KEU Europese uitwisseling dit jaar ook met Zweden Camping De Hoek deze zomer eindelijk open Boetevoor onvoldoende bewaren van afstand AGENDA KELTU KELTU m ff MN r m Complex bijna 1,8 miljoen een Volks tuinders bij in jaarvergadering Plaat R.Ph.O bij opening van „De Doelen59 Wereldgebedsdag voor vrouwen SGP-voorzitter over radio- en t.v.«uitzendingen Groepsleiders nodig met gevoel voor Joke de Groot Vier maanden na ongeluk overleden Nieuw chr. gemengd koor opgericht J°ke Na vier jaar en veel problemen „Niemand zegt ja of nee3' Man (33) gooide bloempotten op straat Puntfilet Weggenomen drie flesjes zijn vergiftig Kinderen werden beloqndi.. t Jongen (12) in zwembad verdronken Drieduizendste student NEH Met snijbranders bevrijd M7 Joke de Groot -uït 3c3}oüenUtnntter M. C. VAN LiTSENBÜRG PË rotterdammer Pagina 3 DONDERDAG 24 FEBRUARI J96ê. Joke de Groot juwelier Jan de Bruijn SCHIEDAM Voor de derde maal in successie organiseert de Schiedamse Gemeenschap een in- i»i i i temationale jeugduitwisseling. VCrdlltWO OrdclljtVfldu Men begon met de uitwisseling van Duitse jongelui uit Esslingen tegen die van Schiedam. Verleden jaar stak men de Noordzee over en het werd een geslaagde uitwis seling tussen Neatfa in Wales en Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) Vijftig gulden boete voor niet verlenen van voorrang Hoogtepunt Mr. C. Sneep opvolger notaris P. Schaberg Veel medewerking ondervindt de Schiedamse Gemeenschap bij de programmering van de V.V.V., die de vorige keren veel aantrek kelijke uitstapjes organiseerde. Vooral gezien de ideële achter grond is ook burgemeester H. Roelfsema bijzonder geïnteres seerd bij deze internationale jeugduitwisseling. Verleden jaar heeft hij trouwens de buitenland se gasten op het Eurobal toege sproken. de Groot uw juwelier Begeer v. Kempen Vos Bromfietser gewond bij aanrijding vandaag en morgen Joke de Groot jKS|*j c>-l>rE3NcZ5 (fiuvkiUAó Dit is de lepel van het klassieke Puntfelet-bestek Zonder verzekering op brommer gereden 50 boete elegant en onafhankelijk van voorbijgaande modegrillen. In zilver en juwelierspleet verkrijgbaar bij de juwelier. .schrijft atn vele jonge meisjes in deze om geving een brief over modern tafeibestek. is te gien en verkrijgbaar bij VAN HOGENDORPLAAN 103 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Volk stuindersvereniging „Klein Eabberspol der" (244 leden) hield dinsdagavond in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen ondr grote belangstelling haar dertigste jaarvergadering, die door de voorzitter, de heer Joh. van Rosmalen met een woord van welkom werd geopend. Hij deelde mee, dat de gemeente de noodza kelijke ontruiming van vijfendertig volk stuinen binnen het tijdvak van twee jaar heeft aangekona'.gd wegens 'de werkzaam- heden an de Beneluxtunnel, Volgens het veislag van de penning- meester bleken de financien van de ge meente gezond ro zijn. Bij de bestuurs- verkiezing werden de heren J. L. Pluim, reeds dertig jan-" secretaris, t.c. robbe- regt, 2e penningmeester en A. de Hooge, algemeen lid, herkozen. De 2e voorzitter, de heer D. Streunding had zich niet meer herkiesbaar gesteeld. Voor hem werd de heer J. Kiarijns gekozen. Sedert 18 februari 1965 hebben de twee voikstuindersverenigingen, „Tot Nut en Onstspanning" en .Klein Babberspolder" gemeenschappelijk een bheerscommissie, bestaande uitdrie leden van elke vereni ging onder voorzitterschap van de heer J. W. Koning, ambtenaar van de plant soendienst De vereniging bezit een eigen proeftuin. Ander afdelingen van het Alge meen Verbond kunnen er hun bomen, thans ook sierheester, betrekken. ïenslot e reikte de tweede voorzittrr van het Algemeen Verbond, de heer W. Vlieger de prijzen van de tuinkeuring 1965 uit. Ook ue drie leden van de Haagse keuringscommissie de dames J. Veerman J. de J«u en de heer P. Brugge- lin waren aanwezig. ROTTERDAM Door de firma Dan- kers wordt een grammofoonplaat gepro duceerd ter gelegenheid van de opening .van De Doelen op 18 mei. Daarop zal worden opgenomen Van Beethoven-s der de symphonie, de Eroica, gespeeld door het Roft. Pbilharmonisch Orkest o.l,v. Franz-Paul Decker waarvoor de opna men op 11 en 13 maart zullen worden gemaakt. Benno Wissing heeft voor de uitgave van deze plaat een album met acht pa gina's ontworpen, waarin naast vele fo to's de geschiedenis van de Doelen, het RPh.O. en levensbeschrijvingen van Eduard Flipse en Franz-Paul Decker worden opgenomen. Dit zal dan de eerste grammofoonplaten-uitgave zijn die in de Doelen tot stand is gekomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdag is het Vrouwen wereldgebedsdag. Miljoenen vrouwen over de gehele wereld verenigen zich dan weer in gebed. Ditmaal werd de liturgie samengesteld door een groep .vrouwen in Schotland. De gebedsure wordt gehouden in de Lutherse kerk (Centrum), hoek Oranje straat en Westvest; Bethelkerk, Oude en Nieuwe Maasstraat (Zuid); Vredeskerk, Prof. Poelslaan (Oost) en Opstandings- kerk, Honnerlage Gretelaah (Nieuw- land). In Kethel wordt deze traditionele gebe- dssamenkomst in De Ark, Zwaluwlaan 103, gehouden. De liturgie, die op alle plaatsen in de gehele wereld dezelfde is, zal worden omlijst met zang en orgelbe geleiding. Hierbij verlenen mevrouw P. E, van den Berg-de Sterke (sopraan) en de heer C. Dubbeld (orgel) hun mede werking. Alle gebedssamenkomsten beginnen 's avonds om 8 uur. Dit jaar komt er weer een stad bij namelijk NoorJcöplng in Zweden, meest zestigduizend Inwoners. Men heeft eve neens contacten gelegd met ITdine in Italië en Vienne, een fraai gelegen stad in Frankrijk, ongeveer 25 km. ten zuid en van Lyon, Wellicht zal men het volgend jaar tot een uitwisseling ko men met het Italiaanse Udlne en als de prognose juist het daarop volgende jaar met het F "anse Vienne. In feite staat aeze internationale jeug duitwisseling in Schiedam nog in de kinderschoenen. Langs lijnen van gelei- (Van een medewerker) SCHIEDAM Tijdens de zitting van het Schiedams kantongerecht werd woensdag een voorwaardelijke straf ge vraagd tegen de viaardinger C. V.. die met een vrachtwagen geen voorrang had verleend aan een van rechts kamende scooter. Het was voor de eerste keer in mijn leven, begon V. nadat de kantonrechter de dagvaarding had voorgelezen. Ik had hem helemaal niet gezien omdat ik met mijn wagen in een slip zat. Maar, be sloot hij, ik zal niet proberen mij vrij te praten. Dat zal u niet lukken ook, hernam de kantonrechter. Verschillende getuigen hebben namelijk verklaard dat u veel te hard reed en bovendien veel te laat bent gestopt. De officier van justitie vond het hele geval een beihoorlijke boete waard plus een voorwaardelijke onttrekking van de rijbevoegdheid. Het is geen beste ma noeuvre geweest, besloot hij zijn rekwisi toor. V. maakte een verontschuldigend gebaar. Ik ben geen man om me met veel woorden te verdedigen, besloot hij, maar ik zat net in een slip en had niet voldoende macht over mijn wagen. Het werd een boete van- 50 gulden of tien dagen. schrijft aan vele jonge meisjes in deze om geving een brief over modern tafelbestek. is te gien en verkrijgbaar bij SCHIEDAMSEWEG 93 ROTTERDAM delijkheid zal zij zich moeten ontwik kelen, zoals trouwens de gehele Europe se integratiegedachte, die de ideële achtergrond vormt van deze jeugduit wisseling in het internationale vlak. Dit jaar wil men daarom nog meer dan voorheen ernaar streven de Europese 'gedachte met baar velerlei facetten in woord en geschrift bij deze jongemen- sen, die behoren tot ten minste vier nationaliteiten bekendheid te geven. De jeugduitwisseling zal zich niet be perken tot een uitsluitende plezierreis en het uitgangspunt mag geenszins uit het oog worden verloren. De uitwisseling wordt verdeeld over een tijdsbestek van zes weken: In de twee laatste weken van juli gaat een Schiedamse groep naar Esslingen en een groep naar Neath, De laatste twee weken van augustus gaat men naar Norrköping. Gedurende de eerste twee weken van augustus, die er tussen liggen, worden de buitenlandse gasten in Schiedam ontvan gen. Hoogtepunt wordt weer het Eurobal oi 6 en 13 augustus. De prijs voor deelneming aan deze jeugduitwisseling bedraagt voor Esslingen 125,-, voor Neath ƒ175,- en voor Norrköping ƒ225,-. Het zijn veertiendaagse reizen. Iedereen kan meedoen, mits niet jon ger dan 15 en niet ouder dan 21 jaar. Men wil de, groepen niet groter ma ken dan ongeveer 15 deelnemers. Meer personen brengt allerlei bezwaren met zich mee.-Volgende week dinsdagavond om acht uur komen de deelnemers be de potentiële deelnemers in Musis Sa crum-bij -elkaar om voorlopig het een en ander over de drie reizen te bespre ken. Men moet nu proberen goede groepslei ders te vinden, mensen die niet alleen met de moderne talen bekend zijn, maar die ook over veel verantwoordelijk heidsgevoel en moreel overwicht beschik ken. Het leiderschap blijft te allen tijde een uiterst delicate zaak. SCHIEDAM Mr. C. P. Sneep is woensdag beëdigd als opvolger van nota ris P. Schaberg, die met ingang van 1 juli 1965 eervol uit zijn functie werd ont slagen. Met ingang van deze ontslagda tum is de heerSneep waarnemend no taris geweest. r Woensdagavond was ér in' cafê-rès- taurant Europoort een .receptie, die werd bezocht door. een groot* kantal .collega's en bankdirecteuren. Achteraf is gebleken, dat de_ buitenland se gasten de vorige malen in Schiedam het bijzonder naar hun zin hebben ge had. Men had op een aantrekkelijke wijze de juiste verhouding weten te vinden tussen de vrije tijd en het deelnemen aan excursies en allerlei evenementen door de jeugdige gasten. In het buiten land is er, alle goede bedoelingen ten spijt soms sprake van een overorganlse- ring van de twee vakantieweken, wat natuurlijk zeer vermoeiend Is. ROTTERDAM Woensdagmiddag is in het Dijkzigtziekenhuis overleden de 51- jarige J. J. Heinsdijk (zonder beroep) uit de Ridderspoorstraat. De man werd op 30 oktober 1965 op de Putsebocht aange reden door een bestelauto, toen hij over stak onder het aansteken van een sigaar. Hij werd toen met een zware hersen schudding en bewusteloos naar Dijkzigt gebracht. VLAARDINGEN Dezer dagen is een christelijk gemengd zangkoor opgericht ,dat de naam „Progreza" draagt. Het stelt zich ten doel op te treden voor verenigingen en in zieken huizen, sanatoria enz. Naast ouderen zijn vooral jongeren vanaf achttien jaar hartelijk welkom als lid. De eerste vergadering wordt maan dagavond 7 maart om 20,00 uur gehou den in de grote zaal van de Marantha- kerk aan de Dr. Wiardi Beckmansin- gel. Men kan zich ook opgeven bij de secretaris, de heer W. van Wijen, Irisstraat 43, telef. 6040, bij mevrouw Meijboom, Van Leeuwenhoekstraat 69, tel. 2845 en bij da families Van Es, Van- der -Werffstraat 70 en Van der Hoeven,- Vos'siusstraat 17, tel. 5411. .schrijft aan vele jonge meisjes in deze om- .geving een brief over modern tafeibestek. is te gien en verkrijgbaar bij HOFLEVERANCIERS Lijnbaan 77 Rotterdam Telefoon 119445 SCHIEDAM Woensdag botste de de vijftigjarige wielrijdster P..V. op de kruising Rotterdamsedijk-Nieuwe Mathe- nesserstraat tegen de vijftigjarige brom fietser J. v. d. P. Het ongeluk gebeurde, toen de vrouw een verkeerde manoeuvre maakte bij het afslaan naar links. De bromfietser kwam te vallen en moest met een hoofdwond naar het Gemeentehuis worden gebracht. Christelijke ulo komt achter Van Haarenlaan Musis Sacrum: S. G. Toneelwedstrijd, toneeluitvoering, 20. Chr. Soc. Belangen: Rhetorica, spreken w het openbaar, 20. Geref. Jeugdhuis: Sehied- Handels- en Bedrjjfsraad, forumavond, 20. Irene: Pers. Ver. Vegla, personeels- avond, 20; Sehied. Luchtvaartclub Icarus, vergade ring, 20. Arcade: Muziekschool Hakkert, leer- lmgen.avond, 20. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28. Hitsluitend redactiezaken, rel.^63954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap (adr. fa boven) dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264668; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan sb, tel. 268855. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ten behoeve van de Vereniging tot bevordering van het Christelijk Onderwijs te Schiedam zal aan de Willem Passtoorstraafc (tussen Burg. Van Haarenlaan en Henri Polak straat) een tien-klassige protestants - christelijke school voor uio met gymnas tieklokaal worden gebouwd. De stieh- tlngs- en inrichtingskosten van dit school gebouw bedragen, exclusief de grondkos- ten, 1.213 200 en van het gumnastieklo- kaal 532.309. De school behoort tot de tweede serie systeemscholen volgens het Muwi-sys- teem, die binnen twee a drie jaren zullen worden gebouwd. De andere scholen komen in de nieuwe wijk Groe- noord, waar het aantal bewoners snel toeneemt. Het zijn een openbare school voor glo met zeven lokalen en een openbare school voor kleuteronderwijs r ot drie lokalen, daarnaast een gymnastieklo kaal. Bovendien een r.k. school voor glo met zeven lokalen en een r.k, school voor kleuteronderwijs met drie lokalen. Eveneens wordt er in deze tweede se rie gebouwd een gymnastieklokaal voor de Lagere Technische School aan de Mgr. Nolenslaan voor 541.700. De grondkosten, berekend naar 90 per m2, vermeerderd met de rente, be dragen 733.500. Het benodigde kre diet voor de bouw van deze systeem- scholen is in totaal 3.050.700. (Van een medewerker) SCHIEDAM Een behoorlijke straf kreeg de Rotterdammer W. D. van E., die zich woensdag voor de politierechter moest verantwoorden, omdat hij met zijn wagen op Rijksweg 20 onvoldoende afstand tot zijn voorganger "had bewaard. In zekere zin is het juist, begon E. Het schijnt, onderbrak mr, W. E. van Vloten, dat niemand hier ja of nee kan zeggen'. Hef is h'ier altijd een beetje juist, er zit wel iets waars in of er zijn allerlei omstandigheden die bij het gebeurde een rol hebben gespeeld, en tegen E., is het juist of niet? Ja het is wel waar wat in de dagvaarding staat, gaf E. schoorvoe tend toe. En hoe kwam dat? wilde de kanton rechter verder weten. Het was op dat weggedeelte een beetje glad, antwoordde E.. en precies op een gedeelte waar je van te voren helemaal geen overzicht op hebt. Dat is geen excuus, vond de officier van justitie, wist dat het slecht weer was en daar moet u, ook al'lijkt de weg goed berijdbaar, uw wijze van rijden bij aanpassen. Hij eiste tegen E. een boete van 35 gulden of zeven dagen waarvan mr. E. van Vloten tenslotte 30 gulden of zes dagen maakte. Vrijspraak verkreeg de Rotterdammer A, J. H., die moest terechtstaan, omdat hij met zijn wagen door het gele licht was gereden. H. ontkende dit op de zitting ten stel ligste. Hij kwam zelden in- Schiedam, vertelde hij de kantonrechter, en was er zeker op de bewuste dag niet geweest. Toch had hij de politie, die hem enkele weken later hierover ondervroeg, gezegd dat hij wel de betsuurder van de wagen' was. Maar, zei hij tegen de kantonrechter, 9 SCHIEDAM De kosten van de de kenale St.Liduinakerk aan de Nieuwe Haven, de heer P. H. K. v.d. B., deed woensdag bij de politie -aangifte dat uit een kapel van de kerk een offerblok was ontvreemd. schrijft aan vele jonge meisjes in deze om geving een brief over modern tafeibestek. is (e zien en verkrijgbaar bij Weslewagenjlraat 70- Rotterdam Tel 110583 daarmee is nog niet gezegd dat ik op die dag met die auto in Schiedam ben ge weest. Ik ben chauffeur bij een firma die meerdere wagens heeft rijden en op wel ke datum je een bepaalde auto bereden hebt kan je na enkele dagen al niet meer zeggen. De kantonrechter zei het zich te kun nen indenken, dat H. zich na een aantal weken niet precies meer kon herinneren waar hij op de bewuste dag was geweest en zeker niet meer met welke auto hij uit het wagenpark had gereden. Evenzo was de mening van de officier van justitie, die in zijn rekwisitoor zei 'dat er geen enkele positieve verklaring was, zodat hij vrijspraak vroeg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de West-Kruiskade ontstond woensdagmiddag omstreeks vijf uur een volksoploap doordat de 33-jarige marktkoopman J. v. H. vanaf de eerste étage van een woning bloempotten op straat gooide. Toen de politie arriveerde, vluchtte de man naar het dak, waar een inspekteur en enkele agenten hem aanvankelijk niet konden vinden. Het bleek dat hij zich in een uithoek tussen twee panden had ver stopt. Na een gesprek met de inspekteur bood de man zijn excuses aan. Hij ging mee naar zijn woning. Even later moest echter weer krachtig worden opgetreden omdat de man op nieuw hevig te keer ging. Met hand boeien werd hij naar de gereedstaande surveillance-auto gebracht, waarmee hij na rahet hoofdbureau werd vervoerd. Vandaar is hij naar het Delta-ziekenhuis gebracht. (Van onze correspondent) De bezitters van caravans en tenten die in de afgelopen jaren regelmatig gebruik hebben gemaakt van de cam ping in Hoek van Holland, kunnen verlicht ademhalen. Na een oponthoud van vier(!) jaar zal dan eindelijk dit seizoen de nieuwe camping aan de Tasmanweg in gebruik worden ge nomen. Het heeft de gemeente Rotterdam be paald niet meegezeten met de aanleg van deze nieuwe camping. Reeds In 1961 aanvaardde de gemeenteraad de plannen, tegelijk met de aanleg van het recreatiegebied aan de Nieuwlandsedijk. Aanvankelijk leek het met de nieuwe camping aardig te zullen vlotten. De grasgazons groeiden „als kool", de beplanting deed het ondanks alle sombere voorspellingen over de zoute lucht heel voorspoedig. Een onvoorziene hinderpaal trad echter op de voorgrond, het water name lijk. Het gehele campingterrein leek voldoende gedraineerd, maar reeds bij de aanleg werd het duidelijk dat men het grondwater niet de baas kon. Vier hele jaren heeft het ge duurd, alvorens men de oplossing voor dit euvel had gevonden. Daarmee zal de noodcamping aan de Langeweg voorgoed hebben afge daan, Het nieuwe terrein is uiter aard geheel naar de eisen des tijds ingericht, althans volgens de plannen, want die zijn nog niet vol ledig uitgevoerd. Een voordeel voor de kampeerders is in eik geval dat de caravans en tenten niet meer dicht naast elkaar staan. De nieuwe camping is verdeeld in vakken, die elk plaats bieden aan vier tenten of caravans. Elk vak is gescheiden door een groenstrook of een haag. Na- tnurlijk is deze beplanting nog niet volgroeid, maar in de nabije toe komst zullen de kampeerders niet meer bij elkaar op „tafel" kunnen kijken. Zoals gezegd, de outillage van de nieuwe camping is nog niet geheel voltooid. De kampeerders zullen het dit jaar nog met het oude sanitair moeten stellen. Wasgelegenheid en toiletten van de oude camping zul len op de nieuwe nog even dienst moeten doen. Men hoopt dit echter voor het volgend seizoen geregeld te hebben. Wat de kampeerders dit jaar wei zul len hebben is: meer ruimte, meer rust, maar ook meer eisen betref fende kampreglementen en meer water in verband met de singels die de camping begrenzen. En vooral dit laatste lijkt geen onverdeeld genoe gen voor de toeristen die met kleine kinderen de camping bezoeken. (Van een medewerker) •SCHIEDAM Tijdens de zitting van het Schiedamse kantongerecht kreeg E. A. T. uit Capeile aan de Ussel 50 boe te, omdat hij zonder verzeikerd - te zijn zijn motorrijwiel had bereden. Hebt *u die brommer nog, wilde mr. W. E. van Vloten aan het "begin van de behandeling weten. T. knikte. Is hij nu verzekerd, vroeg" de kantonrechter verder. T. gaf een bevestigend antwoord en haalde als ondersteunend argument een stapeltje pa- pieien voor de dag. die hij voor de kan- tonrechter op tafel legde. Maar hier staat, vervolgde mr. Van Vloteh, nadat hij de papieren had doorge keken, dat de verzekering pas op een maart ingaat en, dus rijdt"nog steeds onverzekerd. T. trok een gezicht alsof hij van de prins geen kwaad wist. Maar dat is toch goed, zei hij, de verzekering wordt toch pan op een maart verplicht. Met ingang van maart wordt het bevesti gen van een verzekeringsplaatje ver plicht. antwoordde de kantonrechter, maar de verplichte verzekering bestaat al lang. De officier van justitie, mr. G. C. Abeln, oordeelde, ondanks het feit dat onwetendheid de kennelijke oorzaak was, T.'s overtreding bijzonder kwalijk t Het is al.heel lang, zei hij, dat de verze- kering bij de wet geregeld is en dan heeft elke Nederlander er zich maar aan te-'houden. De kantonrechter vond in zijn vonni dat in tegenstelling tot hetgeen de offi cier had gezegd, toch wel rekening moest worden gehouden met het feit dat T. niet op de hoogte was met de bestaande beoa- lingen. Maar er ongemerkt aan voorbij- gaan'kan ik natuurlijk niet, merkte bij -op. en -tot T.: U moet ook om uw mede mensen denken. Stelt u zich eens voor dat u. een kostwinner aanrijdt en u moet gaan opdraaien voor twee gezinnen. Maar, besloot hij, ik wil toch wel een beetje rekening houden met de omstan digheden. Het werd een boete van 50 gulden of tien dagen met een voorwaardelijke hecb- tenisstraf van veertien dagen met een proeftijd van twee jaar. Koninklijke Van Kempen Begeer-Zeist (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Van een stand op de foto-afdeling in het warenhuis van V. en D. zijn woensdagmiddag drie flesjes met sublimaat-versterker (fa brikaat Amaloco) weggenomen. Op de flesjes staat dat de inhoud zeer giftig is. Er zit 40 gram sublimaat en 40 gram kalium bromide, verdund met water, in. Dat wordt gebruikt voor het versterken van ontwikkelaar. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat kinderen deze flesjes hebben weggenomen, wordt gewaarschuwd dat inwendig gebruik zeer ernstige gevolgen kan hebben. ROTTERDAM Temidden van de chaos In het Brabantse Dorp dat wordt ontruimd, was er omstreeks de jaar wisseling veel voor kinderen te vinden. Deze vondsten brachten bovendien geld op en waarom zouden drie jongetjes tussen 12 en 14 jaar daar geen handeltje mee drijven? Ze brachten oud ijzer, lood en koper en ook een geijzer bij de vader van een van hen, de 53-jarige A. v. H., die hun daarvoor financieel beloonde. ,,Maar_ het is wel link hoor, jullie moeten, het niet meer doen", zei deze. Van H. verkocht het verder aan de 20-jarige opkoper C. T. Deze stond donderdag voor de rechtbank wegens heling. „Het slechte toezicht van de ge meente heeft de diefstal wel in de hand gewerkt", meende de officier van jus titie mr. P. A. H. Bos. Hij eiste tegen T. 4 maanden gevangenisstraf. Verdachte v. H., die de goederen van zijn kinderen aannam, hoorde drie maanden tegen zich eisen. Zijn raads vrouw pleitte voor een kortere onvoor waardelijke en een langere voorwaarde lijk straf. Uitspraak 9 maart. ROTTERDAM Woensdagmiddag om streeks half drie is de 12-jarige Leendert Bos uit de Feijenoordstraat 75 in het twee meter diepe bad van het Sportfond- senbad aan de Gooilandsingel verdron ken. Op een gegeven moment zag men de jongen op de bodem van het bad liggen. De 22-jarige badmeester R. v. Zomeren dook hem op en paste mond-op-mond- beadetning toe, dat later werd overge nomen door de politie. Na de komst van de geneeskundige dienst werd zuurstof toegediend, maar dit "alles heeft niet mogen baten. Bij aankomst in het Zuiderziekenhtris waren de levensgeesten reeds geweken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Afgelopen dinsdag is de drieduizendtse student van dit stu diejaar bij de Nederlandse Economi sche Hogeschool ingeschreven. Het was r- C Hakstege, die economische weten schappen zal gaan studeren. De rector magnificus, prof. dr. T. J. Bezemer, bood de heer Hakstege het gedenkboek van de hogeschool aan. In het studiejaar 1941/1942 studeerden voor het eerst meer dan duizend stu denten aan de hogeschool. In 1961/1962 waren het er tweeduizend geworden. Verwacht wordt, dat het aantal studen ten in 1970 vierduizend zal bedragen. 9 SCHIEDAM De commissie voor het Open Deurwerk van de hervormde ge meente houdt zondag om 17 uur in de Grote Kerk weer een Open Deurdienst. Men nodigt een ieder hartelijk uit te ko men luisteren naar de verkondiging van het „Geheim van het Leven" dor wika J. J. Brörens, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ruim anderhalf uur heeft de 22-jarige monteur J. II. Scholten uit Den Haag woensdagmiddag bekneld gezeten tussen de roltrap van de HEMA aan de Hoogstraat. Tijdens het monteren raakte de roltrap in beweging, waardoor de monteur werd nteeaesle-—6 en in het inwendige van de trap be kneld raakte. Met sniihrmders moest hij uit 7in benarde positie worden bevriid. In het pand van het winkelmagnzijn, dat nog in aanbouw is, was de mon teur samen met een collega bezig de roltrap te plaatsen. Zij verwijder den twee treden, waarna men de rol trap liet proefdraaien. Hij werd stil gezet op het moment dat de opening gelijkvloers was gekomen. De heer Scholten vroeg zijn collega even naar boven te lopen om een bos sleutels te halen. Zeif kroop hij door het gat naar het inwendige van de trap. Op dat moment raakte de roltrap door nog onopgehelderde oorzaak in beweging, waardoor de monteur werd meege sleurd. Op zijn gegil zette men tersfond de schakelaar af, waardoor de trap tot stilstand kwam. Het slachtoffer zat echter zodanig bekneld, dat het meer dan anderhalf uur duurde voor hij met snijbranders kon worden bevrijd. Met een gebroken arm en enkel bracht de GGD hem naar het Holy-ziekenhuis. De arbeidsinspectie en de politie stellen een onderzoek in naar de oorzaak van l het ongeluk. WAT vindt u daar nou van, beste Jan Krant?", vraagt, een lezer uit Schiedam me in een brief je waarin hij een voor hem wat vreemde gang van zaken uit de doeken doet. Hij vertelt: „Eind augustus van het vorig jaar ver zond ik een sollicitatiebrief en pas vijf maanden later kreeg ik een antwoord terug". En hij vraagt me dan wat ik hiervan vindt en of zoiets wel eens meer gebeurt. Ja, wat moet ik daar van zeg gen. Het is natuurlijk altijd moei- - lijk om een oordeel te geven over een zaak waarvan je helemaal niets afweet. Ik weet ook niet wel ke achtergronden er zijn voor zo'n late brief. Misschien heeft men (de gemeente Schiedam, het ging om een ambtenarenfunktie) wel zoveel sollicitatiebrieven ontvan gen dat de selektie vijf maanden heeft geduurd. Wat zal 't zeggen? Mogelijk zijn er reeds vele sollici tanten „op het matje geroepen". Dat u, briefschrijver, in twee re gels moest lezen dat u voor die betrekking be t afgewezen, 'doet hieraan niets af, want tenslotte kan noen ook niet iedereen oproe pen. DR is ook een kans dat men direkt.de juiste man op de juiste plaats heeft gevonden en het niet nodig achtte op de andere brieven in te gaan, hoewel ik dat vreemd zou vinden. Ik kan het wel met u eens zijn dat de antwoordbrief tamelijk lang .is weggebleven. Een gemeente kan echt wel, dacht ik zo, iets eerder terugschrijven. Maar natuurlijk is men geheel vrij dat te doen of niet. U moet zich maar troosten dat er ook bedrijven zijn die nooit een woord laten horen op een solli citatie. Dat vind ik veel erger en onbeschaamder. Het is toch een kleine moeite een briefje te stu ren, desnoods een stencil. Dat is niet alleen zakelijk, maar doodeen voudig een kwestie van beleefd heid. schrijft aan vele jonge meisjes in deze om geving een brief over modem tafelbestek. is te .zien en verkrijgbaar bij sinds 1776 advisserenü Juwelier, Korte Lijnbaan 18a Rotterdam DONDERDAG 24 FEBRUARI 1916 Een zeer geweldige veldslag ten Noor den van Verdun. Parijs. 23 Februari. Uit de officieele mededeeiing van heden avond. De aanval van de Duitschers ten Noorden van Verdun heeft zich, gelijk was te voorzien, tot een zeer geweldigen veldslag ontwikkeld. De aanval is van daag met toenemende hevigheid voort gezel en door onze troepen met felheid tegemoetgetreden; zij brachten den vijand uiterst groote verliezen toe. De vijand bombardeert onophoudelijk met zwaar geschut, waarop wij met ge lijke hevigheid antwoorden, over een fornt van veertig kilometer van Maian- court tot Elain. Duïtsrhe infanterie, behoorende tot zeven verschillende legers, heeft den heelen dag een reeks aanvallen uitge voerd tussrhen Brabant en Ornes. Al zijn pogingen ten spijt kon de vijand" ons niet uit het dorp Haumont ver drijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1