D i JE CANDY VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE Nl I PORTIER I SPECIAAL ZAKEN CANDY 598- contant prijs j/ modern EN BIJ ONS 6 MAANDEN GRATIS MAAKT HET I GEMAKKELIJKER Gemakkeli fee betalingsvoorwaarden K Uit voorraad leverbaar ®Z7©[L J. SAS v. TILBORG HANDELSBEDRIJF SECBF AtESSE «tor ik MnpiMag KANTOORLOPER TWEE DAMES BEGINT VLEK KE LOOS 1LLEEN DOOR LUVIL BEGINT UW WASDAG ZO VLEK KE LOOS DIT IETS VOOR U? jonge mensen I PEDSEOT-DEALEI W. J. SPOORMAKER N.V. WILFIJN administratieve medewerkers I WÊk S IVI E D l N G >c jkelsclijk m sr' e8n assistent(e) een administratieve kracht een administratieve kracht (vrl.) 1 WBÊÊÊÊÊBÊÊk NIJVER LID VAN UW GEZIN Fa. D. Westerink LangendtJk 2*^ TOLLENS Cd. N.V. KOERIERS een assistent(e) smire - bluebird - fccti wita - bteBü ZELFSTANDIGE BOEKHOUDER OUDE PRIJS 698.» Inclusief volledig garantie en CANDY SAM, ©en volwaar» diga volautomatische wasma* chine net S cg capaciteit is in pnjs verlaagd van 638 - naai 598I U koopt kwaliteit en bent gm aarborgd van vakkun dige installatie, injporteursservice m de volledige CANDY-garantie, waar uw eiger dealer achter staat En dat is méér dan wie-dan- ook kan zeggen! CANDY voordelen, voordelen! Ga naar m CANDY dealer. Hij !s da specialist die U ter zake kun dig kan adviseren en demonstre ren De CANDY SAM van 598,- - - weekt wast spoelt viermaal, centrifugeert viermaal ei dat alles zonder dat U er één vinger naar uit hoeft te steken Eén druk op de knop is voldoende De CANDY SAM heeft zes waspro gramma s. Bovendien de Zeven CANDY-PIuspuntei* filter, ovale trommel, hoog venster zuinig heid, handige kiesschijf, on verwoestbare kwaliteit rerstel- bare "oet voor trilllngvrij staan. IhMnèlJi IMPORT N.V HANDELMU WH JOH. H. VAN DER MEIDEN, AMERSFOORT irzjss ShMtvnriat «qknrf» t#l oio—Mpsmf wtm AI meer ian 3.000.000 Candy*» vcrkochtl De CANDY SAM van /5S8,~ ,s een door-en-döor beproefde ma chine die qua kwaliteit vergelijk baar is mMvéél-êrt-vééWuurdere machines. H»t I# de voordeligst» volautomaa uit het GAND^ sortiment De andere CANDY'S tij Aim i 10 wasprogramma's), d« DANDY SArS 1098,—, 10 wasprogram ma's, véél extra's), béide net een 6 kg capaciteit en teuaknap ie di mm SA-7 (ƒ1498,— met esn capaci teit van 7 kg was.) Meer Jan 3 millioen go»d-rekenend@ hul; gezinns n over de gehete wereld to: ANDYI CANDY wordt in federlaw ge ïmporteerd door Ven der Meie n in Amersfoort die dé betrouw bare verkoop en servfci -orga* nisati» idfór elke CANDY Is. STEENKOLEN» HANDELSVERIENI6IN8 N.V. Weslerkade 1 Rotterdam «er :andy wasautomaten ZIJN O.M. VERKRIJGBAAR lIJt DE LANGE OUDE BINNENWEG 148 BEUERLANDSELAAN 31 JONKER FANSSTRAAT 108 TELEFOON 1X4087 TELEFOON X71SM TELEFOON 1X3X81 Jonker Franssfr. 91-934 1.123462-143786. Tel. v, zuid 170711 Rotterdam en Capelle a/d iJssel: Fa. v. Staveren Slotplein 2S Teltf. HIH-t» Gorinchem: Schiedam: Radio van Dijk Vloardingen: Veen: I. ANP VAN HEUSDEN EN ALTENA V*rf- en V«hfitf4bri«kin te Rotterdam vraagt vw spoétfegé indiensttreding voor de vsxttwging van dé correspon dentie en het verrichten van lichte administratieve werkzaamheden. Middelbare schoolopleiding en ervaring stén» typen, bij voorkeu Nederlands en éen of raéerdere vreemde talen, ge wenst. Geboden wordt een «fwfatelende werk kring in een prettige werksfeer Goede salariëring, uitstekende sociale voor- meninges r. f Brieven eigenhandig geschreven en vergezeld van recente pasfoto te richten aan Tollens Co NV, Cver- schleseweg 34 36, Botterdam-8, Oversehle HUDIG PIETERS C.V., Cargadoors, Rodors ExRtdftoars STEENKOLEN» HAN0EL8VEREENI0INS N.V. Westerkade 2 Rotterdam VERPLEGER(STER) dlptomaB ZIEKENVERZORGSTERS BEJAAB3DENVERZORGSTERS LINNENJIJFFROW ASSISTENTE DIEETKEÜKEN LEERLING-ZIEKENVERZORGSTERS ZIEKENVERZORGSTERS AVOND- EN NACHTZUSTER INWEEK» EN VOORWASMIDDEL MET ENZYME Wh Wat een gëmak! Nu begint Uw wasdag met een was zonder vlekken. Dat komt door Luvil, hat nieuwe natuurlijke inweekmiddeJ, het enige met groene LuvB»het ®n|9® natuur- korrels. Zet 's avonds het wasgoed in de week en Luvil doet het halve was- ^nweekmiddei met groens korrels, werk terwijl U slaapt Alle vlekken en zwaar vuil zijn bij het krieken van de bavat enzyraw n zuiver natuurfijk bestanddej dag verdwenen. Weg! Meegenomen door Luvil. Zelfs bloedvlekken zijn niet ^SSSSSSSSw!uoSS jifsSffie uS^fwertd meer te zien Profiteer van dat gemak. Ga voortaan inweken of voorwassen volkomen v®mgi Natuumik (ook in Uw trommelwaSmachine) met Luvil ■hbmmwmmh Te koop few «read goed Muziek» Personeel b.z.a. Té koop gevraagd Woning* Inrlebtlng Radio televisie granaoioon Op' enige afdelingen van ons steeds groeiend bedrijf hebben wij plaats voor a. Voor de hoofdadministratie Breevaartótraat65 Rotterdam leeftijd ca 20 laar, in het bezit van hetpraktijk- diploma boekhouden of hiervoor studerend Typevaardigheid gewensL b Vooi de afdeling Orediteuren-boekhouding Breevaartstraat S3 leeftijt ca. 20 jaar tn studerend voor het praktijkdipioma boekhouden leeftijd 13-22 Jaar, vlot kunnende typen c. Voor de afd boekhouding van onze vestiging Beijeriandselaan met enige Jaren kantoorervanng Mondelinge sollicitaties zaterdag 5 maart van 11-13 en van14-16 uur Binnenweg? Rotterdam CONSTRUCTIE MAATSCHAPPIJ Rotterdam Gewraogd enige ten behoeve van de Afd BOEKHOUDING en van de Afd, EXPEDITIE. Sollicitaties ie richten ioi de Afd Personeelszaken, WESTKO USDIJK 6, ROTTERDAM-7 tel(010) 235646 GROOT UZER- EN STAALBEDRIJF TE ROTTERDAM t WIE HELPT TEGEN 1 JULI 0 II VEftKOOS» VERHUUR - ÓCCASlCfNs INRUIL FAIRHOLUC THOMSON WiAJH HOmC» IIAILET IICXIR - m - WnTBVMMttR f) iMkt voor hut kastoor aan do WtfUrkadt Of»» s*dachtfeft an uit niar temasd di* reed* m«e «varia* heaft *1* zoOanlg bij vdw> in Diploma NB03 bezit i* «m h«t ca het ZLHJ3 0 -diplonu Leeftijd 3d 40 Jaar Sollicitaties te lehteft aan l'erro eeïsdiaiist. iteritodc Botterdam Tel 114360 tontel te metalen met ƒ180 en 18 x ƒ3710 dat is ƒ6,25 per week. ALLE CANDY MODELLEN vul ƒ598— TOT ƒ1498— DOOR ONS LEVERBAAR. HOOGVLIET BINNENBAN 171 TELEFOON li:,6J1 SchMRinsewef 145 - - Straatweg 59 - Fletaweg 15X - Asterto X9-I1 - Telefoon 1M700 <take!c«n tïum iGOfvlIet Telefoon 1608X2 - Hoog staat 62-64 - Telefoon 134700 - 1 i XJüelnmie - Tel*- fooo 197641;,' 21 Hoiterci.im W11TEIS: Rotterdam Rotterdamaehedljk 445-447 Schiedam Tel. ZS2548, Schiedam Crate Markt IT Telefeoa ttttts GEO BtEBSLOOT IS TELEFOON mt$—ZSM GBOTZSTKAAT 24 TELEFOON MlM-tot» lOliLURSfr vnitft veer »F**dlB* l*f*jwttr«4iwti SeDfeStiU.* t* rkkHi» *tn 4» aMaüitg MmMIM 49, ttoNerdtnt. TiMm 11IJ 00, loot de tetema Dlnut smkn» wlI root •peedc* iaéteaitttMélae ▼ooz fferkzaatohtéen la ecm pezwa**!»» kaatia* Leeftijd Jaar Opleiding huiahoudachool tn mig* .tmtiag ln d* boteea-Mctor «trekt tot aaabtvcUac Sollicitatie* te rlcttten aan Peraoneeladlenit. er: TeL 114350 toëïtel 114 S* Stiebtitaf Prat Chr V pi Rlnrlchteas' vtre* Bejawdan an chKmlache zieken ^SOCEE isSÊ", Ootpi «feaat <5-47, Poot tel. 01807—«n. vtmgi en voor bAar 4*hecl femodemi verpleejfaul* Huize SStoaa» MerulaweB t Rotterdam, tel 122127 dijUoma A SoDlettaiii ia rtebtan aan d* voordttar dhr P «a. Wonde KrtarendeeURr, ia, Vdats. Mal, öfl. hg bovanaUand afew. W' ,'r' mmw WA._z Mia iblnet! Bekceda mer- kaa «laktz naalmachineau oom- »}*«t la koffer ƒ195 Event, ertdlettervlee De Wit* Nazl- naehtebul*, Meent 23a, teL ami bos Ta koop zeer mooie witte dwercpaedelpap», .«ftljd 10 Wak to. Mét amboora 2eer 'oede f*t Kennel v Mtokai Crooat, Mevrouw J vwt Bears-Vermunt, Blazoenstr 72 te Tilburx RoS Optnüttstimbled j Black mttfü&e boonnachlnei net ta> felolrk elzaagmachlnt: met ttfl«(*2*le Ider vt r rtekgeleid e r «elUgl leldskap Blljpateen, 13 m boorkot een hele fabriek 100 VJe Jong Noordmolen «traat 5 Havenstraat 130 tel $41837JBo5 N&tauïhoZiöig tegen bronchitl*, verkou iiheld «'a^eioosKek ei reumatiek 1' jet K J Hooinghandel. Berg Huigen weg ifiBf,. Botterdam, 343984 zano 8 tel. n ta weer naar Nell: vander Meer voor een hoed. Noonbno- feattr 57, teL 381369 Ook voor i «n bruidssluiers Wateombözatle* van /Se# voor Ut schoonheidsfoutje* waz m hlne* im centrifuges 119 wasautomaten >95 -•tolk Be««a Stadhoudersweg 51c te' 285674 Ro5 Waanden heeft, speciale aaebledtog van koelkasten Ook eskale lichl beschadigde Zee,:. Jage prlj* Waanders alléén Rullatraat Ro-5 Nieuw* National naal- nu tolna*. Slecht* 165 Be- tatog f 3 pee week zoetier vooruitbetaling. Alleen deze week. Groen NV Uleram tttehttate 114 (bij Mathèneaser» plein) Telt 230653 Boj Nieuw» National elektr zigzag naaimachines slechts -f 235 en 270 Enkele «tuks. maakt knoopsgaten werkt af stopt borduurt. Groen N V- Vleram bechtastr jj (bij Mathenesser plein) TeL 135953 Ro A Moot gelega.ï onlng t«. «u«p, 8 km van <Soe;, op rustic gelegen dorp op Zuid Sevenad voor permanente be woning prlj* 2000 kJc. P Dtogttnane Patijnweg 46 teL Bal Ta huur of ter overname ge- vraacd winkelwoonhuis op net U 'tiand geschikt voor antiek btedW **4 te rullen voor prach-i flat te Maassluis TeL 01599 -2717 Ro.16. HeUevoetslul*. Moderne wo nine ca 3 slaapkamer; met tof firn taart leeg Vrij uitzicht V r a t g p 11J 34-0 nl ant. A v d Hoek Ja;; v Beierealaen 1 C itvoorne TeL 01885 - 2721 Ro 16 Te koop moderm aotuadtt huls 4 sL k grote keuken voor er scMertuln tij; jwooo Te bevr B.. F Overbeek, van 2U11 de Joagstr 94 Pernis 'Tel 1« 03 75 Bo 10 O.'reis te huur sr> 24 reg per .and. 5 sp S 3 sp Jfennbcrg 3, ets transportkos ten VV Richard rest 90 Vlaaralng< Rog gen iel 6721 Timmerman heeft nog enkele - tgen disponibel Bi ao SSO bur yd lad Ro3 Te koop gevraagd kranten en tijdschrift»» tegen de hoogsk prlj* U belt, zonder dralen wij kornet,; het halen F Gebr BaL Goudse rijweg 161, teL 116237-123146. Rp4 M k uw kamer {ezelllger leg er een karpet ln Kom eens kijken naar het 1091, zul vei v tollen Bergoss karpet, met doorgeweven rug ln prachtige per sische en fransche dessins 140 X 200' 116 60 200 x 300 248 226 x 318 f SM, En er liggen nog 48 andere loorten voor U klaai bij dé Speciaal zaak Karpettenhuis de Leeuw Botersloot tel 129777 (ook voor vaste vloerbedekking) Gottojnvelonrt, speciale zware kwa st po «Stele bijna onzl htbi-'s foutjes 10 verschil lende moderne kL f 7,95 p me ter Gestreepte velours 130 cm bre-d j 9^5 p.m Wonlnginrieh ting J v d Kuyp Bergweg 318 Zwart Janstr 145: iel 241938 283230 Ko^3 Televisie! Model1966 Nieuw 645 56 ca klassemerken te kust en te keu;, nieu w en occa sion. Correct" Zaagmolen ■traat 102-106 teL 248239 (waar service reeds 26 jaar wet is) i609 max. bij ln-' 11 van nw ide TV apparaat /oor een nieuw model 1986 ftlle mar ken Radio Electronics Free rlcksplaafc 15 Botterdam, tel. 010 - 166126 mt Op ons modem ingericht kantoor waar een prettige sfeer heerst, is plaats voor een ASSISTtlN'TE leeftijd circa 17 jaar die graag netjes en accuraat wil werken Wij denken ssn eai meisje dat na de lagere school enkele jaren voortgezet onderwijs iieeft genoten Van deze baan met afwisselend werk kunnen we vertellen dat er s zaterdags niet gewerkt wordt, er een aantrekkelijk salaris wordt betaald jnen ook dit jaar voor de /olie vakantie m aan merking komt (tot 18 jaar 3 weken ?n 3 dagen) en eventuele reiskosten zergoed worden. Heeft u voor deze betrekking belangstelling' Bel dan direkt even naar Dagblad ,DE ROTTERDAMMER", Witte de Withstraat 25 Rotterdam voor het maken van een afspraak, telefoon tot 17.30 uur 1155 88 toestel 60 na 18 uur 19.23.25 ff n 5 4f VOOït BOTTERDAM ZVS» BN BB "HANDEN IJSSELMONDÏ VOOBNE EN PUTTEN Wolphaertaboct: 24 totterdam-Zuid telefoon 010- 2775.50 na 6 uur 2M2M Zaterdags voor verkoop tot 5 uur geopend vraagt voor spoedige indiensttreding een f ff 3 In het bezit van diploma M.BJ! Diploma SPD of hiervoor studerend strekt tot aanbeveling Minimum leeftijd 35 jaar Uitsluitend schnftelykE sollicitaties te richten onder letters ZTS aan NUGK 8e VAN DITMAR Reclame en Marketmg NV, Postbus 830, Rot terdam (of desnoods aezder) ï'epeKStoneerde dove dame aan ongemeubUeerde kamer ast of zonder warme laaaltito of klein keukentje? Brieven met prijsopgaaf onder no «871 bur v d. Mad v.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2