Nieuwe huishoudschool zal geen weelde zijn ROTTERDAM «s AGENDA dit baikstel »i deze prljsi Is öesSsliw ideaal! 1850.- ÜJJL VASTEN-CONÏERENIIES VOOR JONCEREN Vormschool nam sfeervol afscheid van directeiir Jeugduitwisseling in trek DE1U 0 DE KLERK ZN Orgel PJantagekerk morgen in gebruik openbare lessen was groot Fel vuur legt keet inas mm m Burgerlij ke stand Aquaristen verhogen huil contributie Oecumenische activiteiten Hulde ook voor organisatie urogram" bij „Kom Zing" 7P Simons wil normen Bijstandswet ïen Égg» Comité tot behoud Statenvertaling Jongen aangereden bij oversteken Hoekse WV breidt activiteiten in zomerseizoen uit II favoriet in de ft kleine klasse nE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 4 MAART 1966 SCHIEDAM „We hopsn over drie jaar in onze nieuwe school te zitten." De directrice, mejuffrouw C. Roodenburg wees op een plat tegrond de- plaats aan waar de nieuwe Christelijke Huishoud- en Industrieschool, waarschijnlijk over een of twee jaar, zal worden gebouwd. Het is ongeveer op de plek, waar vroeger het bekende Hotel Beijersbergen stond, iri. een thans grotendeels braakliggend KANTOORARTIKELEN (Van een onzer verslaggevers) terrein gegrensd door de Vlaardin- gerstraat, Vellevest en Kethel- straat De VeMevestsingel zal iets verlegd moeten worden. Het pro- jekt vormt een onderdèel van het stedebouwkundige Schienoko-plari. Mogelijkheden mmvm&M VERLOVINGSRING Vandaag... ....en morgen en dagelijks V Ais bij het zien van dit bankstel uw ogen niet gaan glinsterenwel, dan geven we het op. Maar we weten (na zo'n jaartje of wat..wel ongeveer, waarmee we u midden in uw hart kunnen raken. Mogen we raden? Een royale, zachte, mooie driezitsbank met bijpassende fauteuils, bekleed met kóninkiijk veiours naturelRaak? We geloven van wél. Vooral, ais we u vertellen, dat de (De Kierk-)prijs neerkomt op Ook met vier-zitsbank: 2250.— 9,en dan tik ik beleefd aan het zijden petje" Belt u me even voor een proefrit „De Bewaarschool" spaar—- door nu te k< ópen nylon lieren - ankiets Garage Van Dalen N.V. SCHIEDAM In de Plantagekerk zal zaterdagavond het geheel gerestaureerde orgel, in gebruik, worden genomen. De organist Dirk Jansz. Zwart, die adviseur was bij de tot stand gekomen restauratie zal werken van Loeillet, Pescetti, Sam. Wesley, Jan Zwart (bewerkingen van Psalmen) en van hemzelf uitvoeren. De leiding van de avond berust bij ds. H. Hofman die ook een meditatie zal hou den. Het uit 1881 daterende orgel van de Plan tagekerk, gebouwd door de Duitse orgelbouwer Wi!h. Rüter uit Kevlaer, verkeerde in een zeer verwaarloosde staat. W?=>r nodig werden de onderde len vernieuwd, zodat het instrument nu weel volledig en betrouwbaar func tioneert. Bovendien is de intonatie van het pijpwerk, waarin in de loop der jaren veel was veranderd, weer geheel in de oorspronkelijke klank terugge bracht. De orgelbouwers K. B. Blank en Zn. hebben het werk uitgevoerd. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Het zal geen weelde zijn want de Chr. Huishoud- en Industrieschool, Westmolenstraat' 24, vinst sedert 1959 onderdak i ne eno ud schoolgebouw, waarvan vooral het interieur een bui tengewoon onesthetische indruk maakt. Toen wc er donderdag waren, werden juist de jaarlljke openbare lesse gehou den. Donderdagmorgen zijn niet minder dan honderdveertig meisjes leerlingen van de zesde klassen van de protestans christelijke scholen in Schiedam op be zoek geweest. Het was -donderdag ook de dag voor de moeders van de leerlin gen, die in grote getale een kijkje kwa men nemen. Velen maakten tevens van deze gelegenheid gebruik om met de directrice of de leerkrachten over hun kinderen te spreken. De school heeft 140 leerlingen, die hier vele mogelijkheden krijgen zich te ontplooien. Maar welke richting de' meis jes ook uitgaan, steeds zullen ze eerst een algemene twee jarige primaire oplei ding moeten volgen, die in de tijd valt, dat ze nog leerplichtig zijn. Gedurende deze twee jaren wordt naast de huishoudelijke vakken, zoals naaien, koken, huishoudelijk werk, was sen, strijken en theoretisch inzicht, veel aandacht besteed aan de algemeen vorm de vakken: Nederlandse taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, plant- en dierkunde, engels en godsdienst. De leerlingen krijgen eveneens les in stofvversieren, tekenen, muziek, hande narbeid, kinderverzorging, maatschappe lijk inzicht en lichamelijke oefening. In het derde jaar bestaan de moge lijkheden voor assistente AOessen in algemene vorming, of assistente H (huishoudelijke vorming). Dé meisjes kunnen, als ze ongeveer vijftien zijn. het getuigschrift van dit derde jaar behalen. Vervolgens staat de weg open tot de volgende opleidingen (4e jaar): Vooropleidig verzorgende beroepen, Inas (inrichtingsassistente) opleidin Vele specifiek vrouwelijke beroepen staan voor de meisjes van de heer. Huis houd- en Industrie school open. Om slechts enkele te noemen, kinderver zorgster, leerlingenverkoopster, costu mière, coupeuse, gezins- of ziekenver- zorgster en bejaardenhelpster. Over enkele maanden begint .de nieu we cursus, en - tevens het zevende jaar, dat de school bestaat. De meisjes, die van de lagere school komen, zijn dan nog leerplichtig, zodat de ouders voor de primaire opleiding geen schoolgeld behoe ven te batalen. Slechts ongeveer ƒ15 voor enkele boeken en wat materiaal. <•1*1. (01898)-3697 TIE AFBRAAK van de Ruigcplaatbrug en de houw van een dijldicliaum daar voor in de plaats ter afsluiting van liet Lavencomplex van Delfshuven is gegund aan Struijk's Aannemings- en Transportbe- drijf.'Het is de bedoeling dat dinsdag 11 maart de eerste damplank voor dit werk in de Delfshavense bodem wordt gedreven. Precies op diezelfde dag zal de keersluis onder de brug in de Havenstraat die sinds kort officieel Achterhavenbrug beet voor liet verkeer te water worden open gesteld. Want vanzelfsprekend is liet een onmogelijkheid Achterhoven, Voorhaven en ilelbreelitskolk zonder meer voor de scheep vaart te.sluiten. Er moet voor worden ge zorgd, dat, als de doorvaart bij de-Ruige- plaatbrug wordt' afgesloten, een andere doorvaart de taak daarvan kan overnemen. Zoals, men weet is het niet de bedoeling dat de keersluis onder de Achterhavenbrug regelmatig in werking is. Normaal staat déze sluis open en slechts iti geval van gevaarlijk hoge waterstanden moet de sluis as londerdeel van de waterkering worden gesloten. De bouw van de nieuwe dam dié zoals bekend op Delta hoogte komt, vormt met de sloop van de Rui geplast brug één werk. Beide fasen daarvan gaan „geruis loos"-in elkaar over en iri het najaar van volgend jaar zal het wegverkeer over de nieuwe dam kunnen gaan. Voor liet zover is zal het wegverkeer enige, tijd een omweg moeten maken: er komt naast de Ruige- plaatbrug een tijdelijke verbinding. Inmid dels zullen vele Rotterdammers met wel licht wat verbazing ebben waargenomen dat het standbeeld van Piet Hein bij de Achter havenbrug is om gedraaid. De grote vloot voogd wijst nu naar de Lage Erfbrug in plaats van naar de weg naar zee. Dat is niet helemaal in overeenstemming met de histo rische sfeer, maar de welstandcommissie achtte de tegenwoordige houding beter: men achtte liet onbehoorlijk aan de wegge bruikers'slechts de rug'van de zeeheld te tónen. Een groppemaker vertelde, dat alles toch in orde is. Want Piet Hein wijst mi naar Delft, En Delft profiteerde ten zeerste van de rijkdommen die Piet Hein verzamel de in dienst van de Verenigde Westindische Compagnie... (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door oververhi-ttisg van een straalkachel ontstosd ronderdag- avosd brand in een werkkeet van het ingenieursbureau NV "Wolter en Dros aan de Johan Strausstraat in Groenoord. De brandweer bestreed het vuur onder leiding van - waarnemend commandant J. Keuzenkamp, maar kon niet verhinderen dat de bouwkeet volledig uitbrandde. vMowm» viuifWimvf TtkfomvK miwranc! HET GEKPRPCGLAZEK Dn ILLCn tLlHL VEILING WESTERLEE DE LIER, 3 mrt. Andijvie 69—81. 3900 kg: spruiten AI 1,30—1,36, All 40—1,02. BI 1.30-1,41, BH 2S—51, Cl 99, CH 32, Dl 1,06, Dn 83, 10.000. kg;- witlof 71—82,. 130 kg: waspeen 1516, 300;"spinazie 1,031,22, 3.000; stoofsla 4755, 1650; prei AI 59 500: raapste len 101316, 2000 bos: radijs 60. 1800; selderij 35-87ia, 300; sla I 17—34 li. II 10 li—13, Cl SYi—12. 9 MAASLAND Aan het Instituut Zeven huizen te - Maassluis slaagden de volgende kandidaten uit Maasland; de dames A. Klein Hessellnk en S. van Vliet (typiste); mejuf frouw R. van .Beurden (steno Nederlands); de dames L. de Bruin en J. v. d. Wel (steno Engels). «WanHOPf aaastftC: aasts> Mei®™ v^feze aparte" i bezet met uitsluitend loube-zuivere brillanteu met volledige zekerheid omtrenc echtheid, louperzuiverheid en slijpsel, is één van de vele modellen uit onze rijk gevarieerde, nieuwe collectie. Reeds v,a. 153.- i#' WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 I TELEFOON 11.66.15 - «OTTERDAM SCHIEDAM Ondertrouwd: R. C. C. Brugman 21 en J. G. Klandermans 19; J. Buitendijk 22,en J. L. M. Matthijsen 20; J. C. Buijtenhek 19 en A. W. Hoogteijling 17; W. G. den Daas 29 en W. H. L. Thyssen 29; G. J. Dankelman 22 en F, Mak 17; M, Freij 22 en C., W. van Harskamp 19: F. Groene- weg. 24 en J. J, Hooghuis 22; B. van den Hoogen 26 en G. de Jong 23; P. M. de Jong 24 en M. C. van der Haar 20: M. Jonker 22 en K. H. Mahler 21; H. Fi Jung 25 en S. C. Orgelist 25; L. Oudenaarden 22 en A. M. van Rbcoort 21; A. A. Timmermans 23 en M. F. Sterrenburg 19; H. M. van der Ven 27 en W. Brand 19: G. Verdam 23 en Si Brand 19: H. G. van -Waveren 24 en M. W. Sijgers 25; R. van Wierlngen 24 en G. Hetebrij IS: G. Planije '24 en M. Louis 24. Getrouwd: H. G. van Vugt.24 en J. H. E. M. van der Horst 22; C.-Vierboom 20 en E. A. Goos 17; H. Koogje 2(1 en IV. B. Muishout 19; M. Kostense 21 en U. H. Eloranda 20; T. Vemieij 23 en M. Lange 19; H. J. van der Boor 21 en G. J. H. Burggraaf 24: W. Zoet mulder 32 en G. J. Gerritse 23; M. Gommel 23 en.W. Post 19; Vf. Bosveld'28 en J. G. Brussaard 19; J. H. Visser 26 en C. G. van Konijnenburg 21. Geboren: Hermanus A., z.v. A. Slagmoolen en T. J. de Waardt. - Overleden: H. J. van Beurden, 79. Irene: Firma Baron, personeelsavond, 20. Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uitlening, 15—17. Arcade: SVLO Thor, uitvoering, 20. Tivoli: Schied. Jazz Sociëteit „Guillau- me", 20.30. Musis Sacrum: S.G.B., feestavond, 20. Wijkcentrum; Kindervrienden, feest avond, 20. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28. Uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 018 - 115588 en 01898 - 6619). Agfentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139, tel. 152400. Klachten bezorgen; Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30 - 19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264666; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek:Westendorp, Parkweg "207, teL 267874. - Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De socialistische fractie voorzitter van de gemeenteraad, drs, J. H. Simons heeft B. en W. gevraagd,'of 'zij kennis hebben genomen van de recen te verhogingen van de uitkeringen inge volge de Bijstandswet in verschillende gemeenten in verband met de prijsstijgin gen, het optrekken van het minimum loon, het overgaan naar een ander sys teem voor de berekening van de bij standsnormen en het doordringen van het besef, dat het in de huidige tijd van groeiende welvaart onaanvaardbaar is, dat het bestaan van een belangrijk deel von de bijstand ontvangenden op een uiterst minimum is vastgesteld. Verder vraagt de heer Simons of het niet wenselijk is met de naburige ge meenten overleg te plegen om te komen tot zo veel mogelijk uniforme uitvoe ringsbesluiten van de Bijstandswet. Tevens wil hij weten of de uitkeringen van de Bijstandswet niet verhoogd moe ten worden en hoe hoog ze zullen wor den. De vraagsteller zou gaaraé zien. dat het college zoveel mogelijk bekendheid zal geven aan de bijstandsnormen en dat B. en W. bekend zullen maken, op welke wijze zij die menen op bijstand recht te hebben in beroep kunnen gaan, indien zij menen niet te ontvangen waarop ze recht denken te hebben. Indien het colle ge het niet wenselijk vindt de bijstands normen te verhogen, wil drs. Simons de reden daarvan weten. - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dat de financile lasten tegenwoordig zwaar op de verenigingen drukken, bleek opnieuw op de dezer da gen gehouden jaarvergadering val de Aquarium vereniging „Natuurgenot in Huis" in het gebouw Arcade, toen voor zitter J. F. Bakkeren de noodzakelijk heid van contributieverhoging ter 'sprake bracht. Het maandblad, dat kwalitatief op hoog peil staat, kost veel en toch wilden de aanwezigen er niet mee uitscheiden. Als kohtakt en propaganda orgaan, heeft het-grote waarde De lëgeskosten, die men betaalt voor het houden van culture- leavodn nez, ijri lestvanfdrie tot vijf gulden per jaar verhoogd. De vergade ring begreep, dan ook dat de leden, niet ontkomen aan een contributieverho ging. Overigens was het jaarverslag van de secretaris geenzins in mineur. Wel moe ten er in het afgelopen jaar 21 leden worden afgeschreven,-maar gezien, het feit dat het verslag over 164 mleding maakt van 60 leden en dat men thans 59 leden heeft, is er toch sprake van een ledenwinst van 20 leden. De tentoonstelling in de Koopmans beurs beantwoordde niet aan de verwach tingen, maar de lezingen van de vereni ging waren uitstekend. Voorzitter J. .F Bakkeren en penning meester C. Mulder werden bij acclamatie herkozen, maar secretaris J. H. Knol leg- d eom personnlijke redenen zijn functie neer. Voorzitter Bakkeren verzuchtte, dat het steeds moeilijker wordt bestuurs leden te krijgen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dezer dagen is een plaatselijk cömité opgericht van de Stich ting tot Behoud van de Statenvertaling, waarvan een landelijk comité de belan gen behartigt. Het comité wil in Schiedam ook lezin gen organiseren. De brochure, die het landelijk comité uitgeeft, is voor de prijs van negentig cent te verkrijgen bij de onderstaande leden van het comité: L. H. Knipscheer, Havendijk 202; A. A. Zonder van, Gordonstraat 4A; C. A, den UyX, Alb. Cuypstraat 14 A en X Bezemer, Limburg Stirumstraat. ROETERS VAN LENNEP OP SGP VERGADERING (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met het oog op de ko mende verkiezingen voor de gemeente raad houdt de Staatkundig Geref. Kies vereniging, Groen- van Prinsterer, dins dag 8 maart, 's avonds om 8 uur in het Geref. Jeugdhuis, Lange' Haven 97 (ingang Vismarkt, bovenzaal) een leden vergadering. De heer F. Th. Roeters van Lennep te Wassenaar, Ambachtsheer van 's-Heer Abtskerke, zal spreken over het onder werp: Waarom Staatkundig Gerefor meerd stemmen? Tevens zal de kandida tenlijst voor de gemeenteraadsverkie zingen worden samengesteld. Het be stuur hoopt, dat alle leden deze vergade ring zuilen bezoeken om hun medewer king te verlenen aan het opstellen van de lijst. I COMPLETE WONINGINRICHTING maandag gesloten ROTTSROAM/DEN HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN/DEVÉNTER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMDe zevenjarige Jan Hui- gens uit de Dirk van Wassenaarstraat raakte donderdag bij heft oversteken van de Westvest onder een personenauto, be stuurd door de veertigjarige M. J. Het kind werd met een hersenschud ding en schaafwonden aan de rechter- hahd - naar d eDr. Noïetstichting ge bracht. De voorruit van de auto werd verbrijzeld en' het rechterspatbord inge drukt. Geleerden van de Amerikaanse mari ne hebben bekendgemaakt, dat buiten de grenzen van ons melkwegstelsel sterke bronnen van kosmische straling zijn ontdekt op resp. 700 miljoen en 35 mil joen lichtjaren run de aarde verwijderd. 'De ontdekking was gedaan met geigerme* tersaan boord yan raketten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor het eerst zullen dit jaar oecumenische vasteri-conferen- ties voor 'jongeren worden gehouden en wel in de St. Johannesde Doperkerk aan de Nolensiaan, Op de donderdagen 17, 24, en >31 maart zullen reformatori sche en katholieke jongeren 's avonds om acht uur zich gezamenlijk bezinnen op het komende Paasfeest. Elke avond zal een korte medidatie worden gehou den van ongeveer tien minuten. Op 17 maart spreekt ds. J. Vuijst (herv.) uit Den Haag, op 24 maart pater Görtz en op. 31 maart Father Reeves, beiden uit Schiedam. De omlijs ting bestaat uit samenzang, gebed; schriftlezing en declamatie. Het, geheel zal worden aangepast aan de moderne tijd en zal zodoende een experimenteel karakter dragen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jongeren van zeven tien tot 25 jaar. Op vrijdag 29 april belegt de Oecume nische Raad van Kerken te Schiedam een oecumenisch forum, dat als onderwerp zal hebben „De zondagsbesteding in haar verschillende aspecten". De plaats waar het forum wordt gehouden zal nog nader worden bekend gemaakt. De voorzitter van de oecumenische raad, pastoor C. P. v. d. Berg (Oud-Katho liek) zal het forum leiden. Vier leden van de raad zullen elk spreken over een bepaald aspect van de zondagsbe steding. Ds. P. R. Everaars (geref) spreekt over de zondag en de wekelijk se kerkdienst, ds. A. D. Klaassen (herv) over.de zondag en de'vakantie, pater C. Ribberink over de zondag en de sport cn ds. A. Steinhart (ev. luth.) over de zondag en de recreatie. Tot slot heeft de Schiedamse oecumenl- Figuurlijk gesproken dan want mét zo'n ding op zou ik me hooit bij u durven vertonen voor een proefrit met Daffodil. Maar goed, zo gaat 't ongeveer. U belt me op omdat u nu eindelijk zélf wel eens wil ervaren hoe een Nederlandse auto rijdt. Precies op het afgespro ken uur kom ik met de Daffodil voor'(m'n chef is daar heel streng in) Gaat u maar zitten en ervaar zelf wat. Daf-rijden wil zeggen. Ziet u wel dat niet schakelen toch echt wel. fijner is. Wegligging, bestuurbaarheid, remvermogen, ruimte, uitzicht, bagage, acceleratie, kruissnelheid op de grote weg, etc., etc. Niets is overtuigender dan de werkelijkheid Draai (01898) 7541, toestel 6 en vraagt u even naar Dhr. Immerzeel. Natuurlijk is een proefrit geheel vrijblijvend. sche raad. besloten een broodmaaltijd te beleggen, zoals men-dat verleden 'jaar heeft gedaan. De broodmaaltijd staat ópen voor deelnemers van alle Schiedam se kerken en zal worden gehouden op zaterdag 23 april op een plaats die nog moet worden bepaald. j Gegadigden kunnen zich thans reeds opgeven bij het secretariaat de heer H. Teeuw, Tuinlaan 2b. Tel. 265893 of bij de heer W.' v. d. Gaag, Vondellaan 13. .'Tel. 261687. - VLAARDINGEN De wekelijkse sa menzang in de Grote Kerk „Kom zing met ons" zal zaterdag in hét teken staan van het huwelijk van prinses Beatrix. Er zal een nationaal programma worden ge bracht eü de te zingen nummers bevat ten dan Ook "enige vaderlandse Rade ren. Aan de samenzang werken mee de he ren Gij s de Graaf, orgel, L. T. van Bree, koororgel, C. van der Veer, trompet, het dameskoor Vivessa en het mannenkoor Euphonie. De dirigente van het geheel is mevrouw K. Verhoeff-Tum. De samenzang begint zoals gewoonlijk om 11.00 uur. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Op feestelijke wij ze hebben docenten en leerlingen van de Kweekschool voor Kleuterleidsters vrij dagavond in de volle Stadsgehoorzaal afscheid genomen van hun directeur, de heer Frans Jan WillemBoogaard, gebo ren 22 februari 1901 te Oost Souburg. De organisatoren wisten niets beters te doen dan op een dergelijke wijze afscheid te nemen van de heer Boogaard, die zoals bekend de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het was een feest dnt klonk als een klok. Een zaai vol met lecrlinges, oud leerlingen, ouders' van' de leerlingen, afgevaardlgdes van de inspectie van het onderwijs, van de Protestants Christelijke Onderwijzersvereniging en diverse genodigden. Dat men op de Christelijke Vormschool wel weet wat dicipline inhoudt, bleek toen alle aanwezigen in de zaal jich van hun zitplaatsen verhieven toen het echtpaar Boogaard de zaal betrad om vooraan plaats te nemen. Het welkom werd in canon gezongen door leerlin gen van de school, die zich op het balcon bevonden en terwijl zij dit de den werden aan de bezoekers corsages uitgereikt om alvast in de stemming te komen. De heer P. Broos, opvolger van de scheidende directeur, hield een korte me ditatie over het thema: „Hij geeft een lied in onze mond". Hij merkte op, dat de heer Boogaard de leerlingen altijd heeft voorgehouden dat de zang moet stralen en dat hij zelf met honderd per cent daaraan mee deed. De heer Broos zei dat allen dankbaar hebben genoten van het onderwijs aat de heer Boogaard bracht waarbij hij het accent legde op de godsdienstlessen en het vertellen van de Blijde Bood schap. Ruim zeventig personen namen deel aan het toneelstuk „De Bewaarschool", een creatief toneelspel van Nico Molen kamp, die tevens als regisseur-optrad. Daarin kwam duidelijk naar voren, dat de taak er is en blijft kinderen te helpen opvoeden en leiden. In „De Bewaarschool'' werden dé po sitieve, krachten uitgebeeld om voort te gaan ,op de ingeslagen weg. Dit stuk was door de schrijver aan de heer Boogaard opgedragen. De danh in het toneelstuk was ingestu deerd door de heer A. Korpershoek en de tamboerrijdans door de gymnastiek leraar, P. J. de Ronde. Aan het einde van dit spel werden de heer en me vrouw Boogaard op het, podium, ge bracht, hetgeen trouwens bij het spel hoorde, en toen het grootse, feest daar mee ten einde was, was het de heer Boogaard, die allen dankte voor de gepaste wijze waarop .men hem yan hem afscheid had genomen. Onder .het motto: „Muren bouwen, muren slopen...", werd aan het begin van de avond een „spelletje" op het podium uitgevoerd met als slotscène, dat de heer Boogaard met een aantal geschenken werd overladen. Van docen ten en leerlingen ontving de scheiden de directeur een boekenrek met kast jes,-een stoelen een boekenbom De grote organisatrice van - de avond, mejuffrouw G., Visser werd - ook nog even op hét podiumigeroepen 'wjut zij O MAASSLUISIn verband met het hu welijk van prinses Beatrix houdt de Her vormde Kleuterschool Kleutervreugd woens dagavond 9 maart een lampioenoptodht. De drumband Kunst na Arbeid - verleent mede werking. Start 19,15 van de school aan de Pres. Steynstraat. Route: Pres. Steynstraat, Joubersstraat, Burg. de Jonghkade, Haven, Taanstraat, Fenacoliuslaan. (Van onze' correspondent) HOEK VAN HOLLAND De Vereni ging Voor Vrèemdelingènverkeer zal ge durende het zomerseizoen haar activitei ten, belangrijk gaan uitbreiden. Mes zal trachten nieuwe mogelijkheden aan te boren, zonder daarbij de oude uit het oog te verliezen. De strandfeesten op Tweede Pinksterdag zullen weer worden gehouden, evenals de Avondvierdaagse, die tot een nationaal evenement begint uit! te groeien.' aldus voorzitter K. E. Heil tijdens de' "donderdagavond gehouden jaarvergadering van de WV. Een kritisch geluid liet men horen ten opzichte van "de Algemene Nederlandse Vereniging: voor Vreemdelingenverkeer, die met Pasen 1965 te voorbarig is-ge weest door te vermelden, dat alle ruimte was volgeboekt. Via radio en televisie werd toen gemeld dat de gehele kust strook „vol" was, terwijl vrijwel overal nog voldoende ruimte was. Door het slechte weer liep het aantal inlichtingen in 1965 iets terug. Toch wer den er in totaal nog 17.940 informaties verstrekt tegen 18.012 in 1964. De Duit sers vormen met zestig procent het grootste aantal bezoekers van De Hoek. Daarna komen de Nederlanders met 21 procent, Britten acht en overige buiten landers elf procent. Hoek van Holland beschikt thans over bijna duizend slaapplaatsen voor toeris ten. Hiervan zijn 160 éénpersoonsbedden in de hotel-pensionsektor en 330 één- en 250 tweepersoonsbedden bij partikulie- ren. Voor het jaar 1967 hoopt men van de gemeente Rotterdameen bedrag van 28.000 aan subsidies te'ontvangen. Deze subsidie is gebaseerd op de eigen contri butie-ontvangsten. Morgen begint er een speciale verkoop van Nylon ankiets, ijzèrs'tërké anklets, geschikt voor federe maat, hiel eti teer» nog eens extra versterkt;;, uit de serie van 1.95. t "y t.' Geen stopwerk meer voor Moeder... geen gestopte ankiets dragen voor Vader... neen, nu -" Nylon ankiets kopen, per paar voor nog géén gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de - verkoop van deze Nylon herenanklets, in diverse mo. derne kleuren, per paar voor Géén tel. o{ schrift, but. O MAASSLUIS De Harmonievereniging Kunst na Arbeid heelt een uitnodiging ontvangen op woensdag 23 maart muzikale medewerking te verlenen aan de interland voetbalwedstrijd „Nedcrïa hg-V/est Duits land"-in. het Fcijenoord Stadion te Rotter dam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Hoe het komt weet ik niet, maar dit jaar is er veel meer belang stelling voor de Internationale Jeugduitwisseling dan verleden jaar. Toen zag het ernaar uit, dat de uitwisseling door gebrek aan deelnemers geen doorgang kon vinden. Nu zai ik misschien enkele gegadigden moéten teleurstellen-Maar zover is het nog niet. Er zijn nog: altijd enkele plaatsen open. Dit vertelde ons S.G.-directeur P. v. d. Boom. Dezer dagen was er In Musis Sacrum een druk bezochte samenkomst van belangstellenden en deelnemers in-spé. VW-dlrecteur H. ten Wolde vertoonde enkele films over Esslingen, Neath en Norrköping, de drie steden, die dit jaar op het reisprogramma staan. Men blijkt vooral voor een reis naar de Zweedse stad Norrköping, 150 km ten zuiden van Stockholm te gevoelen. De stad(90.000 inwo ners) en omgeving kunnen de Nederlandse gasten veèl bieden: eenzame bossen, meren, rotstekeningen en 300 eilandjes in de Oostzee, die als recreatie-oord ter .be schikking staan. met bloemen werd verrast. Muzikale medewerking werd verleend door het combo „Dynamo's", dat onder leiding stond van J. E, schouten. Samenzang van psalm 150 besloot de bijzondere schoolavond van de „Christelijke Vorm school" iè Vlaardingen. m pISTEREN hebt u in Uw lijfblad kunnen lezen dat de Christelij ke Vereniging tot verpleging van langdurig zieken Het Zonnehuis vol gende week een belangrijke mijl paal gaat halen. Het „filiaal" in Schiedam wordt voor goed gesloten en in Vlaardingen opent een gloed nieuw en uitermate modern com plex zijn poorten. Op dat nieuws wil ik vandaag nog even terugko men, want de voorzitter van het nu nog Schiedamse en volgende week Vlaardingse tehuisbestuur, mr. W. de Vries Wzn -uit Delft heeft mij gevraagd (mede namens de Zonne huisbewoners) de dank van zijn vereniging over te: brengen voor alles wat de Schiedamse bevolking voor het Zonnehuis heeft gedaan. Waaruit die medewerking bestond hebt u gisteren al in het verslag kunnen lezen: Schiedam heeft be grepen dat hét de Zorinehüisbewo- ners niet aan hun lot kon overlaten maar dat ze erbij hoorden. Om dat begrip te kunnen opbren gen dient men "te weten dat..de men sen die in een Zonnehuis terecht komen menselijkerwijs gesproken geen kans op herstel hebben. Een Zonnehuis is geen herstellihgsoord waar men kuurt, nee, wie hier- de deur binnenkomt die komt er wo nen! Hetwordt, een zaak die met het bijvoeglijk naamwoord „levens lang" mag worlen aangeluid. Ja, Ik weet het, "dat klinkt verschrikke lijk cru, maar waarom", zouden we het mooier voorstellen dan het is? Maar juist omdat de zaak zo staat ben ik zo blij dat Het Zonnehuis een christelijke instelling is. Ik stel me zo voor dat ze daar de'-geschie denis van de man uit de eertijds te Jeruzalem gevestigde verpleegin- richting voor langdurig 2ieken. Be- thesda heel vaak lézen. Dié man was -achtendertig jaar ziek en hij had geen mens die naar-i-Hem omzag. Volèdig uitgerangeerd; in de maatschappij,,--„opgeborgen" in een .inrichtingén niemand tot last. Wat is. dat-vresélijk£ TV/TAAR de mensen van het Schie- l'A damse"'Zonnèhuis'staan.er heel wat beter op dan die man in Jeruza lem. ;De tehuisvoorzitter hééft'mij hartverwarmende staaltjes van het Schiedamse meeleven verteld, en ik ,ben erg blij dat ik je dank daar voor mag overbrengen. Ik. heb,daar ook nog een andere bedoeling mee, want het. is natuurlijk duidelijk dat Vlaardibgéri straks niet voor Schie dam zal mogen onderdoen. - Een feit is echter dat de. omstan digheden zich in Viaardingen hierr voor wat minder gunstig 'laten aanzien. In Schiedam was het Zon nehuis eigenlijk een gewoon: huis tussen andere huizen in eri liet men „de buren" niet gemakkelijk in de: steek. In Vlaardingen is. het Zonne huis een groot op zich zelf staand complex en is er van directe buren geen sprake. Bij de „aankleding": wordt hier straks wel rekening.mee gehouden, want de park-achtige aanleg rondom dé gebouwen loopt ongemerkt over in een openbaar plantsoen. De 'Zonnehuisbewoners komen -dus-beslist niet achter een groot hek te liggen, maar zijn voor iedere wandelaar direct - te. benade ren. Natuurlijk is dit maar een ondergeschikt hulpmiddel De Vlaardingers zullen .meer moeten doen dan .op. een mooie zomermid dag eens door het Zónnehuisplarit.- soen wandelen. Welke, mogelijkhe den, er allemaal zijn laat zich niet zo gemakkelijk beschrijven, maar" waar een wil is volgt vanzelf, eer», weg en anders legt men zijn ,oor-: maar eens in Schiedam te luister. Ik vind „Zonnehuis" een mooie naam voor een verpleeginrichting voor langdurig zieken. Als de zon maar in je ziel schijnt kan je. li chaam heel wat verstouwen. Maar •in de meeste gevallen kiest die zon haar weg door Hef meeleven en.dé genegenheid van anderen heen. En nou moet ik oppassen dat ik niet verder doordraai met 'dit. filosofe ren, maar u begrijpt hopelijk wel hoe ik dit allemaal bedoeL Ik wil vandaag besluiten met de mensen van het Zonnehuis veel „zonner schijn" in hun nieuwe omgeving toe te wensen en voor de mensen van de staf eindig ik met een-,,veel: sterkte, dames en heren!' v.a. 4650 BUYS BALLOTLAAN 4 V/i;? VLAARDINGEN TEL.' 01893 8700

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1