Boeiend jaarverslag over 1965 Bezoek Stedelijk Musem steeg aanmerkelijk AGENDA FORTEX FORTEX Min of meer geslaagde close-up uit leven Houthakker hing tussen treurwilgtop en aarde Zeeman bedreigt vrouw en mannen met pistool m DE LU m Snoep, drank en cïiips uit kantine gestolen Schep op Transportband knelt hand af ff DE ROTTERDAMMER en voeren elkaar Opvarende van Oranjepolder vermist Verzameling in 1965 aanzienlijk uitgebreid Ingebroken bij Wagon Lits Man uit water gehaald steunt opruim 30 jaar ervaring „Heerlijk duurt het langst5' Bristol-Corner open aan Coolsingel Aanhouding in Katendrecht Bomen kappen voor lijn 2 Burgerlijke stand Man bij ongeval ernstig gewond j)e Kluyver en Van Splunter: leiding Jamkampioenschap Vuilniswagen komt uit St. Oedenrode FORTEX Tankwagen in berm stremde verkeer UITBREÏDINGSPLAN KETHEL-CENTRUM GOEDGEKEURD Lijk geïdentificeerd Honderdjarige hoorde en sag over film assistent loonadministratie MEDEWERKER(STER) 196$ na ROTTERDAMMER pagina 3 WOENSDAG 9 FEBRUARI .1966. SCHIEDAM Het bezoek aan het museum steeg aanmerkelijk in vergelijking met het aantal be zoekers van verleden jaar, na melijk 21.264 bezoekers tegen 17.186 in 1964, aldus het verslag van het Stedelijk Museum over 1965. Het beleid van commisie en directeur was er ook in 1965 op gericht naast de conserverende taak van het museum het ten- toonstellingsbeleid voort te zet ten.. In 1965 werden dertien ten toonstellingen georganiseerd, die de bezoekers bleken te boeien. Van de gelegenheid per tentoon stelling een week-end het mu seum gratis te bezoeken hebben velen gebruik gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) Appel vandaag ....en morgen en dagelijks -tvt? y!SS<Xjct^dü^eH' Archeologie Medio 1966 zal het vernieuwde museum in gebruik worden ge steld. Aan het einde van het vo rige jaar was men met de ver bouwing reeds aardig gevorderd en werd de ruwbouw opgeleverd. De verwachting bestaat, dat het Stedelijk Museum te Schiedam als een der middelgrote musea in de Rijnmond-agglomeratie zich meer nog een plaats zal weten te veroveren in de culturele staal kaart van dit gebied. GEMEENTERAADSVERKIEZING CINCINNATI - NEDERLAND N.V. N.V. !MK0 - Noordvest 18—20 - Schiedam. TeL 264575 (toestel 9). een gezellige krant (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de strijd om persoonlijk damkampioenschap van vlaardingen hébben De Kluyver en Van snlunter samen de leiding met ieder res nonfen. Ee Kluyver zette zijn achterstal- Le partij tegen kampioen Vermeulen nm ia een overwinning en speelde remise Seen Verburg. Van Splunter kwam tegen Voost niet verder dan remise, hetgeen van laatstgenoemde een goede prestatie Van den Kerkholf bezet thans de derde «laats met vijf punten. Een Joutzetje «sen Biel werd hem noodlottig en dat vastte hem twee punten. Voor Vermeu len ziet het er naar uit, dat hij zijn kam- iioenstitel niet zal kunnen prolongeren, fim nederlaag tegen Be Kluyver werd «voted door een nederlaag tegen Van Veelen, die daardoor zijn eerste zege be haalde Met 5 verliespunten Is Vermeulen vmsloos geworden. De plaatsen 5 tot en „Tg worden gedeeld door Biel, Van Veelen, Verburg, Vermeulen en Voogt, ale allen drie punten hebben In de eerste klasse gaat het Van den Akker nog steeds voor de wind. Ditmaal insloeg hij concurrent Lucassen. Van woerden bracht Smits zijn derde neder- Mast speelde vpor de derde maal remise en wel tegen Achterberg. In de tweede klasse maakte Poot op nieuw Keen fout en behaalde zijn vierde ,lle in successie. Florijn bleef daardoor rustloos. Op de tweede plaats staat Kor- ver die Lucassen jr. versloeg. De overige meien hebben een te grote achterstand Sn nog voor de titel in aanmerking te komen Vos won van Van Hees en Groo- «n versloeg Verloop, terwijl Boudewhns en Suyker de punten broederlijk deelden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dinsdagmorgen ont stond op de Nieuwe Maas vóór de mond van de Waalhaven een aanvaring tussen het motortanksdhip P.A.M. 36 (430 ton) en het sleepsohip St. Antonius (411 ton), dat werd gesleept door de sleepboot Kreeik De P.AM. was geladen met 400 ton stookolie en onderweg naar Amsterdam Het sdhip voer 60 meter uit de zuidwaL De sleep voer de Waalhaven uit met be gemming Merwéhaven, waar de ledige gt Antonius moest laden. Vermoedelijk door het misverstaan van eikaars seinen en door slecht zicht (duisternis e.n rege- val) raakte het sleepschip na het uit lopen van de Waalhaven in aanvaring met het opvarende tankschip. De sleep boot kon nog juist op tijd tussen de bot sende schepen wegkomen. De St. Antonius liep stevelings op de bakboordsboeg van de P.A.M. 33, waar door heide schepen vrij zware schade aan de boeg opliepen. Ze maakten geen •sater. Het tankschip kon de reis voort zetten. De St, Antonius moet in reparatie, daar bij het beladen lekkage zou ont staan via een gat an de steven. ROTTERDAM De Nederlandse kust vaarder Omajepolder van de Rotterdam se rederij N.V, Stoomvaartmaatschappij Westpolder, is dinsdag even ten westen van Gibraltar na een aanvaring met het Franse vrachtschip Jaagtze van 7000 bit gezonken. Negen van de tien opvarenden van de Oranjepolder konden door de bemanning van het Franse schip worden gered. Een 25-jange Spaanse matroos wordt vermist. De Jangtze stoomt met de negen ge redde zeelui op naar Marseille. Het schip wordt daar donderdag verwacht Het is nog niet bekend hoe de aanvaring is ontstaan. De Commissie voor het Stedelijk Museum kreeg in het verslagjaar een andere samenstelling. Prof. Mr. Dr. P. Sanders, die sinds 1949 zitting had in de commissie, heeft men op zijn ver zoek niet herbenoemd. Hij werd op 1 januari 1965 opgevolgd door de heer Ch. A. Poll, arts te Schiedam. Diverse schenkingen en aankopen zijn gedurende 1965 aan de bestaande ver zameling toegevoegd. In het kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Ac- coord bood de Belgische regering een drietal werken van hedendaagse Belgi sche kunstenaars aan in langdurige bruikleen. Het betreft hier werken van André Bogaert, Roger Raveel en Maurice WÜckaert. Deze werken vormen een ver rjjklngr van de kleine collectie Belgische eigentijdse kunst, die het museum bezit. Ter gelegenheid van de ingebruik neming van het restaurant In de Gou we Geit schonken de heren J. de Groot en H. van Dijk te Schiedam een schil derij van M. van Boezem Eveneens schonken de kunstenaars aan het mu seum twee etsen van Bouke Mistra en. een tekening van Frans van der Helde CHeifra). MAASLAND In de raadsvergade, ring van 14 april 1965 werd besloten over te gaan tot de aanschaf van een vuilnis wagen. Hiermede was een krediet ge moeid van rond 51.000. Er heeft zich echter inmiddels de unieke gelegenheid voorgedaan, dat van de gemeente Sint-Oedenrode een gebruikte vuilnisau to overgenomen kan worden, van het bouwjaar 1961, Het is een wagen die 13 m3 vuilnis kan bergen, die in een dag met een bezetting van een chauffeur en twee zg. bakkeniaders het huisvuil van 2.090 gezinnen kan verwerkers. De wagen heeft 56.000 km gelopen en de aanschaf prijs bedroeg destijds 60000. De prijs die na onderhandelingen met de gemeen te Sint-Oedenrode is bedongen en be paald werd op 20.000 is volgens een deskundige alleszins acceptabel. Het opnieuw spuiten en enkele reparaties zul len volgens B. en W. 1500 bedragen. De levensduur van de auto kan gesteld worden voor de gemeente Maasland op 10 a 15 jaar. Voorts delen B. en W. nog mede dat de gemeente Sint-Oedenrode in verband met de uitbreiding van de gemeente een grotere wagen heeft moeten aanschaffen en deze wagen daardoor overcompleet is geworden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dinsdagmorgen werd aangifte gedaan van een in* de nacht van maandag op dinsdag gepleegde inbraak in het depot van de Comp. Int. des Wa gons Lits, gevestigd op het 6e perron van het Centraal Station. Men kwam binnen door het inslaan van een ruit Uit een kast, waarvan de deur werd ingeslagen, werd een bedrag van ruim 300 gestolen. Uit het maga zijn verdween een transistorradio en di verse miniatuurïlesjes met drank. 6 VLAARDINGEV Donderdag begint de \i«rde verkeerscursus van dit sei2oen in het verkcerslokaal van de politie aan het Delft- 11 veer. Ieder die belangstelling voor deze cursus heelt kan zich op het hoofdbureau aanmelden De avonden beginnen om 20 uur f) MAASLAND De gemeenteraad Yan Maasland komt op donderdag om 19,30 uur in openbare zitting bijeen. Er is een agenda ^an 17 punten. MAASLAND Het bestuur van de Her vormde school heeft een verzoek ingediend bij het gemeentebestuur om medewerking te willen verlenen voor de aanschaf van 140 psalmbundels naar de nieuwe berijming zo als deze binnenkort in de Hervormde kerk zal worden ingevoerd. Met de aanschaf is «en bedrag van f340 gemoeid B en W, verzoeken aan de read de gevraagde mede werking te verlenen 9 MAASLAND In de week van 14 tot 19 februari zal weer gecollecteerd worden voor het Algemeen Sociaal Fonds ter bevordering jan de Volksgezondheid „Draagt Elkanders Lasten". Dit is een instelling van het C.N V die zich al 47 jaar bezighoudt met het verle nen van hulp aan leden van de vakbewe ging die tengevolge van ziekte met finan ciële problemen kampen of kriigen te kam pen. ROZENBURG De meeting voor Ieder een, die de Geref.-Chr. ger. Evangelisatie- commissie op 9 oktober 1965 organiseerde, is ro in de smaak gevallen, dat men opnieuw een meeting heeft belegd op vnjdag 1B fe bruari. Ook ditmaal is de plaats der samen komst „de Schans": het aanvangsuur is 20 Passage Theater: Kunstcentrum Schie dam, musical, 20. Chr. Soc. Belangen: Schied. Fotoclub, Kontaktavond, 20. Musis Sacrum: Ned Kappersbond, con cours, 20. Sursum Corda: Pers. Ver. Palthe, kon taktavond, 20. Musis Sacrum: Schiedamse Gemeen schap, toneelwedstrijd, 20. Rhetorics: Chr, Sol. BeL: Spreken in het openbaar, 20. Sorsum Corda: Reisver. Onder Ons, vergadering, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schle- uamse redactie. Lange Kerkstraat b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 01898 - 6619. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zhoniem- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorging; Agentschap (adr. z:e boven) dag. van 18 30-1950. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en GF. 269280. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel. 268242; Ketel, Sohied.weg 41, teL uur Bij deze meeting is iedereen hartelijk welkom. De samenzang zal ook nu begeleid worden door een electronisch orgel, organist is Henk Geluk. Tevens zal het meisjeskoor „Rom-ko" o 1 v. Henk Smaling de meeting opluisteren. Spreker is ds. P. Homburg, pre dikant te Heerjansdam. ROTTERDAM Door een misstap is dinsdagavond de 33-jarige Nieuwzeeland- se matroos T, McCauley van het m.s. Wellington in de Merwehaven gevallen. Hij was onder drankinvloed. Een opva rende van. hetzelfde schip haalde hem door handreiking uit het water. Daar de heer C. K. Appel te Parijs er de voorkeur aan gaf zijn depot van schilderijen, gouaches c.d. naar Parijs over te brengen, kwam er een einde aan dit bruikleen, dat sinds 1954 in het mu seum aanwezig was. Het museum bezit nog een aantal werken van Appel uit verschillende perioden, zodat men een goed beeld van z(jn ontwikkeling kan blijven tonen. Door aankoop werden zeven schilde rijen aan de collectie toegevoegd, twee gouaches, vtjf grafieken, een biblio- phiele uitgave, een sculptuur en een tierdenkingspenaing van de verloving van Prinses Margriet met Pieter van VoHerihoven van J. Hekman. Boven dien ontving het museum een aantal historische voorwerpen. Binnen het kader van het archeologisch onderzoek verrichtte de heer Ch. de Roo in 1965 een viertal onderzoekingen, namelijk bij de Kerklaan te Ketel waar men twee late behuizingen rul de ijzertijd heeft onderzocht, In de Babberspolder heeft men op een reeds eerder ontdekte vindplaats veel Ro meins aardewerk geborgen, onder meer een bekertje en drie halve terra sigi- lata schotels. In de Zouteveensepolder, bij de Vlaard ingse grens, werden res ten van inheems Romeinse behuizing ontdekt. In de uitgeworpen aarde by de Sdhie vond men twee glaskralen, een zalfpotje en enkele fragmenten. Van de subsidieregeling van het minis terie van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk voor aankopen door particulieren, werd door 23 personen gebruik gemaakt. In het kader van deze regeling werden verkocht negen schilderijen, vijf gouaches, vier teke ningen en vijf grafische werken met een totaalbedrag van 10190, De directeur van het museum, de heer J. Paalman bezocht de conferentie van de International Council of Museums, die van 21 september tot 3 Oktober 1965 te New York werd gehouden. Het eductatieve werk in het museum on dervond evenals in het daaraan vooraf gaande jaar in 1965 moeilijkheden als gevolg van de restauratiewerkzaam heden. Men gaf achttien museuimlessen, die door 221 leerlingen werden bezocht. Er werden 31 igroejoen ontvangen voor een rondleiding en/of een lezing met totaal 2.476 bezoekers. Ook nu weer bewees het 16 mm geluidsfilmioastc'] goede diensten. De Vereniging van Vrienden van het Stedelijk Museum organiseeirde in 1965 vier concerten. In samenwerking met het museum werden vier lezingen gehouden. Het ledental van de ver eniging bleef vrijwel constant. In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering. kleedt u altijd een klasse beter! Korte Hoogstraat 11a, telefoon 6151, Vlaardingen (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Bij de Che mische Industrie „Synres" in Hoek van Holland heeft de 55-jarige ketelwerker L. Nonhof uit Monster zijn rechteronder- arm afgekneld tijdens werkzaamheden aan een transportband. De band transporteerde kunsthars. De heer Nonhof raakte met zijn handschoen bekneld tussen de keerschijf van de band. Zijn hand werd geheel verbrijzeld en moest in het ziekenhuis Zuidwal te Den Haag tot de pols worden geamputeerd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de hoek Coolsin gelHofplein opent morgetnochtend om acht uur Bristol-Corner zijn deuren. Het is een klein stukje van het in september vorig jaar gesloten café-restaurant Bris tol dat uitsluitend als café is ingericht. De opening van deze zaak aan de Coolsingel zal wellicht iets terugbren gen van de sfeer die vroege zp type rend voor deze Rotterdamse boulevard, temeer omdat direkteur J. J. Geerts er naar streeft 's zomers een terras in te richten. De sluiting van een aantal ho- reca-bedrijven heeft de Coolsingel de af- gelopetn tijd wat gezelligheid aangaat beslist geen goed gedaan. Bristol-Comer beslaat ruim 50 m2 en biedt plaats aan 45 bezoekers (waarvan 17 aan een ruime bar). De verbouwing heeft zes weken gedifurd en werd uitge voerd door de firma Griek uit Schie dam. (van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De politie heeft vannacht in Katendrecht de 31-jarige motorman M. E. van het in de Derde Petroleumhaven liggende m.s. Saga Surf aangehouden. Hij had een pistool van het kaliber 6.35 met een kogel in de kamer en vier kogels in de houder in zijn bezit. De man is in het bureau Sandelingplein ingesloten. Hij had gisteravond in een café ken nis gemaakt met de 23-jarige mejuffrouw L. M. Om elkaar wat beter te leren ken nen, was hij met haar meegegaan naar haar kamer aan de Katendrechtselaan, die zij voor dat soort visites meestal ge bruikte. (Van onze correspondent) ROZENBURG Dinsdagmorgen on dervond het verkeer geruime tijd ver traging doordat een tankauto, die bij de splitsing Volgerweg-Graspolderdijk- Staaldiepsedijk wilde parkeren, in de berm wegzakte. De tankauto zat onwrik baar vast en het verkeer, dat ter plaatse vrij intensief is, moest na oponthoud worden omgeleid vanaf het Maassluise veer en het Brielse veer. Eenmaal op die kamer wilde zij een voorschot hebben voor het genoeglijk samenzijn. De man weigerde dit echter. Wel griste hij vijf bankbiljetten uit de zak van haar mantelpakje weg. Toen hierover ruzie ontstond, trok de zeeman een pistool, waarop de vrouw de gang op rende. Op haar gegil kwamen drie in hetzelfde pand verblijvende man nen af. E. richtte zijn wapen op hen, trok de slee over en dreigde „verdwijn of ik schiet". De mannen trokken zich hierop schie lijk terug, waarna de bezoeker de straat *t»W vr*»?«VW»»W» (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De opvoering van de lang-verwachte Nederlandse musical „Heerlijk duurt het langst" van Annie M. G. Schmidt, onder auspiciën van het Kunstcentrum Schiedam, gebeurde dinsdagavond in een uitverkocht Pas sage Theater. Regisseur-choreograaf was Gordon Marsh. In de Scandina vische landen bracht hij alle grote musical-producties, zoals My Fair Lady, Westside Story en The Boyfriend. De muzikale leiding had Harry Bannink. De „ster" van de gehele produktie was ongetwijfeld Conny Stuart. Er werden in deze musical een twaalftal Nederlandse liedjes gezon gen, onder meer „Alles begint bij de foundation" gezongen door het ensem ble in de warenhuis-scene, „Kleine zwakke vrouw" door Conny Stuart en „Op een mooie Pinksterdag". De eenentwintig scenes, veertien in de eerste acte vóór de pauze en zeven in de tweede acte na de pauze, wisselden elkaar in vlot tempo af en werden met élan en soms sprankelend van humor voor het voetlicht gebracht. Moderne verhoudingen in het intermen selijk vlak, m de huiskamer, m het park, op het terras, op het directie kantoor en bij de kruidenier, vonden in deze musical hun uitbeelding op artistiek niveau. In feite was elke scene een min of meer geslaagde close-up van de tijd, waarin we leven. De jeugd kwam veel aan bod in deze musical. Dit schonk haar frisheid. De oudere generatie onder het publiek zal bij sommige scenes wellicht enige moeite gehad hebben om over te schakelen van traditionele kunstopvattingen en vroegere onder- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben het op 28 sep tember 1964 door de gemeenteraad vast gestelde uitbreidingsplan In onderdelen Ketel-centrum goedgekeurd. De tegen het plan aangebrachte bezwaren zijn ongegrond verklaard, behoudens die van het constructiebedrijf Fa. J, Schellekens Zn (Koordeinde) voor zover het zijn percelen betreft. i G.S. hebben overwogen dat reconstructie an ontplooiing van Kethel als een cen trum van wijkvoorzieningen noodzake-' lijk is, Het bestaande uitbreidingsplan legt'hie ivoor op stedebouwkundig ver antwoorde wijze de basis. De woning van de heer S. M. Kamps en de bedrij ven. -van. d? firma's Schellekens, F. J. Ham ere" A- Rodenburg '(Noordeinde), die alle "bezwaren hebben ingediend, passen niet in de structuur vandit plan. en kunnen daarom op den1 duur niet gehandhaafd blijven. Vooral de ter hoogte van deze bedrijven geprojec teerde yveg met groenstroken is een linge menselijke verhoudingen naar kunst en levenshouding in moderne stijl. Overigens zat er een climax van spanning in deze musical. Dit kwam vooral na de pauze tot uiting. De hoofdfiguren van dit eigentijdse ver haal met een gelukkig einde waren Marian (Conny Stuart), Ido (Andre van den Heuvel), Emma, Ido's secre taresse (Winnifred Bosboom), Lars, Marian's vriend (Freddy Albeck), kruidenier Kees Bloem (Leen Jonge- waard). Pink, dochter van Marian en Ido (Francine ter Linden), Wim, vriendje van Pink (Rob van Houten), de Turk (John Kuipers). Tot slot trad in de laatste scène „thuis" de gehele ensemble op. Na afloop kregen de spelers een hartelijk applaus. Vanavond wordt de tweede voorstel ling gehouden. ROTTERDAM Een aantal mooie bomen langs het wa ter van de Randweg moet wor den gekapt ten behoeve van de komende vrije baan van tramlijn 2, een der belangrijkste compo nenten van de nieuwe opzet van het openbaar vervoer in Rotter dam-Zuid. Die nieuwe opzet is harde noodzaak en de plantsoenen dienst doet zijn uiterste best, de zo geringe hoeveelheid groen die Rotterdam bezit zo min moge lijk aan te tasten. De houthakkers van de afde ling plantsoenen van de dienst van gemeentewerken moeten bij enkele van de te kappen bomen halsbrekende toeren uithalen, zoals bij deze aan de uiterste rand van het water staande en helemaal over het water heen- gegroeide wilg. Dat veiligheidslijnen daarbij echt geen overbodige voorzorg zijn, laat deze foto zien: een hout hakker, die zijn steunpunt ver loor, hangt aan zijn lijn tussen boomtop en aarde en wordt door zijn kameraden weer op vaste grond gebracht. ROTTERDAM Het maandag uit de Nieuwe Maas opgeviste lijk is dinsdag geïdentificeerd als het stof felijk overschot van de 17-jarige Duitse matroos H. Clausen, opvarende van het Duitse zeeschip Pallas. Dit schip was 20 december j.l. vertrokken, waarbij Clausen als achterblijver werd opgegeven. Hij woonde in Nord- strand Doordat de achttienjarige bromfietser D. R. dinsdag op het kruispunt Appel markt-Lange Haven geen voorrang ver leende, botste hij tegen de personenauto van de 36-jarige etablissementhouder J. A. Z. De bromfietser kwam te vallen en op ging. Buiten werd hij door twee m- kreeg een hersenschudding, schaafwon middels ter assistentie gekomen agenten den aan het hoofd en een snijwond aan gearresteerd. I de rechter pols. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vermoedelijk jeugdige inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in de kantine van de sportvereniging Ursus in het Harga sportpark. De kantinebeheerder, de heer M. van K, deed dinsdagmorgen bij de politie aangifte van de diefstal. Hij vermiste vijftig zakjes chips, een aantal flessen frisdrank en een grote hoeveelheid snoepgoed. De onbevoegden waren 's nachts aan de achterzijde van de kantine het gebouw binnengeklommen. Advertentie Inschrijving naam politieke groepering De BURGEMEESTER van SCHIEDAM brengt ter openbare kennis, dat politieke groepe ringen voor de dit jaar te houden verkiezing van de leden van de Gemeenteraad (KAN DIDAATSTELLING 39 APRIL a.saan het centraal stembureau voor deze verkiezing kunnen vragen haar naam, een aanduiding daarvan of beide in te schrijven. De aanvragen moeten SCHRIFTELIJK wor den ingediend bij dit.centraal stembureau gevestigd ter gemeente-secretarie, binnen acht weken doch uiterlijk zes weken voor de dag van kandidaatstelling (Dus nó 21 februari en vóór 8 maart 1966). Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Afd Algemene Zaken van de secre tarie (Oude Kerkhof 19), alwaar de benodig de aanvraaB-formulieren verkrijgbaar zijn. Schiedam, 9 februari 1966. De Burgemeester van Schiedam, F ROELFSEMA. SCHIEDAM Geboren: Henrlcus M P zv. A F Marrevee enJMP Koenen: Robert z.v. I. Torenvliet en A B Nieuwenhulzen: Moni que d v. W Langovel-d en A Sprong, Ronr.y M z.v. M C Bergman en A M Steenman: René z.v. A Meijne.rene en A L H de Kaper: Sylvia d.v. T van Enk en A M Klapwijk; Franciscus B z.v. F J H van den Broek en J B A Gijsbers; Anna W M d.v H A Lansber gen en M A Sunder; Edwin C D z.v. W J M Groer.endaal en G Zijleman. Overleden: J H Heinsbroek 64: J van Duin kerken, 61; J G van Dorsser, 81. Geboren: Ingrid d.v. T van Dijk en M van Vliet: Momque C J d v J P van Gils en M E Muller. Comeha J M d v C J van der Lee en H J Putters: Thomas J z.v A J Joosten en M G Foppeiier; Arendje M d v. A West- land en M Wiilems; Monique d v. M J van den Berg en A W van der Munnik. Overleden: P Postema. SS .echtg. Gort; J W H Zeegers. 63; A T de Koning. 73, M G Dnel, 70. '.,'Zütk-de-.opzet schaden.-e-- - -,i„- Het is echter niet te verwachten dat realisering van het gedeelte waarin de ze bedrijven gelegen zijn binnen afzien bare tijd zal geschieden. Met behoud van de aan deze gronden gegeven bestemming biedt ihet plan de firma Schellekens dus demogelijkheid tot uitbreiding. SCHIEDAM De 35-jarige zandstraler L. L. werd dinsdag gegrepen door een juist passerende personenauto, toen hy op de rijbaan 'van de Bokelweg liep en een stap opzij deed voor een waterplas. De man sloeg met zijn hoofd tegen het wegdek. Met een zware hersenschudding en kneuzingen aan beide benen vervoerde de GGD hem via de Dr. Noletstichtmg naar zijn woning. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Reeds meer dan hon derd jaar bestaat de vereniging tot be vordering van fabrieks- en handwerks- ny verheid. „Ik ben niet bij de oprichting geweest", grapte dinsdagavond secretaris K. A. Boogh, die vertelde dat de vereniging driehonderd leden telt. Het meest onder nemers, onder wie veel aannemers. Het doel is de leden in vele variaties in kennis te stellen van de vorderingen die op het gebied van wetenschap en techniek worden gemaakt. Daartoe wor den er vijf keer per seizoen lezingen ge organiseerd en worden er tevens excur sies gemaakt. Ook de bijeenkomst van dinsdag in de Irenezaal var, het Groothandelsgebouw, werd druk bezocht Na de opening van voorzitter ir. C. F. Ruten, de vroegere direkteur van het GEB, volgde een voor dracht van de heerE, 3. Verschueren, direkteur van de N.V. Cinecentrum te Hilversum die het onderwerp „Film" ut de ruimste zm van het woord belichtte. Het celluloid draaide vanzelfsprekend bij de interessante films „Staal aan Zee", Interludium Eleetromcum" en een „Ko ninklijke reis". jyiENEER P. N. uit Vlaardingen geeft mij een compliment. Nou kan u wel zeggen dat het niet van bescheidenheid getuigt als ik de complimentjes die ik in casseer „aan de lijn" ga hangen, maar dat risico neem ik vandaag. Meneer N. heeft mij namelijk zijn dank betuigd voor het artikel dat onze krant verleden week bracht over de stank in Vlaardingen. Wat zeg ik: In Vlaardingen? In half Zuid-Holland! Hij was bij zonder blij dat de Chemische Fa briek Vondelingenplaat nu einde lijk eens publiekelijk aan de kaak is gesteld. De grote jongens krij gen de naam, maar hou die klein tjes in de gaten, zei meneer N. En terecht. Ik herinner mij ver leden jaar een ontploffing bij dit bedrijf en toen heb ik geconsta- teei'd 'dat het daar aan de -Vonde- lingenplaat maar een rommelige bedoening was. Ik druk me netjes uit.-De heren'moesten maar eens bij buurvrouw Sliell gaan kijken (ook geen lieverdje, ik weet het, maar* uiterlijk ziet de boel er daar keurig uit). Feit was echter dat de vieze kattevochtlucht tot het verleden behoorde op dezelfde dag dat onze krant uitkwam. Kennelijk vóelde men ook nattig heid, Het poesje krijgt overigens nog een staartje, want' het Ka merlid mr. H. B. Engelsman; ge- .j.j'committeerde„van-Rijnmond, '"heeft'""intussen over "deze zaak vragen gesteld.'Tk-wacht de. ont wikkelingen maar weer af! TN „De Pelikaan", driemaande- lijks tijdschrift voor de donores van de Bloedtransfusiedienst van de afdeling Rotterdam van het Nederlandsche Roode Kruis onder redactie van A. W. Mellema (hè, hè) lees ik dat in 1965 het aantal transfusies met 11 toenam, maar het donorkorps slechts met globaal 5%. En dan signaleert het artikel het verschijnsel dat ook in de andere grote steden een aanzienlijke stijging van het aan tal transfusies werd genoteerd, terwijl hier en daar de stijging van het aantal donores zelfs ge heel uitbleef. „De Rotterdamse pers heeft aan dit verschijnsel de nodige aandacht besteed", zo gaat het artikel verder. „Een aantal artikelen verscheen op in het oog vallende plaatsen van de dag- en weekbladen, resulterend (na één maand) in de aanmelding van 800 nieuwe donores. Wij zijn deze nieuwe bloedgevers bijzonder dankbaar voor hun bereidwillig heid en de pers voor haar versla gen en reportages. Er zijn echter nog veel meer donores nodig en we rekenen op een-voorlopig-on- verminderde toeloop". Tja, het is wel eens aardig bedankt te wor den, vind ik. En ook de mensen van een krant horen wel eens graag dat hun werk iets oplevert. Maar het hoeft niet. Daarom schreef ik dit ook niet over, W.el vanwege die laatste geciteerde zin over de hoop op nog meer donores. Wat ik ervan wilde zeg gen is dit: het moest niet nodig zijn dat het Rode Kruis daarvoor speciaal op de trom slaat Het zal toch ieder duidelijk zijn dat dit een doel is waarvoor men met plezier zijn bloed moet geven? fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt voor spoedige indiensttreding met ITLO-opleiding. Enige bekendheid met loonadministratieve werkzaamheden wordt op prijs gesteld. Leeftijd 20-25 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties met be knopte doch volledige inlichtingen over leef tijd, opleiding en verrichte werkzaamheden kunnen worden gericht aan de afdeling Perso neelszaken Postbus 98, Vlaardingen. Wij vragen voor onze EXPORTAFDELING per 1-4 - 19Ó6, of mogelijk eerder liefst bekend met uitvoerdocumenten en correspondentie in moderne talen. Sollicitaties aan EEN GOEDE SPEER VOOR ADVERTENTIES I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 5