Fons Jansen vlot in sprankelende show Sporthal wacht alleen nog op ivat lenteweer aaide manoeuvre op Verkoopsters artfdbm© oma. „ar „artidon Hofstee „Hoe meer zielen" Binnen gaat het werk gewoon door Projekt is gemakkelijk bereikbaar ANDERS Rekord overschot bij Anno 1820 Agent verlost hond met schot uit lijden Man van vele verhalen T. J. Paauw(68) 50 jaar bij Bingham "ulpverkoopsters zijn röttérdarnmers a-cultureel? rotterdamsehe kunstkrihgl Baldadige jongens krijgen boete W. den Bleeker kreeg zilveren medaille DONDERDAG 37 FEBRUARI 1966 IK ROTTERDAMMER Voorbeelden Recidivist vandaag en morgen Gevraagd een DAMESMANTELS leverkoopster MEISJESCONFECTIE leverkoopster LEDERWAREN aank. verkoopster KOUSEN-HANDSCHOENEN 1e verkoopster MODE-FO URNITUREN leerl. verkoopster HUISH. ARTIKELEN aank. verkoopster /A. <Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de afgelopen maan d werd bij de Spaarbank Anno 1820 een rekord geregistreerd, namelijk een inle- goverschot van ƒ724.436,8 (januari 1964 ƒ610.989.01 Ingelegd werd een bedrag van 3.472-453,37, terwijl ƒ2.748.016,89 werd terugbetaald. Merkwaardigerwijze zijn er wat janua ri 1966 betreft nog meer rekords bij deze spaarbank te melden. Het aantal uitstaan de spaarboekjes passeerde de 56.000 - niet gering bij een inwonertal van 81.740 - en het tegoed van de spaarders ingevol ge de jeugdspaarwet de ƒ2.000.000. Op 31 januari 1966 waren de gespaarde gelden en de reserves voor ƒ28.616.278,56 belegd in effecten, voor 8 975.243,09 in hypotheken en voor ƒ16.036.642,82 in onderhandse leningen aan gemeenten e.d. De onbelegde en op zeer korte termijn belegde middelen bedroegen 4.422 436,97. ma, afgestemd op de oecumenische ge dachte. Wie hem van het begin van zijn carriere af heeft gevolgd, ontdekt dat hij gelijke tred heeft gehouden met de ontwikkeling naar een breder, oecume nisch repertoire. Daardoor is hij op het ogenblik „in" bij een veel groter publiek dan voorheen. Dit programma had trouwens een oecumenische prélude, met muziek van Frans Oudhoff, gevolgd door een Ope ningswoord door dominee en pastoor. De geestigheden, die Fons Jansen debi teert, vormen veelal kernachtige, lapidai re citaten, somtijds te zinvol om ze zo maar te laten vervluchtigen, zoals dit bij het gesproken woord pleegt te gebeu ren. Zo langs zijn neus weg zegt hij bijvoor beeld dat als een bepaalde vorm van geloofsbeleving te fanatiek wordt, je dan oppassen, dat het heil geen onheil gaat stichten. Hij stelt ook, dat als je als insider kritiek geeft, de mensen zeggen: van nu af is hij een oudsider. Maar geef je als outsider kritiek, dan zeggen ze: hij is toch wel geen insider. Zo is er altijd wel wat aan te merken. Deze cabaretier, die iets van het fijn zinnige psychologisch inzicht van de klas sieke Franse moralisten in zich heeft, getuigt dat hij een stuk zekerder is ge worden, toen hij begon te beseffen, dat het allemaal nog niet zo zeker was als hij dacht. Er is durf voor nodig om- te geloven in je eigen twijfels, zegt hij even later. Toen een mens aan de kerk vroeg hem het religieuze van het alledaagse te to nen, toonde de kerk hem het alledaagse van het religieuze. Hiermee nadert Fons Jansen zelfs een van de uitspraken van de protestantse Deense denker Sören Kierkegaard. Er zijn mensen nodig die getuigen van wat men gelooft. Zo zijn or ook mensen nodig die getuigen van wat men moeilijk meer kan geloven, aldus deze kleinkunstenaar in het religieuze vlak. „Vergeet het maar, vergeet het maar", heette het slotnummer (met muziek van M. Plemper en H. Scheltema). De talrij ke toeschouwers zullen deze genotvolle cabaretavond ongetwijfeld niet zo gauw vergeten. Ze gaven uiting aan hun waar dering met een warm applaus. (Van een medewerker) SCHIEDAM De zitting van het kan tongerecht boekt de zaak tegen de Vlaar- dingers C. v.d. Z, en C. W. v.d. K., die samen in een baldadige bui enige ver keersborden hadden omgedraaid. Wat hadden de heren eraan, vroeg mr. W. E. van Vloten nadat hij de dagvaar ding had voorgelezen. De heren zwegen. Kennelijk niets dus. Jullie verveelden je maar een beetje, vervolgde de kantonrechter, en daardoor dacht je je te ontspannen door de ver keersborden om te draaien. Het tweetal zweeg ten tweede male. Hier behoort een eind aan te komen, zei mr. W. E. van Vloten, en ik kan je wel vertellen dat als jullie er niet zelf mee uitscheiden, wij zullen ingrijpen. Ik vind het maar zielige gefrustreerde geluiden die wij uit deze groep jongelie den horen, zei de officier van justitie. Ze weten niet hoe ze. hun tijd moeten door brengen. Ze-zitten tussen twee leeftijden in en omdat ze, zich met het, een .niet kunnen en met het andere niet meer willen vermaken, lummelen ze maar wat rond en doen dergelijke dingen. Hij eiste tegen beide jongelieden straffen van 30 gulden of zes dagen, waarvan de kanton rechter tenslotte 25 gulden of vijf dagen van maakte. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Fons Jansen bracht woensdagavond In het Passage Theater met zijn eenmanseabaret een vlot pro gramma, twinkelend van humoristische flitsen, onder de titel: Hoe meer zielen. Muzikale omlijsting had Frans Oudhoff aan de vleugel, die eveneens muziek bij verschillende nummers had gemaakt. Andere componisten waren Jules de Corte met muziek voor het Liedje voor psychologen .Jaap van der Merwe voor Zin in iets geks Michel Plemper voor het nummer „Veertig jaar doodgraver", Hans Scheltema voor „Dag zielen, dag zielen" en Henk van der Velde voor het aardige „Drie kleine ketterij es. Fons Jansen vormt in de kleinkunst een klasse apart. Dit was ook het geval met dit program- T\E bewoners van Voorne en -L/ Putten hebben maandag afscheid genomen van de tram en zij hebben tegelijkertijd de bus be groet. Er is nog iets nieuws. De RTM (waarom geen RB(us)M?) heeft voor dit gebied een gedrukte dienstregeling uitgegeven. Voor waar een lofwaardig streven. Er staat veel op de veertig bedrukte bladzijden. Ik heb het langwerpige boekje eens rustig doorgelezen. Het is een hele opgaaf. Dat moet ik wel zeggen voor degenen die het ook willen proberen. Ik kwam tot enkele merkwaardige conclu sies. Zo staat er op bladzijde twee onder het hoofd: „Aanwijzingen voor het gebruik van de reisgids" dat de RTM niet aansprakelijk is voor eventuele schade, voor reizi gers ontstaan door vertraging, uitvallen van diensten en/of gemis te aansluitingen. Ook niet voor eventuele fouten in de gids die bovendien zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde geheel of gedeeltelijk kan worden gewij zigd. Ik dacht, nou dan kun je het beter even aan de chauffeur of controleur vragen hoe de bussen rijden. Dan ben je tenminste voor honderd procent juist ingelicht en kan je niets overkomen. Dat is echter niet zo. Want die RTM is ook niet verantwoordelijk voor mondeling door personeel gegeven inlichtingen, De directie voegt er aan toe: „Men raadplege zelf de dienstregeling". Hoe nu RTM? dacht ik. Je gids is niet te vertrou wen maar het inlichtingen vragen aan personeel is ook al niet safe. Zal ik het dan maar zonder boekje en zonder vragen doen, op de bon nefooi, zoals dat heet? Spijtig voor zo'n nieuwe reisgids... Natuurlijk zullen misschien de oer-Rotterdammefs zeggen: „Werken - eten - en slapen... dat is de taal die wij verstaan en de rest is flauwe praatjes S" Maar is dit werkelijk zo-... of is het alleen maar het etiket dat de Rotterdammers zich zelf zo graag opspelden? Vergeten zij niet, dat er iets veranderd Is? Dat zij in een andere tijd leven? De tijd van de vijfdaagse werkweek - maar ook de tijd van radio - televisie, meer onderwijs en lectuur voor iedereen. Vergeten zij dat een nieuwe generatie Rotterdammers zich heeft aangediend, met meer kansen, mogelijkheden en inte resse dan alleen de strijd om het dagelijks brood! Maar al is Rotterdam een Wereldhaven... Is het ook een Wereldstad? Voor al die duizen den jongeren, de werkers met meer vrije tijd en de gepension- neerden, waar je een stadion mee kunt vullen? Hoe staat het met de expositie ruimte (en geen museum) voor de 250 beeldende kunstenaars, die Rotterdam rijk is? Er zijn toch plannen! Of wat denkt U van da kunst werken met een kleine .k... vrucht van vrijetijdsbesteding van oude en Jonge Rotterdam mers? Wat zou het niet zijn, als ook die èens konden exposeren? En wat te denken van middag concerten voor de 65.000 gèpen- sionneerden? Om te genieten van Beethoven, Mozart of Bach heb Je toch heus geen muziek- kennis nodig! En we hebben toch 'dé Doelen? Als er alleen a! bij de expositie, van de Rotterdamsehe Kunstkring „Kunst van Nu, Kunst voor U" 1 22.000 Rotterdammers kwamen kijken naar het werk van hun eigen Rotterdamse kunstenaars- wie durft dan nog vol te hou den, dat Rotterdam a-cultureel is? Ook op deze tweede (expositie van de Rotterdamsehe Kunst kring hangen werken van 51 Rotterdamse kunstenaars om te kijken-en te kopen. Tot 26 Februari op de tweede verdieping van ter Me'ulen. Overigens had men geen betere plaats kunnen kiezen voor de bouw van een Sporthal dan juist deze. Hier is nog ruim te voor een groot parkeerterrein. Voor een massale aan- en afvoer van bezoe kers-komen er vele brede verkeerswegen in de naaste omgeving. De nieuwe Sporthal zal in ieder geval gemakkelijk bereikbaar zijn: Vanuit het centrum van Schiedam o.a, langs de Nieu we Damlaan. Bovendien wordt het nabij- zijnde projekt Rijksweg 20 een belangrij ke verkeersader en zal zo straks de thans nog in aanbouw zijnde Benelux, tunnel ook ten aanzien van de Sporthal een aanzienlijke rol gaan spelen. Sportlie- vehd Schiedam kan tenminste op 23 april de vlag uitsteken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Woensdagavond kwam een cocker spaniel in de Admiraal de Ruiterstraat onder een auto terecht. De 32 jarige waterklerk J. van D. kon cfe hond, die plotseling uit het Volkspark de rijbaan overliep, niet ontwijken. De hond- raakte zwaar gewond. Met toestemming van de eigenaar verloste een politieagent het dier met een pistool schot uit zijn lijden. TVE geluiden over de RET, in briefvorm dan, zijn wat ver stomd. Maar de reacties op de arti kelen over de historie van de RTM, die elke zaterdag in onze „Rijnmondrevue" staat, blijven, stromen. Een heel aardige is van de heer E. F. v. d. Gaag, Woelwijk straat 94, Rotterdam-11. Hij zag tot zijn verrassing zijn moeder in de krant staan. Zij maakt deel uit van het groepje mensen, dat werd afgebeeld op de foto van het stati on Strijen in 1904. „Mijn moeder als vrijgezellenmeisje van onge veer 20 jaar", schrijft de heer v. d. Gaag. De meisjesnaam van de moeder- van de heer v. d. Gaag was Van de Nadört, een bekende naam in de omgeving van Strijén, aldus onze briefschrijver. „Thans wonen er in Strijen en de Hoeksewaard nog familieleden, die deze naam dragen en ook uw krant lezen", zegt hij. De ouders van de heer v. d. Gaag woonden in Strijen aan de J. v. d. Graaf Ooievaarstraat 66 en zo lang zij leefden waren ze op „De Rotterdammer" geabonneerd. Mijn moeder overleed in 1951. U kunt begrijpen dat, toen ik de foto zag, mij dit ontroerde." Ja,me neer v. d. Gaag, dat kan ik me le vendig voorsteDen. „Ik bezit zelf ook zo'n fo to", schrijft onze lezer, waarop ik, zoals u kunt begrijpen, zeer ben gesteld. Ik kan echter niet nala ten u dit te schrijven. In afwach ting van uw antwoord..." Nou, dat antwoord heb ik dan hierbij gege ven, meneer v. d. Gaag. Dan heb ben anderen er ook nog wat aan. (Van een medewerker) SCHIDAM Een vreemde manoeu vre bracht woensdagmorgen de Utrechte naar W. J. v. B. voor de kantonrechter. B. had met 'zijn spoorwegovergang wil len oversteken maar strandde, terwijl de waarscbuwingsslgnalèn overgingen op het midden van de spoorbaan waarvan hij zich pas vlak voordat de trein de overgang naderde met vol gas wist los te werken. Daarna was B. gekeerd, had bet voorbijden van de trein afgewacht en was in tegenovergesteld richting weggere den. Voor de kantonrechter vertelde B. dat hij zonder dat er sprake was van enig gevaar de spoorwegovergang was opge reden en dat pas nadat de motor van zijn wagen was afgeslagen de bel was •gaan rinkelen. „We zochten in welke richting we het station moesten nade ren", vertelde B. „vandaar dat we di rect nadat de trein voorbij was in de andere richting zijn weggeerden". U bent een man van vele verhalen, merkte mr. W. E. van Vloten op, en uit het voor hem liggende dossier las hij enkele passages voor uit de verschillen de verklaring die B. had afgelegd. Erg best naast eikaar passen deden ze niet volgens de kantonrechter, hetgeen B. ten stelligste ontkende. Het houdt alle maal verband met elkaar, besloot hij zijn verdediging. De eerste getuige, de treinmachinist D. B. deed voor de kantonrechter een re laas dat nauwkeurig overeenkwam met de officiële lezing van het geval. Had u het idee, dat dit baldadigheid is ge weest. vroeg mr. Van Vloten, nadat B. zijn verklaring had afgelegd. B. maak te een voorzichtig gebaar. Ik weet het niet, zei hij, maar ze hadden wel reu- zenschik toen ik voorbijreed. De tweede getuige, J. K. die zich eve neens in de trein bevond, bevestigde slechts B.'s lezing, maar ook hij was van mening dat baldadigheid zeker niet mocht .worden uitgesloten. Tegenover het laatste echter stonden de verklaringen van de twee getuigen a decharge, de Utrechtenaren A. K. v. L. en A. L, B-, die precies hetzelfde verhaal vertelden als de verdachte. Ook zij - als inzittenden van de wagen hadden geen enkel belsignaal gehoord voordat de wagen de spoorwegover gang opreed. Ik had eigenlijk een. forse straf in ge dachten, begon de officier van justitie 'mr. G. G. Abeln .zijn rekwisitoor. In het begin dacht ik aan baldadigheid, maar nu ik iedereen gehoord heb ge loof ik. dat de hier besproken gang van zaken eerder een gevolg is ge weest van ongelofelijk onhandig rijden dan van iets. anders- Hij eiste een boe te van 50 gulden of tien dagen, waar van de kantonrechter tenslotte nog de helft afdeed. Opmerkelijk was tijdens de zitting van het Schiedamse kantongerecht de zaak tegen de Turkse E. U. die, bijgestaan door zijn tolk N. Gene, zich moest verant woorden omdat hij zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs een scooter had bestuurd. Al eerder had U. voor een dergelijk feit terecht gestaan en het voer tuig waarmee hij de vorige maal' de over treding had begaan bleek hetzelfde te zijn dat hem ook nu voor de kantonrech ter had gebracht. U. verdedigde zich voor Mr. W. E. van "Vloten door te zeg gen dat hij zijn scooter naar de garage bracht om hem te laten reparen en om hem vervolgens te verkopen, hetgeen op één der vorige zittingen was overeenge komen. De officier geloofde het verhaal van U. niet erg. De vorige maal zijn we zeer coulant opgetreden, zei hij in zijn re kwisitoor, maar als je direct nadat je bent veroordeeld weer doodrustig op zo'n ding gaat zitten, terwijl nota bene is afgesproken dat het niet bereden maar verkocht zal worden, is dat vra gen om ernstiger straffen. Hij eiste tegen U. een boete van 150 gulden of 30 dagen met verbeurdverkla ring van het voor de tweede maal inbes- laggenomen motorrijtuig. Er was geen andere manier om heni naar de garage te brengen, bracht U.'s tolk over. Hij kon er toch naast gaan lopen, was het lakonieke antwoord van Mr. E. E. van "Vloten. U. schudde zijn hoofd, nadat het rech terlijk antwoord hem was overgebracht. Het was te ver, beduidde hij. De kantonrechter vond dat dit argu ment geen hout sneed. Als het te ver is om te lopen, moet je de scooter door iemand anders laten rijden, zei hij. of een, andere garage zoeken, die wat dich ter bij huis is. U, gaf hierop geen antwoord. Wel liet hij zijn tolk zeggen, dat hij, als hij tenminste de scooter te rugkreeg, hem - onmiddelijk zou verko pen. Nee, repliceerde de kantonrechter, daar zie ik geen heil in. De vorige maal heeft hij precies hetzelfde gezegd en je ziet wat daar van is gekomen. Hij ver oordeelde U. tot een boete van 100 gulden of 20 dagen met verbeurdverklaring van de scooter. Irene: NedL Vrouwen van Huisvrou wen, bijeenkomst, 14. Sursura Corda: Centrale Kerkeraad, vergadering, 20. Chr. Soc. Belangen: Rhetorica, spreken in het openbaar, 20. Irene: Stattkundig-Geref. Partij, open bare vergadering, 20. Wijkcentrum: Coöp. Nieuwe Waterweg, vergadering, 20. Omstreeks eind Maart Is de eerste fase van onze verbouwing gereed. Onze verkoopruimte Is dan aanmerkelijk vergroot. De afdeling Woninginrichting wordt verplaatst naar het aangrenzende geheel gemoderniseerde pand. De afdelingen dames-, tiener-, kinder- en babyconfectle zijn dan op één etage samengebracht, geheel gemoderniseerd en belangrijk vergroot. Dat vereist natuurlijk ook meer •'svlnhs Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28 Uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 Cb.g.g. 010—115588 en 01898— 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zameahof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 1830 -19.30. rTJA, het is vandaag alles RTM wat de klok slaat in de ze rubriek. Ik kan het ook niet helpen. Nog een brief over de se rie „Grepen uit 60 jaren.RTM-his- torie". Helemaal uit Amsterdam zelfs, van de heer P. Reijerkerk, Dulongstraat 6. Hij schrijft „Hulde voor uw artikelenserie over de RTM. Wij menen echter in het laatst verschenen artikel enige onjuistheden te hebben ontdekt". En dan schrijft hij over het num mer van het tramstel dat de laat ste rit naar Spijkenisse reed op 6 november 1965. Er stond M 17.02, het nummer is echter volgens de heer Reijerkerk ER 17.01 -j- Mbd 17.000 „Sperwer" Eb 17.02. Onze Amsterdamse lezer zal best gelijk hebben, maar zie, als we dat zo in het artikel zetten (aldus hoor ik van dé medewer ker, die de verhalen schrijft) dan wordt het wel erg ingewikkeld! Op nog één ding wijst de heer Rei jerkerk. „De tram naar Oostvoor- ne werd niet op 1 september 1965 opgeheven, maar op 23 september 1965. Deze rit werd vanaf Spijke nisse gereden met de M1602 „Rei ger". Helemaal juist, maar hier is een fout in ons artikel geslopen. Bij het nazien van het origineel ontdekte onze medewerker de goe de datum. Waarvan akte! (PS Overigens was het num mer van de allerlaatste tram, die maandag reed op Spijkenisse - Hellevoetsiuis N1806, „Bergeend", meneer Reijerkerk...). voor het zetten van koffie en thee en schoonhouden van directiekeet. Bouwwerk VAN WIJNEN, Coornhertstraat, Vlaardin- gen, tel. 6979. SCHIEDAM Burgemeester H. Roelf- sema heeft woensdagmorgen in het stad huis de zilveren eremedaille in de orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer Th. J. Paauw, die een halve eeuw bij de N.V. Bingham Co werkzaam is. Na een bijeenkomst in het stadhuis werd de heer Paauw (68), die aan de Westerkade 69b in Rotterdam woont, ge huldigd door de directie en het personeel van Bingham. Directeur P. van Vollenho ven zwaaide hem alle lof toe voor zijn correct optreden optreden en opgewekt humeur gedurende zijn vijftigjarig dienstverband. In al die jaren is de heer Paauw slechts twee of drie dagen we gens ziekte niet op het werk versche nen. De heer Van Vollenhoven overhandig de de jubilaris een cadeau onder couvert en het getuigschrift met legpenning van de Maatschappij voor Nijverheid en Han del en de bij de koninklijke onderschei ding behorende draagpenning. De heer H. J. Lobe, chef van de afde ling dekkleden sprak namens het perso neel en gaf een cadeau onder couvert. De heer G. J. Siep voerde het woord namens dc afdeling Rucphen, die met zes man uit Noord-Brabant was gekomen. Ook hij bood een cadeau aan. Voor actieve jonge mensen die willen werken in een moderne beschaafde omgeving, hebben wij nog enkele plaatsen aan te bieden: Ook op enkele andere afdelingen kunnen nog enige leerlingen geplaatst worden. Naast een uitstekend salaris geniet U een omzetprovisie. Vijfdaagse werkweek, 16 vrije maandagen, 7 vrije zaterdagen (dus haast om de week een lang weekend, 3 extra snipper dagen en een.aantrekkelijke korting op pers. inkopen. Sollicitaties worden behandeld door de Hr. W. Snoeck Op: Vrijdag 18 Febr. v 12 Zaterdag 19 Februari Maandag 21 Februari en 16"15 uur Tevens op Vrijdagavond 18 Februari tussen 19-20 uur (ingang Brede Havenstraat 7). Eventuele telefonische afspraken: tel. 01898-3402. DR.J.J.BUSKES God fe anders dan de meeste mensen denken. Met alle bewo genheid die in hem is, rekent Dr. Buskes af met de karikatuur en verkondigt, hij het Evangelie in zijn voile rijkdom. Eenvoudig, boeiend en overtuigend! TPurgemeester H. Roelfsema speldt de heer Paauw het koninklijk ere metaal op de rever. Naast de jubilaris directeur P. van Vollenhoven en echt genote. Een kostelijk boek. Eén oproep om In onze wereld rot angst en ooms de getroostte leren omdat Christus de wereld beeft overwonnen. SCHIEDAM Op vrijdag 25 februari wordt weer de Vrouwen Wereldgebe dsdag gehouden. De liturgie, die tot onderwerp heeft „Gij zijt mijn getuigen" werd samengesteld door een groep vrou wen uit Schotland. Op plaatsen, ver spreid over de gehele aarde komen dan vrouwen bijeen om te bidden voor de noden in de wereld. Zij behoren tot aller lei christelijke kerkgenootschappen. In Schiedam worden de bijeenkomsten gehouden in de volgende kerkgebouwen: Centrum: Ev. Lutherse kerk. Westvest, hoek Oranjestraat; Oost: Vredeskerk, Prof. Poeislaan (Oud-Mathenesse): West: Opstandingskerk, Burg. Honnerlage Gre- telaan; Zuid: Bethelkerk, Nieuwe Maas straat; Kethel: De Ark, Zwaluwlaan; aanvang alle diensten: 20 uur. Speciaal voor de Zaterdagen en Maandagmiddagen kunnen wij nog plaatsen enkele GEBONDEN GORDIJNEN: VERVAARDIGD UiT100°/o VLASLINNEN.GESTYLEERDE VORMEN BEDRUKTIN MOOIEHARMONIËRENDE KLEUREN. STOF 130-CM. BREED. Verkrijgbaar in de boekhandel KORTE LIJNBAAN 2i TEL CIC/112955 ROTTERDAM GHOTE MARKTSTFL5 TEL 070/113611 DEN HAAG MARIAPLAATS 2 TEL 030/18900 UTRECHT BRINK 93 TEL 05700/12411 DEVENTER HOUSSTflAAl ?:0 VLAAMDlMGiJf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1