BANDRECORDERS COUZY SINT BERNARDS (100) GAAN IN ZEIST CONGRES HOUDEN WêM Zakenman slaat goud uit Oranje-huwelijk Bekendste Kamerlid ■HM top form van stam tot meubel voor meubelen naar de stam fe. Rotterdammer in tank raffinaderij Raunheim gedood Sportterreinen voor jeugd in Alexanderstad Prijswinnaars puzzel de stam JO» i nr. ROTTERDAMMER Pagina 3 ZATERDAG 26 FEBRUARI 1966 EN PLATENSPELERS ALLE GOEDE MERKEN BIJ v Eigen historie Trouw Kinder vriend v.. •_t" - - <D Op bezoek bekers en twee glazen, alle met de beeltenis van Beatrix en Claus erop. Ik heb er al honderd duizenden van verkocht. Nooit is een serie zó aangeslagen. Nog dagelijks komen er verzoeken van gemeente- en schoolbesturen binnen om toe zending van nieuwe partijen. Vrachtwagens rijden bijna dag en nacht het hele land door om de zendingen te brengen." ©-■ Scholen* ken. RoolvinkKoekoek Geen AR «&a 1e MIODELLANDSTR.72 AERTV. NESSTRAAT 38 (Van een onzer verslaggevers) Z EIST-DRIEBERGEN Een unicum voor Europa: zaterdag 5 maart komen er honderd Sint Bernardshonden bijeen in de grote kantine van een Zeister industriële onderneming. Behalve in Amerika is nog nergens ter wereld zo'n om vangrijke show gehouden. Als men Weet dat er ongeveer 150 exempla- t* ren in ons land te vinden zijn, wordt het karakter van dit familie- congres duidelijk. De monster-1 match de Nederlandse kampioen 1966 zal er worden aangewezen is georganiseerd vanwege het 40- jarig bestaan van de Hollandsche Sint Bernard Club. Het zal een boeiend jezicht zijn die zrote dieren in de grote ruimte. Elke Sint Barnard krijgt een beoordeling, het- 'm U (uitmuntend), ZG (Zeer Goed), G (Goed), dan wel M (Matig). Bu het noemen van de naam dezer trouwe, schrandere en goedaardige vier- - voeters denkt men onwillekeurig aan het fes klooster op de Grote Smt Bernhard en net men hei koninklijke dier met de wat melancholische oogopslag voor zich, het bekende vaatje om de hals, dat zovele mensen het leven heeft gered. Toch is deze plek vandaag niet meer toonaangevend voor Smt. Bernards. Eerder moet men de Zwitserse plaats Sauhamt noemen, waar zich 's werelds grootste kennel vn dit ras bevindt. Er verblijven ongeveer negentig dieren, wel pen inbegrepen. Van hieruit betrekken hun Smt Bernhards, waarvoor men vier tot vijfduizend dollar per stuk kan neer tellen. WIE echter denkt dat hier ook de Nederlandse Sint Bernards vandaan komen heeft het mis: ons land heeft zijn eigen fokhistorie, die verscheidene gro ten heeft opgeleverd en nog steeds ople vert. onder meer de kampioen van Zuid Afrika en natuurlijk die van ons land 2elf. Friesland hoort men in fokkerskin- gen herhaaldelijk noemen. Uit de noorde lijke provincies wordt zaterdag dan ook een dertigtal dieren met hun eigenaars (per speciale bus) verwacht. Albert de ia Rle is de man die de Hollandsche Sint Bemardclub heeft opge richt. Van hem vermelden de annalen, dat hij in de beginperiode eens in de Amsterdamse RAI furore maakte, toen hij ais monnik met bruine pij en muts opkwam, in zijn ene hand een lantaarn, in zijn andere vijf lijnen waaraan even- ïovele prachtige Sint Bernards. Na de oorlog was een bekende naam, die van Piet Smulders uit Kaatsheuvel, een natuurtalent, die pracht exemplaren wist te fokken, welke Smulders is verleden jaar overleden ook op het monsterevenemant yan zaterdag in Zeist te zien zullén'zijn. TALR.UK zij'n de verhalen over Sint Bernards waarin hun „mentale" kwa liteiten naar voren komen. Van het be stuurslid der vereniging, de heer W. A. H. M. Brugman int Noordwijk hoorden we dat zijn dier eens de niet aangekon digde koienman, die brandstof kwam brengen, met m huis wilde laten omdat de baas er niet was. Hoe hij dat deed? Hij stelde zich eenvoudig in zijn volle breedte voor het trapgat op en bleef bedaard naar beneden kijken. Knappe man die hem dar-vandaan zou krij gen.. Discipline is het, die de dieren vroeg moet worden bijgebracht, want heeft men een Sint Bernard niet in de hand, dan is hij aan de lijn niet te houden: hij sleurt zijn begeleider gemakkelijk een, twee, drie van de sokken. Van een ander verenigingslid is het verhaal, dat een Sint Bernard, alleen met een kind dat in het water was gevallen, dit jonge leven redde door het na ie duiken en aan de oever te trekken, om daarna nog een paar mee in de vaart gevallen speeltjes van de kleine op te vissen Toen men later, bij wijze van experiment, zo maar eens een hjspop m een sloot gooide, keek het dier er rustig naar, maar bleef waar hij stond! OP kinderen zijn de dieren over het algemeen dol. Zij latenhen vertrou welijk met zich sollen en offeren zelfs hun warme pels als tijdelijk hoofdkussen waarop een kleintje dan in slaap kan vallen. Toen een kleuter eens hard begon te hullen omdat zijn moeder de kamer uitging stapte een Sint Bernard resoluut naar de speelhoek, pakte wat speelgoed en legde dat voor de. voeten .van het kleine kind neer,, alsof hij zeggen wow Joh, houd op met hullen en g» maar lekker spelen! Velen denken, dat het houden van een Sint Bernard zeer kostbaar is. Toch valt dit mee: m de beginperiode van een jaar vergt dat gemiddeld ƒ12,50, later een tientje per week. Dagmenu: een kg vlees (slachtafval) en verder acht 4 negen sne den brum brood. Voorts kalk, levertraan, en vitaminen. De etensbak van een Sint Bernard moet altijd hoogstaan, bijvoorbeeld op een omgekeerde emmer. Moet hij de kop te diep neigen, dan gaat dit ten koste van zijn voorkomen. Hij krijgt doorgezakte schouders en die zijn uit den boze. Een volgroeide hond zal per 1ALEIN beginnen geldt oak voor lobbesen als Smt Ber nards, Duidelijk is de mooie oogtekening van deze pup al te zien. dag altij'd twee uur moeten lopen, dus die wandelingen moet de eigenaar er maar voor over hebben. TV/AAR wordt nu bij de beoordeling VV der dieren op gelet? In de eerste plaats wordt de kop kritisch bekeken, de tekening m brum, zwart en wit. Dan de oorinplanting, de witte kraag, die een volledige ring moet zijn, de loop van het dier, ofwel het gangwerk: loopt hij soe pel en niet „koehakkig"? Vervolgens zijn staart, die naar beneden in een krul moet hangen. Niet te hoog de vakman zegt „te vrolijk" want ook dat is weer verkeerd. Een Sint Bernard groeit betrekkelijk langzaam uit, soms doet hij daar wel ik - v- K--.A.-. T)E bekende fokker Piet Smul- ders met zijn gehele bezit vijf pracht exemplaren verkre gen door jarenlange kweek. drie jaar over. Vandaar, dat elke match onderscheidt in jeugd-klasse, van 9 tot 18 maanden en open-klasse, daarboven. Een volgroeide Sint Benaard kan wel 100 kg wegen. Echter niet in Nederland, eerder in Engeland, waar men fokt op ge wicht. Op de grote match van zaterdag zijn behalve het Nederlandse kampioenschap FRANKFORT/MAIN Veronachtza ming van de veiligheidsvoorschriften heeft volgens de Caltex-raffinaderij m Raunheim (Hessen) woensdag het leven gekost aan de 51-jarige Nederlandse inge nieur August Abelmann uit Rotterdam. De leiding van het bedrijf heeft vrij dag meegedeeld dat de Nederlander in een tank is gestikt door het inademen van lucht met een te gering zuurstofge halte. Abelmann was m de tank geklommen voor een inspectie en had. in. strijd met de voorschriften, één in plaats van twee man meegenomen. Bovendien waren de veiligheidslijnen niet goed bevestigd en was de luchtvoorziening onvoldoende ge waarborgd. Toen ïr. Abelmann op de bodem van de tank neerviel omdat de luchtvoorzie ning verstek liet gaan kon de ena -helper hem met in veiligheid brengen.,In deze raffinaderij zijn herstelwerkzaamheden aan de gang na de ontploffing van 18 januari, waarbij drie mensen werden ge dood en 83 gewond. De prijswinnaars var, de puzzel uit ons Zondagsblad van 19 februari zijn A. van Eist, Schermlaan 50a te Rotterdam ƒ5-: mej M. de Bakker, Dubbeldamseweg 276 te Dordrecht 2,50 en T. Haxe, Bermweg 418 te Capelle aan den Ussel 2,50. TOP-FORM adviseur «OTTERDAM WARJNtEftSWEG MEENT 7 X AFD KLASSIEK TELEFOOM (OIO) 120409 VRAAGT ONZE GRATtS CATAIOCUR nog allerlei bekers f- -ldprijzen te ver dienen. Er zal ook een pubhekprijs zijn. Een hele voorbereiding, maar een gewel dige feestdag voor de bazen. Eén ding behoeft niet voorbereid te worden: het dagmenu voor de honderd dieren. Op zo'n enerverende dag eten ze namelijk geen hap. ALS orgelpijpjes hebben zich deze jonge Sint Bernardjes om het jongetje gegroepeerd. Een nest telt doorgaans tien, soms wel veertien diertjes. De Hollandsche Sint Bernardclub zou graag het systeem van hooguit zeven jongen bij de moeder doorvoeren. Dit dient zowel moeier als kinderen en het fokkersbelang. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT ,,'t Loopt storm. Als men de oranjegezindheid van ons volk zou kunnen af meten aan het aantal bestellingen, dan kan men stellen, dat ons Koninklijk Huis een grote plaats inneemt in het hart van de Nederlander." In zijn woning aan de Utrechtse Duifstraat wijst de heer A. C. Smorenburg op een rek met glazen en bekers. „Dat is de nieuwe serie: twee melk- De heer Smorenburg is directeur van een der vier Nederlandse be drijven, die gouden munt slaan uit het huwelijk, „We verwachten, dat er een miljoen glazen en bekers worden verkocht", zegt hij, zittend achter de tafel beladen met tiental len verzoekbrieven. Op een landkaart stipt hij aan waar ze naar toe gaan. „De Gro ningse veenoklonie heeft enorme belangstelling. In de kop van Noordhoüand en de kAchterhoe wordt eveneens veel verkocht. Delft, Woerden en Zeist zijn plaat selijke uitspringers. Maar er zijn ook streken waar je duidelijk onge ïnteresseerdheid cpmerkt. In het zuiden bijvoorbeeld. En in de grote steden. In Amsterdam en Den Haag wordt vrijwel niets verkocht, in Rotterdam weinig." „Maar over het hele land gere kend is de belangstelling overweldi gend. Meestal hoeven we van een bepaalde serie maar" enkele tiendui zenden exemplaren te laten maken. Nu loopt het aantal m de honderd- „Het is veel groter dan dat van de glazen met Irene en Carlos. Die liepen in het begin goed, maar de verkoop stokte „totaal toen bekend werd, dat de prinses katholiek was geworden. We zijn met tienduizen den exemplaren blijven zitten." De heer Smorenburg heeft vrij wel alle feestelijkheden van het Ko ninklijk Huis met ingebrande trans fers op glazen en bekers vastge legd. Het zilveren huwelijksjubi leum van Koningin en Prins, de verloving van Margriet en Pieter en die van Beatrix en Claus. Andere kassuccessen voor zaken man Smorenburg waren Kennedy en Churchill, die in zijn magazijn nu prozaïsch naast de Beatles staan. „Kennedy liep uitstekend, ze ker vijfmaal beter dan Churchill, zegt hij. Dat was een figuur, die leefde bij het Nederlandse volk". Een van de eerste series van de huwelijksglazen heeft hij aangebo den aan het paar zelf. Dat was een paar maanden geleden in Hitzac- ker. „Ik ben op het slot geweest. Claus is een bijzonder sympathieke kerel, bijzonder sympathiek. Dat zit goed tussen die twee, werkelijk goed. Van al die tegenstrïbbelingen begrijp ik niets. Dat zeg ik niet omdat ik eraan verdien, maar omdat ik dat echt heb gemerkt". „Prinses Beatrix kende ik al van Drakesteijn, waar ik tweemaal ben De heer A. C. Smorenburg voor zijn collectie glazen: een ijriljoen huwelijksglazen naar scholen erl winkels geweest. Ook om glazen aan te bie den." Zijn woorden illustreert hij met dankbrieven van de Prinses, de Koningin en de Prins, die een apar te plaats kregen in een zorgvuldig bewaarde map. Hoewel de heer Smorenburg veel aan winkels levert, gaan de groot ste partijen naar scholen. Veel ge meenten kopen grote partijen op om die op de dag van het huwelijk gratis aan de schooljeugd te geven. De christelijke scholen blijven dan niet achter. Het is een soort ket tingsreactie," zegt hij. „Zij bewijst, dat het Nederlandse volk ons Oranjehuis een warm hart toedraagt." Gevoelens, die de zakenman gre tig aangrijpt om ze in klinkende munt om te zetten. Want de heer Smorenburg is niet de enige, die m deze maanden goud maakt van oranje. De advertenties laten er geen twijfel over bestaan. Kunst stof lijstjes met kleurenfoto's van het paar worden aangeboden. Win keliers lokken met gratis huwelijks speldjes bij aankoop voor een be paald bedrag. Anderen verstrekken weer foto's. De afbeeldingen zijn rijk gevarieerd. De ene fabrikant probeert de ander te overtroeven. De een siert portretten protserig met het vader landse dundoek. De ander probeert er nog een artistiek tintje aan te geven. Maar allen verdienen er aan. Voor de zakenman werd het paar het grootste verkoopsucces... NCRV-presentalor Dick Hou- waart bracht ons vorige weet even aan het schrikken. In de tv- rubriek „Boeren, Burgers en Bui tenlui" vertelde hij, dat bij de jonge kiezers boer Koekoek het meest populaire Kamerlid is. Een NIPO-enquête, op speciaal ver zoek van de NCRV gehouden, oude beginselpartij als de ARP zich niet meer veroorloven zo'n electoraal buitenkansje onbenut te laten. We willen onze neus niet in de interne antirevolutionaire zaken ste ken, hoogstens een beetje hardop denken. En dan denken we, dat de A.R.P.-leiding met de NIPO-enquête i n de hand weieens meer brood zou kunnen' zien in BiesRèlrvel al»*alge- meen ..lijsttrekker „vóór "KW? *dah in had dat uitgewezen,. Nu ligt di,e .Roolvink.„.Tussen- die; „fwce^zal de enquête voor ons en gelukkig strijd ui ieder gejsal ,gaaa Magt een W-I j j i v i i Z. collectief lijsttrekkerschap (m 1963 blijkt daaruit, dat Koekoek voor deed Smallenbroek-jnogmiet'die:9hde- de jongeren met het populairste)-'.Tettwea"mee) wil.,niemand meer te- maar het bekéndste Kamerlid is.r.nFug. J3<>q,-half ju®,was Het verschil is duidelijk. Wie hst. eE,? n§Kz^n'»jönolr0?j! moraen"de*Westerkerin brand vink dë'grote mS'föj ^"KaSftWver- morgen ae westerkerk in nrana kiezilJgen van ^ölgértd juaiazow Lor steekt, kan op algemene bekend- .den. r,De ouder éi a ij t irev o pij ixp ir e n heid rekenen, maftr zal zich* beluisterden in hem „^èrmolmrstem slechts bij een uiterst klein. <ïèel'vari SchQuten.'" én Hat was atjmïben~ van de bevolking nonulair nïa- deJ1oirri elke .bófëfftïei'é stdgSKkÜndi- van ae bevohung populair ma-u daah gewoon rifiehiKrgetf^rrifce>ink vergüfotte zwu gezag-, door, tac tisch spel kamerdebatten over het program^ whiMiflfel9 -'Bies heuvel leek nergens meer. Teruggekomen Q Maar Biesheuvel is teruggekomen. Zijn „opwekkende rede" op de Depu- tatenvergadering van twee weken ge leden was er een naar het oude anti revolutionaire hart. Ze viel zichtbaar en hoorbaar beter dan het inflatiever- haal van Roolvink, dat tal van depu- taten boven de pet ging.1 Roolvink's grapje over „de calvinistische inter nationale" („Hoe zalig is het volk...." en wat daar verder volgt in Psalm 89) deed bovendien enkele vergrijs de hoofden afkeurend schudden. Nee, de AR-fractieleider had z'n dag niet. Biesheuvel was tegen de verwachtin gen in dé centrale figuur op deze wapenschouw, 't Leek alsof ze daar in Tivoli plotseling beseften dat het bij de komende verkiezingen niet zal gaan om het vasthouden van de oude re generatie, maar om de gunst van de jonge kiezers. In het gevecht om die gunst is de grotere bekendheid van Biesheuvel een doeltreffender wapen dan de ge lijkenis van Roolvink met wijlen Schouten. Biesheuvel weet dat, maar hij speelde in Tivoli niet doelbewust op de jeugd. Nee, vooral op de oude- re anti's, en daarmee sloeg hij twee vliegen in één klap. De jongeren had hij al, de ouderen kreeg hij. Z'n pa pieren voor het lijsttrekkerschap staan nu hoog genoteerd. Hij kan ze nog doen stijgen als hij er in het kabinet een fijne beslissing over de melkprijs .weet door te drukken. Een prijs van 'bijvoorbeeld 33,5 cent zou duizenden boeren van. Koekoek-nei- gingen kunnen, genezen en naar ,de AR kunnen lokken., Weliswaar kost i j dat. de consument honderd miljoen, f wat een half puntje in de kosten-van levensonderhoud scheelt, maar een s kniesoor die daarop let. Alleen Den Uyl zal er last van hebben. Biesheu- vel politiek alleen maar voordeel. Om het verloren terrein te herwin nen zal Roolvink andere middelen moeten gebruiken dan bv. tv-debat- ten met Koekoek. Dat is vorige week geen succes geworden. Roolvink had er nooit aan moeten beginnen. Zeker, wat hij zei sneed van a tot z hout, maar van Koekoek kan je alleen win-, nen als je 'm met z'n eigen wapenv l bestrijdt. Anders kan je 'm beter ne- geren. Roolvink nam 'm serieus e» toen was de mogelijkheid van een evidente overwinning bij voorbaat verkeken. Want met Koekoek valt eenvoudig niet serieus te discussiëren. Wie dat probeert, bewijst hem veel te veel eer. Koekoek houdt er z'n eigen abo minabele „logica" op na, waarop nie mand enig vat krijgt. Zodoende „wint" hij altijd. Als je 'm zo als Roolvink deed erop wijst, dat- de wereldmarktprijs voor melk 20 oent bedraagt, krijg je ten antwoord: „Bewijs dat maar eens", 't Is als of je wordt uitgedaagd te bewijzen dat Rotterdam aan de Maas ligt. Roolvink's fractiegenoot Elffcrich. heeft nu schriftelijk aan Biesheu- Niemand hoeft dan ook te vrezen, dat de 870.000 jonge kiezers die vol gende maand voor het eerst hun stem zullen uitbrengen, voor onge veer de helft Koekoek-fans zuilen blijken te zijn, gesteld al dat popula riteit per se stemmenwinst betekent, wat lang niet altijd opgaat. Volgens de enquête is de sympathie van de jongeren voor de Boerenpartij trou wens gedaald van 3,5 pet. (vorig jaar) tot 2,5 pet. (begin dit jaar). Het katholieke weekblad „De Nieu we Linie" is blijkbaar op de slordige conclusie van Houwaart afgegaan toen het deze week schreef, dat de jeugd Koekoek „boven op het erepo dium" heeft gezet. Waaraan het opperhoofd der vrije boeren, z'n- overgrote bekendheid te danken heeft, laat zich gemakkelijk raden. Hij trekt meer dan wie ook de aandacht omdat hij meer dan wie dan ook uit de toon valt. Dat geldt zowel voor z'n extremistische doel stellingen als voor z'n persoonlijke verschijning en optreden. Hij heeft de wind van de (overigens negatie ve) publiciteit mee, omdat in ons bra ve en ietwat verambtelijkte politieke wereldje alles wat regelmaat door breekt al gauw „hot news" is. Koe koek zorgt voor incidenten en daar mee haalt hij vaak sneller de voorpa gina dan de knapste speech van het knapste Kamerlid. Eigenlijk is zijn hele optreden één groot incident. Aan de „zakelijke" merites van z'n „beto gen" verspillen gelukkig steeds min der dagbladen hun kostbare ruim- te. Hoe dan ook, Koekoek voert de lijst van de tien bekendste Kamerle den aan met 48 pet. Dat is 32 pet. meer dan nummer 2: de liberale me vrouw *Van Someren-Downer, die haar bekendheid vermoedelijk dankt aan haar veelgefotografeerde baby en haar anti-Zuilen-fanatisme. Num mer 3 is freule Wttewaall Van Stoet wegen (15 pet.), die gevolgd wordt door Nederhorst (12), Beernink (12), Bakker (11), Geertsema (10), Schmelzer (10) Toxopeus (8) en Harmsen (7). Opvallend is, dat in dit rijtje een AR-Kamerlid ontbreekt. Van de 967 geënquêteerden jongeren wist alleen 4 pet. Roolvink en 3 pet. Zijlstra te noemen. Geen resultaat om over naar (Berg) huis te schrijven. Rool vink heeft het laatste jaar anders wel publiciteit gekregen. En Zijlstra met z'n vermaarde Eerste Kamerver- haal over de conjunctuur ook. Kenne lijk leidt populariteit niet altijd tot bekendheid, net zomin als bekend heid tot populariteit. Wel impliceert populariteit natuurlijk bekendheid. Voor de ARP is er dus alle reden de wenkbrauwen te fronsen. Maar er is een pleister op de won de. In het rijtje van de acht bekend ste ministers neemt de a r. mr. Ba rend -Biesheuvel met 41 pet, een prachtige vierde plaats in; na Luns, Cals en Vondeling, maar voor volks vriend no. 1 Bogaers en wettenbuu- wer Veldkamp. De laatste haalt ondanks z'n spreekwoordelijk gevoel voor publiciteit nauwelijks de 14 pet. Biesheuvel's succes is te opmerkelij ker, omdat hij de enige mannelijke landspoliticus is, die meer bekend- heid geniet bij de jonge vrouwen (42 vel gevraagd wat de weygjpmark pet) dan bij de jonge mannen (40 prijs precies pet,) Die bekendheid heeft wel dege- rijn 20 cenL lijk wat met populariteit te maken, vel ook AR i Ze onthult de betekenis van „sex" in voor;hand.-^qpr^estoke^-lmartV de politiek. „Mooie Barend", zoals, De Volkskrant Biesheuvel deze vfé'ék futile "en Qaus noemde, spreekt de vrouweh aan,-en* '"T in een maatschappü__dia_ duidehjL—Bibeh. van „Vrij Nederland" en freu- aan het feminiseren is, kan zeits een ROTTERDAM B. en W. stellen de gemeenteraad voor ƒ1.121.555 beschik baar te stellen ten behoeve van de aanleg van schoolsportvelden aan de Ro- daristraat en de Folkert Elsingstraat in de Prins Alexanderpolder. In dat bedrag is begrepen 1.092 555'voor overboeken van grond, de resterende 100 000 zijn bedoeld als eerste aanloop voor de gedu rende 1966 uit te voeren werkzaamhe den. De kosten voor de aanleg van de vel den aan de Rodaristraat zijn geraamd op ƒ215 600, die voor de aanleg van de vel den aan de Folkert Elsmgastraat op ƒ216 850. BEATRIX van ORANJE CLAUS Tim AMSBERG MELKBEKERS LIMONADEGLAZEN. Schoolbesturen attentie Bij omgaanüe bestelling nog tijdig leverbaar. A. C. SMORENBURG- UTRECHT Duifstraat 18, Postbus 113 K 38-19159 Wij maken ook alles op bestelling by jubileum en dergelijke. ~ïe" Wttewaall van Stoetwegen van de CHU* hebben in het laatste VN-nummer vijf kolom volgebab- beld over „het" huwelijk. De freu le blijkt wèg van Claus. „Hij is een zegen voor het land, en een zegen voor haar". Bibeb: „U bent helemaal vertederd, wat is er gebeurd, is meneer von Amsberg een handenkusser, net als minister Luns?" Freule: „Oh nee, daar moet ik niets van hebben. Nee, maar ik zal je wel vertellen wat er laatst is ge beurd. Hij kwam in zijn auto langs het Noordeinde en ik stak net over. Daar stopt hij midden in het verkeer, wat helemaal niet mag, hij springt eruit, gaat staan praten op de weg. En toen we later in de auto zaten zei hij: „Ja, dat was levensgevaarlijk". In prachtig Hol lands. Er waren heren die heel diep groetten en dames die verza ligd keken. Zo van: „Oh, dat waa Claus, die bracht de freule naar de Kamer". Ik dacht nog, waar blij ven ze nou met die haat in Neder land?" „Nonsens" vindt de freule de me ning, dat ons volk republikeins is. „Als je eens wist hoe aardïg_ de communisten over koningin Juliana spreken. Laatst zei een commu nistische afgevaardigde: „Freule wat had de koningin aan? Wat voor japon? Dat is het enige wat mijn vrouw vraagt als ik thuiskom." Ik zei: „Ze was in het grijsblauw-" „Oh wat vind ik dat enig".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1