e J fc Boeiend jaarverslag over 1965 Bezoek Museum steeg aanmerkelijk AGENDA FORTEX FORTEX Min of meer geslaagde close - up uit leven knelt hand af tussen treurwilgtop en aarde Zeeman bedreigt vrouw en mannen met pistool Snoep, drank en chips uit kantine gestolen m 9 Schepen voeren op elkaar Verzameling in 1965 aanzienlijk uitgebreid Opvarende van Oranjepolder vermist Ingebroken bij Wagon Lits Man uit water gehaald steunt opruim 30 jaar ervaring „Heerlijk duurt het langst'" Bristol-Corner open aan Coolsingel Aanhouding in Katendrecht Bomen kappen voor lijn 2 Burgerlijke stand Man bij ongeval ernstig gewond m7 1* assistent loonadministratie DE ROTTERDAMMER pe Kluyver en Van Splunter: leiding damkampioenschap i I Vuilniswagen komt uit St. Oedenrode FORTEX UITBREIDINGSPLAN KETHELCENTRUM GOEDGEKEURD Tankwagen in berm stremde verkeer Lijk geïdentificeerd Honderdjarige hoorde en zag over film MEDEWIRKER(STER) f 1966, Tffi ROTTERDAMMER WOENSDAG 9 FEBRUARI .1966. M' SCHIEDAM Fet bezoek aan het museum steeg aanmerkelijk in vergelijking met het aantal be zoekers van verleden jaar, na melijk 21.264 bezoekers tegen 17.186 in 1964, aldus het verslag van het Stedelijk Museum over 1965. Het beleid van commisie en directeur was er ook in 1965 op gericht naast de conserverende taak van het museum het ten- toonstellingsbeleid voort te zet ten.. In 1965 werden dertien ten toonstellingen georganiseerd, die de bezoekers bleken te boeien. Van de gelegenheid per tentoon stelling een week-end het mu seum gratis te bezoeken hebben velen gebruik gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) Appel M vandaag ....en morgen en dagelijks Archeologie Medio 1966 zal het vernieuwde museum in gebruik worden ge steld. Aan het einde van het vo rige jaar was men met de-ver bouwing reeds aardig gevorderd en werd de ruwbouw opgeleverd. De verwachting bestaat, dat het Stedelijk Museum te Schiedam als een der middelgrote musea in de Rijnmond-agglomeratie zich meèr nog een. plaats zal weten te veroveren in de culturele staal kaart van dit gebied. kleedt u altijd een klasse beter! GEMEENTERAADSVERKIEZING niï CINCINNATI - NEDERLAND N.V. N.V. IMK0 - Noordvest 1820 - Schiedam. Te!. 264575 (toestel 9). een gezellige fcrcnüj pagina 3 et te r, s- >AM, aven vac.; i Iden ■rou- roe leer;; itec-' Sao- gem (7e Dnfc: (Van een medewerker) -yXiAARDINGEN In de strijd om j,et persoonlijk damkampioenschap van Vlaardingen hebben De Kluyver en Van Splunter samen de leiding met ieder zes I punten. De Kluyver zette zijn aehterstal- !S lige' partij tegen kampioen Vermeulen om in een overwinning en speelde remise tegen Verburg. Van Splunter kwam tegen Voogt niet verder dan remise, hetgeen van laatstgenoemde een goede prestatie is. Van den Kerkhoff bezet thans de derde plaats met vijl punten. Een foutzetje tegen Biel werd hem noodlottig en dat kostte hem twee punten. Voor Vermeu len ziet het er naar uit, dat hij zijn kam pioenstitel niet zal kunnen prolongeren. Zijn nederlaag tegen De Kluyver werd I gevolgd door een nederlaag tegen Van 1 Vcelen, die daardoor zijn eerste zege be- I haalde. Met 5 verliespunten is Vermeulen kansloos geworden. De plaatsen 5 tot en i met 8 worden gedeeld door Biel, Van Voelen, Verburg, Vermeulen en Voogt, i die allen drie punten hebben. In de eerste klasse gaat het Van den Akker nog steeds voor de wind. Ditmaal i versloeg hü concurrent Lueassen. Van i Woerden bracht Smits züp derde neder- i laag toe en Mast speelde voor de derde i maal remise en wel tegen Achterberg. in de tweede klasse maakte Poot op- i nieuw geen lout en behaalde zijn vierde zege'in successie. Florijn bleef daardoor puntloos. Op de tweede plaats staat Kor- ver die Lueassen jr. versloeg. De overige meiers hebben een te grote achterstand om nog voor de titel in aanmerking te komen. Vos won van Van Hees en Groo- ten versloeg Verloop, terwijl Boudewijns en Suyker de punten broederlijk deelden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM r Dinsdagmorgen ont stond op de Nieuwe Maas vóór de mond van de Waalhaven een aanvaring tussen het motortantosdhip PA..M. 36 (430 ton) en het sleepsohlp St Antonius (411 ton), dat werd gesleept, door de sleepboot JCrsfik. De P.AM. was geladen met 400 ton stookolie en onderweg naar Amsterdam. Het sdhip voer 60 meter uit de zuidiwal. De sieep voer de Waalhaven uit met be gemming Merwéhaven, waar de ledige i St. Antonius moest laden. Vermoedelijk door het misverstaan van eikaars seinen f en door slecht zicht (duisternis en .rege ls val) 'raakte het sleepschip na het uit- I lopen van de Waalhaven in aanvaring I met het opvarende tankschip. De sleep s'; boot kon nog juist op tijd tussen de bot- 1 sende schepen wegkomen. 8 De St. Antonius liep stevelings op de I bakboordsboeg van de PA.M. 36, waar- Is door beide schepen vrij zware schade aan de boeg opliepen. Ze maakten geen water. Het tankschip kon de reis voort ik zetten. De St. Antonius moet in reparatie, p daar bij bei beladen lekkage zou ont staan via een gat dn de steven. De Commissie voor het Stedelijk Museum kreeg in het verslagjaar een andere samenstelling. Prof. Mr. Dr. P. Sanders, die sinds 1949 zitting had in de commissie, heeft men op zijn ver zoek niet herbenoemd. Hij werd op 1 januari 1965 opgevolgd door de heer Ch. A. Poll, arts te Schiedam. Diverse schenkingen en aankopen zijn gedurende 1965 aan de bestaande ver zameling toegevoegd. In het kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Ac- coord bood de Belgische regering een drietal werken van hedendaagse Belgi sche kunstenaars aan in langdurige bruikleen. Het betreft hier werken van Andrê Bogaert, Roger Raveel en Maurice Wijckaert. Deze werken vormen een ver rijking van de kleine collectie Belgische eigentijdse kunst, die het museum bezit. Ter gelegenheid van de ingebruik neming van het restaurant In de Gou we Geit schonken de heren J. de Groot en H. -van Dijk te Schiedam een schil derij van M. van Boezem. Eveneens schonken de kunstenaars aan het mu seum twee etsen van Boulke IJlstra en een tekening wan- Frans van der Heide (Heifra). 1ËS p lók rfce4? (20 ►ens,- 9 tV verg cL>!^ s 'te:; té-- té ROTTERDAM De Nederlandse fcust- «s! raarder Oroajepolder van de Rotterdam - se rederij N.V, Stoomvaartmaatschappij Westpolder, is dinsdag even ten westen van Gibraltar na een aanvaring met het w Franse vrachtschip Jaagfee van 7000 brt Pa*-." g gezonken. SQS.A", Wï< Ttfotror» 13 Negen van de tien opvarenden van de I Oranjepolder konden door de bemanning van het Franse sdhip worden gered. Een 25-jarige Spaanse matroos wordt vermist. De Jaagtze; stoomt met de negen ge it redde zeelui' op naar Marseille. Het schip wordt daar donderdag verwacht. Het is nog Diet bekend hoe de aanvaring as ontstaan. MAASLAND In de raadsvergade ring van 14 april 1965 werd besloten over te gaan tot de aanschaf van een vuilnis wagen. Hiermede was een krediet ge moeid van rond 51.000. Er heeft zich echter inmiddels de unieke gelegenheid voorgedaan, dat van de gemeente Sint-Oedenrode een gebruikte vuilnisau to overgenomen kan worden, van het bouwjaar 1961. Het is een wagen die 13 m3 vuilnis kan bergen, die in een dag met een bezetting van een chauffeur en twee zg. bakkenladers het huisvuil van 2,000 gezinnen kan verwerken. De wagen heeft 56.000 km gelopen en de aanschaf prijs bedroeg destijds 60.000. De prijs die na onderhandelingen met de gemeen te Sint-Oedenrode is bedongen en be- laald werd op f 20.000 is volgens een eskundige alleszins acceptabel. Het opnieuw spuiten en enkele reparaties zul len volgens B. en W. 1500 bedragen. De levensduur van de auto kan gesteld worden voor de gemeente Maasland op 10 a 15 jaar. Voorts delen B. en W. nog mede dat de gemeente Sint-Oedenrode in verband met de uitbreiding van de gemeente een grotere wagen heeft moeten aanschaffen en deze wagen daardoor overcompleet is geworden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dinsdagmorgen werd aangifte gedaan van een in de nacht van maandag op dinsdag gepleegde inbraak in het depot van de Comp. Int. des Wa gons lits, gevestigd op het 6e perron van het Centraal Station. Men kwam binnen door het inslaan van een ruit. Uit een kast, waarvan de deur werd ingeslagen, werd een bedrag van ruim 300 gestolen. Uit het maga zijn verdween een transistorradio en di verse miniatuurflesjes met drank. i 9 VLAABDESGEN Donderdag begint de vierde verkeerscuisus van dit seizoen, in het verkeerslokaal van de politie aan het Delit- se veer. Ieder die belangstelling voor deze cursus heeft kan zich op het hoofdbureau -aanmelden .-De avonden beginnen om 20 uur. >a 9 MAASLAND De gemeenteraad van P Maasland komt op donderdag om IS ISO uur in openbare zitting bijeen. Er is een agenda yan 17 punten. MAASLAND Het bestuur van de Her vormde school heeft een verzoek ingediend bil het gemeentebestuur om medewerking te ■willen verlenen voor de aanschaf van 140 psalmbundels naar de nieuwe berijming zo als deze binnenkort in de Hervormde kerk zal worden ingevoerd. Met de aanschaf is «en bedrag van f340 gemoeid. B. en W. verzoeken aan de raad de gevraagde mede werking te verlenen. 9 MAASLAND In de week van 14 tot 19 februari zal weer gecollecteerd worden voor het Algemeen Sociaal Fonds ter bevordering van de Volksgezondheid .Draagt Elkanders Lasten". Dit is een instelling van het C.N.V., die zich al 47 jaar bezighoudt met het verle nen van hulp aan leden van de vakbewe ging.., die tengevolge van ziekte met finan ciële problemen kampen of krligen te kam pen, ROZENBURG De meeting voor ieder een, die de Geref.-Chr. ger. Evangelisatie- commissie op 9 oktober 1965 organiseerde, is zo in de smaak gevallen, dat men opnieuw een meeting heeft belegd op vrij dag 18 fe bruari. Ook ditmaal is de plaats der samen komst „de Schans"; het aanvacgsuur is 20 Passage Theater: Kunstcentrum Schie dam. musical, 20. Chr. Soc. Belangen: Sehied. Fotoclub, kontaktavond, 20. Musis Sacrum: Ned. Kappersbond, con cours, 20. Sursum Corda: Pers. Ver. Falthe, kon taktavond, 20. Musis Sacrum: Schiedamse Gemeen te schap, toneelwedstrijd, 20. Rhetorica: Chr. Sol. Bel.: Spreker, in net openbaar. 20. Sursum Corda: Reisver. Onder Ons, vergadering, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie. Lange Kerkstraat b.g.g 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 01888 - 6619. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zhonfem- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-1930. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G.F. 269280. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel. 268242; Kethel, Sohied.weg 41, 269927, uur. Bij deze meeting is iedereen hartelijk welkom. De samenzang zal ook nu begeleid worden door een electronisch orgel, organist is Henk Geluk. Tevens zal het meisjeskoor .Jtomeko" oJLv.' Henk Smaling de meeting opluisteren. Spreker is ds. P. Homburg, pre dikant të Heerjsmsdam. ROTTERDAM Door een misstap is dinsdagavond de 33-jarige Nieuwzeeland- se matroos T, Mc.Cauley van het m.s. Wellington in de Merwehaven gevallen. Hij was onder drankinvloed. Een opva rende van hetzelfde schip haalde hem door handreiking uit het water. Daar de heer C. K. Appel te Parijs er de voorkeur aan gaf zijn depot van schilderijen, gouaches e.d. naar Parijs over te brengen, kwam er een einde aan dit bruikleen, dat sinds 1954 in het mu seum aanwezig was. Het museum bezit nog een aantal werken van Appel uit verschillende perloden, zodat men een goed beeld van" zijn ontwikkeling kan blijven tonen. Door aankoop werden zeven schilde rijen aan de collectie toegevoegd, twee gouaches, vijf grafieken, een bi/blio- phiele uitgave, een sculptuur en een herdenkin-gspenning wan de verloving wan Prinses Margriet anet Pdeter van VoïlerJhoven van J. Hekman. Boven dien ontving -het museum een aantal historische voorwerpen. Binnen bet ka-der van het archeologisch onderzoek verrichtte de heer Ch. de Roo in 1965 een viertal onderzoekingen, namelijk bij de Kerklaan te Kethel, waar men twee 1-ate behuizingen uit de ijzertijd heeft onderzocht In de iBabberspolcïer heeft men op een reeds eerder ontdekte vindplaats veel Ro meins aardewerk geborgen, onder meer een bekertje en drie halve terra sigi- laia schotels. In de Zouteveensepolder, bij de Vlaardingse grens, werden res ten van inheems Romeinse behuizing ontdekt. In de uitgeworpen aarde bij de Schie vond men twee glaskralen, een zalfpotje en.enkele fragmenten. Van de subsidieregeling van het minis terie van cultuur, recreatie en maat- sdhappelij'k werk voor aankopen door particulieren-, werd door 23 personen gebruik gemaakt. In het kader -van deze regeling werden verkocht negen schilderijen, vijf gouaches, vier teke ningen en vijf grafische werken met een totaalbedrag -van 10.190, De directeur van het museum, de heer J. Paalman bezocht de conferentie van de International Council of Museums, die van 21 september tot 3 oktober 1965 te New York werd gehouden. Het eductatieve werk in het museum on dervond evenals in het daaraan vooraf gaande jaar in 1965 moeilijkheden als gevolg van de restauratiewerkzaam heden. Men gaf aohttien museumlessen, die door 221 leerlingen werden bezocht. Er werden 31 groepen ontv-angen voor een rondleiding en/of een lezing met totaal 2.476 bezoekers. Ook nu weer toewees het 16 mm geluidsfilmtoestel goede diensten. De Vereniging van Vrienden van het Stedelijk Museum organiseerde in 1965 vier concerten. In samenwerking met het museum werden vier lezingen gehouden. Het ledental van de ver eniging bleef vrijwel constant. In de samenstelling van het bestnur kwam geen verandering. Korte Hoogstraat 11a, telefoon 6151, Vlaardingen (Van onze'correspondent) HOEK VAN HOLLAND Bij de Che mische Industrie „Synres" in Hoek van Holland heeft de 55-jarige ketel werker L. Nonhof uit Monster zijn rechteronder- arm afgekneld tijdens werkzaamheden aan een. transportband. De band transporteerde kunsthars. De heer Nonhof raakte met zijn handschoen bekneld tussen de keerschijf van de band. Zijn hand werd geheel verbrijzeld en moest in het ziekenhuis Zuidwal te Den Haag tot de pols worden geamputeerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De opvoering van de lang-verwachte Nederlandse musical „Heerlijk duurt het langst" van Annie M. G. Schmidt, onder auspiciën van het Kunstcentrum Schiedam, gebeurde dinsdagavond in een nitverkocht Pas sage Theater. Regisseur-choreograaf was Gordon Marsh. In de Scandina vische landen bracht hij alle grote musical-producties, zoals My Fair Lady,' Westside Story en The Boyfriend. De muzikale leiding had Harry Bannink. De „ster" van de gehele produktie was ongetwijfeld Conny Staart. Er werden in deze musical een twaalftal Nederlandse liedjes gezon gen, onder meer „Alles begint bij de foundation" gezongen door het ensem ble in de warenhuis-scene, „Kleine zwakke vrouw" door Conny Stuart en ,,Op een mooie Pinksterdag". De eenentwintig scenes,, veertien in de eerste acte vóór de pauze en zeven in de tweede acte na de pauze, wisselden elkaar in vlot tempo af en werden met élan en soms sprankelend van humor voor het voetlicht gebracht. Moderne verhoudingen in het intermen selijk vlak, in de huiskamer, in het park, op het terras, op hetdirectie kantoor en bij de kruidenier, vonden in deze musical hun uitbeeldingop artistiek niveau. In feite was elke scene een min of meer geslaagde close-tip van de tijd, waarin we leven. De jeugd kwam veel aan bod in deze musical. Dit schonk baar frisheid. De oudere generatie onder het publiek zal bij sommige scenes wellicht enige moeite gehad hebben om over te schakelen van traditionele kunstopvattingen én vroegereonder linge menselijke verhoudingen naar kunst en levenshouding in moderne stijl. Overigens zat er een climax van spanning in deze musical. Dit kwam vooral na de pauze tot uiting. De hoofdfiguren van dit eigentijdse ver haal met een gelukkig einde waren Marian (Conny Stuart), Ido (Andre van den Heuvel), Emma, Ido's secre taresse (Winnifred Bosboom), Lars, Marian's vriend (Freddy Albeck), kruidenier Kees Bloem (Leen Jonge- waard). Pink. dochter van Marian en Ido (Francine ter Linden), Wim, vriendje van Pink (Rob van Houten), de Turk (John Kuipers). Tot slot trad in de laatste scène „thuis" de gehele ensemble op. Na afloop kregen de spelers een hartelijk applaus. Vanavond wordt de tweede voorstel ling gehouden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de hoek Coolsin gel—-Hofplein opent morgetnochtend om acht uur Bristol-Corner zijn deuren. Het is een klein stukje van het in september vorig jaar gesloten café-restaurant Bris tol dat uitsluitend als café is ingericht. De opening van deze zaak aan de Coolsingel zal wellicht iets terugbren gen van de sfeer die vroege zo type rend voor deze Rotterdamse boulevard, temeer omdat direkteur'J. J. Geerts er naar streeft *s zomers een terras in te richten. De sluiting van een aantal ho- reca-bedrijven heeft de Coolsingel de af- gelopetn tijd wat gezelligheid aangaat beslist geen goed gedaan. Bristol-Comer beslaat ruim 50 m2 en biedt plaats aan 45 bezoekers (waarvan 17 aan een ruime bar). De verbouwing heeft zes weken gedtfürd en werd' uitge voerd dóór de firma Griek uit Schie dam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben het op 28 sep tember 1964 door de gemeenteraad vast gestelde uitbreidingsplan in onderdelen Kethel-centrum goedgekeurd. De tegen het plan aangebrachte, bezwaren zijn ongegrond verklaard, behoudens die van het constructiebedrijf Fat 3.- Schellekens Zn (Noordeinde) voor- zover het zijn percelen betreft. lx G.S. hebben overwogen dat reconstructie on ontplooiing van Kethel als een cen trum van wijkvoorzieningén noodzake-; lijk- is. Het bestaande uitbreidingsplan legt "hiervoor op siedebouwkundig ver antwoorde wijze dé basis. De woning van de beer S. M. Kamps en de bedrij-' ven ,vdnl- dé firma's Schellekens, P. J.' Ham, énd ALRodenburg f (Noordeinde); diéaHet' bezwaren hebben ingediend, passen niet in 'de structuur van dit plan. en kunnen daarom op den''duur: niet gehandhaafd blijven; Vooral de ter,hoogte van deze bedrijven geprojec- T teerde weg' met- grqepstrolceiiisb.egn. (van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De politie heeft vannacht in Katendrecht de 3I-jarige motorman M. E. van het in de Derde Petroleumhaven liggende m,s. Saga Surf aangehouden. Hij had een pistool van het kaliber 6.35 met een kogel in de kamer en vier kogels in de houder in zijn bezit. De man is in het bureau Sandelingplein ingesloten. Hij had gisteravond in een café ken nis gemaakt met de 23-jarige mejuffrouw L. M. Om elkaar wat beter te leren ken nen, was hij met haar meegegaan naar haar kamer aan de Katendrechtselaan, die zij voor dat soort visites meestal ge bruikte. (Van onze correspondent) ROZENBURG Dinsdagmorgen on dervond het verkeer geruime tijd ver traging doordat een tankauto, die bij de splitsing Volgerweg-Graspolderdijk- Staaldiepsedïjk wilde parkeren, in de berm wegzakte. De tankauto zat onwrik baar vast en het verkeer, dat ter plaatse vrij intensief is. moest na oponthoud teLi worden omgeleid vanaf het Maassluise veer en het Brielse veer. Eenmaal op die kamer wilde zij een voorschot hebben voor het genoeglijk samenzijn. De man weigerde dit echter. Wel griste hij vijf bankbiljetten uit de zak van haar mantelpakje weg. Toen hierover ruzie ontstond, trok de zeeman een pistool, waarop de vrouw de gang op rende. Op haar gegil kwamen drie in hetzelfde pand verblijvende man nen af. E. richtte zijn wapen op hen, trok de slee over en dreigde „verdwijn of ik schiet". De mannen trokken zich hierop schie lijk terug, waarna de bezoeker de straat op ging. Buiten werd hij door twee in middels ter assistentie gekomen agenten gearresteerd. OTTERDAM Een aantal 1 *- mooie bomen langs het wa ter van de Randweg moet wor den gekapt ten behoeve van de komende vrije baan van tramlijn 2, een der belangrijkste compo nenten van de nieuwe opzet van het openbaar vervoer in Rotter dam-Zuid. ,Die nieuwe opzet is har de- noodzaak en de plantsoenen dienst doet zijn uiterste best, de zo geringe hoeveelheid groen die Rotterdam bezit zo min moge lijk aan te tasten. De houthakkers van de afde ling plantsoenen van de dienst van gemeentewerken moeten bij enkele van de te kappen bomen halsbrekende toeren uithalen, zoals bij deze aan de uiterste rand van het water staande en helemaal over het. water heen- gegroeide wilg. Dat veiligheidslijnen daarbij .echt geen overbodige voorzorg' zijn, laat deze foto zien: een hout hakker, die zijn steunpunt ver loor, hangt aan zijn lijn tussen boomtop en aarde en wordt door zijn kameraden weer op vaste grond gebracht. Advertentief ROTTERDAM - Het maandag uit de Nieuwe Maas opgeviste lijk is dinsdag geïdentificeerd als het stof felijk oveTScho-t van de 17-jarige Duitse matroos H. Clausen, opvarende van het Duitse zeeschip Pallas. Dit schip was 20 december j.L vertrokken, waarbij Clausen als achterblijver werd' opgegeven. Hij woonde in Nord- strand. Inschrijving naam politieke groepering De BURGEMEESTER van SCHIEDAM brengt ter openbare kennis, dat politieke groepe ringen voor de dit jaar te houden verkiezing ■van de leden van de Gemeenteraad (KAN DIDAATSTELLING 19 APRIL P-.s.) aan her centraal stembureau voor deze verkiezing kunnen vragen haar naam, een aanduiding daarvan of beide in te schrijven. De aanvragen moeten SCHRIFTELIJK wor den ingediend bij ditcentraal stembureau gevestigd ter gemeente-secretarie, binnen acht weken doch uiterlijk zes 'weken voor de dag van kandidaatstelling. (Dus né. 21 februari en vóór 8 maart 1966). Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Afd. Algemene Zaken van de secre tarie (Oude Kerkhof 19), alwaar de benodig de aanvraag-formulier.cn verkrijgbaar zijn. Schiedam, 9 februari 1966. De Burgemèester van Schiedam. H. ROELFSEMA. SCHIEDAM Geboren: Henrlcus M P z.v. A F Marrevee en J M P Koenen; Robert z.v. It. Torenvliet en A B Nieuwenhulzen; Moni que d.-v. W Langeveld en A Sprong; Ronny M z.v. M C Bergman, en A M Steenman; Rerié z.v. A Meijncicens en A L H de Kaper: Sylyla d.v, T van Ei^k en A M Klapwijk: Franciscus B z.v. 'F J H van den Broek en 3 B A Gijsbers; Anna W M d„v. H A Lansber gen en M A Sunder; Edwin C D z.v. W J M Groenendaal en. G Z ijle man. Overleden: J H Heinsbroek 64; J van Duin kerken, 61; J G van Dorsser, 81. Geboren: Ingrid d.v. T van Dijk en M van Vliet; Monique C J d.v. J-P van Gils en M E Muller; Cornelia J M d.v. C J van der Lee en H J Putters; Thomas J z.v. A J Joosten en M G Poppelier; Arendje M d.v. A West- land en M Willems; Monique d.v. M J van den Berg en A W van der Munnik. Overleden: P Postema, 65 .eehtg. Gort; J W H Zeegers, 63; A T de Koning. 73; M G Driel, 70. K^oik-deiopzet schaden*.- rittf "'■vrrï'brth'-'—.Tt7) *4 Het is echter niet te verwachten dat realisering van het gedeelte waarin de ze bedrijven gelegen zijn binnen afzien bare tijd zal geschieden. Met behoud van. de aan de2e gronden gegeven bestemming biedt \het plan de firma Schellekens dus de mogelijkheid tot uitbreiding. SCHIEDAM De 35-jarige zandstraler L. 'L. werd dinsdag gegrepen door een juist passerende personenauto, toen hij op de rijbaan van de'Bokelweg liep en een stap opzij deed voor een waterplas. De man sloeg met zijn hoofd tegen het wegdek. Met een zware hersenschudding en kneuzingen aan beide benen vervoerde de GGD hem via de Dr. Noletstichting naar zijn woning. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Reeds meer dan hon derd jaar bestaat de vereniging tot be vordering van fabrieks- en handwerks- nijverheid. „Ik ben niet bij de oprichting geweest", grapte dinsdagavond secretaris K. A. Boogh, die vertelde dat de vereniging driehonderd leden telt Het meest onder nemers. onder wie veel aannemers. Het doel is de leden in vele variaties in kennis te stellen van de vorderingen die op het gebied van wetenschap en techniek worden gemaakt Daartoe wor den er vijf keer per seizoen lezingen ge organiseerd en worden er tevens excur sies gemaakt Ook de bijeenkomst van dinsdag in de Irenezaal van het Groothandelsgebouw, werd druk bezocht Na de opening van voorzitter ir. C. F. Rüten, de vroegere direkteur van het GEB, volgde een voor dracht van de heerE. J. Verschueren, direkteur van de N.V. Cinecentrum te Hilversum die het onderwerp „Film" irt de ruimste zin van het woord belichtte. Het celluloid draaide vanzelfsprekend, bij de interessante films „Staal aan Zee", Interludium Electronicum" en een „Ko ninklijke reis". jVfSNEER P. N. uit Vlaardingen 4 geeft mij een compliment. Nou kan u wel zeggen dat het niet van bescheidenheid getuigt als :ik de complimentjes die ik in casseer „aan de lijn" ga hangen, maar dat risico neem ik vandaag.: Meneer N. heeft mij namelijk zijn dank betuigd voor het artikel dat onze krant verleden week bracht overda stank in Vlaardingen. Wat zeg ik: .In Vlaardingen? In half Zuid-Holland! Hij. was bij zonder bljj dat de Chemische Fa briek Vondelingenplaat nu éinde lijk eens publiekelijk aan de kaak is 'gesteld. De gróte jongens, krij gen de naam,, -maar ,hou; die-kleur tjes in de gaten; - zei meneer N. En terecht. Ik herinner, mij ver- leden jaar een ontploffing.;bij. dit-; bedrijf en toen heb ik geconsta* - teèéd 'dat.het'-daar aan de -Vohde-- lingenplaat maar-een rommelige bedoening was. Ik :drukhebotjes:;. uit.<-De heren:moesten maar..eens by .huuyvTCjüW Shell gaan kyk'en (ook .geen lieverdje, ik weet het, maar' uiterlijk ziet de boel er daar keurig uit). Feit/ was echterdat de vieze kattevochtlucht' tóthet verleden .behoorde op 'dezèlfde dag dat - onze krant uitkwam. Kennelijk vóelde (men ook nattig- heid. Het poesje krijgt overigens nog- :een staartje,wantv hét- Kak jnerlid mr. H. B. Engelsman; ge- LySisnih^tteerdei.. ivaij-zh R^jnJÈnond; 1 neétt'"'"intussen over déze zaak vragen gestelde Ik' wacht de'- onfc* wikkelingen maar weer af!vrtai. TN „De Pelikaan"; driemaands- lijks tijdschrift voor de donores V van de Bloedtransfusiedienst van, de afdeling Rotterdam van het Nederlandsche Roode Kruis onder redactie van A. W. Mellema (hè, hè) lees ik dat in 1965 het aantal transfusies met 11% toenam, maar het donorkorps slechts met' globaal 5 En dan signaleert het artikel het verschijnsel dat ook in de andere gróte stedeneen aanzienlijke stijging van het aón-J taltransfusies werd genoteerd,' terwijl hier en daar de stijging.' van het aantal donores zelfs ge heel uitbleef. „De Rotterdamse pers heeft aan dit verschijnsel de nodige aandacht besteed", zo gaat het artikel verder. „Een aantal artikelen verscheen op in het oog vallende plaatsen van de dag- en weekbladen, resulterend (na één maand) in de aanmelding van 800 nieuwe donores. Wij zijn deze nieuwe bloedgevers bijzonder dankbaar voor hun bereidwillig- held en de pers voor haar versla gen en reportages. Er zijn echter nog veel meer donores nodig en we rekenen op een-voorlopig-ón-, verminderde toeloop". Tja, het is wel eens aardig bedankt te wor den, vind ik. En ook de mensen van een krant horen wel eens graag dat hun werk iets oplevert. Maar het hoeft niet. Daarom schreef ik dit ook niet over. Wel vanwege die laatste geciteerde zin over de hoop op nog meer donores. Wat ik ervan wilde zeg gen is dit: het moest niet nodig zijn dat het Rode Kruis daarvoor speciaal op de trom slaat Het zal toch ieder duidelijk zijn dat dit een doel is waarvoor men met plezier zijn bloed moet geven? Doordat de achttienjarige bromfietser D. R. dinsdag op het kruispunt Appel markt-Lange Haven geen voorrang ver leende, botste hij tegen de personenauto van de 36-jarige etablissementhouder J. A. Z. De bromfietser kwam te vatten en kreeg een hersenschudding, schaafwon den'aan het hoofd en een snij wond aan de rechter pols. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vermoedelijk jeugdige inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in de kantine van de sportvereniging Ursus in het Harga sportpark. De kantinebeheerder, de heer M. van K. deed dinsdagmorgen bij de politie aangifte van de diefstal. Hij verniste vijftig zakjes chips, een aantal flessen frisdrank en een grote hoeveelheid snoepgoed. De onbevoegden waren 's nachts aan de achterzijde van de kantine het gebouw binnengeklommen. fabriek van gereedschapswerktuigen vlaardingen vraagt voor spoedige indiensttreding met ULO-opleiding. Enige bekendheid met loonadministratieve werkzaamheden wordt op prijs gesteld. Leeftijd 20-25 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties met be knopte doch volledige inlichtingen over leef- tijd, opleiding en verrichte werkzaamheden kunnen worden gericht aan de afdeling Perso neelszaken Postbus 98, Vlaardingen. Wij vragen voor onze EXPORTAFDELING per 1-4 - 1966, of mogelijk eerder liefst bekend met uitvoerdocumënten en correspondentie in moderne talen. Sollicitaties aan EEN GOEDE SFEER VOOR ADVERTENTIES 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 3