heren i pantalons ROTTERDAM Gevecht tegen bierkaai? P. Visser wenst schonere straten in Nieuwland X 1 Massale optocht onder motto „Hier Maassluis BEZOEK AAN HET GEMEENTE-ARCHIEF Aantal leden Cultureel oort groeit MN DflU JA AGENDA Mej. M. Janse over beeldende kunst Arbeidsreserve weer wat toegenomen m? 'éf slechts één dag! 19 75 gulden onder de prsjs Brom fietsdief had meer op kerfstok Zeer klein aantal Rozenburgers wordt R'dammer Jaarverslag meldt verbeteringen Gevarieerd cultureel menu „Mattheus Passion" op 1 april Openbare lezing over Vietnam BEHANG A.R.-kiesvereniging hield vergadering Burgerlijke stand Fotoclub bijeen DrHotteriïammfr rit: ROTTERDAMMER pagina 3 VRIJDAG II FEBRUARI 1966 1 8 8 1 1 8 e 8 If (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Is het in Nieu\y- land werkelijk 20 erg gesteld met de openbare onzindelijkheid De heer P. Visser (53), Van der Tem pelstraat 2, huisschilder van be roep, gehuwd, wiens enige zoon voor boukhouder studeert, ant- jwoordt hierop volmondig beves- jtigend. Hij woont hier al ruim zes [jaar en vecht al die tijd tegen j windmolens om in zijn wijk nette, schone straten te krijgen. I Zelf probeert hij zoveel mogelijk jzijn naaste omgeving opgeruimd en 'netjes tc honden..Maar wat kan één enkele man in feite uitrichten? Oude kranten Maar een mens alleen recht niets uit, zegt de heer Visser, een beetje mismoedig en daarom komt er misschien nog wel eens een comiteetje. Of kan de geheel jerzande aktie ,,Opgeruimd-staat- netjes" weer nieuw leven worden ingeblazen „stond ik even rear te kijken U beni uitgenodigd voor een proefrit (Advertentie j DONDERDAGAVOND 17 FEBRUARI Foto's c vandaag SYSTEMEN Asit r-airi ens&smsjstr 0 0 H 0 0 0 0 Pcntclon overal bij te combineren, Ui*» muntende coupe, slonkmokend model. Prachtige 55/45 Tor lenka. Pontalon, dïe oltijd perfect zit. an voor fi Zotong de voorraad strekt! ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM i ROTTERDAM HOOGVLIET i 5CHIEDAM t VLAARDINGEN UiDEN i ZEI5T iARNHEM t Wtt U Kruiilod* j Kof«e Hpofljtraot M«enf Kaftndr. Lcgadijlt i Winlitkantruin HauQitrcot Wink»lc»fl»fum LittvtTd j Hoarlemmerjtroat i Stel!aan j Winkelcentrum Presikhaaf gu de N.V. R, 5, Stokvis en Zonen zullen ruim tweehonderd werknemers in de komende maanden moeten veranderen van werkkring. De meesten van hen kun nen elders in liet bedrijf worden onder gebracht. Voor eer» aantal ouderen is een afvloeiingsregeling getroffen. Voor 74 van ken moet thans een werkkring elders wor den gezocht. Deze maatregelen zijn ge troffen na overleg met de onderneming? raad en de vertegenwoordigers va» de betrokken vakorganisaties. Dat alles is het ?evolg van l>et 111 gebruik nemen van een memw centraal magazijnpaml in Alphen aan den Rijn. Men neemt aan* dat dit om streeks april gereed zul kunnen zijn, waar na de reorganisatie een aanvang neemt. *®n de zijde van de Christelijke Bedrijf?- hond voor de Handel, het Bankwezen, de Verzekering, de Administratiekantoren en <je Vrije Beroepen (ÏÏBY) vernemen wij, «at waarschijnlijk deze reorganisatie het Hielc janr 1066 in beslag zal nemen en 2fcr geleidelijk geschiedt. De HBV is er dan ook van overtuigd dat er voor dc <4 werknemers, die tot nti toe in deze re«rganisatie niet kunnen worden ingepast, een bevredigende oplossing kan worden gevonden. Dc thans in Hottenhnn en in twaalf andere plaatsen in ons land opge slagen verkoopvoorraden zullen straks naar Alphen aan den Rijn worden overgebracht, <le bestaande magazijnen worden opgehe sen. Het merendeel van de 200 hij deze reorganisatie betrokken werknemers krijgt (le gelegenheid in Alphen nan den Rijn °f in andere afdelingen van het bedrijf eefl plaats te bezetten. Voor degenen die «aar Alphen gaan, zoekt de directie woon- gelegenheid in die omgeving. Voor enkele oudere, werknemers, die bij deze reorgani satie zullen moeten afvloeien, zijn volgens dc IIBV bevredigende regelingen getroffen Daarbij is rekening gebonden met leeftijd fu aantal dienstjaren. Hp EK VAN HOLLAND De harmonle- •®rentging ..Rotterdam aan Zee" geeft vrij dagavond haar voorjaarsconcert in gebouw Harmonie. Het programma vermeldt onder jUeer de ..Nederlandse Suite" van Van Lijn- Vni €n' de ..Lustspiel Ouverture" van Kes ris en een optreden van de RAZ-drumband jeugdgroep van de toneelvereniging ATC 2ai na de pauze het blijspel „Bloemen voor 1 carbara" opvoeren. „Men kweekt hier mestvaalten. U moet eens kijken naar de trottoirbe- plantingen aan de Burgemeester Van Haarentaan. Kuijperlaan, Nolenslaan en Van de Templestraat.' Het aantal ratten vermenigvujdigt zich op gevaar lijke wijze door al die weggeworpen etensresten en papierafval," zegt hij waarschuwend. De heer Visser acht het dan ook nood zakelijk, dat op korte termijn afdoende maatregelen worden genomen tegen dc ergeliike vervuiling van Nieuwland. Hij vindt, dat. de hoofden der scho len in dezen veel goede voorlichting kunnen geven. Hij denkt daarbij aan dc mogelijkheid om met de hulp van de leerlingen gemeenschanpelijk het oude paDier in de omgeving van de scholen te verzamelen en dit in specia le stookpotten op het schoolplein tc verzamelen. Wellicht kan de politie met hoge boe ten op deze onmaatschappelijke straat vervuiling meewerken aan de sanering van deze steeds meer vervuilende wijk. Ook de mannen van de reini- JO moet het ook in Nieuwland, zen: de men eer Visser. Gewoon de schooljeugd inschakelen.' (Van een medewerker) VGAARDINGEN In" wezen is de mensheid in de loop der eeuwen weinig veranderd. Dit werd in de Harmonie dui delijk gemaakt door mejuffrouw M. Jan- se. die verbonden is aan het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam. Zij hield een causerie over beeldende kunst, geïllustreerd met enkele tientallen lichtbeelden. „Mensen blijven mensen" had mejuf frouw Janse boven haar inleiding gezet, die werd gehouden als vierde in de serie „Hippo Campus 1965 "66", georganiseerd door het bestuur van de Stichting Stads gehoorzaal. Het beschouwen van kunst is niet voor iedereen even simpel en voor velen kan het zelfs een inspannende bezigheid bete kenen. Mejuffrouw Janse bleek deskun dig genoeg om de lichtbeelden van een dergelijk aantrekkelijk commentaar te voorzien, dat alle bezoekers de getoonde kunstwerken op het witte doek konden begrijpen.- - Zeer ingeressant waren de zelfportret ten van Rembrandt; eerst als een jonge ling en daama als een goede zestiger; natuurlijk veranderd maar in beide ga- vallen als een mens die mens is geble ken. In het laatste gedeelte van haar cause rie. besteedde mejuffrouw Janse aandacht aan enkele werken van Picasso, die als moderne verschijnselen uiteraard sterk afstaken bij de schilderijen, zoals die in de tijd voor de renaissance wer den vervaardigd. gingsdienst behoren eigenlijk de be voegdheid te krijgen om hij overlopen de vuilnisemmers boetes op te leg gen. Het ophalen van oude kranten door kinderen moet helemaal worden verbo den, vindt de heer Visser, die trouwens nog meer suggesties in petto heeft ten aanzien van de bekende slagzin; „Opge ruimd staat netjes!" Hij oppert namelijk het wel zeer originele denkbeeld om een sorrt vrij willige bnrger-relnlgingswaeht van bij- de hande AOWers in te stellen om de nu zo vuile straten keurig bezem- schoon te maken. Deze reinlglncsbur- gerwachters moeten natunrlijk <fp een redelijke manier betaald worden. Dit zou dan moeten geschieden uit een speciale geldpot, die nette en min der nette burgers steeds gevuld moeten houden door hun bijdrage aan een daarvoor ingestelde reinigingshef fing. Tenslotte vindt de heer Visser dat de gemeente maar weer eens een daverende propaganda-aktie op touw moet zetten tegen de steeds erger wordende vervui ling in de stad Schiedam, die toch zo schoon zou kunnen zijn. 0 De conventionele motoren van het 1500 ton grote fregat Exmouth worden vervangen door gasturbines. De hoofd motor zal een Bristol Siddeley Olym pus zijn. Die wordt ook gebruikt in de Britse V-klasse bommenwerpers en het supersonische passagierstoestel Concorde. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Beatrix zal op 10 maart een massale optocht door Maas sluis worden gehouden onder het motto „Hier Maassluis". De Maassluis* Gemeen schap heeft een feestprogramma ontwor pen. waaraan de plaatselijke schooljeugd, scholen, verenigingen, middenstand, be drijven en industrie hun medewerking zullen verlenen. De tocht zal 's middags om half drie beginnen. Individueel zuilen de leerlingen ver kleed in de optocht meelopen. Zij moe ten een costuum maken, waarin zij een bepaalde figuur uitbeelden. Een jury zal voor de deelnemers prijzen beschik baar stellen in de vorm van waardebon nen, die de scholieren bij de Maasslui- se winkeliers kunnen besteden. De jeugd zal zich op 10 maart vanaf een uur 's middags kunnen verzamelen in een grote tent op de parkeerplaats „de Fut", waar zij zich kunnen schminken. Voor schmink wordt gezorgd. Ook is er een wedstrijd voor de scholen als team. Een schoolteam' presenteert zich bijvoorbeeld op een vrachtwagen, waarop men een bepaalde scene uit de vaderlandse geschiedenis, van de televi sie of uit een boek in beeld brengt. Voor de deenemende scholen worden enkele bekers beschikbaar gesteld. Voor verenigingen, die zich op de meest orgienele wijze presenteren zijn geld prijzen beschikbaar gesteld tot een be drag van ƒ500. Ook voor de deelnemen de middenstanders, bedrijven en indus- (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De Hoekse politie heeft kennelijk een goede vangst gedaan, toen ze de negentienjarige B. M. uit Monster arresteerde, die een gestolen brommer probeerde te verkopen. Bij nader verhoor bleek de jongeman veel meer op zijn kerfstok te hebben. Inmiddels heeft hij de diefstal van vier personenauto's bekend, waarvan hij er een ernstig beschadigde. De andere wa gens, die afkomstig zijn uit Monster en 's-Gravenzande, parkeerde hij ergens langs de kant van de weg. Ook bleek hij uit een van de auto's een verrekijker te hebben gestolen en verkocht, waarna hij bovendien bekende nog minstens één bromfiets te hebben ontvreemd. VLAARDINGEN De Coöp. Nieuwe Wa terweg houdt woensdag IS februari een le denvergadering in Triangel. Men begint om 20.00 uur. Op de agenda staat onder andere de werkwijze van de districten, vaststellen aantal leden districtcommissie en verkiezing daarvan. Verder zai bet jaarverslag 1964/1965 worden besproken. trie za! een jury enkele prijzen be schikbaar stellen. Deelnemers kunnen zich voor 1 maart schriftelijk opgeven bij de Maassluise Gemeenschap, secretariaat Govert van Wijnkade 30 .Men dient bij de opgave te vermedlen op welke manier men aan de optocht zal deelnemen. De schooljeugd kan zich opgeven bij hun onderwijzeres of onderwijzer. (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG --- De grenswijziging, waarbij Rozenburg het Botlekgebied za'. moeten afstaan, betekent geen al te grote aderlating van het inwoneraantal. De wij ziging treft slechts 27 Rozenburgers, die Rotterdammer zullen worden. Het zijn de bewoners van de panden aan de Bin nendijk en het Veerpad alsmede enige bewoners van salonwagens, die op terrei nen b ij de Botlekbedrij ven staan. De grenswijziging gaat zoals gemeld, op 1 april in. VLAARDINGEN" De arbeidsreserve in bet district Nienwe Waterweg Noord van het Gewestelijk Arbeidsbureau Is in de maand'januari weer Iets toegenomen? De geregistreerde mannelijke arbeidsre serve steeg van 151 tot 179. De stijging deca zich voornamelijk voor onder bouw vakkers, metaalbewerkers en niet-varerid verkeerspersonecl. Voor een deel is de stijging toe te schrijven aan toevallige omstandigheden. In het aantal aanvragen is 'geen noe menswaardige verandering opgetreden, zowel wat mannen als vrouwen aangaat. Het aantal werklozen in Vlaardingen be droeg medio januari 65 mannen en 11 vrouwen, voor Schiedam waren deze ge tallen 98 en 21. Het aantal openstaande aanvragen in Vlaardingen in deze periode waren 543 mannen en 290 vrouwen en voor Schie dam 2272 mannen en 517 vrouwen. Door de slechte weersomstandigheden nam het aantal ingeschreven bouwvakkers iets toe. Het aantal aanvragen nam iets toe door personeel dat gevraagd werd voor de Koninklijke Nederlandse Maatschap pij van Havenwerken. Ook kon een aantal werkzoekenden geplaatst worden, bij buitenlandse ondernemingen, die be trokken zijn bij de bouw van de BP-raf- finaderij en de chemische fabriek CO- NAM. In de toekomst zijn voor deze projekten nog veel mensen nodig, zodat een grote vraag naar arbeidskrachten te verwachten is. De vraag naar chemisch personeel in het district blijft onverminderd voortdu ren, hoewel het aantal openstaande aanvragen op het ogenblik iets is terugge lopen, maar dit is een gevolg, van het plaatsen van enkele ingeschrevenen. Gepensioneerd Heer belt op. Proefrit in Daffodil. Kom ik bij de deur, zegt-ie: „Gaat niet door meneer Immerzeel, jammer. De Daffodil lijkt mij niet fel genoeg." Sta je toch Taar te kijken niet waar? Zeg ik: „wedje maken". „Ik met Daffodil vlugger wèg bij kruispunt. Sneller door stadsverkeer. Pittig op grote weg". Dóen we om een tientje. Wie er won U denkt toch niet dat ik U ver haaltjes vertel? Als U me niet gelooft, belt U dan op. Graag laat ik met Uw eigen ogen ook zien wat een Daf pres teert. Da's niet mis. Niets is overtui gender dan de werkelijkheid. U hoeft niets anders te doen dan Centraal Automobielbedrijf EIGEN- RAAM N.V. te bellen. Draai: (01898) 7541, toestel 6 en vraagt U even naar dhr. Immerzeel. Hij zal graag bij U voor komen rijden op datum en uur dat U het beste schikt Natuurlijk ge heet vrijblijvend. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het aantal bezoekers aan het gemeente-archief aan het Oude Kerkhof bedroeg in 1965; 137 personen, niet medegerekend de 37 leden tellende groep van de vereniging Oud-Leiden. In 1964 waren het 108 personen. Er werden in het afgelopen jaar 528 bezoeken aan het archief gebracht, waarvan 's avonds 80 (15.2 procent) Het ging hierbij om de volgende onder werpen; genealogie 147, geschiedenis 213, bibliotheek en topografische atlas 167. Er kwamen 132 schriftelijke vragen binnen, waarvan 30 over genealogie, 27 wordt de tweede causerie ln onze cyclus lezingen gehouden door CHARLES B. TIMMER over de MODERNE RUSSISCHE LITERATUUR vanaf Vladimir Majakovski. Charles B. Timmer beheerst deze materie vrijwel volkomen en weet bovendien, op eigen, spitse wijze zijn visie te geven op de dynamische ontwikkeling van en tegenstel lingen in het moderne' Russische schrijvers schap. Men denke slechts aan Boris Pasternak en Michael Sjoloc'now, beiden Nobelprijs winnaars, om zich te realiseren tussen welke uitersten deze literatuur zich beweegt. Een veelbelovende avond van literair niveau, die wij van harte aanbevelen, ook in de be langstelling van jonge mensen <U weet nog wel: voor groepen van tenminste 12 personen in school- of verenigingsverband kimt u kaarten bestellen A 1,individuele be zoekers 1,50). De lezing wordt gehouden in de bovenzaal van Triangel en begint om 8 uur. BOEKHUIS DEN DRAAK Veerpleln 27 - Telefoon 3760. tover geschiedenis en 75 over diverse onderwerpen. Er waren 27 deponerln- de topografische atlas bedroeg 95. Het aantal uitleningen uit de bibliotheek en de topografische atlas bedreog 95. Het archief was in 1965 weer twee avonden per maand open. Onderwerpen, die in het verslagjaar bijzonder in de belangstelling stonden, waren de geschiedenis van Kethel,een kaart van de Gheyn. de ruïne van Mathe. nesse, het portret van Pieter Veenlant, geschiedenis van enkele huizen aan de Tuinlaan en aan de Lange Haven en de reformatie van 15601640, aldus het ver- slag van het Gemeente-archief over 1965. Gekocht werden 254 foto's. Het meren deel ervan had betrekking op de nieuw bouw van Schiedam. Het archief ontving voor het film- en geiuidsarchief een tweetal banden en een aantal foto's van het afscheid van burgemeester Peek en de installatie van burgemeester Roclfse- raa. Het archief leed in het afgelopen jaar geen verliezen. Wat het gebouw en de inventaris be treft, werden in het pand aan het Oude Kerkhof weer verscheidene verbeterin gen aangebracht. Er kwamen onder meer nieuwe stellingen volgens het compac- tus-systeem in de brandvrije kamer, waardoor de capaciteit met 200 procent vermeerderde. Een groot gedeelte van de archieven krijgt hierdoor een wat veili ger bewaring. Deze oplossing kwam in de plaats voor een eerder overwogen aanbrenging van een fire-eye elektroni sche brandmelder. Verder zullen het gascomfoor en de gasleiding worden verwijderd. In hun plaats komen een elektrische kookplaat en een koffiezet-apparaat. In de ramen aan de voorzijde op de begane grond komt spiegeldraadglas. MAASLAND B. en' W. stellen de raad voor de speelweide ook dit jaar te verhuren aan de korfbalclub ODO voor een symboli sche prijs van een gulden per jaar. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Cultureel Jeugd Paspoort blijkt steeds meer ingang te vinden bij de jongeren. Het februa- ri-nnmmer van het mededelingenblad, dat de Schiedamse Jeugdraad voor de houders van het CJP uit geeft, wijst in deze richting: „We vinden het bijzonder prettig, dat het ledental nog steeds groeit," staat er letterlijk. De redactie van het mededelingeblad -trekt een vergelijking /tussen de vele ..nieuwe verkeerstechnische voorzienin gen. die dc mensen in de gelegenheid stellen nieuwe recreatie-gebieden te b- zoeken, en het CJP, dat de brug wil zijn om het kontakt, de weg naar de kunst, of zo men wil, de cultuur, te vergemakkelijken. Een en ander op ba sis van vrijwilligheid. Verder doet de redactie dc suggestie op elke school voor het voortgezetonder- wijs een kontaktpersoon aan te stellen om er propaganda voor het CJP te veren. De aantrekkelijkheid van het CJP wordt ongetwijfeld in sterke mate verhoogd door het feit, dat dankzij de welwillen de medewerking van de directie van dc Rotterdamse Schouwburg, ook de houders van een Schiedams Jeugdpas- poort kunnen bijwonen. De reductie, die Rotterdam aan jeugdpaspoorthou- ders geeft, bedraagt voor toneclvijftig procent van de normale toegangsprij zen. Het is overigens een gevarieerd menu van culturele spijzen, dat de houders van het CJP wordt aangeboden: op woensdag 15 februari is er een quiz-filmprogramma Vlaardingen Op 17 februari wordtde tweede lezing gehouden in de serie van het Boekhuis Den Draak. Deze maal komt Char les B. Timmer sipreken over de moderne Russische literatuur. Kaarten voor de avond kosten 1.50 Groepen van tenminste twaalf ■personen betalen een gulden per persoon. De lezing wordt gehouden in de bovenzaal .•an Triangel en begint om 20 uur. van het NIVON, met als titel Mens en Natuur: 16. februari, Fons Jansen in het Passage Theater; 22 februari, lezing met films onder de titel „Een nieuw mens, een nieuwe visie" in gebouw Irene; 23 februari culturele bijeenkomst van S. J. S. Guillaume in Irene; 24 februari S.G.-toneelwedstrijd in Musis Scrum; 26 februari en 12 maart, museirmconcert en 10 maart Bal in Musis Scrum; 3 tot en met 20 maart tentoonstellingen kinderte keningen en groepswerk en van 20 maart tot 17 april de expositie „In kannen en kruiken H" in Stedelijk Museum. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op vrijdag 1 april is er een uitvoering van de Mattheus Passion. De commissie die voor de uitvoe ring hiervan zorg draagt heeft een aantal goede medewerkers aangetrokken. Als vocale solisten werken mee: Arjan Blan ken, tenor, evangelist: Cornells Schell, bas. Christuspartij; Nelly van de Spek, sopraan, aria's; Elfriede Beyer, alt. aria's; Peter Melis, tonor en Rom Kalma, bas. beide kleine partijen. Verder werken mee Het Residentieka merorkest, Cobi Spigt, clavecimbel; Koos Bons, orgel; Het Bachkoor en een jon genskoor onder leiding van mevrouw C. Verhoeff-Torn. De leiding van het geheel heeft Piet Struyk. Vanaf 15 februari zijn er kaarten voor deze uitvoering verkrijgbaar bij me vrouw De Buck, Merellaan 57, mevrouw Hoogendam, Billitonlaan 30 en bij h secretariaat, Prins Hendriklaan 93. B j dit laatste adres kan men ook alle gewen ste inlichtingen krijgen. VLAARDINGEN Dinsdag 15 februa ri belegt de Studiekring een lezing over Vietnam in samenwerking met het Ko ninklijk Instituut voor de Tropen. Drs. H. Mesman zal spreken over het onder werp „Land en Volk van Vietnam". Deze lezing zai, in verband met de grote belangstelling voor Vietnam, voor iedereen toegankelijk zijn. Het bestuur heeft daarom besloten deze bijeenkomst in de Harmonie te houden. L MÖEK "dijKL AAN- Tri/2872 (Van onze correspondent) MAASLAND De A.R.-Kiesvereni- ging „Nederland en Oranje" hield woens dagavond voor de leden een vergadering in De Magneet. Ondanks de grote belang stelling betreurde voorzitter P. Buitelaar het, dat er zo weinig jongeren waren. Dc vergadering was in hoofdzaak belegd voor hen, die binnenkort voor de eerste keer zullen stemmen. De raadsleden A. Buitelaar, J. v. d. Wel en M. van Buuren -fcicyen neel wat vragen te beantwoorden. Het ging in hoofdzaak over de annexatieplannen en het uitbreidingsplan „Commandeurspol der". De heer Van der Wel hield over het uitbreidingsplan een uitvoerig betoog. Hij zei onder meer, dat het plan voor het uitbreiden van het Maaslandse woonge bied noodzakelijk is. In het eerste stadi um zullen op de tuin van de heer Van Uffelen veertig woningen worden ge bouwd. Bovendien zijn er onderhandelin gen gaande met het r.k.kerkbestuur over de aankoop van gronden voor veertig bejaardenwoningen, aldus de beer Van der Wel. Verder deelde hij mee, dat men reke ning moet houden met ontsluiting van een gebied, dat tot aan do Trekvliet reikt. MAASSLUIS De eerste maand van 1966 was een goede voor de spaarbank. In S628 posten werd een bedrag van f 3.742.682,50 Ingelegd en in 5390 posten werd f 3.363.284, 76 terugbetaald, zodat het inlego- verschot I 379347.74 bedroeg. Er werden 828 spnarbusjes geledigd, waarmee 22.261 werd gespaard. Thans staan 5326 spaarbusjes uit. 49 spaarders traden toe tot het Zilvervloot- sparen. Thans is verschuldigd aar. 1206 deel nemers 755.000. Er werden 349 nieuwe spaarders ingeschreven. Op 1 februaru 1966 was aan 20.154 spaarders 26.273.954.94 ver schuldigd. SCHIEDAM Odertrouwd: éB E Asmuss 20 en H den Heijer 17; W Bosman 30 en J E M Besjes 24; C van Eendenburg 26 en P M Kloon 23; A Koedoot 20 en S E Sinnema 24; H S A J Kramer 23 en H A P Vermeulen 22; P H Nij kamp 25 cn \V Hoffenaar 25; H Ouwendijk 26 en J H Weerman 22: G Re- rr.eeus 26 en M Wetzel 20; P J Rigtecs 26 en L F Steketee 26; C Vierboom 20 en E A Goos 17; J H Visser 26 en C G van Konijnen burg 21; A VogeJ 19 en P M van der Meulen 17. Getrouwd: J Robberecht 27 en M G A van der Huls 20; P S Boer 19 en J Bos 3D: J M B Ha vermans 26 en W J M van cL.rGaagl9;P h wuisman 20 en. B Trouwborst 13; B van Meeteren 57 en J H Lecussen 44; V Dell'A wen to 24 en M van Dijk 21; T W A vanZuidam 21 en 5 C Bijl 22, Geboren: Georg K M zv B 5 Vredebregt en J Schrumpf, SCHIEDAM Geboren: Jacqueline dv L van Dijk en A A C Vermeulen: Hyronimus J zv H Gunneweg en J G Verver; Anja dv J H M Blom en K Akkerman; Helena M dvH Bras en J C de Ruiter: Eduard zvHBrasen J C de Ruiter; Corine ,dv G A Fijten en M C Burger; Olivia (iv A H A Meyer en M de Blois; Jacqueline V dv G Ruiter en L Boer- dam. SCHIEDAM De Fotoclub Schiedam hield woensdag in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen o.l.v. haar voorzitter, de heer J. C. Paardekam haar veertien daagse contactavond. Ditmaal werden fo to's vertoond van de kunst, fotograaf Bas van Wingen uit Middelburg, met explica tie door middel van de geluidsband. De fraaie opnamen gaven aanleiding tot een geanimeerde onderlinge discus sie. Irene: Schied. Luchtvaartclub Icarus, vergaderin-g, 20. Stadhuis: Politiek Jongeren Contact, vergadering, 20. EN MORGEN Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uitlening. 15-17. Tivoli: Schied. Jazz Sociëteit Guillaume, bijeenkomst, 20.30. f agelijKS Dagblad „Ds Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aange legenheden 01898 - 6619. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zhonfem- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm brand aan deSmeetlandse- dijk in Rotterdam in de nacht van 24 op 25 november heeft grote indruk gemaakt, vooral in de di-' rekte omgeving. Het meeleven met de slachtoffers is groot. Zij, die zich zo ingespannen heeft voor het gezin Van Prooyen, heeft van daag de Valentijnbloernenhulde ge-,! kregen. Ik zie het zo, dat met me vrouw Van Den Dool allen zijn gehuldigd, die door hun bijdragen de Van Prooijens zo prachtig heb ben geholpen. Mag ik misschien even apart noemen de familie Breijer, die vader, moeder en An- ja van Prooyen negen wéken on derdak heeft gegeven. Zo zouden' nog meer namen genoemd kunnen worden. Vandaag dan waren er bloemen.' Vandaag was het een blijde dag. Maar schril steken hiertegen af de omstandigheden, waarin de dames L. v. d. Stel, ook slachtoffers van diezelfde brand, nog moeten leven. De gemeenschapszin aan de Smeet- landsedijk is groot. Dat blijkt uit een brief, die geschreven is na-; mens de omwonende buren, die) met het lot van deze slachtoffers zijn begaan. Van Prooyen heeft; een nieuw huis in de Morellen- tuin. Maar de dames Van de Stel wonen nog steeds in bij A, Ouwens, Smeetlandsedijk 88, Rot terdam. Waarom nog, zo vragen de buren zich af. TNE brief van de buren is eigenlijk een hartekreet. Want deze inwoning, zo liefderijk ver leend, heeft ernstige bezwaren. Elke inwoning levert moeilijkhe den op. Nog één zin uit de brief: „Ze hebben een nieuw huis zo no dig. Anders komen ze in plaats van in een eigen huis in een zenuw inrichting terecht" Dat is het dan. De buren willen geen nieuwe aktie. Maar wel, dat de dames zo snel mogelijk worden geholpen. Ik hoop dat ook. Ik hoop, dat zij, die wat te vertellen hebben over het toewijzen van een huis, dit lezend, erg zullen schrikken. En met voortvarend heid te werk zullen gaan. Zodat alle brandsiachtoffers zullen zijn geholpen. Het was vandaag een blijde dag. Met bloemen en lachende gezich ten. Maar niet iedereen kon van daag lachen. Daarom is men aan de Smeetlandsedijk nog niet tevre den. Met reden, dacht ik zo. t.lei. (01898) - 3695 VRUDAG 11 FEBRUARI 1916 Duilschlnmi en Oostenrijk kondigen een nienwe phase in den handels-oorlog af. Duilschland en Oostenrijk kondigen,, naar aanleiding van de bewapening van vijandelijke koopvaardijschepen, hetgeen hun ten overvloede gebleken is op ge heime bevelen en aanwijzingen van de BriUehc admiraliteit te berusten, en het gebruik door die schepen van valsche vlaggen, een verscherping van den duik- booten-oorlog aan, waarvoor de neutra len zich ten opzichte van hun persoon eu goederen in acht zullen hebben te □enten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1