre gegaan om de pa rochianen mee le delen dat hun pastoor en de oudste kapelaan hun ambt hebben neergelegd. Wij worden daardoor weer gecon fronteerd met de crisis waarin het priesterambt verkeert. De eis van het celibaat veroor zaakt reeds jaren enerzijds een groeiend tekort aan priesterroepin gen, anderzijds een toenemend aan tal priesters van middelbare, leef tijd (doorgaans trouwe dienaars Van hun kerk), die capituleren en heen- gaan. Volgens officieuze Vaticaanse bron nen zou het aantal gehuwde ex-pries ters al variëren tussen twintig- en veertigduizend. Tienduizend ver zoekschriften om .ontheffing- van de celibaatsbelofte zouden te Rome nog in behandeling zijn. Het'concilie heeft dit probleem laten liggen- !/f/ Steeds duidelijker ziet men in,' dat "het verplicht celibaat geen bijbels gegeven is- Toch is de publieke opi nie bij veie TOóms^kathoHekén»iiog vaak zo. dat. .„ontrouwe priesters" krampachtig proberen hun verleden le verbergen. Eén bisschop" op het concilie zei: „De kerk is barmhartig voor ieder een, Behalve voor gevallen pries ters." Er zou al veel gewonnen zijn, als de ETC. Kerk hen helpt-een nieuwe plaats in de samenleving te vinden. Doorzelf naar Tongelre te .gaan heeft bisschop 'Bekkers zich zeker niet solidair met. de beidé priesters verklaard. Wèl heeft hij barmhar tigheid en eerlijke openheid bevor derd- AP het 'gebied van ontwikkelings- hulp-en Hulpverlening gebeurt ■reeds-veel, maarbct lijkt de drup- pel op de gloeiende plaat/- Verhepgend zijn de huidige belang/ stelling van -ónze regering, het be sluit miljoènen beschikbaar te stel len voor hongerend India, de "werk zaamheid van zovele organisaties t ketkgt fcschappen op dit ge» bied. Dé krant maakt» tr -melding van,.,, Centrale leiding en planning, on misbaar voor het welslagen, zijn voor' verbetering-vatbaar. Zelfs de/ bewindsman voor ontwikkelingshnlh is nog te vaak afhankelijk van de welwillendheid van zijn collega's. Vereist zjjn een efficiëntere organi satie en werkwijze, al was het/óp voorlichtingsgebied. «Verlies aan tijd, geld en mankracht zou-.bij yol-, Iediger coördinatie kunnen ''worden voorkómen- Er dient te zijn inventarisatie-va» de in ons land beschikbare moge-' lijkheden, hechtere samenbundeling van overheids- en particuliere ini tiatieven, een werkcentrum - waar1' men, elkaar ontmoet en waardoor die noodzakelijke coördinatie binnen- bereik .komt. Uiteraard - met waar- borgen voor ieders zelfstandigheid-7 Eerst dan is met een minimum aan inspanning het maximale te be-" reiken en via rechtstreekse hulp, in overeenstemming met de wénsen van het hulp ontvangende land, de nood te lenigen. TTET allesbeneersende probleem 'van de honger in de wereld is de laatste weken op allerlei wijze is het nieuws geweest De collecte van afgelopen zóndag bewijst, dat de harten, warm klop pen voor die verre volken die ook onze naasten zijn, in hun noden zeker. net is dan ook meer dan een ge baar alleen, wanneer schoolkinds-, ren te Rheden besloten hebben ietsr van hun overvloed af té.staan aan de hongerende bevolking van India. Materieel gezien mag hun actie slechts symbolische betekenis heb ben, zij en via de krant ook wij voelen zich herinnerd aan klem mende plichten. Het zijn vaak de spontane particu liere initiatieven die, meer nog dan welke overheidsvoorlichting, de schrijnende nood is Azië en Afrika voor ogen plaatsen. Elk jaar stellen wij eigen eisen ho ger. Is het te veelgevraagd, een evenredig deel weer af te staan? De schooljeugd geeft ons het voorbeeld. Hun offer is niet zwaar. Dat be hoeft het onze ook niet te zijn om 'een groots'resultaat te bereiken. FALOMARES Bij de talrijke geruchten over de aard van het „geheime wapen" dat een Amerikaanse B52 vlak bij de Spaanse kust in zee liet vallen, heeft zich nu dat over „het zwarte kistje" gevoegd. Er zijn er die met stelligheid beweren, dat de Amerikanen zo hard zoeken naar hun electronisch code-systeem, dat zich In een cwart kistje bevindt. Dit apparaat, Failsafe geheten, stelt het hoofdkwartier van de SAC (Strategische luchtmacht) in staat, voortdurend contact te onderhouden met constant'in de lucht vertoevende bommenwerpers, die met kernwapens zijn uitgerust Het belangrijkste aspect is, dat door dit systeem is uitgesloten, dat vlieg» tuigcommandanten van anderen dan zijn hoofdkwartier opdrachten krijgt Het systeem kan wel op de schroothoop worden gegooid, als een exemplaar van het „zwarte kistje" in handen van onbevoegden zou vallen. -S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1