Peter Zuid9' ter aarde besteld Erelid van RVSV Leven in dienst van anderen Rijnmond: yoorwaarden nog strenger stellen Terrein van B.P. wordt 330 ha. I Stroom van geschenken tijdens receptie RVSV KNSM begin M geheel aan Ëembaven gevestigd VAN HEtLIN BEURS KAMER NIET GELUKKIG MET NOORS CENTRUM J. J. F. Borghouts: moedig en goed mens Lunchconcert met duo fluit en harp Barkeeper viel Spanjaarden aan: eis 15 mnd. 99- Botsing door alcohol of inen? Rc Antwoord op vragen over LV Staatssecretaris in Kamer herdacht Man bij ongeval ernstig gewond Mevrouw Van Walsum ere-lid Toestand Gnrsel wordt slechter Storm en bier: twee weken cel Overeenkomst aanvaard - met kritiek Op kousevoeten trouwzaal in Ook in bier zit alcohol.. 3c^oUentamntfr HAVENLOODSGELD MET 40 PCT. OMHOOG tSMEVf eLlm>Tn Voor PS ook lijst van Liberale Staatspartij f 'f! OTTERDAfc: VROUW! Vi -wit- DE ROTTERDAMMER Pagina 4 WOENSDAG 9 FEBRUARI 1966 I (Van een onzer redacteuren) OTTERDAM De teraarde bestelling van staatssecre taris J. J. F. Borghouts, die vo- rige week in het St. Fransiscus- gasthuis is overleden, heeft, zo als te verwachten, aanleiding ge geven tot uitgebreide uitvaart plechtigheden. Overleg (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een vloed van geschenken is gisteren tijdens de opening (en de receptie daarna) van het tiende lustrum de Rotter- damsche Vrouwelijke Studenten Vereniging toegestroomd. De ope ning van de lustrumviering ge schiedde door de presidente, me juffrouw H. D. van der Harst in een vrijwel geheel gevulde aula van de Nederlandse Economische Hogeschool in aanwezigheid van tal van autoriteiten. j ïre-lid - BEGIN volgend jaar zal de K.N.S.M. in de Eemhaven beschikken terwijl er zes naar het buitenland over een modem overslagcomplex. Dezer dagen heeft ir. F. werden verkocht. Posthuma, directeur van het Rotterdamse gemeentelijke haven- "ii^am^oe wihe^n^v^amn- bedrijf, daar de eerste van vier loodsen geopend. De eerste schepen der 11 hektrawlers. Ergerden *ms zijn inmiddels geladen en gelost. motortrawlers gebouwd en drie afge- Veel schepen verleren Wijzigingen in vissersvloot Grootste schepen ooit in Scandinavië gebouwd Veerdienst in Delf zijl/Esbjerg T~kEN HAAG Zonder enig en- thousiasme en met nogal scherpe kritiek op het beleid van de regering heeft de Tweede Kamer gisteren haar goedkeuring gehecht aan de Nederlands-Noorse overeenkomst tot stichting van een gezondheidscentrum voor Noorse zeelieden in Rotterdam. wsrts© Qss&sasss ROTTERDAM Het is dinsdag tus^pn de middag een kostelijk halfuurtje ge feest in Atrium, waar het lunchconcert yan de Rotterdamse Kunststichting werd verzorgd door twee leden van het Phil- harmonisch orkest: de harpiste Marl Na- gasako en de fluitist Raymond Delnoye. Zij hadden een internationaal program ma samengesteld, waarbij de Rhapsodie voor fluit en harp van de Zwitser Henri Gagnebin wel het hoogtepunt was. Het was een wereldpremière van een wonder lijk frisse en levendige compositie, welke meu van een bijna tachtigjarige nauwe lijks zou verwachten. Beide uitvoerenden gaven zich er geheel aan, zodat de vele aanwezigen geboeid hebben geluisterd. Met een sonate voor beide instrumen ten van de Tsjech Joh. B. Krumpholz, compositie-leerling van Joseph Haydn en zelf een beroemd harpist, was het con cert op een zeer gelukkige manier geo pend. Vooral de fijn genuanceerde Ro- jnanze was een prachtig stuk. I Het was prettig ook eens een Japans] stuk te boren. Het was Haro no iuni (de zee in de lente) van Michio Miyagi, waar- j bij de fluitklank dromerig boven de harpgolven uitsteeg. Een briljant slot van het concert was de Entr'acte uoor fluit en harp van Jac ques Ibert, die evenals zoveel Franse toondichters uitstekend voor zo'n combi natie kon schrijven. Het gedegen en te vens bijzonder gevoelige spel van beide solisten benevens hun perfecte samenspel lokte telkens hartelijke bijval uit AMSTERDAM Tegen de 25-jarige 'Amsterdamse barkeeper F. P. heeft de 'Amsterdamse officier van justitie giste ren vijftien maanden geëist met aftrek terzake van poging tot doodslag op de 29-jarige Spaanse gastarbeider Pedro Oli- va Fonseca uit Barcelona en een poging tot het opzettelijk toebrengen van licha melijk letsel bij een tweede Spanjaard •de 29-jarige Franciscus Saborido Rivera uit Valencia. De barkeeper heeft de twee Spanjaar den in de „rosse buurt" met een mes aangevallen- Fonseca kreeg een messteek in de nek en diens vriend kreeg een messteek in de schedel. De verwondin gen waren echter niet van ernstige aard. Er was geen begrafenis met militaire eer. Wel werd de plechtigheid vanmid dag op het rk kerkhof Crooswijk om lijst door de volledige Luchtmacht kapel. Vier ridders in de Militaire Wil lemsorde waren slippendragers: luite nant-generaal H. Schaper, commodore ir. D. Asjes, commodore J. M. Mulder en adjudant-onderofficier J. Plaatzer, de oudste onderofficier, die dit ridder kruis draagt. (Van een onzer redacteoren) "p OTTERDAM Het dagelijks he- stuur van Rijnmond vindt dat de door de Gulf-raffinaderij veroorzaak- te overlast tot de conclusie moet lel den dat in de toekomst nog stingenter voorwaarden zullen moeten worden gesteld. Aante nemen valt,; zegt dit college, dat by de beoordeejingf/van de aanvraag voor de HindenvetVcr- gunning van de Guit Oil daaraan bij zondere aandacht zal worden besteed. Dit o.a. antwoordt het college van gecommiteenden op vragen van de socialistische Rijomond raadsleden me vrouw P. v. Kranenburg-Klein en mr. H. Versloot, die op 10 januari werden gesteld. Gecomon teerden zeggen ver der dat bij de beoordeling van. die aar.- •vraag evenals voor de in aanbouw zijnde BP-raffinaderij de voor Rijn mond geldende bezwarende omstandig heden zeer goed als richtsnoer kunnen •gelden. Met de staatssecretarissen Bartels en De Meijer (sociale zaken en volksgezond heid) heeft bet dagelijks bestuur van Rijnmond reeds gesproken over de wen selijkheid van spoedige Inschakeling ln het Rijnmondgebied in het beoogde meet- prgramma en net van meetstations. Ge- commiteerden verwachten blijvend te worden betrokken bij de verdere uitwer king van dit programma. Vooruitlopen de op het meetprogramma ln het Rijn mondgebied. zijn reeds meer dan 20 meetpunten in gebruik genomen, dagelijks Ook het bestuur is van me- ROTTERDAM Het havenloodsgeld zal met ongeveer 40 procent worden ver hoogd. B. en W. stellen dit de gemeente raad voor omdat de Havendienst met grote exploitatietekorten beeft te maken. Met de verhoging hoopt het college het evenwicht tussen uitgaven en ontvang sten te hersteilen. In het nieuwe voorstel is geen maxi- mum-tairetf meer opgenomen, zodat voor schepetn die langer zijn dan 260 meter voor elke 5 meter of gedeelte daarvan aanvullend havenloodsgeld zal worden berekend. De herziening zal in twee fasen tot stand komen, namelijk met 20 procent op 1 april a.s. en een gelijke verhoging op 1 april 1967. Er zal in de verordening een bepaling wotden opgenomen dat voor eïke pe riode van twee uur of een deel daarvan dat de loods langer dan drie uur aan boord moet verblijven, een toeslag op het havenloodsgeld zal worden geheven van SO procent. Op deze manier wordt voorkomen dat een loods onnodig lang aan boord wordt gehouden. Vervallen zal de bepaling dat vaar tuigen in direktie dienst van het rijk vrijgesteld zijn van haven- en loodsgel- deHct havenloodsgeld is in december 1962 voor toet laatst verhoogd met 42 pro cent De verwachting dat de tekorten zouden worden opgeheven is echter •daarna niet in vervuiling gegaan. Als ge- to\g van de stijging van de saiamsen. rijp 32 procent van de kosten van de Ha- vèndienst uitmaken, en een verdere po- van de loodsen, is dc SffiSte^lesgevend gebleven In ?n<K 1964 en 1965 bedroegen de tekor- ;,ar js het verlies begroot op f 703.000, waarbij nog.geen rekening is gehouden met ce salarisverhoging van 1 januari j.l. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In aansluiting op on ze publikatie van dinsdag over twaalf ten sfcadhuize ingediende kandidatenlijs ten voor de Statenverkiezingen kan wor- rien gemeld dat nog een dertiende lijst S ingediend. Deze lijst (die geen partij naam vermeldt) is van de Liberale QtnatSDartij. Er staan de volgende namen „n- mr. L J. R- Ridder van Rappard, rïv-kum; V. B. Feteris, Den Haag: J. C. Hijtenbogaart—Blankwaardt. Wtgsenaar; •p J G. A. Ego, Rijswuk; A. J. Spaans— Tiiil_' Leerdam: W. J. Christiaanse. Rijs wijk en mr. R. de Lauweret, Den Haag ning dat bundeling van de bij organen, instellingen en deskundigen aawezige ke- nis geboden is. Momenteel geschiedt die bundeling in de vorm van -regelmatig overleg, tussen de .afdeling Hinderwetza ken der gemeente Rotterdam, de inspec tie van ae volksgezondheid en de ar beidsinspectie. Gecomniitéerdén streven ernaar bij 'dit bestaande overleg en de daaruit voort vloeiende beleidsbeslissingen te worden •betrokken. Mede in dit verband is contact gezocht met de Raad voor de Milieuhy giëne in het Waterweggebied. Een dele gatie van het bestuur zal de eerstvolgen de vergadering van dit nieuwe instituut (16 februari) bijwonen. Men zal dan over de" wijze samenwerking nader overleg plegen. Op de vraag of het dagelijks bestuur bereid is de vestigingsvoorwaarden voor de Mobil Oil in Amsterdam (die als model zouden kunnen dienen) bij de rijksoverheid op te vragen en toe stemming te verzoeken deze aan de leden van de Rijnmondraad mee te de len antwoorden gecommiteerden be vestigend. Het dagelijks bestuur voegt er aan toe dat het gemeentebestuur van Rotterdam zich op zijn verzoek bereid heeft ver klaard de vraag in studie te nemen of de voorwaarden, ter bescherming van de milieuhygiëne gesteld aan de raffinaderij van Gulf OU en BP op gelijke wijze be kend te maken als ten aanzien van de aan Mobil OU gestelde voorwaarden zal geschieden. (Van onze parlemcntsredaktie) DEN HAAG ,Jk wil hier diep res pect betuigen voor een man van wie nu, bjj zijn heengaan, nog eens duidelijk mag worden gezegd, hoe groot zjjn vertrou wen aan zijn Koningin en vaderland is geweest, hoe zeer hij zich daarvoor heeft ingezet en hoe dikwijls hij met de dood oog in oog heeft gestaan." Met deze woorden herdacht Tweede-Kamervoor zitter mr. Van Thiel in de Kamerver gadering van gistermiddag de vorige week overleden staatssecretaris voor de luchtmacht, de heer Borghouts. Het overlijden van deze verzetsheld heeft, zoals de Kamerpresident zei, een schok in de volksvertegenwoordiging te weeggebracht. „Als iemands werk in het verleden een aanwijzing mag zijn voor zijn werken in de toekomst, dan hadden wij met recht en reden kunnen verwach ten, dat voor de thans overleden staats secretaris een grote toekomst, ook in zijn huidige functie, zou zijn weggelegd." Namens de regering sloot minister De Jong (defensie) zich bij deze woorden aan. „In de weinige maanden, van zijn staatssecretariaat", aldiis de bewinds man, „heeft de overledene zich doen ken nen als een vriend en naaste medewerker wiens wijze oordeel ons in onze moei lijke taak grote steun was." „Hij was een man uit een stuk: volstrekt onkreukbaar, bekwaam en van de oprechtste gevoelen? bezield." Na deze woorden nam de Kamer een ogenblik stilte in acht ROTTERDAM Dinsdagmiddag ge beurde op toet terrein van de Zand- en Grindbandel Van der Kamp aan de Sta- dionweg een ernstig arbeidsongeval, waarbij de 51-jarige terreinarbeider A. den Broeder uit de Van Riebeafostraat levensgevaarlijk gewond werd gewond. Vermoedlijk is de tman, zonder dat de bestuurder dit wist, tijdens toet rijden van een portaalkraan, adhter de kraan om de rails overgestoken. Tijdens dit oversteken moet hij bekneld zijn geraakt tussen de linkerzijkant en een betonnen keerwand en daarna ovef enige afstand tussen de zijkant ivan de kraan en de Jbe- tonwand zijn rondgedraiad in de rich ting van de Staöaomveg, Vervolgens is hij over dezelfde afstand, tijdens toet te- rpiJDENS dc mis, die vanmorgen in de Steigersekerk werd gehouden hadden vele leden van het kabinet van wie men premier Cals en de ministers Vondeling en Bogaers ziet in de banken plaats genomen. i ROTTERDAM De British Petro leum Company Ltd. te Londen zal van de gemeente een terrein op de Beer annex talud en water ter grootte van ongeveer 330 hectare (de grootste op pervlakte die tot nu toe in de haven ineens is uitgegeven) huren. Daarop zal een raffinaderij met aanverwante chemische industrieën worden geves tigd. Oorspronkelijk zou B.P. in midden- Rozenburg worden gevestigd, maar toen de Badische Aailin- und Soda-Fabrik AG. zich voor die plaats interesseerde, besloot BP. zich elders te vestigen. Het terrein wordt gehuurd voor 25 jaar, in gaande 1 januari 1965. Telkens kan deze termijn met 25 jaar worden verlengd. De huurprijs bedraagt 1,10 per m2 per jaar voor het terrein en 0,30 per m2 per jaar voor talud en water. Per 1 januari 1970 kunnen deze prijzen om de vijf jaar worden herzien. De B.P. hoopt eind van dit jaar reeds de eerste zeeschepen aan het terrein te kunnen ontvangen. Er zullen schepen met een diepgang van 17 meter kun nen meren. Het B.P.-terrein Zal door tussenkomst van. de gemeente op nader overeen te ko men redelijke voorwaarden worden aan gesloten op het spoorwegnet. Aangezien het terrein in meer dan één gemeente ligt. zal de Hinderwet-vergun ning door Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland worden verleend. De BH. zal voor haar vestiging gebruik maken van de gunstige ervaringen die dit bedrij'f heeft opgedaan bij de bouw van de raffi naderij bij Dinslaken in Duitsland. rugrijden van de kraan, teruggedcaiad (gemangeld). Toen de 'kraan op een plaatsje kwam waar de keerwand een beetje afwijkt van de rails is Den Broeder gevallen, waarna 'hij met de rechterhand op de rails is blijven liggen. Daarna is de nog steeds (heen en weer rijdende (kraan over de rechterband van de man -gereden, waarbij drie vingers werden afgereden. Eerst toen is de kreanma ohinikt, die van het ongeval niets had bemerkt. - gewaar schuwd, waarna hij de kraan stopte. Onder begeleiding van een politie auto is de man naar het Berg-wegzieken- buis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Was de aanrijding, veroorzaakt door gebruik van alcohol of I door medicijnen? Met deze vraag hield woensdag de politierechter mr. A. R. Jolles zich be2ig. Terecht stond de 36-jarige chauffeur) H. A., die op de middag van 30 november een aanrijding veroorzaakte in de Derde Pijnackerstraat Tegenover de politie verklaarde hij, dat hij op het moment van de aanrijding versuft was. Hij zou twee glazen bier, gevolgd door twee ver schillende tabletten (beide tegen alcohol gebruik) hebben gebruikt De bloedproef weigerde hij af te leggen met het argu ment dat hij wei eens flauw viel als hij een injectie kreeg. „Het is niet onmogelijk, dat de combi natie bier en tabletten tot de aanrijding heeft geleid", verklaarde de oud-politie- arts dokter G. F. K. W. Meyboom. De officier mr. B. van der Meulen dacht er echter anders over. Hij veronderstelde dat de man wel meer dan twee glazen bier had gedronken. Hij eiste een gevangenis straf van veertien dagen cn een jaar ontzegging. „Er wordt niet genoeg gewaarschuwd tegen het gevaar van het in combinatie gebruiken van alcohol en medicijnen betoogde de raadsman. „Van opzet was geen sprake. De man wist niet hoe ge vaarlijk dit was." Hij vroeg de politie rechter «r rekening mee te houden dat zijn cliënt de wagen nodig heeft voor zijn werk. ,De politierechter zal over een week uit spraak doen. Burgemeester W, Thomassen was niet aanwezig, wel zijn vrouw, de lo co-burgemeester mejuffrouw mr. J. Zeetenberg, en de heer en mevrouw Van Walsum. In haar feestree zei mejuffrouw Van der Harst na enkele woorden te. hebben gewijd aan het ontstaan en de geschiedenis van de RVSV at het vooral e reünisten zijn die de ruggesteun van een studenten vereniging vormen. Ook wees zij op de huisvestingsmoei- lijkheden vooral als binnenkort er meer lijkheen vooral ais er binnenkort meer dische faculteit. Humoristisch besprak zij de activiteiten der verschillende commis sies en sub-verenigingen. Zij keerde zieih tegen de gangbare opvattingen ten aanzien van 'studentenbelangen en -kies verenigingen. Tot mevrouw M. van Walsum-Quis- pel zei mejuffrouw Van der Harst dat zij veel heeft betekend voor de RVSV. Zi; bood mevrouw Van Walsum het ere-lid- maatschap aan. Mevrouw Van Walsum noemde het een grote verrassing. Namens e reónistencommissie sprak mevrouw J. Fosthuma. Zij merkte op dat het verbazingwekkend is dat de grootste haven ter wereld zolang heeft moeten wachten op een universiteit die er dank zij particulier initiatief nu bijna is. Zij bood voor een nieuw clubgebouw aan voor tachtig personen bestek en voor tachtig mensen glaswerk. Mevrouw Fos thuma deed een beroep op het hoge- schoolfonds wat betreft een te kopen ge bouw in Kraiingen. Van -haar kwam de toezegging at e reónisten actie zullen voeren voor een nieuw clubgebouw. Namens de curatoren sprak mr. B. J. de Boer. Hij wilde echter niet spreken over een nieuw gebouw. Hij bood aan een bestuurskamer te meubileren. De rec tor magnificus, prof. ir. T. Bezemer schonk namens de senaat vier tafels. De voorzitter van de senaat van het Rotterdamsch Studenten Corps bood drie zilveren kandelaars met inscriptie aan. Bijzonder geestig beantwoordde mejuf frouw Van er Harst e sprekers. Dins agavon was er in restaurant Bellevue een reunistendiner, Vanmiddag gaf ter gelegenheid van het tiende lustrum van de RVSV het Rotterdams Studenten Mu ziekgezelschap in De Doelen een con cert WASHINGTON President Cemal Gursel van Turkije, die vorige week in een ziekenhuis in Washington is opgeno men. heeft een beroerte gehad/De gedeel- e„ver}?mrT1":-n8 waaraan de president lijdt heeft zich uitgebreid. President Johnson had vorige week een vliegtuig naar Turkije gezonden om Gursel, die ook aan suikerziekte lijdt, naar de Vere nigde Staten te brengen. J-JET bestuur van de Rot' terdamsche Vrouwelij' ke Studenten Vereeniging verklaart dat Jacoba Afor- garetha van Walsum-Quis- pel is benoemd tot erelid". Dat is de tekst van de oor konde die mevrouw Van Walsum heeft gekregen van de presidente van de RVSV, mejuffrouw H. D. van der Harst, tijdens de opening van het tiende lustrum van de RVSV. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het al dan niet stor men in de nacht van 28 op 29 november 1965 vormde het twistpunt tussen de po litierechter A. R. Jolles en de 28-jarige kippe-slaohter G. J. J. C. P. uit Alphen a. d. Rijn. P. stond terecht omd-at hij on der invloed zou to ebben gereden, maar, aldus de verdachte, dat was niet juist. Zijn eventuele slingeren en onvastheid met het stuur waren te wijten san storm met windkracht 10 of II! Dat hij tien glazen bier op had was sledhts een bij komstigheid. ..Er stond niet zo'n harde wind", ge tuigden twee politiemannen. De politie rechter. die zelf die nacht toevallig bui ten was. kon zich ook geen stevige bries meer herinneren. .Ik heb de kranteknipsels waar het in stond, toevallig niet bij me", betreurde P. er. „als je nagaat dat er een schip bij IJmuiden de 28ste vastliep, dan moet er toch wei iets gebeaurd zijn". ..Ik gelooi niet dat de windkracht in vloed heeft gohad op het alcoholprcxmi- lage van 1.60 dat u had", zei de officier van justitie. Hij eiste twee weken ge vangenisstraf en negen maanden niet rijden, een ets waarvan mr. Jolles twee weken en een jaar maakte. 1964 belangrijk gewijzigd. Het meest opvallende van die verandering was de drastische vermindering van het aantal loggers, namelijk van 121 tot yoerd. te bedraagt 1300 meter, namelijk 600 De grote groei van het aantal aan de Prinses Beatrix- 400 aan de Noordzeekotters, die zich in 1964 inzet- Frinses Margriethaven en 300 meter te, is tot stilstand gekomen. Het aan de kop. aantal liep zelfs terug met 12. De vier loodsen worden alle 40 me- tn zijn totaliteit verminderde het ter breed en de lengten zullen resp. aantal vissersvaartuigen in 1965 met bedragen 200, 240, 87 en 200 meter. De 56. Het gezamenlijke aantal p.k.'sdaal- vloeroppervla-kte zal zodoende 30.000 de en kwam op een totaal van 238.150, m2 groot zijn. dat is 14.000 minder dan eind 1964. Op het middenterrein zal een dienst- Ook.de bruto tonnage liep leru-g, na- gebouw verrijzen met drie etages. Op melijk van 88.120 tot 81.942. de begane grond komen werkplaat sen, op de eerste etage kantoren en wasruimten en daarboven een kanti ne. De bouw van dit etablissement houdt oök in dat de rederij haar faci liteiten aan de Lekhaven zal moeten verlaten, hetgeen ze met plezier doet, omdat de capaciteit daar yeel te ge ring was geworden. Het nieuwe complex ligt aan de Prinses Beatrix- en Prinses Margriet haven, het -derde en vierde bekken van de Eemhaven, die als grootste stukgoedhaven van Rotterdam is opgezet. Het vertoont in grote lijnen overeenkomst met het etablissement van de KNSM in Amsterdam, de thuishaven van de vloot. Aan de beide lange kaden krijgt het water een diepte van 11,65 meter; terwijl aan de kop het water 6,5 me ter diep zal zijn. De totale breedte van het complex (zie tekening) wordt 215 meter. De gezamenlijke kadelcng- jQE Nederlandse vissersvloot heeft WAT betreft ongevallen met sche pen is 1965 een ongunstig jaar geweest. Sinds de oorlog namelijk is er vorig jaar een rekord hoeveelheid scbeepsruimte vergaan. De Liverpool zich vorig jaar ten opzichte van Underwriters' Association heeft dezer - -ff dagen cijfers verstrekt waaruit blijkt dat er totaal 154 koopvaardijschepen van gezamenlijk 691.718 brt ais .total loss" zijn afgeschreven. Van die 154 schepen werden er 49 in de oorlog gebouwd (totaal 274.137 brt). De helft van de verloren gegane tonnage betrof schepen onder Griek se, Libanese en Liberiaanse vlag. Het aantal tankschepen dat verloren ging bedroeg 13. Bovenaan het lijstje staat, zoals ge bruikelijk, als oorzaak strandingen (69 schepen van totaal 312.824 brt). DE Scheepswerf Rosenberg Mek. Veoksted A/S te Stavanger (Noor wegen) zal de grootste ooit in Scandi navië bestelde schepen gaan bouwen. Het zijn twee tankers met een draag vermogen van 145.000 ton elk en ze zijn bestemd voor Sig. Bergesen, een Noorse reder. Oorspronkelijk zouden de schepen in de grootte 80.000 - 130.000 ton komen. Reder Bergesen heeft voor de sche pen 's werelds krachtigste motoren per cilinder besteld, namelijk Bur- meister and IVain motoren van het type 98-VT3BF-2Ö0. Deze zeven cilin der motoren ontwikkelen een vermo gen van 25.000 rpk. Aangezien deze motoren 4% meter korter zijn dan de vergelijkbare twaalf cilinder versie, kan de lading capaciteit van de tankers met 150.000 kubieke voet worden vergroot. DE in Amsterdam geregistreerde Valk Lines zal in april a.s. een veerdienst beginnen tussen Delfzijl en de Deense haven Esbjerg. Het daarvoor in de vaart te bren gen schip krijgt een dienstsnelheid van 17 knoop, waardoor binnen een etmaal een rondreis kan worden gé- maakt. De dienst zal dagelijks wor den gevaren. Het schip krijgt een capaciteit voor duizend passagiers en heeft verder plaats voor 150 auto's. Een aantal leden van de Kamercom missie voor volksgezondheid zou graag tegen deze overeenkomst stemmen als ze er zeker van waren, dat dit door het Noorse volk niet verkeerd zou worden uitgelegd", zei de socialist dr. H. J. Lam berts. die zich tot tolk maakte van de ln de Kamer levende bezwaren. H(j wees erop, dat de stichting van een buitenlands gezondheidscentrum ln ons land de eenheid van het Nederland se, en met name van het Rotterdamse gezondheidsbeleid doorkruist. De rege ring heeft ten aanzien van dit princi piële punt een nonchalante houding aan genomen. Er is te weinig overleg geweest met de Rotterdamse gezondheidsautori teiten. Staatssecretaris Bartels (volksgezond heid) betoogde dat de Nederlandse wet de vestiging (in vrije praktijk of in een gezondheidscentrum) van bezitters van buitenlandse artsendiploma's onder be paalde voorwaarden toestaat. Er is geen grond voor de vrees dat het Noorse cen trum in Rotterdam een precedent zal vormen. Over de werkzaamheden van het centrum zal na een jaar verslag wor den uitgebracht aan de Kamer. Het medisch centrum voor Noren wordt een novum voor Nederland. Vo rig jaar januari meldden wij. dat de regering aan Noorwegen toestemming had verleend een dergelijke voorziening te vestigen. Noorse medici zullen er zich belasten met de zorg voor de gezondheid van schepelingen. Öp een voorstel tot uitwisseling, dat Nederland in Oslo een dergelijk centrum zou vestigen, ging on ze regering niet in. Het verkeer van schepen onder Ne derlandse vlag naar Oslo en de nabij gelegen havens is niet zo groot dat aar, de vestiging van een Nederlands centrum in Noorwegen behoefte be staat Groot is wel het aantal Noor se schepen, dat Rotterdam aandoet: in 1963 reeds ongeveer 2500 (ruim 10.5 miljoen brt). Van het Noorse consulaat vernamen wij, dat voor het Instellen van het cen trum gewacht is op de goedkeuring van de Staten-Generaal. Nu deze cr dus is zal, daarnaar wordt gestreefd, de voor ziening binnen enkele maanden haar be slag kunnen krjjgen.De plannen kunnen verder worden uitgewerkt. De bedoeling is voor het medisch centrum rulntte te vinden ln de buurt van het Noorse con sulaat aan de WHlemskade. TERNAARD ln de trouwzaal van het gemeentehuis zijn naaldhakken taboe. Er is pas een nieuwe parket vloer gelegd en het bestuur van deze Friese gemeente wil niet, dat daar putjes in komen. De familieleden van bruidsparen krijgen daarom voortaan het verzoek, hun schoenen met naald hakken voor de deur uit te trekken en op kousevoeten de zaal in te gaan. Bruidjes mogen hun schoenen aan houden. Voor hen zal een loper wor den uitgelegd. Voor het geval er familieleden zijn, die weigeren hun schoenen uit te trek ken heeft de gemeenteraad rwbber- dopjes aangeschaft (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Diep berou-w over zijn daad (autorijden met een paar gla zen bier op) toonde de 59-jarige maga zijnbediende A. T. H. vanochtend tegen over de politierechter mr. A. R. Jolles. „Ik had geen alcohol gedronken, edel achtbare", zei hij beleefd, „maar wol- bier". De beginnende hilariteit in de zaal schouwende voegde hij er vlug aan toe: „Daar zit ook wel iets in". „Ja, daar zit wel iets in", bevestigde de politierechter, „hoewel, dat hangt van de brouwerij ai". „En daar was een lichtmast en daar kon u niet doorheen, nietwaar". Zo was toet. moost H. bekennen. Mnar dat kwam niet omdat hij dronken was, hoewel hij toegaf teveel op te hebben, maar doordat bij uitweek voor een oude man. „Het sptjt me ontzettend dat dit heeft kunnen passeren". „Veertien dagen cel en een jaar niet rijden", eiste de offi cier. „Ontzetend", sta-melde M. „Ik verzoek u vriendelijk en beleefd om een lagere straf'. „Ik doe er niets af cn veroordeel u conform", zei mr. Jolles. „Dit krijgt iedereen als er verder niets aan de hand is". WOENSDAG 9 FEBRUARI 1916 Engeland en de Nederlandsche mail. De Brilsche autoriteiten drijven de vrij moedigheid steeds verder ten opzichte van onze mail. Heden werden hier ter stede brieven ontvangen, afgezonden door Hollanders uit dc Vcreenigde Sta ten naar Hollanders alhier, brieven van volkomen particulieren nard, hetgeen ook wel aan den omslag te zien was, doch..Opened by Censor. Wie gedacht heeft, dat met achterhouding cn door zoeking van de msilzakken naar Duit- sclic stukken de uiterste grens van het wederrechtelijk optreden was bereikt, heeft zich dus vergist. De gerechtvaar digde protesten der neutralen blijken „vodjes popier".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 6