MADE IN ITALY If; SSKa =*"1 ÖM^yo.Uyi ITALIAANSE MODE IN BEELD Nieuw laken voor de gouden koets Proef met nieuw ric htingbord A*2L form van stam tot meubel voor meubelen naar de stam Vogels hebben hulp nodig Postbode en hond Zonder Tilanus zon Unie niet meer hebben bestaan Eminent musicus en oprichter R.Ph.O. Babylijkje in bos gevonden Gaskrater is nog niet bedwongen AjJmttU Beter samenspel architectuur en beeldende kunst Foto van beeld op Soestdijk aangeboden Gedrag burgemeester was niet juist Cineast Rossen overleden Orgelbespeling Jan Brandwijk Herdenkmgstoespraak mr. Beernink: Jules Zagwijn overleden „Links voorrang" schrijft minister Forse eis tegen handelaar in hennep de stam ps ROTTERDAMMER Pagina 3 ZATERDAG 19 FEBRUARI 1966 ■r;..','S ir*lï r' êy|^5BSB»aS»|[ PKiiftiiisifkl riail HM |l U/sUÉU Uitó^X'^A Lv» 1 AVON» KORTE ROK Mond- en klauwzeer in Diepenheïm Prijs swmnaars puzzel KLEUREN (Van onze parlementsredactie) UTRECHT - Zonder overdrij ving mag worden gezegd, dat wan neer dr. Tilanus, na de bevrijding, toen velen wankelden en weifel den, geen krachtige stoot in de richting van het opnieuw functio neren van de CHU had gegeven, 'de Unie als politieke organisatie zou zijn verdwenen. Met deze woorden schetste mr. H. K. J. Beernink vanmorgen in een her denkingstoespraak voor het hoofd bestuur van de CHU de betekenis van de overleden vroegere Unie leider, dr. H. W. Tilanus. Corbusier-museum in Zürich concert toneel musical v* jwSWRfc.. >8* 1 - SMf-,. yi* w ««e» WêM mm Deze wollen mantel van For- qnet ts uitgevoerd in flannel, be drukt met zwarte, oranje en rode vierkantjes. De brede leren cein tuur wordt op heuphoogte gedra gen. Een japon, geheel recht. Het bo venst-tikje is versierd met vertica le incrustaties. Het korte mantel tje heeft mouwen met aangeknipte schouder. Een ontwerp vtm Bale- stra. Zoveel hoofden, zoveel zinnen; zoveel modehuizen, zoveel kragen Fel van Meuren* f markant van lijnj (Van onze moderedactrice) rachel, violetsprinkhaangroen, horten- siablauw, enorm veel gebroken wit, ITALIË wordt steeds belangrijker als bron van het modemeuws. De verder donkerblauw, en alle combina- Italiaanse jersey modellen, de fijne, dikwijls geborduurde wollen ties zwart-wit (wat Parijs zoveel mo~ pullovers, ze hebben al jaren een vaste markt gekregen over de gehele gelijk vermijdt), wereld. Maar na 1950 zijn tal van couture huizen zowel in Rome als Mila Schön combineerde bij voor in Milaan en Florence gevestigd, terwijl de Italiaanse schoenenmode keur caramelbnrin met vleaxroze; Antoneili voegde turquoise en hortensi- ablauw samen; Galitzine liet een scha duwspel van abrikoos en perzikkleu- ren zien; Veneziani gaf een teer waas door taupe en wit samen te gebruiken; Forquet speelde met abrikoos, geel en violet en Balesta bepaalde zich tot ver schillende tinten van één kleur in een toilet. Veel bedrukte materialen, maar ook effen stoffen, die echter vrijwel steeds enig relief tonen zoals piqué, garbardi- ne en jaquatdstoffen. Behalve zijde en katoen fijne Wollen stoffen al dan niet met een kleurrijk soms bijna ka- leidoscopisch dessin. Voor de avond heel korte jurkjes vrijwel altijd geborduurd met glir~ rende steentjes, parels of paille—— Maar ook statige lange gewaden, w. bij dan een avondmantel in redingso- testijl behoort. En voor de grootse tuinfeesten, die men onder de Italiaan se hemel houden kan, romantische ge waden met „terraspyjama's", die heel wijde geplisseerde pijpen hebben en waarin men waarlijk niet de pantalon herkent. Of een exotisch gewaad in bumousstijl. Maar waarom zoveel woorden? Be halve de foto's van de Italiaanse hau te couture, geven we een aantal schet sen van modedetails, zoals' die in de verschillende modehuizen gebracht werden. AMSTERDAM De Leidse laken- spinnerij J. J. Krantz, vermoe delijk het enige bedrijf in Neder land, dat nog volledig technisch in staat is het echte laken te produceren, heeft het laken ge maakt waarmee de gouden koets op 10 maart opnieuw zal worden bekleed. De oorspronkelijke lakense bekleding stamt uit 1898, toen de koets werd gebouwd en was door hetzelfde be drijf geleverd. Eigenlijk was het la- toonaangevend is. Toch laat Parijs zich niet verdrin gen en zo is et ieder seizoen de estafet te Italië-Frankrijk. Eerst een week mo dellen tonen in Milaan of Rome, dan stroomt het legertje moderedactrices naar Parijs en een maand later komt een goede week voor het Paxijse foto nieuws gepubliceerd mag worden de Italiaanse mode-in-beeld vrij. En.dan blijkt duidelijk het verschil tussen Italië en Parijs. De Italianen zijn temperamentvoller; feller in' de keuze van hun kleuren, markanter in hun lijnen. Maar daarbij houden ze toch wel heel goed in de gaten, welke richting Parijs uitstuurt. Dus zien we ook in de Italiaanse mode de korte rok, niet zo kort als bij sommige ontwerpers in Parijs. Meer dan 10 cm boven de knie vindt men nergens. "Wat men ook niet vindt is de taille, de ingenepen taille. Alles valt soepel en zijn er ceintuurs, dan vooral niet op de plaats van de taille, wel er boven of er ver onder. Vrijwel alle modellen zijn versierd met stiksels, heel dikwijls in geometri sche figuren. De geometrie speelt ook een grote rol in de dessins, waarbij de zwart-wit combinatie en drie kleuren druk het meest gekozen zijn. De tailleurs hebben vrijwel allemaal korte manteltjes. Bij Antoneili die vierkante schouders eist (ze desnoods een lichte padding geeft) zijn het bij na bolero's. "Wie het korte jasje niet flatteus vindt kan tot het andere uiter ste overgaan en een negen tiende man tel passend bij de tailleurjapon kie- zen. De kragen zijn vrijwel steeds klein of zelfs niet meer dan een smal boord je of een rolletje; ook kraagjes met (Van onze Delftse redactie) In de aula van de Technische Hoge school te Delft heeft ir- W. J. G. van Mourik, voorzitter van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouw kunst Bond van Nederlandse Architec ten (BNA), vrijdagmiddag de adviescom missie Beeldende Kunst geïstalleerd. „De Hijsregeling, waarbij anderhalf procent van de bouwsom van rijksgebou wen mag worden besteed aan zogenaam de „decoratieve aankleding", geeft zelfs de leek al gauw de indruk, dat het hier jaarlijks om grote bedragen aan opdrach ten gaat. Het is dus zeker verantwoord en nodig deze gelden ook estetisch op de best mogelijke wijze aan onze omgeving ten goede te laten komen", aldus ïr. Van Mourik. De ABK maakt bij haar werkzaamhe den gebruik van het door de afdeling Bouwkunde van de TH in het leven groepen documentatiecentrum, dat erop gericht is, nationaal en Internationaal zo ruim mogelijke oriëntatie te geven op het fiebied an de relatie architectuur en beeldende kunst. In het centrum treft men een karto- tbeek aan met zes ingangen, waarin men gegevens over kunstenaars en architec ten, materiaal en technieken ontdekt. Tevens heeft men de beschikking over fotomateriaal en literatuur. Hoewel de documentatie in eerste instantie bestemd is voor TH- colleges, kan een ieder die dit wenst er zijn licht opsteken. De commissie bestaat uit twee architec ten, twee beoefenaars van de monumea- ale schilderkunst, twee beoefenaars van de monumentale beeldhouwkunst, een secretaris (algemeen secretaris van de BNA) en een voorzitter (architect). In de aula is een tentoonstelling inge richt over het samengaan van Architec tuur en beeldende kunst. DEN HAAG De ANWB neemt een proef met een nieuw richtingbord voor autowegen. Het dient ter marke ring van het eigenlijke splitsingspunt, daar waar, een autosnel weg. een afrit heeft. Het' bord heeft een 'blauwe ondergrond, waarop met witte reflecte rende letters het woord „Uit" is aange bracht. ken op een enkel motgaatje na nog goed, maar de opknapbeurt die de gouden koets krijgt maakt het nodig ook de bekleding weg te nemen, zodat het oude laken, dat wat verkleurd was, niet meer kon worden aange bracht. Het nieuwe laken, iets meer dan acht vierkante meter is heel licht grijs. De fabriek is er een maand mee bezig geweest om het te verven. De zittin gen van de banken behouden hun oorspronkelijke, eveneens uit 1898 stammende, gobelins. Hetzelfde bedrijf m Leiden levert in "erband met het huwelijk nog meer stof, namelijk laken voor de unifor men van het regiment jagers, van het regiment fuseliers Prinses Irene, die een scharlakenrood tenue dragen en blauwe lakense broeken. Het gardere giment grenadiers draagt Nassaublau- we broeken en zwartblauwe jassen, evenals het regiment Jan Willem Fri- so. Tenslotte, het laken dat nu in de gou den koets_ komt is wel motvrij. Vroe' ger beschikte men niet over prepara ten die dat mogelijk maakten. TOP FORM advised p— ROTTERDAM MARINIERSWEG 39-47 MEENT 7 A, AFD. KLASSIEK TELEFOON (OIO) 120*38 VRAAG? ONZE GRATIS CATALOGUS AMSTERDAM Het huwelijksge schenk van de Amsterdamse vrouwen aan prinses Beatrix en de heer von Amsberg, bestaande uit een in de tuin van Drakesteyn te plaatsen beeldje dat wordt vervaardigd door de beeld houwster Gerarda Rueter, is vanmor gen symbolisch op paleis Soestdijk aangeboden. De aanbieding van een foto van het beeldje geschiedde door mevrouw E. van Hall-Nijhoff, echtge note van de burgemeester en de da mes G. Langelaan, H. M. van Heecke- ren, M. M. A. Kastein en C. C. M. van der Vaart. DEN HAAG - De minister van binnenlandse zaken acht het niet juist dat de burgemeester van Valkenburg- Houthem op kabinetpapier 25 brieven heeft geschreven met het verzoek toe te treden tot een kiescomité. Het pa pier en de verrichte diensten zijn door de burgemeester met de gemeen te verrekend. Dit zegt minister Smal- lenbroek in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Tans (soc.). DIEPENHEIM In de gemeente Diepenheim heeft zich gisteren opnieuw een geval van mond- en klauwzeer onder varkens geopen baard. De gehele veestapel van een veehouder, 25 dieren, is_ afgevoerd om te worden afgemaakt. Dit is sedert het begin van het jaar het zesde geval in deze gemeente. DEN HAAG Nu de verwachte dooi uitblijft, dringt het comité winter- voedering van vogels aar. op het verle nen van hulp aan vogels. In het bijzon der geldt dit de noordelijke provin cies. Nu er ijs vorming in de Wadden zee optreedt zullen veel dieren het niet zonder hulp kunnen stellen. Het gironummer van het comité is 656500 te Amersfoort. Antoneili hield een strakke, ietwat vierkante hjn aan. Zo werd. de schouderhjn van het japonne tje links verbreed met een ietwat afstaand mouwtje. NEW YORK De Amerikaanse film- produktieleider en cineast Robert Rossen is vrijdag in de leeftijd van 57 jaar, na een langdurige ziekte overleden Enkele van zijn belangrijke films zijn: Body and Souls: AU the King's men, The Brave Bulls, Island in the Sun, en The Hustler. Zijn laatste film: Lillith, is het werk van een enkele man. Rossen heeft er namelijk zowel het scenario van Beschreven als ook de regie van gevoerd en de produktie ervan in handen gehad. De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 12 februari zijn- S. van Duin, Van Maerlandlaan 3 te Vlaardin- Ben f 5,-, mevrouw J. van Schetsen, Jan Derckstraat 88 te Bergen op Zoom 2,50 en mevrouw Hoogendoorn, Zuidendijk 192 te Dordrecht 2,50, ROTTERDAM Vrij talrijk waren weer de bezoekers van het vrijdagmid dagconcert In de Laurenskerk, waar het transeptorgel ditmaal werd bespeeld door Jan Brandwijk,, organist van de Sal- vatorkerk te Hillegersberg Terbregge. De ze musicus heelt andermaal geïmpo neerd met zijn verzorgde, muzikale en stijlvolle spel. Na een kort Preludium van M. van den Gheijn speelde Jan Brandwijk de fraaie stemmige koraalpartita „Freu dich sehr, o meine Seele" van de in deze kunst zo bedreven Joh. Pachelbel, een afwisselende reeks in een fraaie interpre tatie, waarbij alleen ontstemmingen hier en daar voor een lelijke noot zorgden, met name in de laatste variant. Na een speelse, gigue-aehtige Fuga in C van Buxtehude speelde de organist op fijnzinnige wijze Bach's bekende koraal „Wachet auf. ruft uns die Stimme", waar bij de melodie gespeeld ra het trompet- register wederom te lijden had van „zwevers". Dat de concertgever een knap improvisator is, bewees hij ten volle in de klankvolle fantasie over Psalm 19 „Het ruime Hemelrond'', die vooral ook getuigde van inventie op polyphoon gebied Volgende week vrijdag zal de middag- bespeling worden verzorgd door de Delft- se organist Jan J. van den Berg, en maandag a.s. zullen Haarlems stads or ganist Albert dc Klerk, fluitist Hubert Barwahser en hoboïst Han de Vries een concert in de Laurens verzorgen, P. V. KOPENHAGEN Het postkantoor te Svendborg, een stad in Midden- Denemarken, beeft aan de brievenbestellers een soort verstuiver uitgereikt om zich bijtende honden van het lijf te houden. De verstuivers bevatten een mengsel van peper en olie en zullen niet alleen dreigende honden doen afdruipen, maar ze er tevens maandelang van weerhouden, diezelfde brievenbestellers opnieuw aan te vallen. Het idee zal worden besproken op het in september te houden jaarlijkse congres van postkantoordirecteuren, waarop wellicht zal worden besloten, alle 10.000 Deense brievenbestellers met zo'n verstuiver uit te rusten. Maar verschillende dierenbeschermersverenigingen staan al op hun achterste benen. Veniuri ontwierp deze mantel met kaleidoscopisch dessin m wit met kastanjebruin. revers en enige a-symmetrisch sluiten de kxeegjes. De sluiting geschiedt dan met een knoop, die zoals alle knopen op mantels en pakjes dikwijls afsteekt bij de kleur van het model. De rokken zijn niet wijd, maar licht gerend. Het materiaal is echter dik wijls schuin verwerkt. Over rechte rokken dikwijls geplisseerde panden, die dus wijdte suggereren. De Italiaanse modekleuren zijn: abri koos, perzikrose, zwavelgeel, oranje, vuurrood, de poedertinten zachtrose en (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM De bekende musicus en componist Jules Zagwijn die 30 de cember van het vorig jaar 91 werd, is gisteren «verleden. Zijn grootste bekend heid In het Rotterdamse muziekleven ge niet hij door het feit, dat hij de initiatief nemer en eerste voorzitter was van „Het Genootschap van musici tot onderlinge Kunstbeoefening", kortweg TOK, opge richt in 1918 en later omgedoopt tot Rot terdams Philharmonisch Orkest. Jules Zagwijn, die steeds amusements muziek had gespeeld en die toen echt voor zijn plezier goede muziek wilde spelen zat bij het TOK aan de eerste lessenaar. Toen het orkest als „Philhar monisch" de status van beroepsorkest kreeg, hield Zegwijn er mee op Hij is toen zeer lang als pedagoog werkzaam geweest, terwij) hij tevens koren en orkesten dirigeerde. Verder heeft hij tal van symfonische werken gecomponeerd. Grote bekendheid genoot Zagwijn ook als marsencomponist. Zijn volledig oeuvre op dit gebied is indertijd door de Rotterdamse stafmuziek onder Bart Ver hallen ten gehore gebracht. Tot op hoge leeftijd is Jules Zagwijn trouwens creatief werkzaam geweest. Zo ontstonden m 1959 bv. „De oude stal" op tekst van de dichter W. A. P. Smit en het koorwerk „Sacris Solemniis" en tij dens het concert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Orkestvereniging „Symphonic" dirigeer de hij op 85-jange leeftijd een uitvoeripg van enkele van zijn werken, waaronder de „Triomf mars". In 1958 werd Jules Zagwijn begiftigd met de Penning van de Maze, een hoge onderscheiding, die wordt uitgereikt aan burgers, die zich hebben beijverd voor de cultuur in de stad Rotterdam, Dr. Tilanus was, aldus mr. Beernink, innig overtuigd van het bestaansrecht der CHU, die naar zijn oprechte mening een eigen plaats in ons volksleven inneemt en behoort in te namen. De heer Beernink vertelde dat dr. Tilanus, de avond voor zijn dood nog, hem met nadruk had verzocht met toe te geven aan pogingen de Unie te laten verdwij nen, In de Kamer was dr. Tilanus een man van gezag. Zijn gouvernementele instel ling bracht mee dat hij het een minister bepaald niet moeilijker zou maken dan strikt noodzakelijk was. De momenten waarop hij meende scherp te moeten zijn waren zeldzaam. Maar wanneer hij scherp was, was dat nodig, aldus mr, Beernmk. Wij missen hem zeer vanwege zijn per soonlijke eigenschappen, vanwege de gans eigen benadering der vraagstukken, vanwege zijn grote ervaring, vanwege zijn niet aflatende trouw, tot in zijn laatste ogenblikken, aan zijn en onze Unie. De nagedachtenis van deze chris ten- staatsman zal bij ons in hoge ere blijven. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM In Zürich zal een museum worden gebouwd voor per manente expositie van een kunstna latenschap van Le Corbusier. Tot kort voor zijn dood heeft de wereldver maarde architect persoonlijk de voor bereidingen geleld. Het cultuurcentrum verrijst m een openbaar park aan het meer in de nabijheid van het Zürichhorn en zal het enige bouwwerk van betekenis van Le Corbusier worden in zijn ge boorteland. In de collectie worden o.a. opgenomen: schilderijen, sculpturen, wandtapijten, litho's, kopergravures en grafisch werk van de bouwmeester. HEDENAVOND. Wilhelminakerk. Orgelconcert door Piet van Egmond, Hij speelt werken van Bacil, Stanley, Mendelssohn, Rewzi, Bonset en van de concertgever. 20 uur. Maassluis. ïnimanuëlkerk. Concert door'By- zanuj'ns Koor m.m.v. Koos Bons, orgel en de Harm omevereniging „Kunst na arbeid' 20 uur. MAANDAG. Laurenskerk. Orgelconcert door Albert de Klerk, organist te Haarlem m.m.v. Hubert Barwahser le solofluitist en Han de Vries le hoboïst van het Concertge bouworkest. 20.15 uur. WOENSDAG. Rijnhotel, grote raai. Rotter dams Conservatorium. Concert door Conser vatorium-orkest i.'.i.v. Hans Lichtenstein. Werken o.a. van Mozart. 20-15 uur. Rivièrahal. Jeugdconcert door de Mariniers kapel der Kon.Marine o.l.v. kapt.dir. J. P. Laro, 14 uur, VRIJDAG. Rijnhotel, Mauritszaal. Rott.Kunststichting. Pianorecital door Mal colm Frager. Werken van Haydn, Van Beet hoven, Schumann en Moussorgsky. 20.15 uur. ZATERDAG. Rozenburg. Herv.kerk, Zuid Hollands Orkest o.l.v. Jan v.d. Waart tn,m.v. Chr.Gem.Koor „De Lofstem", meis jeskoor „Romcko" en kinderkoor „De Ro zenknopjes" o.l.v. Henk Smaling. Werken van Mozart, Pachelbel, Post en oude en moderne geestelijke liederen. 20 uur. Spijkenisse: Dorpskerk. Leerlingcnuitvoc- ring van liet Amsterdams Conservatorium. 20 uur. ZATERDAG. Schiedam, Museumconcert. Ensemble „Syntagma Musicum" o.l.v. Kees Otten. Marius van Altena, tenor, Will Kip- penslifys, alt, Ben de Ligt, viola da gamba; Baranara Miedema, portatief, clavecimbel, blokfluit; Kees Otten, blokfluit en oude blaasinstrumenten. Werken van Guillaume, Dufay, Obrecht en Pnrcell. 20.15. toneel HEDENAVOND. Rott.Schouwburg. 50e voorstelling van „Nooit te laat", blijspel von Slimmer Arthur Long. Regie: Loc Lntz. 20.15 uur. DINSDAG. Rott.Schouwburg. Nieuw Rotter dams Toneel met een reprise van „Nooit te laat". (Zie zaterdag). 20.15 uur. Piccolo Theater, Nieuw Rotterdams Toneel met een reprise van „Een jaar voor iedere roos" van Tennessee Williams. Regie: Biet van der Meulen. Deze voorstelling wordt gegeven in het kader van de Bekende lunch concerten, 12.451.15 uur. - WOENSDAG, Vlaardiiigen, Stadsgehoor zaal. •Nedèrlandse -Comedie met, een opvoe ring van „Dylan Thomas", voor, Bet .Vlaai» dingse Kunstcentrum. 20.15 uur. Rott. Schouwburg. Nieuw Rotterdams Toneel met een reprise van „De wolken voorbjj" van Francois Billetdoux. (Beperkte verkoop). 20.15 uur. ZATERDAG. Rott.Schouwburg. Nieuw Rot terdams Toneel met de première van „Don Carlos" van Friedrich von Schiller. Regie: Richard Flink. Vert. Dolf Verspoor. Me- dew.: Ko van Dijk, Lies Franken, Eric Schneider, Coen Flink, Annet Nieuwenhuy- zen, Steye van Brandenberg, Robert Sobelg, Gerard Hartkamp, Eli Blom, Petra Ver heek, Cees Pijpers, Carole Gijsbers van Wijk, Willeke van Ammelroo, Jan Kruyk, Anselm van Melis. 20 uur. musical HEDENAVOND en volgende avonden tlm 1 maart: Luxortheater Annie M. G, Schmidt's musical „Heerlijk duurt liet langst" met Conny Stuart en André van den Heuvel, Freddy AJbeck, Winnifred Bos boom, Rob van Houten, Leen Jongewaard, John Kuipers en Francine ter Linden. 30 medewerkenden. Muziek: Harry Bannink. Regie: Gordon Marsh. 20 uur. LEUSDEN Naar eerst thans "be kend is geworden heeft een boswach ter woensdag een babylijkje gevonden. Het was in plastic gewikkeld. Dr. Zel- denrust, die sectie heeft verricht ge looft dat het pasgeboren meisje heeft geleefd en kort na de geboorte door verstikking om het leven is gekomen. Het lijkje zou enkele dagen in de bos sen hebben gelegen. DEN HAAG Het comité „Links Voorrang" heeft de minister van ver keer en waterstaat een brief geschre ven waarin de ondertekenaars zeggen dat hen ter ore is gekomen dat de minister het wegenverkeersreglement op het stuk voorrang wil veranderen. Zou men, aldus het comité, links voor rang als algemeen geldende norm vol ledig invoeren dan zou daarmee een nu al vrij algemeen als juist erkende rijmethode wettelijk worden vastge legd, zonder dat er behoefte zou be staan aan uitzonderingsbepalingen, die het navolgen van de huidige starre regel zo moeilijk maken. Tevens wijst het comité er op dat er in verscheide ne Europese landen eer. steeds krachti ger actie wordt gevoerd voor het voor rang verlenen van links. AMSTERDAM De officier van justitie bij de rechtbank te Amster dam, mr. W. Tonckens, heeft tegen de 31-jarige goudsmid T. S A. J. wegens het in voorraad hebben van verdoven de middelen en verduistering in,dienst betrekking van in totaal 850 grai goud twee jaar en drie maanden g<- vangenisstraf geeist. De Amsterdamse recherche trof in de woning van de man 1100 gram hen nep en 1650 gram hashish aan. De politierechter had hem enkele dagen geleden ook reeds veroordeeld voor het in voorraad hebben van verdoven de middelen. De officier beschreef de man als een profiteur van verslaafden^ dit louter op winstbejag uit is. SLEEN De pogingen van de NAM om de gaskrater bij Sleen te temmen zijn tot nu toe slechts gedeel telijk geslaagd. De erupties worden van tijd tot tijd onderbroken doo* peri oden van rust in de krater. Gisteravond werd b°t inbrengen van cement nog steeds voortgezet, na dat even tevoren de krater weer actief was geworden. Gistermorgen zijn in alle vroegte zeven gigantische pomp- trucks, die de NAM in Duitsland voor dit doel charterde, begonnen duizend kubieke meter speling onder hoge druk in het tweede boorgat te spuiten. De bedoeling is een onderaardse ver binding tot stand te brengen met de eruptieboring. Later begonnen de pom- oen cement in de put te injecteren. Reeds na twee uur werden de erupi.es zwakker. In totaal heeft de NAM hier een schade geleden van negen miljoen gulden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1