Zwarte Zee gaat slepen Booreiland in sneeuw Wilton gedoopt bij ROTTERDAM deze is een buitenkansje! 118.- 128- 178- 188.- Drie gemeenten willen in De Hoek rioolzuivering Spirit-bestuur akkoord met compromis leden Hul 0 m wmmm Hoekse harmonie kwam goed voor de dag Stem des Volks vertolkte opera R'dam, 5s-Gravenzande en Naaldwijk Muziekzaal? Dit jaar naar Geert Grotelaan K A. de Jong kreeg groeten uit Nice D* Key en Kramer won van Stadhuis 1 96 6i nF. ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 14 FEBRUARI 1965 Succes Als u denkt over nieuwe matrassen (maar ook, als u daar nog niet aan denkt), Is hfer uw kans. De Klerk biedt aan een partij wérkelijk zeer luxueuze écht schuimrub ber-matrassen, merk Golden Dream "Extra". Doorge stikt bovenblad (damast kan dus niet schuiven). Gebor duurde zijkanten. Een pracht van een matras tegen extra lage prijs: Eenpersoons Tweepersoons 80x190 cm 90x190 cm 130x190 cm Tweepersoons extra 140x190 cm 'S MAANDAGS GESLOTEN (Van een medewerker) VLAARDINGEN Welver zorgd, degelijk en achtenswaardig was de opera van Guiseppe Verdi in concertvorm, zoals het Vlaar- dingse Stem des Volks deze za terdagavond in de Stadsgehoor zaal 'bracht. Het koor was ver sterkt met zangers en zangeres sen van andere zangverenigingen en had de medewerking van een deel van het Residentieorkest, een hoomkwartet van de Mariniers- kapel en de solisten Ank je Karse- meijer, Antoinette Tiemessen, Mi- no Adami, Cornelis Schell, Gert Langeler en Bert van 't Hoff Verhuising? RPS halve ton -lilt- 'wmmrmmMJBA mxMMsasï MAANDAG 14 FEBRUARI 1916 a- 1 -t, ar* cht r is lijk be- >aU* ieT Jgd oor zo 30 kt ndt net rt- nM. de die eer itZ 30r Het ten ih eel rkt er ke iet ire ie- *g- on wr ii- n- in T- ri- h n- de er (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tientallen meters bo ven de hoofden van honderden gasten «ntrolden zich zaterdagmiddag op de yan Wllton-Fijenoord In een fikse «neeuwbui vele bossen kleurige serpentl- handende aan het platformdek van het' booreiland Transwold Rlg 58. dat «en daarvoor gedoopt was door me- L,uw Tom Seale (echteri.ote van een aer direkteuren van Ker-McGee Corp, de opdrachtgever). Op de kant van een der werfh&vens bekeken onder (uitgereikte) paraplu's de genodigden deze uit Xap&n overgenomen stunt Het door vier Nederlandse werven ge bouwde, door vier bijna zeven meter dik ke kolommen gedragen gevaarte, was daarmee Amerikaans eigendon. Nadat nog enkele kleine werkzaamheden zullen ïun verricht zal het eiland begin maart achter de zeesleepboot Zwarte Zee (die „vandaag het booreiland lie de France in ■Dakar heeft afgeleverd) een 5100 mijl tlange reis naar Nigeria beginnen. Op ongeveer 50 kilometer ten zuiden van de havenstad Warri zal de Transworld Rig 58 boringen gaan verrichten voor Gulf Oil Company (Nigeria). De sleepreis zal naar verwachting i twee maanden duren. Personeel van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst en van Kerr-McGee zal het eiland die tijd bemannen. Eerder sleepte Smit de Transworld Rig 46 naar Nigeria. Na het winterse buitengebeuren sprak de heer P. Goedkoop Dzn., een der direk- .teuren van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij uit Amster dam, het gezelschap in de grote kantine HET staat nu definitief vast dat erop het Heliport terrein een tijdelijke Ahoy'hal komt, die ten hoogste drie jaar dienst zal moeten doen, die een solide constructie krijgt die drie miljoen gulden stal moeten kosten. De hal zal niet hestaan luit een paviljoen met houten wanden en een dak van zieldoek of soortgelijk materi aal. Bovendien ral niet kunnen worden ontkomen aan rijksgoedkeuring. B. en W. hebben daarover vrijdag de gehele ochtend en een groot deel van de middag vergaderd en het resultaat os een voorstel dat donder dag in de openbare vergadering van de ^gemeenteraad aan de orde komen. Het col lege beseft, dat de hal met een zeildoeken fdak de goedkoopste oplossing zou rijn en bovendien het meest zou overeenkomen wet (Ie strekking van de motie Fibbe, die de gemeenteraad over flit onderwerp op 16 december heeft aangenomen. Maar nadat «He technische gegevens over deze hal he- schikbaar waren moest er een bouwpolitio- fjrneel onderzoek volgen. Van dat onderzoek ~was de conellsie, dat een paviljoen met bouten wanden en een ziiedoeken dan k jïvan zo grote afmetinegn dar enkele jaren *sou moeten blijven staan en op massaal j bezoek kan rekenen, risico's meebrengt en dus niet volledig is verantwoord B. en W. stellen dus een veel solider bouwwerk voor. Er is een offerte ontvangen die met inbe- ~grjp van de bijkomende kosten 2.860.000 ra! moeien vergen. Zij betreft een hal met een oppervlakte van dertienduizend vierkan te nieter. De daarvoor nodige rijksgoedkeu ring zal, aldus B. en W., geen zware belas ting van bet bouwvolume betekenen, omdat de samenstellende delen goeddeeld worden grprefabricieerd. Uit een bespreking met «e minister van volkshuisvesting en ruimte- Jj'ke ordening is B. en W. gebleken dat op deze rijksgoedkenring kan worden gere kend, terwijl B. en ,W ook verwachten dat <e verlening van rijksgoedkeuring voor het definitieve project op het vroegere Xerxes terrein evenmin op moeilijkheden zat etui- t'n. B. en W. stellen daarbij dat het sche- F ¥oor de definitieve expositiehal op liet vroegere Xerxes terrein inmiddels ge- reed is gekomen en dat alle krachten zul- - ten worden ingespannen om de termijn van jaren, waarbinnen de Xerves hal lot stand kan komen, ie handhaven of ezlfs n® 'e beperken. B. en W. geven ruiterlijk oe, dat het het college moeite heeft gekost, de vraag of een investering van bijna drie miljoen gulden voor dit doel moet worden gedaan, bevestigend te beantwoorden. Zij - nebben, zo is in het voordeel aan de ge meenteraad gemeld deze aarzeling kunnen overwinnen door de wetenschap dat in bre- - c ,ngen °P een tijdelijke hal bijzonder i ]!*1 P"JS Wordt gesteld, terwijl een oplos- t *'c motie Fihbe niet ogelijk bleek. B. en W. namen daarbij in aanmerking dat de gemeente direct kan beschikken over een bedrag van vijf mil- Joen gulden als voorlopige schadeloosstel- 'Hg voor de afbraak maakt de gemeente aanspraak op ten minste 21 miljoen gulden oor de \erkoop van de grond voor de leuische faculteit. De financiering van de nefituticve vestiging op het Xerxes terrein »or<ü door de gang van zaken niet in gevaar gebracht. B. en W. een voorstel blee, dat er verschillende offertes zijn ontvangen van tijdelijke expositiehallen van bard materiaal. Het college beseft dat er 8«en zekerheid bestaat dat een tijdelijk p ouwsel een redelijk aantal evenementen 2«1 aantrekken maar het acht het niet ''"Sesloten dat het, als liet eenmaal op het 'P°rt terrein staat, voor een aantal gega digden voldoende aantrekkelijk zal blijken zijn. Zo is er reeds een toezegging bin- ben dat de Femina van een tijdelijk ge bouw'zal muken. De offertes die B. en W. I beoben bereikt variëren van 750,000 voor een paviljoen tot 1 250.000 en hoger voor *en gebouw van dcrgelijker constructie. aarbij komen in beide gevallen zeer aanzienlijke kosten voor bestrating, riole- v Fln.¥' waterh'iding, verwarming, verlichting, i. '"Opbouwseis voor opslag, toiletten en di- rec'iekosten. Deze worden tezamen ge wamd op 1.750.000. VISSERUBERirCHT VLAARDINGEN AIr^RPmGFN- 14 f£br- - D« trellers ,:A'; VL 7, en Anita, VL 34, die vrijdag j 1. in wmulden bun verse haring hebben geiost, oesomden daarvoor resp. 7800 en 32 000. vandaag wordt hier de zoute haring van oeze schepen verkocht. De resultaten van de nanngvisserij in de Ierse Zee zijn veel min- „?r .geworden: op het eind van de vorige week was een dagvanst van 40 kantjes al i, 11 uitblinker Op de Noordzee werd de visserij door aanhoudend ruw weer erg be- j tnoeilijkt. t Vanmorgen waren aan de afslag de haring- 5 Keilers Elly, VL 73, met 250 kantjes en 600 l 142 verse bering en de Voorwaarts, VL toe. Hij legde m zijn toespraak onder meer de nadruk op het succes dat deze eerste samenwerking op grote schaal heeft opgeleverd. Zoals bekend hebben naast de NDSM ook Van der Giesen-de Noord in Krimpen a.d. IJssel en P. Smit in Rotterdam delen van het eiland ge bouwd. Wilton-Fijenoord tenslotte zorg de voor de afbouw. De Transworld Rig 58 heeft een aeco- modatie voor 90 mensen en heeft zes miljoen dollar gekost Kerr-McGee en haar dochterondernemingen bezitten 13 booreilanden, waarvan één nog in aanbouw. Deze luchtopname geelt een goede indruk van de afmetingen van de Transworld Rig 58, Mevrouw Seale in de sneeuw, even voordat ze de fles champagne tegen een der kolommen van het boor eiland het spatten. HOEK VAN HOLLAND De Hoekse harmonievereniging „Rotterdam aan Zee" heeft vrijdagavond op het concert in de „Harmonie" een uitstekende muzi kale prestatie geleverd. Het vrij talrijke publiek heeft genoten van een met zorg samengesteld instrumentaal programma, dat getuigde van een goed muzikaal inzicht en een intensieve studie. Het grote aantal jonge leden dat „Rot terdam aan Zee" de laatste jaren heeft opgeleid, heeft zich goed ingepast, De openingsmars „Glück Au!" van Joh. Wi- chers werd fris gespeeld met goed werk in de baspartijen. Bijzonder smaakvol was de ouverture „lm Reiche des Indra" van Paul Lineke, waarin ook goede solis tische prestaties werden geleverd. De suite „Schatten des Levens" van Powell vonden we het minst geslaagde werk van dit concert. Er waren enkele zwakke passages die het geheel wat afbreuk deden. De „Nederlandse Suite" van H. van Lijnschoten daarentegen klonk veel beter. Dirigent G. A. van den Berg hield zijn muzikanten goed in be dwang en de strakke lijn van dit werk kwam uitstekend tot zijn recht. De luchtige, klankvolle „Lustspiel ou verture" in een arrangement van Kessels is een van die klassieke werkjes, die goed in het gehoor liggen. Het werk werd met veel vaart uitgevoerd en beloond met een daverend applaus. De marspotpourri „Daar komen ze aan", samengesteld uit fragmenten van vele bekende marsen, vormde het sluitstuk van dit muziekpro gramma. De jeugdgroep van A.T.C. gaf na de pauze een goede vertolking van het blij spel „Bloemen voor Barbrra", dat vorige week al werd gespeeld voor de Hoekse bejaarden. Ook nu werd het spel van de jeugdige acteurs en actrices bijzonder ge waardeerd en beloond met een dankbaar applaus. „The Rhythmers" zorgden op de bekende wijze voor goede dansmuziek. B MAASSLUIS Het team van de EHBO afdeling Maassluis, bestaande uit de dames Van Beelen-Kleywegt, Jordaan-van Gijzen, Jordaan-Ouwendïjk en de heer J, Luyendijk, heeft zaterdagmiddag deelgenomen aan de tweede kringwedstrhd te Naaldwijk—Honse- lersdljk. Het team eindigde met 174 punten op de vierde plaats. Op 12 maart zai het EHBO-team deelnemen aan de ere--vedstrijd te Capelle aan de IJssel. UATRAS ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VUSSiNGEN/D EVENTER Grootse manifestatie diamanten jubileum (Van een medewerker) VLAARDINGEN De door de perso neelsvereniging A. de Jong Vlaardin- gen/Schiedam georganiseerde toneela vond in gebouw Triangel is een zeer gezellige bijeenkomst geworden waaraan de vele leden veel plezier hebben be leefd, Het blijspel „Groeten uit Nice" werd op vermakelijke wijze opgevoerd en het bracht de aanwezigen ook wel xn een vakantiestemming, al moet worden vermeld, dat de stemming niet altijd even rooskleurig was, afgaande op de inhoud van dit blijspel van Dick van Maasland. Verscheidene Hollanders zijn ingegaan op een goedkope aanbieding van een reis bureau om hun vakantie door te brengen in een villa te Nice aan de Franse Rivie ra. Voor een belachelijk lage prijs heeft de familie De Vries een villa voor twee weken gehuurd en afgaande op de vakan tieverhalen en mislukkingen is men wel wat wantrouwig geworden ten aanzien van de beloften. Aanvankelijk lijkt alles koek en ei, maar zoals in veel gevallen komt het ook in het blijspel tot botqsmgen, die de vakantiestemming geen goed doen. Met name als Bruno Lamperti, een Hollands sprekende Italiaan op het toneel ver schijnt, en bovendien een valse rol speelt, ziet het er naar uit dat de vakan tie zal worden verknoeid. Het zou geen goed blijspel zijn als alles weer niet op z'n pootjes terecht zou komen en natuurlijk dat Dick van Maas land daarmee terdege rekening had ge houden. Dank zij de goede regie van A. Renes, die zelf hoofd was van het gezin De Vries mankeerde er aan het einde van het blijspel niets aan de stemming in de zaal. De verdere medewerkenden waren: H. M. Renes, R. Seiner, R Snoek, T. Gelderblom, D. v. d. Ven, P. Siebel, J. Bergeijk, S Vielvoye en H. van Dijk. VLAARDINGEN Zaterdag 19 februari wordt in het kerkgebouw van de Gerefor meerde Gemeente, Westnleuwïand 56, een zangavond gehouden. DeZe avond wordt ver zorgd door de zangvereinlgüig „Euphonia" en het kinderkoor van de Gereformeerde Gemeente. De avond staat onderleldmg van de dirigent van Euphonie de heer B. den Boer. Aanvang 20 uur. Dirigent Piet Struyk maakte er een manifestatie van met goed ensemble-spel en de ovatie na afloop van. het concert kwam zo wel hem, alsmede alle medewerken den volledig toe. De opera I Lombard! Alia Prima Croci- ata was er één, die niet langs platgelo pen paden gaat. Daar getuigden de koor fragmenten van. Aan de uitspraak valt wel het één en ander te doen, maar over het algemeen werd er zuiver en gedicipli- neerd gezongen. De meeste solisten ga ven een fijne artistieke voldoening, het geen in hoge mate van toepassing is op Gert Langeler, die enkele goed getypeer de aria's als pirro de schildknaap zong. Bert van t Hoff was in zijn aria beter da in zijn beginnummer als Oronto, de oudste zoon van ridder Arvmo. De sopraan Antoinette Tiemessen stak boven de anderen uit. Aller eerst bleef haar juiste timbre in herinnering, alhoewel zich enkele schoonheidsfoutjes lieten horen. Cornells Schell had een op kracht afgestemde stem, waarmee hij res pect afdwong. Aukje Karsemeijer en. Nino Adami (sopraan en tenor) kwamen beiden tot een zeer be hoorlijke prestatie. Verder werd de vioolsolo op knappe wijze vertolkt door Louis Sons en bespeelde Wim v. d. Panne het elektrisch orgeL De langdurige ovatie dwong Antoi nette Tiemessen, Nino Adami en Cornelis Schell tot een toegift waarin een frag ment uit de finale werd gebracht. De succesvolle uitvoering werd onder meer bijgewoond door wethouder C. P. van der Veen met dienst echtgenote alsmede een aantal vertegenwoordigers van sympathiserende organisaties. VLAARDINGEN Kiezers die op 23 maart, als de verkiezingen voor de provincia le staten worden gehouden, met in hun woonplaats zijn kunnen m een. andere ge meente in de provincie stemmen. Iiedere kiesgerechtigde die gebruik wil maken van de?e mogelijkheid kan daartoe tot 9 maart bij het bureau verkiezingen van een gemeen te m Zuid-Holland een schriftelijke verkla ring op te laten maken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B. en W. stellen de raad voor samen met Naaldwijk en 's-Gravenzande in Hoek van Holland een rioolwaterzuiveringsinstallatie te bonwen en te exploiteren. Deze voorziening zal behalve dat van Naaldwijk en 's-Graven zande ook het rioolwater van De Hoek zuiveren. 's-Gravenzande, Monster en Naald wijk gaven enkele jaren geleden op aanwijzing van hoger gezag een inge nieursbureau opdracht plannen te ma ken voor een gemeenschappelijke zui vering. Bij het uitwerken van het pro ject bleek al spoedig dat als lozings- punt een plaats by de Haakweg sa Hoek van Holland m aanmerking komt. Daarom werd de samenwerking gezocht met de Maasstad. B en. W. lichten toe dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat het binnenkort verboden zal zijn nog langer ongezuiverd water op de rivier te lozen. De Commissie Afvalwatervraag stuk Zuidelijk Deel Randstad Holland, die onlangs de minister van verkeer en waterstaat rapport uitbracht, concludeer de tot twee mogelijkheden voor De Hoek: Aansluiting op een gemeenschappe lijke installatie of stichting van. een eigen voorzicn-ng. Verwacht mag worden, zeggen B. en W„ dat de minister het met deze con clusie eens is. Overigens brengt het belang van Hoek van Holland mee dat het rioolwater wordt gezuiverd, onder meer ter voorkoming van strandvervui- ling. Ia samenwerking lijkt volgens het college spoedige totstandkoming van een installatie het best verzekerd. Een gemeenschappelijke installatie met de gedachte capaciteit van 50.000 inwo ner-equivalenten is bovendien econo mischer te exploiteren dan een be langrijk kleinere, eigen voorziening. Aanpassing van het, betreffende uitbrei dingsplan is nodig. Ook dient de wijk raad voor Hoek van Holland te worden gehoord. Het staat vast, zeggen B. en W„ dat de installatie tenminste 800 meter van de meest oosfeiljke woonbebouwing van De Hoek verwijderd zal blijven. Aanvankelijk is nog gedacht aan de mogelijkheid van combinatie der riool waterzuivering met een huisvuilverwer- kmgsbednjf (composteennrichting). In een later stadium zag men daarvan af, waarmee werd tegemoetgekomen aan de bezwaren van de wijkraad, die be ducht was voor ernstige hinder van stank. De gemeente Monster vond een voor haar voordeliger oplossing van het afvalwaterprobleem en trok zich terug. Voor dit gemeenschappelijk object zal een „Rioolwaterzuivenngsbedrijf Nieuwe Waterweg" worden gesticht. In het be stuur van dit bedrijf (de kringraad) krijgt Rotterdam drie leden, 's-Graven zande vier en Naaldwijk vijf. Voor de bouw zal dit bedrijf geid lenen onder garantie der betrokken gemeenten. De persleidingen blijven in eigen beheer. Eerder op de dag gaf de „Stem des Volks" ter gelegenheid van haar zestig jarig bestaart een receptie in de boven zaal van de Harmonie, die volledig was bezt met afgevaardigden van diverse or ganisaties. Na het welkomstwoord van voor zitter G. v. d. Plank opende de heer H. Heijser, secretaris van de Bond van Arbeiderszangvere- nigmgen in Nederland, de rij van sprekers. Hij bracht hulde aan alle besturen en dirigenten, die er toe hebben bijgedragen, dat de Stem des Volks xn Vlaardingen tot een der oudste verenigingen van Neder land behoort. Mevrouw J. P. C. de Zwart-Korpel, éen van de oprichters van de vereniging merkte op, dat er vroeger wel moed voor nodig was om lid te worden van een „rooie" zangvereniging. Maar zij voegde daar aan toe, dat de Stem altijd een stuk van haar leven is ge weest. Namens de plaatselijke afdeling van de P.v.dA. zei de heer A. Cornelisse dat de Stem en de politieke partij niet zo veel meer met elkaar te maken hebben als vroeger, maar dat beiden loten zijn van één stam. De heer C. v. d. Bergh vertolkte de ge dachten van een drietal organisaties, onder meer de Vlaaardingse Besturen Bond en hij betrok in zijn hulde aan het bestuur tevens dirigent Piet Struyk, die de Stem des Volks tot een bijzonder gewaardeerd koor heeft ge maakt, waarbij hij de nadruk legde op de keuze van het repertoire. De andere sprekers waren: de heren C. Sparreboom, voorzitter van het NIVON, J. Verburg, voorzitter van de muziekvere niging Voorwaarts, J. v. Vliet namens het RET-Mannenkoor, H. v.d. Sluis, se cretaris van de Stichting Bachkring (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het Volks- gebouw aan de Sehiedamseweg dat ook aan de stadssanering ten offer zal vallen heeft een mu ziekzaal waar diverse verenigin gen hun repetities houden. Tijdens de zaterdag in de Har monie gehouden receptie t.g.v. het 60-jarig bestaan van de Stem des Volks werd dit punt aangesneden door de heer H, v.d. Sluis, secretaris van de Stichting Bachkring Vlaardin gen. Hij sprak de wens uit, dat de verenigingen in Vlaardingen de handen ineen zullen slaan, om te komen tot een nieuw gebouw. Hij vond het zelfs noodzakelijk reeds nu een Stichting te vor men en aan de voorzitter van de Stem des Volks, de heer G. v.d. Plank zegde hij een bedrag toe van 100, als openingsbedrag. Vlaardingen, J. v. d. Bergh, voorzitter van het mannenkoor Orpheus, De Graaf, voorzitter van het Schiedamse „Excel sior", H. v. Toledo uit Breda als oud-lid en G. U. Krediet, die namens de ge zamenlijk optredende koren sprak. Nadat de secretaris van de Stem des Volks, de heer G. A. v. Vliet een over zicht had gegeven van het diamanten tijdperk van da vereniging was het laat- ste woord aan de heer G. v. d. Plank, die een beroep deed op de aanwezigen, de laatste 150 toegangskaarten tot het avonds te hou-den concert te kopen. De tijd tussen de receptie en het con cert werd besteed aan een gezellige broodmaaltijd, waarvoor men een de gro zaal van de Harmonie had gereser veerd. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De zaterdagmid dag gehouden algemene ledenvergade ring van de ck.c. Spirit heeft een goed verloop gehad. Weliswaar werd het voor stel tot verhoging van de contributie niet aanvaard zoals dit was voorgesteld door het bestuur, maar daar stond tegenover, dat de leden zelf met een constructief voorstel kwamen, waar het bestuur wel mee accoord kon gaan, zij het onder bepaalde voorwaarden. Alle leden waren tevoren op de hoogte gesteld van de noodzaak tot contributie verhoging met als voorstel dat de senio ren voortaan per maand 1 meer zouden gaan bijdragen, de rustende leden_ 0.5C, de junioren 0.75, terwijl de adspiranten een dubbeltje per week omhoog zouden gaan. Deze bedragen werden met ongeveer de helft verhoogd, maar de leden hebben toegezegd acties te zullen gaan houden, om toch aan het bedrag te komen dat nodig is om een gezond financieel beleid te kunnen voeren. Onder meer zal een oud-papieractie o-p touw worden gezet. De contributie zai voortaan bedragen 3 voor senioren; 210 voor junioren; 1.50 voor rustende leden per_ maand, terwijl de adspiranten per week 0.35 zullen bijdragen aan hun lidmaatschap. Het aantal bestuursleden werd tot ne gen uitgebreid. Tot voorzitter werd be noemd de heer J. J- Mooy, die van 1961 tot 1963 ook het voorzitterschap van de vereniging bekleedde, secretaris blijft de heer L. F' Oppe, terwijl het overige deel van het bestuur wordt gevormd door mevrouw A. C- van Leeuwen-De Kok en de heren J. van Berkel, C. P. de Hoog, H. J. Snijders, A. Teerds, M. W. de Ligt en F. Wijnbeek. Laatstgenoemde was tot dusver voorzitter, maar kan deze functie niet meer uitoefenen in verband met vestiging in Spijkenisse. terrein bij de aanvang van het seizoen 1965/'66 nog niet in gebruik worden genomen. De heer Oppe sprak de wens uit, dat de vereniging toch in de loop van dit jaar van het Oranjepark zal gaan verhui zen naar het nieuwe terein. Op grond van het spelersmateriaal heeft het bestuur met de gedachte gespeeld dit seizoen in te gaan met vier teams maar na rijp beraad werd daarvan afgezien omdat het aantal te verwach ten afschrijvingen te groot is om regel matig volledig te kunnen uitkomen. De secretaris betreurde het, dat het aantal afschrijvingen juist bij de senioren het grootst is, waaruit hij concludeerde, dat hun verantwoordelijkheidsgevoel niet groot is. „Deze kunnen een vojr- beeld nemen aan onze adspiranten, die in hun enthousiasme veel trouwer blij ken te zijn." Nadat de heer Oppe de voornaamste feiten en gebeurtenissen uit het afgelo pen jaar de revue had laten passeren, besloot hij zijn overzicht met de wens, dat het bij Spirit niet alleen bij korfbal len blijft maar dat het ook zal gaan om het „laten" korfballen. WH.W. Via het gemeentelijk sportbureau wer den met de gemeente prettige besprekin gen gevoerd, die uitsluitend betrekking hadden op het eind 1964 door de gemeen te aangeboden nieuwe sportterein aan de Geert Grotelaan, aldus de heer Oppe in zijn jaarverslag over 1965. Op de voorjaarsvergadering van de Vlaardingse Bond van Lichamelijke Opvoeding werd dit aanbod nog eens uitdrukkelijk bevestigd door wethou der T. de Bruijn, maar helaas kon het MET mjjn rubriek die nu een week of zes bestaat floreert mag ik wel zeggen kan ik alle kanten uit. Dat is erg gemakkelijk en daarom hang ik vandaag de briefkaart die ik ontving van de heer J. J. de Haan (Bergse Linker Rottekade 82, Rotterdam-14) aan de lijn. Meneer De Haan heeft mij iets verteld over het plan van ds. J. Gravendeel uit Brussel, de ook in ons land bekende predikant van de Belgische Evangelische Zen ding, om in de komende zomer weer een aantal „kruistochten" iit België te houden. Nu wil het geval dat ds. Gravendeel zélf de kerkre- dactie van deze krant ook al van zijn plan op de hoogte heeft ge bracht zodat u in de krant van dinsdag op pagina twee daarover een bericht hebt kunnen lezen. Maar dat kon meneer De Haan niet weten. Trouwens, beter dub- bel-op dan in het geheel niet, me neer De Haan! Uw briefkaart brengt mij op het idee aan deze lijn nog wat dieper op de zaak in te gaan. Dat is het wel waard dacht ik! De kruistochten van ds. Graven deel bedoelen het Evangelie te brengen aan het Belgische volk. Verleden jaar zijn ze ook gehou den en driehonderd protestanten uit België en Nederland hebben toen hun vakantie, of een deel daarvan, hieraan opgeofferd. Dat waren mensen van maar liefst tien verschillende kerkgenootschappen. Het werk van de kruistochten be stond uit straatprediking, versprei ding van traktaten en brochures, huisbezoeken, zang, muziek enz. Er was dus voor elk wat wils. Het resultaat was dat in enkele plaat sen kleine christelijke gemeenten konden worden gesticht en dat de 300 medewerkers, zelf geestelijk verrijkt, als enthousiaste propagan disten van de Belgische Evangeli sche Zending thuisgekomen zijn. De nu 69-jarige meneer De Haan (noteert u zijn naam en adres even?-) was een van hen. Hij maak te verleden jaar zomer op zijn brommertje de reis van de Bergse Linker Rottekade naar Warechem in Oost-Vlaanderen, om daar aan de kruistocht deel te nemen. Me neer De Haan hoopt ook van 't jaar weer van de partij te zijn en hij fungeert nu als „contactadres" voor de actie van ds. Graven deel. actie houdt in dat nu al _in heel Nederland levensmid delen worden verzameld om de deelnemers aan de kruistochten straks van eten en drinken te voor zien. In elke stad waar men ope reert wordt namelijk een groot huis gehuurd (dat kan in België), waarin de deelnemers één of meer weken worden ondergebracht en vanzelfsprekend hebben zij op tijd hun natje en droogje nodig. (Tussen twee haakjes: dames voor de keuken zijn dus ook nodig). Vandaar dus die actie! Wie meer wil weten van de kruistochten mag ik verwijzen naar het trai- nïngsweekeinde dat onder leiding van ds. Gravendeel van 26 tot 28 februari in Het Brandpunt te Doom zal worden gehouden. Spre kers zijn daar ds. J. C. Maris, christ-geref. pred. Bloemendaal, ds. P. J. Mietes, vrij-evangelisch pred. te Zeist en ds. G. Winston, directeur van de Bijbelschool der Belgische Evangelische Zending te Brussel. Een gemêleerd gezelschap dus. De prijs van het weekend is tien gulden tot zondagavond en 3,50 tot maandagmorgen. Opga ven bij ds. J. Gravendeel, Pias- straat 45, Meise (B), bij Brussel. En als u nou nog meer wil weten dan zal meneer De Haan dat met plezier willen vertellen. Bij hem kunt u ook uw levensmiddelenpak ketje kwijt. (Van een onzer versalggevers) VLAARDINGEN - Bij de Rijkspost spaarbank is in de maand januari een bedrag van 499.000 ingelegd- Over de versclullende kantoren was dit bedrag als volgt verdeeld: Vlaardingen 241.000. Ambacht: 42.000; Magnolia straat: 35.000; Sperwerlaan: f 10-000; West: 121000. Het aantal handelingen bedroeg 2141. Uitbetaald werd in dezelfde maand een som van 396.000. Hier was de verde ling: Vlaardingen: 244.000: Ambacht: 36.000; Magnoliastraat: 25.000: Sper werlaan: 4000; West: 87.000. Het aantal handelingen, bij de uitbetaling be droeg 1028. ROZENBURG Met ingang van 15 fe bruari zal de route van de busdienst "die Vermaat onderhoudt tussen Maassluis en Oostvoome voor het traject door Rozenburg ais volgt gewijzigd worden: Europaweg, Tienmorgenseweg, Wilgensingel, Abeelen- laan. Raadhuisstraat. Molenweg, Koningtnne- laan, Veerheuvel. Als gevolg hiervan zal de route dus gedeeltelijk samenvallen met de RTM-verblndtag Spflkenisse-Rozenburg. De halten aan de Tienmorgenseweg, Esdoorn- laan en Clematislaan komen te vervallen. (Van onze correspondent) Maassluis Na het mooie resultaat van de vorige week behaalde het eerste tafelten- rdsteam van Key en Kramer dit keer een fraaie overwinning op leider Stadhuis 1. Na een uitstekend dubbel geven C. Ker- kum en H. Foncke K. en K. een 3—4 voor sprong. Na een 32 stand maakte J. 't Hart er 42 van. Na verlies van C. Kerkum haalde Foncke weer een punt binnen en dat zou al een goed resultaat geweest zijn tegen het sterke Stadhuis. C. Kerkum vond het niet genoeg, want in topvorm spelend bracht hij K. en K. de eindzege. Dat J. 't Hart hierna nog verloor was van geen beteke nis. Zo won K. en K. met 6—4 in een wed strijd, die op een hoog peil stond. Wat C, Kerkum op tafel bracht was een klasse apart. Met een uitstekende verdediging en een flitsende aanval stelde hij zijn tegenstan ders voor grote problemen. Het waren speci aal zijn partijen, die als kijkspel bijzonder aantrekkelijk waren. Ook het tweede en derde team behaalden winst. K. en K. 2 kwam bij Deroda 2 met een 72 zege uit de bus en K. en K. 3 werd overwinnaar bij Nationale 3. Uitslag 9—1. De junioren verloren van stadgenoot TOG met 3—2. Hevige strijd op het Westfront. Het doffe gerommel, dat Zaterdag en Zon dag, komende uit het Zuiden, te hoeren was, blijkt afkomstig te zijn van de op leving van den strijd op het Westfront. In Vlaanderen zijn patroelies en ster kere verkennersafdeelingen vijandelijke stellingen binnengedrongen. Zij veroor zaakten met goed gevolg «enige ont ploffingen en namen ten Zuidoosten van Boesinghe meer dan veertig Engelschen gevangen. De Engelsche artillerie beschoot giste ren en voorgisteren de stad Rijsel met goed gevolg in materieel opzicht. Ver liezen of militaire schade zijn ons echter hiet toegebracht. Levendige artillerie-gevechten in Lo tharingen en de Vogezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1