Centraal Comité van Wereldraad in Genève bijeen Een woord voor vandaag Oecumenisch testament van dr. Visser 't Hooft SPAANSE SINAASAPPELEN SAPPIGER DAN OOIT België wijst Nederlanders uit Wie wordt de nieuwe Secretaris - Miele er is geen betere! bezoekt yogin Nederlandsche yogins Ds. H. Bartlema nu uniform weer m Ds. Sillevis Smitt overtreedt geen kerkelijke besluiten Snelle verlichting von pijn in spieren en gewrichten Geheim wordt goed bewaard Onze windmolens brachten hem op een idee - Volgende week zal opvolger van Dibelius worden gekozen Boeddhistische monnik in Schiedam te gast Op aandringen van ds. Drost Hervormingsdag rooms-katholiek Beroepingswerk Niet Nederlands maar Indonesisch gereformeerd WOENSDAG 9 FEBRUARI jfe Keer terug naar uw huis en verhaal al wat God u gedaan heeft" (Lucas 8 38). De bezetene is genezen. De omstanders hebben er zich van hunnen overtuigen. Wat er is gebeurd heeft niet nagelaten diepe indruk op hen te maken. De geesten voeren'in een kudde zwijnen en die kudde stormde langs de helling het meer in en verdronk. Dat is dan wel een ontzaglijke schade. Ach, Here, het is geweldig wat U heeft gedaan, maar zoudt U asjeblieft van ons willen weggaan? Wat Jezus doet is prachtigzolang net hun geen nadeel berokkent. Heen, graag weg van hier. Geen contact meer tussen ons. We zullen het verder zelf wel zien klaar te spelen. Maar nu de man, die genezen is; Here, laat ik bij U mogen blijven. Een onbegrijpelijke vraag? Geenszins. Jezus biedt hem veiligheid. Hij heeft ondervonden dat de Here over een enorme macht beschikt. Niet weggaan, neen, Zijn nabijheid zoeken. En dan komt dat antwoord, dat de man misschien heeft teleur gesteld: Ga terug en vertel de mensen wat er met u is gebeurd. Met andere woorden, Jezus draagt hem op te getuigen. Het is een woord, dat we ons ter harte kunnen nemen. De mens, die de genade van de Here heeft ondervonden, heeft de neiging zich af te zonderen. Daar is de boodschap: Draagt het uit, vertelt erover, gaat de wereld in en verkondigt Mijn lof. Wij lezen vanavond Leviticus 2 vers 1 tot 16. (Van onze kerkredacie) GENÈVEDr. W. A. Visser 't Hooft heeft zijn „testament" inge diend bij de Wereldraad van Kerken. Voor het laatst bracht h(' verslag uit van het Centraal Comité, het hoogste bestuursorgaan van deze organisatie, dat gisteren voor zijn jaarvergadering bijeen kwam. Maar voor wie het testament in bet bijzonder bedoeld is, weten nog slechts de ingewijden van de benoemingscommissie, die de naam (of namen) moeten voordragen van de te verkiezen secretaris-generaal. Het is waarschijnlijk bet best bewaard gebleven geheim uit de ge schiedenis van deze oecumenische beweging. 1966, een buitengewf on jaar I Ons bracht de zomer bar veel regen - maar in Spanje rijpen de sinaasappelen In de brandende zon. Pluk- vers.vol vitamine C krijgt u ze nu thuis. Want u weet Spaanse sinaasappelen zijn met een paar uur in Neder land. Goed besluit: deze winter iedere dag een sinaas appel uit Spanjs - lekker en gezond de winter door! Concilie In Genk gearresteerd GENÈVE Wie wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken? Er is niemand die het nog weet, maar het gonst in de wandel gangen van het nieuwe kan toorgebouw aan de Route de Femey van geruchten. Journa listen gissenstafleden raden, en zelfs Philippe Mauryde man van de informatieafdeling, haalt zijn schouders op als hem gevraagd wordt iets te ver- klappen: Ik weet niet meer dan u is zijn antwoord. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Als gast van T» J*| 1 Nederlandse Stichting Yoga rreaiKante werd op Iverblijft voor enkele maanden in - - ons land de Swami Swanandash- ram, een boeddhistische monnik, afkomstig uit het Himalaja ge bergte aan de noord-grens van India. Hij bezocht onder andere Groningen en Hilversum en lo geert thans bij de leermeester van het hatha yoga, de heer.E. Werdmuller von Elgg te Schie dam. (Van onze kerkredactie) MIDDELBURG Ds. H. Bart lema" is gisteren weer in uniform (compleet met distinctieven) in de kazerne verschenen, zulks op uitdrukkelijk verzoek van de nieuwe hoofdlegerpredikant ds. J. Drost. Vragen GEREF. KERKEN (vrifeem.) a P "V I P li k (Van onze kerkredactie) vm Pagina 2 I Het jaarverslag van de vertrekken de secretaris-generaal droeg duidelijk het kenmerk van een testament. Het was vrijwel in het geheel niet gewijd aan de oecumenische gebeurtenissen van het afgelopen jaar, het gaf een stuk interessante geschiedenis, maar was vooral belangrijk oin de lijnen die voor de toekomst werden uitgestip peld. Na twintig jaar staat de oecumeni sche beweging voor een nieuw begin, zei dr. Visser 't Hooft. Maar het ligt in de aard van een oecumenische bewe ging om steeds weer een nieuw begin te maken. Vier punten komen naar voren: De oecumenische beweging omvat nu na twintig jaar, de twee jaren van voorbereiding voor de Amster damse assemblee van 1948 meegere kend vrijwel alle confessionele families, zei dr; Visser 't Hooft. Dat betekent „dat wij van nu af aan in het bijzonder moeten werken aan verdieping in plaats van verbreding van de beweging." De derde assemblee van New Del hi voegde aan de grondslag van deze organisatie de woorden „overeen komstig de Schriften" toe. De We reldraad van Kerken zal ernst moe ten maken met die uitspraak, omdat zijn gezondheid afhankelijk is van de plaats die hij in zijn leven en werk geeft aan de Schrift. Daarbij moet worden beseft, dat het gaat cm de gehele Schrift. Wie de een heid van de bijbel ontkent, ontkent daarmee de eenheid van de kerk. In de afgelopen jaren hebben de kerken geleerd om zich tot de staat of staten te richten. In vele landen hebben de uitspraken van de kerken de publieke opinie mede gevormd. De kerken zullen moeten beseffen dat zij in de toekomst geroepen zijn om ais wachters op de wallen te ge tuigen. opdat recht gedaan wordt aan alle mensen. Maar, zei dr. Vis ser 't Hooft, ik geloof dat we er nog niet in geslaagd zijn om een heldere theologie uit te werken, We zullen ons meer moeten bezinnen op de fundamentele aspecten van dit getui genis door woord en daad in de we reld. We zullen moeten ontdekken welke onderwerpen: wij moeten aangrijpen voor een getuigenis en we zullen duidelijk moeten maken namens wie wij spreken. En natuurlijk na bet Tweede Vaticaanse Concilie kwam de ver houding tot de Rooms Katholieke Kerk aan de orde. Helemaal optimis tisch was hij niet. Dr. Visser 't Hooft zei, dat er dogmatisch in we zen niets veranderd is. Maar prak tisch zijn er nu vele mogelijkheden voor „consultatie en coöperatie". In broederlijke gesprekken worden ge- ii. dachten uitgewisseld. Als het gaat ohi de plaats van de kerk In de ;vbj$d£rne wereld zijn er vele overeen komsten tussen uitspraken van het Concilie en van de Wereldraad. In het slot van zijn verslag haakte dr. Visser 't Hooft in op het eerste jaarverslag dat hij in 1948 had uitge bracht voor het voorbereidend comité van de Wereldraad. Toen zei hij, dat hij vele vraagtekens zag. Maar, voeg de hij er toen aan toe, al onze vragen zijn tevens een uiting van zonde, want dan doen wij of er- geen Heilige Geest is in de Kerk. Er zijn twintig jaar voorbij gegaan vervolgde hij, we kun nen eerlijk getuigen, dat de Wereld raad niet slechts bestaat, maar ook werkelijk gebruikt wordt door de Hei lige Geest. Daarom hopen wij zolang deze raad nodig is, dat hij gebruikt zal worden om de verstrooide kinderen van God samen te brengen voor hun gezamenlijke opdracht in de wereld; DEN HAAG De Belgische justitie heeft, besloten de te Genk tijdens de relletjes gearresteerde Nederlanders Wes sink en Van Albeda over de grens te laten zetten. Een.woordvoerder van buitenlandse za ken te Den Haag had eerder gezegd dat de twee mannen in België niet gerechte lijk zullen worden vervolgd, maarzou den worden' uitgewezen als ongewenste vreemdelingen. De Nederlandse consulai re dienst heeft zich gisteren op' de hoogte gesteld van de omstandigheden, waaron der de twee gearresteerd werden en in de gevangenis van Tongeren werden opge sloten. In Wolgograd staan zes mensen terecht wegens het besmetten van de Wolga met chemische afval, waardoor onder de steur sterfte ontstond en de kaviaaropbrengst is verminderd. (Van onze kcrkrcdactle) En toch is de meest genoemde naam die van Eugene Carson Blake, de secretaris-generaal van de Verenigde Presbyteriaanse Kerk van Amerika. Blake is een organisator een Amerikaans blad noemde hem onlangs de oecumenische ingenieur en wordt hij inderdaad benoemd, dan is hij kennelijk een „overgangs paus". Hü is al 59 en zal dus maar zes jaar dit werk kunnen doen. Blake is de vader van het bij de één beroemde, bij de ander beruchte, maar praktisch al vast gelopen Blake-Pike-pIan, dat de vijf grootste protestantse kerken van Amerika wil verenigen. Hoe wel dr. Carl Mclntire van de ICCC reeds vele malen zijn felste pijlen op hem richtte, wordt toch door conservatieve theologen er kend, dat hij dicht bij hen staat. Christianity Today noemde hem dezer dagen „gematigd orthodox". Maar er worden vele andere namen genoemd. „Papabile" (kan didaat voor de „pauselijke" stoèl) nummer twee is ongetwijfeld dr, Leslie Cook, nu de directeur van de oecumenische hulpverlening, eveneens een predikant, maar eveneens hoofdzakelijk een orga nisator. Reeds eerder schreven we dat ook het ex-staflid dr. Robert Bill- heimer en de Ceylonese theoloog D. T. Niles genoemd worden. Er zijn nu ook weer nieuwe namen opgedoken, bijvoorbeeld van de jonge gereformeerde Zwitser, dr. Lukas Vischer, die de Wereldraad bij het Vaticaanse concilie heeft vertegenwoordigd; van Philip Potter, een zeer bekwame jonge neger (hij was niet aanwezig en dat zegt ook wel iets) en zelfs van een bisschop, de Anglicaan Oliver Tomkins. Zeker is dat de man, die het kleine Uitvoerend Comité vorig jaar in Enoegoc voorstelde, dr. Patrick Rodger, een Schotse epis copaal, geen kandidaat is. Hij heeft inmiddels ook al een beroep aanvaard naar een Schotse kathe draal. VRAAG WASAUTOMATEN-PROSPECTUS NR. 1S BIJ MIELE. GOUDSESINGEL 92. ROTTERDAM. WEST BERLIJN Volgende week zal de verkiezing worden «honden voor een opvolger van de bisschop van Branden borg en Berlijn, dr. Otto Dibelius, die om gezondheidsredenen zijn ♦•*->* neer legt. In Oost- en West-Berliln zal men afzonderlijk hieraan deelnemen. Wat betreft de opvolging moet men zich nog met gissingen tevreden stellen. Toch gaan er steeds meer geruchten, dat men verwacht, dat de zetel van de nieu we bisschop van West- naar Oost-Berlijn wordt verplaatst. De Oostduitse regering staat het namelijk niet toe, dat kerkelij ke leiders van of naar het oostelijke etadsdeel reizen. Ook de zetel van de rooms-katholieke bisschop Is om deze reden naar het oosten verplaatst Het contact met deze man is tot stand gekomen door bemiddeling van de schrijfster en portretschilderes Lilly Everdijk-Smulders. Ze verbleef een jaar onder de yogi's en leerde de Swami Swanandasbram persoonlijk goed kennen. Haar opgedane erva ringen legde ze vast in haar boek: Een jaar bij de Yoghin's, dat in 1960 werd uitgegeven. Het bezoek aan ons land betekent voor de Swami (beheerser van li chaam en geest) rijn eerste buiten landse reis. Afkomstig uit een Brah- maanse priesterkaste studeerde deze monnik filosofie en sanskrlet aan de universiteiten van Benares en Cal cutta. De president van India, S, Radhakrishnan, was zijn studiege noot. Hij onderhoudt nog steeds con tacten met hem. IRNSUM Het Algemeen Doops gezind Weekblad meldt eerst nu, dat mej. ds. G. Langbeek, voorheen doopsgezind predikante te Irnsum, op 31 oktober van het vorig jaar over Is gegaan naar de Rooms-katholieke kerk. Mej. Langbeek, die 45 jaar is, werd in 1957 predikante. Zij diende de com binatie Irnsum, Poppingawier en Warga. Op 1 september 1985 beëindig de zij haar werkzaamheden. Thans is zij als lerares werkzaam in Nij megen. Advertentie Dringt direct door tot aan de haard van de pijn Reumatische pijnen, spit, zenuwpijnen, verstuikingen, stijve nek en ledematen Onmiddellijk UC WVVIU» lUfjVSlU, T. w«. v Ai ges a diep op de ■weefsels in tot aan de haard van de pijn (zonder oppervlakkige warmtesensatie of irritatie van de huid tc veroorzaken) en "doorstraalt" verlichtend weefsels en spieren tot In de gewrichten. Reumatische pijnen en st'jfheid maken spoedig plaats voor een durend gevoel van vertichtiug en welbehagen. Wacht niet tot de pijn uitbreekt I Zorgt dat U thuis altijd een tube Algesa) bij d.e hand hebt om zodra het nodig is de pijn te verlichten. ALGESAL bij alle apoth. en drog. De Swami is 45 jaar oud en woont nu al vijftien jaar in een schamele berghut op een gletsjer van de Hi malaya. Alleen ais de winterstormen elk leven op de gletsjer onmogelijk maken, daalt de Swami naar het dal af. Bij de bevolking staat hij in hoog aanzien. Hij is asceet en heeft Gelijk bekend haalde de 52-jarige hervormde legerpredikant bij het be gin van het nieuwe jaar de sterren en balken, die aangaven dat hij majoor was, van zijn uniform. Omdat hij zo geen dienst kon doen, verscheen hij later in burger. Een uitspraak van de sectie Kerk en krijgsmacht van de Ne derlands Hervormde Kerk, waarin hem geadviseerd werd, zijn uniform (met distinctieven) weer aan te trek ken, legde ds. Bartlema naast zich neer. Verleden week heeft ds. Bartlema twee maal overleg gepleegd met ds. Drost, de (gereformeerde) hoofdleger predikant. „Krachtens een legerorder uit 1946 ben ik als ambtenaar gehou den, de aanwijzingen van het hoofd van de dienst protestantse geestelijke verzorging Koninklijke Landmacht op te^ volgen. Mijn hoofd van dienst heeft mij_ verzocht van nu af mijn werk in militaire dienst te verrichten in uni form met rangonderscheidingsteke nen", aldus ds. Bartlema. Intussen heeft ds. Bartlema wel In overleg en via ds. Drost aan de minis ter van defensie P. S. de Jong ge vraagd, hem mede te delen, of uit de huidige voorschriften de conclusie moet worden getrokken, dat een leger predikant niet alleen het recht, maar ook de. plicht heeft, bil de uitoefening van zijn ambt in militaire dienst de militaire uniform te dragen. Als dit zo is, wil ds. Bartlema, dat bepalingen, dat bepaalde groepen militairen burgerkleding mogen dra gen, ook van toepassing worden ver klaard voor de dienst van de geestelijk verzorging, zulks in afwachting van een totale reorganisatie van de protes tantse geestelijke verzorging. UTRECHT Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde gisteren de heer L Butler te Delft op het proefschrift Oogafwijkingen ten gevolge van het ge bruik van chloroquine en hydroxychloro quine. Het proefschrift gaat over de ge varen die het ge2ichtsoraan bedreigen bij gebruik van bepaalde vooral voor lij ders aan chronische gewrichtsreumatiek van belang zijnde geneesmiddelen. De heer Butler ontving zijn opleiding tot oogartsi aan het Oogziekenhuis te Rotter dam. Hij is in Delft gevestigd. I NED. HEKV. KERK Beroepen te Rotterdam-Delfshaven Uoez. wijkgem. Tussendijken (a.s. vac. J. D. v. Hof): drs. M. J. G. v. d. Velden te Renkum: te Hillegom (vac. F. Brou wer): C. Boogaard te Strijden: te Varsse- veld (toez.): M. Heymans te Aalsmeer;: door de gener. synode t. pred. v. buiten- gew. werkzaamh. Oegerpred.): H. A. Schepers te Westerschelling. Aangenomen naar Werkendam: J. "Koo ien te Reeuwij'k. Bedankt voor Lopik: P. M. Breugem te Achterberg (U.1; ,v;oorBeverwijk (7e pred pb-toez A.M. Arhtzenius te Enk- huizen. GEREF. KERKEN Beroepen te Hillegom (2e pred. pljt- H. N. de Mooy te Nieuwe Pekela; te Rooden: R. Petersen te Bergum (Ft.): ts Gramsbergen: W. J. de Ruiter te Harks-:' ma-Opeinde: te Boschout (België) (2tf maal): P. Melse te Voorthuizen; te Pa-" ramaribo; A. L. Janse de Jonge te Sens, c.a. (Frankrijk); te Curasao (acci.) dr; L. Schuurman te Voorburg. CHRIST. GEREF. KERKEN p Tweetal te Ermelo: H. P. Brandsma tti Hilversum en J. Westerink te Kerkwep ve. Beroepen te Ridderkerk (bij accl.): G. Leendertse te Droïeham GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Sint Annaisnd: P. Blok te Dirksland. Beroepen te Zaamslag: J. Strating tei Alkmaar/Broek op Lanaendiik. UNIE v. BAFT. GEM. Bedankt voor Banmen: J.- Ketelaar te Drachten. v fr GRONINGEN Ds Soon Gil Huh uit Korea zal naar Nederland komen, om aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken (vrijge maakt) te Kampen een doctorale stu die te volgen. De gereformeerde Kerk (vrij gel- maakt) van Groningen-Zuid stelt ds.' Huh, die nog Nederlands moet leren, in staat hier te komen. i h 0 t p V i.' P ti k 1< P Z s V h k n V d A V'i la ir Zf P' VI SP 01 ki te er P- 6' 1 stc va he en da Kr I i' sto He De Ste St. H do< en val me U t>0( sen I bal doe aar wa' zet das I- sta; m se van Fra gezi N O ra fn vaa f 25-j D redt schi Het is c de Indiërs, een ascetische voorberei ding tot het verwerven van heil en verlossing brengend inzicht. Ont daan van de religieuze inslag vindt de methode van de yoga (let terlijk inspanning) steeds meer ingang in Europa. Het is een raetho de, die bestaat nit training en con centrafie. is asceet en slechts wat bonen en vruchten nodig om in teven te blijven. Zijn drank bestaat uit water en melk. Reinheid zijn tijdelijk verblijf in Schiedam, van lichaam en geest wordt door waar zich een klein altaar bevindt hem streng in toepassing ge- v°°r de uitoefening van het dagelijk- bracht. se boeddhistische ritueel brengt de Swami zijn dagen door in gebed en Yoga is een geestelijke stroming van meditatie. Hij is geheel los van de aardse dingen. Zelfs de namen en de personen van zijn naaste familiele den zijn hem ontgaan. Maar ten opzichte van zijn noodlij dend volk Is hij diep bewogen. Toen hij windmolens zag. vooral die in de weilanden voor de bemaling zorgen, raakte hij in vervoering. Hij zag na melijk het benutten van de wind bij de bevloeiing van het land als een redmiddel voor zitn land, dat door hongersnood wordt geteisterd. Hij heeft onmiddellijk naar verschillen de ministers geschreven en voegde schetstekeningen van molens erbij. AMSTERDAM Mag ds. J. H. Sillevis Smitt eigenlijk wel preken bij het huwelijk van prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg? Velen (vooral buiten de Gereformeer de Kerken) vragen zich af, of ds. Sillevis Smitt daarmee niet in strijd zou handelen met de besluiten van de gereformeerde synode van Apeldoorn ten aan zien van gemeenschappelijke diensten met hervormden. Het antwoord is heel eenvoudig: ds. Sillevis Smitt is geen predi kant van de Gereformeerde Ker ken in Nederland! Weliswaar betrof het besluit van de synode van Apeldoorn gemeen schappelijke kerkdiensten, terwijl hiervan op 10 maart geen sprake is: ds. Sillevis Smitt is uitgenodigd, om in een hervormde kerkdienst te nreken. Maar het blad Waarheid en Eenheid heeft al herinnerd aan het ramoer, dat ruim tien jaar geleden ontstond, toen ds. G. Toornvliet optrad in een hervormde kerk dienst hij de ImweHiksbevestiging van de heer Thijs Booy. In het rineblad van de hervorm de ring Sloten (Fr.) ziet ds. R. Zuurmond o.a. de volgende moge lijkheden: 1. Ds. Sillevis Smitt handelt ge heel op eigen initiatief. Hij lapt om zo te zeggen de hele synode van Apeldoorn aan zijn (militaire) laars. Wanneer dat waar zou ziïn, kan het nooit lang verborgen blij ven. Wetende hoe principieel men in de Gereformeerde Kerken over tucht denkt, kunnen we dan op kor te termijn een tuchtprocedure te gen ds. Sillevis Smitt verwach ten. 2. De Gereformeerde Kerken doen een oogje dicht, omdat het iemand van koninklijken bloede be treft. Maar deze mogelijkheid wijst ds. Zuurmond direct van de hand. „We moeten er toch zonder meer van uitgaan, dat de verantwoordelij ke gereformeerde organen hande len zonder aanzien des persoons. Wat zouden wij moeten denken van de gereformeerde bezwaren te gen de vrijzinnigheid, indien die plotseling niet meer golden, wan neer het koninklijk huis in het ge ding is? 3. Men is in gereformeerde krin gen nu definitief anders gaan den ken over de Nederlandse Hervorm de Kerk en met name ook over de vrijzinnige hervormden. Men ziet die vrijzinnigen (ds. H. J. Kater is vrijzinnig, red.) nu misschien nog wel als een bezwaar, maar in ieder geval niet meer als een onoverko melijk bezwaar. Men accepteert nu wèl gemeenschappelijke diensten, zelfs zonder dat de procedure van Apeldoorn wordt gevolgd. Dat zou een niet onbelangrijke stap voor waarts zijn. Ds. Zuurmond zou het van harte toejuichen, als hier voor alle moge lijke hervormd-gereformeerde dien-, sten een koninklijk precedent zou liggen. De reactie van de Amsterdamse gereformeerde predikant dr. P. G. Kunst, assessor van de huidige ge nerale synode, is heel lakoniek: de oud-hoofdvlootpredikant is héle maal geen predikant van de Gere formeerde Kerken in Nederland. Voordat ds.' Sillevis Smitt hoofd- vlootpredikant werd, was hij predi kant van de Gereformeerde Kerken in Indonesië. Daar heeft hij emeri tus-rechten gekregen. Wegens de nauwe relaties, die er bestonden tussen dit (thans niet meer bestaande) Indonesische kerk verband en de Gereformeerde Ker ken in Nederland mogen de emeri tus-predikanten van de Indonesi sche Gereformeerde Kerken thans in de Gereformeerde Kerken in ons land voorgaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2