ROTTEI2DAM Goed voor 48 gezinnen Woon flat Nieuwlandplein trekt veel aandacht Inbrekers er van door met vijfduizend gulden Team van HollandiaanI behaalde kampioenschap AGENDA Nu het toch M JIÏM»! het allerbeste Chr. Detailhandelsschool gaf voorlichtingsavond m Gecostumeerd voetbal w 4 Vier inbraken tijdens weekeinde Burgerlijke stand Trio ivon alle ontmoetingen Geen succes voor Volleybalclub Man aangereden door tram en overleden Aanvullend krediet aanschaf geysers Demonstratie theorie-praktijk Euro'band naar kampioenschap m Verpleegster beroofd Wereldgebedsdag voor vrouwen Geref. Ziekenzorg vandaag verhuisd Schiedam bouwt 154 woningen M? 7P Morris Teams Key en Kramer behaalden succes ng rotterdammer Pagina .1 DINSDAG 22 FEBRUARI, 1966 (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Inbrekers hebben tijdens het weekeinde niet stil gezeten. Op verschillende plaatsen in de stad sloegen zij hun slag. Vandana en morgen •cffjks Getuigen gezocht (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op het Nieuw landplein trekt een imposant bouwwerk van acht verdiepingen onmiddellijk de aandacht. Bouw en èxploitatie van het pand zijn in handen van de N.V. Bouw- en Exploitatiebedrijf v/h C. Gestel te Rotterdam. Het Schiedamse Architecten en Ingenieursbureau Spruyt en Den Butter behartigt het architec tonische deel van het bouwpro ject, dat op 1 april zal worden op geleverd. Philip Morris, de sigaret, die om zijn internationaal niveau overal ter wereld wordt gerookt, handhaaft zijn prijs van f1.50 VAN 21 tot en met 23 maart zal Rot- terdam een centrum zijn van arclieolo- ,isch onderzoek. Naa»t vijf ten toon* tellin gen die een beeld zullen geven van wat er in deze. omgeving uit voorbije eeuwen is opgegraven, zal een internationaal Minpo- lion worden gehouden, dal aandacht zal schenken aan de middeleeuwse areheologie ia bet algemeen en aan de stadsarcheologie in het hijzonder. Dit symposion (onder patronaat van de gemeente Rotterdam en ,1e Rijksdienst voor het Oudheidkundig Ho- (km onderzoek) zal worden opgeluisterd iloor buitenlandse deskundigen, die over lain ervaringen lezingen zullen houden. 7.a i.l bijv. worden gesproken over aardewerk, andere soorten gebruiksvoorwerpen en pel grimstekens. Ook zullen de handelsbetrek kingen (munten e.d.) worden belicht. Meer lot de verbeelding van buitenstaanders zul len evenwel de exposities spreken. De groot je van de vijf wordt ingerirht in het Histo risch Museum, onder de titel ..Verborgen Verleden Opgravingen in en om Rotter dam". Er zal met voorwerpen en tekenin gen werden uangetoond hoe de Maasstad er lot 1006 uitzag. Zo komt er een ruimte die «peeiaa! gewijd zal zijn aan de kastelen die in en rond Rotterdam hebben bestaan, een taal voor het platteland (bedijkingen en ontginningen), een voor de oude binnen stad, een zaal waarin de tegenstelling tus sen stadsarcheoloog en directeur van ge- nieertewerken wordt getoond en een ruim te voor de oudste vondsten (Romein» en inheems). Deze tentoonstelling in het Ifisto- risrh Museum is mogelijk geworden door bet vele werk dat de Coördinatie Commis- jie van Advies inzake Archeologisch Onder- mek binnen bet Ressort Rotterdam sedert ]959 heeft verricht. Deze commissie is des tijds ingesteld omdat er weinig werd ge daan aan oudheidkundige vondsten die bij opgravingen aan het licht kwamen. Interessant wordt ook de expositie die in bet .Museum Boynianwan Renningen komt. De tentoonstelling daar draagt de naam „*l Cbeduldieh Huvsraet-Tafelgerei en Keu- lsengoed in de Middeleeuwen" en is gpwyd •an middeleeuws huisraad in aardewerk, glas. tin en brons. De vondsten komen uit heel Nederland. De tentoonstelling in bet Maritiem Mu srum Prins Hendrik heet „Gekeerd Getij" rn zal iets laten zien van vondsten uil «•hepen die gevonden zijn na de droogleg ging van bet voormalige Zuiderzeegebied. In het Gemeentearchief aan de Mathenes- serlaan worden tekeningen tentoongesteld van grotendeels verdwenen kastelen in en om Rotterdam. In het Stedelijk Museum van Schiedam tenslotte zal een expositie worden ingericht van Nederlands gebruiksaardewerk uit de periode 16001990 onder de titel „In Kan nen en Kruiken II". Het is een aansluiting op de enkele jaren geleden gehouden expo sitie die dezelfde naam droeg. Aan hel eigenlijke symposion dat 21 maart start, zal ren „Nederlandse Dag" vooral gaan, namelijk zaterdag 19 maart. In de aula van Boymans zal prof. dr. A. J. Bernef Kempers. directeur van bet Neder land» Openluchtmuseum te Arnhem en vice- voorzitter van tl&Rijkscommissie voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, deze dag "penen. Daarna zal dr. A. L. J. van de Halte, docent aan de staatsuniversiteit te Cent (België) spreken over „Het bodemon derzoek in het centrum van de stad Antwer pen". "Vervolgens spreekt in de morgenuren nog dr. J. G. N. Renaud, lektor aan de Rijksuniversiteit te Utrecht over het onder werp „Het middeleeuwse huis konden." Na een bezoek aan de expositie in Mu seum Boymans houdt ir. H. Vos, directeur van gemeentewerken te Leiden, een inlei ding over bet onderwerp ..Zij-1 de directeur van gemeentewerken en de archeoloog eikaars natuurlijke vijanden?** Vervolgens houdt de Rotterdamse stadsarcheoloog C. lloek een inleiding op de expositie in bet Historisch Museum, waarna men er een be zoek aan brengt. Bij Marship Co Ltd. aan de Kruiskade werd door vernieling van een raam in gebroken. Gestolen werden een geldkistje met ruim vijfduizend gulden, zes aan stekers en vijf ballpoints. Via een bovenlicht verschafte men zich in de nacht van zondag op maandag toe gang tot café Wigmore aan de West Kruiskade Vermist worden twee flessen cognac, .een fles whiskey, over de hon derd pakjes sigaretten en een bedrag van 130. - v SCHIEDAM Geboren: Adrians M d.v. J H W Mulder en S van Kefcem; Michel E z.v. A van Rijst en A M Rohde; John z. v. A in 't Veld en A M Beckers; Robertus z.v. F Vorstenbos en A E Harre- man; Johannes M z.v. P J Etman en C M M Verspeek: Eric R z.v. R P Prenger en Y Domenie; Gerrit J A z.v, W Arkenbout en AI L van der Velden; Johanna A d.v. P M G Krebbers tnHAEC Walters: Jacqueline d.v. C J J Hendriks en M A van Agteren. Overleden: Spruijt, 55. C van Doorn, 81; J P (Van een medewerker) VLARDINGEN In het clubgebouw van De Hollan dla&n heerste gisteravond en vreugdevolle stemming, veroorzaakt door het behaalde kampioenschap In de tweede klasse C van het eerste team van de tafeltennisvereniging Hollandiaan. Dit team, bestaande uit T. Jansen, C. Olivier en P. Pattfapon, versloeg: het bezoekende •Repelaer 1 met niet minder dan 100. Omdat uit trio vorige week met 100 van Raket 1 won, heeft het thans 26 pun. ten uit 13 wedstrijden waaruit blijkt dat alle ontmoetingen in overwinningen wer den omgezet. Met dbg drie wedstrijden te spelen is het team onberikbaar geworden voor de andere negn tams in deze afde ling. Irene: Kunstcentrum - Schiedam, smal- filmavnnd, 20. M&gnalia Bei-kerk: Ned. Ghr. Vrouwen bond - Nieuwland, ledenvergadering, Chr. Soc. Belangen: Schied. Voikstuin- oersver. Klein - Babberspolder, jaarver gadering, 20. 'f®he: Schied. Jazz Sociëteit „Guillau- me culturele avond, 20.30. Musis Sacrum: Wilton-Fyenoord, be ar ijfsjournaal, 20. Sursum Corda: Pers. Ver. Falthe, kon- taktavond. 20. Wijkcentrum: Stedelijk Gymnasium, feestavond, 20. Chr, Soc. Belangen: Schied. Fotoclub, kontaktavond, 20. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28. Uitsluitend redactiezaken, 253954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - t)öl9). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. t Klachten bezorgen: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30 - 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123: alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan Sb, teL 268855. Promotiewedstrijden zullen moeten uitma ken of dit team sterk genoeg is om het nieuwe seizoen uit te koma in d rst Klasse, waarin momenteel in Vlaardingen alleen twee teams van Intiem uitkomen. Het tweede team van Hollandiaan dat ook in d tweede klasse uitkomt, won met 6—4 van lnsulinde 3 en door dit resultaat is dit team bijna veilig gesteld van degradatie. Overigens kwamen de Hollandiaan-teams ditmaal het best uit de uitslagenbus tevoor schijn en wel met 8 punten uit 6 wedstrij den. Holl. 3—Eendracht 11 8—2; Holl. 5—Ke- pelaer 2 O—10: Intiem 8—Holl. 6 8—2; Holl. 7—Hobart 3 7-3. In de eerste klasse veroverde Intiem 1 er een belangrijk punt bij door 55 gelijk te spelen tgn Hrmandad 1. Intiem 2 was niet opgewassen tegen Leider Eendracht 5. dat versterkt was met de oud-hoofdklasses peler Sjaak de Meij. Met 100 wonnen de bezoekers. Uit de 9 wedstrijden behaalden de Intiem-teams maar S punten. Alleen het achtste team won van stadgenote Holl. 6. Intiem 3 speelde 55 tegen Centrum 2 en hetzelfde deed Intiem 6 tegen Cebco I. Elan 5Intim 4 82: Intiem STava~ 1 28; Intiem 10Diveko 3 4—6 en Diveko 5Intiem 11 100. Junioren: K.&K. 1Intiem 1 50: Intiem 2Elan l 41. De wedstrijden van De Windmolens wer den allen uitgesteld. SCHIEDAM De beide topteams van de Schiedamse Volleybal Club konden het in de afgelopen week niet tot een overwinning brengen. Heren 1 moest na achtereenvolgende overwinningen het hoofd buigen voor het Haage P.V.C. Al? excuus kan gelden, dat de Schiedammers met invaller uitkwamen. Door ziekte wa ren namelijk twee sterke aanvallers afwezig. Het was een spannende strijd, waarbij vooral het sterk verdedigen van P.V.C. de 2-3 nederlaag veroorzaakte. Set standen waren: 13-15, 13-15, 15-10, 16-14 en 12-15. Dames I kreeg met 3-1 klop van een sterker en vooral enthousiaster AMVJ. Het ontbreekt de Schiedamse meisjes de laatste weken aan vechtlust en ook de aanval is niet meer wat het geweest is. Setstanden: 15-8, 7-15, 15-6 en 15-10. Ook de lagere teams boekten weinig succes. De uitslagen waren: Dames: Jong Pendrecht 1 - SVC 3 3-1, SVC 3 - Lekkerkerk 0-3. Heren: SVC 2 - Libanon 3 3-0, Concordia 4 - SVC 3 3-0, Herman dad - SVC 4 1-3, SVC 5 - Spivo 2 2-2. Jongens: Spivo a - SVC a 3-0. Meisjes: DEL a - SVC a 0-3. Maandagavond werd de woning van een 52-jarige verkoopleider in de Floris Versterlaan overhoop gehaald. De inhoud van laden en kasten lag op de vloer ver spreid. Een gouden medaillon werd ge stolen. In een woning van een 21-jarige ver koper aan het Bentinekplein is maandag middag een geldkistie met ƒ800, een Parker vulpen en verzekeringspapieren gestolen. ROTTERDAM De zeventigjarige nachtwaker C. Woerdenbaeh uit de Slachthuisstraat is maandagavond toen hij plotseling de Boezemstraat overstak, aangereden door lijn 22. Hij werd zwaar gewond en overleed later in het Dijkzigtziekenhuis. Getuigen van dit ongeval wordt verzocht zich te melden bij het bureau Boezemsingel, telefoon 143 144, toestel 4103. Op de kruising MinstreelstraatWil lem van Hillegaersbergstraat botsten maandagmorgen een vrachtauto en een personenwagen op elkaar, doordat een van beiden geen voorrang verleende. De 28-iarige D. Giavarra van de Straat weg liep een hoofdwond op. De 52-jarige P. van Waardenburg van de Hogenban- weg werd uit de personenwagen geslin gerd en had inwendige kneuzingen. De gewonden ziju naar het Bergwegzieken huis gebracht. Bij het oversteken van de Eerste Middellandstraat liep de 71-jarige me vrouw II, A. Verhagen-Slagman uit de Witte van Haemstedestraat tegen een naderende tramlijn 22. Zij liep met een witte stok en had vermoedelijk de tram niet gehoord. Met hoofdletsel is zij naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht Op de kruising De SlingeMiddelhar- nisstraat stak de zesjarige Adriaan de Boer plotseling, de rijbaan over,tegen een naderende vrachtauto aan. Met ver moedelijk een hersenschudding is hij naar zijn huis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien het krediet voor het aanschaffen van geysers, die in huur of huurkoop worden uitgegeven, nagenoeg is verbruikt, stellen B. en W. de raad voor een nieuw krediet te ver strekken van ƒ170.000. Het bedrag zal te laste komen van de kapitaalsdienst van de begroting 1966 van het gasbedrijf. Om aan de behoefte aan geysers voor het lopende jaar te kunen voldoen moet worden gedacht aan de Elementum-wo- ningen in Groenoord-noord, waarvan hét laatste blok omstreeks juni zal worden opgeleverd en de woningen aan de Delf- tandseweg, waarvan de uitgifte waar schijnlijk eind februari zal beginnen. In de loop van dit jaar zullen voorts in Groenoord-midden nog ongeveer 260 woningen gereed komen, die eveneens van een geyser moeten worden voorzien. Uit het krediet moeten verder ook wor den bestreden de kosten voor het ver nieuwen en plaatsen van huurgeysers in de bestaande bebouwing. Gelijkvloers liggen acht winkels ge projecteerd. De bovenverdiepingen be staan uit 44 drie- en vierkamer-wonin- gen, die elk een huur zullen doen van j275 per maand, inclusief service en exclusief centrale verwarming. De vier vijf- en zeskamer-woningen leveren elke maand een huur op van ƒ350, eveneens inclusief service en exclu sief centrale verwarming. Het gebouw heeft drie afzonderlijke portieken, elk met een lift naar de boven verdiepingen. Het zijn alleen huurflats, waarvan, men meer dan de helft reeds heeft verhuurd, aldus de directeur, de heer C. van: Gelderen. Op de andere hoek van het Nieuwland plein liggen naast elkaar NV Van Gorp Automobiel Bedrijf en het Café-hotel Rijnmond, annex dancing Cosmopoliet. Het horeca-complex, dat op donderdag 2 december 1965 werd geopend, beschikt over 52 bedden. Het 'Nieuwlandplein, kruispunt van Nieuwe Damlaan en Burg. van Haaren- laan, wordt in de toekomst een belang rijk verkeersplein. Het plein, dat kan bogen op een aanzienlijke verkeersfrequentie, is op de toekomst gericht. De opening van de Be- neluxtunnel zal hierbij een grote rol gaan spelen. Een intensief personen- en wegverkeer zal aan -de bedrijfseconomi sche resultaten van de commercie ter plaatse ongetwijfeld ten goede komen. (Van onze correspondent) ROTTERDAM Het tamboer- en pij percorps Euro'band gaat voor het eerst in het vierjarig bestaan een vliegreis ma ken. Zaterdag vertrekken de leden van de band' van de Luchthaven Rotterdam naar* Cannes aan de Franse Riviêra. Maandag komen ze weer terug. In Can nes, neemt de band deel aan een grote optocht. Bovendien is er een kampioen schap tussen alle deelnemende corpsen uit Europa. Het Haagse Majorette corps gaat ook mee. - (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De voorlichtingsa vond, van de Christelijke Detaiifeas- delssohool „Beneden Maas', die maan dagavond In Triasgel werd gehouden, is buitengewoon goed geslaagd. De aanwezigen, ouders van leerlingen maar oik belangstellenden hebben een blik achter de schoolsehermen kunnen werpen en ze zijn daar zeker wijzer van geworden. De directeur G. K. Hovingh liet aan de hand van dia's zien waartoe de leerlingen in staat zijn op het gebied vas etaleren en creatieve arbeid. Hij gaf een uiteenzetting over het belang van deze vakken en wat er mee kan worden bereikt. Twee leerlingen van de school gaven een demonstratie van een les in welspre kendheid. Leo Baars hield een causerie en Pieter van deZande moest daarop kritiek leveren. De toeschouwers kregen daardoor een indruk hoe het op de school toegaat. Die indruk werd nog versterkt door een les verkoop-methodiek. De heer Ho vingh gaf kritisch commentaar op de antwoorden 'die de „winkeljuffrouwen de klanten gaven. „Het zijn allemaal voorbeelden uit het dagelijks leven" 2ei de heer Hovingh. „U staat er versteld van wat voor opmerkingen het winkel personeel soms maakt." Hierua gaf de heer K. A. de Vries nog een les in etaleren, een vak waar heel wat in te bereiken is. De zaal en-de hal van Triangel waren door de leerlingen van de detailschool op een originele wij ze versierd. Etalages en een expositie van werkstukken gemaakt op de les han denarbeid gaven een kijkje op de hand vaardigheid en de fantasie van de jonge lui. De voorzitter van de Christelijke Middenstandsvereniginges „Vlaardin- gen", de heer J. Ligthart, gaf in zijn openingswoord, een toelichting op de totstandkoming van de schoöL - Na een lange tijd van vechten met Den Haag kon men in 1964 beginnen, Nu is de school na anderhalf jaar 'uitgegroeid tot een van de grootsten in het land. De heer Ligthart was blij met de groté belangstelling en hij wees nog eens op het belang van dit onderwijs voor. de middenstand. Hij. prees desamenwer king -tussen de verschillende christelij ke middenstandsverenigingen in het ■Waterweggebied, bij de totstandkoming van de schóól. Ook de Vlaardingse Mid denstandscentrale dankte hij voor de prettige samenwerking.' De penningmeester van het schoolbe- stuur de heer J. M. den Draak drong er op aan de schoor te steunen. „Alles wat we willen doen im de school beter te maken dan volgens rijksnormen nodig is moeten we zelf bekostigen". Hij vroeg de aanwezigen bii;te dragen in hét fonds van dé vriesdén van de detailschool De mogelijkheid totvragen, stellen aan leraren en bestuur' .werd door. een groot aantal, mensen benut. De.'heer F. Sterenberg, voorzitter van het schoolbe stuur, sloot de avond. (Vhn een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een 61-jarige ver pleegster is zondagavond op de Staten- brüg bij de Van Beuningenstraat beroofd van ,een plastic handtas door een man van ongeveer twintig jaar. Zij liep daar met een bij haar inwonende vrouw. In de tas zat een portemonnee met ƒ25. ■Als signalement van de dader werd opgegeven ongeveer 1,70 m lang, spits gezicht, riang slordig haar, was gekleed in iang'e donkere jas. De recherche van het, bureau Oostervantstraat vraagt ge tuigen (tel.: 143.144—5183), (Van een medewerker) SCHIEDAM Het is al weer heel wat jaren geleden dat Schiedam een gekostumeerde voetbalwedstrijd heeft gezien. Dat was op het oude terrein van Hermes-DVS aan de Damlaan, toen de SBLO een bijzondere gebeurtenis vierde met het laten spelen van een gekostumeerde wedstrijd. De spelers werden via een haag van junioren (met vlaggen) ontvangen en het zeer goed bezette Hermes DVS-terrein genoot onder de stralende zon van een kostelijke wedstrijd, die de lachspieren danig in beweging bracht. Iets dergelijks hoopt de sectie Nationale Feest- en Gedenkdagen, zoals gemeld, op de nationale feestdag van 10 maart te bereiken. Op de trouwdag van prinses Beatrix zal men op het terrein van Hermes DVS en SVV op Harga een dergelijke gekostumeerde voetbalwedstrijd organiseren, waarvoor alle plaatselijke verenigingen spelers hebben opgegeven. De organisatoren willen naast de voetbalwedstrijd een leuk programma hieraan vastknopen, zodat een gezellisre middag op Harga beleefd kan worden. Bij goed weer kan dit treffen een bijzondere gebeurtenis worden, howel,de ligging van het veld wel wat ver buiten de bebouwde kom is en iets dergelijks veel beter op de vroegere velden van (ïermes DVS en SVV gehouden zou kunnen worden. J~)E heet K. A, de Vries geeft een les in het etaleren van een levertraan-produkt op de voorlichtingsavond van de Christelijke Detailhandelsschool te Vlaardingen. VLAARDINGEN Vrijdag is het We- reldvrouwengebedsdag. Op drie plaatsen in de stad zullen bijeenkomstes worden gehoudes. De liturgie, die over de hele wereld wordt gebruikt, is dit keer samen gesteld door Schotse vrouwen. Als bezin- ningstekst heeft men gekozen „Gij zijt Mijn getuige". Aan de gebedsdag in Vlaardingen wer ken mee Rooms Katholieke, Hervormde, Gereformeerde, Remosstrantse vrouwen en vrouwen van het Leger des Heils. Vrijdagavond om half acht zullen dien sten worden gehouden in de Remon strantse kerk. Hoflaan: Rooms Katholie ke Kapel, Planeirsstraat: Emauskerk, grote zaal, KethLweg hoek Linden van de Heuvelsingel. In alle diensten zullen ko ren meewerken. VISSERIJBERICHT VLAARDINGEN VLAARDINGEN, 22 febr. Hoewel het in het voornemen lag de lading vis in Grimsby te verkopen, kwam de treiler Voorbode, VL 103, toeh heden in IJmuiden aan de markt. Thuisvarend was door de KW 55 sleeps ss is ten tie aan de VL 103 verzocht, zo dat uiteindelijk IJmuiden de bestemming werd. Behalve de VL 103 kwam de Ada, VL 7, in IJmuiden binnen met een lading vis. Dit schip was precies een week uitgeweest, doch moest de reis onderbreken omdat een gedeel te van de bemanning ziek was geworden. De haringvisserij in de Ierze Zee kan nu wel als geëindigd worden beschouwd. De schepen die heden binnenkwamen brachten slechts weinig vangst aan. Binnen kwamen de VL 16. schipper Jac. Jol. met 4 tast. VL 105, schipper Jac. Taal, met 8 last en 300 kisten verse haring en de VL 121, schipper M. Harteveld, met 6 last en 200 kleine kistjes haring. (Van een onzer verslaggevers), SCHIEDAM Het magazijn voor ver- plegingsmateriaal van de Gereformeerde Vereniging voor Ziekenzorg en Maat schappelijk Werk wordt vandaag ver plaatst van het huidige adres aan de Lange Haven 5 naar Nieuwe Haven 21, het wïjkgebouw van het Wit - Gele Kruis. Het nieuwe gebouw is zeer gunstig centraal gelegen, recht tegenover de Oranjebrug. eveneens makkelijk per autobus bereikbaar. De uitreiking van de materialen blijft geregeld als voorheen: Op vertoon van een briefje van een der wijkzusters, de dames Zr. C. de Langen- Fuykschot en mejuffrouw Zr. Y. J. Krul. In noodgevallen kan men zich telefo nisch met deze dames in verbinding stel len om een regeling te treffen. De tijden van uitreiken en innemen zullen op het nieuwe adres zijn: Van maandag tot'en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Op zaterdagen van 9 tot 11 uur. De hoeveelheid materiaal ondervindt geleidelijk uitbreiding door de groei van het aantal leden en de uitbreiding van de werkzaamheden, zódat meer ruimte nodig was. Bovendien maakt men vaker gebruik van de vérplegingsartikelen. Men moet dus meer aandacht bestéden aan het schoonmaken en onderhouden. Het bestuur van „Ziekenzorg" ver trouwt met het nieuwe adres voor het magazijn een onderdak te hebben gevon den, dat aan de verschillende voorwaar den voldoet en het doet een beroep op de leden de materialen na gebruik zo spoedig mogelijk terug te brengen. Ande ten kunnen erom „zitten te springen". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeente gaat 154 woningen en 28 ingebouwde garages bouwen op grond in Groenoord, die aan de gemeente toebehoort. De raad zal B. en W. machtigen de uit voering van dit complex op te dragen aan Muijs en De Winter's Bouw- en Aan nemingsbedrijf N.V. te Rotterdam en uit 's Rijks kas voorschotten" te aanvaarden voor de bouw van deze woningen tot een bedrag van 5.522.118,— (bouwkosten 4.318.458,grondkosten 770.000, bijzondere voorzieningen 433.660,—). Bij het bepalen van het bouwoverschot is rekening gehouden met een bedrag van 104.720 voor de aanlegkosten van binnenterreinen eh de algemene groen voorziening. ■De huur van de woningen wordt ge middeld 32.85 per week, inclusief 3.60 wegens vaste kosten voor centrale ver warming en 0.25 -voor'eventuele risico verrekening e.d. Deze huurprijs zal échter voor 84 wo ningen (hoogbouw)'wegens vaste lasten (lift) met 2,25 per week worden ver hoogd. "yANDAAG wil ik even een heel nare zaak uit de wereld helpen. Het betreft de Schiedamse woonark Hestia, die zoals deze krant vorige week maandag heeft geméld, zaterdags tevoren in de Westerhaven door een zware sneeuwlast slagzij maakte en bin nen tien minuten zonk. De eige naar, de Schiedamse witter en be hanger H. M. Haze was daarmee niet alleen het dak boven zijn hoofd, maar ook zijn hele „hebben en houden" kwijt. 1 Dat is gauw gezegd, maar wat het betekent voelen alleen de heer en mevrouw Haze aan den lijve. Maar dat was niet alles. Omdat de eigenaar 's maandags niet bereik baar was informeerde een van mijn collega's bij een familielid naar de bijzonderheden. Dat familielid ver telde dat de heer Haze intussen naar het buitenland was vertrok ken. En zo kwam het in de krant! Laat ik nou gisteren een hele bo ze meneer Haze aan de telefoon krijgen die mij komt vertellen dat niet hij, maar zijn moeder naar het buitenland is vertrokken. U zult zeggen „Wat maakt dat uit?" Wel, het maakt zoveel uit dat de heer Haze mij verteld heeft dat hierdoor enkele grote opdrachten zijn neus voorbij gegaan zijn omdat de klan ten niet beter wisten dan dat hij in het buitenland zat. Meneer Haze zegt dat hii hiermee zeker duizend gulden heeft verspeeld. „Ik zal toch al een paar jaar er hard tegenaan moeten kleunen om er weer boven op te komen en nou ook dat nog", zei meneer Haze TYTATUURLIJK wil ik geen dag langer wachten om deze nare zaak „aan de lijn" te hangen. Laat iedereen het goed lezen: de heer Haze zit niet in- het buiten land, maar in Schiedam! Over het feit dat het familielid mijn collega onjuiste inlichtingen, verschafte wil ik nou maar verder niks zeggen. Laten we het er maar op houden dat de familie ook een beetje ver bouwereerd was. Waar ik nog wel wat over wil zeggen is de. spontane hulpactie die de winkeliersvereni ging Schiedam-Zuid vrijwel onmid dellijk van start liet gaan, "in de Schiedamse editie van deze krant is daarvan melding gemaakt.Meneer Haze had dat niet gelezen.' Niet erg natuurlijk, maar ik heb hét hem toch maar verteld! Ik heb gistermiddag gelijk maar even gebeld met mevrouw Korpers- hoek, van. de brood- en bankétwin- kel. aan de Beierlandsestraat 57, die het initiatief tot deze actie ham. Zij vertelde mij dat het tot nu tóe héél leuk heeft gelopen. Er is ruiiri 650 binnen. Mevrouw Korpershoek had het idee dat, vooral na de acüe „Eten voor India" hier niet zó heel erg veel meer zal bijkomen, maar ze vertelde mij dat het ook nooit haar bedoeling is geweest de. fami lie Haze er weer helemaal bovenop te helpen. „We wilden de heer Ha- ze alleen laten merken dat hij zich iri deze moeilijke omstandigheden niet alleen hoeft te voelen en ook dat hij niet voor niets lid is van onze winkeliersvereniging",'zei me vrouw Koipershoek. TT'IJK, z'n geluid dóet niij nou sympathiek aan. Er wordt zoveel geschreven, gepraat en ge preekt zelfs over het keiharde, over het verzakelijkte in onze. kille, mo derne samenleving. Het zal alle maal wel waar zijn. Af en toe heb ik zelf ook de neiging om met dat geschrijf en gepraat mie te doen en soms doe ik het ook, als ik daar aanleiding toe heb. Maar ik merk nu dat dit eenzijdig is. Er is meer:, er is nog menselijkheid, er zijn nog meelevende harten, er bestaat nog zoiets als offeren, in dé onrechte betekenis van het woord. Ik heb dat het afgelopen weekeinde - ge merkt. Ik heb kinderen gezien dié hun spaarvarkentjes kwamen leeg- storten in de bus voor India. Ik .zag een hartstochtelijk postzegelverza melaar die zijn collectie zo maar, pri's gaf voor het goede doel. Ik zou zo door kunnen gaan. Op mijn bureau zijn uit allerlei plaat sen treffende staaltjes binnen geko men. Ik doe het niet. Ik kom alleen nog even terug op de gezonken Schiedamse woonark. Nee, na „Eten voor India" durf ik van nie mand meer een offer te vragen. Wat ik wel vraag is.... nou ja, „een aardigheidje" Op postrekening 5093 ten name van de Amro-bank in Schiedam worden vooral kleine bedragen verwacht. Graag bijschrij ven: „rekening 1632 - actie Haze". Vele kleintjes maken immers een grote? Ik zou het toch wel leuk vinden als er nog wat meer uit kwam dan de 650 die nu binnen zijn. Wie doet er mee? (Van onze correspodënt) MAASSLUIS Dé Key en Kramer tafel- tennisteams hadden het in de competitiewed strijden niet moeilijk, hetgeen in de resulta ten tot uitdrukking komt. De 7—3 zege, die K. en IC 1 bij Xerxes S behaalde is geen moment in gevaar geweest. C. Kerkum won al zijn partijen, terwijl B, Foncke en. J. 't Hart belden éénmaal een set moesten afstaan: zij wonnen ieder twee maal. Het dubbel werd een Xerxes' aangele genheid. K. en K. 1 heeft, nu de derde plaats op de ranglijst bereikt. Het op de vierde plaats staande tweede team liet Contact 2 ver achter zich. daar men dit team in eigen huis een 7—3 nederlaag toebracht. D. Berg- - werff (driemaal). C. Verkerk, en J. Parre (elk tweemaal) zorgden voor de punten. K. en K. 4. nog steeds ongeslagen, blijft punten verzamelen. Nu werd RJ4. 2 op' eigen bodem met 9—1 verslagen. De junio ren maakten het K. en K. sucdes compleet, daar zij na twee nederlagen een prima over winning boekten, op het onder aan de rang lijst staande - Intiem. De junioren - wonnen met 5—9.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1