BOTTERDAM „De Rank" een rip van Kethelse gemeenschapszin FORTEX FORTEX Ophogingen Hogenbanweg nu met licht materiaal Archeoloog voelt zich moeder in huisgezin of 9n ssetel FÜ de Spits AGENDA Drs. W. Vogel hield lezing in Irene steunt op ruim 30 jaar ervaring 'Rapport B. en W. aan de raad: Prof. Modderman voor Helinium: Man valt zes meter op bodem van schip °F Burgerlijke stand heetmatii ■jFilmgekken en schönfilmers Kachel oorzaak brand in keet Inzameling voor Huwelijksgeschenk is bevredigend DE FORTEX SCHIEDAM Middelpunt van het Kethelse verenigingsleven is ongetwijfeld 'De Rank, gelegen aan de Schiedamseweg, Ds. J. L. Brummelkamp opende het gebouw op 13 mei 1962. Vóór hem had ds. Quartel reeds plannen gehad om een nieuwe wijkcentrum voor de Hervormde Gemeente te stichten. of uw gehele interieur... Bij de Spits kunt u terecht. Bij de Spits ont vangt u adviezen, die afgestemd zijn op uw stijlgevoel en budget. Samen met u ontwerpt de Spits uw interieuiplan. voor een zéér persoonlijk interieur... Hoogstraat 99 Tel. 010-122198 vandaag... en morgen Urgentieplan Harga uitstekend ingezet Situering Voor recepties en andere aan gelegenheden in het particuliere vlak is dit trefpunt van de Ke thelse burgerij een unieke uit komst. De Rank is gedurende de vier jaren van zijn bestaan een begrip geworden van gemeen schapszin. Geref. jeugdhonk is een oor Vrouw breekt pols bij val op rijbaan NCVB hield enquête onder baar leden ROliEX nE rotterdammer Pagina 3 WOENSDAG 23JFEBRITARI 1936 |E 65-jarige lieor J. 1'. S. is «IiasJag- middag omstreeks twaalf uur na een burenruzie in elkaar gezakt en overleden. pe man was ol drie jaar hartpatiënt. Men neemt aan dat liij aan een hartverlamming is overleden. De officier van justitie mr. J. Hj van Leeuwen heeft in ieder gevui sectie jeiast op het lichaam. De ruzie is een uitvloeisel van een al enige tijd bestaande controverse tussen de families S. en F., die satnen een huis in de Safdevenstrnat bewonen. Maandagavond kwant S„ met zijn vrouw en een kennis „aar hoven. Zij bedreigden daar de aanstaande schoonzoon met een ploertendo der terwijl zij hem voor nozem uitschol den. Er werd niet geslagen, de politie tnoest de verhitte gemoederen kalmeren, Gistermorgen begon het opnieuw toen me vrouw F. een plastic melkemmer op de trap ictte. De familie S. werd hierover hoos. Toen de heer F. naar beneden kwam, ston den daar mevrouw S. (met een groot mes in de hand) en de heer J. P. S. Na een heftige woordenwisseling zijn er klappen gevallen. Ook beeft de heer F. in het mes gegre pen waardoor hij ernstige wonden onn zijn rechterhand kreeg. Yluk hierop rende me vrouw F. het huis uit om hij de kruidenier er naast pleisters Ie lialen. Ze deed erg opgewonden. Ook kwam mevrouw S. de winkel binnen terwijl zij riep: „Mijn man is dood, mijn man is dood". Zij wilde, de politie bellen. Tenslotte kwam de hevig bloedende lieer F. binnen met het mes in zijn hand. In de winkel hebben de drie eikaar de telefoon hoorn uit de handen gerukt. Tenslotte ging het drietal weer naar boven. De heer S. was na de ruzie naar de s.aa, ,r~ nn waar hij in e'kaar zakte. T -t huis en de straat waren, van de winkel, met bloed 1 sen uit de buurt zeiden ^at .j. boterde tussen dc beide families. CtmimtSv-ris V, J, v. d. Kroeff omschreef ,1e houding van de familie S., toen zij de heer F. opwachtte, als „agressief. Hieruit zouden de handtastelijkheden zijn begon nen. Wat er precies is gebeurd, kon de politie nog niet meedelen. De commissarissen Th. Ardon en P. Kruit werden tijdens de begrafenis van hun collega W. van Wijngaarden weggeroepen. kleedt u altijd een klasse beter.' Korte Hoogstraat 31a, telefoon 6151, Vlaardingen (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Een archeoloog voelt zich als een moeder in een huisge zin. Zij is voortdurend bezig met hèt opruimen en rangschikken van wat dc overige gezinsleden achteloos hebben Ia- ten rondslingeren. Kortom, zij is bezig met het scheppen van orde". Aldus prof. Irene: Schied. Jazz Sociëteit Guillau- nte, culturele avond, 20.30. Chr. Soc. Belangen: Schied. Fotoclub, kontaktavond, 20. Wijkcentrum: Stedelijk Gymnasium, feestavond, 20, Snrsum Corda: Pers. Ver. Palthe, kon taktavond, 20. Musis Sacrum: Wilton-Pij enoord, Be- drijfsjournaal, 20. Musis Sacrum: S.G. Toneelwedstrijd, to neeluitvoering, 20. Chr. Soc. Belangen: Spreken in het openbaar, 20. Irene: Gew. Arbeidsbureau, voorlich tingsavond, 20. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28. Uitsluitend redactiezaken, tel 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6619), Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- «traat 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap (adr. zie-boven) dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; elarm G.G. en GD. 269280. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan fii>, tel. 268855. dr. P. J. R. Modderman, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Lelden, die dit zei tijdens zijn causerie In de Rehobothkerk voor de leden van de werkgroep „Hcjlni- om" van de Archeologische Werkgemeen schap voor Westelijk Nederland. De archeoloog begint met drie kast jes, waarin hij zijn keurig gescheiden vondsten gaat onderbrengen. Maar al spoedig raken zijn kasten vol en moe ten er meerdere bijkomen, omdat de indeling niet meer voldoet betreffende de steentijd, bronstijd en de ijzertijd.' Dit werd gedaan door Paul Reinecke ten aanzien van de vondsten uit de brons-en ijzertijd. De bakermat van deze cultuur ligt in het Oostenrijkse Salzkammergut, waar bij het plaatsje Hallstatt een grote zout mijn de bron werd voor een welvarende nederzetting. In het dal, waar de zoutmijn zich be vindt, begroeven zij hun doden voorzien van alles wat zij bij hun reis naar het hiernamaals van node konden hebben, aldus prof. Modderman. Deze graven zijn de bron geworden van de kennis die men verworven heeft van een rijke cul tuur, waarin men als eerste In Europa de verwerking van ijzer ter hand heeft ge nomen. Opvallend was, dat veel van de grafgif ten in verband stonden met het paard. Tienzen en andere onderdelen van het tuig werden steeds aan de doden mee gegeven, samen met de zwaarden, die tevoren werden rondgebogen. De heer Modderman onderzoekt nu hoe het verspreidingsgebied van deze cul tuur is geweest. Niet alleen in Oosten rijk maar ook in Duitsland, met name in Beieren vindt men deze cultuur. Behalve in Frankrijk en België is deze cultuur in Nederland bekend uit gra ven langs de Maas en wel uit Wychen en Oss. Na het knappe betoog van prof. Modderman werden diverse yra gen behandeld. (Van een medewerker) SCHIEDAM Het -urgentieplan, waar mede de besturen van HBSS en ODI de bo-uw van het clubhuis op Harga willen bevorderen en daardoor de openingda tum van zaterdag 26 maart a.s. willen halen, is in eerste opzet volledig ge slaagd. Mede door onze publicaties en die in de clubbladen van HBSS en ODI was er zaterdag een bijzonder goede opkomst, waardoor de geplande punten afgehandeld konden worden. Ook op door-de-weekse avonden is er hard ge werkt en zaterdag hoopt men de nieuwe plannen gereed te krijgen. Er zijn voor die dag weer werzaamheden gepland die bestaan uit het afmaken van de elek triciteit, alle platen op de wanden en in de hal zullen afgespijkerd moeten wor den, het hang- en sluitwerk van de deu ren, de fa. Simon gaat met het metselen en de muren beginnn bginnen, de vloe ren van de lokalen 1, 2, 3 en 4 worden gestort, en reeds zullen kapstokken en banken 'worcan geplaatst. Ook de lood gieter zal aan de slag gaan met het sani- tairwerk. Men rekent weer op een grote opkomst, want alleen dan zal dit plan slagen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 49-jarige J. B. uit Vlaardingen viel dinsdagmiddag tijdens werkzaamheden in een bouwdok op de werf Wilton Fijenoord zes meter van het bovendek van een ponton. De man kwam op de ootlem van een schip te recht. Met kwetsuren aan de schedel en inwendige kneuzingen bracht men het slachtoffer naar het Gemeentezieken huis. De Rank (s een hervormd wijkge- botiw met een eigen beheerscommissie. Zondagsmorgens om half negen wordt er kerkdienst gehouden. Vele kerkgan gers komen uit de nieuwe wijk Grocn- oorti. Van tien tot elf uur is er zon dagsschool. Eenmaal in de veertien dagen verga dert in De Rank 's zondagsavonds de Prema, de gemeenschappelijke organisa tie van hervormde jongemannen en jon- gevrouwen in Kethel. Elke dinsdagavond zingt het kerkkoor er. De Nederlandse Christen Vrouwen Bond houdt in De Rank zijn vergaderingen, evenals de ker- keraad.- Ook neutrate en r.k. verenigingen houden hun vergaderingen in dit her vormde wijkcentrum, dat met een rui me visie op de toekomst werd ge bouwd. Gelegen aan i'e drukke Schiedamse weg, aan de ingang van de vriendelijke bomen- en bloeuenwijk, met een bushal te .vlak voor de ingang en veel glas aan de buitenkant, zich spiegelend in d_e vij ver, waarlangs de Prinses Beatrixlaan loopt, had men voor De Rank geen bete re plaats kunnen uitzoeken. Er is een grote zaal met toneel. Er zijn ook kleinere ruimten. De accommodatie is geheel afgestemd op een groeiende omgeving, terwijl ook de kantine en de garderobe berekend zijn op een groot aantal bezoekers. Inder daad vinden hier „vogels van diverse pluimage" onderdak o.a. worden er ook de Bemetel-examens gehouden. SCHIEDAM Mevrouw C. J. R.-S uit Schiedam struikelde dinsdag bij het over steken van de rijbaan op de kruising Burgemeester Honnerlage Grethelaan- Parkweg en kwam te vallen. Zij brak haar pols en kreeg schaafwonden aan baar linerhand en rechterbeen. Ds GGD bracht haar ter behandeling naar de Dr. Nolet-stichting. SOHIEDAM Geboren: Louis A M. z.v. J. M. J. Verin gme'er en T. W, M, Selraur- mans; Ericus J. v. J. T. Hertog en M. G. J. van Kuljeren; Ronald H, z.v. N. W. J. van der Heiden en W, B. Steenhorst; Hubertus J. z.v. J. H. van Fijkeren en M. C. van dén Dries. Overleden: E, J. Ysselstein. 91 wed, Amersfoort: H. C. Barthen, f8 echtg. Bos; J. B. RAdstake 75; G. K. Boot 91. (Van een onzer verslaggevers) V/LAARDINGEN Leerlingen van de Christelijke Vorm school voor kleuterleidsters heb ben dinsdagmiddag hun direc teur, de heer F. J. W. Boogaard, een spontane zanghulde ge bracht. De heer Boogaard legt met in gang van 1 maart zijn functie neer in verband met het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijdEn deze mijlpaal bereik te hij dinsdag. Omdat het de laatste verjaar dag was, die de directeur op school vierde, meenden de meis jes dat een kleine hulde hier wel op zijn plaats was. De heer Boogaard was zicht baar verrast toen hij de deur uit kwam en een groot aantal leer lingen hem enthousiast begon toe te zingen. (Van een medewerker) t. SCHIEDAM Nog enkele avondea van hard werken en het Jeugdhonk voor de Gereformeerde jeugd aan de Hoog straat 148 zal worden geopend. Vorige week meldden we reeds dat in de uit drie verdiepingen bestaande „woning", de laatste voorbereidselen werden ge maakt. maar nu blijkt dat de laatste loodjes toch het zwaarst wegen. Op de bovenverdieping waren dinsdag avond enkele dames de vloerbedekking glashelder aan het schoonwrijven, een verdieping lager werd ooik hard gewerkt en de „vuilnisbelt" van de benedenverdie ping was'geheel verdwenen en kan over enkele 'weken ook „opgeleverd" worden. Dit is een ruimte, die men eerst later wil gaan bewerken, wanneer het Jeugdhonk eenmaal officieel geopend is; Dat zal zoalsgemeld zaterdag ge schieden door een van de hardste wer kers aan dit gebouw, de heer C. J. van Waart, die wel het leeuwenaandeel •heeft geleverd én een goed voorbeeld voor de jeugd.is geweest, De jeugdigen hebben dat voorbeeld uitstekend gevolgd, want-ook dinsdag waren er zo'n twintiginèdewer- kers(sters) die de gehele, avönd druk in de weer zijn geweest. Vol vertrou wen ziet-men de openingsdatum tege moet, want woensdag-, donderdag- en vrijdagavond gaat men. door met. het inrichten van de lokalen en zelfs zater dagmorgen ,zal nog het- een en ander gedaan-moeten worden. ■■-■■■■ Maar wanneer eenmaal het tijdsein van drie uur is genaderd zal stellig alies op zijn plaats staan en is de gehele Schle- damse gereformeerde jeugd van zeven tien jaar èn ouder welkom. Na de ope ning, om drie uur, is er van 16.15 - 17.15 uur voor iedereen gelegenheid dit <#nk jeugdwerk te bezichtigen. SCHIEDAM De Nederlandse Chris ten Vrouwen Bond Nieuwland hield dins dagavond in de Magnalia Dei-kerk aan de. Albardastraat -een drukbezochte leden vergadering. De voorzitster, mevrouw M. Valkenburg-Gerritse, sprak een woord var. welkom. Vervolgens hield men een enquête over de arbeid van de vrouw buiten het gezin, ook op bijvoorbeeld kerkelijk en verenigingsterrein. Er wérden vier groepen dames ge vormd en in totaal acht vragen gesteld, waarbij elke groep twee vragen kreeg. Daarna was er een demonstraie over bloemschikken, verzorgd door de heer W. A. van Dijk. Men kon zich in de pauze opgeven voor de voorlichtingsmiddag voor het Produktsehap voor Groenten en Fruit op maandag 7 maart, "B middags om twee uur in de grote zaal van Musis Sacrum. Op de volgende vergadering, 17 maart, spreekt.de hervormde predikant drs. R. H.' Wissink over het onderwerp „Leven en' dood in Bijbels licht". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeente gaat thans maatregelen nemen tegen de ge vaarlijke verzakkingen van de hulzen aan de Hogenbanweg. Ter vermijding van risico's wordt een portiek van blok VI, bestaande uit een achttal huizen, ontruimd. De straatverhogingen in de Ho genbanweg door middel van zand blijven voortaan achterwege. In de toekomst zal dit ophogen met licht materiaal gebeuren, bijv. met balen turfmolm. Men past deze methode meer toe. Dit geldt voor alles zes blokken. De tuinen mogen noch opgehoogd, noch ontgraven worden. Om verdere de formaties te beperken zal men de hori zontale beweging der blokken tot stil stand moeten brengen. Men overweegt lange ankerkabels door de oprit van de Hogenbanweg heen te leggen. De zaak blijkt een lange voorgeschiede nis te hebben. Reeds op 20 maart 1950 waarschuwde het laboratorium voor Grondmechanica te Delft, dat een fun deringsadvies aan de gemeentelijke Wo- ningdienst uitbracht voor de bouw van zes woningblokken aan de Hogenban weg, dat zijdelingse krachten op de FrankipaleH zouden kunnen ontstaan ten gevolge van zandophogingen en in de nabijheid te maken opritten van Hogenbanweg en Rotterdamsedijk. Daarom besloot men 31 palen aan de noordzijde van blok- VI door toepassing van zwaardere bewapening dan gebrui kelijk beter bestand te maken tegen de horizontale druk van „in de naaste toe komst uit te voeren spoorwegwerken en aanmerkelijke ophogingen in de omgeving van het bouwterrein". Daar de trottoirs in de Hogenbanweg op ongeveer 0.80 beneden N.AP, moesten worden aangelegd en het oorspronkelijke maaiveld op 2.15 benedenN.A.P. lag, werd in eerste instantie anderhalf a twee meter opgehoogd met zand. Op advies van het laboratorium werd hiervan een meter verwijderd. Men vreesde namelijk beschadiging van de niet of nauwelijks verharde palen. Dit gebeurde dan ook. Eerst later werd de straat op peil ge bracht. Zoals was verwacht, drukte de zandop- hoging de buitengewoon slappe onderla- 'gen sterk samen. Verschillende malen moest men opnieuw zand aanbrengen. Op het ogenblik is de zandlaag ruim vier m. dik. Berekeningen toonden aan, dat het geheel pas tot rust zou komen na een totale zandophoging van zeven m. De tuinen aan de - achterzijde verzakten slechts een halve meter. Daar dé opho ging hier bestond uit teelaarde en tot een lager gelegen peil werd aangevuld ongeveer 1.40 beneden N.A.P. te beri- kn. In 1961 maakte de gemeente Rotterdam op het middengedeelte van de Hogenban weg een oprit, waartoe in eerste instan tie 3.5 a A m. zand werd aangebracht. Mede door toepassing van zgn. zandpalén (een kunstmatige - bespoediging van bet zakkingsproces) zakte deze laag zodanig; dat begin 1964 2 a' 2.5 m zand nodig was om de maximale oprit, hoogte van 3.23 m. - N.A.P. te bereiken. In februari 1962 ontdekte men voor het eerst scheuren in blok VI. Dit werd zo erg, dat men begin 1965 besloot de paal koppen vrij te geven. Met de toenemen de hoogte van de oprit namen de defor- maties toe, naarmate men meer noord waarts'kwam. Uit een onderzoek door het Laboratori um voor Grondmechanica en het Insti- tuut T.N.O. bleek, dat de horizontale druk van de opgebrachte zandlagen te gen de palen de -verzakkingen veroor zaakte. Het proces verliep langzaam door dat een deel van het poriënwater uit de plastische lagen werd uitgedreven. Het aanbrengen van de oprit was niet de oorzaak van het proces, maar heeft het versneld.: Aldus B. en "W. in een rapport aan de gemeenteraad. Zeer chic herenhorloge met officiële chronometer. Auiomatische opwinding - datumaanwijzing - 26. steens. „Date just" vanaf i 550,- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 - tel. 11 66 70 rotterdam filiaal: oostzeedijk 155-157 e VLAARDINGEN Het 'college van B. en W. stelt de gemeenteraad voor een ver zoek van de rooms, katholieke parochie van St. Willibrordus um erfpachtsuitgifte van een stuk grond aan het Erasmuspiein in te willigen. Op deze grond wil de parochie een kerkgebouw met pastorie en een wijkcen trum van het Wjt-Gele Kruis zetten.' Het stuk grond heeft een oppervlakte van ruim 1800 vierkante meter en wordt als de raad daarmee akkoord gaat voor 90 jaar uitgege ven. (.Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM.—. Drs. W. Vogel, direc teur van de Stichting Film en Weten schap, hield dinsdagavond voor de Schie- damseFilrakringin gebouw Irene .een lezing onder dé titel „Een nieuw mens, een nieuwe visie". De uiteenzetting werd geïllustreerd met werk van leerlingen en oud-Ieeriinèen.'vah 'de Nederlandse Film academie 'te - Amsterdam waar de héér Vogel docent is.. Tn deze dynamische tijd van'een veel al ontwortelde kunst presenteert zich overal ,waar: intens wordt geleefd een nieuwe generatie van „filmgekken". Zij- bewandelen geheel andere wegen (Van'een! onzer .verslaggevers) SCHIEDAM In een bouwkeet aan de Eduard- van Beinumstraat vlogen dins dag kleren in orand, die boven een ge richte straalkachel waren opgehangen. Er bestond gevaar'voor ontploffing, want vlak bij de kachel stond een butagas- fles. Onder leiding van de heer De Jager bluste de brandweer het vuur met twee nevelstralen. De schade bedroeg ƒ1500. dan de „schönfilmers" met hun fraaie aldus de heer Vogel. Van deze „schönfilmers" met hun fraaie beelden en geraffineerde montage toon de men een lyrische documentaire onder de-titel Zeilen van Hattum Ho ving. De nieuwe generatie van „filmgekken" kan men onvolwassen noemen, voorzo ver ze bezeten zijn van het medium en direct maar aan de slag willen om hun emoties te ontladen in een werkstuk. Van hen werd vertoond: De kegelbaan van Nikolaas van der Heyde, 1-2-3 rap sodie van oud-leerlingen van de Neder landse Filmacademie en Lichtbrigade, een trucage-film van leerlingen van de Nederlandse Filmacademie o.l.v. Dick Bëkking. Van de jonge Utrechtse cine ast Dirk Nijland was er de film „Sin- ti". In The City II -Cars of People gaf de beroemde stedebouwkundige Lewis Mumford zijn visie op de oude en mo derne stedebouw en op het parkeerpro- bieem. Bij de „volwassenen" sloeg de film een nieuwe richting in, al dan niet onder invloed van de televisie, maar zeker onder invloed van de jongere genera tie. Zij proberen alles in beeld te bren gen; de onverbloemde waarheid, de di recte benadering, de filmjournalistiek, de schrille tegenstellingen en de can did camera. Hun techniek en materie beheersen ze, aangeboren of aange leerd..' De belangstelling voor deze filmlezing was vrij redelijk. voor F. J. W. Boogaard SCHIEDAM Het resultaat van de Schiedamse inzameling van giften voor het huwelijksgeschenk voor prinses Bea trix is bevredigend. Vele giften, groot en klein, zijn reeds op girorekening 4444 ten name van Mees Hope gestort en ook de collectebussen bij de loketten van de banken en de spaarbanken beginnen „gewichtig" te worden. Hartverwarmend zijn soms de medede lingen die op de stortingsbiljetten wor den vermeid. Een sprekendvoorbeeld hiervan is het bijschrift van een oudere dame: „Voor onze lieve Prinses". Het is het comité gebleken, dat door. het bestuur en de leerkrachtenvan - de Hervormde scholen in Schiedam een inza meling wordt gehouden, die naar het zich nu reeds Iaat aanzien, een bedrag van 500 zal opbrengen. In verband met het afdragen van de gelden aan het Centraal Comité zal de plaatselijke inzameling vrijdag worden afgesloten. Ieder die nog geen bijdrage heeft ge stort, kan dit nu nog doen. door over schrijving op girorekening 4444, ten na me van bankierskantoor Mees Hope, of door zijn of haar gift te deponeren in de bij de loketten van alle banken en spaarbanken geplaatste busfcen. QMDAT het Koningshuis de "V. laatste tijd onderwerp van veel kritiek in kranten eri voor radio èn televisie is vonden de freer en me vrouw Van Zetten van de Over- schiese Dorpsstraat, dat een syir.pa-; thiebetuiging met het Huis; van Oranje in dezë dagen best op zijn- plaats is. Dat deden ze op een originele ma nier. Sinds een paar dagen hangt voor hun ruiten een groot oranje schild met in groene letters, de woorden ,',Zij die geen Oranje min nen, laten wij hier niet binnen!"' Met de heer en mevrouw Van Zet ten heb ik een gesprekje gehad, want het komt niet elke dag voor dat de liefde voor ons vorstenhuis zo nadrukkelijk wordt beleden. Ik heb eerst een poosje het prach tige oud-Hollandse Interieur en- het uitzicht over de Sohie kunnen bewonderen, want mevrouw- Van Zetten moest de dierenarts-assiste ren. Een merkwaardig toeval wilde, dat die dag twee van haar dieren een poot braken, de poes en een kip. Nog een beetje nerveus over'' deze gebeurtenissen kwam ze de ka mer binnen. TT moet het zien als een soort kleur bekennen", legde ze uit. „In allerlei programma's, vooral in „Zo is 't toevallig ook nog 's een keer", wordt het Koningshuis regel matig aangevallen. Onbegrijpelijk, want de kwestie Claus is toch uitge zocht door de regering en de* Ka mers zijn akkoord gegaan met het huwelijk. Toch blijven de mensen maar zeuren. Het ergste is, dat het Koningshuis'zich'niet kan verdédi gen. Omdat haast niemand meer durft te zeggen, dat hij..van het Huis van Oranje houdt, vonden we, dat daar - maar eens verandering in moest komen". YJjVAT de heer Van Zetten ver baast, is dat geen enkele krant zich distantieert van wat hij noemt de hetze legen het Koningshuis. „Ik ben helemaal geen ingezonden- stukkenschrijver en ik ben ook niet gauw aangebrand, maar het wordt me nu te erg". Of er nu helemaal geen mensen meer mogen binnenkomen, die er een andere mening op na houden, vroeg ik bij het weggaan. Mevrouw Van Zetten is haast verontwaar digd over zo'n ongastvrije gedach te. „Natuurlijk wel", zegt ze, „het bord moet u maar zien als een de monstratie voor het Huis van Oran je, maar we hebben, respect voor ieders mening, hoor".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1