Concertino gaf concert in uitverkochte zaal ynwooi van de eenheid Aat Veldhoen exposeert wil niet samen met AR Pand Emaus is nu klaar voor sloop Fraai muzikaal sho wprogramma|g; Grafische Bond bestaat 50 jaar Rotaprenten voor 5 gulden Grenswijziging noodzakelijk tWjoUttoUtnttttrr Koren én orkest boeiden 3 uur in Immanuëlkerk Krediet verlichting kruispunt VL-0ost Auto reed Vliet in: rotterdammer MAANDAG 28 FEBRUARI 1966 Tafeltennistornooi Hoekse schooljeugd aan.; (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het eigen home van de jeugd der Gereformeerde Kerk, is zaterdagmiddag feestelijk geopend. De belangstelling was enorm. Kennelijk overtrof de smaakvolle inrichting van dit „jeugdhonk" alle verwachtingen, wat tot uiting kwam in het laaiend enthousiasme der aanwezigen. Er heerste dan ook een spontane Team Key en Kramer boekte verlies VAsré@*r&&m —•en dagelijks ROTTERDAM Weena 10 (Hilton Hotel) Als U ziét aankomen, dat het straks trekken wordt, om de eindjes keurig aan elkaar te knopen...'dan pakt U schaar en naald en gaat zélf maken... en veel geld besparen. Morgen verkopen wijreeds een prachtcollectie dubbelbrede voorjaars-stbffen, In een veel heid van kleuren en dessins, uit de normale series van 8.95 en 9.85... door. elkaar per meter voor nog géén vier gulden. Dubbelbrede voorjaarsstof- fen, voor het komende seizoen, zoals fantasie-, voorjaars- en effen tweeds, fibralon fantasie enz. liefst 140 cm breed, (voor een pakje 2,25 m, een jurkje z. mouw 1.25 m en een rokje 80 cm). tiertje instrumentale muziek ten geho re gebracht met als solisten Jan van der Zwan, Chris Vos en Gerrit Struis. Het laatste gedeelte van; de show werd hoofdzakelijk gevuld met een gezamen lijk optreden van de belde orkesten van Dick Borst, geassisteerd door de blazersgroep. De romantische concert- Wals „Vinetaklókken" en het nonnen kooruit Cassanova traden daarbij op de voorgrond. Het bekende Jingle- Bells bracht in de finale alle medewer kenden voor het voetlicht. In de wandelgangen van de Stadsgehoor zaal speelde na de voorstelling het trio Leen van Dijk en in de Harmonie werd een bal gehouden met muziek van The Real Dancing Combo met als balleider de heer J. Remkes. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De jaarlijks te hou den muziekuitvoering van de accordeon orkestvereniging, zaterdagavond gehou den in de uitverkochte Stadsgehoorzaal, heeft wederom aan de gestelde verwach tingen voldaan. Het bestuur en het werk comité heeft alles in het werk gesteld om voor honderd procent amusement te zorgen er, daarin is het (zeker) geslaagd. Voor dlrekteur Dick Borst een geruststel ling want, toen diverse medewerkers het in verband met ziekte moesten laten afweten, overwoog hij om de uitvoering af te gelasten. Gelukkig slaagde hij er in om waardige vervangers te vinden. Voor de pauze trad het jeugdorkest „Ccm-Brio" op alsmede Concertina" zelf. Daarna werd een. muzikaal show programma uitgevoerd met vlotte con ferences van de rasartiest Hens van Dorth. - Het jeugdorkest opende met de „Con-Bri- o"- mars met muziek van dirigent Dick Borst; een pittig openingsnummer waaruit al gauw bleek dat allen enthousiast waren. Van de zeven werk jes, kwam het meest appiaus na het bekende Liebestraum van. Liszt, Ook het laatste nummer, namelijk „Yes-Sir. that's my baby" werd door de: zaal ovationeel begroet. Het eerste nummer van het „grote orkest" werd meteen al een succes want de musici brachten een voortreffelijke uitvoering van de „L'avenir aux.enfants," Het karakterstuk „Heinzelmanchens Wachtparade", dat. op verzoek werd ge speeld, kreeg ook een enthousiast onthaal. De Blusette (wals in moderne stijl) van P. Thielemans mocht dan iets tegenval len. Dit kan niet worden gezegd van de selectie uit de operette „lm welssen Rössl" waarin medewerking werd ver leend door de trompetist Cor de Veer, die in plaats kwam van Hans van der Berg. De muziek van Benatzky en Ro bert Stolz wordt nog altijd graag ge hoord en zo werd dit werk een waardig slot van het concertprogramma yan „Con certino". Het uit drie bedrijven bestaande shdw- programma, ontworpen, samengestelden gearrangeerd door pisnist-accordeonlst Aad Steenbergen, de slagwerker Wlm MerscU en dirigent Dlck Borst kan men beschouwen als een hoogtepunt van de uitvoering. Hel eerste bedrijf speelde zich. af op een zonnig terrasje in het. hartje .yan Parijs waar de muzikale sfeer werd verzorgd door een musetteorkest met als solisten Bob Dekenga en Bart Mul der. Op het Gehoorzaal-terras bevon den zich ditmaal een kunstschilder, een politieagent en een'. Parijse clo chard. Een slectlegroep van de ballet school van Rita Verdijsseldonk danste de bekende Can-Can. Het IS-jarige nog vrijwel onbekende zan geresje All Kool werd spoedig populair met haar Franse chanson „Tous les garcons et les filles", dat zij schijnbaar zonder inspanning ten gehore bracht en wel zodanig, dat het applaus langdu rig was. In deze Franse show was het Cock de Baan, die „Spiegelbeeld" op goede wijze vertolkte. Onder het rat io: „Muziekcocktail" werd; een kwar- TTÉr hoofd BB der A-kring Zuid-Holland U C, 'de. lieler A. L. Nouwens, is vrijdag- middag (er gelegenheid van zjjn afscheid negens pensionering grools gehuldigd. lientaBen, onder wie regeringsvertegen, „■oordigers, provinciale autoriteiten, burge meesters diensthoofden uit vele gemeenten tn collega's uit andere bescberiningsgebie- den, waren daartoe in kamer 12 van het stadhuis bijéén. Burgemeester V?. Thomas, lea, kringraadsvoorzitter, schetste in korte trekken de lange, eervolle loopbaan van de lieer Nouwens. „U licht dc dienst goed •eorgauiseerd"', zei hij. „er is een harmonie in het 11 B-apparaat. Van de top gaat rust en ordelijkheid "it, de samenwerking inet de kringraaH was zeer goed, u gaf het lifsluur vertrouwen." lie heer Thomassen gat de scheidemir een fraai geschenk, te benutten tijdens de reis naar Amerika, die het echtpaar Nouwens gnat maken. Mr. F. R. Mijnlieff, directeur-generaal van open bare orde en veiligheid (binnenlandse za ten), sprak eveneens woorden van grote Jol. „Vrj werden geïmponeerd door uw prestaties. u wist altijd weer nieuwe vor men te vinden en allerlei goede zaken er door tc drukken. Als een kruisridder be streed u vaak het departement en wc waren liet niet altjjd r-ens. Maar de waurdering overheerste steeds." Ook het goede, per- snonlyke eontart had de heer Mjjidieff op liogc prjjs gesteld, zo bleek uit zjjn geestige toespraak. Provinciaal BB-commamlant, mr. F. D. C. van Dompselcr, wees op de goede contacten, die hestr.nn tussen de hoofden BB in de gehele provincie en op de bij drage, die de heer Nouwens in dit samen- spel heeft geleverd. Ook hij overhandigde ren geschenk. Cadeaus waren er overigens bjj de vleet, want na afloop drukten nog velen de handen van de heer en mevrouw Nouwens, niet echter dan nadat men een kernachtig dankwoord van het vertrekkend hoofd BB had gehoord. T~)E HEER C. J. van Waart ver- •*- richtte zaterdagmiddag de offi ciële opening van het Gereformeerd Jeugdhok waarvan hij onmiddellijk daarna erelid is geworden. Maar die onderscheiding heeft hij niet alleen met hetdoorknippen van het fint verdiendf (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Gedurende drie middagen zijn vorige week de beide douanehailen het domein geweest van jeugdige Hoekse tafeltennisspelers; Onder de bekwame leiding van de heer A. Louw speelden de leerlingen van de lagere- en ULO-scho!en ter afsluiting van het tafeltennisseizoen het jaarlijkse toernooi. Zowel bij de zeer jonge, als bij de iets oudere jongelui is er een felle strijd geleverd om het bezit van de medailles en de bekers. Vooral bij de ULO-leerlin- gen kon het vaak talrijke publiek getui ge zijn van een aantal zeer fraaie partij en. Er werd hier gespeeld in vier afdelin gen; jongens en meisjes beginners en jongens en meisjes gevorderden. Bij de beginners werd de finale uitgevochten tussen Nonja de God en Wilma Westra. Het werd een driesets finale die door Nonja met 2116', 1324 en 2110 werd gewonnen. Bij de jongens won Dick van Nieuwkerk met 2118, 2118 van Fred die v. d. Berg. Marianne Tempelman ver sloeg in de finale bij de gevorderden Anita Dekkers met 2118, 2111 en-bij de jongens behaalde Paul Paerel de titel door Ko Bezuyen met 2119, 2113 de baas te blijven. Ook bij de leerlingen van de lagere scholen werd soms aardig spel te zién gegeven. Bij de jongens onder 12 jaar speelden Jaap Klok en Gerrie Rothmey- er zich in de finale. Het werd 21-—17, 2114 Helga Lemke en Nicole Mar- chand moesten bij de meisjes uitmaken wie de sterkste was. Helga won met 2116, 2119. In de groep boven 12 jaar was Ton Buying de sterkste. Hij won met 2115, 2115 van Peter Tempelman; terwijl bij de meisjes Loes Gagestein met 2116, 1521 en 218 de baas bleef over Anita van Duyn. De voorzitter van het tennispark De Hoek, dat de prijzen beschikbaar stelde, reikte de medailles uit. Bovendien kre gen alle deelnemers een speldje. •"TOEN ik het las, dacht ik „niet A te geloooovvvveeee,..." Wat? Wel, dat er mensen zijn die hun elektrische huishoudelijke apparaten gebruiken voor doelein den, waarvoor zij totaal niet be stemd en geschikt zijn. Het verhaal waarover ik het wil hebben stond onder de kop „schokkend" in De Brandweerman, het in rood gehul de orgaan van de onvolprezen Rot terdamse brandweer. De heer J. G- H. Craanen had het vertaald uit een buitenlands tijdschrift dat eens had onderzocht hoe het met het ger. bruit van elektrische apparaten stond. En echt dat is niet alleen in Amerika of Engeland.-zijn. maar ook hier in Nederland. Leest u maar,.-d ididdS Een man in Engeland had zulke koude voeten, dat hij een beschuit- bus nam en er" een zestig watt lamp je in deed en dat zo onder de de kens stopte. Een elektrisch strijkij zer of een scheerapparaat is over het algemeen genomen wel veilig. Niet als men er badwater mee: ver warmt of er eieren mee klopt; Een een foto van een wasmachine waar in een kind werd gebaad. Een stof zuiger werd gebruikt om een hond mee te reinigen. Een vrouw diende eens een klacht in omdat .haar stof zuiger het niet meer deed.' Het bleek dat zij het apparaat als water pomp had gebezigd. Wasmachines schijnente i wórden gebruikt als: vai'kensvoermenger, beslagkneder,: plumpuddihgmaker 'of als klopper van grote .hoeveelheden slagroom.,. ."Wilt jnUloójf; Een huisvrouw klaagde er over dat haar wasmachine verstopt raaktë nadat zij er hammenin had' ge kookt. Iemand schreef dat. het was goed altijd vól vlekken zat. Er werd niet bij verteld dat er jam', in de machine was gekóokt. Een 'mah was bezig een badkamer te betege len, Hét sjouwen, met cement en tegels vónd hij te zwaar. Hij beves-' tigde aan de elektrische wringer een touw dat beneden aan een emmer was gebonden én zo werd alles opgéhezen. Ergens anders werd een strijkijzer gebruikt om een kippenhok mee te verwarmen en: een elektrische droogkast fun geerde als broedmachine. Met draagbare mixers is cement ge klopt. werd met een element'van een elektrisch kacheltje een beker met water verwarmd. Degene dié even voelde of het water al op tem peratuur was, kreeg een schok; Ik geloof dat inderdaad meer; zorgvuldigheid met elektrische apparaten nodig is. Teveel nog wordt ér onvoorzichtig, mee omge sprongen. De voorbeelden die ik hier heb aangehaald zijn misschien, uitzonderingen, maar ze hébben; mij in ieder'geval wat geleerd. Morgenvroeg om 9 uur begint de 'verkoop van deze modieuze voorjaarsstoffen In een schat van kleuren en dessins,140cm breed, door elkaar aCA MA "ervoor %VQ en van drs. H. Lammers, tweede voorzitter van de landelijke Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen. Bei den waren verhinderd aanwezig te zijn. Nadat de voorzitter van het Jeugd honk, de heer Hans Apon de aanwezigen had welkom geheten, verrichtte de man, die zo ontzaglijk veel heeft gedaan voor de totstandkoming van het gebouw, de heer C. J. van Waardt de officiële op- ning door het doorknippen van een touwtje aan een klein, kieurig gordijn, dat een fraaie herinneringssteen aanhet oog onttrok. Erop stond vermeld: „Geo pend 26 februari 1966 EIGEN HOME". Als blijk van waardering ontving de heer Van Waart een oorkonde, waarop zijn ere-lidmaatsehap stond vermeld, wat voor ds. Nammensma aanleiding was hetm met een geestige woordspe ling „eerwaarde" te noemen. De heer Van Waart sprak met nadruk de hoop uit dat de bezoekers van het Jeugd honk in leifde en vriendschap, zonder jaloezie, met elkaar zullen omgaan. Vervolgens sprak ds. P. R. M. Everaars, jeugdpredikant en voorzitter van de Gerei Jeugd Centrale. Ook hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de stichting van dit eigen home. „Toen ik in Schiedam kwam zei ik reeds; dat dé :jeugd haar eigen home moest heb ben". Uit de woorden van as. Everaars bleek duidelijk dat op deze gedenkwaardige dag een oude wens van hem in vervul ling wag gegaan. Maai- slechts de insi ders wisten hoeveel werk het hem zelf heeft gekost. Toch zei hij zaterdagmid dag dan ook: „Nog nooit heb ik iets met 2oveel plezier gedaan. We hebben onder elkaar gezegd, dat er niet eerst ge moest zijn, maar dat we ideeën en plan nen moesten hebben, die we later zouden kunnen realiseren. We wilden een ruim te scheppen voor de jeugd op basis van eigen verantwoordelijkheid, waar ze door zelf te experimenteren iets zouden kunnen scheppen. Ik hoop, dat onze chris telijke jongelui er een waardig gebruik van zullen maken en demogelijkheden zullen uitbuiten die dit home biedt". Met een „Lang leve het nieuwe Ho me", dat door alle aanwezigen spon taan werd overgenomen, besloot ds. Everaars zijn gloedvolle rede. Het hart verwarmend medeleven van velen in de Gereformeerde kerk bleek uit een geschenk, dat spreker het bestuur aanbood: een zak met ongeveer twintig gulden aan stuivers, opgespaard door een zieke dame. Namens de Gereformeerde Kerkeraad voor algemene zaken bood ds. Nam mensma met en geestige toespraak zijn gelukwensen aan. Hij sprak over het met elkaar optrekken van ouderen en jongen. „Het kind denkt, dat het alleen maar stout kan zijn. De opgroei ende jeugd vindt, dat zij het alleen maar goed doet. Maar op latere leeftijd wordt dit allemaal weer rechtgetrok ken. Naderhand vond hij het fantas tisch. Het is een gelukwens voor ons allen waard, dat we zo iets bezitten". Sprekernoemde dit home „het sym bool, van de eenheid van de viër wij ken van de .Gereformeerde kerk in Schiedam". Céén tet. of schrift, best. VLAARDINGEN —-Zaterdagmiddag liep de zesjarige Jan Jansen tegen een per sonenauto, doordat hij zonder uitkijken de rijbaan van de Marathonweg over stak. :Met een gebroken kaakbeen, werd de jongen in het Hólyziekenhuis opgeno men. Onder de ruim tweehonderd bezoe kers waren aanwezig dë predikanten ds. J. Couvée, ds. P. R. Everaars en ds. J. N. Nsmmmdms. Ook de hervormde jeugdpredikant ds. A. Ie Coq gaf blijk van zijn belangstelling,' Voortswaren er de geref. jeugdouderlingen; de he ren P. Bórn, J. v.d. Meer, J. v.d. Steen en J. Zijlstra en scriba P. Baris, mr. M. J. Blok, gemeentesecretaris, W.va Ra vens, afgevaardigde anti-revolutionaire kiesvereniging „Nederland en Oranje" en G, Hens, ambtenaar van jeugdza ken. Er waren ook gelukwensen binnengeko men van burgemeester H. Roelfsema (Van onze correspondent) MAASSLUIS Na de goede resulta ten van de laatste weken zorgde het eerste tafeltennisteam van Key eh Kra mer uit Maassluis voor een teleurstelling waar stond Elan op de tweede plaats en beschikte het over een uitstekendteam, maar de K. en K.'ers speelden duidelijk minder dan tijdens de laatste wedstrij den. Het stond al spoedig 3—0 voor'Elan: door het gewonnen dubbel en een zege van H. Foncke werd het nog 32. Hier na kwamen de K. en K.'ers er niet. meer aan te pas. Elan vergrootte de voorsprong tot 6—2, waarna C. Kerkum zijn enige partij won. J. 't Hary moest hierna voor de derde maal zijn meerdere erkennen. Uitslag 73 voor Elan. De overige teams deden het weer goed en wonnen allen. K. en K. 2 won thuis tegen Overschie 3 voor de vijfde achtereenvolgende maak Het be gin van deze ontmoeting liep voor K. en K. niet zo vlot: zo kon het nog 22 worden. Daarna bepaalden D. Bergwerf! (3x>) Verkerk (3x) en J. Parre (lx) de einduitslag op 7—3 voor K. en K. K. en K. 3 was weer niet te houden tegen Milksteamers 8 en won met 9—1. Deze week speelt het derde team de be langrijkste wedstrijd van de competitie. Het moet dan naar mede-kandidaat NO- AD 8, dat één punt bij K. en K. achter staat. Een gelijk spel zou voor H. 't Hart, A. Rijpsma en C. Moerman, reeds een goed resultaat zijn, want dan' kan het kampioenschap hun niet meer ontgaan. i (Van onze correspondent) MAASSLUIS Vrijdag hield de CHU- I kiesvereniging afdeling Maassluishaar i jaarvergadering in Sursiun Corda. Bij de l ingekomen stukken was een schrijven van de AR-kiesvereniglng, met het ver- ï0fb uitspraak te doen over een al of i niet samengaan hij de komende gemeen- i teraadsverkiezingen. Na ampele overwe- gingen gaf het bestuur van de CHU de ledenvergadering het adviesniet samen I op te trekken. De ledenvergadering ging j hiermee akkoord. Het jaarverslag van de penningmees- j ter de heer A. A. Koenen werd goedge- j keurd en men besloot de contributies voor 1966 niet te verhogen. In het jaar- t verslag van de secretaris de heer H. G. v. Hoeven werd onder meer het overlij- den van de oud voorzitter der CHU dr. f Tilanus vermeld. Hij was een man, die l na 1945. in een tijd van staatkundige verwarring er in slaagde de CHU weer ni.euw leven in te biazen. „Mede dank I zij hem wordt nog steeds het geluid der CHU gehoord en heeft de CHU haar aantrekkingskracht op vele jonge- j ren en ouderen behouden," I Het punt bestuursverkiezing leverde I geinig moeilijkheden op. Bij acclamatie I herkoos men de aftredende heren Van der Houwen, Poot en Verploegh. In de l Nakature van de heer Fortuin werd geko- zer; mevrouw Van Stek-Versteeg. Wethouder P. v. d. Snoek sprak daarna l «ver „Maassluis In de toekomst", als 1 ""gangspunt nam hij het jaar 1955, toen i Jje Siuispolder tot ontwikkeling werd ge- j; oracht. Maassluis kwam in de belangstel- 3 staan en mede dank zij een ge- richt beleid van het gemeentebestuur Kwam een tempoversnelling In de I ontwikkeling tot stand. Waren er in, 1955 12596 inwoners op 1 januari 1966 was dit aantal 18366. Een toename in tien jaar van ongeveer 6000 zielen. TTmas is Maassluis-West in ontwikkeling. i Behalve woningen dienen èr echter I °°k winkels, scholen en kantoren te ver rijzen, alsmede een cultureel centrum, een bioscoop, restaurants, een nieuw ge meentehuis, een politiebureau, een post kantoor enz. Het is, aldus de wethouder moeilijk dit alles in een begin stadium te verwezelijken. Als Maassluis-West eenmaal is volgebouwd, zal de woon streek vier km lang zijn en de breedte 15 km. Dat is stedebouwkundig niet ver antwoord. Vandaar dat men, regionaal gezien, begrip zal moeten overbrengen voor een noodzakelijke grenswijziging. Ook de recreatie heeft de ;volie aandacht van het gemeentebestuur. De heer Van der Snoek «indigde met te zeggen, dat de recreatie mede de weg vormt om tot leefbaarheid van Maassluis te komen. 'Aan een forum, bestaande uit wethou der van der Snoek, de raadsleden Pons en Verploegh, onder voorzitterschap van de heer van der Houwen, werd druk gebruik gemaakt tot het stellen van vra gen. Tot slot stelde men een commissie in, die zich zal belasten met de komende verkiezingspropaganda. Op 25 maart zul len in „Sursum Corda" kandidaten wor den gekozen voor de lijst der CHU bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezin gen. VLAARDINGEN Zoals wij zaterdag reeds hebben gemeld heeft een deel van oostelijk Vlaardingen zaterdagmorgen zonder stroom gezeten. De oorzaak van de stagnatie was kortsluiting in een hoog spanningskabel in de Emmastraat. Door de kracht van de kortsluiting werd er een gat in het trottoir geslagen. De schade aan de kabel is in de,loop van zaterdagmiddag hersteld. MAANDAG 28 FEBRUARI 1916 Invoerverbod op weeldeartikelen itt S Duitschland. Berlijn, 26 Februari, .De ,1 „Rèichsanzeiger" maakt een onmiddel- i' lijk in werking tredend verbod openbaar van den uitvoer van sierplanten, manda- rijnen^ ananas, kaviaar, siervceren, ruwe (i marmerblokken, afgewerkte en half af- ,1 gewerkte zijden kostunms, mode- artikelen, afgewerkte pelswaren, films, schildcrjjen, bewerkte edelsteenen, goud- en zilverwaren en andere weelde- 'i artikelen, penhouders, paarlen, machines 1 en werktuigen. D'Annunzio gekwetst. Lugano, 27. S Februari, D'Anuzio is by een vliegtocht gekwetst. Zjjn rechteroog is getroffen en het is niet onmogelyk, dat lijj dit zal moeten missen. Hij wordt te Venetië verpleegd. ROZENBURG De vele bezoekers van het concert, dat zaterdagavond in de Immanuëlkerk werd gehouden, moesten bijna drie uur de harde kerkbanken voor lief nemen, maar het programma ver goedde dat ruimschoots. Rond de twintig werken werden uitgevoerd en daarbij was veel te genieten. Het begon al meteen goed met het „lied van de nieuwe hemel en aarde" door Romeko'en de Rozenknopjes geza menlijk. Hierna brachten beide koren eh het koor De Lofstem negro-spirituals en geestelijke liederen. Het Zuidhollands orkest onder leiding van Jan van de Waart, dat een groot gedeelte van de koorwerken begeleidde, bracht vervol gens enkele werken voor orkest ten geho re o.a. het hobo-concert van Marcello waarin Wim van Hardingsveld de solo had. Het Rozenburgse meisje Marry Eygeis- heim beluisterden wij voorheen reeds enkele malen als soliste bij Romeko. In dit concert trad zij op als soliste bij het orkest in „Das leizte Ende" van Tunder en als koorsoliste bij de cantate Laudate Dominum van Mozart en ook dit maal bleek, dat zij vocaal zeer begaafd is. Studie en scholing zullen haar vocale talenten nog kunnen, afronden tot volledi ge rijping. Het zou te ver voeren alle uitgevoerde werken op te sommen. Volstaan kan worden met de melding dat alle drie de koren ondèr de bezielen de leiding van Hen Smaling zeer goed op dreef waren. Deze dirigent weet uit een koor te halen wat erin zit. Hoogtepunt van de orkestwerken was ongetwijfeld het bekende repertoirstuk „Eine kleine Nachtmusik" van Mozart. Dergelijke kerkconcerten hebben beslist in Rozen burg levensvatbaarheid, mits men in het vervolg het programma minder oyer- laadt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In verband met de verbetering van het kruispunt bij Vlaar dingen Oost zullen elektriciteitskabels en gas- en waterleiding kabels moeten wor den verlegd. Ook zal de verlichting ter plaatse aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast. Bij de bijna vijfhonderdduizend gul den, die met verbetering van het verkeer splein gemoeid zijn, zijn de kosten van de verlegging van kabels en leidingen niet inbegrepen. Het college van B. en W. vraagt voor het verkabeien een krediet van 77.700 gulden. De energiebedrijven hébben voor dit karwei een plan ontworpen. Het grootste deel van de kosten is bestemd voor de verbetering van dé openbare verlichting op het nieuwe kruispunt,'na melijk 57.000 gulden. Bijkant. De Rotterdammer, Vlaardin- Sen, Smalle Havenstraat II, tci. 6775 «•g..g. 010 - 1X5588). Uitsluiten! vocv re- cactiezaken 9493 (b.g.g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingeu; A. Verhey, F.K. Drossaertstr. 204, cel. 179V maandag t/m vrijd. 18-19.30, zaterdag 17.30-19 uur. Vlaardingen: Brand 4444; G.G.D. 2o41. Apotheek: Ir. A. L. Backer, Hoogstraat (Van onze correspondent) MAASLAND —'Eén vrachtwagen van de firma Mosterd uit Maasland raakte in de Zuidbuurt in de. Vliet, doordat dë bestuurder de macht over het stuur- ver loor. Een koe, die in de wagenwérd vervoerd, werd bij het ongeluk gedood;. De auto; zakte zo diep in: de modder weg, dat twee kraanwagens van de firma Boekesijn het gevaarte weer op de weg moesten brengen. De chauffeur liep geen letsel op. en aangekocht. Met de eigenaresse is ten slotte overeenstemming bereikt over de prijs. Zodra de bewoners in een andere woning zijn getrokken kan met de sloop worden begonnen, waarna de dringende uitvoering van het werk aan het Emaus een aanvang kan ne men. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De verbreding van het Emaus zoals die in een vorige gemeenteraadsvergadering is voorge steld kan nu zonder moeilijkheden doorgaan. Het enige obstakel, het huisje van mevrouw P. Knoester- Hartman kan door de gemeente wor- AMSTERDAM': RokinJ2Q filiaal Hi Hon Hotel'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1